ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM"

Átírás

1 ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA Szerkezetileg közelítünk a jogviszonyokhoz: milyen tartalmú kapcsolatok alakulnak ki a szellemi alkotásokkal kapcsolatban? három módozat: alapjogviszonyok a létrehozás jogviszonyai a felhasználás jogviszonyai 1

2 SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA Alapjogviszonyok: a szerzői alkotás, a találmány, a védjegy, az ipari minta, védjegy stb. jogviszonyai azokat a vagyoni és nem vagyoni jellegű kizárólagos jogokat fogják magukban, amelyek útján a szellemi alkotás és az alkotó védelme megvalósul kizárólagos jogi pozíció teremtése: az oltalom kiépítése a tulajdonhoz hasonlóan abszolút szerkezetű jogviszonyok keretében valósul meg az abszolút oltalom a törvény (szerzői jog) vagy előzetes hatósági vizsgálat (szabadalom, ipari minta, védjegy) áll be SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA A létrehozás jogviszonyai: az alapjogviszonyokat megelőzően jönnek lére, az alkotó új gondolatok létrehozására való ösztönzését szolgálják relatív szerkezetű jogviszonyok, a felek mindegyike aktív magatartásra köteles jellemzően szerződéses eszközök (kutatási szerződés, kiadói szerződés) 2

3 SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA A felhasználás jogviszonyai: ugyancsak relatív, szerződéses szerkezetűek és pozitív tartalmúak az alapjogviszonyokra épülnek és a már fennálló jogi oltalomból fakadó kizárólagos jogosultságok érvényre juttatását hivatottak biztosítani a felhasználási szerződésekkel nyílik meg az alkotás hasznosításának és a szerző díjazásának lehetősége SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA az új gondolatokat tartalmazó szellemi termékek létrehozásával és felhasználásval kapcsolatos szabályok A szellemi alkotások védelmének jogi alapja: személyhez fűződő jogok védelme (névviselés) az alkotó tevékenységet végző ember az alkotáshoz fűződő személyes kapcsolátank, teljesítménéynek elismerése, védelemben részesítése, rendelkezési jog biztosítása 3

4 SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA két fő területe: SZERZŐI JOG: az irodalom, a tudomány és a művészet körébe tartozó alkotások létrehozásának, felhasználásának sajátos szabályait foglalja magában individualitás, az alkotó és műve kapcsolatában a szubjektív elemek dominanciája homogénebb, egy alapvető törvény által szabályozott IPARJOGVÉDELEM: műszaki gazdasági természetű szellemi alkotások védelme inkább a vagyoni vonatkozásn van a hangsúly, mint az alkotó alkotás kapcsolaton kevésbé homogén, több jogterület is érintett (vállalati és árujelzők joga, versenyjog, stb.) SZERZŐI JOG évi LXXVI. törvény a szerzői jogról A jogvédelem abszolút feltételei: a gondolat legyen emberileg felfogható, értehető (minimálkövetelmény) egyéni és eredeti rögzítettség (egyes műfajoknál lehetnek kivételek) 4

5 SZERZŐI JOG Tárgyi hatály: a szerzői jogi védelem tárgya 1. (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. (2) Szerzői jogi védelem alá tartozik függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi e az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen: a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű, b) a nyilvánosan tartott beszéd, c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is, d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték, e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül, f) a rádió és a televíziójáték, g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás), h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve, i) a fotóművészeti alkotás, j) a térképmű és más térképészeti alkotás, k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve, l) a műszaki létesítmény terve, m) az iparművészeti alkotás és annak terve, n) a jelmez, a díszlet és azok terve, o) az ipari tervezőművészeti alkotás, p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis. SZERZŐI JOG Korlátok: NEM SZERZŐI MŰVEK Szjt. 1. (6) Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet tárgya a szerzői jogi védelemnek Szjt. 1. (7) A folklór kifejeződései nem részesülnek szerzői jogi védelemben (e rendelkezés nem érinti a népművészeti ihletésű, egyéni, eredeti jellegű mű szerzőjét megillető szerzői jogi védelmet) A VÉDELEMBŐL KIZÁRT ALKOTÁSOK: Szjt. 1. (4) Nem tartoznak e törvény védelme alá a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, a bírósági vagy hatósági határozatok, a hatósági vagy más hivatalos közlemények és az ügyiratok, valamint a jogszabállyal kötelezővé tett szabványok és más hasonló rendelkezések 5

6 SZERZŐI JOG A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. SZERZŐI JOG Személyhez fűződő jogok időben korlátlanok forgalomképtelenek nem lehet lemondani róluk a szerzőt életében illetik meg a védelmi idő leteltéig gyakorlására más személyt jogosulttá tehet a védelmi idő letelte után is van fellépési lehetőség (szerző emlékének megsértése) főszabályként: nem ruházhatók át azokról lemondani nem lehet a törvényben meghatározott esetekben átruházhatók, átszállnak 6

7 SZERZŐI JOG Az egyes személyhez fűződő jogok a nyilvánosságra hozatal joga a visszavonás joga (erga omnes, pro futuro) a név feltüntetésének joga az integritáshoz (a mű egységének védelme) való jog SZERZŐI JOG Vagyoni jogok a szerzőt kizárólagos jog illeti meg a mű bármilyen felhasználására; ezek a jogok azonban átruházhatók Egyes vagyoni jogok (nem taxatív) többszörözés terjesztés nyilvános előadás átdolgozás kiállítás 7

8 VAGYONI JOGOK A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. A felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető. A szerző engedélye szükséges a mű sajátos címének felhasználásához is. A szerzőt megilleti a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak kereskedelmi hasznosításának és az ilyen hasznosítás engedélyezésének kizárólagos joga is (merchandising) A szerzőt a mű felhasználására adott engedély fejében díjazás illeti meg, amelynek eltérő megállapodás hiányában a felhasználáshoz kapcsolódó bevétell SZERZŐI JOG A védelmi idő szerző életében halálától számított 70 éven át a védelmi idő elteltével a vagyoni jogok többé nem érvényesíthetők 8

9 VAGYONI JOGOK TÖBBSZÖRÖZÉS Minden olyan rögzítés, amely a művet közvetve vagy közvetlenül érzékelhetővé teszi; anyagi hordozón való közvetlen vagy közvetett, időleges vagy végleges rögzítést jelent > már egy másolat előállítása többszörözésnek tekinthető Többszörözés különösen: nyomtatással megvalósuló mechanikai rögzítés, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, sugárzás vagy vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés céljára való rögzítés a mű tárolása digitális formában, elektronikus eszközön, számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában előállítása az építészeti alkotások tervben rögzített kivitelezése és utánépítése A többszörözést főszabályként csak a szerző jogosult engedélyezni > kivétel: a hangfelvétel előállító MUNKAVISZONYBAN LÉTREHOZOTT MŰ Eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyókötelessége. (érintheti némelyik személyhez fűződő jogot is) 9

10 REKLÁMOZÁS CÉLJÁRA MEGRENDELT MŰ A reklámozás céljára megrendelt műre vonatkozó vagyoni jogok a felhasználóra átruházhatók. E vagyoni jogok átruházására irányuló szerződés létrejötte szempontjából lényeges kérdésnek minősül különösen a felhasználás módja, mértéke, földrajzi területe, időtartama, a reklám hordozójának meghatározása, valamint a szerzőnek járó díjazás. SZABAD FELHASZNÁLÁS Lényege: a már nyilvánosságra hozott művek elismert célra, nem közvetlen haszonszerzésre irányuló, az Szjt ben taxatív jelleggel felsorolt felhasználási módozatok, ahol nincs szükség szerzői hozzájárulásra, és a szerzőt díjazás sem illeti meg > a szabad felhasználás mindig díjtalan Esetei: idézés, átvétel, magáncélú másolat, járulékos időleges többszörözés, ideiglenes rögzítés (...) Meghatározott célú cselekények mint a szabad felhasználás estei iskolai célú felhasználás tömegtájékoztatás tudományos és ismeretterjesztési célú felhasználás > nem közvetlen haszonszerzésre irányuló felhasználás: közvetlenül nem irányulhat 10

11 SZABAD FELHASZNÁLÁS Általános szabályok: nem lehet sérelmes a mű rendes felhasználására nem érintheti hátrányosan a szerző, ill. a szomszédos jog jogosultjainak törvényes érdekét kizárólag a tisztességes gyakorlat határán belül valósulhat meg kizárólag a felhasználás szabaddá tételét szolgáló cél érdekében valósulhat meg, és az ahhoz szükséges mértékben társadalmilag elismert célhoz igazodó mértékben a szabad felhasználás körébe eső jogokat nem lehet kiterjedően értelmezni > s kört nem lehet analógiákkal, egyedi kivételekkel, méltányosság alapján bővíteni SZOMSZÉDOS JOGOK Az előadóművészek, a hangfelvétel előállítók, a rádió és a televízió szervezetek, a filmelőállítók, valamint az adatbázis előállítók teljesítményei a törvényben meghatározott védelemben részesülnek. 11

12 IPARJOGVÉDELEM Oltalom A lajstromozással keletkező oltalom kizárólagos jogokat biztosít az oltalom tárgyának hasznosítására, használatára ez azt jelenti, hogy a jogosult bárkit eltilthat a hasznosítástól, használattól, ill. kizárólag ő engedélyezheti más számára a hasznosítást IPARJOGVÉDELEM Szabadalom Használatiminta oltalom Formatervezésiminta oltalom Védjegyoltalom A földrajzi árujelzők oltalma 12

13 SZABADALOM Szabadalmi oltalom tárgya: új feltalálói tevékenységen alapuló iparilag alkalmazható találmány Nem lehet oltalom tárgya: felfedezés, tudományos elmélet, matematikai módszer, esztétikai alkotás, szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, a számítógépi program, az információk megjelenítése Fajtái: termékszabadalom függetlenül attól, milyen eljárással készült Eljárási szabadalom meghatározott eljárást oltalmaz SZABADALOM Újdonság követelménye: Nem tartozik a technika állásához sehol a világon nem vált hozzáférhetővé írásbeli közlés, szóbeli ismertetés vagy gyakorlatbavétel útján a legelső bejelentés időpontja előtt (abszolút újdonság) a technika állásának részeként nem vehető figyelembe a találmánynak az elsőbbség napját legfeljebb hat hónappal megelőző nyilvánosságra jutása, ha az a) a bejelentővel vagy jogelődjével szemben elkövetett jogsértés következménye, vagy b) annak eredménye, hogy a bejelentő vagy jogelődje a találmányt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének a Magyar Közlönyben közzétett közleményében megjelölt kiállításon bemutatta. Elsőbbségi jog: az ezt élvező bejelentés nem érvényteleníthető az időközben bekövetkező tények miatt egyéb országokban azonos tárgyban tett későbbi bejelentések olyannak minősülnek a szabadalmazhatósági kritériumok vizsgálata során, mintha azokat is a hazai bejelentés napján nyújtották volna be 13

14 SZABADALOM Feltalálói tevékenység kritériuma Szakember (fiktív, a szakterület átlagos művelője, nem rendelkezik feltalálói vénával) számára ne legyen magától értetődő az új megoldás a korábban Ha szétszórtan ugyan, de megtalálható a szakirodalomban a megoldás, nem lesz feltalálás (találmány kidolgozása során célszerű rögzíteni azt, hogy hol kellett az átlagos szakember nézetétől eltérően letérnünk a szokásos útról) SZABADALOM Ipari alkalmazhatóság kritériuma Ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamelyik ágában előállítható vagy használható 14

15 SZABADALOM Ha valaki olyan szabadalmi bejelentést nyújt be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, ami megfelel a kritériumoknak, a Hivatal köteles arra szabadalmat engedélyezni Szabadalmi oltalmat kizáró okok Közrendbe vagy közerkölcsbe ütközne Ember klónozására szolgáló eljárás Az ember csíravonalának genetikai azonosságát módosító eljárás Emberi embrió alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célra Állatok genetikai azonosságát módosító eljárás, ha az szenvedést okozhat az állatoknak anélkül, hogy jelentős gyógyászati eredményt nyújtana Állatok genetikai azonosságát módosító eljárás során létrejövő állat Állatfajták, növényfajták nem részesülhetnek (növények: fajtaoltalom szerezhető) Emberi vagy állati test kezelésére szolgáló gyógyászati vagy sebészeti eljárások, állati vagy emberi testen végezhető diagnosztikai eljárások SZABADALOM Oltalom jogosultja: feltaláló Más esetek: Szolgálati találmány: munkaköri kötelesség volt a megalkotása automatikusan a munkáltatóé (találmányi díj illeti meg a feltalálót) Alkalmazotti találmány: a találmány hasznosítása ugyan a munkáltató tevékenységi körébe tartozik a munkáltató hasznosíthatja (nem kizárólagos), de a tulajdonjog a feltalálóé marad Mindkét esetben köteles a munkavállaló haladéktalanul ismertetni a munkáltatóval a találmányt, a munkáltató köteles 90 napon belül nyilatkozni, igényt tart e rá (ha nem nyilatkozik, átszállnak a jogok a feltalálóra) 15

16 SZABADALOM Feltaláló személyhez fűződő jogai korlátlan ideig érvényesíthetők, forgalomképtelenek névjog a feltalálói minőség elismeréséhez való jog > a Ptk. szerint léphet fel azzal szemben, aki e minőséget kétségbe vonja a szabadalmi iratok őt feltalálói minőségében feltüntessék (akkor is, ha nem ő a szabadalmas), vagy ha ezt kéri, ne tüntessék fel Integritáshoz való jog: találmány lényegének torzításmentes közlésére korlátozódik, a fejlesztést módosítást nem akadályozhatja meg döntés nyilvánosságra hozatalról vagy titokban tartásról (ha gazdasági érdekből knowhow ként kívánja hasznosítani) a szabadalmi eljárásban a találmány mindenképpen nyilvánosságra kerül ezt megelőzően azonban csak a feltaláló vagy jogutódja hozzájárulásával szabad nyilvánosságra hozni SZABADALOM Szabadalmas vagyoni jogai a szabadalom jogosultjának (szabadalmas) kizárólagos joga van a találmány hasznosítására > hasznosítás: előállítás, használat, forgalomba hozatal a szabadalmas a hasznosítási jog alapján bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül előállítja, használja, forgalomba hozza, forgalomba hozatalra ajánlja a találmány tárgyát képező terméket, vagy e terméket ilyen célból raktáron tartja, vagy az országba behozza használja a találmány tárgyát képező eljárást, vagy ha tud arról, ill. a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy az eljárása szabadalmas engedélye nélkül nem használható azt másnak használatra adja előállítja, forgalomba hozza, forgalomba hozatalra ajánlja, vagy ilyen célból raktáron tartja, vagy az országba behozza a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított terméket 16

17 SZABADALOM Oltalom keletkezése: SZTNH hoz benyújtott szabadalmi bejelentés (esedékessé válik a bejelentési és kutatási díj) Bejelentés közzétételével keletkezik, hatálya visszahat a bejelentés napjára de ez ideiglenes, véglegessé akkor válik, ha a bejelentő szabadalmat kap Oltalom tartalma: kizárólagos jog a hasznosításra Nem terjed ki: magánhasználat, kísérletek, amelyek a termék forgalomba hozatalának engedélyezéséhez szükségesek (pl. gyógyszer) Oltalom időtartama: 20 év (gyakorlatilag mindenhol) Kiegészítő oltalom (bizonyos esetekben, pl. gyógyszer) SZABADALOM Oltalom korlátai: Előhasználati jog: Előhasználati jog illeti meg azt, aki az elsőbbség napja előtt kezdte meg a találmány tárgyának belföldön, jóhiszeműen és gazdasági tevékenysége körében történő előállítását vagy használatát, vagy annak érdekében komoly előkészületet tett Átruházási korlát! Továbbhasználati jog: Továbbhasználati jog illeti meg azt, aki szabadalmi oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése közötti időben kezdte meg a találmány tárgyának belföldön, gazdasági tevékenysége körében történő előállítását vagy használatát, vagy annak érdekében komoly előkészületet tett Átruházási korlát! Tranziteszközök, tranzitforgalom: oltalom hatálya nem érvényesül (nehéz lenne az ellenőrzés, nincs is valódi hasznosítás) viszonosság esetén 17

18 SZABADALOM Bejelentés szabadalmi leírás (kitanítás) és igénypontok Olyannak kell lennie, hogy egy átlagos szakember el tudja készíteni Csak arra jár a szabadalom, amit az igénypontok megjelölnek (rajz és leírás) Alaki vizsgálat Újdonságkutatás eredménye után 6 hónapon belül kérelmezni kell az érdemi vizsgálat megindítását Közzététel elsőbbség napja után 18 hónappal (hivatalos lapban közlésre kerül a kivonat és az ábra) SZABADALOM Szabadalom megadását követő eljárások: Fenntartási díj (évdíj) megfizetése (összege egyre növekszik) elmulasztása esetén az oltalom megszűnik (határidőn belül újra érvénybe helyezhető) SZTNH érdemi döntései (elutasítás, megszűnés megállapítása, megsemmisítés, nemleges megállapítás) ellen megváltoztatási kérelmet lehet benyújtani Megsemmisítés: bárki kérheti, ha úgy véli, nem felelt meg a követelményeknek (jogalap+bizonyítékok) Nemleges megállapítás: lehet kérni annak kimondását, hogy a kérelemben feltárt megoldás nem esik egy konkrét szabadalom oltalmi köre alá (szabadalom bitorlási per kivédésére) 18

19 SZABADALOM Oltalom megszűnése: Oltalmi idő lejár Jogosult döntése (pl. lemond) vagy magatartása (elmulasztja fizetni az éves díjat) Megsemmisítései eljárás: ha utólag kiderül, hogy az oltalom megadására nem lett volna lehetőség SZABADALOM Felhasználási szerződés: Hasznosítási szerződés (szabadalmi licenciaszerződés) alapján a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító pedig köteles ennek fejében díjat fizetni Szabadalmas szavatolja: másnak nincs olyan joga, ami korlátozza ezt (tulajdonjog) a találmány műszakilag megvalósítható (hibás teljesítés) Kizárólagossághoz kifejezett kikötés, további átruházáshoz kifejezett engedély kell 19

20 SZABADALOM Kényszerengedély: Ha a szabadalmas a szabadalmi bejelentés napjától számított négy év, illetve ha ez a hosszabb a szabadalom megadásától számított három év alatt a találmányt az ország területén a belföldi kereslet kielégítése érdekében nem hasznosította, erre komoly előkészületet nem tett, és másnak sem adott hasznosítási engedélyt, az ezt kérelmező számára kényszerengedélyt kell adni, kivéve, ha a szabadalmas mulasztását igazolja Gátló szabadalom: függő szabadalomnak kényszerengedélyt kell adni, feltéve, hogy számottevő gazdasági jelentőségű műszaki előrelépés SZABADALOM Bitorlás Találmánybitorlás: szabadalom (vagy a bejelentés) tárgyát jogosulatlanul msának a találmányából vették át. Sértett bírósághoz fordulhat megállapításért és kártérítésért Szabadalombitorlás: szabadalmas engedélye nélküli felhasználás, hasznosítás Előállítás, forgalomba hozatal, erre történő felajánlás, használat, ennek felajánlása Büntetőjogi felelősség: szándékos bitorlás, ami vagyoni hátrány okozásával jár 20

21 SZABADALOM Oltalomszerzés külföldön Territorialitás a célországban is be kell nyújtani Nemzetközi szerződések és regionális szabadalmak (nincs világszabadalom) Párizsi Uniós Egyezmény (PUE) Szabadalmi Együttműködési Egyezmény (PCT) Európai Szabadalmi Egyezmény SZABADALOM Párizsi Uniós Egyezmény 1883, jelenleg 169 tagja van Egyenlő elbánás elve Azok a külföldiek, akik a Párizsi Unió bármely országának joghatósága alá tartoznak az ipari tulajdon oltalmát illeteően, az Unió összes többi országában a belföldiekkel egyenlő oltalomban részesülnek és jogaik sérülése esetén ugyanazt a jogsegélyt vehetik igénybe Uniós elsőbbség: lehetővé teszi a hazai iparjogvédelmi bejelentéssel szerzett versenyelőny megőrzését a többi tagállamban 21

22 SZABADALOM Szabadalmi Együttműködési Szerződés Nem kell egyenként benyújtani a bejelentéseket: egy közös, a WIPO hoz (Szellemi Tualjdon Világszervezete) tett bejelentéssel indíthatók meg az egyezményt aláíró tagállamokban az SZTNH átvevő hivatal, továbbítja a bejelentést a WIPO nak Ezzel azonban nem lehet végleges oltalmat szerezni, a PCT fázis végén szét kell ágaztatni: lényegesen később kell döntést hozni arról, hogy mely országokban akarunk oltalmat szerezni (ez azért jelentős könnyebbség, mert kiderülhet, hogy nem piacképes a termék, és így nem kell az igen költséges nemzeti bejelentéseket megtenni) SZABADALOM Európai Szabadalmi Egyezmény European Patent Organisation 38 tagország European Patent Office (Európai Szabadalmi Hivatal) Megadott európai szabadalmat hatályosítani kell a legtöbb tagországban (gyakorlatilag fordítás azokban az országokban, ahol nem az angol, német vagy a francia a hivatalos nyelv) 22

23 HASZNÁLATIMINTA OLTALOM Szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma Nagyon hasonló a szabadalomhoz, csak rövidebb ideig tart, enyhébbek a feltételek is ( kistalálmányok ) HASZNÁLATIMINTA OLTALOM Valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha új feltalálói lépésen alapul iparilag alkalmazható Nem lehet tárgya termék esztétikai kialakítása 23

24 HASZNÁLATIMINTA OLTALOM Újdonságkritérium: nem tartozik a technika állásához viszont itt csak az elsőbbségi időpont előtt tett írásbeli közlést vagy a belföldi gyakorlatbavételt tekinti újdonságrontónak Feltalálói lépés: nem feltalálói tevékenység Nem szakember, hanem mesterségben járatos személy tudásából indulnak ki Ipari alkalmazhatóság: a megoldott feladatnak nem kell feltétlenül iparinak lennie (lehet pl. orvosi műszer, sporteszköz, játék, kutyahám, ablakprofil, klikkrendszerű parketta) HASZNÁLATIMINTA OLTALOM Alkalmazotti minta: Szolgálati minta: a feltalálónak munkaviszonyból vagy más jogviszonyból eredő kötelezettsége a minta megalkotása a mintaoltalom a munkáltatót illeti 24

25 HASZNÁLATIMINTA OLTALOM Szabadalmi jogot kell megfelelően alkalmazni (hasznosítás, fenntartási díj, megszűnés, stb.) De csak 10 év az oltalmi idő FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM Dizájn értéket ad a terméknek megalkotása gazdasági befektetést feltételez szellemi alkotótevékenység tárgyi kultúránk alakítója kizárólagos hasznosítási jog biztosítása: oltalom 25

26 FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM Valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek vagy díszítésének a külső jellegzetességei eredményeznek Nem korlátozódik a formára Pl. felhasznált anyagok sajátosságai vagy a színek is oltalomképesek lehetnek Minta lehet síkbeli vagy térbeli Textília, nyomdai betűforma, étkészlet megjelenése, sakkfigurák, stb. FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM Kizárási okok: a külső jellegzetesség kizárólag műszaki rendeltetés következménye a minta közrendbe, közerkölcsbe ütközik korábbi elsőbbségi mintaoltalomban részesülő mintával azonos megkülönböztetésére olyan megjelölést asznál, amely más korábbi Iparjogvédelmi vagy szerzői jogát sérti a PUE ben meghatározott állami felségjelet hatóságot, nemzetközi szervezetet megillető jelzést jogtalanul használ olyan kitűntetést, jelvényt, címert, hivatalos szavatossági vagy hitelesítési jegyet használ, amihez közérdek fűződik (kivéve, ha ezek csak a minta elemei) 26

27 FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM újdonság követelménye Az elsőbbség napját megelőzően a mintával azonos vagy attól csak lényegtelen részletekben eltérő formai kialakítású termék nem jutott nyilvánosságra (bárki számára hozzáférhető) egyéni jelleg követelménye Ha a minta az elsőbbsg időpontja előtt nyilvánosságra jutott bármely mintához képest eltérő összbenyomást tesz a tájékozott használóra FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM Az összetett termék alkotóelemét képező mintát akkor kell újnak, egyéni jellegűnek tekinteni, ha: az alkotóelem az összetett termékbe való beillesztését követően is látható marad rendeltetésszerű használat során látható külső jellegzetességei önmagukban is megfelelnek az újdonság és az egyéni jelleg követelményeinek 27

28 FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM Jogosult: szerző (alkotó) Szolgálati mintánál: munkáltató (hasznosítás esetén a szerzőnek díjat kell fizetnie) A bejenetés jogával szabadon rendelkezhet: el is adhatja Tartalma: kizárólagos hasznosítás Korlátai: magánhasználat, kísérleti célú vagy iskolai oktatási cselekmények ellen nem léphet fel FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM Szolgálati és alkalmazotti minta: szolgálati minta: a szerző munkaviszonyból eredő kötelezettsége, hogy a minta tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki a munkáltatót jogutódként illeti meg alkalmazotti minta: annak a mintája, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelezettsége lenne olyan mintát alkot mely munkáltatója tevékenységi körébe tartozik > az oltalom a szerzőt illeti, a hasznosításra a munkáltató jogosult s erre másnak is engedélyt adhat 28

29 FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM Bitorlás minta bitorlása bejelentésnek vagy oltalomnak a tárgyát jogosulatlanul másnak a mintájából vették át mintaoltalom bitorlása oltalom alatt álló mintát jogosulatlanul hasznosítja FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM 5 évig tart, max 4 alkalommal újabb 5 5 évre meghosszabítható Oltalom megszűnése lemondás megsemmisítés lejárat 29

30 FORMATERVEZÉSIMINTA OLTALOM Oltalomszerzés különböző útjai Nemzeti Nemzetközi Hágai Megállapodás Egyetlen bejelentéssel egyidejúleg több ország területére igényelhető oltalom Regionális oltalmi rendszer EU területén: közösségi formatervezésiminta oltalom egy eljárással egységesen keletkezik és szűnik meg a nemzetivel párhuzamosan működik van lajstromozás nélkül keletkező oltalom (3 év, kizárólag a szándékos másolás ellen jelent védelmet) VÉDJEGYOLTALOM Védjegy mint árujelző az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódádának előmozdítására szolgál Megkülönböztetés Minőség jelzése Reklámozás Tisztességes verseny és fogyasztóvédelem 30

31 VÉDJEGYOLTALOM Védjegy: nem termék vagy szolgáltatás, hanem az annak azonosítására alkalmas megjelölés egy szó, szóösszetétel (pl. Nokia) betű (pl. CNN) szám (4711 parfüm) ábra (VIVA Tv védjegye) kép sík vagy térbeli alakzat (pl. Unicum üvege) szín, színösszetétel (pl. magenta) fényjel, hologram hang (T szignál) fentiek összetételei (pl. McDonald s logo) VÉDJEGYOLTALOM Feltételek: Grafikai ábrázolhatóság A bejelentésben szereplő ábrázolása határozza meg a védjegyoltalom tárgyát Megkülönböztető képesség Nem rendelkezik vele, ha a fogyasztó ez alapján nem tudja azonosítani, hogy mely piaci szereplőhöz kötődik 31

32 VÉDJEGYOLTALOM Feltétlen kizáró okok: Nem lajstromozható, ha kizárólag olyan adatokból áll, amelyeket a forgalomban valamilyen jellemző feltüntetésére használnak vagy amelyet az általános nyelvhasználatban szokásosan alkalmaznak (pl. csokoládé esetében az ÉDES) Kizárólag olyan formából áll, ami az áru jelegéből következik Közrendbe, köterkölcsbe ütközik Megtévesztésre alkalmas (árujegyzék összevetésével vizsgálja) Rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra Kizárólag állami felségjelből, nemzetközi szervezetet megillető jelzésből, stb. áll VÉDJEGYOLTALOM nem állapítható meg, hogy jelen esetben a vörös csillag megjelenítése a mögöttes kommunista eszmékkel való azonosulást, illetőleg azoknak, mint saját politikai és erkölcsi felfogás megtestesítésének használatát jelentenék 32

33 VÉDJEGYOLTALOM Viszonylagos kizáróokok: Azonos áruk tekintetében korábbi védjeggyel azonos megjelölés Amit a fogyasztók összetéveszthetnek Eltérő áruk esetében a jóhírnevet élvező védjeggyel való azonosság vagy hasonlóság, ha ez sértené a jóhírű védjegy megkülönböztető képességét, hírnevét sértené vagy tisztességtelenül kihasználná Csak lajstromozott védjegyek lehetnek jóhírnevűek (érintett fogyasztók jelentős hányada ismeri) VÉDJEGYOLTALOM Jogosult: lehet bármely személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság Lajstromozással keletkezik (hatálya visszahat a bejelentés napjára) Tartalma: kizárólagos használat 10 évig tart, de korlátlan alkalommal megújítható Megszűnése: Lemondás Lejár (megújítás nélkül) Törlés (ha nem is lehetett volna megadni) Tényleges használat elmulasztása (5 éven belül) Elveszíti megkülönböztető képességét (köznevesülés pl. Patyolat) Jogosult gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik 33

34 VÉDJEGYOLTALOM A védjegy árujelző funkciójából adódóan csak vagyoni jogosultságok kizárólagos jog arra, hogy árujegyzéken belül a védjegyként oltalmazott megjelölést árukon alkalmazza, felhasználja, a felhasználásra engedélyt adjon ill. mindenki más ettől eltiltson (akkor is, ha fennáll az összetéveszthetőség veszélye) VÉDJEGYOLTALOM A védjegyhez kapcsolódó és a védjegyoltalomból eredő jogok átszállhatnak, átruházhatók, megterhelhetők átszállás jogi személy jogutódja átruházás szerződéssel, az árujegyzék valamely résére is > a szerződés semmis, ha a fogyasztók megtévesztését eredményezheti megterhelhetőség jelzálogjog (írásba foglalt szerződés, védjegylajstromba bejegyzés) több jogosult: saját hányadával bármely jogosult rendelkezhet, de a többi jogosultat elővásárlási jog illeti meg minden jogosult önállóan is használhatja, társainak azonban részesedésük arányában megfelelő díj fizetésére köteles harmadik személyek részére használatra csak közösen adhatnak engedélyt költségek: a jogosultak részesedési arányukban viselik 34

35 VÉDJEGYOLTALOM Speciális védjegyfajták Együttes védjegy: a társadalmi szervezet, köztestület, egyesülés tagjainak áruit különbözteti meg mások áruitól vagy szolgáltatásaitól > az együttes védjeggyel megjelölt áru vagy szolgáltatás minősége, származása, egyéb tulajdonsága alapján különbözteti meg Tanusító védjegy: meghatározott minőségű vagy egyéb jellemzőjű árukat, szolgáltatásokat azzal különböztet meg más áruktól vagy szolgáltatásoktól, hogy e minőségüket vagy jellemzőjüket tanúsítja nem szerezhet oltalmat ilyenre az a vállakozás, mely az árut előállítja, forgalomba hozza, a szolgáltatást nyújtja, vagy amely ezzel a vállakozással kapcsolatban áll VÉDJEGYOLTALOM Oltalomszerzés útjai: Nemzeti Nemzetközi Madridi rendszer Oltalmi ideje tíz év, megújítható Regionális: közösségi védjegyoltalom Tíz év, megújítható Ha egyetlen tagállam vonatkozásában kizáró ok merül fel, el kell utasítani 35

36 VÉDJEGYOLTALOM Védjegybitorlás védjegybitorlásnak minősül a jogosultat megillető kizárólagos használati jog bármely megsértése kombinált (több elemből álló) védjegy bitorlása: nem az egyes elemek, hanem a védjegy valamennyi elemének a vásárlókra gyakorolt összbenyomása dönti el VÉDJEGYOLTALOM A megszűnés esetei: az oltalmi idő megújítás nélkül lejárt a védjegyjogosult az oltalomról lemond a védjegyet törölték a jogosult a védjegy tényleges használatát elmulasztotta a védjegy elvesztette megkülönböztető képességét vagy megtévesztővé vált Részleges megszűnés: csak az árujegyzékben meghatározott áruk, szolgáltatások vonatkoztatásában kérnek megújítást 36

37 FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK OLTALMA Célja: áruk megkülönböztetése Áru valamely földrajzi egységhez való kötődését jelzi Kollektív jogosultság: nemcsak a bejelntő használhatja, hanem bárki, aki az érintett földrajzi területen állítja elő, termeli, dolgozza fel a megjelöléssel ellátott terméket Fajtái: földrajzi jelzés: olyan földrajzi név, amelyet bizonyos területen előállított termékek megjelölésére használnak, ha azok jellemzője (minősége, hírneve) lényegileg a földrajzi származásnak tulajdonítható Eredetmegjelölés: a termékek hírnevének kialakulásában az adott földrjazi környezeten kívül az arra jellemző természeti és emberi tényezők is fontos szerepet játszanak (pl. tokaji bor) FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK OLTALMA Kizáró okok: Ha szokásos elnevezéssé vált (pl. Dijoni mustár mára már csak egy termékfajta) Relatív okok: ugyanazok, mint a védjegynél Lajstromozással keletkezik Korlátlan ideig tart! Jogosultaknak kizárólagos joga van a használatra, másnak nem adhatnak használati engedélyt! 37

38 MIKROELEKTRONIKAI FÉLVEZETŐK TOPOGRÁFIÁJÁNAK OLTALMA Védelemben részesülhet, ha eredeti: saját szellemi alkotómunka eredménye és megalkotása idején nem szokásos az iparban Topográfia: a mikroelektronikai félvezető termék elemeinek melyek közül az egyik aktív és összeköttetéseinek vagy azok egy részének bármely formában kifejezett, térbeli elrendezése Lajstromozással keletkezik, tartalma: kizárólagos hasznosítás (ill. annak engedélyezése) Tíz évig tart (első nyilvános hasznosítás után két évvel már nem lehet igényelni) évi XXXIX. törvény 38

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5.

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Iparjogvédelem II I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Földrajzi árujelző és eredetmegjelölés II. Nemzetközi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem a szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon-kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2006 1 A szellemi termékekhez fűződő jogok védelmének, hasznosításának és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 88-2015/2016. (2016.03.16.)

Részletesebben

A szellemi tulajdon könyvvizsgálata

A szellemi tulajdon könyvvizsgálata A szellemi tulajdon könyvvizsgálata Kötetlenül! Tessék közbeszólni! Előadó: Bary László Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Telefon: +36-1-411-87-26 Bevezető Betekintés egy új világba Könyvvizsgálat szakaszai

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN Lukács Manuéla Linda Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Darázs Lénárd SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN A szellemi alkotások a gazdasági fejlődésnek és a jólét megteremtésének

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

1969. évi II. törvény

1969. évi II. törvény 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelettel, valamint a 9/1969. (XII. 28.) IM rendelettel [Vastag

Részletesebben

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA. I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA. I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról A magyar piacgazdaság fejlődésének előmozdítása, a megkülönböztetésre alkalmas árujelzők használatán alapuló verseny feltételeinek

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

SZABADALOM. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest

SZABADALOM. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest Összeállította: dr. Jakabné Molnár Judit, Huszár Enikõ ISBN 963 5157 08 2 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény

Részletesebben

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM

KÉRDÉS FELELET SZABADALOM KÉRDÉS FELELET SZABADALOM Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 2004 Összeállította: Virág Tamara ISBN 963 9157 34 1 Felelõs kiadó: dr. Bendzsel Miklós BEVEZETÕ A szabadalmi feladatgyûjtemény tesztkérdések

Részletesebben

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom.

A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A találmányok legrégibb hagyományokkal rendelkező jogi oltalmi formája a szabadalom. A szabadalom jogintézménye a találmány alkotója, a feltaláló (illetve jogutódja) részére időleges és kizárólagos jellegű

Részletesebben

Szellemi alkotások joga II. Iparjogvédelem. Dr. Juhász Ágnes 2014. december 9.

Szellemi alkotások joga II. Iparjogvédelem. Dr. Juhász Ágnes 2014. december 9. Szellemi alkotások joga II. Iparjogvédelem Dr. Juhász Ágnes 2014. december 9. Általános jellemzők Az iparjogvédelem tárgyát minden esetben műszaki jellegű szellemi alkotások képezik. A vonatkozó szabályozás

Részletesebben

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról. I. Fejezet AZ OLTALOM TÁRGYA ÉS TARTALMA

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról. I. Fejezet AZ OLTALOM TÁRGYA ÉS TARTALMA 1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról I. Fejezet AZ OLTALOM TÁRGYA ÉS TARTALMA Az oltalmazható topográfia 1. (1) Oltalomban részesülhet a mikroelektronikai

Részletesebben

A Formatervezésiminta-oltalom

A Formatervezésiminta-oltalom A Formatervezésiminta-oltalom 1 Mi a formatervezés? A külső megjelenés kialakítása, vagy megváltoztatása anélkül, hogy a belső (műszaki) tartalom érintve lenne. Ami nélkül a termék tökéletesen működik,

Részletesebben

I. A SZABADALMI JOG II.

I. A SZABADALMI JOG II. E-jog 2013 11. előad adás Iparjogvédelem 2. Áttekintés: I.1 A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése I.2 A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme I.3 Hatósági, bírósági eljárás szabadalmi

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. A szabályzat célja E szellemitulajdon-kezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja,

Részletesebben

II. A szabályzat hatálya

II. A szabályzat hatálya A WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2007 I. A szabályzat célja (1) E szellemitulajdon kezelési szabályzat célja, hogy: a) elősegítse a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA MOME elıadás, Budapest, 2011. október 10. Dr. Molnár Alexandra 2 Szellemi alkotások joga 1. Szerzıi jog a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szellemitulajdon-védelem. Szerzői jog

Szellemitulajdon-védelem. Szerzői jog Szellemitulajdon-védelem A szellemitulajdon-védelem a tevékeny, alkotó ember elismerésének szabályait foglalja rendszerbe. Célja: a tudomány és a technika fejlesztése, az alkotókészség ösztönzése, az emberi

Részletesebben

Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában. ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17

Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában. ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17 Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17 Iparjogvédelmi oltalmi formák, szabadalom Szabadalom, publikálás vagy titoktartás Oltalomszerzés Magyarországon

Részletesebben

Útmutató szerzõknek. Ipari minta. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998

Útmutató szerzõknek. Ipari minta. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998 Útmutató szerzõknek Ipari minta Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998 Tartalom I. Az ipari minta jogi védelmének fõbb vonásai 1. Mi a mintaoltalom?...7 2. Mikor célszerû mintaoltalmat igényelni?...7

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Szerzői és védjegyjogok megsértése rajzfilmfigurákkal összefüggésben; a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány Ügyszám: SZJSZT 17/2002 A bíróság által feltett

Részletesebben

A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái

A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái Szöllősi Gusztáv Szellemi tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar Védjegy Egyesület Osztályvezető elnökségi tag Mintaoltalmi

Részletesebben

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK

2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK 2008.11.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/25 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/95/EK IRÁNYELVE (2008. október 22.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Játékfilm lényeges elemeinek jogosulatlan felhasználása reklámfilmben Ügyszám: SZJSZT 13/2003 A megbízó által feltett kérdések: 1. A Szerzői Jogi Szakértő

Részletesebben

Amai kort a digitalizáció korának is nevezik. Nap mint nap szerzői művek tömegével találkozunk a televízión, rádión és interneten keresztül.

Amai kort a digitalizáció korának is nevezik. Nap mint nap szerzői művek tömegével találkozunk a televízión, rádión és interneten keresztül. Szerzői jog Amai kort a digitalizáció korának is nevezik. Nap mint nap szerzői művek tömegével találkozunk a televízión, rádión és interneten keresztül. Gyakran nem is tudatosul a fogyasztókban, hogy mi

Részletesebben

szócikk rovat terjedelem

szócikk rovat terjedelem iparjogvédelem szócikk rovat terjedelem Adatbázis ( --- ) Budapesti Szerződés (a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről) v. 2 Biológiai találmányok

Részletesebben

Árva mű i felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Árva mű i felhasználásának engedélyezése iránti kérelem A Hivatal tölti ki Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, Garibaldi utca 2. 1054 Árva mű i felhasználásának engedélyezése iránti kérelem Kérem az alábbi árva mű(vek)re vonatkozó felhasználási engedély

Részletesebben

Tansegédlet a polgári jog záróvizsga szellemi alkotásokkal kapcsolatos tételeihez

Tansegédlet a polgári jog záróvizsga szellemi alkotásokkal kapcsolatos tételeihez Tansegédlet a polgári jog záróvizsga szellemi alkotásokkal kapcsolatos tételeihez A tansegédlet az alábbi m vekre támaszkodva került összeállításra: - Lontai Faludi Gyertyánfy Vékás: Szerz i jog és iparjogvédelem;

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY FELTALÁLÓJÁT MEGILLETŐ DÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYBEN ISZT-7/2008 I. A tényállás 1. A Partium 70

Részletesebben

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról. (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA. A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés

1997. évi XI. törvény. a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról. (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA. A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról (kivonat) A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés 1. (1) Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag

Részletesebben

Szerezzünk védjegyet! Bevezetés a védjegyek világába kis- és középvállalkozók számára

Szerezzünk védjegyet! Bevezetés a védjegyek világába kis- és középvállalkozók számára Szerezzünk védjegyet! Bevezetés a védjegyek világába kis- és középvállalkozók számára Szellemi tulajdonról vállalkozóknak Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012 E kiadvány mint a magyar viszonyokra adaptált

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A reprográfiai díjra jogosultak köre Ügyszám: SZJSZT 21/07/01 A bíróság által meghatározott feladat: 1. A napilapokon kívül minden folyóirat (ideértve a

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A tananyagfejlesztéssel kapcsolatos szerzői jogi kérdések Ügyszám: SZJSZT 40/2004 A megbízó által feltett kérdések: 1. Milyen jogok kapcsolódnak a tananyagfejlesztéshez?

Részletesebben

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4 I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I.2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KNOW-HOW ÉS ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE, ILLETVE VÉDELME KÉRDÉSÉBEN ISZT- 8/2008 I. Megbízás és előzmények Az M. Zrt. a közte,

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ALANYAI A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE PREAMBULUM A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Innovációs és szellemitulajdonvédelmi

Innovációs és szellemitulajdonvédelmi Innovációs és szellemitulajdonvédelmi stratégia Huszár Enikő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014.11.13. Van egy ötletem.. hogyan védhetem? A szellemi alkotások védelme Műszaki megoldások - a megfelelő

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL TELEVÍZIÓS MŰSORSOROZAT CÍMÉNEK VÉDELMÉVEL ÉS A SOROZAT FOLYTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK SZJSZT-15/2013 A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

SZELLEMI TULAJDON - KÉZIKÖNYV

SZELLEMI TULAJDON - KÉZIKÖNYV SZELLEMI TULAJDON - KÉZIKÖNYV 2 SZELLEMI TULAJDON - KÉZIKÖNYV index BEVEZETÉS 5 1 Védjegy 9 1.1 Mi a védjegy és mi a védjegy funkciója? 9 1.2 Miért védelmezze egy társaság a védjegyeit? 9 1.3 Kötelező-e

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének egységes szerkezetbe foglalásáról, a 17. sz. módosítás

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI**

AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI** Dr. Markó József:* AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI** 1. Bevezetés A valódi piaci versenyre épülő gazdaságokban az áruk (termékek) esztétikai célú külső kialakítása, azaz formatervezése az áruk

Részletesebben

Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben

Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye Geológiai tárgyú egyetemi szakdolgozat felhasználása a munkáltató által megrendelésre készített kutatási jelentésben Ügyszám: SZJSZT 20/14 A Pécsi Törvényszék

Részletesebben

Zrínyi utcai Gyógyszertár Bt.

Zrínyi utcai Gyógyszertár Bt. Zrínyi utcai Gyógyszertár Bt. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jelen Működési Szabályzat (a továbbiakban: Működési Szabályzat) célja a Zrínyi utcai Gyógyszertár Gyógyszerkereskedelmi Betéti Társaság

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

Ugye nem hangzik rosszul? Őszintén! Van olyan, aki ne vágyna erre?

Ugye nem hangzik rosszul? Őszintén! Van olyan, aki ne vágyna erre? A TULAJDON FORRADALMA A szellemi tulajdont körülvesz minket A legjobb barát Az irodalom számtalan remekműve adózott a barátság, mint az egyik legszentebb és legtisztább emberi érzés, oltárán. Ha felteszik

Részletesebben

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás 2008. évi CXII. törvény indokolása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról Általános indokolás A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) módosítása -

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Építészeti mű átépítése Ügyszám: SZJSZT 1/2006 A megbízó által feltett kérdések: 1. Arra tekintettel, hogy mind az épületegyüttes részét képező épületrész,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Beépítési és vázlatterv egyéni eredeti jellege és felhasználása

Beépítési és vázlatterv egyéni eredeti jellege és felhasználása A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Beépítési és vázlatterv egyéni eredeti jellege és felhasználása Ügyszám: SZJSZT-03/11. A Fővárosi Bíróság megkeresése A Bíróság által feltett kérdések: 1.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Bankjegy látványtervének szerzői jogi védelme és felhasználása Ügyszám: SZJSZT 34/2006 I. Az SzJSzT-nek feltett kérdések: 1. A bíróság előtt 2006. március

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH

A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH adásvétel tárgyát képező új és használt dolgokra vonatkozó általános értékesítési és szállítási feltételei I. Általános rész, tárgyi hatály 1. Jelen általános értékesítési

Részletesebben

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.]

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] 7. Fogalomtár ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] Alapkutatás: 2003. évi XC törvény szerint az általános tudományos és technikai tudásanyag b,vítése,

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő

Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő Sopron Háza Tája Kereskedelmi, Szolgáltató, Termelő és Fogyasztó Szövetkezet 9400 Sopron, Baross út 20. ALAPSZABÁLY Az alapító tagok a 2010. április 10-i alakuló közgyűlésükön elhatározzák, hogy a szövetkezetekről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Ászf hatálya Szolgáltató (Léleksziget) weblapján: leleksziget.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bakos és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló)

Részletesebben

Formatervezési minta, mint a siker záloga

Formatervezési minta, mint a siker záloga Formatervezési minta, mint a siker záloga A hazai mintaoltalmi hagyományok és előírások: Hazai mintaoltalmi hagyományok és előírások változására vonatkozó történetünk 1907- től kezdődik, amikor a 107.709/1907

Részletesebben

Fejlemények az iparjogvédelmi

Fejlemények az iparjogvédelmi Fejlemények az iparjogvédelmi jogalkotásban Ficsor Mihály Magyar Szabadalmi Hivatal Erőforrásunk: a szellemi tulajdon MIE-továbbképzés Balatonfüred, 2009. május 11-12. Áttekintés 1. elfogadott jogszabályok

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Meddig ér a szerzői jog takarója?

Meddig ér a szerzői jog takarója? Meddig ér a szerzői jog takarója? 2009. november 7. (Dátum) 1 A szerzői és szabadalmi jog elhatárolása Szerzői jog A védelem tárgya egy egyéni, eredeti műalkotás Alkotástól fogva megillet A védelmi idő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. Gelbert Eco Print Kft. székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. cégjegyzékszám: 01-09-071874 adószám: 10448986-2-41 képviselő: Gellér Róbert

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. május 24. (OR. en) 9713/04 Intézményközi dokumentum: 2002/0047 (COD) PI 46 CODEC 752 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme

Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői véleménye Fényképek és a rajtuk szereplő téglafalak, mint építészeti alkotás szerzői jogi védelme Ügyszám: SzJSzT-24/13. A Törvényszék által feltett kérdések:

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések

1991. évi XLIX. törvény. I. Fejezet Általános rendelkezések 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelen gazdálkodó szervezeteknek csődeljárás útján történő újjászervezése, ha pedig ez nem lehetséges, felszámolás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.

MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet. MASSZÍV KFT. 1124 Budapest, Vas Gereben u. 11/A Tel.: 1 / 319-6200 Fax: 1 / 319-3393 www.masszivzsalu.hu masszivzsalu@mail.datanet.hu Használt és új zsaluzatok eladása és bérbeadása, konténerek bérbeadása.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához

Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához 1 Általános Szerződési Feltételek online kassza vásárlásához (a továbbiakban: "ÁSZF") A jelen ÁSZF cégnév: Ap Cash Centrum Kft. (székhely:1102 Budapest, Halom utca 16/a., cégjegyzékszám: 01-09-184264,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010 AEGON TREND AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08 w w w. a e g o n. h u tren vagyon02.indd 1 TDV-SZ-1010 2010.10.21. 11:22:31 Vállalati Vagyon- és Felelôsségbiztosítások

Részletesebben

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 337/2004. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 337/2004. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Debrecen-Nyíregyháza Innovációs Részvénytársaság Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés a helyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Szanex.hu - ÁSZF - 2015. Szanex.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra!

POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL. 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A POLGÁRI KOLLÉGIUM TÁBLABÍRÓSÁGI FÜZETEK III. VÁLOGATÁS A MÁSODFOKÚ JOGGYAKORLATBÓL 2004. január 1-től 2004. július 31-ig. Belső használatra! - 2 - KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSOK

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben