FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE"

Átírás

1 FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL (A 17/1993. (IX.25.), a 7/1994. (IV.22.), az 5/1995. (III.24.), a 9/1995. (X.20.), az 5/1997. (IV.8.), az 1/1998. (I.30.), a 3/1999. (III.26.), a 11/2000. (IV.28.) a 14/2000. (X.6.) a 8/2001. (III.23.), a 20/2001. (XII.21.), a 13/2002. (XI.22.), 12/2003. (VIII.29.), 21/2003. (XII.19.), a 11/2004. (VIII.27.), a 14/2005. (VIII.26.), a 30/2005. (XII.30.) az 5/2006. (II.24.) és a 11/2006. (VI.16.) számú módosító és kiegészít= rendeletekkel egységes szerkezetben) Felszsolca Nagyközség Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 10. (1) bekezdés, 32. (1) és (3) bekezdése, 33. (1) bekezdése, 38. (2) bekezdése, 39. (3) bekezdése, 45. (1) bekezdése, 47. (1) bekezdése, 50. (2) bekezdése és a 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed: (1) Felszsolca közigazgatási területén él a) lakóhellyel rendelkez magyar állampolgárokra, b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkez bevándoroltakra, c) letelepedési engedéllyel rendelkez személyekre, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre (Sztv. 3. (1)bekezdés b)-d) pont), e) a Sztv. 6. -ában meghatározott hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Felszsolca város közigazgatási területét tartózkodási helyként megjelölte, f) a Sztv. 7. -ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenen az Európai Szociális Kartát megersít országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszer<en Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is (Sztv. 3. (2) bekezdés), g) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint a Sztv. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott idskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik (Sztv. 3. (3) bekezdés).(mód. 11/2004. (VIII.27.)

2 (2) E rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviseltestület felhatalmazása alapján: a) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyakorolja, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, az átmeneti segély és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében. b) A polgármester gyakorolja a bentlakásos szociális intézménybe történ beutalás, az idskorúak járadéka, a rendszeres szociális, a temetési, a tanszer és a tanulmányi segély körében. c) A jegyz gyakorolja a közgyógyellátásra jogosultság megállapításában. (mód. a 11/2006. (VI.16.) ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2. (1) A szociális ellátásokat csak formanyomtatványon lehet igényelni. Az igényeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. (2) A kérelem benyújtásához jövedelemigazolást kell mellékelni. A jövedelem számításánál figyelembe vehet idszak a havonta rendszeresen mérhet jövedelemnél egy hónap, egyéb jövedelemnél egy év a kérelem benyújtását megelz idszakra vonatkozóan. (mód. 5/1997. (IV.8.) (3) A jövedelmekrl nem szükséges eredeti igazolás, fénymásolat is becsatolható. (4) A szociális ellátások kifizetésérl a GAMESZ gondoskodik utólag, minden hónap 5-ig, az átmeneti segélyek kivételével, melyeket a megállapítást követ 15 napon belül kell folyósítani a jogosult részére. (5) A szociális igazgatási eljárás költség és illetékmentes. (6) Ahol e rendelet kivételesen, rendkívül, illetve különösen indokolt esetet említ, ott a döntésnél az alábbi mérlegelési szempontokat kell figyelembe venni: - közeli hozzátartozó halála esetén felmerül kiadásokat, - olyan rendkívüli jelleg< kiadásokat, melyek a kérelem beadását megelzen nem merültek fel a családban, - a kérelmez, illetve a családjában él személy tevékenységével érdemeket szerzett a város életében. (mód. 14/2000. (X.6.) 3. A rendszeres segélyezéseket évenként felül kell vizsgálni. (kieg. 9/1995. (X.20.) 4. Ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, a szociális ellátás folyósítását meg kell szüntetni. 5. A hatáskört gyakorló, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszem<en igénybe vevt kötelezi a pénzbeli ellátás visszafizetésére. 2

3 6. A természetben nyújtott ellátás jogosulatlan igénybevétele esetén az igénybe vev pénzegyenérték visszafizetésére kötelezhet. 7. A hatáskört gyakorló, a jogosulatlanul és rosszhiszem<en igénybevett ellátás megtérítését az igénybevételrl való tudomásszerzéstl számított 3 hónapon belül rendelheti el. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 8. (1) A szociális alapellátás keretében a jogosultak számára megállapítható juttatások: a) lakásfenntartási támogatás, b) ápolási díj, c) átmeneti segély, d) temetési segély, e) köztemetés, f) közgyógyellátási igazolvány, g) rendszeres szociális segély h) idskorúak járadéka A rendszeres szociális segély és az idskorúak járadéka kivételével a felsorolt juttatások az éves költségvetésben elirányzott összeg erejéig nyújthatók. (mód. 11/2004. (VIII.27.) LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 9. (1) Szociális és egészségügyi körülményei figyelembevételével helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek háztartásában: a) az egy fre számított havi jövedelmi határ - egyedülél esetén is nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, és b) a lakásfenntartás indokolt költségei meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 30%-át, továbbá c) az együtt él személyek által használt lakrész nem haladja meg a 10. -ban elismert minimális lakásnagyságot (mód. 11/2004. (VIII.27.) (2) Ha az egyedülálló személy az t megillet minimális lakásnagyságnál egy lakószobával nagyobb lakással rendelkezik, részére közüzemi számla eseti kiegyenlítésére adható támogatás. Évente ennek összege legfeljebb a nyugdíjminimum 50%-áig terjedhet. (mód. 13/2002. (XI.22.) 10. Az elismert minimális lakásnagyság és minség - az együttlakó személyek számától függen: - két személyig: két szobás, (mód. 11/2004. (VIII.27.) - három személyig: három szobás,(mód: 12/2003. (VIII.29.) - négy személyig: három szobás, - öt személyig: négy szobás, - hat személyig: négy és fél szobás, - hét személyig: öt szobás, 3

4 - nyolc és több személy esetében: öt szobásnál nagyobb komfortos lakás. (mód. 7/1994. (IV.22.) 11. Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás annak, aki lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik. 12. A lakásfenntartási támogatás készpénzben, indokolt esetben a közüzemi díjak kiegyenlítésével történik. 13. A lakásfenntartási kiadások körében az Sztv. 38. (10) bekezdésében meghatározottakat kell figyelembe venni. A rezsiköltségek az igénylést megelz naptári félévben felmerült összegben vehetk figyelembe (mód. 11/2004. (VIII.27.) 14. (1) A lakásfenntartási támogatás mértéke havi átlagban a nyugdíjminimum 50%-át nem haladhatja meg és nem lehet több, mint a lakásfenntartás költsége. A lakásfenntartási támogatás 1 hónapra jutó összege nem lehet kevesebb Ftnál (mód. 11/2004. (VIII.27.) (2) A lakásfenntartás indokolt költsége a lakás nagyságtól, a lakók számától és a környezettanulmánytól függen kerül elismerésre. 15. Lakásfenntartási támogatás csak egy jogosultnak adható, függetlenül a lakásban élk számától. 16. A lakásfenntartási támogatás egy évre állapítható meg, kivéve a f<tési költségeket, amely egy f<tési szezonra szól. További támogatás megállapítása új kérelem alapján történhet. (mód. 3/1999. (III.26.) 17. (1) Amennyiben a jogosult lakásfenntartási támogatásból fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, a támogatás megvonásra kerül. (2) Ha a lakásfenntartási támogatás e rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn, a támogatást a változás hónapját követ hónap els napjától meg kell szüntetni. ÁPOLÁSI DÍJ 18. Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a jogosultság megállapítása szempontjából az egy fre számított havi családi jövedelemhatár a nyugdíjminimum összegét, egyedülálló esetén annak 150%-át nem haladja meg. (mód. 14/2005. (VIII.26., hatályos szeptember 1-jétl) 4

5 19. Az ápolási díj mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (mód. 14/2005. (VIII.26., hatályos szeptember 1-jétl) 20. Az ápolási díj megállapításához minden esetben környezettanulmányt kell készíteni. (mód. 11/2004. (VIII.27.) ÁTMENETI SEGÉLY 21. Az idszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd személyek részére átmeneti segély állapítható meg, ha az egy fre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét, egyedülél esetén annak 150%-át. Különösen indokolt esetben ettl az Egészségügyi és Szociális Bizottság eltérhet.(mód. 12/2003.(VIII.29.) 22. Az átmeneti segély formái: a) egyszeri, vissza nem térítend készpénz, b) szociális kölcsön, c) átmeneti segély természetbeni juttatása: - alapvet élelmiszercsomagok, - tanulmányi segély, - étkezési térítési díjak. 23. (1) Az egyszeri, vissza nem térítend készpénz juttatás esetén a segély összege évenként és személyenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, illetve családonként annak háromszorosát. (2) Elemi kár esetén az átmeneti segélyre megállapított fels határtól el lehet térni. 24. (1) Szociális kölcsön nyújtható az éves költségvetési keret erejéig rendkívül indokolt esetben - betegség, elemi kár miatt - az anyagi segítségre szorulóknak. (2) A juttatás feltételei: - a családban az 1 fre jutó jövedelemnek a nyugdíjminimum 180%-át meg kell haladnia (mód. 5/1997. (IV.8.), - a kérelmeznek, család esetén a házastársnak is állandó munkaviszonya, vagy állandó jövedelme legyen. (mód. 7/1994. (IV.22.) (3) A juttatás 5 évenként egyszer adható, ez alól a Képvisel-testület megfelel indok alapján felmentést adhat. (4) A kölcsön elbírálásához minden esetben környezettanulmányt kell készíteni. (5) A szociális kölcsön összege E Ft, mely kamatmentes. (mód. 12/2003.(VIII.29.) (6) A kölcsön összegét 1 éven belül vissza kell fizetni, a kölcsönszerzdésben foglaltak alapján. 5

6 (7) Aki a szociális kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak legfeljebb 6 hónapig engedélyezhet a törlesztés szüneteltetése. (8) Aki a kölcsön visszafizetését önhibájából nem teljesíti, a kölcsön utolsó részletének esedékességétl számított egy év idtartamra az átmeneti támogatás pénzbeli formájából kizárható. 25. Természetbeni juttatások: (1) Alapvet élelmiszer csomagok adhatók a rászorulók részére. (2) Tanszersegélyben, tanulmányi segélyben részesíthet tanévenként egy alkalommal az az általános iskolai tanuló, akinek a családjában az egy fre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg. (mód.11/2004. (VIII.27.) Ennek figyelembevételével az oktatási intézmények vezeti javaslatot tesznek a rászoruló tanulók segélyezésére. (mód. az 5/1995. (III.24.) A segély összege a tankönyv árának 50%-a, de maximum a nyugdíjminimum 25%-a. (mód. a 14/2000. (X.6.) Annak a közép- és felsfokú tanintézet nappali tagozatán tanulónak, akinek a családjában az egy fre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg és tanulmányai folytatását igazolja, a segély összege a nyugdíjminimum 50%-a. (kieg. az 5/1997. (IV.8.) (3) Étkezési térítési díjak részbeni vagy teljes átvállalása a család jövedelmi viszonyaitól és egyéb szociális körülményeitl függ. - Ha a családban az 1 fre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 120%-át meghaladja, térítési díj támogatás nem adható. - Rendkívül indokolt esetben az étkezési térítési díj teljes mértékben átvállalható. (4) Étkezési térítési díj átvállalására a (3) bekezdésre figyelemmel az oktatási intézmények vezeti tesznek javaslatot. 26. Átmeneti segély családonként maximum évi kett alkalommal adható. (mód. 11/2000. (IV.28.) 27. Ápolási díjban, rendszeres szociális segélyben, idskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül családnak különösen indokolt esetben adható átmeneti segély. (mód. 11/2004. (VIII.27.) TEMETÉSI SEGÉLY 28. (1) Temetési segély állapítható meg annak a részére, aki a meghalt személy eltemettetésérl gondoskodott, vagy gondoskodnia kell és jövedelme, illetve családjában az egy fre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát. 6

7 (2) A temetési költséget számlával kell igazolni. A temetési segély a koporsó, szemfedél, fejfa, sírásás, sírhely, hamvasztás költségeire terjed ki. (3) A temetési segély összege, koporsós temetés esetén Ft, hamvasztásos temetés esetén Ft. (mód. 5/2006. (II.24.) (4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége koporsós temetés esetén Ft, hamvasztásos temetés esetén Ft. (mód. 5/2006. (II.24.) KÖZTEMETÉS 29. A lehet legolcsóbb temetési szertartást kell biztosítani, lehetleg az elhalt felekezeti hovatartozása figyelembevételével. KÖZGYÓGYELLÁTÁS 30. (1) Közgyógyellátásra jogosult az, akinek családjában az egy fre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át, egyedül él esetén a nyugdíjminimum összegének 250%-át, és akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a nyugdíjminimum 25%-át. (mód. 11/2006.(VI.16.) (2) Hatályon kívül helyezte a 11/2006.(VI.16.). RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 30/A. (1) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaer-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. (mód. 5/2006. (II.24.) (2) a) A foglalkoztatás közmunka, közhasznú munka, vagy közcélú munka (a továbbiakban: szervezett foglalkoztatás). b) A szervezett foglalkoztatás idtartama legalább 30 munkanap, kivéve ha a nem foglalkoztatott személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. c) Az egybefüggen végzett közcélú munka idtartama a 12 hónapot nem haladja meg. (mód. 5/2006. (II.24.) (3) A foglalkoztatási kötelezettség különösen az alábbiakra terjedhet ki: a) kül- és belterületi utak, árkok és egyéb közterületek tisztítása, b) illegális szemétlerakó helyek megtisztítása, c) belterületi árkok, útpadkák kialakítása, járdák javítása, d) parkok, temet tisztítása, f<nyírás, parkgondozás e) felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó munkák, f) szociális ellátáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése (házi ápolás, idsgondozás, g) hó mentesítés, h) árvízvédelem-belvízvédelem, i) víz-elvezet rendszer kiépítése, karbantartása, (mód. 5/2006. (II.24.) j) lakosság egészségét veszélyeztet gyomnövények elleni védekezés, 7

8 k) az önkormányzati intézmények m<szaki feladatainak végzésénél történ munkálatok. (kieg. 14/2005. (VIII.26.) (4) A munkavégzéssel összefügg feltételeket a GAMESZ igazgatója biztosítja, aki gondoskodik a foglalkozás tárgyi, személyi, munkavédelmi és egyéb közegészségügyi feltételek megteremtésérl, a munkavégzés elszámolási rendszerének kidolgozásáról. A GAMESZ igazgatója azonnal köteles jelezni a polgármesternek a foglalkoztatás megkezdésének, befejezésének idpontját, és ha a munkavégzés alól valaki indokolatlanul kivonja magát (mód. 11/2004. (VIII.27.) (5) A rendszeres szociális segélyben részesül együttm<ködni köteles a polgármesterrel, a GAMESZ-szal, a Családgondozó Központtal, a B-A-Z. Megyei Munkaügyi Központ Miskolci Kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ) az írásbeli megállapodások és a évi III. törvény 37/D. (1) bekezdése alapján. (mód. 5/2006.(II.24.) (6) A segélyt igényl személy köteles az alábbiakban meghatározott beilleszkedését segít programok valamelyikén részt venni: - egyéni képességeket fejleszt vagy az életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, melyet a Családgondozó Központ Igazgatója kidolgoz és m<ködtet, - a munkavégzésre történ felkészülési program, melyet a GAMESZ Igazgatója kidolgoz és m<ködtet. (kieg. 14/2005. (VIII.26.; hatályos szeptember 1-jétl) (7) Az együttm<ködés azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles: 1. A Polgármesteri Hivatalban és az illetékes munkaügyi központban nyilvántartásba vétetni magát, 2. A segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában együttm<ködni, 3. A GAMESZ és a munkaügyi központ által felajánlott és számára megfelel munkalehetséget elfogadni és végezni (mód. 14/2005. (VIII.26.), 4. A munkaügyi központtal rendszeresen kapcsolatot tartani, 5. Megfelel munkahely felkutatásában részt venni, 6. A saját maga által talált vagy a munkaügyi központ által felajánlott munkahelyen munkaviszonyt létesíteni, 7. A munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetséget elfogadni, 8. A munkaügyi központtal írásban megállapodni az együttm<ködés tartalmáról, 9. A felajánlott és az iskolai végzettségének megfelel oktatásban, képzésben történ részvételére, különösen az általános iskolai végzettség és az els szakképesítés megszerzésére, 10. A beilleszkedést segít programok valamelyikén részt venni. (mód, illetve kieg. 5/2006. (II.24.; mód. 11/2006. (VI.16.) a) A rendelet (7) bekezdésében meghatározott esetek közül az együttm7ködési kötelezettség megszegésének minsül az 1., 5., 8., 10. pontokban megfogalmazottak. b) A rendelet (7) bekezdésében meghatározott esetek közül az együttm7ködési kötelezettség súlyos megszegésének minsül a 2., 3., 4., 6., 7., 9. pontokban megfogalmazottak. (kieg. 11/2006. (VI.16.) 8

9 (8) Ha a rendszeres szociális segélyben részesül, igényl együttm<ködési kötelezettségét megszegi, nem teljesíti, úgy rendszeres szociális segélyét meg kell szüntetni, illetve nem lehet megállapítani. a) Ha a rendszeres szociális segélyben részesül, igényl együttm7ködési kötelezettségét megszegi, nem teljesíti, úgy a rendszeres szociális segélyét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. b) Ha a rendszeres szociális segélyben részesül, igényl együttm7ködési kötelezettségét súlyosan megszegi, nem teljesíti, úgy a rendszeres szociális segélyét meg kell szüntetni, illetve nem lehet megállapítani. (kieg. 11/2006. (VI.16.) (9) A megállapító, megszüntet, szüneteltet határozat egy példányát a kirendeltség részére jogerre emelkedést követ 8 napon belül kell megküldeni. SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK AZ ELLÁTÁSOK FORMÁI 31. (1) A szociálisan rászorultak részére az alábbi ellátási formák biztosíthatók: a) szociális információs szolgáltatás, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) jelzrendszeres házi segítségnyújtás, f) nappali ellátás. (mód. 14/2005. (VIII.26.). (2) Az ellátásokat évenként felül kell vizsgálni. (kieg. 9/1995. (X.20.) 32. A szociális információs szolgáltatás elérhetségérl és a szolgáltatás keretében biztosított információk körérl, a képvisel-testület hivatalos lapjában, a Zsolcai Hírmondóban, valamint a Zsolca Tv képújságán keresztül, illetve a polgármester útján a Polgármesteri Hivatal bevonásával kell tájékoztatást nyújtani. (kieg. 14/2005. (VIII.26.) 33. (1) A szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étkeztetést igényelhetnek. (2) Étkeztetés biztosítható azoknak is, akik koruk és egészségi állapotuk miatt az étkezésrl más módon gondoskodni nem tudnak. (3) Az ellátásért az igénybevev térítési díjat fizet, mely nem haladhatja meg havi jövedelmének 25%-át. (4) a) Teljes összeg< térítési díjat fizet az aki családban él és havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 180%-át, egyedül él esetén a nyugdíjminimum 200%-át. (mód. 12/2003.(VIII.29.) b) Azon igénylk, akiknek jövedelme nem éri el az a) pontban meghatározottakat, azok kedvezményes (szociális gondozotti) térítési díjat kötelesek fizetni. 9

10 c) A térítési díj megállapításánál jövedelmi helyzettl függetlenül, kivételesen indokolt esetben a bizottság eltérhet. (kieg. 11/2000. (IV.28.) 34. (1) A házi segítségnyújtás azok részére biztosítható, akik otthonukban önellátásra saját erbl nem képesek. (2) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja 253,-Ft/óra. A díjtételek ÁFA-t nem tartalmaznak, TAM. tevékenység (mód. 30/2005. (XII.30.) január 1-jétl) A házi segítségnyújtásban részesül által havonta fizetend térítési díj nem haladhatja meg a gondozott rendszeres jövedelmének 20%-át. (mód. 23/2004. (XII.17.) (3) Ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át. (mód. 12/2003.(VIII.29.) (4) A gondozott a gondozás szüneteltetését kérheti évente egy alkalommal, legfeljebb 30 nap idtartamra, ezen idn túl ismételt kérelmet kell benyújtani. Kivételt képez a 30 napot meghaladó kórházi ápolás. (5) Ha a gondozottnak 30 napon túli fizetési hátraléka van, úgy a gondozás a következ hó 1-jétl megsz<nik. (kieg. 9/1995. (X.20.) 35. A családsegítést, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátást a Családgondozó Központ biztosítja. (kieg. 14/2005. (VIII.26.) 36. A jelzrendszeres házi segítségnyújtást, mint személyes gondoskodást nyújtó ellátást a Családgondozó Központ biztosítja. (kieg. 14/2005. (VIII.26.) 37. (1) A nappali ellátást nyújtó intézmény az Idsek Klubja, mely elssorban a saját otthonukban élk részére biztosít lehetséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvet higiéniai szükségletek kielégítésére. (2) Térítési díj csak az étkezésért állapítható meg. A térítési díj nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének a 30%-át. 37/A. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások elbírálásához (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátást nyújtó intézmények esetében) háziorvosi igazolás és környezettanulmány szükséges. (kieg. 11/2000. (IV.28.) 38. Az intézményvezet elkészíti a klub házirendjét, Szervezeti és M<ködési Szabályzatát. Intézkedési jogköre: - fertz beteg azonnali kizárása a klubból, 10

11 - háziorvos sürgs esetben történ kihívása, - rendezvények lebonyolítása, - térítési díjak minden hónap 10-ig történ beszedése. 39. Megsz<nik a klubtagsága annak, aki a személyi térítési díj hátralékát nem rendezi, aki a házirendet nem tartja be. 40. Bentlakásos szociális intézménybe történ beutalását kérheti az a személy, akinek gondozása az alapellátás keretében településünkön nem oldható meg. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 41. A rendelet - a 30/A. kivételével - a kihirdetés napján lép hatályba. A 30/A május 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidej<leg hatályát veszti a szociális juttatások döntési jogának átruházásáról szóló 11/1991. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelet 1. (f, g, h, i, j, k, l, m, p), a 2. (1)-(2) bekezdése, valamint annak kiegészítésére kiadott 9/1992. (VI.13.) számú önkormányzati rendelet 1. s) pontja, a lakásgazdálkodási tevékenységhez nyújtott normatív állami hozzájárulás felosztásáról szóló 6/1992. (V.9.) számú önkormányzati rendelet, valamint a szociális juttatások döntési jogának átruházásáról szóló 11/1991. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítésérl szóló 4/1993. (III.13.) számú rendelet. Az e rendeletben nem szabályozottakra az évi III. törvény rendelkezéseit, valamint ennek végrehajtására kiadott 28/1993. (II.17.), a 29/1993. (II.17.), 30/1993. (II.17.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (kieg. 11/2000. (IV.28.) 42. Annak a munkanélkülinek, akinek részére a jövedelempótló támogatás folyósítása május 1-jén vagy ezt követen szünetel, illetleg akinek május 1-jét megelzen jövedelempótló támogatásra való jogosultságát megállapították, az ellátást az akkor hatályos jogszabályok alapján kell továbbfolyósítani (mód. 11/2004. (VIII.27.) N A G Y JÓZSEF S.K. F E H É R ATTILA S.K. jegyz= polgármester 11

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1997./VI.19./ sz. rendelete A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 11/1997./XI.25./ ; 7/2000./VI.6./, 3/2001./III.19. /, 3/2005./II.24./, 5/2005./XI.15./,

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete

Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2012.(III.1.) önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2008. (XII.22.) számú R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály község Önkormányzata Képviselô-testületének a 15/2006. (XII.22.), 5/2008. (IV.28) rendeletekkel módosított 9/2006. (VI.26.)rendelete a felnôtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet alkalmazási köre Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2008. (IV. 30.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 23/2005. (X. 01.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) A Képviselőtestület

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 7/2006.(III.01.) Alap Felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2008. (III. 21.) rendelete az egyes szociális ellátásokról (egységes szerkezetben, hatályos 2014.06.20-tól) Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1 Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról egységes

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.28.) Ör.sz. önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 1. oldal 47/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról (Módosította a 7/2014. (II.28.), a 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról

6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet. a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások. helyi szabályozásáról 6/2007. (II. 16.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 4.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 11-54. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 55-90. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása

TÁRGYSOROZAT. 1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata, rendelet alkotása Bököny Község Képviselő-testülete 2009. március 27-én tartott rendes üléséről 132-12/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (47-59/2009., 6-11/2009. R) TÁRGYSOROZAT 1) A szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. 3. I. fejezet Általános rendelkezések. 2. 5 A rendelet hatálya ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (II.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2002.(VII.09.),4/2003.(IV.10.),

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (III.01.)

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 21.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25. 1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról KÖMLŐD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006.(VIII.30.) sz. rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 5/2015. (II.20.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.20.) számú rendelete a 7/2015. (III.13.)

Részletesebben

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról L1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben