Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33"

Átírás

1

2 Tartalom Köszöntô 5 A Bank gazdasági környezete 6 MFB Rt.: jegyzett tôke, saját tôke és mérlegfôösszeg 7 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg 9 Mérlegen kívüli tételek 9 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított eredménykimutatás 10 Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított mérleg 11 Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított eredménykimutatás 12 A magyar számviteli szabályok és az IFRS szerinti saját tôke közötti különbség levezetése 13 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 15 Az üzleti tevékenység alakulása 18 Hitelezés Fejlesztési tôkefinanszírozás Támogatásközvetítés Forrásbevonás Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33 3

3 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság Zdeborsky György E r ô s J á n o s Czirják Sándor 4

4 K ö s z ö n t ô A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2004 végére európai szintû intézménnyé vált. Ezt bizonyítja kapcsolatrendszere, az intézményi forrásbevonás, a Moody s A1 nemzetközi minôsítése és termékeinek notifikációja, amelyet az EU is elfogadott. Megszûnt a költségvetési szerepe, ezzel új stratégiáját, a fejlesztések gyorsítását valósíthatta meg. Az MFB Rt. mint 100%-ban állami tulajdonban lévô fejlesztési bank elsôdleges feladata, hogy híd szerepet töltsön be a fejlesztéspolitika és a vállalkozások között, mûködése révén elôsegítse elsôsorban a magyar kis- és középvállalatok fejlesztéseit a kedvezô feltételû, hosszú futamidejû, de piaci értékelésen alapuló hitelekkel és fejlesztési tôkével. Ezt a feladatot a kormány által elfogadott stratégia mentén úgy az eredmények alapján, mint tevékenységének hatásait tekintve, a Bank sikeresen valósította meg 2004-ben. A fôtevékenység meghatározó része a hitelek és a tôkebefektetések kihelyezése volt, emellett az MFB Rt. jelentôs részt vállalt a 2004 és 2006 közötti Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályázatok kiírásában és értékelésében is. Tovább erôsödött az MFB Rt. fejlesztési szerepe. Kiemelt feladata, hogy közép- és hosszú lejáratú fejlesztési források biztosításával hozzájáruljon a magyar gazdaság versenyképességének erôsítéséhez. A magyar gazdaság adottságaiból kiindulva a Bank a gazdaság szerkezetátalakítását, a kedvezô finanszírozási környezet megteremtését és a technológiai fejlesztést helyezte tevékenységének középpontjába. A kihelyezett hitelek száma és nagyságrendje, a beérkezett fejlesztési tôkebefektetési kérelmek száma 2004-ben azt mutatja, hogy helyes volt az MFB Rt. stratégiája és üzletpolitikája. Az MFB Rt. nemcsak tevékenységében, hanem struktúrájában is alkalmazkodik az európai uniós feltételekhez, épít a nemzetközi tapasztalatokra. Ennek figyelembevételével 2004-ben koncentrált fejlesztéspolitikai intézményrendszer alakult ki. A magyar kormány döntése alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság tulajdonosává vált az Eximbank Rt.-nek és a Mehib Rt.-nek. Létrejött az MFB Bankcsoport, valamint megszûntek a profilidegen, a normatív piaci környezetben ösztönzô tevékenységen kívüli funkciók. Ezzel befejezôdött a 2002-ben megkezdett átalakítási folyamat és a létrejött cégportfolió (összesen 8 egység) elsôsorban olyan társaságokat tartalmaz, amelyek fejlesztési céllal mûködnek. A Bank lehetôséget teremtett az ügyfélorientált szolgáltatások kialakítására. A képviseleti hálózat létrehozása közelebb vitte az információt és a tanácsadást a vidéki ügyfelekhez. Az MFB Rt. hitelprogramjait refinanszírozó kereskedelmi hitelintézetekkel kialakult kapcsolat eredményes végén 8 hitelprogram keretében mintegy 1700 db, 100 milliárd forintot meghaladó összértékû kérelmet hagytak jóvá. Az MFB Rt. a fejlesztési tôkefinanszírozási program keretében 2004-ben 18 tôkebefektetési kérelmet hagyott jóvá, ebbôl az év végéig 16 szerzôdést már megkötött 14,8 milliárd forint értékben. A támogatásközvetítôi tevékenysége 15 hazai és 6 külföldi forrásból kialakított támogatási program kezelését jelenti. A GVOP 4 programjának teljes körû lebonyolítást igénylô pályázatok keretében a projektek összértéke 95,8 milliárd forint, a támogatások összege 4,5 milliárd forint volt. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005-ben a fejlesztési intézményrendszer átalakításából származó új lehetôségek, a megvalósuló forráskoncentráció, az intézmények között létrejövô szinergiák kihasználására törekszik. Ezáltal is elôsegíti a magyarországi vállalkozások hatékonyabb, transzparensebb struktúrában és egységes stratégiai elvek alapján történô finanszírozását, hogy egyre jobban ne csak az európai csatlakozás, de az európai felzárkózás bankjává is váljon. Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Budapest, december 31. Zdeborsky György Erôs János Czirják Sándor az Igazgatóság elnöke vezérigazgató vezérigazgató 5

5 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 A Bank gazdasági környezete A Magyar Fejlesztési Bank számára a stratégiájában meghatározott célok elérése, a fejlesztéspolitika és a vállalkozások közötti híd-funkciók következtében a nemzetközi és a hazai makrogazdasági folyamatok alakulása kiemelkedô fontosságú. A Bank a forrásainak jelentôs részét külföldrôl vonja be, ezért az ottani makrogazdasági és pénzpiaci fejlôdés befolyásolja a költségstruktúrát. A belföldi üzleti feltételek, a növekedési és beruházási folyamatok pedig a Bank kihelyezéseire hatnak ben, az elôzô évhez képest, a makrogazdasági környezet kedvezôbben alakult, de mind a nemzetközi makrogazdasági folyamatok, mind pedig a hazai gazdasági fejlôdés sajátos kettôsséget mutatnak. A világgazdasági növekedés az 5% körüli értékkel dinamikus volt. Ugyanakkor a magyar külgazdasági folyamatokban meghatározó szerepet betöltô korábbi EU-tagállamok konjunktúrája bizonytalan. Sok európai országban továbbra is gazdaságpolitikai útkeresés zajlik. A gazdaság dinamizálódását korlátozza az Európai Központi Bank kamatpolitikája, a Stabilitási Egyezmény elôírásaiból fakadó fiskális kötöttségek, és az erôs valuta által kialakított feltételrendszer. Szerkezeti, gazdaságfejlesztési és szabályozási okok miatt a lassúbb fejlôdés hosszabb távon is valószínûsíthetô. A világgazdasági környezetet 2004-ben is kedvezô kamatszint jellemezte. Az irányadó kamatok mind nominálisan, mind reálértéken alacsonyak voltak, ami a magyar gazdaság kedvezô külsô finanszírozását tette lehetôvé. Az év folyamán fokozatos monetáris szigorítás kezdôdött az Egyesült Államokban, de ez egyelôre nem okozott nagymértékû átrendezôdést a nemzetközi pénzpiacokon és a tôkeáramlásban ben a magyar gazdaságban is párhuzamosan jelentkeztek kedvezô és kedvezôtlen folyamatok. A gazdaságpolitikai lépések következtében, a nemzetközi konjunktúra hatására és a gazdasági ösztönzôrendszerben, a fejlesztéspolitikában bekövetkezett hatékonyságjavító intézkedések miatt a reálgazdaságban fordulat következett be. Sikerült nagyobb összhangot kialakítani az ösztönzési rendszerben, és a gazdaságpolitikai környezet is egyre inkább versenysemlegessé vált. Az élénkülô vállalati beruházási kedv és a javuló exportteljesítmény mellett a kisebb mértékben növekvô lakossági fogyasztással kialakultak az export- és beruházás-bôvülésen alapuló gazdasági fejlôdés feltételei. Az infláció és a belföldi kamatlábak különösen az év elsô felében voltak magasak, a második félévben azonban mindkettô erôteljesen csökkent. A gazdaság modernizációja, nemzetközivé válása, és nem utolsósorban a külsô finanszírozási igény szempontjából is fontos, hogy 2004-ben bôvültek a külföldi közvetlen befektetések. Az államháztartás hiánya 1,7 százalékponttal, a GDP 4,5%-ára csökkent, ugyanakkor a folyó fizetési mérleg hiánya kismértékben nôtt és a GDP 8,9%-ára emelkedett. Összességében a hazai gazdaság egyensúlyi helyzete 2004-ben javult, de egyes területeken továbbra is jelentôs az egyensúlyhiány. A gazdasági növekedés gyorsult, a as 2,9% után elérte a 4%-ot. A beruházások bôvülése az elôzô évi 3,1% után 7,8%-os volt, a szerkezeti változások folytatódtak. A magyar gazdaság növekedési üteme a korábbi EUtagállamokénak majdnem a kétszeresét érte el. Az újonnan csatlakozott országok közül pedig a fejlettebb közép-európai országok Csehország, Szlovénia növekedésével mutatott hasonlóságot. A kevésbé fejlett új tagállamok növekedése ennél magasabb volt. A pénzügyi folyamatokban 2004-ben felgyorsult a nemzetközi környezethez való alkalmazkodás. A forint árfolyamának változékonysága az elôzô évhez képest csökkent, a hazai valuta árfolyama a második negyedévtôl kezdve határozottan, és trendjében egyértelmûen erôsödött. Ennek a reálgazdasági folyamatokban voltak kedvezôtlen következményei, összességében azonban a gazdálkodási környezet kiszámíthatóbbá vált. Az infláció 2004-ben az elôzô évit 2,1 százalékponttal meghaladva 6,8%-os volt, de az év második felében erôteljesen lassulni kezdett. Ugyanakkor az erôs árfolyam továbbra is kedvezôtle- 6

6 Az MFB Rt. fô adatai (millió Ft) Mérlegfôösszeg Saját tôke Jegyzett tôke Az MFB Rt. jegyzett tôkéje, saját tôkéje és mérlegfôösszege (millió Ft) Jegyzett tôke Saját tôke Mérlegfôösszeg Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 nül befolyásolta az exportágazatok teljesítményét, különösen a mezôgazdasági kivitelnek és a hazai kis- és középvállalatoknak, valamint az idegenforgalomnak okozott nehézségeket. Az év második felében a kedvezô gazdasági változások hatására a jegybanki alapkamat is csökkent, az év eleji 12,5%-os csúcsról 9,5%-ra mérséklôdött. A hazai gazdaság megtakarítási készsége a gazdaságpolitikai lépések hatására javult, a háztartások nettó pénzügyi megtakarításai újból növekedni kezdtek. Ennek ellenére a megtakarítások szintje továbbra is nagyon alacsony Magyarországon. A hitelintézeti szektor növekedése ben is folytatódott, bár a 2003-as ütemnél lassabban. Míg 2003-ban a hitelintézetek mérlegfôösszege 24%-kal nôtt, addig ben a bôvülés már csak 16%-os volt, ennek közel fele a lakossági hitelbôvülésbôl adódott ben a belföldi hitelek állománya 18%- kal emelkedett, szemben a 2003-as 35%-os növekedéssel. A belföldi hitelek szektoronkénti megoszlása továbbra is a lakossági hitelezés dinamizmusát mutatja. A 2004-es teljes növekedés 46%-a a háztartásoknak folyósított hitelbôl származott. A bankszektor GDP-hez viszonyított mérlegfôösszege 70% körüli, ami még mindig nagymértékben elmarad az EUátlagtól, de egyes közép-európai országokhoz képest is alacsony. A következô évekre is a pénzügyi mélyülés fennmaradása valószínûsíthetô a GDP-növekedés relatíve magas szinten való stabilizálódása mellett ben a nemzetközi és a hazai makrogazdasági folyamatokban megmutatkozó ellentmondások ellenére a gazdálkodási feltételek javultak. Az MFB Rt. forrásait elsôsorban a nemzetközi pénzpiacokról továbbra is kedvezô feltételekkel tudta beszerezni, s a viszonylag gyors gazdasági növekedés, a monetáris feltételek kedvezôbbé válása, az egyensúlyi helyzet fokozatos javulása kedvezôbb keretfeltételeket alakított ki a gazdasági szereplôk számára, ezért a Magyar Fejlesztési Bank 2004-ben jelentôsen tudta bôvíteni kihelyezéseit, s ezzel gazdaságfejlesztési szerepe erôsödött. 7

7 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8

8 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió Ft-ban Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív idôbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 FORRÁSOK (passzívák) adatok millió Ft-ban Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív idôbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tôke Jegyzett, de még be nem fizetett tôke ( ) Tôketartalék Általános tartalék Eredménytartalék (±) Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény (±) FORRÁSOK ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK adatok millió Ft-ban Függô kötelezettségek Jövôbeni kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések

9 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság A magyar számviteli elôírások szerint összeállított eredménykimutatás EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok millió Ft-ban Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások KAMATKÜLÖNBÖZET (1 2) Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi mûveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl Értékvesztés követelések utáni kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelés után és kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre /A Általános kockázati céltartalékképzés és -felhasználás különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonylatban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonylatban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás elôtti eredmény (±15±18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (±19-20) Általános tartalékképzés és -felhasználás (±) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±21± )

10 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított mérleg MÉRLEG adatok millió Ft-ban Pénzeszközök és egyenlegek a Magyar Nemzeti Bankkal Bankközi kihelyezések Hitelek és elôlegek, a várható hitelveszteségre képzett értékvesztéssel csökkentve Értékpapírok Részesedések Egyéb eszközök Tárgyi eszközök Eszközök összesen Bankközi hitelek és betétek Ügyfelek által elhelyezett betétek Kibocsátott értékpapírok Fedezeti célú pénzügyi instrumentumok Egyéb kötelezettségek Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Kötelezettségek összesen Alárendelt kölcsöntôke Jegyzett tôke Részvénykibocsátási felár Tôketartalék Kötelezô tartalékok Felhalmozott eredmény ( ) ( ) Saját tôke összesen Források és saját tôke összesen Függô és jövôbeni kötelezettségek

11 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság Nemzetközi számviteli standardok szerint összeállított eredménykimutatás adatok millió Ft-ban Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások (20 743) (19 133) Nettó kamatbevétel Várható hitelezési veszteségre képzett értékvesztés (23 249) (8 167) Kapott jutalékok és díjjellegû bevételek Fizetett jutalék és díjjellegû ráfordítások (1 172) (949) Nettó jutalék és díjbevétel (500) 98 Befektetések értékesítésének eredménye Befektetések várható veszteségére képzett értékvesztések (1 746) (3 916) Osztalékbevétel Devizakereskedelem eredménye, nettó bevétel 70 Egyéb céltartalék-visszaírás (-képzés) Egyéb mûködésbôl származó bevétel Egyéb mûködési bevétel Általános és adminisztratív költségek (7 417) (9 365) Devizakereskedelem eredménye, nettó ráfordítás (6 646) Egyéb mûködésbôl származó ráfordítás (559) (1 667) Egyéb mûködési ráfordítások (14 622) (11 032) Adózás elôtti eredmény Társasági adó/halasztott adó (1 481) (1 564) Fizetett osztalék (6 000) Adózott eredmény

12 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság A magyar számviteli szabályok és az IFRS szerinti saját tôke közötti különbség levezetése adatok millió Ft-ban Saját tôke Adózott Általános Eredmény- Saját tôke eredmény tartalék tartalék december december 31. Magyar éves beszámoló Általános tartalék (1 134) Pénzügyi instrumentumok átértékelésének hatása Halasztott adó 126 (126) Nemzetközi éves beszámoló Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés

13 1. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság A társaság neve: Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt., Bank) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás idôpontja: december 1. Társasági forma: részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam (100%) Részvényesi jogok gyakorlója: gazdasági és közlekedési miniszter A Bank vezérigazgatói: Erôs János Czirják Sándor Részvények száma, névértéke: Névre szóló törzsrészvények értéke Ft, amely db Ft névértékû névre szóló törzsrészvénybôl áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris tevékenység, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: 973/1997/F A bank információs honlapja: Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés Jogállás A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (rövidítve: MFB Rt. vagy a Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörû részvénytársaság. A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított évi XX. törvény (MFB törvény), az Alapító Okirat rendelkezései, valamint a Kormány által 2004-ben jóváhagyott középtávú stratégiája határozzák meg. 1.2 Minôsítés Minôsítés A Moody s nemzetközi hitelminôsítô ügynökség évi vizsgálata alapján megerôsítette a Bank elôzô évi minôsítését, amelynek eredményeként a Bank A1, az ország szuverén adósi besorolásával megegyezô besorolását megtartotta. 1.3 Stratégia Stratégia 2004 májusában elfogadott középtávú stratégia alapján a Bank kiemelt feladata, hogy közép- és hosszú lejáratú fejlesztési források biztosításával járuljon hozzá a magyar gazdaság versenyképességének erôsítéséhez, az Európai Unió egységes piacán való eredményes mûködéshez szükséges gazdasági felzárkózás feltételeinek megteremtéséhez. Partnerség és együttmûködés a vállalkozásfejlesztési intézményekkel és a kereskedelmi bankokkal. A stratégiában meghatározott célok megvalósíthatók: A gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges közép- és hosszú lejáratú, hazai és külföldi források bevonásával és közvetítésével; Állami, önkormányzati és vállalkozói fejlesztések hitel- és tôkefinanszírozásával; Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó fejlesztések (beruházások) pénzügyi lebonyolításában való közremûködéssel. 15

14 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés Az MFB Cégcsoport Az MFB Cégcsoport A Kormányhatározatokban rögzített portfoliótisztítások végrehajtása 2004-ben folytatódott. A Bábolna Rt. hitel értékesítésének ellenértékeként, az Alapító határozata alapján a Bank szerzôdést kötött az ÁPV Rt.-vel a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. 75% 1 szavazatot megtestesítô részvénycsomagjának megvásárlásáról, amely részvények 2004 decemberében az MFB portfoliójába kerültek. Az MFB Cégcsoport létrejötte lehetôséget ad az állami tulajdonú pénzintézetek hatékonyabb piaci jelenlétének kialakítására, a bankcsoporti szinergiák kiaknázására, a források hatékonyabb allokálására, szélesítve ezzel a magyar gazdaság fejlesztésére gyakorolt katalizátor szerepet. Ezzel az MFB igazi bankcsoporttá vált és képes arra, hogy egy ablakos rendszerben a magyar vállalkozások számára teljesebb körû fejlesztési és exportfinanszírozási szolgáltatást nyújtson. Az MFB stratégiai cégcsoportja: Corvinus Rt., Eximbank Rt., Kisvállalkozás Fejlesztési Rt., Magyar Közmû Kft., Mehib Rt., Magyar Követelés Kezelô Rt., Nemzeti Lakásberuházó Kft. (2005 januárjában Rt.-vé alakul). 1.5 Regionális képviseletek Regionális képviseletek A 2004-ben létrehozott regionális hálózat 19 képviseleti irodával mûködik. Feladata a helyi kapcsolatrendszer kiépítése volt (kereskedelmi bankok, önkormányzatok, fejlesztési szervezetek, szakmai és érdekszövetségek). A Bank üzletpolitikájában hasznosítható információk feldolgozásán túl megkezdôdhetett a széles körû termékkommunikáció, a felmerült igények kérelmekké formálása, a kereskedelmi hitelintézetekhez történô irányítása. 1.6 Korszerûsítés Korszerôsítés Tovább folytatódott a Bank integrált informatikai rendszerének (SAP) fejlesztése. Megtörtént a jelenleg már mûködô rendszerhez a hitelek kezelésére alkalmas CML modul integrálása, kialakításra került a hitelezési és minôsítési folyamatot segítô alrendszer. 1.7 Mûködés Mûködés 2004-ben lezárult az Állami Számvevôszék átfogó ellenôrzése szeptemberében a PSZÁF folytatott átfogó helyszíni vizsgálatot a Banknál. Mindkét szervezet az MFB Rt. mûködését transzparensnek és prudensnek minôsítette. 1.8 Az MFB Rt. külföldi számlavezetôi Az MFB Rt. külföldi számlavezetôi ABN-AMRO Bank New York, USA Commerzbank AG Frankfurt, Németország Bank Austria Bécs, Ausztria Euroclear Brüsszel, Belgium Mizuho Corporate Bank Ltd. Tokió, Japán Royal Bank of Scotland London, Egyesült Királyság Zuercher Kantonalbank Zürich, Svájc 16

15 1.9 Az MFB Rt. nemzetközi kapcsolatai, tagsága Az MFB Rt. nemzetközi kapcsolatai, tagság European Investment Fund (EIF) Európai Befektetési Alap július 9-e óta az MFB Rt. 0,25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik European Association of Public Banks (EAPB) Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége 2002 novembere óta tagja az EU köztulajdonban álló pénzintézetei szövetségének Club of Institutions in the European Union Specialising in Long-Trem Credit (ISLTC) Az Európai Unió hosszú lejáratú hitelnyújtásra szakosodott pénzintézeteinek klubja 2003 áprilisától társult tag, május 1-jei EU-csatlakozást követôen teljes jogú tag Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI) Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata 2003 júniusától megfigyelô, május 1-jei EU-csatlakozást követôen teljes jogú tag International Securities Market Association (ISMA) Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség augusztus 28-a óta teljes jogú tag Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 International Chamber of Commerce (ICC) Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 2003 óta tag European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) Európai Magántôke és Kockázati Tôke Szövetség november 19-e óta teljes jogú tag 1.10Az MFB Az Rt. MFB tagsága Rt. a hazai tagsága szervezetekben a hazai szervezetekben Hitelgarancia Alapítvány Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Magyar Bankszövetség Magyar Forex Társaság Magyar Kockázati és Magántôke Egyesület Országos Betétbiztosítási Alap 17

16 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés Az üzleti tevékenység alakulása 2.1 Hitelezés Hitelprogramok Az MFB Rt. középtávú stratégiájában hangsúlyos elemként szerepel a gazdaság fejlôdésének elôsegítése a közép- és hosszú lejáratú hitelek biztosításával ben két lezárt, de állománnyal rendelkezô hitelprogram mellett az új stratégia keretében 8 hitelprogramot hirdetett meg. 2.2 Fejlesztési tôkefinanszírozás Fejlesztési tôkefinanszírozás A fejlesztési tôkefinanszírozás révén az MFB Rt. a magyarországi székhelyû gazdálkodó szervezetek elsôsorban a kis- és középvállalkozások üzletileg racionális fejlesztési terveit ösztönzi. A cél a gazdálkodó szervezetek pozícióinak megerôsítése, továbbá a magyar vállalkozók regionális és európai uniós terjeszkedési lehetôségeinek megalapozása és versenyképességének kiszélesítése. A Bank a tôkebefektetési tevékenységét a KKV Fejlesztési Tôkebefektetési Program keretében, továbbá ún. egyedi tôkebefektetéseken keresztül végzi. Ezek mértéke 50 millió forinttól kezdôdik és 5 12 éves idôtartamúak. A döntés a fejlesztési tôkebefektetés esetén a kidolgozott stratégia és üzleti terv alapján, a piaci alapú tôkebefektetés esetén a piaci érdekeltség alapján történik. 2.3 Támogatásközvetítés Támogatásközvetítés Az MFB Rt. az európai uniós forrásokat közvetítô intézményrendszer jogszabály által kijelölt közremûködô szerve lett. A kezelendô programokhoz kapcsolódó beruházási és támogatási keretek nagysága külsô döntések függvénye. Emellett a hazai forrású pályázatok, valamint az egyedi nagyprojektek támogatásközvetítôi feladatai is tovább bôvültek 2004-ben. 18

17 2.1 Hitelezés 2004 A hitelezési terület szervezeti felépítésének átalakításával alkalmasabbá vált az új kihívások kezelésére, a gazdaság különbözô területei által generált igények magas szintû kiszolgálására: év második felétôl szervezetileg teljes mértékben elkülönülten folyik az agrár, az önkormányzati és a nagyvállalkozási projekt, valamint a kisvállalkozási kockázatvállalási döntések elôkészítése. Szerzôdött hitelek értékének megye szerinti megoszlása december 31-én Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 A Magyar Fejlesztési Bank küldetésének megfelelôen elsôsorban az életképes, a kereskedelmi banki standardoknál hosszabb futamidejû forrásokat igénylô kisvállalkozási és önkormányzati beruházások, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû nagy, összetett projektek finanszírozásában jelent meg. Az MFB 2004 végén 8 hitelprogram keretében fogadott be kérelmeket, összesen 305 milliárd forintot meghaladó keretösszeggel. A programok keretében benyújtott kérelmek száma közel 1800 db volt, értéke meghaladta a 123 milliárd forintot, december végéig a Bank mintegy 1700 db, 100 milliárd forintot meghaladó összértékû kérelmet hagyott jóvá. Az EU-csatlakozást követôen 2 hitelprogramnál (Családi Agrárvállalkozások Hitele, Európa Terv Agrár Hitelprogram) megszüntette a kérelmek további befogadását új programjaként a kis- és középvállalkozói szektort célozta meg hosszú lejáratú hitelek biztosításával, elsôsorban a kereskedelmi hitelintézetekkel együttmûködve ben kialakult a struktúra: a nagy fejlesztési projektek finanszírozása az MFB Rt. szervezésével vagy közvetítésével történik, a kis- és középvállalkozói, önkormányzati hitelkérelmeket az MFB Rt.-vel kötött szerzôdések alapján a kereskedelmi hitelintézetek fogadják évi hitelprogramok: Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram Európa Terv Projektkiegészítô Hitelprogram Beruházás a XXI. Századi Iskolába Hitelprogram Egészségügyi Munkavállalói Tulajdonszerzési Hitelprogram Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Econova Hitelprogram Partner Hitelprogram (2004 decemberében került meghirdetésre) 19

18 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Szerzôdött hitelek ágazat szerinti megoszlása december 31-én 28% Az Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram az ügyfelek részérôl olyan kedvezô fogadtatásra talált, hogy a hitelkeretet meg kellett emelni. Az MFB Rt. több, nemzetgazdasági jelentôséggel bíró, nagy volumenû hitelügyletben DUNAFERR, M5-AKA alakított ki sikeres finanszírozási konstrukciót. Az év egyik legsikeresebb PPP jellegû beruházásának finanszírozásában, az M5-AKA projekt szindikált hitelezésében a Bank tevékeny szerepet vállalt. A PPP projektek keretében megvalósuló kollégiumépítésekbôl 2004-ben két projekt finanszírozásában vett részt a Bank, a veszprémi és miskolci kollégiumok PPP konstrukcióban történô megépítésére és mûködtetésére létrejött projekttársaságokkal szembeni kockázatvállalási döntések meghozatalával. A növekvô számú kis- és középvállalkozói ügylet finanszírozása mellett az MFB Rt. Szolgáltatás Infrastruktúra Kereskedelem Ipar 33% 16% 6% Mezôgazdaság 17% továbbra is szerepet vállalt a jelentôs gazdasági súlyú vállalkozások hitelezésében is évi programként a évi pozitív tendenciák folytatása a cél, kiemelt a kis- és középvállalkozói szektor hitelezése mind közvetlen hitelezés, mind refinanszírozási formában. Az önkormányzati hitelezés területén a Bank a közvetlen finanszírozás felôl a refinanszírozás irányába kíván elmozdulni. A korábban meghirdetett hitelprogramok az MFB Rt.-tôl elvárt feladatok hatékonyabb teljesítése érdekében három nagy hitelprogramba kerülnek összevonásra Sikeres Magyarországért néven. E hitelprogramok egyrészt a kis- és középvállalkozások, másrészt az önkormányzatok, harmadrészt az agrárszféra forrásszükségletének kielégítését célozzák hosszú lejáratú, kedvezményes kamatozású hitelek nyújtásával. Emellett természetesen az MFB Rt. továbbra is részt vesz a nemzetgazdasági jelentôséggel bíró állami, és PPP projektek finanszírozásában. 20

19 2.2 Fejlesztési tôkefinanszírozás 2004 A gazdasági versenyképesség kulcskérdése, hogy a magyarországi székhelyû vállalkozások viszonylag alacsony tôkefelhalmozó képességébôl fakadó tôkehiány enyhítése és pótlása milyen eszközökkel és intézményrendszer mellett gyorsítható fel. A Bank ezt kívánja arány elsôsorban az elôre strukturált exitmechanizmusnak köszönhetô (put/call opció lehetôsége). A tôkebefektetések hozzájárultak a Bank kitûzött stratégiai céljainak megvalósításához, lehetôséget teremtettek arra, hogy a jellemzôen alultôkésített magyarországi Beérkezett tôkebefektetési ajánlatok ágazati megoszlása 2004 (ügyletszám szerint) Gyártás és feldolgozás Idegenforgalom Kereskedelem és szolgáltatás Energetika Pénzügyi szolgáltatás Informatika és informatikai szolgáltatás Építôipar Vegy- és gyógyszeripar Nyomdászat Környezetvédelem Oktatás Egészségügyi szolgáltatás Biztonsági tevékenység, vagyonvédelem 4% 6% 3% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 8% 18% 17% 33% Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés % elôsegíteni a KKV Fejlesztési Tôkebefektetési Programjával, valamint egyedi fejlesztési tôkebefektetési tevékenységével. A KKV Fejlesztési Tôkebefektetési Programját az Európai Unió notifikációs eljárása szerint megvizsgálták és jóváhagyták. A fejlesztési tôkebefektetés keretében év végéig 162 fejlesztési tôkebefektetési kérelmet fogadott be a Bank, amely 86,6 milliárd forint összegû tôkeigényt jelentett. A kisés középvállalkozások tôkeigénye az összes eddig benyújtott fejlesztési tôkeigény 66,5%-a (57,6 milliárd forint) volt. A Bank december 31-ig összesen 18 kérelmet hagyott jóvá, 16,3 milliárd forint értékben, ebbôl szerzôdéskötésre 16 esetben került sor 15,3 milliárd forint értékben. Ez a tranzakciók száma alapján 9,9%-os, míg a befektetési összeget tekintve 17,7%-os befektetési arányt jelent. Az MFB Rt.-nél elért magas befektetési vállalatok tôkeszerkezete javuljon, és a gazdaságilag is életképes, versenyképességet növelô fejlesztési projektek tôke oldali finanszírozáshoz is jussanak. A befektetési igények gyakorlatilag lefedték a teljes magyar gazdaságot, így ágazati bontás alapján, a teljesség igénye nélkül, gépiparból, feldolgozóiparból, kis- és nagykereskedelmi szektorból, ingatlanhasznosításból, építôiparból, gyártásból és feldolgozásból, egészségügyi szektorból, vegyiparból, környezetvédelmi szektorból, információtechnológiai szektorból, energetikai szektorból és nyomdaiparból érkeztek be pályázatok. A részletes üzleti terv elemzési és elbírálási folyamat alapján, illetve a független átvilágítás után a Bank a befektetéseit jórészt a gyártási és feldolgozási szektor, az élelmiszeripar, a logisztika, a kereskedelem, a turizmus és a nyomdaipari szegmensekben hajtotta végre. 21

20 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság - Éves jelentés 2004 Jóváhagyott befektetések ágazati megoszlása 2004 (ügyletszám szerint) A Bank tapasztalatai alapján egy befektetés megvalósulása, igazodva a piaci normákhoz, átlagosan 4-8 hónapot vesz igénybe. Ebben fontos szerepet játszik a szakmai megalapozottság. A tapasztalatok alapján a kezdeti lendület megtartása, a befektetési folyamat átláthatóságának fenntartása és fejlesztése, valamint a tôkefinanszírozási tevékenység széles körben való ismertetése a további feladat. 22

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról A Kibocsátó hitelminősítése: Moody s A2 Fitch Ratings A 2006.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap

MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap MKB Hozamvadász Nyíltvégû Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelô: MKB Befektetési Alapkezelô Rt. 1056 Budapest Váci utca 38. telefon: 268-7081, 268-7826; telefax: 268-7509 Letétkezelô: Magyar Külkereskedelmi

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése

econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyrt. 2007. IV. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS I. A 2007. év I-IV. negyedéveinek főbb eseményei

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT.

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu 4 Ebben az Éves Jelentésben három magyar festõművész, Radák Eszter,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben