DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 20-I ÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 20-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való felkészülés Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató

2 A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonboglári Kirendeltségéhez tartozó kistérségek munkaerı-piaci helyzete, az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatai Bevezetés A balatoni fürdıélet a XIX. század második felétıl indult fejlıdésnek. Korábban a tengerpartokat és a gyógyfürdıket látogatta a nyaraló- és üdülıközönség. A fürdıtelepek létrejötte a környék gazdaságára, fejlıdésére is kihatott. Döntıen befolyásolta a jövıt, a mára már egységessé formálódó balatoni üdülıövezet sorsát. A két huszadik századi világháború visszavetette a térség fejlıdését. Az 1950-es évektıl azonban soha nem látott népszerőséget szerzett a Balaton. Sajátos tömegturizmust alakított ki. Ifjúsági és vállalati üdültetés kezdıdött. Ezer és ezer apró üdülıtelket alakítottak ki. Az óriási mértékben megnıtt forgalomra magán és települési gazdaságok épültek, kis és nagy vendéglátó cégek alakultak. A térség legnagyobb vonzereje, maga a tó azonban fél évszázad alatt belerokkant a túlterhelésbe. Az egyre aggasztóbbá váló vízminıség-romlást, egyéb környezeti károkat az utolsó pillanatban kezdték orvosolni. A tavat körbevevı területek kemizálását visszafogták, megépítették a kis-balatoni tározórendszert. Nagyrészt csatornázták a parti településeket. A vendégforgalomból óriási bevételek származnak. Ehhez képest elenyészı az az anyagi ráfordítás, ami a térség fejlesztésére jut. Évtizedek óta a tó gazdáját keresi a közvélemény és a politika, holott nincs, nem is lehet ilyen. Az adott terület közigazgatása, a települési önkormányzatok, az állandó és üdülı lakosság, a vendégek birtoka, és felelıssége a tó. A régió szellemiségének kiteljesedésével olyan változások várhatóak, amelyek lehetıvé teszik a Balaton-táj, az egységes és legnagyobb jelentıségő magyarországi üdülıövezet fejlesztését és védelmét is. A Balaton régió mindmáig nagy jelentıséggel bíró gazdasági tevékenységei közül a kirendeltségi vonzáskörzet területén valamennyi sajátos helyi gazdasági tevékenység megtalálható: balatoni halászat, hajózás, mezı-, erdı- és vadgazdálkodás, szılı- és bortermelés, kereskedelem, vendéglátás, ipari termelés. Kirendeltségünkrıl A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonboglári Kirendeltsége a Balaton déli partján helyezkedik el, s illetékességi területe csaknem 40 km-re benyúlik a belsı somogyi térségbe. A 20 önkormányzat közül 4 városi rangú, a többi 16 község. A 4 város közül 3 - Balatonboglár, Balatonlelle és Fonyód - közvetlenül a Balaton-parton helyezkedik el. Pamuk település kivételével a Balaton kiemelt üdülıkörzetéhez tartozik a terület. A kirendeltségünk vonzáskörzetéhez tartozó településeken él a Somogy megyei lakónépesség 10,34%-a, fı. A munkavállalási korú népesség a kistérségekben fı. A gazdaságilag aktív népesség száma fı, akik zömében a mezıgazdaságban,

3 feldolgozóiparban, kereskedelem, vendéglátás területén, illetve az építıiparban tevékenykednek. A kirendeltséghez tartozó települések a Fonyódi és a Lengyeltóti kistérséghez tartoznak. Lengyeltóti egyike a as idıszakban kiemelten támogatandó kistérségeknek, mivel országosan a 33. leghátrányosabb helyzető kistérség, míg a Fonyódi Kistérség fejlettségét tekintve a 125. helyen van az országos ranglistán és ezen idıszak alatt átmenetileg támogatandó kistérségként szerepel. A két kistérséget összehasonlítva érdekes eltéréseket tapasztalhatunk. Ezen adatok nagy mértékben befolyásolják a foglalkoztatást, a munkaerı-piaci folyamatokat is. Forrás: KSH Adatok Lengyeltóti Fonyód Mőködı vállalkozások lakosra jutó száma 2004 Vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma A mezıgazdaságban 12,5 8,2 foglalkoztatottak aránya (%) A szolgáltatásban 54,9 65,9 foglalkoztatottak aránya (%) Az önkormányzati helyi adók lakosra Ft Telefon fıállomások lakosra jutó száma db A széles sávú internet elıfizetık 20,6 56, lakosra jutó száma ban (fı) A gyorsforgalmi csomópontok 15,7 7 elérése (perc) A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma (db) A vándorlási különbözet ,1 1,5 lakosra jutó évi átlaga (fı) között Az egy állandó lakosra jutó SZJA alapot képezı jövedelem (Ft) x éves legalább középiskolai 18,8 34,5 érettségivel rendelkezık aránya (%) A rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma 1000 lakosra (fı) ,83 11,64

4 A Lengyeltóti kistérség foglalkoztatási szintje 45,7%, míg a Fonyódi kistérségé 56%. A közvetlenül Balaton parton lévı települések helyzete a téli idıszakban is kedvezıbb, munkanélküliségi rátájukat tekintve 6%-ot alig éri el, míg a belsı somogyi településeknél nem ritka az ennek négy-ötszöröse. A munkaerı-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetben lévı települések: Gyugy, Hács, Kisberény, Pamuk, Somogyvámos, Gamás, Visz. A 4 város lakónépessége teszi ki a lakosság 57,9%-át a területen. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma az egyéni vállalkozások nélkül 76,9%-ban meghaladják a megyei átlagot. Az egy km2-re jutó regisztrált vállalkozások számát tekintve pedig megállapítható, hogy a megyei átlag háromszorosa a kirendeltséghez tartozó településeknél a vállalkozások száma. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 7,5%-kal magasabb a Somogy megyeinél, míg a vendéglátó helyek száma közel két és félszerese a megyeinek. Az összes mőködı vállalkozás 72%-a egyéni vállalkozás, ami valószínősíti, hogy az egyéni vállalkozások rugalmasabban alkalmazkodnak a szezonalításhoz. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandóságát mutatja az, hogy nincs a térségben 250 fınél több létszámot foglalkoztató munkaadó. Jellemzıen az önkormányzatok a legnagyobb foglalkoztatók a területen. A térségben 3 középfokú oktatási intézmény mőködik, melyek közül 1 Balatonbogláron, kettı pedig Fonyódon, míg felsıfokú oktatási intézmény nincs a területen. Az utóbbi öt évben több ágazatban jelentıs változás volt tapasztalható. Lidl, Plus, Spar, Penny Market, Drogerien Markt, Rossman áruházak nyíltak meg, melyek foglalkoztatott létszáma fınél egy-egy esetben nem jelentettek többet, de jelentıs kihatással voltak a vonzáskörzet mőködı vállalkozásaira. A ALDI áruház Balatonlellén épül, méreténél fogva nem számíthatunk jelentısebb létszámfelvételekre szintén a fent említett fınél többre. Jelenleg épül a TESCO áruház Balatonbogláron, ami helyi viszonylatban 130 fı foglalkoztatásával kiemelkedik az elmúlt évek fejlesztésébıl. A német híradástechnikai iparral való kapcsolatok miatt a korábban 1000 fıt is foglalkoztató fonyódi székhelyő Fonyton, illetve balatonlellei PHT-print Kft. piaci helyzete a válság miatt jelentısen meggyengült. Jelenleg fıt foglalkoztatnak mindössze. Viszont alakultak más vegyes vállalatok külföldi, illetve magyar érdekeltséggel, (DATAFOTON, DATASENZOR) melyek stabilabb gazdálkodással, reményeink szerint foglalkoztatási szempontból is stabilitást jelentenek majd.

5 A térség idegenforgalmi fejlesztései közül kiemelkedik a balatonboglári uszoda és sportcentrum beruházás, ami a 2007-ben kezdte meg mőködését. Sajnos a konferencia és wellnes turizmus területén egy kivételével még csak fejlesztési elképzelésekkel találkoztunk leginkább, melyek megvalósítását a as fejlesztési ciklusra tervezik. Somogytúron most nyitott egy 20 fıt foglalkoztató kastélyszálló. Az elkövetkezendıkben tekintve, hogy mind a Lengyeltóti, mind pedig Fonyód fejlesztési szempontokból célterületté vált tudomásunk van munkahely-teremtési szándékokról. Bízunk abban, a szándékok ténylegesen meg is valósulnak: - 30 fı híradástechnikai üzem létesítése Balatonfenyvesen, fıs baromfifeldolgozó üzem létesítése Lengyeltótiban, - 20 fıs elektronikai üzem Lengyeltótiban, - Kastély wellnes szálloda Lengyeltótiban, - Csisztapusztai fürdı beruházás A fenti fejlesztési elképzelésekbıl látszik, hogy nemcsak turizmussal kapcsolatos beruházások, hanem ipari jellegő fejlesztések is várhatóak a térségben. A munkanélküliség alakulása A Balatonboglári Kirendeltség álláskeresıkre vonatkozó adatainak bemutatásánál ki kell emelni a szezonalítás okozta hatásokat. A kirendeltség a legtöbb álláskeresıt ban, ban regisztrálta az elmúlt évek során, míg a legkevesebbet, hónapban. Az álláskeresık számának alakulás ( ) álláskeresık száma, fı álláskeresık aránya, % tartós álláskeresık, fı alacsony isk. végz., fı , , , , , , , , , Szembetőnı a tartós álláskeresık számában bekövetkezett duplikáció, valamint az alacsony iskolai végzettségőek sorában a 25%-os emelkedés az évek során.

6 A nyilvántartott álláskeresık fıbb adatai (2008. január) változás az elızı évhez képest A változás aránya (%) január nyilvántartott álláskeresı ,0 ellátásban nem részesül ,0 ebbıl pályakezdı ,0 álláskeresési ellátás ,0 rendszeres szociális segély ,0 8. ált. alatt ,0 8. általános ,0 középfokú végz ,0 felsıfokú végz ,0 Az országos tendenciákhoz hasonlóan ugyan, de attól eltérı mértékben növekedett az álláskeresık száma a Balatonboglári Kirendeltség illetékességi területén. Ezt a növekedést a szezonális munkákra történı álláskeresık ki-, illetve beáramlása lényegesen meghatározza, ami alapvetıen az idıjárási viszonyokkal van szoros kapcsolatban, hiszen az építıipar, mezıgazdaság területén a kezdik meg a cégek a munkájukat legelıször, aztán a szezonális szálláshelyszolgáltatások, kereskedelmi egységek, vendéglátó egységek nyitnak ki sorra. Június, hónapokban már a kirendeltség nem tudja kielégítetni a munkaerı-igényeket saját forrásból, mivel évrıl évre hiány mutatkozik szakácsokból, betanított, illetve segédmunkásokból a vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás területén. Igénybe vesszük a társkirendeltségek segítségét, valamint gyakran jelennek meg a diákok is a kínálati oldalon. İsszel a folyamatok megismétlıdnek csak éppen fordítottan. Indul a kereskedelem vendéglátás, idegenforgalom területén a beáramlás, majd az üdülıkbıl érkeznek az álláskeresık, legvégül az építıipar, mezıgazdaság következik. Kirendeltségünk mőködése óta munkaadóval van kapcsolatban.

7 A nyilvántartott álláskeresık be- és kiáramlása ban létszám január Hónapok január Kiáramlás Beáramlás A szezonális feszültségek lekezelése különösen nagy munkabírást, terhelhetıséget igényel a kirendeltségen dolgozóktól, hiszen mind a kiáramlás, mind pedig a beáramlás lekezelése munkaigényes feladat, dömping jelleggel jelentkezik. Az álláshelyek számának alakulása összes álláshely nem támogatott álláshely szezon szezon szezon Megfigyelhetı, hogy a szezonális munkalehetıségek közel 60%-ban jelentenek nem támogatott álláshelyeket a térségben. A közmunkák, közhasznú munkák, közcélú munkák idıjárásfüggıek, így megjelennek a munkaerı-igények között a - hónapokban. Az elmúlt évek során látható a bejelentett álláshelyek csökkenése, melynek oka a fekete munkavégzés és az alkalmi munkavállalói könyv tömeges elıtérbe kerülése.

8 Az érvényes Alkalmi Munkavállalói Könyv számának változása érvényes AM könyvek száma 2008-ban Kifizetett munkabér Beragasztott közteherjegy értéke ledolgozott napok száma Az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkoztatás divatosságával a munkavállalók jogbiztonsága hátrányt szenvedett a szezonális munkák során, mivel az a munkaadó, aki eddig határozott idejő munkaszerzıdéssel alkalmazott dolgozót, az gyakran áttért a kedvezıbb adózási és rugalmasabb foglalkoztatási lehetıséget biztosító alkalmi foglalkoztatásra. Ezek a munkavállalók egészségbiztosítással nem rendelkeznek, amennyiben álláskeresıként ellátásban nem részesülnek vagy nincs fıfoglalkozású munkaviszonyuk. A szezonalítás más-más elıjellel megjelenik a szolgáltató munkánk során is. létszám (fı) Eures szolgáltatás igénybevétele a Balatonboglári Kirendeltségen január január január január hónapok A munkaerıpiacok nyitása az Európai Unióban hatással volt a szolgáltatások igénybe vételére ben a külföldi állások iránt ugrásszerően megnıtt az információkereslet, aztán ez a folyamat mérséklıdött 2007-re. Leginkább a holtszezon idején keresik a külföldi munkákat az érdeklıdök. Migráns ügyek száma a Balatonboglári Kirendeltségen létszám (fı) január január január január Hónapok

9 A munkaerı-piacok nyitásával a külföldön munkát vállalók lehetıséget kaptak arra, hogy hazai ellátást vegyenek igénybe a munkaviszonyaik után, illetve importálják külföldi ellátásukat. A migráns munkavállalók ellátása is szezonalítást mutat. Többen két szerzıdés között használják ki a támogatást. A kirendeltségi szolgáltatások közül a leginkább alkalmazott a közvetítés. Év ig Közvetítések száma Ebbıl sikeres elhelyezés A kirendeltség aktívan közremőködik a fejlesztési elképzelésekben, keressük a forrásokat, amik alapján megfelelı információkhoz juthatunk a munkahelyteremtésekre, beruházásokra vonatkozóan. Ennek egyik lehetısége a munkaadói kapcsolattartáson kívül a térségfejlesztési elképzelések megismerése, a jövendıbeli beruházásokra való felkészülés. Évek óta úgy készítjük el képzési tervünket, hogy ezekre az információkra is alapozzuk a képzési szakirányok javaslatait ban indítandó képzések: szakács, szoftverüzemeltetı, takarító, német, angol nyelvi képzés. Az elmúlt idıszakokban évente állásböngészdét tartott a kirendeltség. A koncentrált álláshelyfeltáró tevékenységünk hozadékaként tallózhattak az állásajánlatok között az álláskeresık. Ezt a rendezvényünket az idén is meg szeretnénk tartani hónapban, amikor is mindenféle rendelkezésre álló forrást aktivizálni szeretnénk az elhelyezkedés elısegítésére (média, internet, öninformációs bázis felfejlesztése). Az álláshelyek feltöltésében segítségünkre van a kirendeltségen hónapban üzembe helyezett M-pont, valamint a Foglalkoztatási Információs Pontok is, mely 4 mőködik a térségünkben. A kirendeltségre leosztott Decentralizált Foglalkoztatási Alap keretét nem fordítjuk szezonális munkahelyek támogatására, hanem törekszünk a tartós foglalkoztatás szorgalmazására. Az elmúlt évek során a fejlesztéseknek gátat szabott a kirendeltség épülete. Az elkövetkezendı két év során fejlesztések elé nézve bízunk abban, hogy a korszerő épület, megváltozott infrastruktúra, fejlesztések kihatással lesznek a foglalkoztatási szint emelésére Készítette: Dr. Mikola Zsuzsanna kirendeltségvezetı

10 Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács i ülés napirendjén szereplı A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatai címő napirend Marcali kirendeltség/kistérség vonatkozásáról I. Munkaerı-piaci környezet, helyzetkép A DDRMK Marcali Kirendeltség illetékességi területéhez 38 település tartozik, azonosan a Marcali Kistérség településeivel. Ebbıl közvetetten Balatonszentgyörgy, közvetlenül pedig Balatonberény, Balatonmáriafürdı és Balatonkeresztúr községek a tópartiak. A kistérség állandó lakónépessége 36,358 fı, ebbıl 13,9% a 4 település aránya. Közel azonos arányú a gazdaságilag aktív népesség aránya az összeshez: 13,3%, ugyan akkor a 4 település kedvezıbb munkaerı-piaci helyzetére utal, hogy a regisztrált álláskeresık 8,8% -a él ezeken a településeken. A kistérség foglalkoztatási tendenciája jelenleg stagnáló, ennek oka a gazdasági környezet és a térség munkáltatói körében végbement változások együttes hatása. A gazdálkodási szerkezet nem változott jelentısen az elmúlt 5 évben: Az ipari termelés arculatát ma is elsısorban a gépipar, a faipar, az élelmiszeripar és a lassan növekvı szolgáltatás adja. Csökkent a textilipar, ezzel együtt a könnyőipar jelenléte. A foglalkoztatottsági szint nem növekedett. A gazdasági szervezetek folyamatos mozgása ellenére közel 2500 mőködı vállalkozást regisztrálnak, amelybıl magas az egyéni vállalkozók aránya: közel 76%. Csökkent a szövetkezetek száma, aránya, és valamelyest ismét emelkedett a KFT-k száma és aránya. Térségünkben nem jellemzı az RT-k jelenléte. A Balaton parti települések gazdálkodási szerkezetére a nagyobb belsı mozgás jellemzı, mert a szezonális foglalkoztatók gyakoribb változása ezt eredményezi. (kereskedelmi, vendéglátó-, szálláshely létesülése és megszőnése). A Balaton parti települések közül kivétel Balatonszentgyörgy abból a szempontból, hogy a településen nagyobb arányú az állandó foglalkoztatók száma és aránya, mint a másik 3 településen. A jelentıs vasúti, közlekedési csomópont is meghatározó a település életében. Térségünk gazdálkodási jellemzıi közé tartozik, hogy a 38 településbıl csak egy a város, amely a foglalkoztatók, az egészségügyi, kereskedelmi és oktatási lehetıségek koncentrálódást is jelenti. Egy korábbi humánerıforrás térkép szerint a több, mint 11 ezer foglalkoztatott közül 3,9 ezren az iparban, építıiparban, kb. 900 fı a mezıgazdaságban, és több, mint 6 ezer fı a szolgáltatásban dolgozik. A csökkenés ellenére is jelentıs az önkormányzati szféra foglalkoztatása. Kirendeltségünkön án 2494 fıt regisztráltunk. Az álláskeresési mutató: 17,4%. A regisztrált álláskeresık számának szezonális mozgása az alábbi táblázatból érzékelhetı, ha az évek a és e, illetve a és e adatait hasonlítjuk össze. évek arány ,8% ,8% ,0%

11 évek arány ,9 % ,3 % ,5 % Az adatok jól jellemzik azt a tendenciát, hogy minden évben ról ra folyamatosan csökken, míg rıl re intenzíven növekedik a regisztráltak száma. Érdekes összehasonlítani a ról ra történı csökkenés ütemét évenként: 93,5%, 94,5%, 96,9%. Ugyan akkor a növekedés üteme rıl re: 106,1%, 109,5%, és 128,7%. Ez alaposabb elemzés, következtetések levonását is megérdemel. II. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatai Térségünkben jellemzıen közötti a szezon klasszikus ideje. Mindez nagymértékben idıjárásfüggı. Kirendeltségünk közép és rövidtávon is készül a szezonokra, bár az utóbbi 3-4 évben ennek számmal mérhetı eredménye mérséklıdött. A középtávú felkészülésünk legjellemzıbb formája a képzések indítása, amellyel az idegenforgalmi, turisztikai, szolgáltatási munkaalkalmak betöltését segítjük elı ban takarító tanfolyamot szerveztünk 15 fıvel. Helyben 15 fı, Kaposváron 3 fı végzett kereskedıvállalkozó képzésen. Pincérnek 4 fı tanult Balatonbogláron, ABC eladó szakmát 2 fı szerzett Siófoki tanfolyamon ben kissé szélesebb szakmai palettán tanulhattak a regisztrált álláskeresık: Siófokon 1 fı gyógymasszır, Balatonbogláron 1 fı, Marcaliban 20 fı élelmiszer-vegyi áru eladó szerzett szakismereteket. Szállodai portás- recepciós tanfolyamon Marcaliban 12 fı végzett eredményesen. A szintén helyi szervezéső uszodamester képzésen 9 fı, vízvisszaforgató berendezés kezelı és klórgázkezelı tanfolyamon 7 fı végzett. Elfogadott képzés keretében 10 fı tanult kereskedı-vállalkozó szakon, és napjainkban vizsgázott 15 fı szobaasszony-képzı tanfolyamunkon. A 2 év alatt összesen 114 fı ilyen jellegő végzettség megszerzését támogattuk. Sajnálatos, hogy a szálloda épülésére és a tanuszoda létesítésére szervezett tanfolyamunk eredményességét mind két beruházás elhúzódása hátráltatja. A rövid távú évente ismétlıdı felkészülésünk is változatos. A munkáltatói kapcsolattartás az elsı negyedév vége körül kezd a szezonra összpontosítani. Ekkortól kezdıdıen jelentetjük meg az öninformációs bázison, a helyi TV-kben, ingyenes újságokban a korai, hirdethetı álláshelyeket. A folyamatosan érkezı, vagy feltárt szezonális álláshelyekre történı közvetítések érdekében gyakoribbak a telefonos, elsıbbségi leveles kiértesítések. A évfolyamos diákoknak tájékoztatókat szervezünk a nyári, alkalmi munkavállalások tudnivalóiról. Május

12 hónapban rendszeresen Állásbörzét, 1-2 éve Állásböngészdét szervezünk fokozott állásfeltárással és közvetítéssel együtt. Itt a térségi állások mellett a régióból, a társkirendeltségektıl is várunk és hirdetünk, ajánlunk állásokat. Nagy érdeklıdés kíséri a külföldi állások hirdetését is, amely mellé szakszerő információkat biztosítunk az EURES tanácsadó és helyi asszisztens közremőködésével. Minden évben visszatérı vendégünk a nyári diákmunkákat ajánló szervezetek képviselıi. Évekre visszamenıleg jellemzı, hogy hónapokban közötti állásbejelentés és álláshelyünk van. Május hónapokban állásbejelentés álláshely, hónapokban állásbejelentés és fıs álláslehetıség adódott. Júliusban már csökkennek az állásbejelentések esetre, álláshelyre. Ezen álláshelyek tartalmazzák a szintén szezonra való felkészüléshez kötıdı közmunka alkalmakat is. Augusztus hónapokban pedig kizárólag a munkaerı váratlan kilépése miatti, azonnali közvetítéseket várja tılünk a szezonális foglalkoztató. Nem mérhetı könnyen, hogy az idegenforgalom, szezon kiszolgálása érdekében a háttértelepüléseken- a kapcsolódó tevékenységekre keresnek e munkaerıt? Pl nem jellemzı a mezıgazdasági termények pl. paradicsom-paprika, uborka, gyümölcs termesztéséhez többlet munkaerı igénylése. Nem növekszik a lakossági szolgáltatáson belül a mosás, vegytisztítás, fodrászat létszámigénye. Ugyan csak nem növekszik lényegesen a kiskereskedelmi létszámigény sem. Megfigyelhetı azonban a munkaerı igényeket jellemzı szakmai összetétel: 2005-ben bolti eladó, konyhai kisegítı, pultos, jegykezelı (strand), felszolgáló, uszodamester, úszásoktató, medence ır, raktáros, szakács voltak a keresett szakmák ban felszolgáló, piaci árus, tolmács, szakács, eladó, takarító, konyhalány, lángossütı, cukrász szakmakörben kerestek munkaerıt ben eladó, szállodai portás, vendéglátó-ipari eladó, utazási tanácsadó, bolti pénztáros, targoncás munkakörökben kerestek 1-2 fıt. 2-4 éve tapasztalt tendencia, hogy csökken a szezonális, idegenforgalomhoz kötıdı álláslehetıségek száma, a munkaalkalmak hossza, legalitása. Ennek okát keresve eltérı, de minden bizonnyal összefüggı indokokat kaptunk. Az egyik vélemény szerint a gazdaságipénzügyi terhek növelése visszatartja a vendéglátókat a munkaviszonyban alkalmazott munkaerıtıl. Más vélemény szerint az autópálya megépülése miatt csökkent a part menti forgalom, emiatt azt kisebb létszámmal, családon belül is képesek fogadni a vendéglátók. Ugyan csak az autópálya miatt változtak a nyaralási célpontok, a tengerek megközelíthetıbbé és elérhetıbbé váltak. További vélemények szerint az üdülési csekkes forgalom jó része nem a mi térségünkben realizálódik, mert itt nem volt jellemzı a nagyobb szállodai, vállalati, szakszervezeti üdülı, és panziós létesítményhálózat, amelynek mostani mőködtetıi a lehetıséget jó érzékkel kihasználják. Ugyan akkor az is tény, hogy a statisztikai adatok a vendégéjszakák, az idegenforgalomból adódó forgalom növekedésérıl és bevételekrıl is képet adnak. A fenti okok együttesen eredményezik azt, hogy nyilvántartási rendszerünkben jelenleg 17 fı szakács, 60 fı felszolgáló, 13 fı cukrász, 64 fı konyhai kisegítı,

13 84 fı eladó, 8 fı recepciós, 70 fı takarítói állás, 3 fı idegenforgalmi - idegenvezetıi állás betöltésére lenne álláskeresı. Valószínősíthetı, hogy az ilyen jellegő álláslehetıségek egy (jó) részét szabálytalan foglalkoztatás keretében töltik be. Emellett az is tény, hogy az AM könyv megjelenése is átrendezıen hatott a szezonális munkaalkalmak betöltésére. Jelenleg 5054 db AM könyv van érvényben, és megfigyelhetı a szezonális munkák jelentkezésekor az AM könyvek kiváltásának növekedése is. Az is megfigyelhetı, hogy a regisztrált álláskeresık számának évenkénti növekedése egyenesen arányos az AM könyvek elterjedésével. Valószínősíthetı, de nem bizonyítható, hogy a legális munkaalkalmak közül elıször a határozatlan idejőek, majd késıbb a határozott idejő munkaszerzıdések csökkentek jelentıs arányban. Ezeket váltotta fel az AM könyves foglalkoztatás elterjedése ben az érvényben lévı AM könyvvel alkalommal lehetett volna dolgozni, ha mindenki legfeljebb 90 napot dolgozik. Ehelyett a munkaalkalmak rögzítése során alkalom lett rögzítve, ez 18,4%. Vélhetı, hogy ezek az adatok nem a valóságot tükrözik, és biztos, hogy számos munkavállaló azonnali érdekeiért a munkavállalás és a szolgálati idı szerzésének hosszú távú biztonságát kockáztatják. Ez különösen igaz akkor, ha AM könyvvel nem csak a munkavállalási korú állampolgár dolgozhat. III ban- 20-ig- 907 elhelyezkedési esetszámot rögzítettünk, amely jelentısen magasabb a tavalyinál. 580 bejelentett álláslehetıségünk volt, amelybıl nagyon magas: 81% a támogatottak aránya. Ez is a szezonális (bejelentett) munkaalkalmak csökkenését igazolja, mert az egyéni elhelyezkedések iránya nem szezonális jellegő. Álláshelyeink több, mint 90%-ára 5 munkanapon belül történik intézkedés. Várható, hogy az elhelyezkedési esetszámok tovább növekednek, de a növekedési ütem nem a szezonális álláshelyekre lesz jellemzı. A korábbi évek szakmai tapasztalatai, a munkáltatókkal és álláskeresıkkel kialakított partneri kapcsolat és a velünk szemben támasztott szakmai követelmények azt indokolják, hogy a térség foglalkoztatási helyzete javításának és az álláskeresı egyénnek érdekében mind az éves, mind a szezonális álláslehetıségeket a legmagasabb arányban betöltsük. Ehhez a feladathoz személyi, tárgyi, szakmai feltételeink adottak és az igényes vezetıi elvárás is megfogalmazásra került számunkra. Marcali, Balogh Miklósné kirendeltségvezetı

14 A Siófoki Kirendeltséghez tartozó kistérségek munkaerı-piaci helyzete, az idegenforgalmi szezonra való felkészülés tapasztalatai Munkaerı-piaci helyzetkép A Siófoki kirendeltség mőködési területe amely a Siófoki- és a Balatonföldvári Kistérségbıl álla Balaton déli partja mentén, illetve vonzáskörzetében fekszik, 23 településen, ahol mintegy fı él. (Siófoki Kistérség: 38 ezer fı, Balatonföldvári Kistérség: 12 ezer fı). A két kistérségben 8731 db vállalkozás mőködik. Ez a Somogy megyében mőködı vállalkozások 23%-a. Megoszlásuk a következı: Mezıgazdaság: 265 (3%) Ipar, építıipar: 977 (11%) Szolgáltatás: 7489 (86%) Társas vállalkozás: 2173 Egyéni vállalkozás: 5316 Ezer lakosra a Balatonföldvári Kistérségben 195, a Siófokiban 169 vállalkozás jut, szemben a Somogy megyei 116-os átlaggal. Az ezer lakosra jutó adózók száma a Siófoki Kistérségben 452 fı, a somogyi átlag 112%-a, a Balatonföldvári Kistérségben 425 fı, a somogyi átlag 105%-a. Kiskereskedelmi üzletek száma a Siófoki Kistérségben 1379 db, a Balatonföldváriban 334 db. Tízezer lakosra számítva a siófoki térségben ez a somogyi átlag 177%-a, a balatonföldvári térségben 138%-a. A vendéglátóhelyek száma a siófoki térségben 725 db, a balatonföldváriban 301 db, ami tízezer lakosra vetítve a somogyi átlag 201, illetve 268%-a. Kereskedelmi szálláshely (férıhely) a Siófoki Kistérségben db található, ami az összes somogyi 40%-a, a Balatonföldvári Kistérségben 9022 db, 23%. Magánszálláshely (férıhely) a Siófoki Kistérségben db található, ami a somogyi 26%-a, a Balatonföldvári Kistérségben db, 16%. A térség gazdasági életét, munkaerı-piacát alapvetıen meghatározza a Balatonhoz kapcsolódó idegenforgalom, az ezt kiszolgáló szálláshely, kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltatások. Jellemzı a piac szezonális hullámzása. A megye 10 kistérsége között a siófoki foglalkoztatási ráta a legmagasabb, 56,1%, a balatonföldvári a harmadik, 54,3%. A két kistérség 23 települése között lényeges különbségek találhatóak a gazdasági lehetıségek és ebbıl adódóan a nyilvántartott álláskeresık arányát tekintve is.

15 A közvetlen Balaton parti településeken, illetve ahonnan a munkavállalók be tudnak járni elsısorban Siófokra- az álláskeresık aránya 15% alatti a téli idıszakban is. Azonban a térségben találhatók olyan 1000 fı lakos alatti, elsısorban zsáktelepülések, ahol az elzártság miatt az elhelyezkedési lehetıséget szinte kizárólag a közfoglalkoztatás biztosítja. Ide tartozik Bálványos, Kötcse, Nagycsepely, Szólád, és Teleki, ahol az álláskeresık aránya 45%. Kiemelkedik a két kistérségbıl Siófok városa, ahol 24 ezer fı él (48%), és ahol a vállalkozások koncentrálódnak. A városban 4993 db vállalkozás került bejegyzésre, ami a két kistérség munkaadóinak 57%-a. Az egyéni vállalkozások aránya még magasabb Siófokon, 3562 fı dolgozik, foglalkoztat ebben a formában, ez a térség egyéni vállalkozóinak kétharmada. A város gazdasági erejét mutatja, hogy itt székel a MOL Földgázszállító ZRT, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari NYRT, a dél-dunántúli Regionális Vízmővek. Siófokon mőködik az ország vezetı gyümölcslé gyártója, a Sió Eckes Kft. is. Itt székel a balatoni hajózás és halászat központja is. A 90-es évek második felében a Kıolajvezetéképítı Rt. és a Kapos Volán ipari parkot hozott létre, ami azonban nem üzemel teljes kapacitással. Kiemelkedik az itt mőködı Konsberg Kft., amely mintegy 300 fıt foglalkoztat, és a nemzetközi autóipar beszállítója. Szintén az ipartelepen foglalkoztat közel 100 fı megváltozott munkaképességő dolgozót a Somogy Rehab Kft. Az ipartelepen székel a Kıolajvezetéképítı Rt., amely jelentıs fejlıdést remél a tervezett európai gázvezeték építésektıl. A város kórháza a térség kiemelt besorolású intézménye. Az oktatási lehetıségek is széleskörőek: három középiskola mellett Siófokon mőködnek a Kodolányi János Fıiskola idegenforgalomhoz kapcsolódó képzései is. Az utóbbi öt évben több ágazatban jelentıs változás figyelhetı meg: nyarán TESCO áruház nyílt Siófokon, amely a vásárlóerı nagy részét magához vonzotta. Az áruház 260 fıt alkalmaz, az ott dolgozó, de szervezetileg máshoz tartozó létszám még 100 fı. E folyamat eredményeként 1 nagyobb áruház (MATCH) és több kisebb kereskedelmi egység bezárt, mindenhol jelentıs kereslet csökkenésrıl számoltak be, ami létszámleépítésekhez vezetett ben új bevásárlóközpont épült, és 2008-ban a belváros rekonstrukciója keretében pláza jellegő áruház épül Siófokon. Az idegenforgalom területén is jelentıs átalakulás van folyamatban. A 90-es éveket még a múlt rendszerbıl itt maradt elavult üdülık, szállodák jellemezték. Ezek egy részét azóta bezárták, illetve átépítették. Az elmúlt években új, modern szállodakomplexumok épültek (Azúr, Vértes, Residence, Casa Perla), ahol a város által Nagyberényben vásárolt gyógyvizet is hasznosítják a gyógy-, illetve a wellness turizmus keretében. A szállodák kiválóan alkalmasak konferenciák rendezésére, amitıl a konferencia turizmus fellendülése várható nyarán nyitott Siófokon a Galérius élményfürdı, ahol szintén található gyógyvizes medence, tovább növelve a rövid turisztikai idıszakot. Jelentıs a városban a disco-turizmus is nyarától ismét üzemel a repülıtér, amelytıl a turizmus bıvülése várható.

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve

Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága Szekszárd Város Egészségfejlesztési terve Készítette: Dölles Lászlóné Szekszárd 2010 SZEKSZÁRD VÁROS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Könnyő a gyógyítás a baj elején,

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia

Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest - Józsefváros Integrált Városfejlesztési Stratégia 1. kötet 2008. 04. 09. Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. Urbanrenewal & Development of Józsefváros Plc. H-1083 Budapest,

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION By: WÖLCZ, ANDREA Key words: unemployment, employment, creation of employment, counselling Investigations have shown that most unemployed people in the Gyöngyös

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása

Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Az Edelényi Kistérség lehetıségeinek kiaknázása Készítette: Falucskai Anikó Jancsurák Gergı Páll Liliána Tartalom A térség általános jellemzése...3 Az Edelényi kistérség rövid jellemzése...4 A kistérség

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Máder Miklós Péter A BÉKÉSCSABÁN TANULÓ, VESZÉLYEZTETETT KORÚ DIÁKOK PREVENCIÓS IGÉNYEI ÉS SZÜKSÉGLETEI. PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL. 2011. Szakmai lektor: Fábián Róbert Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 138. T á j é k o z t a t ó a Pápai Járás munkaerő-piaci helyzetéről és a foglalkoztatás alakulásáról Előadó: Bocskay Gyöngyi

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k.

Elıterjesztés. Az elıterjesztést készítette: irodavezetı Sápi Tamás fogalmazó. aljegyzı. Kutasiné Nagy Katalin jegyzı s.k. Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Sápi Tamás

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben