Daniela Ďurajková Dáša Vargová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Daniela Ďurajková Dáša Vargová"

Átírás

1

2 Daniela Ďurajková Dáša Vargová az alapiskola osztálya és a nyolcosztályos gimnázium osztálya számára a pre ročník základnej školy ročník gymnázia s osemročným štúdiom Slovenské pedagogické nakladateľstvo

3 Szerzők Autorky Daniela Ďurajková Dáša Vargová Lektorálták Lektorovali: PaedDr. Peter Kaplán Mgr. Peter Štefík Translation Mgr. Lengyel Julianna A magyar fordítást lektorálta Maďarský preklad lektorovala: Mgr. Bolemant Lilla, PhD. Illustrations akademická maliarka Táňa Žitňanová Grafický dizajn a obálka SPN Mladé letá, s. r. o. Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma november 5-én /49948:4-919 szám alatt mint a Polgári nevelés tankönyvét az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára. A jóváhagyási szám öt érvig érvényes. Első kiadás, 2013 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /49948:4-919 zo dňa 5. novembra 2012 ako učebnicu občianskej náuky pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. Prvé vydanie, 2013 Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv. ISBN

4 Bevezetõ Kedves Tanulók, az alapiskola 8. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 3. osztálya számára írt új polgári nevelés tankönyvetek koncepciója kissé eltér a korábbi évfolyamok tankönyveinek felépítésétől. A tananyagot most kötelező és kiegészítő részre osztottuk. A kötelező tananyagot egy témakör alkotja: Az állam és a jog. Az állam keletkezéséről, funkcióiról, formáiról és működéséről már alapvető ismeretekkel rendelkeztek a 7. osztályból (illetve a nyolcosztályos gimnázium 2. osztályából), az idén pedig az állam és a jog közötti kapcsolatokról szereztek információkat és sajátítjátok el azokat. Megismerkedtek a különféle jogágakkal és azokkal az intézményekkel, amelyek a törvényesség védelmét látják el. Olyan információkat választottunk számotokra, hogy megértsétek a jogi ismeretek gyakorlati jelentőségét, és ezek a jogi tudat építését szolgálják életetekben. A kiegészítő tananyag a kötelező tananyagra épít, kibővíti, elmélyíti azt. A jogi problematikában további információkkal szolgál. Az emberi jogokkal és a gyermekek jogaival kapcsolatos témákat érinti. A tananyag az elsajátítandó ismereteket tárgyalja. A témák elején kiemeltük a kulcsfogalmakat. A jogi ismeretek új és igényes tananyagot jelentenek számotokra, ezért megfelelően tagolva, sémákkal, táblázatokkal, képekkel, szómagyarázattal igyekeztünk számotokra vonzóbbá tenni. Az egyes tananyagrészek végén található összefoglaló az alapvető ismereteket tartalmazza, és a füzetbe is leírhatjátok jegyzetként. A tananyag életkorotoknak megfelelő szakszövegeket, kérdéseket, feladatokat és javaslatokat tartalmaz. A kérdéseket úgy fogalmaztuk meg, hogy megválaszolásukkal bizonyíthassátok, hogy az adott tananyagot megértettétek; a feladatok és javaslatok pedig azt a célt szolgálják, hogy aktívan bevonjanak benneteket az oktatási folyamatba. A tankönyv két feladatlapot (Ismételjünk! címmel) is tartalmaz az ismeretek ellenőzésére. Ha az itt található feladatokat megoldottátok, arról tesztek tanúbizonyságot, hogy az átvett tananyagot megértettétek és megjegyeztétek. A szerzők 3

5 Tartalom I. AZ ÁLLAM ÉS A JOG / 5 Az állam és felépítése /5 Az állam funkciói /8 Kormányzati formák /11 Az államhatalom szervei /13 A törvényhozói hatalom /13 Ismételjünk! Mit tudunk már az államról? /18 Jogi normák /20 Az állam és a jog viszonya a jogi tudat /22 A Szlovák Köztársaság jogrendje /25 Jogágak a közjog és a magánjog /28 A polgárjog /31 A polgárjog a fogyasztói érdekvédelem /33 A családjog /36 A büntetőjog /38 A jogvédelem intézményei /41 Ismételjünk Jogi minimum /44 II. AZ EMBERI JOGOK ÉS SZABADSÁGJOGOK (Kiegészítő tananyag) Nincs jog kötelesség és felelősség nélkül /46 Az emberi jogok alapvető dokumentumai /48 A gyermekek alapvető jogai A gyermekek jogairól szóló nyilatkozat alapján /50 Mindegyik gyermek egyforma bánásmódban részesüljön! /52 A véleményhez és az információhoz való jog /54 Az élethez való jog /56 Az egészséghez való jog /57 A művelődéshez és a játékhoz való jog /59 A kisebbségek jogai a kisebbségek és védelmük /61 A tankönyvben előforduló földrajzi nevek szótára SZK SR Szlovákia Slovensko Szlovák Köztársaság Slovenská republika 4

6 I. AZ ÁLLAM ÉS A JOG AZ ÁLLAM ÉS FELÉPÍTÉSE Kulcsfogalmak: állam, az állam jellemzői Motto Az ember zoon politikon (társadalmi lény). Arisztotelész Az állam fogalma már nem idegen számotokra. Nemcsak a történelem- és földrajzórákon találkoztatok vele, hanem a korábbi évfolyamokban a polgári nevelés óráin is. Már tanultátok, hogy miért keletkeztek az államok. Az állam hosszadalmas fejlődés eredményeképpen alakult ki. Keletkezésének okai nem egyértelműek. Némely történészek az elsődleges államok születésének okát a harcok és az erőszak eredményeként látják, mások úgy gondolják, hogy az ember természetes társadalmi jellemzője, a fajfenntartás és a rend szükséglete, a természeti feltételek, a munkamegosztás és egyebek hívták életre. Tudjuk azonban, hogy az állam kialakulása előtt a társadalom alapvető szervezeti egysége a család volt. A családok nemzetségekbe, a nemzetségek pedig törzsekbe tömörültek. Ezek kialakították a maguk nemzetségi és törzsi intézményeit (vének tanácsa, törzsfő, törzsi tanács stb.). Az állam fejlődését nagyon egyszerűen a fejlődési fokok segítségével fejezhetjük ki. család nemzetségek törzsek törzsi alakulatok állam Amikor az emberek a megélhetésükhez szükséges eszközöket önmaguk kezdték előállítani és tárolni, a kereskedelem és a kézművesség mellett a társadalom irányításával is foglalkozni kezdtek. Fokozatosan elkülönült egy csoport, amelyik csak a társadalom irányításának szentelte magát. A társadalom fejlődésével (amely néhány ezer évig tartott) kialakult az államhatalom, a nemzetségi és törzsi szervezetekből pedig az államhatalom szervei. Az állam tehát politikai-hatalmi szervezetként fejlődött. Politikaiként azért, mert a politika eredményeként jött létre, hatalmiként pedig abból az okból, mert egyfajta rend, a szabályok és a biztonság megtartásának érdekében fegyveres erőket hozott létre: a hadsereget és a rendőrséget. Jegyezzük meg! Az állam az emberi társadalom hatalmi-politikai formája egy adott területen. Történelmi fejlődésen és átalakulásokon ment keresztül hazánk, a Szlovák Köztársaság/ Slovenská republika is. Az önálló Szlovák Köztársaság kezdetei csak a 20. századra tehetők. A mai Szlovák Köztársaság január 1-jén alakult meg Cseh-Szlovákia békés úton történő kettéválásával. Más államokhoz hasonlóan megvannak a sajátos jelei. Az állam jellemzőivel részletesebben már a korábbi évfolyamokban foglalkoztatok, ezért a következő oldalon található séma alapján a Szlovák Köztársaság példáján meg tudjátok magyarázni az állam egyes jellemzőit. 5

7 ÁLLAM Szlovák Köztársaság államhatalom törvényhozói, végrehajtói, bírói az állam szuverenitása az államhatalom függetlensége az állam területe (a Dunától a Tátráig...) állampolgárság az állam polgárainak jogai és kötelességei állami szimbólumok (állami címer, állami zászló, állami pecsét, állami himnusz) A következőkben részletesebben csak az államhatalmat és az állampolgárságot említjük, mivel a többi jellemzőjéről már elegendő ismerettel rendelkeztek. A Szlovák Köztársaságban a törvényhozói hatalmat a parlament, vagyis a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviseli. Végrehajtói hatalommal a Szlovák Köztársaság Kormánya rendelkezik, a bírói hatalom pedig a bíróságok kezében összpontosul. Az állampolgárság a polgár és az állam közötti kapcsolatot fejezi ki. Az állampolgárok és az állam között jogi kötelék van. Ebből mindkét fél számára jogok és kötelességek származnak. A polgár számára például ez azt jelenti, hogy köteles betartani a jogrendet, joga van viszont a munkához, időskorban a megfelelő szociális ellátáshoz, továbbá joga van részt venni a közügyek intézésében. Az állam kötelessége, hogy polgárai számára mindazokat a jogokat biztosítsa, amelyeket az alkotmány és a többi jogi előírás garantál számukra. Joga van azonban megkövetelni az állampolgáraitól, hogy a törvényeket betartsák, és a törvényekből eredő kötelességeiket teljesítsék. A Szlovák Köztársaság január 1-jén alakult meg Cseh-Szlovákia békés kettéválásával. Az állam valamennyi jellemzőjével rendelkezik. Szuverén állam állami szimbólumokkal. Államhatárok által meghatározott területtel rendelkezik, és az államhatalmat három összetevő alkotja: a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói hatalom. Az állampolgárok és az állam jogi kötelékben vannak egymással. Szómagyarázat politika a társadalom irányítására irányuló tevékenység garancia biztonság, bizonyosság preambulum fontos okirat bevezető része Kérdések 1. Magyarázzátok meg az állam keletkezésének okait! 2. Melyek minden állam alapvető jellemzői? 3. Mit jelent a következő mondat? Az állam és az állampolgárok között jogi kötelék van. 4. Ti hogyan értelmezitek az állam szuverenitását? Feladatok és javaslatok 1. Az állam jellemzői közé tartozik az állam megnevezése is. A következő oldalon található időtengelyen állapítsátok meg, hogy államunk nevében milyen változások történtek a 20. század folyamán! 6

8 Államunk fejlődésének fontos határkövei 1918 Cseh-Szlovák Köztársaság 1939/45 az önálló szlovák állam 1993 Szlovák Köztársaság 623 Szamo Birodalma 833/907 Nagy-Morávia Szlovákia a történelmi Magyarország részeként 1960 CSSZSZK Mit ábrázolnak a képek? Hogyan hívjuk ezeket közös néven? Beszélgessetek el arról, hogy szerintetek mit szimbolizálnak és fejeznek ki! 3. A nyomda ördöge garázdálkodott. Egészítsétek ki az állami himnusz szövegét a hiányzó szavakkal! Nad... sa..., hromy... bijú.... ich,..., veď sa... stratia,... ožijú... Slovensko naše... tvrdo... ale... hromu... ho... tomu, aby sa.... Egészítsétek ki a mondatot! A Szlovák Köztársaság állami himnuszát... c. dal első két strófája alkotja. 4. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az állami szimbólumokról szóló törvényéből: 8., 11. bekezdés: Az állami zászló nem használható megkárosodott vagy beszennyezett állapotban, és tilos csokorba kötni. 12. bekezdés: Az állami zászló felvonása és levonása megszakítás nélkül, lassan és méltósággal történik; levonáskor nem szabad a földet érintenie. 13., 2. bekezdés: Az állami himnuszt állami ünnepek, emléknapok, évfordulók és egyéb, országos vagy helyi jellegű jelentős események alkalmából játsszák vagy éneklik. 13. a, 2. bekezdés: Az Állami művelődési program alapján működő iskolák kötelesek a tanteremben elhelyezni az állami zászló grafikai ábrázolását, az állami himnusz szövegét és a Szlovák Köztársaság Alkotmányának preambulumát úgy, hogy azok méltóságán ne essen csorba. Mondjatok konkrét példákat arra, hogy mikor játsszák vagy éneklik az állami himnuszt! Melyik állami szimbólumok iránt nyilvánítunk tiszteletet, és hogyan? (Segítségül szolgál az ide vonatkozó törvény fenti részlete.) Mondjatok példákat arra, mi minősülne a törvény 13. a -a, 2. bekezdése megsértésének! 7

9 5. Dolgozzatok a Szlovák Köztársaság Alkotmánya preambulumának szövegével, és egészítsétek ki az alábbi táblázatot! Hagyományok Kormányzati forma A kisebbségekhez való viszony A többi államokhoz való viszony Ki fogadja el az alkotmányt? Ki által kerül elfogadásra az alkotmány? PREAMBULUM Mi, a szlovák nemzet, emlékezve elődeink politikai és kulturális örökségére, a nemzeti létért és saját államiságunkért folytatott harcok több évszázados tapasztalataira, a cirilli-metódi szellemi örökség és Nagy Morávia történelmi üzenete értelmében, a nemzeti önrendelkezés természetes jogából kiindulva, közösen a Szlovák Köztársaság területén élő nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok tagjaival, a demokratikus államokkal való tartós és békés együttműködés érdekében, törekedve a kormányzás demokratikus formájának, a szabad élet biztosítékainak, a szellemi kultúra fejlődésének és a gazdasági jólétnek a megvalósítására, vagyis mi, a Szlovák Köztársaság polgárai képviselőinken keresztül elfogadjuk az alábbi alkotmányt: Az újkori történelemben is keletkeznek államok különböző okok miatt és különféle módokon: Az első világháború után az egyes államok közös megegyezése alapján keletkezett többek között Cseh- -Szlovákia is. Önálló államok alakultak ki a második világháború után Nagy-Britannia, Franciaország stb. volt gyarmataiból ben két állam egymáshoz való csatolásával (a Német Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság) született meg a Német Szövetségi Köztársaság. A 20. század végén a Balkán-félszigeten a volt Jugoszláviából alakultak a következő államok: Bosznia- -Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Szerbia, Szlovénia, Montenegró. AZ ÁLLAM FUNKCIÓI Kulcsfogalmak: az állam funkciói, belső funkciók, külső funkciók Motto A hatalom elsősorban felelőség. Ch. L. Montesquieu Tudjátok-e, hogy az állam fizeti a gyermekek és a diákok egészségügyi biztosítását, pénzügyi lehetőségeihez mérten támogatja a művelődést és a tudományos munkát, irányítja a gazdaságot, segíti az időseket, és támogatja az egészségkárosultakat? 8

10 Az állam azáltal, hogy megszervezi és irányítja a társadalom életét, betölti a funkcióját. Ezt más néven az állam bel-, illetve külpolitikájának nevezzük. Az állam funkciói két csoportba sorolhatók: belső funkciók, külső funkciók. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy az állam belső és külső funkciói a kormány feladatát képezik. A kormány ezeket a feladatokat a saját kormányprogramjában megtervezi, majd az egyes minisztériumok által megvalósítja. biztonsági Az állam funkciói gazdasági és nemzetközi együttműködés jogi belső funkciók külső funkciók ökonómiai szociális, egészségügyi kulturális, művelődési külkereskedelem az állam védelme AZ ÁLLAM BELSŐ FUNKCIÓI (AZ ÁLLAM BELPOLITIKÁJA) Biztonsági funkció az állam felel az állampolgárok biztonságáért, egészségéért, vagyonáért, biztosítja az állami szervek és intézmények működését, védelmezi az állampolgárok jogait és szabadságjogait. Ezt a feladatát mindenekelőtt a belügyminisztérium és a fegyveres erők (rendőrség, hadsereg) segítségével látja el. Jogi funkció megvalósítása és biztosítása az igazságügyi minisztérium és a bíróságok által történik úgy, hogy minden tekintetben figyelembe veszik az állam jogrendjét. Gazdasági funkció az állam megszabja a gazdaság működésének szabályait, megtervezi a költségvetést, és a pénzügy-, a gazdasági, a közlekedési és régiófejlesztési, valamint a mezőgazdasági minisztérium által irányítja a gazdaságot. Szociális funkció az állam támogatást nyújt a betegállományban levő embereknek, az időskorúaknak, azoknak, akik elvesztették a megélhetésükhöz szükséges eszközöket, továbbá segíti a szükséghelyzetben levő embereket, gyermekes családokat stb. Kulturális funkció az állam gondoskodik a kulturális örökségről, az oktatásról és a tudományról, a természetvédelemről. Ezt a feladatot a kulturális minisztérium, az oktatási, tudományos, kutatási és sportminisztérium, valamint a környezetvédelmi minisztérium látja el. AZ ÁLLAM KÜLSŐ FUNKCIÓI (AZ ÁLLAM KÜLPOLITIKÁJA) Más államokkal való politikai és gazdasági együttműködés az állam biztosítja a más államokkal és nemzetközi szervezetekkel való jó viszonyt is. Külkereskedelem megszabja az árukivitel és -behozatal szabályait. Az állam területének védelme az állam megvédi saját területét egy más állam részéről történő esetleges támadással szemben, részt vállal nemzetközi katonai akciókban pl. a terrorizmus megakadályozására. Az itt említett funkciók a demokratikus államokra jellemzőek. 9

11 Valamennyi állam megszervezi és irányítja polgárai életét, irántuk kötelességei vannak. A belpolitikát biztonsági, jogi, gazdasági, szociális és kulturális funkciója betöltésével valósítja meg. Az állam külső funkciói közé tartozik az állampolgárok és vagyonuk megóvása, továbbá az állam védelme. A kormány a feladatait az egyes minisztériumok által tervezi és valósítja meg. Szómagyarázat miniszter a kormány által a minisztérium vezetésével megbízott személy terrorizmus erőszakot alkalmazó durva megfélemlítés Kérdések 1. Melyek az állam belső funkciói? Szerintetek melyik ezek közül a legfontosabb? Véleményeteket indokoljátok meg! 2. Melyik fegyveres egységek biztosítják az állampolgárok védelmét? 3. Mi tartozik az állam külpolitikájához? 4. Az államhatalom mely szervei (a tananyagban feltüntettük őket) valósítják meg az állam belső funkcióját? Feladatok és javaslatok 1. Rajzoljátok le az alábbi táblázatot a füzetbe, és egészítsétek ki azzal, hogy nektek mint a Szlovák Köztársaság polgárának mit tesz lehetővé az állampolgárság, és mit biztosít számotokra az állam! egészségbiztosítás szociális gondoskodás biztonság művelődés állami finanszírozás 2. Gondolkodjatok el, hogyan lehet jó viszonyt ápolni más államokkal és a nemzetközi szervezetekkel! Mondjatok példákat is! 3. Részletek a napi sajtóból Más államok is érdeklődnek a csatlakozás iránt. Motivációként az szolgál, hogy egy közösségnek az Európai Uniónak lehetnek a tagjai, amely olyan értékeket vall magáénak, mint az emberi méltóság iránti tisztelet, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása. Kérdések 2007 novemberének második felétől a Szlovák Köztársaság első alkalommal elnökölt az Európa Tanácsban. Ez azt jelenti, hogy a Szlovák Köztársaság külügyminisztere hat hónapon keresztül az Európa Tanács Miniszteri Tanácsának elnökeként tevékenykedett. Az Európa Tanács olyan kormányközi szervezet, amely egyebek mellett az emberi jogok védelmét, a plurális demokráciát, a jogállamiságot is felügyeli, továbbá keresi azon problémák közös megoldását, amelyekkel az európai társadalomnak szembe kell néznie. Milyen nemzetközi szervezetekről van szó a részletekben? A Szlovák Köztársaság rendes tagja-e ezeknek a szervezeteknek? Állapítsátok meg a szövegből, hogy milyen közös céljaik vannak ezeknek a szervezeteknek! Ki jelenleg hazánk külügyminisztere? 10

12 4. A jó állam a jó polgárok munkájának az eredménye. Írjátok le, hogyan képzelitek el jó államot és a jó polgárt! Alakítsatok csoportokat, és hasonlítsátok össze a véleményeteket a csoporton belül! 5. Hozzatok az órára különféle újságokat! Alakítsatok csoportokat! Mindegyik csoport találjon a lehető legtöbb olyan cikket, amely az állam adott funkciójával foglalkozik! KORMÁNYZATI FORMÁK Kulcsfogalmak: monarchia, köztársaság, diktatúra Motto Az állam én vagyok. XIV. Lajos Mindegyik államban függetlenül attól, hogyan keletkezett meg kellett oldani annak kérdését, hogy kinek a kezében legyen az államhatalom, milyen állami szervek működjenek benne, és milyen legyen ezek között a kapcsolat. Mindenekelőtt a kormányzati formától függ, hogy az állam hogyan valósítja meg tevékenységét. Tehát arról van szó, hogy legmagasabb méltóságként ki áll az állam élén, és milyen a viszonya a többi állami szervhez. Az államok különfélék lehetnek annak alapján, hogy ki uralkodik bennük, milyen az állam legfelső szintű szerveinek a szerkezete, és kormányzati formájuk is eltérő lehet. A leggyakoribb kormányzati formák közé tartoznak: a monarchia, a köztársaság és a diktatúra. KORMÁNYZATI FORMÁK monarchia köztársaság diktatúra Az állam élén az uralkodó király, császár, herceg, fejedelem, szultán, sejk áll. Személyes kiváltságai és korlátlan hatalma van; esetleg a parlamenttel osztozik a hatalmon. Típusai: abszolút, rendi, alkotmányos, parlamentáris, dualista stb. monarchia. A hatalom felé vezető út: a hatalom öröklődik, ritkább esetben választás útján érhető el. Az állam élén az elnök áll, jogköreit az alkotmány szabja meg. Típusai: elnöki, parlamentáris. A hatalom felé vezető út: meghatározott időszakra vagy a parlament választja, vagy közvetlen választás útján kerül hatalomra. Az állam élén egy korlátlan hatalommal rendelkező egyén vagy szervezet (párt) áll. Típusai: katonai, fasiszta, proletárdiktatúra. A hatalom felé vezető út: államfordulat, katonai fordulat. A monarchiáról és a köztársaságról már a korábbi évfolyamokban tanultatok, ezért csak a diktatúráról ejtünk bővebben szót. 11

13 A diktatúra (önkényuralom) olyan kormányzati forma, amikor a politikai hatalom egy korlátlan uralkodó vagy emberek kis csoportjának a kezében összpontosul. Az államfő funkcióját nem törvényes úton, pl. államcsínnyel foglalják el. A diktatúra jellemzői: a hatalom (a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói) egy vezér vagy egy párt kezébe kerül, a lakosság nagy részét kizárják a politikai döntésekben való részvételből; ez úgy történik, hogy vagy egyáltalán nem rendeznek választásokat, vagy csak formálisan zajlanak (manipulált választások), a véleménynyilvánítást cenzúrával (a sajtó ellenőrzésével) nyomják el, vagy pedig a tömegtájékoztatási eszközök (sajtó, tévé, rádió) felett egyeduralmat szereznek. A történelem folyamán többféle diktatúra létezett, pl.: fasiszta (Németországban, Olaszországban, Japánban), katonai diktatúra (Chilében), proletárdiktatúra (a volt szocialista országokban). Az állam az emberi társadalom szervezettsége meghatározott területtel, lakossággal és irányítói szervekkel (államhatalommal). Az államokban különféle kormányzati formák léteznek. Az állami szervek rendszere és a köztük levő viszony alapján megkülönböztetünk monarchiát, köztársaságot, diktatúrát. Mindenekelőtt a kormányzati formától függ, hogy az állam hogyan teljesíti feladatait. Szómagyarázat cenzúra ellenőzés, felügyelet (főleg a sajtó és a tömegtájékoztatási eszközök felett) totalitarizmus egy párt hatalma (főleg a szocializmusban), a nemzet és az állam formális egységét fenntartó erőszakos rendszer Kérdések 1. Jellemezzétek a köztársaságot! 2. Milyen közös jegyekkel rendelkezik a monarchia és a köztársaság? 3. Jellemezzétek saját szavaitokkal a diktatúrát! Feladatok és javaslatok 1. Keressétek meg a térképen azokat az államokat, amelyek a Balkán-félszigeten Jugoszlávia felbomlásával keletkeztek! Milyen okok vezettek ezen új államok megszületéséhez? 2. Rajzoljátok le a táblázatot a füzetetekbe, és egészítsétek ki a hiányzó adatokkal! KORMÁNYZATI FORMÁK Milyen az állampolgárok részvétele az államhatalomban? Ki áll az állam élén? demokracia diktatúra monarchia köztársaság 3. A képen egy ismert államfőt láttok. Tudjátok, ki van a képen? Milyen kormányzati forma képviselője? Hasonlítsátok össze az államban elfoglalt helyét a köztársasági elnökével! Magyarázzátok meg, hogy esetükben miben tér el a hatalom és a jogkörök megszerzésének a módja! Képzeljétek el, hogy betölthetnétek a király vagy a köztársasági elnök funkcióját! Melyiket választanátok, és miért? 4. Miniprojekt-javaslat Válasszatok ki egyet napjaink európai monarchiái közül! Szerezzetek információkat az uralkodócsaládról, az uralkodónak az államban betöltött szerepéről és befolyásáról! A megszerzett információkat ismertessétek osztálytársaitokkal! 12

14 A történelemből a monarchiák alábbi típusait ismerjük: örökletes az új uralkodó az uralkodócsaládból kerül ki öröklési jogából kifolyólag, választott napjainkban pl. Vatikán állam teokratikus uralkodója, a múltban Lengyelország. Az uralkodó hatalmi befolyása alapján az alábbi monarchiákat különböztetjük meg: abszolutista az uralkodó korlátlan hatalma jellemzi, aki nemcsak az állam feje, hanem a törvények fölött álló szuverén állami szerv is. A múltban (a században) szokványosnak tekintették azt a kormányzati formát, amikor a király a jog és az alkotmány forrása volt, a kezében összpontosította az államhatalmat, ellenőrizte az egyházat, és korlátlan hatalmat gyakorolt az alattvalói felett; rendi főleg a 15. és a 16. században fordult elő. Az állam igazgatásában részt vett a nemesség, a papság és később a városi polgárság (pl. Csehországban, Lengyelországban); parlamentáris a hatalom a parlamenté, amely a legfelső képviseleti és törvényhozói szerv, és általános választások útján jut hatalomhoz. Az uralkodó csak külsőleg képviseli az államot államfőként (pl. Japánban); alkotmányos az uralkodó jogköreit az alkotmány korlátozza és határozza meg, amely a parlament és a kormány szerepét is megszabja; az uralkodó formálisan az állam feje (pl. Nagy-Britannia, Svédország, Dánia); dualista a törvényhozói hatalmat az uralkodó és a parlament megosztja egymás között. Az uralkodó csaknem abszolút hatalommal rendelkezik, a törvényhozói hatalom bizonyos részét azonban átengedi a parlamentnek. Az uralkodó tölti be pl. a kormányfő tisztségét, funkciókba kinevez, illetve onnan visszahív személyeket; a kormány azonban a parlamentnek tartozik felelősséggel. Ez a kormányzati forma viszonylag ritka, manapság Jordániában és Szaud-Arábiában ismert. AZ ÁLLAMHATALOM SZERVEI Kulcsfogalmak: hatalommegosztás, törvényhozói hatalom, végrehajtói hatalom, bírói hatalom Motto Akinek a kezében hatalom van, hajlamos rá, hogy visszaéljen vele. Ch. L. Montesquieu Az állam összetett, bonyolult szervezet, amelyik sokrétű tevékenységet fejt ki. Ezért fontos, hogy az irányító szervek és az államhatalom ne egyetlen ember vagy csoport kezében összpontosuljanak, mert különben visszaélhetnének vele. Hogy ilyesmi ne fordulhasson elő, az államhatalom három, egymástól független egységre oszlik: törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalomra. Az államhatalom mindhárom egysége kölcsönösen kiegészíti és ellenőrzi egymást. ÁLLAMHATALOM Törvényhozói hatalom Végrehajtói hatalom Bírói hatalom parlament kormány elnök / uralkodó bíróságok 13

15 A törvényhozói hatalmat az állam azon szervei alkotják, amelyek részt vesznek a társadalmat irányító szabályok megalkotásában. A múltban mindenről a királyok és a császárok döntöttek, akik hatalmukat örökölték, manapság ez a feladat a parlamentre hárul. A parlament lehet: egykamarás egy kamarával rendelkezik (pl. a Szlovák Köztársaságban), kétkamarás két kamarája van (Cseh Köztársaságban, Nagy Britanniában, USA-ban). A parlament legfontosabb feladatai: elfogadja és módosítja az alkotmányt, elfogadja és módosítja a törvényeket, jóváhagyja a költségvetést, megítéli a kormány tevékenységét. A törvényhozói hatalmat azok az állami szervek képviselik, amelyek a törvényeket életbe léptetik. Ezek az államok kormányai, a különböző magas szintű állami hivatalok és a köztársasági elnök. A kormány a miniszterek testülete élén a kormányfővel. A bel- és külpolitika megvalósításáért felel, vagyis a kormány feladatai a következők: a törvények végrehajtásához szükséges kormányrendeleteket ad ki, a parlament elé terjeszti a programnyilatkozatot és az állami költségvetést, törvényjavaslatokat nyújt be a parlamentnek, nemzetközi szerződéseket készít elő és tárgyal meg. A végrehajtói hatalomhoz tartozik a köztársasági elnök is. Az államfő szerepét tölti be. Megválasztható a polgárok által közvetlen választások során, vagy a parlament által. Az állam hagyományainak és alkotmányos jogkörének megfelelően erős vagy gyenge hatalommal rendelkezik. Az államot kifelé képviseli. Az elnök leggyakoribb jogkörei közé tartoznak az alábbiak: nemzetközi szerződésekről tárgyal, illetve írja alá azokat, nagyköveteket fogad és bíz meg, népszavazást hirdet, törvényeket és egyéb okiratokat ír alá. Az államfő a fegyveres erők főparancsnoka is. A bírói hatalom a független és a pártok felett álló bíróságoké. A polgárok közti peres eljárásokban és büntetőügyekben döntenek. Különleges szerepe van az alkotmánybíróságnak. Nemcsak azokról az esetekről dönt, hogy a törvények összhangban vannak-e az alkotmánnyal, hanem akkor is, ha a polgár úgy érzi, hogy alapvető emberi jogait megsértették. Az államhatalom három összetevője kölcsönösen kiegészíti és ellenőrzi egymást. Az állami szervek szerepét és felelősségét az állam alkotmánya határozza meg pontosan. Annak érdekében, hogy az államhatalommal ne lehessen visszaélni, és az állam a polgárok javára működjön, a hatalmat több szerv között kell megosztani. A demokratikus országokban az államhatalmat törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalomra osztják. A törvényhozói hatalom legfelső szerve a parlament, a végrehajtói hatalomé pedig a köztársasági elnök és a kormány. A bírói hatalmat a független bíróságok képviselik. Hogy mindegyik állami szerv tisztában legyen azzal, hogy meddig terjed a hatásköre és a felelőssége, szerepüket és viszonyaikat az állam alapvető törvénye az alkotmány szabja meg. Szómagyarázat kormányfő miniszterelnök parlament törvényhozó hatalom képviselőtestülete 14

16 Kérdések 1. Miért kell az államhatalmat megosztani? 2. Hasonlítsátok össze a parlament és a kormány jogköreit! 3. Kik alkotják a kormányt, és ki áll az élén? 4. Milyen jogkörökkel rendelkezik a köztársasági elnök? Feladatok és javaslatok 1. Az alábbi esetek melyikében beszélhetünk erős elnöki hatalomról, illetve gyenge elnöki hatalomról? Döntéseteket indokoljátok meg! a) az elnöknek nincs politikai felelőssége a kormány politikai felelősséggel tartozik a parlamentnek a megválasztott parlamentnek törvényhozói hatalma van b) az elnök a végrehajtói hatalom élén áll a parlamentnek nincs ellenőrzési jogköre a végrehajtói hatalommal szemben, az elnök mandátuma nem a parlamenttől származik. 2. Keressétek ki a Szlovák Köztársaság Alkotmányában, hogy az alábbi állítások igazak-e, és válaszaitokat hasonlítsátok össze! Az elnök leállíthatja egy törvény elfogadását. A kormány jóváhagyhatja az Európai Unióból való kilépésről szóló nemzetközi megállapodást. Az elnök elfogadhat egy olyan javaslatot, amelyik a halálbüntetés visszaállításáról szóló népszavazás kiírását kezdeményezi. A parlament visszahívhatja az elnököt. 3. Mondjatok a történelemből olyan példákat, amikor az államhatalom minden formája egy ember vagy személyek egy csoportjának a kezébe került! 4. Hasonlítsátok össze, hogy miben közös, illetve miben tér el a két eskü szövege! Az eltéréseket indokoljátok meg! Az SZK elnökének esküje: Becsületemre és lelkiismeretemre esküszöm, hogy a Szlovák Köztársasághoz hű maradok, ügyelek a szlovák nemzet, valamint a Szlovák Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok jólétére. Feladataimat az állampolgárok érdekében fogom végezni, megtartom és védelmezem az alkotmányt és a többi törvényt. Az USA elnöki esküje: Ünnepélyesen esküszöm (fogadom), hogy az Egyesült Államok elnökének funkcióját tisztességgel ellátom, és erőmhöz mérten megtartom, őrzöm és védelmezem az Egyesült Államok Alkotmányát. 5. Miniprojekt-javaslat Dolgozzatok az SZK/SR Alkotmányával és más forrásokból származó információkkal! Válaszszátok ki a hazai államhatalom egyik egységét, és dolgozzatok ki projektet jogköreiről és az e szervet érintő érdekességekről! A projektet mutassátok be osztálytársaitoknak! A TÖRVÉNYHOZÓI HATALOM Kulcsfogalmak: parlament az SZK Nemzeti Tanácsa, törvény, törvényhozói folyamat, az SZK Törvénytára, a törvény érvényessége, a törvény hatályossága 15

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András

Alkotmányjog. előadó: dr. Szalai András Alkotmányjog előadó: dr. Szalai András 1 A jog fogalma, a magyar jogrendszer tagozódása KÖZJOG MAGÁNJOG Alkotmány, Alaptörvény az alkotmány fogalma és típusai az 1949. évi XX. törvény Alaptörvény jellemzői

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus

A szuverenitás összetevői. Dr. Karácsony Gergely PhD Egyetemi adjunktus A szuverenitás összetevői Dr. PhD Egyetemi adjunktus Szuverenitáselméletek Kit illet a főhatalom? Abszolút monarchiák: Jean Bodin: fejedelmi szuverenitás Thomas Hobbes: az alattvalók lemondanak bizonyos

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16.

Alkotmányjog 1. Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel tavaszi szemeszter ELTE ÁJK február 16. Alkotmányjog 1 Alkotmány, alapelvek Jogforrások Státusok Részvétel 2016-17. tavaszi szemeszter ELTE ÁJK 2017. február 16. A tantárgy Előadás Gyakorlat Vizsgakövetelmények Vizsgarendszer A tanszékről alkjog.elte.hu/

Részletesebben

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK Bánlaki Ildikó 2009/2010/2015 KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kormányfő miniszterelnök államfő Mi a köztársasági elnök kifejezés megfelelője? MONARCHIA KÖZTÁRSASÁG császár király cár sah köztársasági

Részletesebben

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS készítette: Bánlaki Ildikó DEMOKRÁCIA a hatalomgyakorlás formája MODERNITÁS modern állam demos választójoggal rendelkezők csoportja (nagy) a közügyek intézésére

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

VI. téma. Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások

VI. téma. Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások VI. téma Jogalkotás, a bírói jog, szokásjog. Jogforrások 1. A jogalkotás 1.1. Fogalma: - specifikus állami tevékenység, - amit főleg közhatalmi szervek végezhetnek - és végterméke a jogszabály. Mint privilegizált

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ

A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ dr. Kocsis Miklós PhD, MBA A FELSŐOKTATÁS-IGAZGATÁS ÚJ TRENDJEI ÉS AZOK INNOVATÍV HATÁSAI A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Kiindulópont ( )

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Államfunkciók. Kormányforma. Államforma. Államelmélet. Királyság. Köztársaság Modern Állam funkciói

Államfunkciók. Kormányforma. Államforma. Államelmélet. Királyság. Köztársaság Modern Állam funkciói Modern Állam funkciói Organizatórikus; Államépítő Államelmélet Ideologikus funkció Politikai funkció Alapismeretek Funkciók, forma, ismérvek, kormányforma, Alkotmányos Állam Társadalmi érdekegyeztető,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman Kvíz2011.10.28 Name: 1. Mi tartozik a magyar államszervezethez? a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman 2. Ki az államf? a) köztársasági elnök

Részletesebben

Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között

Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között Szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között (Részletek) 2. cikk A Szerződő Felek az Egyesült Nemzetek Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt.

Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt. Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt.doc] Tervezet Preambulum SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIA STATÚTUMA (Terra

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76)

II. TÉMA. A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) 1 II. TÉMA A közigazgatás működésének követelményrendszere (TK 69 76) A közigazgatás közérdekű tevékenységét különböző alapelvek jellemzik. Ezek nem jogági alapelvek vagy csak bizonyos fokig azok. Így

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA Bratislava 2010 Ki az állampolgári jogok biztosa? Az állampolgári jogok biztosa Szlovák Köztársaság független alkotmányos szerve, amelynek pozícióját és hatáskörét a Szlovák

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013

*** AJÁNLÁSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0268(NLE) 21.5.2013 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 21.5.2013 2012/0268(NLE) *** AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA 15. szakbizottsági ülés - 2012. szeptember 24. CIVEX-V-036 Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE: AZ UNIÓS POLGÁROK VÁLASZTÓJOGÁNAK

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Az új magyar választási rendszer

Az új magyar választási rendszer Az új magyar választási rendszer Dr. Smuk Péter, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Győr a demokratikus rendszer "a politikai döntéshozatal céljával létrehozott olyan intézményes berendezkedés,

Részletesebben

PRAEAMBULUM. Alapvető rendelkezések

PRAEAMBULUM. Alapvető rendelkezések 1 a. Az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés, mint a nemzet képviseletére hivatott testület. Az alkotmány Magyarország legfontosabb jogforrása, a jogrend alapja ugyanakkor nem csak jogszabály, hanem olyan

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek

Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben II. A nemzeti jelképek Tartalom Előszó... 9 I. Bevezetés. A szimbolikus elemek szerepe a rendszerváltás utáni kelet-közép-európai alkotmányfejlődésben... 12 II. A nemzeti jelképek helye a hatályos magyar Alkotmányban kelet-közép-európai

Részletesebben

CIG 87/04 ADD 2 REV 2

CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 25. (OR. fr) CIG 87/04 ADD 2 REV 2 A CIG 87/04 DOKUMENTUM 2. FÜGGELÉKE REV 2 Tárgy: A kormányközi konferencia záróokmányához csatolandó

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG Az alkotmány és alkotmányosság 1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG BEVEZETÉS A fejezet az alkotmány és alkotmányosság egyes fontosabb kérdéseivel foglalkozik. Az alkotmányosság követelményeinek megismerése

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A kooperatív tanulás előnyei

A kooperatív tanulás előnyei A kooperatív tanulás előnyei diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 41 Együttműködési feladatok D1 Matematikai érdeklődésű gyerekek számára Oldjátok meg a következő feladatot! Egy asztalitenisz-versenyen

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl*

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 89. szám 25637 II. Tör vé nyek 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl* Az Országgyûlés

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány Tippek 1 Kérdések Válaszok Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány A kiadvány megjelenését a Munkaerőpiaci Alap terhére az Nemzeti

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés

SZKA208_11. Az EU a nemzetközi együttműködés SZKA208_11 Az EU a nemzetközi együttműködés terepe tanulói AZ EU A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉS TEREPE 8. évfolyam 103 11/1 SZÓKÁRTYÁK Az activity játékhoz Tagállam Bizottság Parlament Euró Zászló Szerződés

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

Társadalmi szerződés. Tanulj élni jogaiddal, és ne feledd a kötelességeidet! A 11. ÉVFOLYAM. p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n

Társadalmi szerződés. Tanulj élni jogaiddal, és ne feledd a kötelességeidet! A 11. ÉVFOLYAM. p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n SZK_211_01 p o l g á r a d e m o k r á c i á b a n Társadalmi szerződés Tanulj élni jogaiddal, és ne feledd a kötelességeidet! modul szerzője: Erdei Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról (CON/2010/56) Bevezetés és jogalap 2010. július 1-jén a magyar

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

1. JOGFORRÁSOK. Típusai. Jogszabály (alkotmány, törvény, rendelet, rendes vagy rendkívüli jogrendben)

1. JOGFORRÁSOK. Típusai. Jogszabály (alkotmány, törvény, rendelet, rendes vagy rendkívüli jogrendben) 1. JOGFORRÁSOK Típusai Jogszabály (alkotmány, törvény, rendelet, rendes vagy rendkívüli jogrendben) Közjogi szervezetszabályozó eszköz (normatív határozat és utasítás) Speciális jogforrás (AB határozat,

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce

III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce III. A kisebbségi nyelvhasználat hazai szabályozása, illetve gyakorlata és a nemzetközi mérce Zoran LONČAR Kisebbségi nyelvhasználat a hazai törvényhozásban és a gyakorlatban I. Megállapítva, hogy egy

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t Országgy ű léc uiir~ acsl~: Irományszám : TI o.' A 6 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítás a Érkezett : 2016 ÁPR 2 6. (2016 ) Az Országgy űlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL TIZENNEGYEDIK JEGYZÕKÖNYV AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ ALAPVETÕ SZABADSÁGOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ EGYEZMÉNYHEZ, AZ EGYEZMÉNY ELLENÕRZÕ RENDSZERÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Preambulum Az Európa Tanács tagállamai, az emberi jogok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG SAJÁTOS NEMZETKÖZI FELADATOK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁBAN MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Tóth László Ma Európában a nemzetállami logika és a közös európai fellépés vitája feszül. A kérdések úgy hangzanak, hogy

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3

TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3 1 TÁRSADALOMISMERET_12_TÁVOKTATÁS_1_V3 ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 1, Tétel Mi a politika? Mi a demokrácia? A politika fogalma. Alkotmány. A demokrácia alapelvei. A demokratikus társadalmi és állami berendezkedés

Részletesebben

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei

A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei A.1) A büntetőjog fogalma, feladata; az állami büntetőhatalom korlátai; a büntetőjog alapelvei Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016. A büntetőjog fogalma

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben