SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/19. SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2006

2 Általános rendelkezések 1 A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Tanácsa a kutatásfejlesztésrl és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kti.), valamint a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályok alapján az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. A Szabályzat célja, hogy elsegítse az Egyetem oktatói, kutatói és a Szabályzat hatálya alá tartozó egyéb személyek által létrehozott szellemi alkotások hatékony értékelését, a lehet legersebb jogi oltalomban történ részesítését és hasznosítását. Definíciók (1) Találmány: olyan, a tudományos kutatás és mszaki fejlesztés területérl származó szellemi alkotás, amely alkotó tevékenység eredményeképp jött létre, világviszonylatban új, és a szakterületen nem nyilvánvaló, hasznos megoldás. Nem minsül találmánynak: a felfedezés, a tudományos elmélet, a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, a számítógépi program (szoftver), és az információ megjelenítése. A feltalálót megilleti az a jog, hogy a szabadalmi iratok t e minségében feltüntessék. (2) Szabadalmazható találmány: minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány. (3) Biotechnológiai találmány: olyan találmány, amely biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó termékre, vagy olyan eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai anyagot állítanak el, dolgoznak fel vagy alkalmaznak. Biológiai anyagnak minsül bármely olyan genetikai információt tartalmazó anyag, amely önmagában képes a szaporodásra vagy biológiai rendszerben szaporítható. (4) Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító idben korlátozott kizárólagos jog, amelyet szabadalom-engedélyezési eljárás eredményeként az erre jogosult hatóságok meghatározott idre (rendszerint a szabadalmi bejelentés napjától számított 20 évre) biztosítanak. (5) Használati minta: valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás. (6) Formatervezési minta: valamely tárgy küls formája, amely formatervezés eredményeképpen jött létre. (7) Mikroelektronikai félvezet termék topográfiája: az integrált áramkör áramköri kivitelezése, maszkolása és az integrálás egyéb fizikai megvalósulása. 2

3 (8) Növényfajta oltalom: növényfajta oltalomban részesíthet az a növényfajta, amely más növényfajtától megkülönböztethet, egynem, állandó és új. (9) Szerzi m: irodalmi, tudományos, mvészeti alkotások, amelyek egyéni, eredeti jellegek. Ilyen alkotások különösen a tudományos, irodalmi mvek, a filmalkotások és az audiovizuális mvek, a fotómvészeti alkotások, a térképmvek és a térképészeti alkotások, a mszaki létesítmények tervei, az iparmvészeti alkotások, az ipari tervezmvészeti alkotások, a szoftverek és az adatbázisok. (10) Know-how: azon szellemi alkotások, amelyekrl külön jogszabályok nem rendelkeznek, de társadalmilag széles körben felhasználhatók és még közkinccsé nem váltak, továbbá a vagyoni érték gazdasági, mszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok. (11) Adatbázis: önálló mvek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyjteménye, amelynek tartalmi elemeihez számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon egyedileg hozzá lehet férni. (12) Licencia: valamely szellemi alkotással kapcsolatos iparjogvédelmi vagy szerzi jogok alapján a hasznosítás, illetve használat teljes vagy részleges, idben és/vagy térben korlátozott tartamú átengedésére. (13) Szolgálati szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, akinek munkaviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és más, hasonló tartalmú, munkavégzésre irányuló jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a szellemi alkotás tárgykörébe es megoldásokat dolgozzon ki. (14) Alkalmazotti szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és más, hasonló tartalmú munkavégzésre irányuló jogviszonyból folyó kötelessége lenne, olyan szellemi alkotást dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. Jogszabályok A szabályzat alkalmazásakor különösen az alábbi jogszabályok rendelkezésivel összhangban kell eljárni: évi CXXXIV. törvény a kutatásfejlesztésrl és a technológiai innovációról (Kti) évi LXXX. törvény a felsoktatásról; évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról; évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrl; évi IV. törvény a Büntet Törvénykönyvrl; évi LXXVI. törvény a szerzi jogról; évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról; évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról; évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezet termékek topográfiájának oltalmáról; 3

4 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról; évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetésérl; évi 7. törvényerej rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény szövegének kihirdetésérl; évi 14. törvényerej rendelet a Szabadalmi Együttmködési szerzdés kihirdetésérl; évi 1. törvényerej rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérl szóló Budapesti Szerzdés kihirdetésérl; évi 13. törvényerej rendelet a nemzetközi magánjogról; 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefügg beadványok valamint a növényfajta oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól; 15/1986. (IX.17.) MÉM rendelet a mikroorganizmus-törzsek szabadalmi eljárási céljából való letétbe helyezésérl és kezelésérl; 20/1991.(XII.28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentések részletes alaki szabályiról; 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezet termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól. Kti. (1) A kutatóhelynek minsül költségvetési szervnek és közalapítványnak, valamint az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minsül közhasznú társaságoknak szellemitulajdon-kezelési szabályzattal kell rendelkezniük. (2) A szabályzatnak figyelemmel a 19. elírásaira ki kell terjednie különösen a) a kutatóhelyen létrejött és az ellenszolgáltatás fejében szerzett szellemi alkotások értékelésének és nyilvántartásának elveire, beleértve a szellemi alkotások létrehozásához felhasznált ráfordítások kimutatását, b) a szellemi alkotásnak nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adásának (apportálásának) vagy egyéb módon történ hasznosításának feltételeire, valamint a szellemi alkotás apportálásával szerzett részesedés megszüntetésének vagy mértéke csökkentésének feltételeire, továbbá a kezelésére vonatkozó elvekre és feladatokra, figyelemmel a szellemi alkotás a) pont szerint meghatározott értékére is; c) a szellemi alkotásokhoz fzd jogok védelmével kapcsolatos elvekre és követelményekre; d) ha a vonatkozó jogszabályok a felek eltér rendelkezését lehetvé teszik, a kutatóhellyel köztisztviseli, közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb, valamint polgári jogi jogviszonyban álló, a szellemi alkotás létrehozásában közremköd kutatók jogaira és kötelezettségeire a hasznosítás folyamatában; e) a kutatóhely jogosultságába tartozó szellemi alkotásokkal összefügg értékelési, nyilvántartási és hasznosítási eljárások elveire; f) az a)-e) pontokkal kapcsolatos felelsség és hatáskör telepítésére. (3) Az (1) bekezdés szerinti szervezet, ha több, a kutatás-fejlesztési alap-, illetve ftevékenységét megvalósító vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet is végz szervezeti egységet foglal magában, egyetlen szabályzatot készít, amelynek lehetnek az egyes szervezeti egységek sajátos feltételeinek megfelel kiegészítései. (4) A szabályzatot a költségvetési szerv vezetje, közalapítvány esetében a kezel szerv (szervezet), közhasznú társaság esetében a legfbb szerv hagyja jóvá. A jóváhagyásra jogosult ezt a hatáskörét nem ruházhatja át. 4

5 A szabályzat hatálya 2. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére és valamennyi, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, oktató-kutató és más munkakörben foglalkoztatott személyre (a továbbiakban: közalkalmazott), függetlenül a közalkalmazotti jogviszony els, vagy további jellegétl, illetve attól, hogy a közalkalmazott teljes vagy részmunkaidben kerül foglalkoztatásra. (2) Ahol a jogszabály munkaviszonyt említ, ott a jelen Szabályzat alkalmazásában közalkalmazotti jogviszonyt kell érteni. (3) A jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Kti. 4. -ban meghatározott, a kutatásban részt vev természetes személyre és szervezetre is, figyelemmel azok sajátos mködésére. Kti. 4. E törvény alkalmazásában 4. a) kutatóhely: alap-, illetve ftevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó; b) költségvetési kutatóhely: költségvetési gazdálkodási rendben mköd, alap-, illetve ftevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet vagy szervezeti egység; c) nonprofit kutatóhely: a közhasznú szervezetekrl szóló törvényben meghatározott közhasznú szervezetként, illetve annak keretében mköd kutatóhely; d) kutató, fejleszt: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik (a továbbiakban: kutató); 5. konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerzdésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttmködés kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy kutatásfejlesztési,technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából; 6. a) vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat, vízi-közmtársulat, továbbá az erdbirtokossági társulat; b) hasznosító vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen - a 20. alkalmazásában nonprofit kutatóhelyen is -létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével mköd gazdasági társaság; (4) A jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Kti. 4. -ban meghatározott, a kutatással összefügg tevékenységre is. Kti. 4. E törvény alkalmazásában 1. a) alapkutatás: elsdlegesen a jelenségek lényegére és a megfigyelhet tényekre vonatkozó tudományos ismeretek bvítését célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerez vagy elméleti munka, amely lehet aa) tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bvítésére irányuló kutatás, amelynek nem célja a közvetlen társadalmi vagy gazdasági haszon elérése vagy az eredmények gyakorlati problémák megoldására történ alkalmazása; ab) célzott alapkutatás: a tudományos ismeretek bvítésére irányuló olyan kutatás, amelyrl valószínsíthet, hogy a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövbeli problémák megoldására alapul szolgál; b) alkalmazott (vagy ipari) kutatás: új ismeret szerzésére elsdlegesen meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett eredeti vizsgálat (a továbbiakban: alkalmazott kutatás); c) kísérleti (vagy pre-kompetitív) fejlesztés: a kutatásból és/vagy a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létez tudásra támaszkodó tevékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárások, rendszerek, szolgáltatások létrehozása, vagy a már meglévk lényeges továbbfejlesztése (a továbbiakban: kísérleti fejlesztés); d) kutatás-fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést; 5

6 e) a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása: idetartozik mind a vállalkozások keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében történ felhasználás, mind az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a lakosság életminségének és a közszolgáltatások minségének javítása, a természeti és épített környezet védelme, az ország fenntartható fejldése, valamint védelmi képességének és biztonsági helyzetének javítása (a továbbiakban: hasznosítás); A szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok 3. (1) A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó körben közalkalmazotti jogviszonyban szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotás hozható létre. (2) Szolgálati jellegnek minsül az a szellemi alkotás, amelynek létrehozása a közalkalmazottnak közalkalmazotti jogviszonyból folyó kötelessége, azaz, ha azt a közalkalmazottra irányadó jogszabály, az Egyetem, mint munkáltató a közalkalmazottra kötelez szabályzatában, munkaköri leírásban, vagy az erre jogosult munkahelyi vezet (munkáltatói jogkör gyakorlója, közvetlen munkahelyi vezet) útján maradandó eszközzel rögzített munkáltatói utasításban (pl. többletfeladat elrendelése) elírta. (3) Minden egyéb, a Szabályzat hatálya alá tartozó esetben az alkalmazotti szellemi alkotásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (4) Az Egyetemen folyó oktató-kutató, illetve alkotó munka eredményeként létrejöv szellemi alkotáshoz fzd valamennyi jog -jogszabály vagy szerzdés ettl kifejezetten eltér rendelkezése hiányában- az Egyetemet illeti meg. (5) Ha a szellemi alkotást más egyetem, intézmény vagy gazdálkodó szervezet munkatársával együttmködve dolgozták ki, akkor a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok az együttmködk között olyan arányban oszlanak meg, amely tükrözi a szellemi alkotás létrehozásához való hozzájárulás arányát. Ezt az arányt az együttmködk közötti külön szerzdésben figyelemmel a jelen szabályzatban foglalt valamennyi egyéb rendelkezésre is meg kell határozni. Amennyiben az együttmköd felek között a Szabályzat ezen kifejezett elírása ellenére sem jött létre ilyen irányú elzetes megállapodás, úgy az Egyetem az adott szellemi alkotáshoz kapcsolódó valamennyi jogra igényét fenntartja. (6) Ugyanakkor az Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzat alapján t megillet, vagy részére felajánlott bármely szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogról bármikor lemondjon, illetve az ilyen jelleg felajánlásokat elutasítsa. 6

7 Az eljárás 4. (1) Az oktatók, kutatók és alkotók a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek haladéktalanul írásban a tudományos rektorhelyettes útján az Egyetemmel ismertetni és az Egyetem javára felajánlani. (2) A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotás akkor is felajánlható az Egyetemnek, ha azt már korábban jogi oltalomszerzés céljából bejelentették, így arra ideiglenes vagy végleges jogi oltalmat szereztek. (3) A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó szellemi alkotás is felajánlható az Egyetemnek, függetlenül attól, hogy az jogi oltalom alatt áll-e. Ebben az esetben az Egyetem rendelkezik a neki felajánlott szellemi alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról. (4) A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként az Egyetemet illeti meg. (5) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, az Egyetem azonban jogosult a találmány hasznosítására. Az Egyetem hasznosítási joga nem kizárólagos; az Egyetem hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog az Egyetem megsznése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át. (6) A felajánlásra vonatkozó nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: a szellemi alkotás rövid leírását, a szellemi alkotás létrehozásában közremköd kutató(k) nevét, a szellemi alkotás létrejöttekor az Egyetemmel fennálló jogviszony megjelölését (utalni kell az alkotás szolgálati, alkalmazotti vagy egyéb jellegének elismerésére is), ha többen dolgozták ki, valamennyi közremköd nevét és a létrehozásban való közremködésük arányát, a kutató(k) rövid állásfoglalását a hasznosítási kilátások vonatkozásában, illetve, hogy van-e és honnan érdekldés, amennyiben az alkotás már ideiglenes vagy végleges jogi oltalomban részesül, akkor az azt igazoló iratokat, és a nyilatkozatot az oltalmi jogosultságnak vagy a szolgálati találmány esetét kivéve annak egy részének az Egyetemre történ átruházásáról. (7) A felajánlott szellemi alkotás jogi helyzetérl (szolgálati vagy alkalmazotti jelleg stb.), a szellemi alkotáshoz fzd jog elfogadásáról vagy az elutasításáról a felajánlás napjától számított 90 napon belül kell döntést hozni. Ezen határidn belül az Egyetem köteles nyilatkozni arról is, hogy a szolgálati találmány igényjogosultságának egészére igényt tart-e, illetve az alkalmazotti találmányt hasznosítani kívánja-e. A döntést a tudományos rektorhe- 7

8 lyettes az Egyetemi Innovációs Bizottság (tagjai: tudományos rektorhelyettes, illetékes karok vezeti, Pályázati és kutatásszervezési Iroda vezetje) és szükség esetén küls szakértk bevonásával hozza meg. (8) A szolgálati találmánnyal a kutató rendelkezhet, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, vagy ha az Egyetem jognyilatkozatnak megtételét határidn belül elmulasztja. Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a kutatót az Egyetem hasznosítási jogának terhe nélkül illeti meg, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, vagy jognyilatkozatnak a határidn belüli megtételét elmulasztja. (9) Amennyiben az Egyetem a jogok megszerzése mellett dönt, és a szellemi alkotás jellege ezt megkívánja (szabadalom, használati minta, mikroelektronikai félvezet termékek topográfiája, formatervezési minta), az Egyetem köteles ésszer idn belül a szükséges lépéseket megtenni, továbbá az általában elvárható gondossággal eljárni a lehet legersebb jogi oltalom megszerzése érdekében. Az Egyetem eltekinthet a jogi oltalomra irányuló bejelentés megtételétl, illetve a bejelentést visszavonhatja, ha a szellemi alkotást titokban tartja, és üzleti titkot képez megoldásként hasznosítja. Az Egyetem e döntésérl köteles tájékoztatni a kutatót. (10) Az oltalom megszerzésével kapcsolatos eljárási díjakat és esetlegesen felmerül költségeket, az oltalmi idre vonatkozó fenntartási díjakat egy erre a célra rendelt alapból az Egyetem köteles biztosítani. (11) A (10) bekezdés teljesülése érdekében az Egyetem Innovációs Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. Az Alap forgóalap, amelyet a bevételekbl folyamatosan fel kell tölteni. Az Alap nem lehet kevesebb, mint 5 millió forint, melyet az Egyetem évente az Innovációs Bizottság beszámolóját követen 5 millió forinttal feltölt az Alap létrehozását követ els három évben. Az egyetemi szervezetek az Innovációs Alapból az általuk teljesített befizetés arányában részesedhetnek. (12) A szellemi alkotás értékelésére, illetve a szükséges oltalmak megszerzésére irányuló intézkedések megtételét követen vagy azokkal párhuzamosan az Egyetem köteles mindent tle telhett megtenni a szellemi alkotás értékesítése érdekében. Az értékesítés körébe tartozik különösen: - a közvetlen hasznosítást végz vállalkozás alapítása, - a licencia adása, - a találmány/szabadalom átruházási szerzdés megkötése. (13) A licencia- vagy találmány/szabadalom átruházási szerzdésben foglalt díjakat illeten az Egyetem köteles fokozott gondossággal eljárni; így különösen köteles arra törekedni, hogy a rögzített díj elegend legyen arra, hogy a szellemi alkotás létrehozásához szükséges költségeken túl biztosítsa az Egyetem és a kutatók megfelel mérték érdekeltségét, ezáltal ösztönözzön további szellemi alkotások létrehozására, a kidolgozottsági szint növelésére, a gyakorlati hasznosítást szolgáló lépések megtételére és ersítse a kutatók vállalkozói szellemét. (14) Az Egyetem dönthet az adott szellemi alkotás bels hasznosításáról is, amely esetén az Egyetem saját tevékenységi körében hasznosítja a szellemi alkotást. Az Egyetem az alkalmazotti találmányhoz fzd hasznosítási jogát csak a kutatónak a találmány nyilvánosságra hozatalához való jogával összhangban gyakorolhatja. A bels hasznosítás 8

9 ellenértékeként a kutatónak járó díjra a jelen szabályzatban a találmányi díjra vonatkozó rendelkezéseket (5. ) kell megfelelen alkalmazni. (15) Amennyiben az Egyetem a szellemi alkotás feletti jogáról az eljárásnak bármely szakaszában lemond, illetve a felajánlást nem fogadja el, úgy a kutatót mindezen jogok ingyenesen megilletik azzal, hogy az esetleges bármely további hasznosítás nettó nyereségébl az Egyetem igényt tarthat a lemondás idpontjáig keletkezett készkiadásainak mértékéig. A hasznosításból befolyó díjak, valamint azok felhasználása 5. (1) Az oktatót, kutatót és alkotót a szellemi alkotás értékesítése (közvetlen hasznosítása, licencia engedélyezése, illetve átruházása) esetén a hatályos jogszabályokkal összhangban megfelel összeg díj illeti meg. (2) A jelen Szabályzat alkalmazásában az értékesítésbl származó díj alapja a következ: a) közvetlen hasznosítást végz vállalkozás alapítása esetén: az eset körülményeitl függen az Egyetem és a kutató egyedi megállapodása szerinti összeg, legfeljebb azonban a hasznosításból származó adózott nettó nyereségnek az Egyetemet megillet része; b) licenciaszerzdés esetén: a hasznosítási jog ellenértékeként a licenciaszerzdésben a licenciavev által az Egyetemnek fizetend licenciadíj, a licenciavev által az Egyetem javára teljesített bármilyen kifizetés és más pénzben kifejezhet elny, ideértve a licenciavev által kibocsátott részvényeket, illetve kialakított üzletrészeket is, de ide nem értve a licenciavev által kutatási vagy egyéb szerzdések alapján az Egyetemnek biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat; c) találmány/szabadalom átruházási szerzdés esetén: az átruházás ellenértékeként az átruházási szerzdésben a vev által az Egyetemnek fizetend díj, a vev által az Egyetem javára teljesített bármilyen kifizetés és más pénzben kifejezhet elny, ideértve a vev által kibocsátott részvényeket, illetve kialakított üzletrészeket is, de ide nem értve a vev által kutatási vagy egyéb szerzdések alapján az Egyetemnek biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat. (3) A befolyó összegbl elször az adott szellemi alkotás értékelésével és a jogi oltalmának megszerzésére és értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költségeket kell kifizetni. Ezen költségen érteni kell a szabadalmi hivatalok eltt eljáró jogi képviselknek, a technológiamenedzsereknek és más küls szakértknek a díjazását, valamint az Egyetemnek az eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi készkiadását is. (4) A befolyt díjnak a részletezett költségekkel való csökkentése után keletkez összeg a szellemi alkotás létrehozásában közremköd kutatók és az Alap között kerül felosztásra. A felosztás f szabályként az alábbiak szerint történik: 9

10 Kutató(k) javára fizetend hányad: 50%, Alapba befolyó hányad: 50%. Ettl az Egyetem és a kutatók közötti találmányi díjszerzdés kifejezett rendelkezésével a kutató által az értékesítés sikeréhez való hozzájárulás mértékétl függen a kutató javára el lehet térni. Az eltérés eredményeképpen azonban az Alap részesedése nem lehet kevesebb, mint 33%. A kutatók javára fizetend hányad legkésbb a találmányi díj beérkezését követ év január 31-ig folyósításra kerül. (5) Alkalmazotti jelleg szellemi alkotások esetén az Egyetem az oktatókkal, kutatókkal és alkotókkal hasznosítási szerzdést köt, melyben a díjfizetés mértékét a (2) bekezdés c) pontja szerinti számítással és a (4) bekezdés szerinti százalékos megosztással összhangban kell részletesen szabályozni. Hasznosító vállalkozás létrehozása, illetve abban való részvétel 6. Az Egyetem, úgyis mint költségvetési kutatóhely kizárólag a Kti ában foglaltak szerint vehet részt hasznosító vállalkozás létrehozásában, illetve mködésében. Kti. 19. (3) Hasznosító vállalkozás - amennyiben határozott idre alapítják - három évnél rövidebb idre nem hozható létre. Költségvetési szerv olyan határozott idre létrejött vállalkozásban, amelynek a létesít okiratában meghatározott megsznési idpontig a tervezett belépéstl, illetve részesedésszerzéstl számított három évnél kevesebb van hátra, tagsági jogviszonyt nem létesíthet, illetve részesedést nem szerezhet. (4) A költségvetési szerv felelssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az osztalékból való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú. (5) Költségvetési szerv hasznosító vállalkozásba pénzbeli hozzájárulást csak akkor teljesíthet, ha az egy naptári évben összesen teljesített pénzbeli hozzájárulások összege nem haladja meg a költségvetési szerv elz évi költségvetési beszámolójában kimutatott vállalkozási tevékenység eredményének ötven százalékát. Ez a korlátozás nem vonatkozik a 20. szerinti támogatásra. (6) A hasznosító vállalkozás létesít okirata nem írhat el pótbefizetési kötelezettséget a résztvev költségvetési szerv terhére. (7) A költségvetési szerv a hasznosító vállalkozásban fennálló tagsági viszonyát, illetve részesedését csak az azt megtestesít vagyoni jogok értékének könyvvizsgáló általi megállapítását követen, és legalább a megállapított értéken történ visszterhes átruházással szüntetheti meg vagy csökkentheti. (8) A költségvetési szerv évente jelentést készít felügyeleti szerve részére arról, hogy az általa alapított, vagy részvételével mköd hasznosító vállalkozásokban hogyan valósultak meg a hasznosítási célok. (9) A (4) és (6) bekezdés értelemszeren irányadó a költségvetési szerv által létrehozott, vagy részesedésével mköd hasznosító vállalkozás általi további gazdálkodó szervezet alapítása, illetve gazdálkodó szervezetben történ részesedés szerzése esetén is, továbbá mindazon esetekben, amikor a hasznosító vállalkozás közvetett részesedésével mköd gazdálkodó szervezet alapít gazdálkodó szervezetet vagy szerez gazdálkodó szervezetben részesedést. (10) Hasznosító vállalkozás az (1) bekezdés szerinti szellemi alkotást nem apportálhatja. Kti. 20. (1) Költségvetési és nonprofit kutatóhelyek részére szellemi alkotásaik hasznosítása céljából hasznosító vállalkozás létrehozásához, illetve ilyenben tagsági jogviszony létesítéséhez vagy részesedés szerzéséhez pályázati úton közfinanszírozású támogatás nyújtható. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra pályázhat az a kutató, illetve egyetemi, fiskolai oktatói munkakörben foglalkoztatott személy (e bekezdés alkalmazásában: kutató) is, aki a költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotásnak a költségvetési kutatóhellyel együttesen jogosultja, és szellemi alkotás hasznosítása céljából az együttesen jogosultak önállóan vagy bármely kívülálló harmadik személlyel gazdasági társaságot alapítanak, illetve gazdasági társaságban - a 19. -ban foglaltak figyelembevételével - tagsági jogviszonyt létesítenek 10

11 vagy részesedést szereznek. A támogatásra irányuló pályázat befogadásának feltétele a költségvetési kutatóhely és a kutató között a szellemi alkotáshoz fzd jogokra és a hasznosításból származó jövedelmek megosztására vonatkozó érvényes szerzdés megléte. Kti. 21. A költségvetési kutatóhely közalkalmazotti jogállású munkatársa a hasznosító vállalkozásnak a munkáltató elzetes írásbeli hozzájárulásával - tagja vagy vezet tisztségviselje lehet, illetve azzal munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesíthet. A jogok megsértése 7. (1) Ha az oktató, kutató és alkotó a szellemi alkotás vonatkozásában a bejelentési és felajánlási kötelezettségének nem tesz eleget, az Egyetem követelheti a szellemi alkotáshoz fzd jogainak érvényesítését. (2) Amennyiben az oktató, kutató és alkotó a Szabályzatban rögzített eljárás során az Egyetem nevében eljáró bármely szerv vagy személy döntését sérelmesnek tartja, megfelelen indokolt kérelemben kérheti a rektortól annak felülvizsgálatát. E döntések körében kivételt képeznek azok, amelyeket az Egyetem nevében eljárva a szellemi alkotás értékesítésének menedzselését végz küls vállalkozás polgári jogi szerzdés értelmében hoz meg. (3) A szellemi alkotásokkal kapcsolatban az Egyetem, illetve az alkotók között felmerül jogviták eldöntése a bíróságok hatáskörébe tartozik. A szellemi alkotások egyes fajtáira vonatkozó külön szabályozások 8. (1) Újítás a) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni olyan új mszaki, illetve szervezési megoldásokra is, amelyet az Egyetem tevékenységi körében az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló személyek és szerztársaik dolgoztak ki, de az alkotás színvonala nem éri az önálló oltalmi formában oltalmazható szellemi alkotásét. b) A Egyetemmel szemben újítói jogokat legkésbb a hasznosítás megkezdésétl vagy az újítás átadásától számított hat hónap elteltéig, újítási javaslat benyújtásával lehet érvényesíteni. c) A közalkalmazotti jogviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó kötelezettség tárgykörében kidolgozott újítást az Egyetem hasznosíthatja, illetve másnak hasznosításra átadhatja. A munkaköri kötelesség tárgykörén kívül kidolgozott újítást az Egyetem hasznosíthatja, másnak azonban nem adhatja át hasznosításra. 11

12 d) Az Egyetem bejelentés átvételétl számított 90 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy az újítással kapcsolatos jogaival élni kíván-e. e) Az Egyetemnek az újítással kapcsolatos jogai amennyiben az Egyetem nem nyilatkozik az újítóra szállnak át. f) Az újítót az újítás hasznosítása, illetve átadása esetén - az újító és az Egyetem eltér megállapodása hiányában az 5. szerinti díj illeti meg. (2) Know-how a) A törvény (Ptk.) védi azokat a szellemi alkotásokat is, amelyekrl külön jogszabály nem rendelkezik, de amelyek társadalmilag széles körben felhasználhatók és még nem váltak közkinccsé. b) A fenti bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve a know-how jogi oltalmán a vagyoni értékkel rendelkez, gazdasági, mszaki és szervezési jelleg, a gyakorlatban felhasználható és még közkinccsé nem vált ismereteket és tapasztalatokat tekintjük. c) Az Egyetem közalkalmazottja az általa kidolgozott know-how- t a hasznosítás lehetségének felmerülésekor köteles bejelenteni az Egyetem rektorának. d) Az elterjesztés leírásának, mellékleteinek olyannak kell lennie, hogy abból a know-how jelleg szakember által megállapítható legyen, és meg kell jelölni azt a területet is, amelyen a know how hasznosítható. e) Az elterjesztést az Egyetemi Találmányi Testület 30 (indokolt esetben 6O)napon belül megvizsgálja, és annak színvonalát, hasznosítási lehetségeit mérlegelve javaslatot tesz a rektornak az elfogadásra, illetve az elutasításra. f) Elfogadás esetén gondoskodik a titokban tartásról. g) Az elfogadás, illetve a lemondás tárgyában a döntés a rektor jogkörébe tartozik. h) A rektori döntésrl az elterjesztt 8 napon belül a nyilvántartást végz Pályázati és Kutatásfejlesztési Iroda értesíti. i) Az Iroda munkatársait hivatali titoktartás kötelezi. j) Az elfogadott know-how kidolgozóját díjazás illeti meg, melynek mértékében a felek szabadon állapodnak meg. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9. (1) A jelen Szabályzat a (2) bekezdésben foglalt kivétellel július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követen keletkezett találmányokra, illetve egyéb szellemi alkotásokra kell alkalmazni. (2) A jelen Szabályzat 5. (10) és (11) bekezdése január 1. napján lép hatályba. (3) A munkaköri leírásokat azok soron következ felülvizsgálatakor a jelen Szabályzatban foglaltakra tekintettel ki kell egészíteni. 12

13 Jelen szabályzatot az Egyetemi Tanács 110/2005. ( ) sz. határozatával jóváhagyta és ezzel egyidejleg az IIT 84/2000. sz. határozatával elfogadott szabályzat hatályát veszti. Sopron, június 23. Prof. dr. Faragó Sándor rektor 13

A Budapesti Műszaki Főiskola. Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

A Budapesti Műszaki Főiskola. Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata III. változat A Budapesti Műszaki Főiskola Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata (tervezet) Budapest 2006. március Preambulum A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV.

Részletesebben

Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 35. függelék Az ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. május TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

AZ ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, (2016. június napjától hatályos 1. verziószámú változat)

AZ ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, (2016. június napjától hatályos 1. verziószámú változat) AZ ÓBUDIA EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016. (2016. június 28. 1. napjától hatályos 1. verziószámú változat) TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 ELSŐ RÉSZ... 3 I. Fejezet... 3 Általános

Részletesebben

Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH

Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH Az akadémiai szellemi tulajdon védelme a szellemi tulajdon hatékonyabb hasznosításának támogatása dr. Németh Gábor SZTNH Szellemi Tulajdon Világnapja - Budapest, 2017. április 27. Az akadémiai szabadalmaztatás

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről

a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Az ELTE szabályzata a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről Varga Attila Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Iroda varga.attila@rekthiv.elte.hu A szellemi tulajdon

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. A szabályzat célja E szellemitulajdon-kezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 88-2015/2016. (2016.03.16.)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem a szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon-kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2006 1 A szellemi termékekhez fűződő jogok védelmének, hasznosításának és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT SZELLEMI TULAJDON VÉDELMI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA A SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT IGAZGATÓ TANÁCSA 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat

Részletesebben

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem PIK felépítése Pályázati és Projekt Csoport Egyetemi pályázatok és kutatási megbízások Technológia és Tudástranszfer Csoport Egyetemi eredmények

Részletesebben

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Jóváhagyta az Egyetemi Tanács 2006. január 30-i ülése Hatályba lép: 2006. január 30-án TARTALOMJEGYZÉK 1.. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 34. sz.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 34. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 34. sz. melléklete) Elfogadva: 2007. november 27., hatályba lép: 2007. december 3-én

Részletesebben

2004. évi CXXXIV. törvény. a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

2004. évi CXXXIV. törvény. a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról Az Országgylés annak érdekében, hogy elsegítse a magyar gazdaság versenyképességének és jövedelemtermel képességének a tudásra,

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA. 2009. január 1. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola a kutatás-fejlesztésről

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem SZABÁLYZATA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem SZABÁLYZATA Az Eötvös Loránd Tudományegyetem SZABÁLYZATA a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon kezeléséről egységes szerkezetben a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény,

Részletesebben

A szellemi tulajdon védelme

A szellemi tulajdon védelme Az innováció finanszírozása. HVCA, a Magyar Innovációs Szövetség és az M27 ABSOLVO közös rendezvénye A szellemi tulajdon védelme A K+F társaságba történı befektetés elıtti jogi átvilágítás 2012. szeptember

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 82/2005. (XII. 15.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 3 III. JOGSZABÁLYOK...6 IV. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum

Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum Szent István Egyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata Gödöllő, 2006. Preambulum A 2005. január l-én hatályba lépett a kutatás-fejlesztésről és a technológia innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2016 (2016. április 23. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2016 (2016. április 23. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016 (2016. április 23. napjától hatályos változat) Általános rendelkezések 1. A Budapesti Gazdasági Egyetem a szerzői jogról

Részletesebben

II. A szabályzat hatálya

II. A szabályzat hatálya A WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2007 I. A szabályzat célja (1) E szellemitulajdon kezelési szabályzat célja, hogy: a) elősegítse a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 5. (1) A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának szellemitulajdon-kezelési szabályzata. 1. A Szabályzat célja

A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának szellemitulajdon-kezelési szabályzata. 1. A Szabályzat célja A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjának szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Wigner Fizikai Kutatóközpontja az MTA Alapszabályának 66. (6) bekezdésében,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a főiskolai Szenátus 87/2006.(XI.15.) sz. határozatával) 2006.

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a főiskolai Szenátus 87/2006.(XI.15.) sz. határozatával) 2006. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a főiskolai Szenátus 87/2006.(XI.15.) sz. határozatával) 2006. 1 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szellemitulajdon-kezelési szabályzata

Szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. Preambulum A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. Szellemitulajdon-kezelési szabályzata 1. A NymE-ERFARET Nonprofit Kft. (a továbbiakban: vállalkozás) jogállása: a) A vállalkozás közhasznú szervezetként működő

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT 2012. március 1 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8 A SZELLEMI ALKOTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK... 10 AZ EGYETEM

Részletesebben

A D E B R E C E N I E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A D E B R E C E N I E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A D E B R E C E N I E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Debrecen, 2007 2 A szellemi termékekhez főzıdı jogok védelmének, hasznosításának és a hozzájuk

Részletesebben

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából

Földrajzi árujelző. Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Néhány közismert földrajzi jelzés a mezőgazdasági termékek világából Földrajzi árujelző Az eredetmegjelölés valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről

Részletesebben

A Formatervezésiminta-oltalom

A Formatervezésiminta-oltalom A Formatervezésiminta-oltalom 1 Mi a formatervezés? A külső megjelenés kialakítása, vagy megváltoztatása anélkül, hogy a belső (műszaki) tartalom érintve lenne. Ami nélkül a termék tökéletesen működik,

Részletesebben

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN Lukács Manuéla Linda Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Darázs Lénárd SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN A szellemi alkotások a gazdasági fejlődésnek és a jólét megteremtésének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetemen szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetemen szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetemen szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2015. Hatályos: 2015. október 01. napjától 1 Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Szerzõdés: Miért vesznek licenciát? Miért adnak licenciát?

Szerzõdés: Miért vesznek licenciát? Miért adnak licenciát? Licencia (licentia) a latin nyelvben - többek között - engedélyt jelent. Az iparjogvédelmi és szerzõi jogok jogosultjait megilletõ kizárólagos jog gyakorlására kötött szerzõdés keretében és feltételei

Részletesebben

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA Szerkezetileg közelítünk a jogviszonyokhoz: milyen tartalmú kapcsolatok alakulnak ki a szellemi alkotásokkal kapcsolatban? három módozat: alapjogviszonyok

Részletesebben

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. SZÁMÚ MELLÉKLETE A Kodolányi János Fıiskola SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 Elfogadva: a Szenátus 2006. december 20-i ülésén Határozat száma: SZE 335/3.4/2006.(XII.20.)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

Alapító Okirat. Egyéb intézmények alapító okiratai 15.140/1/JOG/2003.

Alapító Okirat. Egyéb intézmények alapító okiratai 15.140/1/JOG/2003. Egyéb intézmények alapító okiratai 15.140/1/JOG/2003. A Magyar Tudományos Akadémia fotitkárának 6/1990. (A.É.9.) MTA utasításával létrehozott Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülo a Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Módszertani Útmutató a közfinanszírozású kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelési szabályzatainak kidolgozásához

Módszertani Útmutató a közfinanszírozású kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelési szabályzatainak kidolgozásához Módszertani Útmutató a közfinanszírozású kutatóhelyek szellemitulajdon-kezelési szabályzatainak kidolgozásához Budapest 2005 2 Tartalomjegyzék Elzmények... 3 I. A szellemi vagyon kezelése és a szellemitulajdon-kezelési

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

SZELLEMI TERMÉKEK JOGVÉDELMÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI TERMÉKEK JOGVÉDELMÉNEK SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem SZELLEMI TERMÉKEK JOGVÉDELMÉNEK SZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 2005. június 23-i, 1. sz. módosítással Debrecen, 2005 TARTALOMJEGYZÉK A szellemi termék tárgykörébe eső alapfogalmak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 211/2008.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és kiegészítésérl

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.]

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] 7. Fogalomtár ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] Alapkutatás: 2003. évi XC törvény szerint az általános tudományos és technikai tudásanyag b,vítése,

Részletesebben

A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI

A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY A REPOZITÓRIUMOK ÜZEMELTETÉSÉNEK JOGI KÉRDÉSEI Hagyományok és kihívások IV. Könyvtárszakmai nap az ELTE Egyetemi Könyvtárban Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM?

MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? MIRE JÓ A SZELLEMITULAJDON- VÉDELEM? Dr. Gács János vezető főtanácsos Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Vállalkozónői Konferencia, 2012. április 26 (A Szellemi Tulajdon világnapja) No mire is..hát arra,

Részletesebben

Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt

Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt Őrizzük vagy őriztessük szellemi tulajdonunkat? K+F, innováció, szellemi tulajdonvédelem 2012. június 6. Dr. Czél György szabadalmi ügyvivőjelölt Őriztessük, de mit? Megvalósult ötleteinket Szürke állományunk

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Fekete Zoltán Kollégium és Machatsek Gyula

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM?

PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? PUBLIKÁCIÓ VAGY SZABADALOM? Dr. Gács János tanácsadó HIPAVILON nonprofit kft. Győr, 2012. október 17. 2 MINDKETTŐ, DE A MEGFELELŐ SORRENDBEN 3 MIRE JÓ A SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM? Arra, hogy alkotásának

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység. a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenység a Szolnoki Főiskolán a feladat meghatározása: az intézmény vagyongazdálkodási és hasznosítási tevékenységének vizsgálata,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db

2008-ban még fenntartott szabadalmak száma: 53 db, új bejelentés: 5db A szellemi vagyon védelme és szerepe az oktatásban a Miskolci Egyetemen Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. 1 A Miskolci Egyetem oktatói-kutatói kutatói

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Szellemi alkotások joga II. Iparjogvédelem. Dr. Juhász Ágnes 2014. december 9.

Szellemi alkotások joga II. Iparjogvédelem. Dr. Juhász Ágnes 2014. december 9. Szellemi alkotások joga II. Iparjogvédelem Dr. Juhász Ágnes 2014. december 9. Általános jellemzők Az iparjogvédelem tárgyát minden esetben műszaki jellegű szellemi alkotások képezik. A vonatkozó szabályozás

Részletesebben

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 2004 Összeállította: Virág Tamara ISBN 963 9157 34 1 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény tesztkérdések

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A szellemi tulajdon könyvvizsgálata

A szellemi tulajdon könyvvizsgálata A szellemi tulajdon könyvvizsgálata Kötetlenül! Tessék közbeszólni! Előadó: Bary László Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Telefon: +36-1-411-87-26 Bevezető Betekintés egy új világba Könyvvizsgálat szakaszai

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZABADALOM. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest

SZABADALOM. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest Összeállította: dr. Jakabné Molnár Judit, Huszár Enikõ ISBN 963 5157 08 2 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése

VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése VERSENYKÉPESSÉG ÉS FENNTARTHATÓSÁG EGYÜTT? A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése Babilai Ildikó SZTNH 2013. november 28. A kizárólagos hasznosítási jog engedélyezésének

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl

Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl Pápa Város Önkormányzata Képviseltestületének 12/2005. (V.13.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésérl A Pápa Város Önkormányzata Képviseltestülete az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben