Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015."

Átírás

1 Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció december

2 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő neve: Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban Zalavíz Zrt.) Ajánlatkérő címe: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Ajánlatkérő telefonszáma: +36 / Ajánlatkérő faxszáma +36 / Ajánlatkérő címe: b. A pályázati felhívás tárgya Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén évben c. A szerződés meghatározása: Vállalkozói szerződés d. Teljesítés határideje, a szerződés időtartama: e. Teljesítés helye: Zalavíz Zrt. ellátási területe f. Az ajánlat bírálati szempontjai: Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. g. Hiánypótlás és tisztázó kérdések lehetősége: Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. A pályázattal kapcsolatosan kérdéseket csak írásban lehet fel tenni (lehet is), amelyekre adott válaszok minden pályázónak/ajánlattevőnek megküldésre kerülnek. Kérdések feltevésének határideje: december 9. A kérdéseket az alábbi elérhetőségen lehet feltenni (mindkét címen együtt): és h. Ajánlattételi felhívás közzététel napja: december 2. i. Az ajánlattételi határidő: december :00 h j. Ajánlat benyújtásának címe: Helye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. 2/22

3 k. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlattárgyalás nélkül kerül elbírálásra: Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, azonban fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőkkel a beszerzési eljárás bármely szakaszában tárgyaljon a beszerzés mennyiségéről, értékéről, a feltételeket érdemben megváltoztassa, alternatív ajánlatokat kérjen be, vagy bármely más olyan dologban egyeztessen valamennyi ajánlattevővel, amely a Vállalkozás érdekeinek érvényesülését jobban szolgálja. E tárgyalásokra a verseny tisztaságának biztosítása érdekében minden érvényes ajánlatot tevőt meg kell hívni, és a meghívásra megjelentekkel együtt lehet tárgyalni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt minden ajánlattevőnek meg kell küldeni, függetlenül attól, részt vett-e a tárgyaláson. l. Az eljárásban való részvétel feltétele: Az ajánlati felhívásra, határidőre történő dokumentáció/ajánlat beadása. Amennyiben az pályázó a leadási határidő előtt 5 nappal írásban [ is elég] jelzi, hogy részt kíván venni, ajánlattételt kíván tenni, abban az esetben a g. pontban feltett kérdésekre a válaszok neki is megküldésre kerülnek. m. Ajánlat elkészítése és költsége: Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását. Az ajánlattételi dokumentáció ingyenes, a honlapon mindenki számára elérhető. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. n. Ajánlat pénzneme: Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. o. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához, ezen idő alatt az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a feltételeket nem kielégítőként visszautasít. p. Ajánlat formája: Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: ajánlattevő neve és címe, kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, -címe, beszerzés tárgyának megnevezése. Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum. Az ajánlatot össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. 3/22

4 q. Ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése: Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti példányát borítékban (csomagban) kell lezárniuk. A borítékon/csomagon fel kell tűntetni: a címet: Zalavíz Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8., Somlai Péter ajánlat megnevezését (ajánlattételi felhívás tárgyát), az ajánlattevő nevét és székhelyét, Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel, Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is. r. Ajánlat visszavonása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az ajánlattételi felhívást (pályázatot) indoklás nélkül bármikor visszavonja. s. Ajánlat minimális tartalma: Cégbemutató. Géppark bemutatása Ajánlattevő által kitöltött vállalkozási szerződéstervezet (1. sz. melléklet kitöltve), az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget [kiszállás, rezsióra, anyag stb.] Minőségirányítási (ISO stb.) tanúsítványok másolatai (ha van). AJÁNLATI NYILATKOZAT a pályázati dokumentációban foglaltak tudomásulvételéről és maradéktalan elfogadásáról (melléklet szerint). Jelentősebb szennyvizes területen végzett közműépítéssel kapcsolatos referenciák években. Egyéb közölni kívánt részek. 4/22

5 EGYÉB FELTÉTELEK Lásd a mellékelt szerződés-tervezetben (1. sz. melléklet). Az árak a szerződéses időszakon belül nem változhatnak. Fizetési határidő: 30 nap Havi (gyűjtött) számlázás Az elvégzett munka tételesen kerül elszámolásra (lásd melléklet). A megrendeléseket Magyar Közút Kht. kezelésében levő utak esetében 5 munkanap, egyéb esetekben 8 munkanapon belül el kell végezni, kivétel ha az Ajánlatkérő előzetesen ettől eltérő határidőt ad meg. Határidő csúszás esetén a munkát kötbér terheli, melynek mértéke: ,- Ft/nap, továbbá a nyertes Ajánlattevőnek felelősséget kell vállalnia a helyreállítás elmaradásáért okozott károkért. Az Ajánlatkérő által a munkák (szükség esetén pótmunkák) megrendelése írásban ( en) történik. Az Ajánlattevőnek I. osztályú minőségben kell teljesítenie. Az Ajánlattevő az átvett munkaterületen az élet- és vagyonbiztonságról, a munkavédelmi előírásokról, a tűzvédelemről és a jogszabály szerinti garanciavállalásról maga gondoskodik és őt terhelik az esetlegesen ezek megszegéséből adódó jogkövetkezmények. Az Ajánlattevő alvállalkozó alkalmazás esetén azt írásban köteles az Ajánlatkérőnek előzetesen bejelenteni. A munkaterület tisztaságát, rendezettségét biztosítani kell. A feladat elvégzéséhez az összes szükséges eszközt, anyagot, felszerelést stb. az Ajánlattevőnek kell biztosítania. Az Ajánlattevő a munkagépből/munkaeszközből történő olajkifolyást köteles azonnal elhárítani. Az ebből eredő összes kárt kármentesítés költségét is beleértve köteles az Ajánlatkérőnek megtéríteni. A munkavégzés során a munkavédelmi, munkabiztonsági, balesetelhárítási kötelezettségek betartása, betartatása az Ajánlattevő kötelessége. Az Ajánlattevőnek érvényes [rendezett] általános- és tevékenységi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés idejére, minimum 5/15 MFt/év kártérítési limittel. Az 1. sz. melléklet szerinti munkák mennyisége nem meghatározható, emiatt a szerződés becsült értéke előre nem határozható meg. 5/22

6 MELLÉKLET 6/22

7 1. sz. melléklet Vállalkozási szerződés (tervezet) 1. Szerződő felek Cégnév/név: ZALAVÍZ ZRT. Cím: 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 8. Adóigazgatási jelzőszám: Képviselő: Nagy András vezérigazgató mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről Cégnév/név: Cím:.. Adóigazgatási jelzőszám: - - Képviselő: mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 2. Szerződés tárgya: Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén évben 3. Munkák megrendelése: A tényleges munkák (szükség esetén pótmunkák) megrendelése (a hozzávetőleges m 2 illetve a darabszám(ok) megadásával) a 2. sz. mellékletben meghatározott személyek aláírásával, írásban ( is) történik. Pótmunka felmerülése és elrendelése esetén Megrendelő a megrendelést módosítja, a felek a pótmunka ellenértékében közösen állapodnak meg. Rendkívüli sürgősség esetén a felek elfogadják a telefonon történő megrendelést is, utólagos írásbeli jóváhagyással. 3. A vállalkozói díjak, egységárak: lásd az 1. sz. mellékletben. Az árak a szerződés ideje alatt nem változnak. 4. Teljesítési határidő: A vállalt munka határideje a Magyar Közút Kht. Kezelésében lévő úton 5 munkanap, egyéb esetekben 8 munkanap, kivétel ha a Megrendelő ettől előzetesen eltérő határidőt állapít meg. Minden ettől eltérő esetben a megrendelésben a Megrendelőnek fel kell tüntetni a munkavégzés határidejét. 5. Munkaterület szolgáltatás: A Megrendelő munkához a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés aláírásával a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A kivitelezés során a Megrendelő által előírt munkavédelmi előírások a szerződés mellékletét képezik (3. sz. melléklet). Amennyiben szükséges, a Megrendelő a munka kivitelezéséhez szükséges összes hatósági engedélyt olyan időpontban bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, hogy azok hiánya a munka megkezdését ne akadályozza. A Vállalkozó az aktuális megrendelt munkahelyszínen a munka kezdetétől annak befejezéséig felelősséggel tartozik. Vállalkozó feladata és kötelessége a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének megőrzése, továbbá a munkaterület védelme. Vállalkozó az ezen rendelkezések megsértéséből eredő valamennyi kárért felelősséggel tartozik. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagot, gépet, szerszámot és munkaerőt a Vállalkozó a saját költségén biztosítja. 7/22

8 6. Átadás-átvételi eljárás A tárgyi munkák elvégzésének bejelentését a Vállalkozó írásos értesítésen felül telefonon is közli a Megrendelővel. Az elvégzett munkákról havi teljesítésigazolásos-összesítő készül, melyet a Megrendelő helyszíni képviselője ellenőrzés után aláírásával igazol. A teljesítésigazolás csak abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha azt minkét fél aláírta. Szerződő felek képviselőit lásd a 2. sz. mellékletben 7. Vállalkozói kötelezettségek, minőség, minőségbiztosítás A Vállalkozónak nincsen kizárólagos joga a szerződés tárgyára, a Megrendelő adott esetben mással is végeztetheti az adott tárgyi munkát. A tevékenység végzésének feltételeit a vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Ha a munka elvégzéséhez valamilyen anyag szükséges, azt a Vállalkozó köteles beszerezni. Vállalkozó jogszabályban meghatározott esetekben és módon építési napló vezetésére köteles. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, a hatályos OTSZ-ban illetve a vonatkozó magyar szakági szabványok előírásai, valamint az EU ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. minőségi osztályú teljesítést vállal. A Megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. Ha egyéb félnek a jóváhagyása is szükséges a tevékenység megkezdéséhez, akkor a kivitelezés a jóváhagyás megérkezéséig nem kezdhető meg (pl. régészeti feltárás esetében). A Megrendelői jóváhagyás azonban nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása (vasalások, csomópontok, jellemző vezetékszakaszok, nyíltárkos geodéziai bemérés stb.) csak a műszaki ellenőr vagy a Megrendelő képviselője engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről legalább 3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni faxon, en vagy telefonon. Amennyiben Vállalkozó bármely munkarészt engedély nélkül takar el, úgy Megrendelő ezen részeket a Vállalkozó költségére kibontathatja ellenőrzés céljából. Amennyiben szükséges illetve a munka megköveteli, a Vállalkozónak a megépült rendszer geodéziai bemérését el kell végezni az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet szerinti pontossággal. E rendelet 5. mellékletében foglalt geodéziai dokumentáció (bemérési jegyzőkönyv, nyilatkozat, digitális EOV bemérés, műszaki leírás) az átadási dokumentáció részét képezi. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak). Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását, teljesítményét hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni (lásd CPR rendeletben leírtakat). Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, teljesítmény igazolásokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait a kivitelezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban történő írásbeli felhívására köteles a minőség tanúsítását szolgáló dokumentumokat az átadásátvételt megelőzően is átadni. Ha a dokumentációban előírt beépítendő anyag / termék valamilyen okból helyettesítésre kerül, minden esetben a Megrendelő (építési naplóban történő) írásos hozzájárulása szükséges, amely esetben az alábbi szempontok érvényesülnek: o a helyettesítendő anyag az eredetivel minőségi és használati szempontból legalább egyenértékű o az eredeti anyaggal legalább azonos garancia és jótállás védi. A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelő képviselője számára, hogy bármely időpontban megtekinthesse a kivitelezés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő anyagok, termékek, szerkezetek előkészítése, gyártása, tárolása folyik, és ott, ha azt a Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden segítséget és eszközt megadni. 8/22

9 A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Amennyiben erre meg nem felelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. A Megrendelő az ilyen esetekben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezetek átvételét megtagadhatja. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a Megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő közművek, építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki átadás átvételi eljárás megkezdéséig végrehajtani. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során keletkezett hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, elhelyezni, a keletkezett hulladékokról mennyiségi nyilvántartást vezetni, és elszámolni azok kezeléséről, elhelyezéséről. Az erről keletkező bizonylatokat köteles megőrizni és a Megrendelő kérésére átadni. Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínét rendben tartani. Amennyiben a Megrendelő a munkaterületen rendetlenséget észlel, úgy írásban (pl. az építési naplóban) felszólítja a Vállalkozót a kivitelezési helyszín rendbetételére. Amennyiben a kivitelezési helyszín rendezése 3 munkanapon belül nem történik meg, Megrendelő jogosult harmadik féllel rendbe tetetni. Ennek költségei a Vállalkozó aktuális számláiból levonásra kerülnek. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.), továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásait. 8. Jótállás Vállalkozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően az általa végzett kivitelezési munkákra (valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki adat elérésére, illetve arra, hogy az általa elvégzett munka minősége mind a felhasznált anyagok és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja) jótállást vállal. A jótállás időtartama amennyiben jogszabály hosszabb időtartamot nem határoz meg a sikeres műszaki átadásátvételtől számított egy év. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó köteles: élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal, az üzemeltetést és/vagy közlekedést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül, az üzemeltetést és/vagy közlekedést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon belül, megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani. Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban írt időtartamú szavatosságot vállalja. A Megrendelő igénye szerint a jótállás lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó felülvizsgálati eljárást (éves garanciális bejárást) folytathat le. Megrendelő az utó felülvizsgálati eljáráson hibajegyzéket nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat köteles kijavítani a meghatározott határidőn belül. Amennyiben a kivitelezés (szerződés) tárgya vagy ennek egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, a jótállási idő a kivitelezés tárgyát, és az érintett részt illetően annyi idővel meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére saját maga vagy más vállalkozó útján megszüntetni. 9. A vállalkozói díj pénzügyi elszámolása: Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó a munkadíjról utólagosan minden hónap 5. munkanapjáig tételes számlát állít ki. A munkadíjat Megrendelő a számla kiállításától számított 30 napon belül, a havi összesített teljesítésigazolás alapján köteles átutalni Vállalkozó számlájára. A számla melléklete: az aláírt teljesítésigazolás valamint az alvállalkozók követelésének hiánytalan kiegyenlítését igazoló nyilatkozat és mellékletei. 9/22

10 10. Szerződésszegés, kötbér A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha késedelmesen teljesít, hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és a szerződésben meghatározottaknak, a szerződés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: Vállalkozót , Ft/nap kötbér terheli, amelyet Megrendelő jogosult a vállalkozó számlájában szereplő vállalkozási díjból visszatartani. Megrendelő jogosult mással elvégeztetni a munkát, melynek a Vállalkozó áraihoz képest felmerülő pluszköltsége a Vállalkozót terheli. A 4. pontban meghatározott határidő túllépése esetén Vállalkozó felelősséget vállal a helyreállítás elmaradásáért okozott károkért. A kötbér a számlá(k)ból levonható. Felek súlyos szerződésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha: neki felróható okból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint 20 (húsz) napos késedelembe kerül, Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom szerint teljesít, Vállalkozó legalább 3 (három) munkanapra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte, a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha: az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 15 napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki. A Vállalkozó ebben az esetben a Ptk. szerinti késedelmi kamatra is igényt tarthat. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik Szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis major esete miatt nem tudták teljesíteni. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott fél a másik felet a vis major beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Nem mentesülnek a felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. A felek a teljesítés előrelátható késedelméről vagy akadályáról egymást tájékoztatni kötelesek. 11. Kötelezettségvállalás A Vállalkozónak nincs joga, hogy jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházza. Amennyiben a Vállalkozó a munka teljesítéséhez közreműködőt vagy teljesítési segédet (alvállalkozót) von be, ezt a Megrendelő részére köteles bejelenti és azokért teljes körűen felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó feladata a munkavégzés során az összes vonatkozó jogszabály különösen élet- és vagyonbiztonság, munkabiztonság, tűzvédelem és előírás szakhatóságok, közmű üzemeltetők és egyéb felek által a munkaterület átadáson és a kivitelezés során leírt követelmények, stb. betartása, alvállalkozó bevonása esetén annak betartatása. A tevékenységhez szükséges engedélyekkel Vállalkozó és esetleges alvállalkozója rendelkezik. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy alvállalkozói bevonás esetén az alvállalkozót az érintett munkaterület veszélyeiről tájékoztatja. A Vállalkozó feladata az átvett terület tisztaságának, rendezettségének biztosítása A munkavégzés során az érintett útszakaszon és a járdán a közlekedést, valamint az érintett ingatlanokra való folyamatos bejutást a Vállalkozónak biztosítania kell, a közlekedés teljes elzárását csak a legszükségesebb mértékben szabad elrendelni. 10/22

11 A Vállalkozó a munkagépből/munkaeszközből történő olajkifolyást köteles azonnal elhárítani. Az ebből eredő összes kárt kármentesítés költségét is beleértve köteles a Megrendelőnek illetve a 3. félnek megtéríteni. A feladat elvégzéséhez az összes szükséges eszközt, felszerelést stb. a Vállalkozónak kell biztosítania. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott munkák teljesítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik, beleértve az igénybevett alvállalkozók díjazását is, valamint alvállalkozóival úgy köt szerződést, hogy az különösen a fizetési határidő vonatkozásában megfeleljen az Étv. rendelkezéseinek. 12. Korlátozások Vállalkozó és alvállalkozója a munkaügyi és foglalkoztatási jogszabályokat köteles betartani. Vállalkozó és alvállalkozója, ill. az ő alkalmazásukban álló munkavállalóik a szerződés teljesítésébe a Megrendelő munkavállalóját, megbízottját nem vonhatja be, őt nem alkalmazhatja, nem bízhatja meg, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt vele nem létesíthet. Ezen kötelezettség teljesítéséért Vállalkozó felelősséget vállal. Amennyiben ezen kötelezettséget megszegik, az szerződésszegésnek minősül, amelyért Vállalkozót kötbér terheli. A kötbér mértéke a vállalkozási díj 25%-a, amely a vállalkozási díjból levonásra kerül. Megrendelő ezen túlmenően választása esetén, érdekmúlásának bizonyítása nélkül jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, amely miatt a Vállalkozó vállalkozási díjra nem jogosult, és emiatt kártérítést vagy költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. Megrendelő a Ptk. szerint a kötbért meghaladó kárát is követelheti. 13. Felelősségbiztosítás Vállalkozó a tevékenysége vagy mulasztása során a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felelősséggel tartozik. Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell érvényes általános- és tevékenységi felelősségbiztosítással, amelynél a kártérítési limit legalább 5 millió Forint káreseményenként és legalább 15 millió Ft évente. A felelősségbiztosítási szerződéses időszak folytonosságának elmulasztásáért, illetve megszüntetéséért a Vállalkozó teljeskörű felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítási jogviszony megszűnése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést kár- és költségtérítési kötelezettség nélkül felmondani vagy attól elállni, amelynek során a Vállalkozó vállalkozási díjra sem tarthat igényt, és a Megrendelő a nem teljesítési kötbért is érvényesítheti; vagy a szerződés fenntartása mellett a Vállalkozótól megfelelő biztosítékot követelhet. A felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazoló okiratot [kötvénymásolatot és fedezetigazolást] a Vállalkozó a szerződés megkötéséig, de legkésőbb a munka megkezdéséig köteles bemutatni. Ennek hiányában a munka nem kezdhető meg, és az ebből adódó esetleges késedelemért a Vállalkozó a felelős. Továbbá a szerződés időtartama alatt a Megrendelő külön kérésére a felelősségbiztosítást igazoló [kötvénymásolat és fedezetigazolás] iratot a Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles bemutatni, és köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a felelősségbiztosítási jogviszonya megszűnik. 14. Egyéb feltételek Az aszfaltkeverő üzemek téli leállása idején a felek egyeztetnek a helyreállítási munkavégzés módjáról. Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan időközben felmerült körülményről, ami a munkavégzését befolyásolja, eredményességét veszélyezteti, a határidőre való befejezést gátolja (Vis maior: pl.: régészeti leletek, árvíz esetén), ilyen esetekben a felek közösen írásba foglalva módosíthatják a befejezési határidőt. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény előírásai, valamint az OTSZ, az OTÉK, az MSZ és a vonatkozó ágazati szabványok rendelkezései az irányadók. 15. Vitás kérdések rendezése Szerződő felek a munkavégzés során felmerülő vitákat egyezséggel rendezik, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, vitájukra hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve a Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét elfogadják. A felek a szerződést elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Zalaegerszeg,..... Megrendelő. Vállalkozó Mellékletek: 1. sz. melléklet: Vállalási árak 2. sz. melléklet: Kapcsolattartó és felhatalmazott személyek 3. sz. melléklet: Éves munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv, Általános munkavédelmi útmutató 4-5. sz. melléklet: Megrendelőnél bevezetésre került, MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerekkel kapcsolatos KIR- és a MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabvánnyal kapcsolatos titoktartási nyilatkozatok 11/22

12 Vállalási árak 1. sz. melléklet Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. [szennyvíz] ellátási területén évben Munka megnevezése egységár [nettó HuF] Mértékegység Aszfalt marás (kiszállás+marás+elszállítás) Ft/óra Aszfaltozás finisherrel Ft/m 2 Emulziós felület szórás Ft/m 2 Térburkolat helyreállítása Aszfalt- és ideiglenes burkolat bontása, elszállítása lerakó díjjal Ft/m 2 Sürgős, 24 órán belüli teljesítések D800-as tisztítóakna szulfátálló szigetelése Ft/m D1000-es tisztítóakna szulfátálló szigetelése Ft/m Szennyvízátemelő aknák szulfátálló szigetelése Ft/m 2 Fedlap-csere Purator POP-TOP D600 40KN kör aknafedlappal Fedlap és szűkítő csere 800/600 Fedlap és szűkítő csere 1000/600 Szűkítő csere 800/600 Szűkítő csere 1000/600 KHT útban fedlap csere betonkeretes Purator 17400D KHT útban fedlap csere betonkeretes Interex-WAGA KDB81B BE-GU KHT útban fedlap csere önszintező Duna-Armatúra Solo 600 S, Solo 624 S, Solo 700 S beépítése segédkerettel vagy betongyűrűvel KHT útban fedlap csere önszintező Purator 06 Selflevel Szennyvíz fedlapok cseréje D600 40KN kör akna fed lappal Interex-WAGA KDL81B Fix beépítésű Zöld területen aknafedlap körül betongallér készítése 25cm szélességben Csőtörés javítás, vezeték kiváltás gravitációs vezetéken (fm-ben megadva) DN 160 (bekötővezeték), 200 és 300 gerincvezetéken Ft/fm Csőtörés javítás, vezeték kiváltás nyomóvezetéken (fm-ben megadva) csőkuplung használattal Ft/fm Átemelőknél hídfej, hídgyűrű csere, javítás Műanyagakna beépítés REHAU típusú Műanyag kompozit fedlap beépítése D600 40KN DN 800 akna folyásfenék újrabetonozása DN 1000 akna folyásfenék újrabetonozása Aknában bekötések körbe kenése Akna gyűrű csere (800) Akna gyűrű csere (1000) Önszintezős fedlap beépítés Folyásfenék betonozás Visszacsapó szelep beépítése Szennyvíz bekötés építés Nyomóvezeték-kiváltás Ft/m 12/22

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett utalványok vásárlása és szállítása 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. november Oldal: 1 / 8 AJÁNLATI FELHÍVÁS a.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen

KERETSZERZŐDÉS. amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben