Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése"

Átírás

1 Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás (1) bekezdés b) pontja/ké/ KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 20162/2015 CPV Kód: Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. MÁV SZK Zrt. BLÜ alábbi telephelye: Raktározási Teljesítés helye: Régió Istvántelek VI. TEB szakanyagraktár 1045 Budapest, Bécsi utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Postai cím: Könyves Kálmán krt Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): 1087 Bp. Könyves Kálmán Krt III.em szoba Címzett: Rostás Bernadett Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása x Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek 2

3 Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: MÁV SZK Zrt. BLÜ alábbi telephelye: Raktározási Régió Istvántelek VI. TEB szakanyagraktár 1045 Budapest, Bécsi utca 1. NUTS-kód: HU1, HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 3

4 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. karbantartási munkáihoz szükséges vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése tárgyában. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 1. rész esetén: Ft - 30 % értékbeli eltérést tartalmazó szerződés keretében; 2. rész esetén: Ft - 30 % értékbeli eltérést tartalmazó szerződés keretében az alábbi táblázatban szereplő termékek adásvétele és teljesítési helyre szállítása: Részek Megnevezés 1. rész Kompozit szigetelő 25 KV-os CSŐCSATLAKOZÁSÚ (kengyellel) Kompozit szigetelő 25 KV-os FÜLES-VILLÁS Kompozit szigetelő 25 KV-os FÜLES-FÜLES Kompozit TÁMSZIGETELŐ 25 KV-os 2. rész Kompozit FÖLDELŐRÚD szigetelő 4

5 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A szerződő Felek a szerződés nem teljesítése illetve késedelmes teljesítése esetére - amennyiben az Eladó a Ptk. 6:142 második mondtában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól (vagy) amennyiben az Eladó a Ptk. 6:142. -ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát - kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér mértéke: késedelem esetén: minden késedelemben megkezdett nap után a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 0,5 %-a, maximum a teljes nettó szerződéses érték 20 %-a, nem teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 15 %-a, hibás teljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 20 %-a. A kötbér mértéke a katalógus képek a) késedelme esetén napi 500,- Ft/kép de maximum a teljes nettó szerződési érték 20 %-a. b) hibás teljesítése (azaz, ha az Eladó nem megfelelő képet csatolt, vagy annak kiterjesztése vagy egyéb jellemzője nem felel meg jelen szerződésben rögzítetteknek) esetén napi 500,- Ft/kép de maximum a teljes nettó szerződési érték 20 %-a. Eladó szerződés tárgyára jótállást vállal, melynek időtartama a szállítólevél kiállításának napjától számított 5 év. A jótállás időtartama alatt Eladó köteles saját költségén az árut kicserélni. A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:187. (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi 5

6 jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, a peres eljárások során kikényszeríthető, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, felek megállapodnak, hogy Vevő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A beszerzés saját forrásból valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az egyes eseti megrendelések igazolt teljesítést követően benyújtott számlák ellenértékét Vevő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. (1) bekezdésében foglaltak szerint köteles teljesíteni. E tekintetben irányadók a Kbt (1) (5)-(6) bekezdéseiben, részletesen meghatározottak. Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Késedelmes fizetés esetén az Eladó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény) 6:155. (1) bekezdésében meghatározott- a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő - mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló évi XCII törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind az Eladó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. A fizetési feltételek részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá esik. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alatt áll. Megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.R) 12. -a szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a 6

7 Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Korm.R 2. i) pont ib) alpontja illetőleg nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezőnek a Korm.R 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Egyebekben részvételre jelentkezőnek Korm.R 12. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá. Részvételre jelentkező adott esetben az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásának igazolása tekintetében. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Közbeszerzési Döntőbizottság D.498/7/2012. sz. határozata alapján a Kbt. nemzeti eljárásrendben érvényesülő kógens szabályozása szerint is köteles ellenőrizni a kizáró okok fennálltával kapcsolatos tényeket. Amennyiben a közhiteles nyilvántartás (NAV köztartozásmentes adózókkal kapcsolatos nyilvántartása) a részvételre jelentkező nyilatkozatával szemben ellentmondó adatot tartalmaz - azaz részvételre jelentkező nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózókkal kapcsolatos nyilvántartásában -, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 67. (1) bekezdését alkalmazva kéri be az erre vonatkozó igazolást. Ajánlatkérő kizárja eljárásból azon részvételre jelentkezőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját követő keltezésűnek kell lennie. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében csatolnia kell: G1 a Kbt. 55. (1) d) és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja szerint az eljárást megindító jelen felhívás feladását megelőző legfeljebb három üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot cégszerűen aláírva - attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve tevékenységét mikor kezdte meg, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság igazolására a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alkalmazandó. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a részvételre jelentkező: G1 ha a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb három üzleti év vonatkozásában a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja: az 1. rész tekintetében összesen a nettó 85 MFt-ot; a 2. rész tekintetében összesen a nettó 1 MFt-ot. Amennyiben Részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a fenti árbevétellel, mert 3 évnél rövidebb ideje működik, abban az esetben alkalmasnak minősül részvételi jelentkezése, ha az általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó árbevétele eléri összesen a: nettó 50 M Ft-ot az 1. rész tekintetében; nettó Ft-ot a 2. rész tekintetében. Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely Részvételre jelentkező több részre kíván részvételi jelentkezést benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó 7

8 minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni. Az alkalmasság igazolása tekintetében felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek, az alkalmasság igazolásra csatolni kell: M1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők) szerinti értékesítés(ek) ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerinti módon. A referenciában fel kell tüntetni: - a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhelyét) - a kontaktszemély nevét és elérhetőségét (fax vagy telefonszám vagy cím) - a szerződés tárgyát - az ellenszolgáltatás összegét - a teljesítés idejét [(a már teljesített szerződés esetén a szerződés megkötésének és befejezésének időtartamát év/hónap megadásával vagy folyamatos teljesítés esetén a kezdés időpontját év/hónap és a folyamatos teljesítésre utalást] - a teljesítés helyét - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdése b) pontjának megfelelően érvényes EN ISO 9001: 2008 vagy EN ISO 9001:2009 szabványsorozatnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű minőségi tanúsítványát, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedését igazoló iratokat. Amennyiben nem ISO tanúsítványt csatol, úgy be kell nyújtani az ISO 9001 tanúsításra jogosult szervezet szakvéleményét a minőségbiztosítási rendszer ISO 9001 rendszerrel való egyenértékűségéről. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a részvételre jelentkező: M1) Ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben : az 1. rész tekintetében nettó 30 M forint, a 2. rész tekintetében nettó 500 eft forint vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők értékesítéséről/értékesítéseiről szóló referenciával. Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely Részvételre jelentkező több részre kíván részvételi jelentkezést benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni. 8

9 M2) Amennyiben a részvételre jelentkező rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiadott érvényes EN ISO 9001:2008, vagy EN ISO 9001:2009 tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott Minőség Irányítási Rendszerrel, vagy a minőség biztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló iratokkal. Az alkalmasság igazolása tekintetében felhívjuk a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésében foglaltakra. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 9

10 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 10

11 Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: 2015/12/02 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: x Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: MÁV Zrt. Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60, 302. szoba Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) Az első tárgyalás tervezett időpontja: Helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Ajánlatkérő az ajánlattevő(k)vel együttesen kíván tárgyalni. Az ajánlatkérő közösen tárgyal az ajánlattevőkkel a műszaki és szerződéses feltételekről, majd ezek véglegesítését követően, az ellenszolgáltatás mértékéről. Ajánlatkérő egy, de szükség esetén több fordulóban tart tárgyalást, amelynek során ajánlattevők fenntarthatják vagy módosíthatják ajánlataikat. Az ajánlat módosítása nem kötelező, azonban, ha módosítani kívánja az ajánlattevő csak a korábbi megajánlásához képest kedvezőbb ajánlat tehető. A tárgyalások a legelőnyösebb ajánlati feltételek kialakításáig tartanak. Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll be, amennyiben az módosításra került, ha nem módosítja, vagy a tárgyaláson nem jelenik meg ajánlattevő, akkor a benyújtott ajánlatra. 11

12 A tárgyalások során az ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a Kbt. 62. (4) bekezdéseinek rendelkezéseit. Az ajánlatkérőnek egyértelműen az ajánlattevők tudomására kell hozni, hogy a tárgyalásokat mikor zárja le. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. Amennyiben csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. Ajánlatkérő a tárgyalások lezárásától számított megfelelő határidőt ad a végleges ajánlattételre. A végleges ajánlat nem más, mint az ártárgyalás utolsó fordulójának keretei között ajánlattevő által adott és ajánlatkérő által ismertetett, ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálati szempontra (az árra) vonatkozó, bírálati jegyzőkönyvben rögzített utolsó ajánlatot tartalmazó, valamint a szerződéses tárgyalások eredményének teljes körű elfogadására vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozat. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Ajánlatkérő a részvételi szakaszban részvételi dokumentációt nem bocsát részvételre jelentkező rendelkezésére, azonban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, amelyek különösen a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, mintáját tartalmazza. A Részvételi felhívás IV.3.3. pontjában feltüntetett határidő a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratok igénylésének határideje. A kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának helye: 1087 Bp. Könyves Kálmán Krt III.em szoba. A kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja: papír alapon, vagy a Kbt. 50. (3) pontja a részvételi felhívás IV.3.3. pontja szerint. A kiegészítő iratok beszerzése az eljárásban való részvétel feltétele. A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak be kell szereznie. A kiegészítő iratok másra át nem ruházhatók, a közbeszerzési eljárásban való részvételen kívül más célra fel nem használhatók. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: A G1, M1, M2, pontokban részletezett alkalmassági követelmények a minősített részvételre jelentkezők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 12

13 V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. A választott eljárástípus - hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás. Jogcíme a Kbt (4) bekezdés, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. Korm. rendelet 2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. (3) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítja. Ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ebben az esetben ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. 3. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt (5) bekezdésben, valamint a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás a részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. 4. Részvételi jelentkezések felbontása: :00 óra. 5. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását a részvételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg. A bontás helye: MÁV Zrt. Magyarország 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60, 302 szoba. A részvételi jelentkezések felbontásakor a részvételre jelentkezők neve és címe (székhely/lakóhely) kerül ismertetésre. A határidőn túl érkezett részvételi jelentkezés érvénytelen! A részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő, részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 6. Ajánlatkérő a részvételi szakasz eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, a részvételi szakasz eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés részvételre jelentkezőknek történő megküldése során a Kbt. 65. (3)-(4) bekezdései, illetve a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdései szerint jár el. 7. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni a Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt pontja szerinti alvállalkozó fogalomra, amely szerint: alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 8. Amennyiben Részvételre jelentkező a Kbt. 80. alapján a jelentkezésének egy részét üzleti titoknak ide értve a védett ismeretet is [Ptk. 2:47. ] minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell jelentkezésében. Ezzel kapcsolatban felhívjuk Részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 80. (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat a jelentkezésben 13

14 elkülönített módon, mellékletben kell közölni. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésre figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 9. Ajánlatkérő tájékoztatja a Részvételre jelentkezőket, hogy Ajánlattevő az ajánlattételi szakaszban érvényes ajánlatot abban az esetben fog tenni, amennyiben az általa megajánlott termék(ek) teljes mértékben megfelel(nek) a 9882/1 sz. Kompozit szigetelők vizsgálati és átvételi utasításában meghatározott anyagösszetételi, méretbeli, felületkezelésre vonatkozó előírásoknak, valamint az ott meghatározott mechanikai és villamos követelménynek. 10. A szerződéskötés várható legkorábbi időpontja az összegzés megküldését követő 11. nap. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig (összegzés megküldését követő 11. napig) rendelkeznie kell az eljárás tárgyát képező Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelőkre vonatkozó érvényes 38280/2014/MÁV sz. Utasítás a vasúti erősáramú rendszer elemeinek fejlesztésére, engedélyezésére és dokumentálására vonatkozó utasítás szerinti MÁV Rendszer Megfelelőségi Engedéllyel, és azt Ajánlatkérő részére rendelkezésre kell bocsátania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződéskötés időpontjáig az érvényes engedély Ajánlatkérő részére való be nem mutatása a Kbt (4) bekezdése szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, mely következtében ajánlatkérő a jogszabályi és ténybeli lehetőség fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. A rendszer megfelelőségi engedély kiadásához szükséges dokumentumokat a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Erősáramú Osztályra Budapest, Könyves Kálmán körút kell az alábbi tartalommal, magyar nyelven benyújtani: Megfelelőségi tanúsítványt, melyben a gyártó nyilatkozik, hogy a termék megfelel a vonatkozó vállalati és/vagy nemzeti és/vagy EU szabványoknak. Alkalmazási referenciák a partner elérhetőségének megjelölésével. Gyártó minőségirányítási rendszerének tanúsítványa. Nyilatkozat a gyártmány élettartam és pótalkatrész ellátásról. Gyártmányazonossági nyilatkozat: a szállított alkatrész teljes egészében megfelel az átadott gyártási dokumentációnak. Termék ismertetése: a termék rendeletetésének, alapvető tulajdonságainak, funkcióinak ismertetése, meg kell jelölni a termék tervezett élettartamát is, valamint a szállítására, tárolására vonatkozó információkat. 14

15 Beépítési technológia: az alkatrész/berendezés beépítési technológiájának részletes leírása, amely betartásával biztosítható a termék hosszú idejű megfelelő működése. Az összes olyan követelményt fel kell tüntetni, amely a biztonságos munkavégzéshez szükséges. Karbantartási technológia: a beépítés után minden olyan követelmény, amelyek betartásával a termék tervezett élettartama alatt képes betölteni a funkcióját. A termék műszaki rajzai: a termék olyan szintű rajzai, amelyek segítségével a megfelelőség és rendszerilleszthetőség lényeges műszaki paraméterei egyértelműen megvizsgálhatók. Független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv: amely az elvárt (szabványi és egyéb) műszaki paramétereknek való megfelelőség teljesítését igazolja. A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Technológiai Központ a vizsgálatot elősegítendő kérheti mintadarab benyújtását. Az engedély kérelem benyújtása után, ha hiánypótlásra nincs szükség, az elbírálási idő legfeljebb 30 nap. 11. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő részvételre jelentkező, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az részvételre jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. -a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy az részvételre jelentkezéshez csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételre jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag a részvételre jelentkező (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. (3) bekezdés alapján a részvételi jelentkezés (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat..] A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégnek nem minősülő részvételre jelentkező, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a részvételi jelentkezést aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló személy személyazonosító igazolványának másolatát. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem az aláírásra jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek vagy tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját, vagy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) személyazonosító igazolványát vagy közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási jogosultságára vonatkozó mintáját egyszerű másolati formában.] A Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 196. (1) bekezdése értelmében a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel 15

16 kell tüntetni; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. 12. A részvételi jelentkezést 1 eredeti papír valamint 1 db CD/DVD adathordozón (nem szerkeszthető.pdf kiterjesztésű file-ban) kell elkészíteni és benyújtani a Kbt. 60. (2), valamint a 61. (1) bekezdésére tekintettel, a részvételi felhívásban és kiegészítő iratokban, valamint esetlegesen a kiegészítő tájékoztatásban meghatározottak szerint zárt borítékban, az alábbi megjelöléssel ellátva: Részvételi jelentkezés (Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése) tárgyban, mely a bontási határidő :00 óra előtt nem bontható fel! Amennyiben az eredeti és az elektronikus másolati példányok között bármilyen eltérés van, a papír alapú (eredeti) példány tartalma az irányadó. 13. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 36. (3) bekezdésére. 14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nemcsak a részvételi jelentkezések, hanem az ajánlatok elkészítésének, a tárgyalásoknak és a szerződéseknek is a kizárólagos nyelve a magyar. Az idegen nyelven benyújtott iratokat legalább felelős magyar fordításban kell csatolni. A felelős fordítás tekintetében kérjük részvételre jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott fordítás teljes mértékben megegyezik a fordítás tárgyát képező idegen nyelvű okirat tartalmával. 15. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban nem kívánja az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához kötni. 16. Közös részvételre jelentkezés/ajánlattétel esetén az ajánlatukhoz csatolni kell, - a részvételre jelentkezéshez nem- a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a Kbt ban foglaltak szerint. A közös részvételre jelentkezőknek (megnevezve valamennyi közös részvételre jelentkezőt) szándéknyilatkozatot kell benyújtaniuk, hogy ajánlattétel esetén konzorciumi megállapodást fognak kötni, a következő tartalommal: - a vezető cég (konzorcium vezető) megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra, - a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére az Ajánlatkérő felé, - a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása - a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertesség esetén a megkötendő szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. 17. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a konzorciumi megállapodást aláírók aláírási címpéldányának másolatát. Közös ajánlattevők a konzorciumi megállapodást a részvételi szakaszban is benyújthatják. 18. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy csak olyan összetételben tehetnek ajánlatot, ahogyan az alkalmassá minősítésük a részvételi szakaszban megtörtént. 19. A részvételi felhívás III.2.3. pontban meghatározott alkalmassági követelményeknél nem 16

17 forintban megadott összegeket ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak a tárgyi közbeszerzési eljárás részvételi felhívása feladásának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon számítja ki. 20. Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 60. (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 74. (3) bekezdésének alapján. 21. Az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, azaz nettó összár (HUF). 22. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás második, azaz ajánlattételi szakaszában az ajánlatnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező (ajánlattevő) nyilatkozatát arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki specifikációban előírt paramétereknek megfelelő termékeket szállít. 23. Amennyiben a részvételre jelentkező - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 24. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező Kbt. 60. (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben a részvételre jelentkező nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. -a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak nyilatkozat csatolandó. 25. A részvételi jelentkezést a megfelelő oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A részvételi jelentkezés tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt címlapot, amelyen kerüljön feltüntetésre a részvételre jelentkező neve, székhelye (amennyiben eltér a székhelytől a postázási címe is), telefon- és faxszáma, címe, a kapcsolattartó személy neve és beosztása. 26. A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontja tekintetében a nyilatkozatot részenként kell benyújtani. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. 27. A részvételre jelentkezésben lévő, minden - a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy Kbt. 55 (5)-(6) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 28. A jelentkezéshez részvételre jelentkezőnek részenként kell csatolnia a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. Amennyiben részvételre jelentkező más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, úgy ennek a szervezetnek (személynek) részenként kell csatolnia a Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 29. A részvételre jelentkezőnek jelentkezéséhez csatolnia kell a Kbt. 55. (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát, amennyiben az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodik. 30. Amennyiben részvételre jelentkező olyan gazdasági és pénzügyi alkalmazás igazolására vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet, amely alkalmassági követelmény a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre nem bocsátható (P1), úgy ezen kapacitás nyújtó szervezet a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja alapján a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő (részvételre jelentkező) teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 17

18 összefüggésben ért kár megtérítéséért. Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell egy nyilatkozatot a kapacitás nyújtó szervezet következő adataival: név, cím, telefonszám, fax szám, cím. 31. A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség a részvételre jelentkezőket terheli. 32. Ajánlatkérő a postán feladott, a részvételi jelentkezési határidő lejárta után beérkezett részvételi jelentkezéseket nem értékeli, azt a Kbt. 74. (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő a postai úton, vagy más módon, késedelmesen beérkező részvételi jelentkezéseket - a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül - felbontatlanul, öt évig megőrzi, figyelembe véve adott esetben a Kbt. 61. (3) bekezdésben foglaltakat. A késedelmes postai kézbesítésből, vagy a küldemény elvesztéséből járó összes kockázat a részvételre jelentkezőket terheli. A részvételi felhívásban meghatározott helyen kívül (pl. központi iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget, érvényesen beadottnak csak és kizárólag a felhívásban és kiegészítő iratokban megadott helyen benyújtott jelentkezéseket tekinti. Részvételi jelentkezések beadásának helye: MÁV Zrt. Könyves Kálmán krt III. em 302. iroda. 33. Ajánlatkérő arra feljogosított képviselője a személyesen, vagy futár által közvetlenül benyújtott részvételi jelentkezés átvételét írásban, elismervény kiadásával igazolja. 34. A teljesítés az áru, teljesítési helyre történő leszállítással fejeződik be. 35. A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló CVIII. tv., valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös tekintettel a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet) és a Ptk. előírásai irányadóak. 36. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag perc). Ennek figyelembevétele a részvételre jelentkezők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel a részvételre jelentkezések benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Postai úton történő benyújtás esetén, a csomagon fel kell tüntetni, hogy az részvételi jelentkezést tartalmaz és a címzettnek közvetlenül és felbontás nélkül továbbítandó, annak érkeztetése később történik. 37. Az irányadó jog a magyar jog. 38. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/09 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: 18

19 Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Vasúti villamos felsővezetéki halózatba építhető kompozit szigetelők 19

20 1) Rövid meghatározás: Vasúti villamos felsővezetéki halózatba építhető kompozit szigetelők 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség Ft keretösszeg -30% értékbeli eltéréssel, az alábbi típusok szerint: Kompozit szigetelő 25 KV-os CSŐCSATLAKOZÁSÚ (kengyellel) Kompozit szigetelő 25 KV-os FÜLES-VILLÁS Kompozit szigetelő 25 KV-os FÜLES-FÜLES Kompozit TÁMSZIGETELŐ 25 KV-os (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Vasúti villamos felsővezetéki kompozit földelőrúd szigetelő 1) Rövid meghatározás: Vasúti villamos felsővezetéki kompozit földelőrúd szigetelő 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: ) Mennyiség Ft keretösszeg -30% értékbeli eltéréssel, az alábbi típusok szerint: Kompozit FÖLDELŐRÚD szigetelő (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) 20

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Keretmegállapodás megkötése a HungaroControl Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében illetve használatában álló ingatlanok építési, beruházási és felújítási munkálataira Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs SzolgáltatóKözhasznú Nonprofit Kft. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Teljesítés helye: Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése

Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Bálaszállító pótkocsi és teleszkópos rakodó beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére

Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Italbeszerzés a Hévízi Gyógyház és a budapesti éttermek és büfék részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése

Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Lézergravírozó, illetve tűző-hajtogató nyomdagép beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

"BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "BARIN, és hasonló emelőkosaras felépítmény karbantartása/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában

Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Eljárást megindító hirdetmény; Vállalkozással vegyes szállítási szerződés Rákoskeresztúri fűtőmű távfelügyeletének kiépítése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/97 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság alábbi területei: 1. rész: Bugac és Orgovány területe 2. Teljesítés helye: Az 1.-4. részek tekintetében: Fakitermelési munkák elvégzése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-23/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Nemzeti Sportközpontok bútorbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF)

Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Tokaji Fesztiválkatlan üzemeltetése (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási koncesszió Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KÜLÖNFÉLE ALAPANYAGOK BESZERZÉSE tárgyú a Kbt. XIV. fejezete szerint indított, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2014.

Részletesebben

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása

Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Az ajánlatkérő TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0042 számú pályázatával kapcsolatos képzések megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014)

Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Nyári és téli adapterek, hóekék (KT-A-01-2014) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele megbízási keretszerződés keretében minőségi szakemberek kereséséhez és kiválasztáshoz. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6

DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6 DUNAÚJVÁROSI KIKÖTŐ REKONSTRUKCIÓJA ÉS ÁRUFORGALMI KAPACITÁSÁNAK NÖVELÉSE TÁRGYÚ PROJEKT (KÖZOP4.6.01420140023) KERETÉBEN A KIKÖTŐI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/146 Beszerzés

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése.

Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

"Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013."

Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013. "Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013." Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái

BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái BSK fűtéskorszerűsítése kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/103 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás

Vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás Vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése

Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Nemzeti Sportközpontok sporteszközbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló zöldterületek, zöldfelületek fenntartási és fejlesztési, valamint közterületi köztisztasági feladatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás

Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Alállomási létesítmények műszaki tervének elkészítése - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 76 Ajánlatkérő: Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRt. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tolna megye és Tamási, Szabadság u. 27. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Ajánlati felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája:

Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, Eljárás fajtája: HAMI támogatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/12 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Hirdetmény

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80

ATF_HC_hulladék. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 ATF_HC_hulladék Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok)

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) - 1 -.sz. példány RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (kiegészítő iratok) a BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉSE tárgyú nemzeti értékhatárt elérő értékű, hirdetmény közzétételével induló

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013.

Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013. Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére az OTR és az IP rendszerhez kapcsolódó hardver beszerzése 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái

Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Pétfürdőn az Állomás utca út és járda építési valamint a Berhidai úton kapubehajtók és buszöböl kialakitási munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem

Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Batthyány Ilona Általános Iskola felújítás és emeletráépítés I. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/31 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése

Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Központi orvosi ügyelet ellátása - szolgáltatás megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint

NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint NEMZETI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Kbt. harmadik rész 122/A. szerint [ ] Építési beruházás [] Árubeszerzés [ X] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása

Móricz Zsigmond körtéri Gomba épület felújítása Móricz Zsigmond körtéri "Gomba" épület felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/128 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése)

Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Az NRHT III. ütem 3. szakasza (I-K2 kamrában vasbeton medence építése és technológiai rendszerek bővítése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Kivitelezési szerződés alapján a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületében építési és felújítási kivitelezési munkák elvégzése. - Ajánlati felhívás. Közbeszerzési

Részletesebben