A pedagógiailag ösztönzött tanórán kívüli foglalkozásokkal a szabadidő-szervező: Célok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógiailag ösztönzött tanórán kívüli foglalkozásokkal a szabadidő-szervező: Célok:"

Átírás

1 Mikszáth Kálmán Középiskola Balassagyarmat TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE A nevelés: a társadalmilag releváns egyéni képességek intenzív fejlesztése (Gáspár László, Pedagógiai lexikon) Az iskolában a szabadidő-szervező a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásával támogatja a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi célok megvalósulását, valamint előkészíti és kiegészíti a tanulók tanulmányaihoz szükséges általános ismereteit, elősegíti a fiatalok kulturálisközösségi szocializációját a művelődés eszközeivel, kultúraközvetítő tevékenységet végez a korosztályi sajátosságok figyelembevételével. Az egész nevelési rendszerben szükséges az egyes nevelési ágazatok tudásának elismerése és a közös munkában az együttműködés különböző formáinak kialakítása. A tanórán kívüli foglalkozások sajátos eszközeikkel és módszereikkel a kompetencia fejlesztését segítik elő. A tanórán kívüli nevelés során az alkotó és az amatőr művészeti közösségekben olyan fejlesztő, tehetséggondozó tevékenység folyik, amely lehetőséget nyújt a kreativitás fejlesztésére, a kooperációra és a kommunikációra. Ezáltal felzárkóztatási és esélyteremtő lehetőségeket is teremt azon tanulók számára, akiket a családi környezet nem motivál a tehetségük fejlesztésére. Ezáltal a 3 legfontosabb oktatási cél teljesül, ha indirektebb módon valósul is meg, mint a tanórán. E foglalkozások jelentőségét indokolja az alábbi táblázat: A MODERN MŰVELTSÉGESZMÉNY KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPJAI (Bönsch 1996.) 1

2 A szabadidő-szervező - a szakterületén folyó munkát szakmailag és gazdaságilag megtervezi, megvalósítja és értékeli; - rendezvény/programfelelősként meghatározza a programmal kapcsolatos gazdasági, technikai feladatokat, irányítja és ellenőrzi a megvalósításban résztvevő technikai stáb munkáját; - pályázati munkát végez; - módszertani munkát végez; - szakterületén figyelemmel kíséri a szakmai szervezetek tevékenységét, szükség szerint részt vesz képzéseiken, tájékozódik szervezett eseményeikről, gyűjti és munkájában felhasználja szakmai dokumentumaikat, kiadványaikat; - az általa szervezett programokat dokumentálja. A pedagógiailag ösztönzött tanórán kívüli foglalkozásokkal a szabadidő-szervező: - segíti az iskola pedagógusainak és a tanulók szabadidő-szervezéssel, közösségi élet kialakításával összefüggő munkáját; - felkészíti a diákokat arra, hogy a rendelkezésükre álló időt önfejlesztésre, önművelésre használják fel, az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztésével; - a szabadidős foglalkozásokon teremtett lehetőségekkel ösztönzi, segíti a társas kapcsolatok, az együttélés, valamint a sokszínű és egészséges életmód kialakítását, az egyéni képességek, készségek kibontakoztatását; - támogatja a szociális hátrányokkal és speciális problémákkal küzdő tanulók társadalmi beilleszkedését; - összehangolja, összefogja az iskola képzési profiljához kapcsolódó általános műveltségi, művészeti tevékenységeket; - ösztönzi az értékek befogadását, igényt kelt; - hozzájárul a rossz baráti környezet, a kortárs csoport negatív hatásainak kiküszöböléséhez; - segíti a munka- és tanulási motiváció felkeltését, a helyes viselkedés- és munkakultúra elsajátítását; - a tanulók érdeklődési körének megfelelő csoportos, projektszerű foglalkozásokkal fejleszti kooperációs képességüket, önállóságukat, kreativitásukat, segíti a helyes munkaerkölcs (igényesség, lelkiismeretesség, pontosság, megbízhatóság, felelősségérzet) kialakulását; - a közösségi szolgálat szervezése során informális és nem formális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét; - elősegíti, hogy a bírósági szervezettel, az eljárásokkal, valamint az alapvető állampolgári jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos információkhoz jussanak a diákok, és betekintést nyerjenek az igazságszolgáltatás munkájába. Célok: - Az iskolai eredmények javítása motiválás. - A tanulók általános műveltségének fejlesztése, ezen keresztül személyiségük formálása, közösségi életre nevelése. - Az identitástudat erősítése. - Nyitottság, érdeklődés, befogadói attitűd kialakítása a kulturális értékek, közösségi hagyományok iránt oly módon, hogy a folyamatban résztvevők aktivitása, alkotóképessége megnyilatkozzék. - A diákok anyanyelvi-, vizuális-, zenei- és mozgáskultúrájának fejlesztése. - A diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében. - A környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése. - A tanulók felkészítése a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére. - Az önálló ismeretszerzésre és az alkotó gondolkodásra nevelés. - Élmények nyújtása, melyek a diákok későbbi életében hasznosíthatók. - Elengedhetetlen a közösségben végzett munka, az alkotás öröme, a pozitív életérzés erősítése. - A diákok integrációs szintjének javítása. Pl. a másság, az etnikum vagy a nemek közötti különbségek elfogadtatása. Más népek kultúrájának, szokásainak megismertetése, a toleranciára nevelés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése külföldi kapcsolatok révén. 2

3 - A helyi kulturális és szakmai szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában. - Iskolánk versenyképességének fenntartása a PR és marketing tevékenységgel. - Erőforrások bővítése pályázati, szponzori lehetőségekkel. A kitűzött feladatokat a humán, reál, szakmai és osztályfőnöki munkaközösségekkel együttműködve látja el az alábbiak szerint: - Iskolai megemlékezések az aktuális ünnepekről. - Az iskolai hagyományok keretébe tartozó rendezvények előkészítése, szervezése. - Közösségi szolgálat iskolai szintű koordinálása. - Környezettudatos magatartásformák, a fenntartható közlekedéssel és a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal kapcsolatos ismeretek (balesetmegelőzési- és egészségfejlesztési ismeretek) beépítése. - Közhasznú ismeretek terjesztése. - Évfordulók, személyi elismerések rendezvényeinek szervezése. - Versenyek szervezése. - Kulturális intézmények látogatásának szervezése. - Az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatainak kiépítése, a partneriskolákkal való együttműködés segítése. - Az iskola imázsának, hírnevének építése, arculat gondozása. - Külső és belső kommunikáció tervezése, szervezése, kivitelezése. - Kölcsönösen előnyös kapcsolatok működtetése az iskola és a közvéleménycsoportok között. - Tájékoztatás nyújtása a szabadidős programokról. - Faliújságok információs gondozása. - Kiadványok tervezése, szerkesztése, kivitelezése (pl. évkönyv, ). - Kapcsolattartás a médiával. - Sajtóközlemények, publikációk készítése, kiadása. - Iskolai honlap terveztetése, információs karbantartása. - Referenciaanyagok, dekorációk, fényképek, tablók készíttetése. - Protokolláris feladatok ellátása. - Iskolai események, eredmények dokumentálása. - Pályázatfigyelés, pályázati lehetőségek kihasználása. - Pályázatkészítés, projektmenedzsment. - Szponzori támogatások szerzése - Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások szervezése. - Segítségnyújtás osztálykirándulások szervezésében. - Rendezvényeken fellépő csoportok működtetése, tehetséggondozás (, énekkar, tánccsoport). A közösségi alkalmakon segítjük az érdeklődő diákok egyéni versenyre felkészülését, valamint az iskolai rendezvényekre a közös szereplés előkészítését. A különböző eseményekhez a műsorok szerkesztésében a diákok ötleteit, kreativitását is felhasználva - közös élménnyé alakítva - igazán átélik a tanulók a történelmi eseményeket. - Az iskolai továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás segítése, közreműködés a munkába állással kapcsolatos rendezvények előkészítésében. - Világ-Nyelv Könyvtár működtetésével kapcsolatos PR tevékenység. - Az iskola dekorációja az ünnepeknek megfelelően. Együttműködési területek: A szabadidő-szervező szakmai feladatai ellátásában együttműködik minden olyan közösséggel, szervezettel, intézménnyel és magánszeméllyel, amely hasonló célokért dolgozik illetve támogatást nyújt az intézményben folyó tevékenység megvalósításához. Munka és információs kapcsolatot épít ki és tart fenn a városban lévő kulturális és oktatási intézményekkel, szervezetekkel. Megyei, városi és nemzetközi szakmai kapcsolatok építésével segíti a cserekapcsolatok kialakítását, tapasztalatcseréjét. 3

4 Az iskola külső kapcsolatai: Balmazújváros, Chemnitz, Csenger, Dunaújváros, Lamezia Terme, Londonderry, Mikszáth Társaság, Nyíregyháza, Pécs, Rimaszombat, Székesfehérvár, Tatabánya, Zilah. Helyi kapcsolatok: - Balassagyarmati Rendőrkapitányság - Balassagyarmati Törvényszék - Helytörténeti Gyűjtemény - Ipoly TV - Dr. Kenessey Albert Kórház - Képtár - Központi Óvoda - Levéltár - Madách Imre Városi Könyvtár - Mikszáth Kálmán Művelődési Központ - Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Kirendeltsége - Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Balassagyarmati Kirendeltség - Palóc Múzeum - Reménysugár Gyermekotthon - Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Madách Imre Filmszínház - Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola - Szent Erzsébet Városi Idősek Otthona - VIFI Alapítvány (Váci Egyházmegye) - Vöröskereszt helyi szervezete. Ez a munka csak akkor lehet eredményes, ha az alább említett mindhárom feltétel biztosított, mivel a nevelés olyan speciális területéről van szó, ahol a tanulónak autonóm joga eldönteni, hogy kíváne élni a részére biztosított lehetőségekkel, valamint a felsorolt feladatokat össze kell egyeztetni a tanulók rendelkezésére álló szabadidő mennyiséggel. 4

5 KULTURÁLIS PROGRAMOK, PROJEKTEK Szeptember: - Tanévnyitó Felelősök: gondnok, oktatástechnikus, karbantartók, takarítók - Az éves munkaterv kialakítása - 9. évfolyamosok érdeklődési körének felmérése (ének, vers, próza, népdal, hangszer, tánc) - A közösségi szolgálat program indítása: a városi intézmények és a tanulók igényeinek felmérése, jelentkeztetés, kapcsolatfelvétel. Felelős: Babcsán t. Andrásné - Közösségi szolgálat nyitó program meghívott előadókkal a Megyeháza dísztermében a 9. és 10. évfolyamos szakközépiskolások részére oktatástechnikus Október: - A közösségi szolgálat program megvalósítása: szülők tájékoztatása szülői értekezleten, munkanaplók előkészítése, a szolgálat elindítása, a tanulók személyes kísérete a fogadóhelyekre. - Iskolai megemlékezés az Aradi vértanúkról Osztályfőnökök - OperaKaland program keretében Kodály Zoltán: Háry János c. előadás megtekintése az Erkel Színházban. - Kálmán-napi megemlékezés Horpácson Felelősök: - Részvétel pályaválasztási kiállításon Szécsényben, Balassagyarmaton, Rétságon Percze Lászlóné szakmai ig.h. Szakmai munkaközösségek - Iskolai megemlékezés az 1956-os forradalom évfordulójáról; A köztársaság napja - Csatlakozás az október 23-i városi ünnepséghez 5

6 - Közlekedési (baleset-megelőzési- és egészségfejlesztési) ismeretek program kezdete a 9. évfolyam számára évfolyam számára a Levéltár megtekintése osztályfőnökök November: - Nyitott Bíróság program kezdete 12. és 14. évfolyamos osztályoknak - A közösségi szolgálat programban résztvevő intézményekkel folyamatos kapcsolattartás, nyomonkövetés, dokumentálás. szakmai mentorok - Színházlátogatás tanulók, dolgozók részére - Pályaválasztási nyílt napok, szülői értekezlet Lavaj Árpád Szakmai munkaközösség - Munkaerő-piaci Kalauz program végzős osztályoknak - Előkészület a karácsonyi ünnepségre Iskolai kamarakórus - A Madách-Mikszáth vers- és prózamondó verseny előkészítése, zsűri felkérése Felelősök: December: - A közösségi szolgálat program koordinációja - Mikulás-ünnepség a dolgozók gyerekei részére - ÜGYES KEZEK ÜGYESKEDEK Adventi készülődés - kreatív délután - Karácsonyi ünnepség diákok és dolgozók részére (műsor-, vendéglista összeállítása, szervezés, vendégfogadás, dekoráció) Kamarakórus Szakmai munkaközösség 6

7 Január: - Közösségi szolgálat koordinálása a tanulók motiválása, problémák, nehézségek kezelése. szakmai mentorok - Látogatás a Cégbíróságon 13. évf. pénzügy szakos tanulók részére Szaktanár - Madách-Mikszáth vers- és prózamondó verseny Puha Péter Kamarakórus - Megemlékezés Mikszáth Kálmán születésének évfordulójáról - Résztvétel a Megyei Madách-ünnepségen és koszorúzáson - Részvétel a Civitas Fortissima városi ünnepségen Felelősök: Február: - Közösségi szolgálati lehetőségek népszerűsítése - Kreatív délután - Színházlátogatás tanulók, dolgozók részére - Megemlékezés a KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK emléknapján február 25. tanórai keretek között Március: - Megemlékezés, koszorúzás a Bérczy-táblánál Balassagyarmaton és Jobbágyiban Pető Zoltán - A közösségi szolgálat teljesítésének nyomonkövetése, dokumentálása. 7

8 - Iskolai megemlékezés az es forradalom és szabadságharc évfordulójáról - Részvétel a március 15-i városi ünnepségen - Iskolai kulturális bemutató (ének, vers, próza, néptánc, népi hangszerek). Diáktanács Április: - A Helytörténeti Gyűjtemény látogatása 9. évfolyamos tanulók részére Osztályfőnökök - Közösségi szolgálat koordinálása - Április 11. Költészet napja Csatlakozás a városi ünnepséghez Felelősök: - Holokauszt áldozatainak napja megemlékezés tanórai keretek között osztályfőnökök - A Föld napja Felelősök: Reál munkaközösség - Ballagás előkészítése, lebonyolítása Osztályfőnöki munkaközösség Kamarakórus Május: - Közösségi szolgálat tanév végi feldolgozó óra: tapasztalatok, élmények, problémás helyzetek megbeszélése, pedagógiai feldolgozása Szakmai mentorok - Városi Jobbágy Károly emléknap Felelősök: - Május Múzeumi Világnap alkalmából program a Palóc Múzeumban 8

9 - OperaKaland program keretében előadás az Erkel Színházban - Jó palócok Mikszáth nyomában irodalmi és kerékpáros emléktúra Mikszáth halálának évfordulója alkalmából Felelősök: - Részvétel a Mikszáth-megemlékezésen Budapesten - Évzáró előkészítése Kamarakórus Június: - Iskolai kirándulás Budapestre - MTV Látogatóközpontjának megtekintése - A teljesített közösségi szolgálat tanév végi összegzése, értékelése, fejlesztési lehetőségek átgondolása, dokumentálás a tanulói törzslapokon, bizonyítványokban. Lavaj árpád igazgató osztályfőnökök, fogadó intézmények kapcsolattartói - Nemzeti Összetartozás Napja tanórai megemlékezés Osztályfőnökök - A Gólyatábor előkészítése - Évzáró Felelősök: Iskolai kamarakórus Augusztus: - GÓLYATÁBOR 9

10 TERVEZETT KIÁLLÍTÁS A MEGYEHÁZI MIKSZÁTH GALÉRIÁBAN január Kiállítás a Madách-Mikszáth vers- és prózamondó versenyhez kapcsolódóan. Felelős: Puha Péter Rendszeres programok: - összejövetele heti egy alkalommal Folyamatos tevékenység: - Pályázatok figyelése, írása, munkaközösségvezetők tájékoztatása - Versenyeken, ünnepségeken való részvétel - Színházlátogatás, osztálykirándulások szervezése az osztályok igénye alapján A TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁT, DOKUMENTÁLÁSÁT MUNKÁJUKKAL RENDSZERESEN SEGÍTIK: Cserhátiné Molnár Judit Gál Csaba Zagyvai Sándor informatikai segítségnyújtás fotózás, videófelvétel, informatikai segítségnyújtás előadás, bemutató tartása; szereplés ünnepi műsorban Balassagyarmat, szeptember 13. szabadidő-szervező 10

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Preambulum 4 Helyzetelemzés 6 Az intézmény rövid bemutatása 6 Pedagógiai program 9 1.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben