A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA január 1. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

2 A Kecskeméti Főiskola a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Kti.), a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.), a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt) alapján az alábbi szellemitulajdon-kezelési szabályzatot alkotja: 1. Általános rendelkezések (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Kecskeméti Főiskola (továbbiakban: intézmény) valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, valamint az intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló személyekre. Munkavállalónak értendő a közalkalmazotti jogviszonyban, a munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy. A szabályzat hatálya kiterjed továbbá a polgári jogi jogviszonyban álló, a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő személyek jogaira és kötelezettségeire a hasznosítás folyamatában. (2) A szabályzat hatálya alá tartozik mind az alaptevékenység, mind az alaptevékenység körében végzett kiegészítő tevékenység, továbbá az intézményi vállalkozási és pályázati tevékenység körében keletkezett a) szellemi alkotás, amelyre iparjogvédelmi oltalom szerezhető (szabadalom, használati mintaoltalom, védjegyek stb.), b) know-how, c) szerzői mű, amely a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll, d) minden olyan egyéb szellemi alkotás, amelyet az intézménnyel kötött megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel. (3) A szabályzat tárgyi hatálya csak azon szellemi alkotásokra terjed ki, amelyek tekintetében a szolgálati vagy az alkalmazotti jelleg megállapítható. (4) Az intézmény keretei között folyó kutatómunka eredményeként létrejövő szellemi alkotáshoz fűződő valamennyi jog az intézményt illeti meg, ha arról jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik. Az intézménynek törekednie kell a szellemi alkotáshoz fűződő jogok finanszírozás arányában történő megszerzésére. (5) Az intézmény képviseletében eljáró személyek kötelesek fokozott gondossággal eljárni olyan szerződések megkötésekor, illetve olyan jognyilatkozatok megtételekor, amelyek befolyásolhatják az intézménynek a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Az intézmény képviseletében eljáró személyek kötelesek gondoskodni arról, hogy jogi vagy természetes személlyel közösen folytatandó kutatási tevékenység megkezdése előtt írásban rögzítésre kerüljenek az esetlegesen létrejövő szellemi alkotásokhoz fűződő jogok. A közösen kidolgozott szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok az együttműködők között a létrehozáshoz való hozzájárulás arányában oszlanak meg. Amennyiben az együttműködő felek között nem jött létre ilyen irányú előzetes megállapodás, úgy az intézmény az adott szellemi alkotáshoz kapcsolódó valamennyi jogra igényt tart. (6) Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzat alapján őt megillető vagy részére felajánlott bármely szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogról bármikor lemondjon, illetve az ilyen jellegű felajánlásokat elutasítsa.

3 2. Találmánnyal kapcsolatos szabályok (1) A találmányokkal kapcsolatos meghatározásokat a hatályos szabadalmi törvény tartalmazza. (2) A Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyban szolgálati és alkalmazotti találmány hozható létre. (3) Szolgálatinak minősül annak a találmánya, akinek az intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszonyából és más hasonló tartalmú, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a szellemi alkotás tárgykörébe tartozó megoldásokat dolgozzon ki. A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség megítélésekor irányadó a kinevezési okmány, a munkaköri leírás, vagy az írásbeli munkáltatói utasítás. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó kötelezettség megítélésekor irányadó a jogviszonyt létesítő szerződés. A szolgálati találmányra vonatkozó szabadalom az intézményt illeti meg. (4) Alkalmazottinak minősül annak a találmánya, aki anélkül, hogy közalkalmazotti jogviszonyból, más, hasonló tartalmú munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó kötelessége lenne, olyan szellemi alkotást dolgoz ki, amelynek hasznosítása az intézmény tevékenységi körébe tartozik. (5) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, azonban az intézmény jogosult a találmány nem kizárólagos jogú, nem átruházható hasznosítására. Az intézmény az alkalmazotti találmány esetében hasznosítási engedélyt nem adhat. A nem kizárólagos hasznosítási jog az intézmény megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át. 3. Iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi alkotásokkal kapcsolatos eljárás (1) A feltaláló köteles az iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi alkotást, a megalkotását követő 15 napon belül írásban ismertetni az intézménnyel. Az ismertetést az intézmény rektorához címezve kell benyújtani. Az ismertetésnek tartalmaznia kell: a) a feltaláló nevét, b) ha többen dolgozták ki, valamennyi szerző nevét és a szerzőségi arányt, c) nyilatkozatot a szolgálati, vagy alkalmazotti jellegre vonatkozóan, d) szolgálati találmány esetében annak megjelölését, hogy milyen munka során történt meg a kidolgozása, e) az alkotás létrehozása során milyen ráfordítások történtek, az esetlegesen bevont külső erőforrások megnevezésével, f) az alkotás létrehozásához felhasználtak-e valamilyen külső személytől vagy szervezettől származó anyagot vagy felszerelést, g) létezik-e olyan szerződés vagy egyéb kötelezettség, amely hatással lehet az alkotáshoz fűződő jogokra, h) az alkotással kapcsolatban az ismertetés időpontjáig a feltaláló részéről milyen adatok, információk kerültek nyilvánosságra, i) a feltaláló rövid állásfoglalása a hasznosítás lehetőségeiről,

4 j) nyilatkozat arról, hogy Magyarországon kívül indokolt-e más országban is a védelem, k) történt-e bejelentés a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. (2) Az ismertetéshez csatolni kell: a) az alkotás olyan leírását, ábrázolását, amely alkalmas a jelleg megítélésére, b) a kar főigazgatója nyilatkozatát arról, hogy i) az alkotás szolgálati jellegűnek minősül-e, ii) javasolja-e az elfogadását, iii) vállalja-e a oltalmi bejelentéssel összefüggő feladatok ellátását, iv) a felmerülő költségek előlegezését, v) alkalmazotti alkotás esetén javasolja-e a hasznosítást. c) amennyiben a feltaláló a főigazgató, az előző bekezdésben említett nyilatkozat megadására a rektor jogosult. (3) A bejelentés, ismertetés kezelésével, továbbításával foglalkozók azt kötelesek titkosan kezelni, arról felvilágosítást illetéktelen személynek, szervezetnek nem adhatnak. 4. Az ismertetés elbírálása (1) Az ismertetéseket a Tudományos Tanács vizsgálja meg a beérkezéstől számított 60 napon belül. (2) A Tudományos Tanács szükség szerint szakértő(ke)t hallgathat meg, továbbá felvilágosítást kérhet magától a feltalálótól is. (3) A felajánlott szellemi alkotás értékelésének szempontjait és eredményeit írásban kell rögzíteni. Az írásbeli értékelés legfontosabb szempontjai: a.) az oltalomképesség kérdése, b.) a megvalósíthatóság feltételei, c.) a hasznosítás lehetőségei, d.) várható műszaki-gazdasági előnyök, e.) indokolt-e eltérés a szabályzatban rögzített általános díjazási feltételektől, f.) szolgálati vagy alkalmazotti jelleg megítélése, g.) a szellemi alkotás értékeléséhez milyen esetleges további információk, adatok szükségesek. (4) Szolgálati alkotás esetén a Tudományos Tanács javaslatot tesz a rektornak az elfogadásra vagy elutasításra, illetve arra, hogy az oltalmi bejelentés mely államokban történjen. Alkalmazotti alkotás esetén a Tudományos Tanács a hasznosításra tesz javaslatot. (5) Rektor a Tudományos Tanács javaslata alapján, a javaslat beérkezésétől számított 15 napon belül határozatot hoz a következőkről: a.) a szolgálati alkotásra igényt tart, illetve arról lemond, b.) az alkalmazott alkotást hasznosítja, illetve a hasznosítás jogáról lemond, c.) a szellemi alkotást nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság (hasznosító vállalkozás) tulajdonába adja (apportálja), d.) a hasznosítást más részére engedélyezi, e.) a szellemi tulajdonból eredő vagyoni jogokat átruházza.

5 (6) A Tudományos Tanács évente felülvizsgálja az oltalommal védett alkotásokat, és javaslatot tesz a rektornak az oltalomról történő lemondásra. Lemondás esetén a feltalálót úgy kell értesíteni, hogy még legyen lehetősége az oltalom fenntartására. (7) A szellemi alkotások adminisztrálása a Rektori Hivatalban történik. a.) szervezi az ismertetés elbírálását, b.) értesíti a feltalálót a rektori döntésről, c.) figyelemmel kíséri a fenntartással járó fizetési kötelezettségek határidejét és arról a Gazdasági Főigazgatót értesíti, d.) előkészíti a feltalálókkal kötendő szerződéseket, e.) gondoskodik az alkotások szabadalmi bejelentéséről, f.) a hasznosítási szerződések teljesülését figyelemmel kíséri. 5. Az ismertetés elfogadása (1) Abban az esetben, ha az intézmény rektora ehhez hozzájárul, vagy ha a rektori nyilatkozat az ismertetés beadásától számított 90 napon belül nincs megtéve, a szellemi alkotással a feltaláló rendelkezhet. Alkalmazotti találmány esetén a szabadalom a feltalálót az intézmény hasznosítási jogának terhe nélkül illeti meg, (2) Szolgálati találmány elfogadása esetén az intézmény köteles a szabadalmi bejelentést észszerű időn belül megtenni, továbbá az általában elvárható gondossággal eljárni a jogi oltalom megszerzése érdekében. Az oltalom megszerzése csak olyan találmányok esetében indokolt, amelyek későbbi hasznosításából a felmerült költségek közvetlenül vagy közvetve megtérülnek. (3) Az intézmény eltekinthet a szabadalmi bejelentés megtételétől, vagy a bejelentést visszavonhatja, ha a találmányt titokban tartja és üzleti titkot képező megoldásként (know-how) hasznosítja. A döntésről a feltalálót tájékoztatni kell. 6. A szellemi alkotással kapcsolatos díjazás (1) Ha az intézmény a szolgálati alkotásra igényt tart illetve az alkalmazotti alkotás hasznosításáról nem mond le, a feltalálót találmányi díj illeti meg. A feltalálót a hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezése és az ingyenes átruházás esetén is megilleti a találmányi díj. (2) A feltaláló díjazására a találmányi díjszerződés az irányadó. A találmányi díjnak arányban kell állnia azzal a díjjal, amelyet szabadalmi licenciaszerződés alapján a találmány hasznosítására adott engedély fejében az intézménynek fizetnie kellene külső szerv vagy személy felé. (3) A találmányi díjszerződést írásba kell foglalni, és tartalmaznia kell a következőket: a.) a találmányi díj fizetése milyen értékesítési mód (hasznosítás, hasznosítási jog átengedése, szabadalom átruházása) alapján történik, b.) találmányi díj mértékét és fizetésének módját, c.) a díjazás időtartamát,

6 d.) az oltalom megszerzésével és fenntartásával illetve az értékesítéssel (hasznosítással) összefüggő költségek fedezésének módját és annak - közös tulajdonlás esetén - esetleges megosztását az intézmény és a feltaláló(k) között. (4) A díjszerződés megkötésére az intézmény nevében a rektor jogosult. A szerződést 30 napon belül meg kell kötni és annak alapján a díjat 60 napon belül kell kifizetni. (5) Ha a felek között vita merül fel, megegyezés hiányában a Magyar Szabadalmi Hivatal mellett működő találmányi szakértői testület döntése kikérhető. Ennek költsége az intézmény álláspontjának elfogadása esetén a feltalálót, a feltaláló álláspontjának elfogadása esetén az intézményt terheli, illetve mindkét fél álláspontjától eltérő szakvélemény esetén a költséget az a fél viseli, aki a testülethez fordult szakvéleményért kivéve, ha a szakértő testület %-os arányt állapít meg. Ezen túlmenően az ilyen jogviták bírósági útra tartoznak. (6) Amennyiben az intézmény a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogairól az eljárásnak bármely szakaszában lemond, úgy a feltalálót mindezen jogok ingyenesen megilletik azzal, hogy az esetleges bármely további hasznosítás nyereségéből az intézmény igényt tarthat a lemondás időpontjáig keletkezett készkiadásainak mértékéig terjedő részre, figyelemmel a feltaláló szabadalmaztatási költségnövekedésére. (7) A szellemi alkotásból és az oltalomból eredő jogok a feltaláló személyhez fűződő jogai kivételével átszállhatnak, átruházhatók és megterhelhetők. 7. Szellemi alkotás hasznosítása (1) Az intézmény a szellemi alkotás hasznosítását harmadik személy részére ún. hasznosítási szerződés keretében engedélyezi. A szerződésben rendelkezni kel: a.) a hasznosítási engedély terjedelmének pontos meghatározásáról, b.) a hasznosítási engedély kiterjedéséről időben és térben, a kizárólagosság vagy nem kizárólagosság rögzítéséről, c.) további hasznosítási engedély biztosításáról a vevő számára, d.) a vevő hasznosítási és továbbfejlesztési kötelezettségéről, e.) felelősségi kérdésekről. (2) Az intézmény szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a szellemi alkotásra vonatkozóan olyan joga, amely a hasznosítást akadályozza, vagy korlátozza. 8. Hasznosító vállalkozás (1) Az intézmény, mint költségvetési kutatóhely kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően vehet részt hasznosító vállalkozás létrehozásában, illetve működésében. (2) Hasznosító vállalkozás 3 évnél rövidebb időre nem hozható létre és az intézmény felelőssége nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét. (3) Az intézmény, hasznosító vállalkozásba pénzbeli hozzájárulást csak akkor teljesíthet, ha az egy naptári évben összesen teljesített pénzbeli hozzájárulások összege nem haladja

7 meg az intézmény előző évi költségvetési beszámolójában kimutatott vállalkozási tevékenység eredményének 50%-át. (4) A hasznosító vállalkozás létesítő okirata nem írhat elő pótbefizetési kötelezettséget az intézmény terhére, ezzel szemben mellékszolgáltatás nyújtására lehetőség van. (5) Az intézmény a jogosultsági körébe tartozó szellemi alkotásokat nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adhatja (apportálhatja) könyvvizsgáló által meghatározott értéken. (6) Az intézmény a hasznosító vállalkozásban fennálló tagsági viszonyát illetve részesedését csak az azt megtestesítő vagyoni jogok értékének könyvvizsgáló általi megállapítását követően és legalább a megállapított értéken történő visszterhes átruházással szüntetheti meg vagy csökkentheti. (7) Gazdasági Társaságban való részvételről a Szenátus dönt. (8) Az intézmény évente jelentést készít felügyeleti szerve részére arról, hogy az általa alapított vagy a részvételével működő hasznosító vállalkozásokban hogyan valósultak meg a hasznosítási célok. 9. A szerzői művekre vonatkozó eljárás (1) A szerzői művek tekintetében a fentiekben meghatározott iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi alkotásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbiakban megfogalmazott eltérésekkel. (2) Szerzői műnek tekinthető az olyan valamilyen formában rögzített - irodalmi, tudományos, művészeti alkotás, amely egyéni, eredeti jellegű. Ilyen alkotás különösen a tudományos, irodalmi mű, a filmalkotás és az audiovizuális mű, a fotóművészeti alkotás, a térképmű és a térképészeti alkotás, a műszaki létesítmények terve, az iparművészeti alkotás, az ipari tervezőművészeti alkotás, a szoftver és az adatbázis. (3) A szerzői művek tekintetében a személyhez fűződő jogok a szerzőt illetik. A vagyoni jogok főszabályként a szerzőt illetik, de ha a mű elkészítése a szerző közalkalmazotti jogviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő kötelezettsége, a mű átadásával a vagyoni jogokat, eltérő megállapodás hiányában, a szerző jogutódjaként az intézmény szerzi meg,. A közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettség megítélésekor irányadó a kinevezési okmány, a munkaköri leírás, vagy az írásbeli munkáltatói utasítás. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó kötelezettség megítélésekor irányadó a jogviszonyt létesítő szerződés. (4) Ha a mű megalkotása a szerző közalkalmazotti jogviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő kötelezettsége. a mű megalkotója köteles a szerzői művet - megalkotását követően - haladéktalanul (legkésőbb 3 napon belül) írásban ismertetni és átadni az intézménynek. Az ismertetésnek tartalmaznia kell: a.) a szerző nevét, b.) a szerzői mű rövid bemutatását,

8 c.) ha többen alkották meg, valamennyi közreműködő nevét és a létrehozásban való közreműködésük arányát, d.) a szerzői mű létrejöttekor az intézménnyel fennálló jogviszony megjelölését, e.) a szellemi alkotás létrehozása során milyen ráfordítások történtek, az esetlegesen bevont külső erőforrások megnevezésével, f.) a szerzői mű létrehozásához felhasználtak-e valamilyen külső személytől vagy szervezettől származó anyagot vagy felszerelést, g.) létezik-e olyan szerződés vagy egyéb kötelezettség, amely hatással lehet a szerzői jogokra, h.) az alkotó(k) rövid állásfoglalása a hasznosítási kilátásokról, illetve, hogy van-e és ha igen, honnan mutatkozik érdeklődés a hasznosításra. (5) Az ismertetést az intézmény rektorához címezve a főtitkárhoz kell benyújtani. (6) Az oktatáshoz szorosan kapcsolódó szerzői művek esetén (pl. jegyzet, mérési útmutató stb.) a rektor átadhatja hatáskörét a karoknak. 10. (1) A benyújtott ismertetést a Kiadói Bizottság vizsgálja meg, és 30 napon belül írásbeli javaslatot készít a rektornak. (2) A rektor az ismertetés átvételétől számított 45 napon belül határozatot hoz a következőkről: a.) elfogadja-e a szellemi alkotást és maga gondoskodik a hasznosításról, b.) visszautasítja és így a szerző szabadon rendelkezhet a szellemi alkotásról. (3) A szerzői mű elfogadása esetén az intézmény dönt a vagyoni jogok átruházásáról, valamint a mű felhasználásának engedélyezéséről. (4) A mű felhasználásának minősül: a.) a többszörözés: a mű anyagi hordozón való rögzítése tetszőleges időtartamra bármilyen módon, valamint egy vagy több másolat készítése a rögzítésről. b.) a terjesztés: a mű eredeti vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal vagy arra való felkínálással. c.) a nyilvános előadás: a mű érzékelhetővé tétele a nyilvánosság számára bármely helyen a jelenlévők számára. d.) a nyilvános közvetítés: a mű érzékelhetővé tétele távollévők számára bármely technikai megvalósítással. e.) a továbbközvetítés: a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése. f.) az átdolgozás: a mű minden olyan megváltoztatása, amelynek eredményeként az eredeti műből származékos mű jön létre. (5) A szerzői mű elfogadása esetén a szerzőt megfelelő díjazás illeti meg. A szerző az intézmény jogszerzése esetén is jogosult marad arra a díjazásra, amely a szerzői jogi törvény alapján a felhasználás jogának átruházását követően is megilleti.

9 11. A szellemi alkotásokkal kapcsolatos gazdálkodási szabályok (1) Az intézmény a szellemi alkotással kapcsolatos költségek fedezetére Innovációs Alapot hoz létre és tart fenn. Az ebből fedezendő költségek vonatkozásában kivételt képeznek azok a szerzői jogi védelem alá tartozó művek, amelyek kiadásával kapcsolatos költségekről a Kecskeméti Főiskola kiadói tevékenységének szabályzata rendelkezik. (2) Az Innovációs Alap bevételét képezi: az intézmény költségvetésében e célra biztosított összeg, az intézményhez befolyó találmányi díj maximum 40%-a. (3) Az Innovációs Alap terhére történő kifizetésekről a tudományos és koordinációs rektorhelyettes rendelkezik. (4) Az intézmény az Innovációs Alapból köteles biztosítani a.) az oltalom megszerzésével, fenntartásával járó költségeket, b.) jogi szabadalmi ügyvivői képviseleti díjakat, c.) jogvitákkal összefüggésben keletkező képviseleti díjakat, d.) a díjszerződések alapján fizetendő találmányi és szerzői díjakat, e.) a találmányok és a találmányokhoz fűződő vagyoni jogok nyilvántartásához, továbbá a vagyoni jogok oltalmi idő alatt történő kezeléséhez szükséges szervezetiműködési feltételek biztosításával összefüggésben keletkező költségeket. (5) A díjszerződések alapján fizetendő találmányi díjak a találmány értékesítéséből, hasznosításából származó bevételből is fedezhetők. (6) A jelen szabályzat alkalmazásában a találmányi díj alapja a következő: a.) hasznosító vállalkozás alapítása esetén a vállalkozás adózott nettó nyereségének az intézményt megillető része, b.) licencia-szerződés esetén a hasznosítási jog ellenértékeként a licenciaszerződésben a licenciavevő által az intézmény javára teljesített bármilyen kifizetés (licenciadíj, részvény, üzletrész stb.), de nem tartozik ide a licenciavevő által kutatási vagy egyéb szerződések alapján az intézménynek biztosított eszközök, szolgáltatások illetve jogok, c.) átruházási szerződés esetén a jogátruházás ellenértékeként az átruházási szerződésben a vevő által az intézmény javára teljesített bármilyen kifizetés (licenciadíj, részvény, üzletrész stb.), de nem tartozik ide a licenciavevő által kutatási vagy egyéb szerződések alapján az intézménynek biztosított eszközök, szolgáltatások illetve jogok. (7) A befolyó összegből először az adott szellemi alkotás értékelésével valamint a jogi oltalom megszerzésére és hasznosítására irányuló eljárással kapcsolatos költségeket kell kifizetni. Ezen költségek alatt kell érteni a szabadalmi hivatalok előtt eljáró jogi képviselőknek, a technológiamenedzsereknek és más külső szakértőknek a díjazását, valamint az intézménynek az eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi készkiadását is. (8) A befolyt találmányi díj az előző szakaszban felsorolt költségekkel való csökkentése után keletkező összeg a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő személyek és az Innovációs Alap között kerül felosztásra az alábbiak szerint:

10 - a szellemi alkotás kidolgozásában résztvevő (feltaláló) javára fizetendő hányad: 60% - az Innovációs Alapba befolyó hányad: 40% 12. Egyéb rendelkezések (1) Ezen rendelkezésektől az intézmény és a szellemi alkotásban résztvevők közötti díjszerződés kifejezett rendelkezésével a feltaláló által az értékesítés sikeréhez való hozzájárulás mértékétől függően a szellemi alkotásban résztvevő javára el lehet térni. (2) Az eltérés eredményeképpen az Innovációs Alap részesedése nem lehet kevesebb, mint 20 %. (3) A találmányi díj kifizetése minden év január 31-ig esedékes, és összege az előző év december 31-ig értékesített termékek után az intézményt megillető árbevétel alapján készített és a feltaláló rendelkezésére bocsátott elszámoláson alapszik. (4) Amennyiben a szellemi alkotás hasznosítása nem eredményezett bevételt az intézmény számára, illetve a szellemi alkotást az intézmény saját tevékenységi körében hasznosította, akkor a feltalálót eszmei értékű díj illeti meg. (5) Amennyiben az intézmény a szellemi alkotás hasznosítási jogát harmadik személy részére engedélyezi, a díj mértéke minden engedélyezés után külön-külön az intézményhez befolyt licenciadíj 60 %-a. 13. A szellemi vagyon nyilvántartása (1) Az intézmény keretein belül létrehozott szellemi alkotások nyilvántartása a Rektori Hivatalban, a kari főigazgatói hivatalokban és a Gazdasági Műszaki Főigazgatóságon történik. (2) A Rektori Hivatalban kerülnek nyilvántartásba az 1. (2) bekezdés a), b) és d) pontjában megjelölt, bejelentett szellemi alkotások, az iparjogvédelmi oltalom alá helyezések kezdeményezése ill. eredménye, a hasznosítások, a létrehozott hasznosító vállalkozások. (3) A kari főigazgatói hivatalokban kerülnek nyilvántartásba a 2. (2) bekezdés c) pontjában megjelölt, bejelentett alkotások. (4) A Gazdasági Műszaki Főigazgatóságon a hatályos számviteli előírásoknak megfelelően kerülnek nyilvántartásba vételre a szellemi alkotások. A szellemi alkotások könyv szerinti értékét a létrehozásuk során felmerült költség- és ráfordításelemek alapján kell meghatározni. A költség és ráfordításelemek meghatározása a kidolgozásban érintett szervezeti egység(ek) vezetőjének(inek) feladata. Irányadónak kell tekinteni a Kecskeméti Főiskola önköltség számítási szabályzatában foglalt rendelkezéseket.

11 14. A szabályzat megsértése (1) Amennyiben a szabályzat hatálya alá tartozó szervezeti egység és alkalmazottja a szabályzat tárgyát képező bármely szellemi alkotással kapcsolatban a szabályzat rendelkezéseit megszegi, úgy az intézmény követelheti, hogy a) a feltaláló (szerző) a szellemi alkotáshoz fűződő valamennyi jogát az intézményre ruházza át, b) a szellemi alkotás bármilyen módon történő hasznosításából származó nettó (adózott) nyereség 60%-nak megfelelő összeget az intézmény részére fizesse meg. Ezt az összeget az Innovációs Alapba kell bevételezni. (2) Amennyiben a szervezeti egység és alkalmazottja a szabályzat szerinti eljárás során az intézmény nevében eljáró bármely szerv vagy személy döntését sérelmesnek tartja, 15 napon belül a rektortól kérheti annak felülvizsgálatát. (3) E döntések körében kivételt képeznek azok, amelyeket az intézmény nevében eljárva a szellemi alkotás hasznosításának és/vagy értékesítésének menedzselését végző külső vállalkozás polgári jogi szerződés értelmében hoz meg. Ezzel kapcsolatos viták bírósági útra tartoznak. (4) Ezen túlmenően a szabályzattal, valamint annak végrehajtásával kapcsolatos jogviták tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 15. Vegyes és záró rendelkezések (1) A jelen szabályzatot a Kecskeméti Főiskola Szenátusa a október 5-i ülésén tárgyalta és a 49/2006. (X. 5.) számú határozattal elfogadta. A szabályzat hatályba lép: szeptember1-én. (2) A szabályzat módosítását a Szenátus a 87/2008.(XII.18.) sz. határozattal elfogadta. Hatályba lépés: január 1.

12 (3) Értelmező rendelkezések A szabályzat és a Kti. törvény alkalmazásában: a.) szellemi tulajdon: a szellemi alkotások tekintetében fennálló, a tulajdonjoghoz hasonló abszolút szerkezetű jogviszony, amely az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, illetve azon lépések megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását szolgálják, illetve amely jogviszony szerzői művek esetében a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik; b.) szellemi vagyon: a szellemi tulajdonon és immateriális javakon túl ide tartoznak a szintén vagyoni értékkel bíró, ám alkotási folyamatot rendszerint nélkülöző, iparjogvédelmi oltalommal védett árujelzők (védjegyek és földrajzi árujelzők), vagy az ilyen oltalomban nem részesíthető egyéb javak; c.) növényfajta: növényfajta-oltalomban részesíthető az a növényfajta, amely más növényfajtától megkülönböztethető, egynemű, állandó és új, valamint megfelelő fajtanévvel látták el; d.) használati minta: valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, amely oltalomban részesülhet, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható; e.) formatervezési minta: valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei különösen a rajzolat, a körvonalak, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei eredményeznek, amely oltalomban részesülhet, ha új és egyéni jellegű; f.) mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája: a mikroelektronikai félvezető termék elemeinek, amelyek közül legalább egy aktív elem, és összekötéseinek vagy azok egy részének bármely formában kifejezett térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető termékhez készített ilyen térbeli elrendezés, amely oltalomban részesíthető, ha eredeti, vagyis saját szellemi alkotómunka eredménye és megalkotása idején nem szokásos az iparban; g.) védjegy: minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól; h.) hasznosítás: az Szt. rendelkezései alapján hasznosításnak minősül a találmány tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra ajánlása, e termék ilyen célból történő raktáron tartása vagy az országba történő behozatala; a találmány tárgyát képező eljárás használata és használatra ajánlása, az ilyen eljárással közvetlenül előállított termék használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra ajánlása vagy ilyen célból raktáron tartása, illetve az országba történő behozatala; i.) technológiai innováció: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, új vagy lényegesen módosított eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, beleértve azokat a

13 változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak; j.) kutatóhely: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatásfejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó; k.) költségvetési kutatóhely: költségvetési gazdálkodási rendben működő, alap-, illetve főtevékenységként ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet vagy szervezeti egység; l.) nonprofit kutatóhely: a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott közhasznú szervezetként, illetve annak keretében működő kutatóhely; m.) kutató, fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik; n.) konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából; o.) vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat, vízi-közmű társulat, továbbá az erdőbirtokossági társulat; p.) hasznosító vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen a nonprofit kutatóhelyen is létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság; q.) alapkutatás: elsődlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelő tényekre vonatkozó tudományos ismeretek bővítését célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerező vagy elméleti munka; r.) tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló kutatás, amelynek nem célja a közvetlen társadalmi vagy gazdasági haszon elérése vagy az eredmények gyakorlati problémák megoldására történő alkalmazása; s.) célzott alapkutatás: a tudományos ismeretek bővítésére irányuló olyan kutatás, amelyről valószínűsíthető, hogy a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövőbeli problémák megoldására alapul szolgál; t.) alkalmazott (vagy ipari) kutatás: új ismeret szerzésére elsődlegesen meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett eredeti vizsgálat; u.) kísérleti (vagy pre-kompetitív) fejlesztés: a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó tevékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárások, rendszerek, szolgáltatások létrehozása vagy a már meglévők lényeges továbbfejlesztése; v.) kutatás-fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést; w.) közfinanszírozású támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, ideértve Áht. 13/A. -a szerinti, az Európai Unióból származó forrásokat is, továbbá a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörébe utalt támogatás és az állami, illetve önkormányzati részvétellel létrejött nemzetközi szerződések alapján kapott külföldi támogatás;

14 x.) a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása: idetartozik mind a vállalkozások keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében történő felhasználás, mind az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének javítása, a természeti és épített környezet védelme, az ország fenntartható fejlődése, valamint védelmi képességének s biztonsági helyzetének javítása.

15 TALÁLMÁNYI DÍJSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről... - a továbbiakban: Feltaláló - másrészről... - a továbbiakban: Intézmény - között a mai napon, az alábbi feltételek szerint. 1. Az Intézmény a Magyar Szabadalmi Hivatal által... lajstromszámon... keltű és... számú határozatával szabadalmi oltalomban részesített... tárgyú szolgálati találmányt... termék gyártásánál saját gazdasági tevékenysége körében... óta hasznosítja. 2. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a szabadalomnak az előzőekben megjelölt módon való hasznosítása alapján a Feltaláló részére a... termék mindenkori nettó (ÁFA-nélküli) árbevétele... %-ának megfelelő összeget találmányi díjként megfizeti. Az oltalmi időn belül legyártott termékek után a Feltalálót a találmányi díj akkor is megilleti, ha a termékek forgalomba hozatalára a szabadalmi oltalom megszűnése után kerül sor. 3. A találmányi díj kifizetése minden év január 31-ig esedékes, és összege az előző év december 31-ig értékesített termékek után az Intézményt megillető árbevétel alapján készített és a Feltaláló rendelkezésére bocsátott elszámoláson alapszik. 4. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a találmányt a megjelölt terméken kívül más termékek gyártásánál is felhasználja, az ezzel kapcsolatosan fizetendő találmányi díjakról külön szerződésben állapodik meg a Feltalálóval. 5. Amennyiben az Intézmény a találmány szerinti megoldás hasznosítási jogát harmadik személy részére engedélyezi, a feltalálói díj mértéke - minden engedélyezés után különkülön - az Intézmény által kikötött licenciadíj... %-a. A találmány ilyen módon való értékesítése alapján a feltalálói díj a licenciaszerződésben kikötött díjfizetési határidő lejártától számított 15 nap elteltével esedékes. 6. A Feltaláló az előzőekben megjelölt hasznosítási módok alapján meghatározott találmányi díj mértékét, fizetésének módját és időpontját elfogadja. 7. A felek megállapodnak abban, hogy a találmány alapján gyártott termék kiviteli tervdokumentációjának elkészítésében a Feltaláló által végzett tevékenység külön közreműködői szerződésben kerül díjazásra. 8. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A szerződésből eredő jogvita elbírálása a... Megyei Bíróság hatáskörébe tartozik. Kecskemét, feltaláló.. Kecskeméti Főiskola

16 TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott.. (lakcím:, szül.hely,idő:, an:..) kijelentem, hogy a Kecskeméti Főiskolán,. tárgykörben folyó kutatómunka során tudomásomra jutott mindenfajta szolgálati és üzleti információt titkosan kezelek, és tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is terhel. Kecskemét, 200. nyilatkozattevő

17 N Y I L A T K O Z A T Alulírott..(lakcím:. szül.hely,idő: anyja neve:.) hallgató, kijelentem, hogy a.. kutatási feladatban részt veszek a velem kötött. számú szerződés alapján. A munkavégzés során magamra nézve kötelezőnek ismerem el a Kecskeméti Főiskola elfogadott Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatának rendelkezéseit. Kecskemét, 200. nyilatkozattevő

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Az ELTE szabályzata a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Varga Attila Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Iroda varga.attila@rekthiv.elte.hu A szellemi tulajdon

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2016 (2016. április 23. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2016 (2016. április 23. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016 (2016. április 23. napjától hatályos változat) Általános rendelkezések 1. A Budapesti Gazdasági Egyetem a szerzői jogról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 34. sz.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 34. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 34. sz. melléklete) Elfogadva: 2007. november 27., hatályba lép: 2007. december 3-én

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben

Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 35. függelék Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. május TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, (2016. június napjától hatályos 1. verziószámú változat)

AZ ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, (2016. június napjától hatályos 1. verziószámú változat) AZ ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016. (2016. június 28. 1. napjától hatályos 1. verziószámú változat) TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 ELSŐ RÉSZ... 3 I. Fejezet... 3 Általános

Részletesebben

Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH

Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH Szellemi Tulajdon Világnapja - Budapest, 2017. április 27. Az akadémiai szabadalmaztatás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem a szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon-kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2006 1 A szellemi termékekhez fűződő jogok védelmének, hasznosításának és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 88-2015/2016. (2016.03.16.)

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola. Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

A Budapesti Műszaki Főiskola. Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata III. változat A Budapesti Műszaki Főiskola Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata (tervezet) Budapest 2006. március Preambulum A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV.

Részletesebben

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Jóváhagyta az Egyetemi Tanács 2006. január 30-i ülése Hatályba lép: 2006. január 30-án TARTALOMJEGYZÉK 1.. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

II. A szabályzat hatálya

II. A szabályzat hatálya A WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2007 I. A szabályzat célja (1) E szellemitulajdon kezelési szabályzat célja, hogy: a) elősegítse a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. A szabályzat célja E szellemitulajdon-kezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja,

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum

Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum A 2005. január l-én hatályba lépett a kutatás-fejlesztésről és a technológia innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény

Részletesebben

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem PIK felépítése Pályázati és Projekt Csoport Egyetemi pályázatok és kutatási megbízások Technológia és Tudástranszfer Csoport Egyetemi eredmények

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db A szellemi vagyon védelme és szerepe az oktatásban a Miskolci Egyetemen Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. 1 A Miskolci Egyetem oktatói-kutatói kutatói

Részletesebben

A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI

A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI Hagyományok és kihívások IV. Könyvtárszakmai nap az ELTE Egyetemi Könyvtárban Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

Szellemitulajdon-kezelési szabályzata

Szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. Preambulum A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. Szellemitulajdon-kezelési szabályzata 1. A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. (a továbbiakban: vállalkozás) jogállása: a) A vállalkozás közhasznú szervezetként működő

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 82/2005. (XII. 15.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 3 III. JOGSZABÁLYOK...6 IV. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a főiskolai Szenátus 87/2006.(XI.15.) sz. határozatával) 2006.

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a főiskolai Szenátus 87/2006.(XI.15.) sz. határozatával) 2006. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a főiskolai Szenátus 87/2006.(XI.15.) sz. határozatával) 2006. 1 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A szellemi tulajdon védelme

A szellemi tulajdon védelme Az innováció finanszírozása. HVCA, a Magyar Innovációs Szövetség és az M27 ABSOLVO közös rendezvénye A szellemi tulajdon védelme A K+F társaságba történı befektetés elıtti jogi átvilágítás 2012. szeptember

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem SZABÁLYZATA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem SZABÁLYZATA Az Eötvös Loránd Tudományegyetem SZABÁLYZATA a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről egységes szerkezetben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény,

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. március 1 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8 A SZELLEMI ALKOTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK... 10 AZ EGYETEM

Részletesebben

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN Lukács Manuéla Linda Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Darázs Lénárd SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN A szellemi alkotások a gazdasági fejlődésnek és a jólét megteremtésének

Részletesebben

Szellemitulajdon-kezelési szabályzata

Szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. Preambulum Az Szellemitulajdon-kezelési szabályzata 1. Az (a továbbiakban: vállalkozás) jogállása: a) A vállalkozás közhasznú szervezetként működő nonprofit korlátolt felelősségű társaság. A vállalkozás

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetemen szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetemen szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetemen szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2015. Hatályos: 2015. október 01. napjától 1 Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának szellemitulajdon-kezelési szabályzata. 1. A Szabályzat célja

A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának szellemitulajdon-kezelési szabályzata. 1. A Szabályzat célja A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Wigner Fizikai Kutatóközpontja az MTA Alapszabályának 66. (6) bekezdésében,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM?

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? Dr. Gács János vezető főtanácsos Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Vállalkozónői Konferencia, 2012. április 26 (A Szellemi Tulajdon világnapja) No mire is..hát arra,

Részletesebben

6. A SZERZŐI JOG [1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉ Y]

6. A SZERZŐI JOG [1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉ Y] 6. A SZERZŐI JOG [1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉ Y] A szerzői jogi védelem tárgya (1. ) Szerzői jogi védelem alá tartozik függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e az irodalom, a tudomány és a művészet minden

Részletesebben

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15.

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15. 2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2011. április 15. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/19. SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2006 Általános rendelkezések 1 A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA Szerkezetileg közelítünk a jogviszonyokhoz: milyen tartalmú kapcsolatok alakulnak ki a szellemi alkotásokkal kapcsolatban? három módozat: alapjogviszonyok

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZELLEMI TERMÉKEK JOGVÉDELMÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI TERMÉKEK JOGVÉDELMÉNEK SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem SZELLEMI TERMÉKEK JOGVÉDELMÉNEK SZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 2005. június 23-i, 1. sz. módosítással Debrecen, 2005 TARTALOMJEGYZÉK A szellemi termék tárgykörébe eső alapfogalmak

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM?

PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? Dr. Gács János tanácsadó HIPAVILON nonprofit kft. Győr, 2012. október 17. 2 MINDKETTŐ, DE A MEGFELELŐ SORRENDBEN 3 MIRE JÓ A SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM? Arra, hogy alkotásának

Részletesebben

VIII./1. fejezet: Iparjogvédelem

VIII./1. fejezet: Iparjogvédelem VIII./1. fejezet: Iparjogvédelem Az iparjogvédelem körébe a következő oltalmi formák tartoznak: A) a szabadalom; B) a védjegy; C) a használati minta; D) a formatervezési minta; E) a növényfajta; F) a földrajzi

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája Szellemi-tulajdon Kezelési Szabályzat

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája Szellemi-tulajdon Kezelési Szabályzat MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája Szellemi-tulajdon Kezelési Szabályzat A Magyar Tudományos Akadémiának az 1/2013. (II.18.) számú elnöki határozattal közzétett Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatá-ban

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése Babilai Ildikó SZTNH 2013. november 28. A kizárólagos hasznosítási jog engedélyezésének

Részletesebben

Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt

Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt Őriztessük, de mit? Megvalósult ötleteinket Szürke állományunk

Részletesebben

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5.

MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM. SEED családi délelőtt 2009. November 5. MIRE JÓ A SZELLEMI- TULAJDON-VÉDELEM SEED családi délelőtt 2009. November 5. HOGY A BEFEKTETETT CSALÁDI TŐKE NE MÁSNAK HOZZON HASZNOT Alapigazságok Ha valamilyen szellemi értéket létrehoztunk, oltalmazzuk

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Szerzõdés: Miért vesznek licenciát? Miért adnak licenciát?

Szerzõdés: Miért vesznek licenciát? Miért adnak licenciát? Licencia (licentia) a latin nyelvben - többek között - engedélyt jelent. Az iparjogvédelmi és szerzõi jogok jogosultjait megilletõ kizárólagos jog gyakorlására kötött szerzõdés keretében és feltételei

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13.

IPARJOGVÉDELMI ALAPOK. SEED Hölgyek 2008.03.13. IPARJOGVÉDELMI ALAPOK SEED Hölgyek 2008.03.13. Cs2 A szellemi tulajdon védelme A szellemitulajdon-védelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének, érdekei védelmének és érvényesítésének jogi szabályozását

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Szellemitulajdon-védelem

Szellemitulajdon-védelem Szellemitulajdon-védelem Szombathely, 2013. Január 29. Innovációs konferencia Csiszár István Szellemi alkotások Műszaki (biotechnológiai) megoldások Formai kialakítások Megkülönböztető megjelölések Topográfiai

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

A szerzői jog alapjai

A szerzői jog alapjai A szerzői jog alapjai Gyenge Anikó Budapest, 2005. november 9. Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály A szerzői jogi oltalom tárgya a szerző mű kapcsolatból származó jogok - elidegeníthetetlen,

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 2004 Összeállította: Virág Tamara ISBN 963 9157 34 1 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény tesztkérdések

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5.

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Iparjogvédelem II I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Földrajzi árujelző és eredetmegjelölés II. Nemzetközi

Részletesebben

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv)

MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) 2004.03.01 MNASZ VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK HASZNOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2004 (piros könyv) A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége (a továbbiakban: elnökség) a sportról szóló

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 205. évi működéséről I. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Részletesebben