Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o."

Átírás

1 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat ellátási kötelezettségének ismertetıje...5.o. II.1.A szociális területen megjelenı kötelezı feladatok o. II.2. Szociális intézményeink rövid ismertetıje o. II.3. Lakosságszám alakulása, korösszetétel o. III. A szociális szolgáltatásaink értékelése...9.o. III.1. A szolgáltatások iránti igények o. III.2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási kötelezettségeink teljesítése o. III.3. Egyes ellátotti csoportok o. IV. Mőködtetés, finanszírozás o. V. Fejlesztési feladatok o. V.1. Ütemterv a szolgáltatások biztosításáról...18.o. V.2. Együttmőködés o.

2 2 Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. Törvény 92.. (3) bekezdése szerint A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, amennyiben legalább két ellátási forma megszervezésérıl gondoskodik. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció célja: Az évek során a települési önkormányzatok szociális feladatellátása bıvülı tendenciát mutat. A Koncepció célja: Pilis Nagyközségre váró ellátási kötelezettség bemutatása, a teljesítését szolgáló intézményrendszer fejlesztési irányainak kijelölése, a hatékony mőködést biztosító ma még hiányos- személyi, tárgyi feltételek létrehozása. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe Pilis Nagyközség Budapesttıl délkeletre, a Budapest-Cegléd-Szolnok- Debrecen irányú 4-es számú fıközlekedési út mellett elhelyezkedı település. A vasútvonal a község déli részét szeli át. Területe: 47,33 km2, lakosságának száma augusztusában fı. Az 1990-es évektıl sokan települtek be az ország különbözı részeibıl, fıleg a Nyírségbıl és a Fıvárosból. A beköltözések nagy számának oka Budapest közelsége, ezáltal a jobb munkaerıpiac reménye, valamint az önkormányzati tulajdonú telkek elfogadható áron való értékesítése és a zártkertek alacsony ára.. A lakónépesség, gazdasági aktivitás szerinti megoszlása 2001 év statisztikai adatai alapján: ( KSH statisztikai adatai bıl) Aktív keresık 3689 fı 34% Inaktív keresık ( gyesen lévık, tanulók) 3371 fı 32 % Eltartott 3092 fı 29 % Munkanélküli 196 fı 2 % Egyéb ( nem regisztrált munkanélküli) 341 fı 3 % Összesen fı 100 % A foglalkoztatottak megoszlása 2001 évben Regisztrált munkanélküli 196 fı Helyben foglalkoztatott aktív keresı 1046 fı Pilisrıl eljáró napi ingázó aktív dolgozó 2643 fı Pilisre bejáró napi ingázó aktív dolgozó 227 fı Pilisrıl eljáró dolgozók és tanulók, össz.: 3214 fı Pilisre bejáró dolgozók és tanulók, össz.: 288 fı Regisztrált munkanélküliek száma 2001 évben Nemek szerinti megoszlás Férfi Nı Összesen Végzettség szerinti megoszlás 101 fı 95 fı 196 fı

3 Nem végezte el a 8 általánost 8 fı 8 általános 71 fı Szakmunkásképzı 62 fı Szakiskola 12 fı Speciális szakiskola 0 fı Szakközépiskola 22 fı Technikum 7 fı Gimnázium 11 fı Fıiskola 0 fı Egyetem 3 fı Életkor szerinti megoszlás év között 9 fı év között 23 fı év között 50 fı év között 38 fı év között 31 fı év között 29 fı 60 év felett 0 fı 3 A regisztrált munkanélküliek száma évrıl- évre csökkenést mutat. A Pest Megyei Munkaügyi Központ a munkanélkülieket szakmailag átképzi, így nagyobb a lehetıség az elhelyezkedésre. Munkára kiközvetítéssel sok embert mozgósít. Pilis Nagyközség Polgármesteri Hivatala helyi szervezéssel közhasznú munkát biztosít, átlagosan havi 15 fı számára. A nem regisztrált munkanélküliek számát felbecsülni nem tudjuk A Budapestrıl kiköltözı emberek általában nagycsaládosok, ingatlan vásárlásakor a külterületizártkerti ingatlanokat veszik meg az alacsony ár miatt. Ennek következtében a község jelentıs nagyságú külterületi része gyakorlatilag teljesen benépesült. Ezekrıl a helyekrıl a településközpont megközelítése fıleg az esıs évszakokban, valamint télen- nagyon problémás. A községben az utóbbi másfél évtizedben valósult meg szinte teljes egészében a közmőellátás. Mindez az önkormányzatot jelentıs anyagi nehézségek elé állította és állítja ma is. A kötelezı feladatok teljesítésén kívül, az önkormányzatnak önként vállalt feladatai is vannak, fıként a szociális- és egészségügyi ágazat körében. Egészségügyi alapellátás: Egészségügyi szakellátás: 4 fı háziorvos és asszisztenseik, Fül- orr-gégészet heti 2 órában 2 fı gyermekorvos és 3 fı védını, Szemészet heti 2 órában 2 fı fogorvos és asszisztenseik Vérmintavételi labor napi 6 órában végzik feladatukat a településen. Sebészet heti 3 órában ( 1 fı házi orvos nyugdíj mellett, Reumatológia heti 2 órában területi ellátási kötelezettség Nıgyógyászat és nélkül dolgozik) terhestanácsadás heti 3 órában Oktatási helyzet Pilis Nagyközség Önkormányzatának oktatási- nevelési intézményei: Általános és Zeneiskola ( Pilis Kossuth Lajos u. 30., Kossuth Lajos u. 28., Dózsa György u. 37. és Dózsa György u. 2.) Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskola Pilis Széchenyi u. 28.

4 Óvodai Intézmény ( Pilis Rákóczi út 42., Kávai út 19., Attila u. 8.) 4 Az Önkormányzat az általános iskolai oktatás mellett nem kötelezı feladatként Zeneiskolát, sajátos nevelési igényő tanulók részére külön tagozatot, valamint Szakiskolát tart fenn. Általános és Zeneiskolában 790 fı általános iskolai tanuló és 103 fı zeneiskolás részére folyik az oktatás. A sajátos nevelési igényő tanulók oktatását végzı tagozaton 32 gyermek tanul. Széchenyi István Általános Iskola és Szakiskolában 248 fı általános iskolai tanulót és 133 fı szakiskolást oktatnak. Az óvodások a 3 tagóvodából álló Óvodai Intézményben részesülnek koruknak megfelelı nevelésben. A 14 gyermekcsoportban évente több, mint 400 óvodás gyermek nevelkedik. Az óvodai Intézmény ezen magas gyermeklétszámmal szociális funkciót is ellát. Sok gyermek itt kapja meg a napi háromszori étkezést. A közoktatási intézmények egyre romló mőszaki állapotát az Önkormányzat hosszú éveken keresztül átmeneti, ideiglenes megoldásokkal tudta javítani. Az iskolákban a tanulók létszámának növekedése nem áll arányban a meglevı tantermek számával. Az épületállagok és az egyre növekvı gyermeklétszám miatt az Önkormányzat új iskolát kíván építeni. A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint probléma oka : kezelt problémák száma: anyagi ( megélhetési, lakhatással összefüggı stb.): 240 gyermeknevelési 264 gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 74 magatartászavar, teljesítményzavar 74 családi konfliktus ( szülık egymás közti,m szülı-gyermek) 115 szülı, vagy a család életvitele 188 szülıi elhanyagolás 62 családon belüli bántalmazás ( fizikai, szexuális) 50 fogyatékosság, retardáció 55 szenvedélybetegségek 43 A Cigány Kisebbségi Önkormányzat felmérése alapján a roma származású lakosok helyzete. Pilis Nagyközség lakosságának 20 %-a roma származású. Az újonnan ideérkezı roma családok fıként a szılıkben, dőlıkben laknak, a régi pilisiek a Sándor, József és Nagy Lajos utcában. Az elmúlt 5 évben megnıtt a beköltözı roma családok száma. A külterületi zártkerti ingatlanokat részesítik elınyben az alacsony áruk miatt. Sajnos a téli és esıs idıszakokban az útviszonyok miatt a gyerekek nehezen tudják megközelíteni a közoktatási intézményeket. A családok többségében a fı megélhetési forrás a GYED, GYES, rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Elvétve elıfordul alkalmi munka. Származásuknál fogva nagy problémát jelent az iskolázottság hiánya. Társadalmi elıítéletek miatt a a munkahelyeken sem alkalmazzák İket. Sajnos e körbıl kerül ki a munkanélküliek nagy hányada. Kevés a regisztrált munkanélküliek száma. Sokan semmilyen ellátásra nem jogosultak, mivel nem rendelkeznek megfelelı, vagy egyáltalán semmilyen munkaviszonnyal. Az iskolázottság hiánya miatt a Munkaügyi Központ által szervezett és lebonyolított szakmai továbbképzésen sem vehetnek részt.

5 5 Egyre többen laknak megfelelı lakáskörülmények között. Azonban ezen a területen még mutatkoznak hiányosságok. Szociális helyzetüknél fogva sokkal kevesebben vesznek részt az oktatásban. Ennek fı okai: a ruházkodás hiányossága, étkezés ( alultápláltság), valamint az iskola és a lakóhely közötti távolság. Nagyon sok család nem tudja kifizetni az áramszolgáltatás díját. Hosszabb- rövidebb idıre áram nélkül maradnak, mely a tanulás rovására is megy. OTP tartozás, vagy akár a téli tüzelı biztosítása is nagy gondokat jelent. A roma származású családok 2%-a komoly gondot fordít gyermekinek fejlıdésére. A Kisebbségi Önkormányzat a jó tanulmányi eredménnyel rendelkezı fiatalokat tanulmányi ösztöndíjra terjeszti fel a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz. E tanulók száma évrıl- évre nı. 2004/2005 tanévben 53 fıt jelentett. Általános iskolai tanuló: 25 fı Középiskolai tanuló: 24 fı Fıiskolai, egyetemi tanuló: 4 fı II. Pilis Nagyközség szociális feladat ellátási kötelezettségének ismertetıje Az elızı fejezetben ismertetett statisztikai adatok nem teljes körőek. Elsısorban azon adatok kerültek bemutatásra, amelyek valamilyen formában hatással vannak a szociális ellátások alanyainak számára/arányára, életminıségükre, szociális helyzetükre. Ezen adatok ismeretében könnyebb értékelnünk településünk szociális ellátottságának színvonalát, könnyebb meghatároznunk ellátási kötelezettségünket, illetve jövıbeni feladatainkat. II. 1. A szociális területen megjelenı kötelezı feladatok A Szociális törvény célja, hogy az alkotmányos alapjogként definiált szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza az állam, az önkormányzatok által biztosított szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, ezek érvényesítésének garanciáit. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A szociális ellátás megvalósulhat: pénzbeni ellátás formájában, természetben nyújtott ellátásként, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás biztosításaként. A feladatok ellátásának címzettjei többnyire a települési önkormányzatok, a feladatok differenciált meghatározásának alapja a település lakosságszáma. A nagyobb lélekszámú települések több ellátási forma mőködtetésére kötelesek. Fentiek értelmében a következıkben Pilis nagyközség kötelezı szociális feladatait sorolom fel. Az Önkormányzat a jogosultat az alábbi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásban részesítheti idıskorúak járadéka rendszeres szociális segély aktív korúak rendszeres szociális segélye ápolási díj

6 6 átmeneti segély ( közgyógyellátási igazolvány, lakásfenntartási támogatás, élelmiszerutalvány, tüzelıutalvány, gyógyszertámogatás, temetési hozzájárulás) Az Önkormányzat az adósságkezelési szolgáltatás bevezetésével kapcsolatban, az igényekre és a költségkihatásra vonatkozóan felmérési kötelezettséget jelölt meg a Polgármesteri Hivatal számára. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások A személyes gondoskodás magában foglalja az alap-, valamint a szakosított ellátási formákat. Az alapellátások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásához, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémák megoldásához évi III. törvény szerinti szociális alapszolgáltatások, amelyeket az Önkormányzatnak biztosítania szükséges: a.) szociális információs szolgáltatás ( augusztus 1- tıl biztosított) b.) étkeztetés ( mőködik) c.) házi segítségnyújtás ( mőködik) d.) családsegítés ( korlátozottan mőködik) e.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás ( mőködik) f.) közösségi ellátások ( pszichiátriai, vagy szenvedélybetegek ellátása) g.) támogató szolgáltatás ( fogyatékkal élı személyek segítése, feltételezhetıen február 28 tıl mőködik) h.) nappali ellátás ( hajléktalan személyek, illetve otthon élı, 18 éven felüli és önmaguk ellátására részben képes szociális és mentális támogatásra szoruló személyek, illetve otthon élı, 18 éven felüli pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, illetve harmadik életévüket betöltött felügyeletre szoruló fogyatékos, autista személyek részére napközbeni tartózkodási lehetıség biztosítása) Ezen alapellátások megszervezésének határideje a szociális információs szolgáltatás ( ig), a jelzırendszeres házi segítségnyújtás ( folyamatosan, de legkésıbb ig), közösségi ellátások ( folyamatosan, de legkésıbb ig), támogató szolgáltatás(folyamatosan, de legkésıbb ig) és a nappali ellátás ( folyamatosan, de legkésıbb ig) esetében nem járt le. Szakosított ellátások megszervezésével azon személyekrıl kell gondoskodni, akikrıl egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt az alapellátás keretében már nem lehet. Pilis nagyközségnek lakosságszámából adódóan- szakosított ellátásként az idısek átmeneti elhelyezését kell biztosítania. Ezt ápolást, gondozást nyújtó intézmény mőködtetésével teheti meg, ahol az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes idıs személyek napi legalább háromszori étkeztetésérıl, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról és külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról ( továbbiakban teljes körő ellátás) kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az évi XXI. törvény ( a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról) alapján ellátandó kötelezı alap és szakosított ellátások. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a.) gyermekjóléti szolgálat ( jelenleg csak ez mőködik) b.) gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsöde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet)

7 7 c.) gyermekek átmeneti gondozása ( megszervezhetı helyettes szülınél, gyermekek átmeneti otthonában, vagy családok átmeneti otthonában). Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdésének, jólétének, a családban történı nevelkedésének elısegítéséhez, a veszélyeztetettség megelızéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történı kiemelésének megelızéséhez. A gyermekvédelmi törvény szerint Pilis Nagyközségnek szakellátási kötelezettsége nincsen. II.2. Szociális intézményeink rövid ismertetıje Idısek Klubja (INO) ( Pilis Kossuth Lajos u. 59.) Az Idısek Klubja januárjában kezdte meg mőködését, 20 férıhelyes részben önállóan gazdálkodó intézményként. Az INO élén- amíg nem került a Családsegítı Központhoz önálló szakfeladatként- középfokú, egészségügyi végzettséggel rendelkezı vezetı állt. Mióta integrálták, a Családsegítı Központ Vezetıje az intézményvezetı. A napi feladatokat 2 fı gondozó végzi. Létszám szerint az intézményhez tartozik 2 fı házi szociális gondozó. A kettı belsı gondozónı feladata a klubtagok foglalkoztatása, napi háromszori étkezés biztosítása, higiénés szükségletek biztosításában besegítés. A kettı külsıs házi gondozónı igény szerint ellátja a gondozottak részére a bevásárlást, gyógyszer íratást és kiváltást, takarítást, mosogatást, ebédhordást. télen begyújtást. Gyermekjóléti Szolgálat ( Pilis Kossuth Lajos u. 49.) Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, Pilisen én alakult meg a Gyermekjóléti Szolgálat. A kezdeti idıkben kizárólag gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatot látott el, majd alapító okiratának 1999-es módosítását követıen Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálattá alakult át. Ekkor lett hozzá integrálva az addig külön mőködı Idısek Klubja és a házi szociális szakfeladatok. Alapító Okirata 2004 év végén bıvült a logopédiai, pszichológiai és fejlesztı pedagógiai szolgáltatás nyújtásával, illetve a jelzırendszeres házi segítségnyújtással. Integrált intézményként az alábbi létszámmal rendelkezik: Intézményvezetı 1 fı Családsegítı és Gyermekjóléti Szakmai Csoport 4 fı Gondozási Szakmai Csoport 5 fı Összesen: 10 fı A Gondozási Szakmai Csoportnál egy alkalmazott gyesre ment és egy fı tanul, illetve egy személy rövidebb ideig betegállományban volt. Jelenleg valamennyi álláshely betöltött és a munkavállalók dolgoznak A Családsegítı és Gyermekjóléti Szakmai Csoportnál 2004 december hónapban egy családgondozó más munkahelyre távozott, december 31- vel az intézményvezetı lemondott vezetıi megbízatásáról. Ezt követıen pedig közalkalmazotti jogviszonyát is megszüntette. Február 1- tıl újabb családgondozó vált meg az intézménytıl. Mindhárom közalkalmazott áthelyezéssel került új munkahelyre. Ez azt jelenti, hogy nem volt felmondási idı, már másnap az új munkáltató foglalkoztatta İket. Az elıbb említettek nagyon nehéz helyzetbe hozták magának az intézménynek

8 8 a mőködését. A Képviselı- testület pályázatot írt ki az intézményvezetıi álláshelyre, melyet május 1-én lehet betölteni. Az ideig az intézmény egy családgondozóját bízta meg a vezetıi feladatok ellátásával. A Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ezen létszámcsökkenés ellenére is február 1-tıl beindította a jelzırendszeres házi segítségnyújtást. A gyermekjóléti szolgálat tevékenysége is újra normalizálódik, új munkavállalókat sikerült az üres álláshelyekre felvenni. II.3. Lakosságszám alakulása, korösszetétel Lakónépesség alakulása év között Év Fı Pilis lakossága Népesség alakulása között Idıszak Természetes szaporodás Élve születés Halálozás Vándorlási különbözet Fenti adatokból kitőnik, a lakosságszám 1970 és 2001 év között jelentısen nıtt. Népesség korcsoportok szerint: Év Összes fı Megfigyelhetı, hogy a lakosság összetétele 2001-re a 20-tól a 49 éves korig dinamikusan növekszik, mely annak tudható be, hogy a demográfiai hullám az 1980-as éveket követıen fokozatosan csökken, egyre kevesebb a születések száma

9 9 A lakosság korcsoportonkénti megoszlása. Korcsop. Idısz Száma( fı) Aránya(%) Száma (fı) Aránya (%) 0-14 év , , év , ,01 60 év feletti , ,00 Lakón. összesen , ,00 III. A szociális szolgáltatásaink értékelése A szociális ellátás formáit az adott személy egyéni élethelyzete, körülményei ( családi körülményei, anyagi lehetıségei, munkaerıpiacon elfoglalt helye, szociális státusa, egészségi állapota, lakhatási feltételei stb.) szükségletei, valamint az önkormányzat által nyújtott lehetıségek együtt határozzák meg. A megfelelı ellátás biztosításában nagy a felelıssége az önkormányzatnak. Felismerni, hogy a rászorult személy ténylegesen azt az ellátást kapja, amelyre körülményei alapján szüksége van. Az alulgondozás esetén az egyén nem részesül a számára valóban szükséges ellátásban. Ilyen esetben az önkormányzat rendelkezésére álló szociális pénztömeg szétfolyik és valójában az egyes támogatott személyek problémája nem oldódik meg. A pénzbeli segélyezésnél jelentkezhet ez. A túlgondozás indokolatlan és feltehetıen költségesebb ellátást biztosít az egyén számára, nem a szükségletek szerint, hanem más mutató szerint történik az elosztás. Ezzel a szociális kiadásokra biztosított forrást szükségtelenül, aránytalanul ( szükségesség és arányosság elve) használja fel. Ez akkor történhet meg, ha egy új ellátás bevezetésénél nincsen kellı körüktekintéssel felmérve az igény, vagyis tulajdonképpen nincs is szükség az ellátásra. A szociális szolgáltatások fejlesztése terén fentiekre figyelmet kell fordítani. III.1. A szolgáltatások iránti igények A.) Pénzben és természetben nyújtott ellátások ( 2004 évi statisztika) 1. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 420 családból 935 gyermek havi 5100 Ft összegben 2. Beiskolázási támogatás 337 családból 615 gyermek június hóban 5100Ft 3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült 61 fı Ft összegben ( természetbeni élelmiszer) 4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 113 fı Ft összegben ( pénzbeli segély) 5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 69 fı Ft összegben ( természetbeni tüzelı) 6. Szemétszállítás díjának elengedése 100 %- ban 10 fı Ft összegben 7. Szemétszállítás elengedése 50 %- ban 16 fı Ft összegben 8. Lakásfenntartási támogatás 6 hónapon keresztül 14 fı havi 4000 Ft

10 10 9. Szociális étkezı 36 fı Ft 10. Rendszeres szociális segély 4 fı Ft 11. Idıskorúak szociális járadéka 6 fı Ft 12. Egyszeri gyógyszer támogatás 29 fı Ft 13. Méltányossági közgyógyigazolvány 109 fı Ft 14. Temetési segély 26 segély Ft 15. Polgármesteri átmeneti segély 130 segély Ft 16. Átmeneti segély 68 segély Ft 17. Átmeneti segély tüzelıre 61 segély Ft 18. Átmeneti élelmiszer támogatás 51 segély Ft B.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások A statisztikai adatok az intézmények nyilvántartásaiból származnak. Idısek Klubja létszáma ( megjegyzendı, mióta mőködik, soha nem sikerült a férıhelyet maximálisan betöltetni, még megközelítıleg sem.) Az INO 20 férıhelyes intézmény. Sajnos már évtizedek óta nem sikerül a létszámot feltölteni. Noha kötelezı feladata az Önkormányzatnak, a kihasználatlanság miatt a Képviselı- testületek többször is foglalkoztak átszervezésével, megszüntetésével. Tartósan 13 tag van, ebbıl három kórházi kezelt éppen, egy fı több hete nem jelentkezett. A többiek délelıtt tartózkodnak bent és az ebéd elfogyasztását követıen hazamennek, vagy csak az ebédért mennek be. Kettı- három személy marad egész délutánra. Házigondozás A megkapott adatok szerint 2004 évben 29-en részesültek gondozásban. Közülük nem mindenki egész évben, a gondozási idıszak változó volt. Jelenleg 15 gondozott van, ebbıl három személy igényli a napi szintő gondozást, a többiekhez hetente egyszer kell kijárni. A törvény szerint 1 házi gondozó 4-5 fı gondozottat gondozhat napi szinten. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás január 31-én indult új szolgáltatása az Önkormányzatnak, mely 2005 évben 40 személy részére biztosítja ezt az ellátást. A Szociális- és Egészségügyi Bizottság 53 fı igényét jelezte a Családsegítı Központ vezetıje felé. Ez a létszám a tényleges megvalósítás idejére lecsökkent 32 fıre, a hiányzó 8 személyt az Idısek Klubja Szakmai Vezetıjének hely és rászorultak ismerete alapján jött össze. Az eltelt idı alatt tényleges házi gondozói feladatot jelentı segélyhívás egy alkalommal volt. Néhány (5-6) nem szándékos téves jelzés és csekély jelentıségő hívás történt.. Ezen ellátást a

11 mőködésével kapcsolatos adatok hiányában értékelni még nem lehet. Gyermekjóléti szolgálat évben 138 család 302 gyermeke volt gondozásban. Ez a gyermeklétszám több, mint kétszerese a törvényben jelzett 45 gyermek/ 1 fı családgondozó elıírásnál. Tényleges gyerekszám 302 Törvény által elıírt gyerekszám / 3 családgondozó Gondozott családok számának növekedése % hó!!! 14% 1998 elıtt 3% % % % % %

12 12 Gyermekek gondozása Alapellátott Védelembe vett Nevelıszülıhöz Családba fog. Intézetbe Ideiglenes elh. Gyámság Esetkezelésrıl szóló információk (Egy esetnél több is elıfordul!): Információ: 247 Ügyintézés: 145 Családlát. Véd.vétel Gond.vétel Egyéb Jogi tan. információ Segítı beszélgetés: 195 Tanácsadás: 77 Átirányítás: 13 Pszichológus Ügyintézés Pszichológiai tev.: 152 Egyéb: 56 Gondozásba vétel: 18 Védelembe vétel: 1 Átirányítás Tanácsadás Segítı besz Családlátogatás: 98 Jogi tanácsadás 30 III.2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási kötelezettségeink teljesítése A.) INO és házi gondozás A Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálathoz integrált szakfeladatok. Az INO-ban kettı

13 13 gondozónı van foglalkoztatva, a házi gondozás szakfeladaton egy fıállású házi gondozó és egy ebédhordó. A másik házi gondozó gyesen van. B.)Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Az önkormányzat 2005 évben 40 fı részére biztosítja térítésmentesen ezen szolgáltatást december 22-én szerzıdést kötött a Body Guard Hungary Kft- val a jelzırendszerhez szükséges távfelügyeleti készülékeke és tartozékaik bérlésére. A bérbeadó ( Kft) vállalja, hogy az általa üzemeltetett diszpécser központba beérkezı segélyhívásokat a bérbe vevı ( Önkormányzat) által megadott telefonszámokra a segélykérést követıen haladéktalanul továbbítja. A rendszerhez szükséges 24 órás házi segítségnyújtás ügyeletét a Családsegítı Központhoz integrált szakfeladatként látja el. A készülékekrıl érkezı jelzéseket a Body Guard Hungary Kft diszpécser központja fogadja. A jelzés tartalmától függıen a diszpécser munkaidıben értesíti a szociális szolgáltatást nyújtó Idısek Klubját, munkaidın kívül, illetve munkaszüneti napokon az elıre elkészített ügyeleti rend szerinti házi gondozót. A házi gondozó a lehetı legrövidebb idın belül intézkedik az ellátott lakásán a szükséges ápolási, gondozási feladatok elvégzésérıl. Egészségügyi ellátást igénylı jelzés esetén az ellátást a házi orvosok, illetve az orvosi ügyelet látja el. A szakfeladat mőködéséhez szükséges személyi feltételek: Az Önkormányzat ezt a szakfeladatot a Családsegítı Központhoz csoportosította. Az Idısek Klubjában és a házi gondozásban foglalkoztatott 2 fı gondozónı és 2 fı házi gondozó látja el, elızı munkakörük megtartása mellett. A Képviselı- testület a meglévı létszámhoz még 1 fı álláshelyet biztosított. Fı állású munkaviszony esetén nem oldható meg törvényesen a 24 órás készenlét- mert nem biztosított. a törvényes pihenıidı- ezért megbízásos szerzıdéssel további minimum 2 személyt kell e feladatra bevonni. Tárgyi feltételek: Az Idısek Klubjában: 1 db készenléti táska, házi gondozóként mobil telefon és közlekedési eszköz. A Body Guard Hungary Kft-nél: adó- vevı készülék, diszpécser központ C.) 2005 február 28- tól kezdi meg mőködését Pilis Nagyközség területén a SALUS Alapítvány helyi munkacsoportja, mely a támogató szolgáltatás ( kötelezı önkormányzati feladat lesz) szociális ellátást teljesíti. Az Önkormányzattól egy iroda helyiség használatát kérik. A Szociális törvény szerint Pilis Nagyközség Önkormányzatának meg kell oldania a közösségi szolgáltatás, a nappali ellátás és az idısek átmeneti elhelyezése szociális feladatokat. D.) A Gyermekvédelmi törvény szerint Pilisen csak a gyermekjóléti szolgálat mőködik. Nem megoldott a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét igénybe vevı családok és gyermekek számának növekedése- a feltételrendszer hiányossága miatt- az alábbi nehézségeket okozza a családgondozás folyamatában: - tőzoltásszerő ügyintézések, - a probléma tüneti kezelése, a valódi okok feltárása és megoldása nélkül, - prevenció hiánya, - utógondozás lehetetlensége, - segítı beszélgetés ( a szociális munka legfontosabb esetkezelése) alkalmazhatatlansága idıhiány miatt, - a gyors ügyintézések miatt a bizalmi kapcsolat lassan épül ki, amely pedig a hatékony

14 14 családgondozás elengedhetetlen része, - a családsegítı Szolgálat önkéntesség elve alapján mőködik, különös tekintettel a speciális igényekre, ellátandó feladatokra. Mivel a Gyermekjóléti Szolgáltatás igénybevétele gyakran kötelezı a törvény alapján, így az önkéntesen mőködı Családsegítı Szolgálat tevékenysége háttérbe szorul. - Terepmunka elégtelensége. Személygépkocsi hiánya miatt, a külterületek megközelítése nehézkes és gyakran életveszélyes ( kóbor kutyák támadása). A családok több, mint a fele külterületen él ( 138 családból 71 család). - Túlhajszoltság miatt kiégés veszélye, amely a kollégák pálya elhagyásához vezethet. Kettı hónapon belül 3 fı munkavállaló ment el áthelyezéssel, emiatt ezen szakfeladat mőködése veszélybe került. III.3. Egyes ellátotti csoportok Az eddigiekben közöltek azt mutatják, hogy Pilisen az idıs gondozás és ellátás megoldott. Ugyanis ezt jelzik az INO, a házi gondozás, a jelzırendszeres házi gondozás iránti igények A valóság azonban nem ez. Jelenleg az Idısek Klubjában napközben tartózkodó személyek fıként pszichiátriai betegek, vagy szenvedélybetegek. Ezáltal az intézmény nem az idıs személyek nappali idıtöltését valósítja meg. Azon személyek, akik ezt vennék igénybe, ezért nem is kívánnak jelentkezni. Az önkormányzatnak, illetve az intézménynek ezt mindenféleképpen újra kell gondolnia. A településnek kötelezı feladata az idısek átmeneti elhelyezésének megszervezése. Amennyiben a közeljövıben ez megvalósulhatna, a jelenlegi INO-ban ellátást nyerhetne a közösségi szolgáltatás szociális feladat. Ma még nem rendelkezünk a településen élı pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek létszámáról pontos adatokkal. Remélhetıleg a Salus Alapítvány Pilisen történı megjelenésével a fogyatékkal élıkrıl való gondoskodás is megvalósul. Az Alapítványnak köszönhetıen pontos adataink lesznek ezen ellátotti csoporthoz tartozó személyekrıl. A Gyermekvédelem terén jóval nagyobb igény mutatkozik. A Gyermekjóléti Szolgálatnál az utóbbi egy évben olyan magas volt a kliensforgalom, gondozásba vétel emelkedés, amely, ha így folytatódik tovább, még a tőzoltásszerő ügyintézést is lehetetlenné teszi tól 191 család került gondozásba intézményünknél ( az egyszeri eseteket nem számolva) ig ( 5 év alatt) 114 család került csak gondozásba, míg 2003-tól napjainkig már több, mint 77 család. A jelenleg gondozott 138 család közül 41 családnak van rendırségi ügye. A rendırséggel való információcserének jóval hatékonyabban kellene mőködnie, mint ahogyan az jelenleg megvalósul ( pl.: gyermekbántalmazás esetén, hiszen a sokszor szabadlábon védekezı bántalmazó környezetében marad a gyermek a bizonyítási eljárás idıtartama alatt). Fontos a Kisebbségi Önkormányzattal való hatékonyabb együttmőködés a kisebbségi problémák, a klientúra roma származású családjainak magas aránya következtében. ( 302 gondozott gyermek közül 148 roma származású). A családok 10 %- ban van magántanuló gyermek. Ha a prevenció mőködne mind az iskolákban, mind az intézményünkben, ez az arány csökkenthetı lenne. A 138 család több, mint fele három évnél több ideje van gondozásban. Ez azt jelenti, hogy tartósan veszélyeztetett helyzetben vannak, élethelyzetükön nem tudtunk érdemben javítani. A 302 gondozott gyermekbıl 56 gyermek 0-6 éves korú, még 236! gyermek iskoláskorú ( fıleg 10 éven felüli. Az alapellátásban részesülık esetében sokszor csak egy keskeny határ húzódik meg az alapellátás és a védelembe vétel között, melyet általában a még önkéntes együttmőködés indokol. Nagyon sokszor azonban ezeknek a családoknak is rendkívül súlyos problémái, gyakran kilátástalannak tőnı gondjai vannak.

15 15 IV. Mőködtetés, finanszírozás Az Önkormányzat 2004 évben szociális ágazatra az alábbi állami normatívákban részesült: szociális normatíva eFt szociális és gyermekjóléti ellátások eFt nappali szociális intézményi ellátás 1.773eFt egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése eFt közcélú foglalkoztatás támogatása 8.360eFt A Családsegítı Központ részben önállóan gazdálkodó intézmény. Az Önkormányzat az intézmény 2004 évi mőködési költségvetését eft-ban állapította meg. Ebbıl az összegbıl az intézménynek járó állami normatíva e Ft, melyhez a Képviselı- testület eft támogatást biztosított. A Családsegítı Központ 2004 évi tervezett mőködési kiadásai: m.e.:eft Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadások Mőködési kiadás összesen: Szakfeladatonként a tervezett elıirányzat forgalom teljesítés % házi segítségnyújtás Ft Ft 76,63% családsegítés Ft Ft % nappali szociális ellátás Ft Ft % Rendszeres pénzbeli ellátások. tervezett elıiányzat forgalom teljesítés% munkanélküliek rendsz. szoc.seg Ft Ft 95,97% idıskorúak járadéka Ft Ft 89,93% lakásfenntartási tám. Sztv.38..(3) bek Ft Ft 58,67% rendszeres gyermekvédelmi tám Ft Ft 90,56% ápolási díj Ft Ft 106,39% társadalombiztosítási járulék Ft Ft 106,40% kiadások összesen: Ft Ft 92,74% Eseti pénzbeni ellátások tervezett elıirányzat forgalom teljesítés egyszeri beiskolázási tám Ft átmeneti segély Ft Ft 127,24% rendkívüli gyermekvédelmi tám Ft Ft 98,56% temetési segély Ft Ft 43,67% gyógyszertám Ft Ft 112,15% Közlekedési tám Ft köztemetés Ft Ft 93,27% közgyógyellátás Ft Ft 114,88% természetben nyújtott átmeneti segély Ft Ft 125,50% természetben nyújtott rgyvt. Tám Ft Ft %

16 16 szemétszáll.díj mérséklés Ft Ft 34,78% norm. étk. díj térítés Ft Ft % kiadások összesen Ft Ft 168,17% V. Fejlesztési feladatok A szociális ellátás középpontjában a rászoruló személy áll. A helyi szociálpolitika feladata, hogy megelızze az egyén társadalom perifériájára szorulását. A szociális szolgáltatásokban érvényesítendı célok ezen rászoruló személy körül körvonalazódhatnak: - a szociális ellátások során arra kell törekedni, hogy az igénybe vevık életkörülménye, életminısége javuljon, - törekedni kell arra, hogy a szociális ellátások alanyai hátrányaik ellenére is teljes életet élhessenek, - a szociális ellátásokhoz egyenlı eséllyel kell valamennyi személynek hozzájutnia, az elbírálás feltételeit, az ellátásban való részvételt diszkrimináció- mentesen kell az egyének számára biztosítani, - az ellátás biztosítása során törekedni kell az egyén autonómiájának, képességeinek megtartására, fejlesztésére, - meg kell teremteni a feltételeket a minél hosszabb idıtartamú családban éléshez, az otthoni környezetben történı nevelkedéshez, ellátáshoz, - törekedni kell az egyenlıtlenségek felszámolására, mérséklésére, az ebbıl adódó társadalmi feszültségek ( kirekesztettség, depriváció, marginalizálódás) csökkentésére. A szociális szolgáltatások fejlesztésének célcsoportjai: - gyermekek - pszichiátriai betegek - szenvedélybetegek - hajléktalanok. A gyermekvédelem terén: 1. Helyettes szülıi hálózat szervezése, vagy önálló helyettes szülı képzése, alkalmazása. 2. Családterápia megvalósítása, a pszichológusi munka egész családra, valamint az egyes felnıttekre való kiterjesztése. 3. fejlesztıpedagógiai tevékenység, a preventív és korrektív pedagógiai munka kiterjesztése az elsı osztályos korosztályig. 4. Kisebbségi önkormányzattal való hatékony együttmőködés. 5. hatékonyabb együttmőködés a civil szervezetekkel, egyházakkal. 6. Áldozatvédelmi feladatok felvállalásának támogatása. 7. Adósságkezelési szolgáltatás beindítása után együttmőködés a tanácsadóval. 8. Osztályfınöki órákon ( felsı tagozat) a gyermeki jogok és kötelességek tudatosítása, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ismertetése, a gyermekek problémáinak és családi kapcsolatainak felmérése. 9. nevelési tanácsadó létrehozása. 10. A gyermekjóléti alapellátások további bıvítése ( bölcsöde, családi napközi, ház gyermekfelügyelet) 11. Családsegítı Központ önálló szakmai egységként való mőködtetése. A pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és hajléktalanok számára a közösségi szolgáltatás létrehozása. Az idıs gondozás és a fogyatékkal élı személyek gondozására már kialakult, vagy kialakuló

17 17 szervezetek folyamatos fejlesztése, támogatása. Az Idısek Klubja és a házi gondozás fejlesztése 1. A állandó létszám és az ellátás zavartalanságának biztosítása a SALUS Alapítvánnyal való együttmőködés kapcsán. 2. A gondozás szakmai színvonalának emelése. 3. A rászoruló idıs emberek teljes körő felkutatása ( ellátásba bevonása). 4. Az idıs klubtagok kapcsolatainak feltérképezése, a gondozás egyeztetése és véleményeztetése a családtagokkal. 5. Kapcsolatfelvétel a helyi nyugdíjasklubokkal, közös programok szervezése. 6. Egyházak, civil szervezetek szakembereivel tapasztalatcsere. 7. Az idıs gondozottak szociális, mentálhigiénés gondjainak képzett szakember segítségével való megoldása. 8. Rendszeres egészségügyi elıadások, életmódbeli tanácsadás, napi színes mősorok szervezése az idıs korosztály részére. A fejlesztési célok közé tartozik a meglévı szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek javítása. Ne az legyen a cél, hogy a minimális törvényi elıírások szerint oldjuk meg az ellátást. Elérni kívánt céljaink: - Mőködıképesség megırzése: karbantartási, felújítási rendszer finanszírozási feltételeinek kidolgozása és bevezetése a tervezhetıség, arányosság, kiszámíthatóság elveinek érvényre juttatása a finanszírozás terén - jogszabályi elıírások teljesítése: személyi feltételek biztosítása, tárgyi feltételek biztosítása szakképzettségi követelmények teljesítése akadálymentesítés - Korszerő szemlélet és szakmai követelmények szociális szolgáltatások fejlesztése, az új ellátások bevezetése minıségbiztosítás bevezetése A fenti célok elérése érdekében szükséges: Az intézmények mőködtetéséhez a megfelelı anyagi források folyamatos biztosítása. A szociális ellátásokra fordítható források bıvítése érdekében pályázatok figyelése. A képzéseken, továbbképzéseken a meglévı ismeretanyagok bıvítése. Jól felkészült, szakmailag elhivatott munkatársak alkalmazása. V.1. Ütemterv a szolgáltatások biztosításáról Ütemtervet készíteni csak az önkormányzat pénzügyi helyzetének több évre elıretekintı ismeretében lehetséges. Az önkormányzatnak több olyan kötelezı feladata van ( közösségi szolgáltatás, nappali ellátás, idısek átmeneti elhelyezése, bölcsöde, helyettes szülıi hálózat megszervezése, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) amelyet még nem tudott megszervezni. Az ütemterv elsı feladata: ezen végrehajtásra váró feladatoknak a jogszabályok által elıírt személyi, tárgyi és dologi feltételek szerinti költségvonzatának kidolgozása.

18 Egyszerre megvalósítani az önkormányzat nem tudja, így a sorrend felállítása. 18 Határidı: szeptember 01. V.2. Együttmőködés A Gyermekjóléti Szolgálat törvényben foglalt kötelezettsége, hogy esetgazdaként mőködteti az észlelı- és jelzırendszert ( egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények, SALUS Alapítvány, közoktatási intézmények, rendırség, társadalmi szervezetek, egyházak stb.) A jelzırendszer összehívása sajnos a törvényben meghatározott minimumra csökkent, pedig községünk speciális gondjai, a sok hátrányos helyzető család indokolttá tenné a havonkénti személyes találkozást és eredményes beszélgetést a jelzırendszer tagjaival. A hatékony igényfelmérés tekintetében Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottságával rendszeres kapcsolattartás. Pest megyében mőködı szociális intézményekkel: Monori erdei Idısek Gondozóháza Speciális Otthon, Abony ( értelmi fogyatékos személyek ellátása) Pszichiátriai Betegek Otthona, Domony TOPház Egészségügyi Otthon, Göd ( felnıtt korú fogyatékos személyek ellátása) Speciális Otthon, Inárcs ( értelmi fogyatékos személyek részére) Szenvedélybetegek Otthona, Ócsa Speciális Otthon, Pánd ( értelmi fogyatékos személyek részére) Idısek Otthona, Pécel Speciális Otthon, Pilisvörösvár ( értelmi fogyatékos személyek részére) Idısek Otthona, Ráckeve Margita Idısek Otthona, Szada Idısek Otthona, Szentlırinckáta Viktor Speciális Otthon, Szıdliget Idısek és Mozgáskorlátozottak Otthona- Tápiószentmárton Szenvedélybetegek Otthona, Tóalmás A Koncepció nyilvánosságra hozatala, értékelésének, végrehajtásának módja: A Koncepció nyilvánosságra hozatala a helyben szokásos módon történik. A dokumentumokba való betekintést a Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál, az általános iskolákban és az óvodákban, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodájában is biztosítani kell. A megvalósulás hatékonysága és eredményessége érdekében, a fejlesztési irányok helyességének ellenırzése, a szükséges módosítások elvégzése céljából értékelést kell végezni.

19 19 A Szociális törvény alapján a helyi önkormányzat a Koncepció végrehajtását kétévente értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A Képviselı- testület a Koncepció értékelésének idıpontját az éves munkatervében határozza meg, elsı alkalommal 2007 évben. Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete április 27-én megtartott ülésén a koncepciót elfogadta. Pilis, április Csikós János polgármester... Kriskó Jánosné jegyzı

20 20 PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI K O N C E P C I Ó J A

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2007. A Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát a Képviselő-testület 138/2007./XI.ÖK/III.23./

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Décseyné Raposa Mária irodavezető 27. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12471-2/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Szociális szolgáltatástervezési koncepció Á c s

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2014. évi beszámolója. Nagymaros

2014. évi beszámolója. Nagymaros Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2014. évi beszámolója

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 42/2013. (VI. 27.) ÁKt határozat Ártánd Község Falugondnoki Szolgálata szakmai programjának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2009. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló Komló Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva.

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata élve a jogszabályok

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz. 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Kiegészítő melléklet Paks Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 15 intézményével, részben

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2016. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA A Közgyűlés VI-69/314.42/216. sz. határozatának melléklete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 216. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA MISKOLC 214-215 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN. Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm

GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN. Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm Zeller Judit GENDER BUDGETING (GB) A GYAKORLATBAN A) GENDER BUDGETING IN PRACTICE PROJEKT (2006-2007) Eredmények hozzáférhetık: http://www.nvf.cz/gender/outputs.htm I. Elsı egyeztetés a partnerekkel Hogyan

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás

Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Bácskay Andrea Gondozási formák az idősellátásban a szociális alapellátás Az 1990-es években a társadalomban tovább halmozódtak a már meglévő szociális gondok, többek között felgyorsult a népesség elöregedésének

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Értékelés Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4200-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2010. évi működéséről Az előterjesztést készítették:

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Beszámoló a Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról Intézményi alapadatok Az

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) 1 Jóváhagyott változat! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2012. május 01 2014. december 31. közötti idıszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5256/2014. számú ügyben Előadó: dr. Csikós Tímea dr. Tóth Krisztina Az eljárás megindulása, előzményei 2014 őszén Baranya megye intézményi rendszerének alapjogi

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról

Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról Előterjesztő: Dr. Faragó Péter Társulási Tanács Elnöke Készítette: Aleva Mihályné Intézményvezető Beszámoló a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde 2014. évi szakmai munkájáról A szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el.

Az Alapító Okiratban szereplő valamennyi szakfeladat működtetése megoldott, a kötelező feladatokon kívül mást nem látunk el. I. Szöveges indokolás 1. A gazdálkodással kapcsolatos szöveges indokolás A 2009. évre kapott támogatások és bevételek biztosították az intézmény zavartalan szakmai és gazdasági működtetését. A 2009-es

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. január 26-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8.

Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM. Hatályos: 2016. április 8. Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZAKMAI PROGRAM Hatályos: 2016. április 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény célja, feladata Az intézmény alapelvei Az intézmény jelképe Az intézmény

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése.

Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Monostorpályi Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2015. évi átfogó értékelése. Előterjesztés a 2016. május 27. -i Képviselő Testületi ülésre. Előterjesztő: Juhász

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

Megszüntető okirat. 1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 383/2015. (XI. 19.) Kt. határozat melléklete Okirat száma: CSSK-2015./2 Megszüntető okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. (7) bekezdése alapján Rákoskeresztúri Családsegítő Központ

Részletesebben

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007

Erdőkertes Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004-2007 1 "Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, Szemedben éles fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé, S ne a törtet tekintsd és csonka részét, de az egész nem osztható egészét; ki senkié

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ - A Képviselő-testülethez - Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2011. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre

B E S Z Á M O L Ó. 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő Testületi Ülésre Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u 47 Tel/fax: 66/483-339,484-785 E-mail: margareta@vivamail.hu B E S Z Á M O L Ó 2011. 05. 26-án tartandó Képviselő

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM 2012. 06 készítette: Hanák Pálné ügyvezető 1. oldal, összesen: 17 Jelen Szakmai

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-ei ülésére Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése Előadó: Hanzelik Gábor polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve

Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve Dévaványa Város Közfoglalkoztatási terve 2010. I. A közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére Csanytelek Község Polgármesterét l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 3171/2011. E L T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 10/2000. (VI. 22.) sz. önkormányzati rendelete az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek és az önkormányzat együttmőködési szabályairól Hatályba

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

1. számú melléklet Tartalom

1. számú melléklet Tartalom 1. számú melléklet Tartalom Tartalom 1 Kötelező táblák 3 A település bemutatása... 3 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén... 3 2. számú táblázat - Állandó népesség... 4 3. számú táblázat - Öregedési

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Készült : 2012.10.01. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2012.10.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben