I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése"

Átírás

1 I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati ügyfelek körében. E közben tovább kellett folytatnunk azokat a belsõ fejlesztéseket technológiai, technikai és szervezeti oldalon, amelyekre alapozva az ügyfelek fejlettebb kiszolgálásával ezen kitûzött céljainkat elérhetjük. A mérlegfõösszeg az elõzõ évhez viszonyítva 44 %-kal növekedett, így az elõzõ év 272,3 milliárd Ft-os összegérõl tárgyévben 392,3 milliárd forintra emelkedett.. Aktív oldali tételek A tervekkel haladva nõtt az ügyfelekkel szembeni nettó követelések állománya és az év végére elérte a 261,6 milliárd Ft-ot. Ez közel 60% -os növekedést jelentett. Tárgyévben a hiteleken belül a devizahitelek állománya 71%-kal emelkedett, és így csekély mértékben, a portfolióban is nõtt a részarányuk. Elõzõ évben az arány 79-21% volt a forint illetve a devizahitelek között, ez a tárgyévben jelentõsen nem változott, 78-22%-os arányra módosult. A devizahitelek relatív alacsony aránya összefüggésben van az árfolyamkockázat növekedésével. A hitelportfolión belül az összes követelést tekintve - az éven túli lejáratú követelések aránya dinamikusabban növekedett, mint az éven belüli lejáratú követeléseké (70% ill. 47%). Ennek oka a kedvezõ hitelkamatok miatti hitelfelvételi kedv növekedése és a hosszú távú állami kamattámogatást élvezõ hitelek felvételének növekedése. A lakossági hitelállomány 2002-ben is dinamikusan emelkedett, a piaci növekedési ütemet meghaladó mértékben az elõzõ évi záró állomány majdnem kétszeresére duzzadt. A lakossági hiteleken belül a szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya teszi ki a portfolió kétharmadát. A lakossági hitelek után képzett értékvesztés alacsony értéke (1,5%) arra utal, hogy a volumen jelentõs növekedése nem jár együtt a kihelyezések kockázatának növekedésével. A hitelintézetekkel szembeni követelések részaránya a 2001-es 10%-ról 2002 év végére 7%-ra esett vissza. A bankközi kihelyezések 4,5%-al csökkentek és a 10

2 teljes nettó ügyfélköveteléshez viszonyított aránya is csökkent (17%-ról 10%- ra). Az állampapír-portfolió részaránya tovább zsugorodott (15%-ról 11%-ra) A tárgyi eszközök és az immateriális javak egyesített értéke 4,5%-kal nõtt a tárgyév végére. Ezen mozgáson belül az immateriális javak értékének növekedése 20%-os, míg a tárgyi eszközök állománya számottevõen nem változott. Az utóbbi belül az ingatlanok értékének növekedése a Bank tulajdonában lévõ fiókingatlanok felújítási beruházásaira is visszavezethetõ. Kedvezõ továbbá, hogy a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú eszközök állománya megszûnt. A befektetések terén 2002-ben több jelentõs változás történt, könyv szerinti értékük megduplázódott. Tárgyévben az Erste Befektetési Rt. 91%-os tulajdoni hányada volt a legjelentõsebb vásárlás (2,6 miliárd). Ezenkívül az Erste-Dat Kft 100%-os megvétele (390 millió) okozta a nagy mértékû növekedést. A társaságban történt tulajdonszerzés cégbírósági bejegyzésére 2002 júliusában került sor. A 2002-es év folyamán az Erste Leasing Kft-ben az Erste Leasing Rt-ben és az Erste Pénztárszervezõben is történtek további befektetések. Passzív oldal A mérleg passzív oldalán az ügyfelektõl gyûjtött források erõteljes növekedést mutattak, és az év végére elérték a 272,8 milliárd forintot. Ez a tervezett értéket jelentõsen meghaladja. A betéti struktúrában is kedvezõ elmozdulás következett be, mert a látraszóló állományok növekedésének üteme elmaradt az éven belüli, illetve az éven túli lejáratú kötelezettségek növekedési ütemétõl. Így a látraszóló állományok aránya a portfolión belül 33%-ról 28%- ra csökkent, míg a hosszabb lejárat esetén az arány 67%-ról 72%-ra emelkedett. A Bank hitelintézetekkel szembeni kötelezettségei 2002-ben az elõzõ évhez képest ugyan 36%-kal emelkedtek, de az ügyfelekkel szembeni kötelezettségekhez viszonyított arányuk 30%-ról 27%-ra csökkent. Egyéb passzív oldali tételek terén a következõket kell megemlítünk. A céltartalékok állománya csak a határidõs ügyletek után képzett céltartalékkal nõtt (611 millió) jelentõsen. Általános kockázati tartalék képzésére - a számviteli politikában rögzített a már megképzett állomány folyamatos felhasználása elvnek megfelelõen - ebben az évben nem került sor. A Bank jegyzett tõkéjét tárgyévben a többségi tulajdonos 2 milliárd forinttal megemelte. A hátrasorolt kötelezettségek értékében bekövetkezett növekedés oka az, hogy a Bank új alárendelt kölcsöntõkéhez jutott hozzá euróban. 11

3 A saját tõke elemei között továbbra is jelen van a lekötött tartalék, amelyet az eredménytartalék terhére képeztünk. Az általános tartalék 87 millió forintos növekedésének oka a törvényi elõírás (az adózott eredmény 10%-át ebbe a tartalékba kell átvezetni). A Bank tárgyévi mérleg szerinti eredménye 783 millió Ft, amely az elõzõ évi értéknek több mint hétszerese. Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek ebbõl látraszóló Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ebbõl látraszóló Millió Ft Az eredménykategóriák közül a kamatbevétel és a kamatjellegû bevétel, az elõzõ évhez képest 43%-kal emelkedett, míg a fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások 37%-al. Így a nettó kamatbevétel 57%-al emelkedett és meghaladta a 13 milliárd Ft-ot. A bank jutalék és díjbevétele 18%-al nõtt, míg jutalék ráfordításai 39%-al csökkentek, így a jutalék eredmény több mint 40%- kal javult és meghaladta a 4 milliárd Ft-ot. A pénzügyi mûveletek eredménye lényegesen kevesebb a tavalyi eredményhez képest, melynek oka az elsõ félévben elszenvedett veszteség fedezetének megteremtése az év második felében. A jövõben is elsõrendû prioritás a Bank stratégiájában a piaci részarány növelése. Ez azonban várhatóan már ebben az évben a jövedelmezõség emelkedésével is együtt jár, amely szintén stratégiai célkitûzés. Bankunk tõkemegfelelési mutatója az elõzõ év végéhez képest (11,49%) jelentõsen csökkent, és december 31-én 8,21 % volt. Az elõírások szerint számított szavatoló tõke összege millió Ft, e szám képezi a 12

4 különbözõ korlátozó limitértékek alapját. Utóbbi érték jelentõsen nem változott a tavalyi évhez képest (a saját tõkében 2002-ben bekövetkezett növekedés hatását ellensúlyozták a szavatolótõke számításnál csökkentõ tételként figyelembe veendõ összegek), míg a korrigált mérleg fõösszegünk 40%-kal nõtt. A továbbiakban, az évek közötti összehasonlíthatóság miatt az elõzõ évhez hasonlóan - a év tevékenységébõl kiemeljük azt a négy tényezõt, amelyek a legfontosabbak a vagyoni helyzet megítélése szempontjából: 1. Tõkerendezés 2002 során a tulajdonos megemelte bankunk jegyzett tõkéjét 2 milliárd forinttal, amivel a Bank jegyzett tõkéjének állománya millió forintra növekedett. 2. Értékvesztés elszámolás, céltartalék képzés A hitelállomány majd 100 Mrd Ft-os bõvülése nem járt együtt a követelésekre elszámolt értékvesztés állományának emelkedésével, ami a hitelportfolió minõségének javulását mutatja. A bank ügyfélkörének folyamatos monitoringja során rendkívüli céltartalékigény nem jelentkezett a kockázati szempontból alacsonyabb besorolású ügyfelek ügyletei kapcsán sem. Az alábbi táblázatok az elszámolt értékvesztések és a megképzett céltartalékok szerkezetét mutatják. Az értékvesztés állományának változása eszközcsoportonként Adatok millió forintban Megnevezés Nyitó állomány Értékvesztés elszámolása Értékvesztés visszaírása Záróállomány Hitelintézetekkel szembeni követelések 0 Ügyfelekkel szembeni követelések Egyéb követelések Értékpapírok és részesedések Készletek Összesen

5 A céltartalékok állományának alakulása fajtánként Adatok millió forintban Megnevezés Nyitó állomány Képzés Felszabadí Felhaszná tás lás Záróállomány Függõ és jövõbeni kötelezettségekre Peres ügyekre Várható veszteségre Végkielégítésre és nyugdíjra Általános kockázati céltartalék Mérlegkészítés idõpontjáig le nem zárt határidõs ügyletek veszteségére képzett céltartalék Összesen A bankmûködés átalakítása A 2002-es év a piaci terjeszkedés érdekében megvalósított nagyarányú fiókberuházások, valamint a hatékonyabb mûködést lehetõvé tevõ szervezeti átalakítások jegyében telt el. Bankunk egy év alatt 13 fiókkal bõvítette fiókhálózatát, számos régi fiókunkban pedig megújult környezetben áll ügyfeleink rendelkezésére. A tulajdonosi elvárásoknak megfelelõ vezetõi információs rendszer (MIS) kialakítása a pontos és gyors üzletpolitikai döntések meghozatalát teszi majd lehetõvé.a rendszer építése folyamatos, a tesztelési periódust követõen a havi rendszerességû MIS jelentések január 1-tõl állnak majd a stratégiai döntéshozók rendelkezésére. A hatékonyabb munkavégzést hivatott elõsegíteni a vállalati kultúra javítását célzó Szervezetfejlesztési Projekt beindítása. Elsõdleges fontosságú továbbá a Symbols rendszer mûködési bizonytalanságainak kiküszöbölése, amely munkafolyamat 2002 során is folytatódott és jelentõs eredményeket ért el. 4. Üzleti tevékenység A középtávú stratégiának megfelelõen Bankunk 3-5 éven belül a 20-25%-os piaci részesedés megszerzésére törekszik. Mindez intenzív ügyfélszerzést feltételez, stratégiánk szerint fõként a lakossági- és a kisvállalkozói szektorból. Ennek az erõteljes piaci magatartásnak a biztos jelei már tetten érhetõk voltak 2002 során. A saját erõs ügyfélszerzés mellett Bankunk kinyilvánított célja a 14

6 felvásárlások segítségével megvalósított terjeszkedés is, ezt a törekvést bizonyítja a Rabobank Hungary Rt milliós hitelállományának, 270,6 milliós betétállományának és a Konzumbank 5 milliárdos hitelállományának megvásárlása is. Az üzleti folyamatok megszervezésénél az ügyfélorientált szemlélet került elõtérbe. Az ügyfelek elégedettségét kívánja növelni a telefonos Call Center szolgáltatás beindítása, amely 2002 elsõ negyedévében valósult meg. 15

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Somogy Takarék Szövetkezet Igazgatósága BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Somogy Takarék Szövetkezet éves üzletpolitikai céljaihoz alapot az egyesüléskor elfogadott stratégiai

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről

a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága Ü Z L E T I J E L E N T É S a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről Gazdálkodásunkról Tranzakciós illeték fizetési kötelezettség bevezetésével

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, 2015. április 7.... Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben