BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái"

Átírás

1 BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 17520/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata Teljesítés helye: Margitszigeti Atlétikai Centrum (MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, 23800/8 hrsz.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Városház u Címzett: Sárádi Kálmánné dr., főjegyző Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek 2

3 Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Margitszigeti Atlétikai Centrum (MAGYARORSZÁG, 1134 Budapest, 23800/8 hrsz.) NUTS-kód: HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 3

4 Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) A feladat egy új kazánház építészeti és épületgépészeti kialakítása, kondenzációs kazánok elhelyezése, gázvezeték továbbépítése, új gázfogadó kialakítása, kémény építés, fűtési és HMV hálózat átalakítása, szabályozhatóság feltételeinek megteremtése. Ezen belül: Az új kazánház bekerül a lelátók alatti, földszinti öltözők egyik szélső helyiségéből kialakított kazán helyiségbe. Az új kazánok kondenzációs, energiatakarékos, fali gázkazánok lesznek, 3 db egyenként 100 kw teljesítményű. Az épülten belüli csőhálózatot úgy kell kialakítani, hogy rendelkezzen hidraulikai beszabályozásra alkalmas szerelvényekkel. Az itt újonnan elhelyezett HMV tárolók alkalmasak lesznek az utólag kialakítandó napkollektoros rendszer fogadására. Megszűnik a 200 méter hosszú fűtési távvezeték. A meglévő fűtési hálózat csőrendszerébe beépítésre kerülő beszabályozó szelepek biztosítani fogják az energiatakarékos üzemeltetést, szükség esetén a kazánok rögzítésére acél tartószerkezetet kell építeni. A jelenlegi padozatra 8 cm teherelosztó vasalt aljzatbeton készül. Az öltözőben lévő wc helyiség 4

5 válaszfalai, berendezései elbontása kerülnek. A kémény a koszorúkhoz rögzítve, a tetőszerkezet fölé vezetve kerül kialakításra. A kazánok gázellátása a meglévő gázórától részben földben, részben a Duna felőli kerítésre rögzített gázvezetéken történik majd. A kéményhez biztosítani kell a felső kéményseprő ellenőrzési lehetőséget, ezért a kéményhez legközelebbi tető-főtartó állásban kéménytisztító létrát és a meglévő felülvilágítóra kibúvó nyílást kell kialakítani és innen a kéményig a tető felületen kéményseprő járdát kell kiépíteni. A részletes leírást és követelményrendszert a Dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. Amennyiben a kiadott dokumentáció konkrét megjelölést tartalmaz, csak a tárgy egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű ajánlat is tehető. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint: Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Szerződés 3.7. pontjában rögzített határidő elmulasztása esetén, amennyiben Vállalkozó a késedelemért felelős, a késedelemmel érintett naptári naponként a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek felső határa a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. Ajánlatkérő a késedelmi kötbéridőszak (20 nap) eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződés meghiúsulásának egyoldalú megállapítására és a késedelmi kötbér helyett a Szerződés 8.4. pontjában foglaltak 5

6 szerint meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a hiba kiküszöböléséig terjedő időre naptári naponként a teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, amelynek felső határa a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. Felek ezzel kapcsolatban rögzítik, hogy hibás teljesítésnek minősül a szükséges engedélyek megszerzésére irányuló eljárásoknak a Vállalkozó érdekkörében felmerült ok miatti elhúzódása vagy eredménytelen befejezése. Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbéridőszak (20 nap) eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződés meghiúsulásának egyoldalú megállapítására és a késedelmi kötbér helyett a Szerződés 8.4. pontjában foglaltak szerint meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult a Szerződés teljesítésének Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármilyen okból történő meghiúsulása vagy lehetetlenülése esetén, valamint ha a szerződés felmondására Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor. A meghiúsulási kötbér alapja a tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozói díj összege, mértéke 20%. Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő a Kbt (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint, a folyósítandó előleg összegével azonos összegű biztosítéknyújtási kötelezettséget köt ki. Vállalkozónak az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az előleg visszafizetési biztosíték akkor megfelelő, ha - az előleg összegével azonos összegű, - korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan, - az igénybejelentéstől számított 2 banki munkanap alatt igénybe vehető, - érvényességi ideje az előleggel történő elszámolás időpontja. Az előleg elszámolását, illetve részszámlába történő beszámítását követően az előleg-visszafizetési biztosíték a Vállalkozó részére visszafizetésre/visszaküldésre kerül. Teljesítési biztosíték: Vállalkozó e szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési (megvalósulási) biztosítékot vállal. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés Ajánlatkérő által történő aláírásáig köteles Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a Szerződés hatályba lépésekor köteles Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. Jótállási biztosíték: Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével egyidejűleg - a Kbt (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos (jótállási) biztosítékot bocsátani Ajánlatkérő rendelkezésére. A Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítéknak a Szerződés keretében elvégzett valamennyi munkára kell vonatkoznia. A Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosíték akkor megfelelő, ha - jelen Szerződésben meghatározott tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ára vonatkozik, - korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan, - az igénybejelentéstől számított 2 banki munkanap alatt igénybe vehető, - a jótállási idő leteltét követő 30 (harminc) napig érvényes. 6

7 Jótállás: Vállalkozót a Szerződés keretében elvégzett valamennyi munkára - beleértve a Szerződés teljesítése során létrehozott épületszerkezetekre és elemekre, valamint az azok létrehozásánál felhasznált anyagokra és termékekre - a Szerződés szerinti 36 hónap jótállási, továbbá jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendeltetésellenes használat vagy karbantartás elmulasztásának következményeként. Ajánlatkérő kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot, a teljesítési biztosítékot, valamint a jótállási biztosítékot a Kbt (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A szerződés finanszírozása saját forrásból történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Az Áfa mértéke az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes Áfa mértéke. Az Áfa befizetője az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ajánlatkérő. A Vállalkozó a vállalkozói díjról a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően 1 db előlegbekérőt és arról előlegszámlát, 1 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani. A számlák benyújtásának feltétele Ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének teljesítésigazolása, a szükséges és előírt minőségtanúsítványok és műbizonylatok, valamint a hatóságok megfelelőségi nyilatkozatának bemutatása és kiértékelése. A Vállalkozónak Ajánlatkérővel, illetve a Műszaki Ellenőrrel a benyújtandó számla tervezetét ellenőriztetni kell. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számla műszaki hátterét, valamint a számlakiállítás formai követelményének való megfelelést saját maga is megvizsgálja, amennyiben bármilyen hiányosságot vagy hibát észlel, a számla kifizettetését csak azok teljes körű rendezését követően indítja meg. A kijavítást követően a kifizetés napja a fentiek alapján módosulhat. A számlákat Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u ) nevére és címére kell kiállítani és 3 példányban a Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály részére kell benyújtani a teljesítésigazolás kiállításától számított 5 munkanapon belül. Vállalkozó által kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. A számlán Ajánlatkérő pontos megnevezésén kívül, fel kell tüntetni a H303 Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály megjelölést. Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszaküldött számla javításának kézhezvételéig a Ajánlatkérő nem esik késedelembe. A fizetési határidő csak a hibátlan, Ajánlatkérő által befogadott számlákra vonatkozik. A Szerződés kifizetései vonatkozásában a Felek tudomásul veszik az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltakat. Ajánlatkérő a Vállalkozó részére a Szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénylését biztosítja. Az előleg kifizetésére a munkaterület jelen Szerződés 3.3. pontja szerint átadás-átvételének sikeres megtörténte esetén, Vállalkozó által 7

8 kiállított és a Megrendelő részére a munkaterület sikeres átadás-átvételének és az előlegbekérő egyidejű átadásának napját követő öt naptári napon belül benyújtott számla útján, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése szerint a munkaterület átadásának napját követő 15 naptári napon belül kerül sor. Az öt napos számlabenyújtási határidő Vállalkozó részéről történő elmulasztása az Ajánlatkérő előlegfizetési késedelmét kizárja. Ajánlatkérő az előlegbekérő átvételétől számított 5 munkanapon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést Ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A nyújtott előleg a részszámla összegébe kerül beszámításra. Vállalkozó a teljesítés(ek) elismerését követően Ajánlatkérőnek teljesítésigazolásra jogosult képviselője által aláírt teljesítésigazolás(ok) alapján nyújthatja be a rész- és végszámláját. Ajánlatkérő az előírásoknak megfelelően kiállított végszámlát a benyújtást követően a Kbt ában és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. -ában foglaltak, valamint a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdések figyelembevételével köteles kiegyenlíteni banki átutalással. Ajánlatkérő tartalékkeretet hoz létre a Kbt (9) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. -ában foglaltak szerint alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj 5 %-a mértékéig. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni. A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevők részéről kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésben foglalt valamely kizáró ok az eljárás során következik be. Igazolási mód: - Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -a alapján nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 8

9 - Az ajánlattevőnek - a Kbt. 58. (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6., 20. (3) bekezdésében és 21. (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják. A kizáró okok igazolása tekintetében irányadó a Közbeszerzési Hatóság útmutatója: 1) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 57. szám, május 16.) 2) a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő évi 61. szám; június 1.) Az ajánlattevőknek (közös ajánlattevőnek) külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok) nem lehet(nek) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző dátummal kiállított(ak). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan az alábbi dokumentumot: P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (épületgépészeti beruházás, és/vagy felújítás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő működési ideje nem fedi le az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évet, akkor Ajánlatkérő újonnan piacra lépő szervezetnek tekinti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésének alkalmazására és az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) és (5) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha: P/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (épületgépészeti beruházás, és/vagy felújítás) szerinti árbevétele nem érte el összesen a nettó ,- HUF értéket. 9

10 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (épületgépészeti beruházás, és/vagy felújítás) szerinti árbevétele nem érte el összesen a nettó ,- HUF értéket. A Kbt. 55. (4) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a P/1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlatot tevőkre) vonatkozóan az alábbi dokumentumot: M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett épületgépészeti beruházásait és/vagy felújításait és csatolnia kell az azokra vonatkozó referenciaigazolás(oka)t. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) és (3) bekezdése alapján az ismertetés, illetve az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás nettó összege és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és saját teljesítése értéke, - a teljesítés ideje (év/hó/nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpontja), - a teljesítés helye, - a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége, - a szerződést kötő másik fél megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdése szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Amennyiben a referenciakövetelményt projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát. Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni. 10

11 M/2. a) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, végzettségükkel, szakmai tapasztalatuk és a szerződés teljesítése során (az alkalmassági minimumkövetelmény körében meghatározott szakember-bontásban) betöltött pozíciójuk ismertetésével. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartásában az ajánlatkérő által megjelölt jogosultsággal, a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja. b) Az ajánlatban csatolni kell a szakember(ek) végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát (ajánlatkérő elfogadja a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban való szerepelést is, amennyiben a végzettség megállapítható belőle), valamint a szakmai gyakorlat bemutatása érdekében a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan formában és tartalommal (így különösen az építési munkák megnevezése, a tevékenység ismertetése), amelyből a szakmai tapasztalatra vonatkozó előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható. c) Ajánlattevő külön nyilatkozatának csatolása szükséges arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakember(ek) az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményben előírt jogosultságra vonatkozóan a kamarai nyilvántartásba vételt a szerződés megkötéséig megszerzik. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő Kbt (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében a Kbt (4) bekezdés szerinti esetben, a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben azt az írásbeli összegezésben megjelölte. d) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az Ajánlatkérő által meghatározottaktól eltérő végzettség megadása esetén az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát. Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 55. (4) - (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XII.23) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésében és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben legalább 2 darab olyan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített épületgépészeti beruházással és/vagy felújítással, amelyek sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezettek, és amelyek értéke összesen eléri a nettó ,- HUF összeget. 11

12 M/2. az alábbi szakemberekkel: M/2.1. legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pont szerinti vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel, és legalább 5 éves, építménygépészeti szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői tapasztalattal; M/2.2 legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetők szakterületek 2. pont szerinti vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel, és legalább 5 éves, építési szakterületen szerzett felelős műszaki vezetői tapasztalattal. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 12

13 III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 13

14 x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) FPH036/151/2015. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/10/05 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/10/05 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 14

15 IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/10/05 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Hely: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya 1052 Budapest, Városház u K épület IV. emelet 15. szoba. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt (az ajánlatkérő, az ajánlattevők képviselői). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatok felbontására vonatkozóan a Kbt ának alkalmazására. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. (6) bekezdése szerint. A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján is az A melléklet II. pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9-13 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8-14 óráig. Ajánlatkérő írásbeli megkeresés esetén, a dokumentációt a Kbt. 50. (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi a megadott címre. A dokumentációt ajánlatkérő kérésre elektronikus úton is elküldi a megadott címre. Az igénylésben meg kell jelölni: a közbeszerzés tárgyát, az eljárást megindító felhívásra történő utalást (KÉ ikt. szám), az igénylő gazdasági szereplő nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartási adatait (név, telefon, fax, ). Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt ajánlattevőnként egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi át. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek nem lehet. 15

16 V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P/1., M/1., M/2. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, melynek összege ,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető Budapest Főváros Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással, vagy postai átutalási megbízással való készpénz befizetéssel. A készpénz-átutalási megbízás átvehető az A. melléklet II. pontjában megadott címen. Az ajánlati biztosíték a bank, vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is teljesíthető. A bankvagy biztosító által vállalt garancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként Budapest Főváros Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként -átutalás esetén is - a BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái jogcímet kell feltüntetni. A bank vagy biztosítói garanciának, vagy a biztosítási kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie. A Kbt. 65. (2) bekezdése szerinti esetben (ajánlati kötöttség kiterjesztése) Ajánlatkérő a Kbt. 59. (7) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. (4)-(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító készpénz átutalási megbízás feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonat másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának csatolása útján) kell igazolni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen! A Kbt. 25. (5) bekezdésében foglaltak szerint a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy 16

17 amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 2. A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. (6) bekezdése szerint. A dokumentációban elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek. Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban beléptető rendszer működik. A Tisztelt Ügyfelek az V. kerület Városház utca sz. alatt található II. sz. kapun keresztül jöhetnek be az épületbe. A beléptetés kérésekor minden esetben jelezzék, hogy a Közbeszerzési Főosztályra hoztak dokumentumot személyes leadásra és ennek érdekében kívánnak belépni az épületbe. A beléptetést végző Rendészet nem jogosult levelek, csomagok átvételére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Közbeszerzési Főosztály az épület bejáratával ellentétes oldalon, a K. épületben a IV. emeleten helyezkedik el, a Károly körútra nézően. Kérjük, hogy a határidők betartása érdekében a fentiekhez szükséges időtartamot kalkulálni, illetve az esetleges kézbesítésre megbízottakat (küldönc, futárszolgálat) a regisztráció szükségességéről, illetve a leadás folyamatának időigényéről tájékoztatni szíveskedjenek. 3. Az ajánlatot a Kbt. 61. (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva írásban és zárt csomagolásban 1 papíralapú és 3 db elektronikus adathordozón, az eredeti példányról készített nem szerkeszthető formátumú példányban kell benyújtani. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az Eredeti megjelölést. A papíralapú és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papíralapú Eredeti példány tartalma a mérvadó. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái és az Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A melléklet III. pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó. Az ajánlat vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli. 4. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (közös ajánlattételi megállapodás) a Kbt. 25. figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 25. (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 25. (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdése és a Kbt. 58. (3) szerinti nyilatkozatot, 17

18 melyek nemleges válasz esetén is csatolandók. 6. Az ajánlatnak eredeti, aláírt példányban tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. (3) bekezdés szerint, továbbá tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet ajánlattevő elfogadja. 7. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 8. Az ajánlatnak a Kbt. 60. (6) bekezdése szerint tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 62. (3) bekezdése, illetve a dokumentáció szerinti tartalommal. 9. Az eljárást megindító felhívás III.2.2), illetve III.2.3) pontjaiban meghatározott összeg a Magyar Nemzeti Banknak a referenciák esetében azok műszaki-átvételének napján érvényes, a nettó árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el. 10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait: - az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy a évi V. tv. 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumok csatolandóak, - a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya, - kizárólag ajánlattevőtől nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e (nemleges tartalommal is csatolandó), - kizárólag ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 11. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről. 12. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. (5)-(6) bekezdései szerint történik. 13. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak. 14. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 15. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban a közvetlenül valamely 18

19 követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni. Az ajánlat 61. (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia, minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható. 16. A közbeszerzési műszaki leírást a Dokumentáció tartalmazza. 17. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a weboldal Budapest idő adatai szerint értendő. 18. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban szeptember 24-én 10:00 órakor helyszíni bejárást tart. Gazdasági Szereplők írásban feltett kérdéseire Ajánlatkérő írásban válaszol a Kbt. 45. és a Kbt (5) bekezdés előírásainak megfelelően. A találkozó helyszíne: Margitszigeti Atlétikai Centrum, 1134 Budapest, 23800/8 hrsz. 19. Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók. 20. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 94. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 21. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka- és balesetvédelmi-, valamit tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról. 22. Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén ,- HUF/év és ,- HUF/káresemény összegű, a vonatkozó szerződés hatályáig érvényes szakmai felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára együttesen, a vonatkozó szerződés hatályáig kiterjeszti. 23. Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdés alapján környezetvédelmi szempontok alkalmazását várja el. Az alkalmazni kívánt környezetvédelmi szempontokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza. 24. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakember közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelölt szakember rendelkezzen az alábbi kamarai regisztrációval: - legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, teljesítésbe bevonni kívánt szakember, aki rendelkezik érvényes Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, Építménygépészeti szakterület (MV-ÉG) felelős műszaki vezetői jogosultsággal. - legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, teljesítésbe bevonni kívánt szakember, aki rendelkezik érvényes Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek, Építési szakterület (MV-É) felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a szerződéskötéskor illetve a szerződés teljesítése során a Magyar Mérnöki Kamara ( elektronikus nyilvántartásából ellenőrzi az e pont szerinti kamarai regisztrációt, a vagy azzal egyenértékű más típus megjelölése esetén pedig Ajánlattevőnek kell igazolnia a jogosultságot a határozat/igazolás másolati példányával a Kbt. 36. (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, valamint arról, hogy a megajánlott 19

20 szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevő továbbá nyilatkozni köteles arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő Kbt (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 25. Az eljárást megindító felhívás V.4.3.) pontjában foglaltak szerint a papíralapú ajánlatban és az elektronikus másolati példányokon Ajánlattevő köteles az ajánlati árat - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést beárazva - Excel formátumban részletezve benyújtani. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/09/11 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca K. épület IV. emelet 5. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztály Címzett: Dr. Fazekas Szilvia osztályvezető Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca K. épület IV. emelet 5. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztály Budapest, Városház u K épület 4.em.12. Címzett: Wendl György, Bándi Imre közbeszerzési referensek Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca K. épület IV. emelet 5. Város/Község: Budapest Postai irányítószám:

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem D valamint TR jelű épület rekonstrukciója_ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5)

AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) AF - A kiskunhalasi őrzött szállás moduláris felújítása - 1. ütem (EVA 2013/ 1.2.3) és 2. ütem EVA 2013/1.2.5) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. május 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 109/2014.(V.20.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

RSz 1-2015. Mélyépítés

RSz 1-2015. Mélyépítés RSz 1-2015. Mélyépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

Steril osztály gőzellátás

Steril osztály gőzellátás Steril osztály gőzellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF)

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása

Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Budapest XVI. kerület, Erzsébet-ligeti, volt tiszti étterem épületének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.

A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802

irányítószám: 7621 Telefon: +36 72514802 1 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-23/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás

Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Paksi Atomerőmű 1-4. blokk Üzemi Főépület homlokzat rekonstrukció II. ütem - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben