FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM"

Átírás

1 FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS LÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat érvényes: szeptember 1-től Következő kötelező felülvizsgálat: 2014 Készítette: Jekliné Pintér Zsuzsanna igazgató

2 Tartalomjegyzék Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere Az iskola feladata Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok Az iskola szabályzatai, dokumentumai A szabályzat hatálya Az iskola nyilvános dokumentumai... 8 Pedagógiai Program, Minőségfejlesztési Program... 8 Házirend... 8 Környezet-és egészségnevelési program... 8 Ügyeleti rend... 9 Az iskola éves munkaterve Az iskola legfontosabb jellemzői Az iskola alapadatai... 9 Költségvetési végrehajtás különleges előírásai: A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere Vállalkozási tevékenység működési forrásai Aláírási jogkör Az iskola közösségei és a kapcsolattartás rendje Az iskola vezetősége A nevelőtestület A tagozatok és a szakmai munkaközösségek közötti kapcsolattartás rendje Szakalkalmazottak közössége Osztályközösségek Diákönkormányzat (DÖK) A nevelőtestület és a tanulóközösségek közötti kapcsolattartás rendje Napközi otthonos csoport Tanulószobás csoport Szülők közösségei A fenntartó egyesület (FÖKE) A négy fóti keresztény egyházközség A szervezeti egységek egymás közötti kapcsolattartásának, illetve az egységek és vezetők közötti kapcsolattartás rendje Külső kapcsolatok Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény munkarendje Az alsó tagozatokon oldal

3 A főépületben Öregfalu alsó tagozat Kisalag alsó tagozat Főépület Az iskolán belüli kapcsolattartás formái Vezetők közötti kapcsolattartás Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás A pedagógusok kapcsolattartása Nem pedagógus dolgozók A tanulók tájékoztatása A dolgozók munkaidő beosztása A dolgozók alkalmazásának, megbízásának elvei Az alkalmazás feltételei A megbízás, kijelölés általános elvei Megbízások A megbízott dolgozók beszámolása végzett tevékenységükről A nevelőtestület döntési jogkörének átruházása a következő esetekben történhet: Felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás Az oktató-nevelő munka ellenőrzése Belső ellenőrzés Az ellenőrzés tárgya Funkciója Célja Az ellenőrzés formái Az ellenőrzések ütemezése A pedagógiai munka belső ellenőrzése Külső ellenőrzés A dolgozók értékelése az ellenőrzések alapján A működés rendje A tanulók felvételének rendje A felvétel alapfeltételei Általános feltételek Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek azok a tanulók Az iskola megismerésének lehetőségei Az alsó tagozat megismerésének lehetőségei Gimnáziumunk sajátosságai Felvétel saját nyolcadikos diákjainknak Felvétel más iskolából gimnáziumunk kilencedik osztályába jelentkező diákoknak Speciális értékelési szabályok oldal

4 A felvételi eljárás folyamata: Iskolai munkacsoportok Az iskola szakmai munkaközösségei: Osztályfőnöki munkaközösség A tanév rendje Az iskola munkarendje Alsó tagozat Felső tagozat és gimnázium A tankönyvellátás és a támogatás felhasználásának rendje Diákigazolványok, pedagógus igazolványok kezelése Az iskolai könyvtár működése Ünnepélyek és megemlékezések A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok ellátásának szabályai Iskolai jelképek Tanórán kívüli foglalkozások A napközi otthon működési rendje: A tanulószoba működési rendje Egészségügyi ellátás Tanulói jogok és kötelezettségek A tanulói jogviszony keletkezése A felvételi kérelmek elbírálásának rendje A tanulói jogviszony megszűnése Tanulói jogok A tanuló tevékenységért járó díjazás szabályai Tanulói kötelezettségek A tanulók jutalmazási formái A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések Tanulói mulasztások igazolása Az iskola használatának rendje A dolgozók és a tanulók benntartózkodásának rendje Az iskola használati rendje az iskolával jogviszonyban állók részére Az iskola használati rendje az iskolával jogviszonyban nem állók részére Az iskola biztonságos működésére vonatkozó szabályok Balesetek megelőzése érdekében hozott intézkedések Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére hozott intézkedések Reklámtevékenység az iskolában Egyéb intézkedések Mentességi határozatok kiadásának rendje Az idegen nyelv órák alóli felmentésre vonatkozó szabályok Felmentés idegen nyelv osztályzás (tanulás) alól oldal

5 13.3. Egyéb tantárgyak értékelése alóli felmentés Az iskola ügyvezetési rendje, az eljárás szabályai Az eljárás szabályai Ügyiratkezelés Levelezés Legitimációs záradékok oldal

6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1.1. Az iskola feladata A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium feladata az alapító okiratban meghatározott nevelésioktatási tevékenységek és szolgáltatások megvalósítása az iskolai dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően Az SZMSZ elkészítésére vonatkozó jogszabályok A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az iskola működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó intézményi rendelkezéseket. A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el és az intézmény fenntartójának jóváhagyása után válik érvényessé. Elfogadásakor és módosításakor egyetértési jogot gyakorol jogszabályban meghatározottak szerint az iskola diákönkormányzata, a szülők közössége iskolaszék. Az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét az iskola igazgatója biztosítja, egyúttal felelős is érte. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás felelőse az iskola igazgatója évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló hatályos törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról jogállásáról évi XXXVIII. törvény az államháztartás rendjéről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről évi LXIII. évi törvény a személyes adatok védelméről évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 138/1992 (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatási törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés ás a polgári védelem ágazati feladatairól 1.3. Az iskola szabályzatai, dokumentumai 6. oldal

7 Dokumentum ALAPÍTÓ OKIRAT Előíró jogszabály Közoktatási törvény évi XXXVIII. törvény az államháztartásról /1998. Korm. rendelet Kötelező felülvizsgálat Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján SZMSZ SZMSZ-ben részletezve Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) HÁZIREND Közoktatási törvény 40. (7.8.9.), 102., /1994. MKM rendelet PEDAGÓGIAI PROG- RAM (HELYI TANTERV, EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Közoktatási törvény , 102., 103. Közoktatási törvény 40., 102., 103., 3/2002. (II.15.)OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Érvényesség lejártakor, illetve jogszabályi előírás szerint, vagy módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Jóváhagyó Fenntartó Nevelő-testület > Fenntartó Nevelő-testület > Fenntartó Nevelő-testület > Fenntartó (szakértői vélemény kell) Alkalmazotti közösség > Fenntartó Egyeztetési kötelezettség megjegyzés Bejelentési kötelezettség (törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél, illetve, jegyzőnél, főjegyzőnél) Óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, diákönkormányzat a 11/1994. rendelet 5. -ban meghatározott kérdésekben Jegyzőkönyvek! Óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, diákönkormányzat a 11/1994. rendelet 6. -ban meghatározott kérdésekben Jegyzőkönyvek! Kötelező az iskolaszék (Kt. 61. ) véleményét beszerezni. Jegyzőkönyvek! Kötelező az iskolaszék véleményét beszerezni Jegyzőkönyvek! (évente értékelést kell készíteni, megküldeni a fenntartónak) TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 277/1997. Korm. rendelet 5 évente (2008) Nevelő-testület Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése kötelező BEISKOLÁZÁSI TERV 277/1997. Korm. rendelet Évente, március 15-ig Intézmény-vezető Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése kötelező. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVE MUNKATERVI BESZÁ- MOLÓ 11/1994.MKM rendelet 2. (+fenntartói előírások) ÁTSOROLÁSOK Kt. 15, 16, 17. Kjt. 21. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK Jogi előírás nincs, a Munka Törvénykönyve alapján ajánlott ADATKEZELÉSI SZA- Közoktatási törvény BÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZA- BÁLYZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOFTVER VÉDELMI SZABÁLYZAT TANÜGYI NYILVÁN- TARTÁSOK ESÉLYEGYENLŐ- SÉGI TERV Évente Nevelő-testület (Kt. 57. (d) fenntartó Évente Nevelő-testület (Kt. 57. (d) > fenntartó évi XCIII. törvény a munkavédelemről /2007. OKM rendelet évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről /2007. OKM rendelet évi LXIII. törvény 10. a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 4. melléklet évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 7. oldal Iskolaszék, szülői közösség, DÖK, gyakorlati képzés szervezőjének véleménye. Jegyzőkönyvek! Jegyzőkönyv az elfogadásról. Jogszabályi előírások Intézmény-vezető szerint Feladatváltozás esetén Intézmény-vezető Átvételét a közalkalmazott nem tagadhatja meg, de jogvitát kezdeményezhet. Intézmény-vezető Ha nincs iratkezelési szabályzat. Egyeztetési kötelezettség: Iskolaszék, (szülői közösség), DÖK Feltételek változása esetén Feltételek változása esetén (tűzriadó) Feltételek változása esetén Intézmény-vezető Megismertetése a dolgozókkal, tanulókkal kötelező. A oktatásról jegyzőkönyv kell. Intézmény-vezető Megismertetése a dolgozókkal (tanulókkal) kötelező. (munkába álláskor) Oktatásról jegyzőkönyv kell. Intézmény-vezető Megismerését aláírással kell igazolni. Intézményvezető DÖK SZMSZ Közoktatási törvény 63. Tanulókö-zösség > nevelőtestület Intézmény-vezető Az ötven főnél többet foglalkoztató költségvetési szerveknek kötelező nevelőtestület

8 ISKOLASZÉK SZMSZ Közoktatási törvény 60., 61. ESZKÖZJEGYZÉK DOHÁNYZÁSI SZA- BÁLYZAT (MUNKÁLTATÓI INTÉZKE- DÉS) FEUVE IRATKEZELÉSI, ELEKT- RONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZAT BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZA- BÁLYZAT LELTÁROZÁSI SZA- BÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLY- ZAT 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 54., 7. számú melléklet évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről /1998 (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás rendjéről (45/A. ) 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 4. melléklet 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /2005. (IX. 22.) Korm. rendelet -217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 145., -193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet évi C törvény a számvitelről, évi C törvény a számvitelről, 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet évi C tv. 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján Vagy SZMSZ-ben, házirendben Jogszabály módosítás szerint. A tartalmát érintő szervezeti változáskor Feltételek változása esetén Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani kell Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani kell iskolaszék - Intézmény-vezető, fenntartó Intézmény-vezető Megismerését aláírással kell igazolni. Intézmény-vezető Intézmény-vezető Megismerését aláírással kell igazolni. Intézmény-vezető, fenntartó Intézmény-vezető, gazdasági vezető Intézmény-vezető, gazdasági vezető Intézmény-vezető, gazdasági vezető Pénzügyi ellenőrzést az önkormányzat végez >jegyző, Ötv. alapján ( évi LXV. tv.) Jogszabály módosítás esetén a hatálybalépéstől számított 90 napon belül módosítani 1.4. A szabályzat hatálya Az iskolai SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozókra, tanulókra, az intézmény területén tartózkodó személyekre a vonatkozó pontok tekintetében. Térbeli hatálya vonatkozik az iskola területére, valamint az iskola által szervezett külső rendezvényekre. A szabályzatot az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de legkésőbb három évenként felül kell vizsgálni Az iskola nyilvános dokumentumai Pedagógiai Program, Minőségfejlesztési Program Az iskola pedagógiai programjáról, a változásokról az osztályfőnökök a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket, a tanulókat az első tanítási napon. A tájékoztatás dokumentuma a szülői értekezletről készült jegyzőkönyv, valamint az osztálynaplók. A dokumentumok megtalálhatók a tanári szobákban, a titkárságon és az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvashatók, illetve az iskola honlapján elérhetőek. Házirend Megtalálható az iskola tanári szobáiban és az intézményi honlapon. A házirend legfontosabb változottpontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői értekezleten, osztályfőnöki órán. Környezet-és egészségnevelési program A dokumentum az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvasható, illetve az iskola honlapján elérhető. Megvalósításának aktuális eseményeit az éves munkaterv tartalmazza. 8. oldal

9 Ügyeleti rend Az iskola ügyeleti rendje a tanári szobákban és a titkárságon kerül kifüggesztésre. Az iskola éves munkaterve A munkaterv osztályokra, szülőkre vonatkozó pontjait az osztályfőnökök ismertetik a szülőkkel az első szülői értekezleten, a tanulókkal az első osztályfőnöki órán. A teljes munkaterv a könyvtárban, a tanári szobákban és a honlapon kerül elhelyezésre. 2. Az iskola legfontosabb jellemzői 2.1. Az iskola alapadatai Az iskola neve: Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Az iskola székhelye és levelezési címe: 2151 Fót, Vörösmarty u. 4. (5-12.osztályok, igazgatóság, titkárság, gazdasági iroda) Az iskola telephelyei: 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. (Öregfalu alsó tagozat: 1a-4a osztályok) 2151 Fót, Béke u. 36. (Kisalag alsó tagozat: 1b-4b osztályok) OM azonosító: Elérhetőségek: Telefon/fax: 27/ , 27/ Honlap: Alapító okirat kelte és száma: E/68/2008. Jogállása: egyesületi fenntartású intézmény Az iskola alaptevékenysége: az Alapító Okiratban megnevezett oktatás és nevelés (8010 Alapfokú oktatás, 8021 Általános középfokú oktatás) Alapítás éve: április 18. (általános iskola), január 20. (gimnázium) Az intézmény alapító szerve: Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület (FÖKE) Intézményi jogosultságok: önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv A fenntartó neve: Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület (FÖKE) A fenntartó címe: 2151 Fót, Vörösmarty u.4. Az intézmény felügyeleti szerve: FÖKE Intézőbizottsága Törvényességi felügyeleti szerv: Pest Megye Kormányhivatala Az intézmény típusa: 12 évfolyamos, többcélú intézmény (nyolc évfolyamos általános iskola és négyosztályos gimnázium, valamint napközi otthon és tanulószoba) Az engedélyezett évfolyamok száma: 12 évfolyam Az engedélyezett tanulócsoportok száma: 20 Felvehető maximális tanulólétszám: 588 fő Az intézmény körbélyegzőjének (4db) lenyomata: felirata: FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: Alapítva 1991-ben lenyomata: 9. oldal

10 Az intézmény hosszú bélyegzőjének (4db) lenyomata: felirata: FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2l5l Fót, Vörösmarty tér 2. TEL: (06-27) IG. TEL/FAX: (06-27) OM: lenyomata: A bélyegzők használatára jogosultak: igazgató, általános igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, iskolatitkár. Adószámmal ellátott hosszú bélyegző használatára jogosultak: iskolatitkár, gazdasági vezető, pénztáros Az iskola képviseletére jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezető, az igazgató által írásban megbízott pedagógus Engedélyezett alkalmazotti létszám: pedagógus: 53 fő, nem pedagógus: 8 fő A feladat ellátását szolgáló vagyon: ,- Ft Az intézményi vagyon feletti rendelkezési jog: FÖKE Az előirányzatok feletti rendelkezési jog: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a fenntartó gazdálkodási rendje szerint. Az iskola költségvetését a fenntartó állapítja meg. A költségvetés felhasználása: A fenntartó által meghatározott keretek között az iskola önállóan gazdálkodik. A fenntartó szervnek kell gondoskodnia a pedagógiai programban megfogalmazott, az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. Költségvetési végrehajtás különleges előírásai: A kiadási főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítást intézményi javaslat alapján a fenntartó hagyja jóvá. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételből előirányzat módosítást hajthat végre saját hatáskörben. ÁFA alanyiság: az iskola az étkeztetés tekintetében ÁFA-körbe tartozik. A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere A törvényi szintű szabályozás szerint, az intézményi költségvetési tervben leírtak alapján, az igazgató utasítására. Kötelezettségvállalást csak a fenntartó egyesület elnöke tehet. A kötelezettségvállalás írásban történik. A kötelezettségvállalás alapján beérkező számlák érvényesítésre, majd utalványozásra és ellenjegyzésre kerülnek. A kifizetésre jóváhagyott számla kiegyenlítése készpénzben, vagy átutalással történik a jogszabályokban előírtak szerint. A költségvetési előirányzatok teljesítéséről az iskola beszámol felügyeleti szervének. Vállalkozási tevékenység működési forrásai Az intézmény az állami- feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet az alaptevékenység sérelme nélkül, a fenntartó külön engedélyével folytathat Aláírási jogkör Az intézmény nevében aláírási joga az igazgatónak van, aki önállóan ír alá. 10. oldal

11 Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá. Tartós távolléte estén az aláírási jogot a helyettesítés rendje szerint kell gyakorolni. A pénzügyi kötelezettségeket vállaló iratok esetében az aláírási jogosultságot a fenntartó egyesület szabályozza. 3. Az iskola közösségei és a kapcsolattartás rendje 3.1. Az iskola vezetősége Az iskolavezetőség tagjai: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági vezető. Az iskola vezetője az igazgató, teljes jogkörrel felel az intézmény jogszerű működéséért. Az igazgató dönt az iskola működésével, a dolgozók alkalmazásával és jogviszonyával kapcsolatos kérdésekben, az iskolai felvételről. Legfontosabb feladatai: a nevelőtestület vezetése, az intézményi döntések előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzésének megszervezése, a költségvetés betartása, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, és folyamatos fejlesztése, az intézményi dokumentumok elkészítése és karbantartása. Munkáltatója a fenntartó egyesület. Heti kötelező óraszáma: 4 óra. Részletes feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírása tartalmazza. Az igazgatóhelyettesek munkaköri leírásuk szerint felelősek a jogkörükbe, hatáskörükbe tartozó feladatok elvégzéséért a szükséges döntések meghozataláért. Heti kötelező óraszámuk: 8 óra. Az iskola gazdasági vezetője felelős az intézmény gazdaságos működtetését elősegítő döntések meghozatalának előkészítéséért, a gazdaságos, folyamatos működés feltételeinek megteremtéséért. Munkáltatója a fenntartó egyesület. Munkáját a fenntartótól átadott, erre vonatkozó munkáltatói jogok által felhatalmazva az igazgató irányítja. Szerződés szerinti kötetlen munkaidőben dolgozik. Részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. A kibővített iskolavezetőségbe tartoznak az igazgatón, a helyetteseken és a gazdasági vezetőn kívül a tagozatvezetők és a munkaközösség-vezetők. Az iskola döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testületeként az igazgató által megállapított munkaprogram alapján szükség szerinti időpontban tanácskoznak. Feladata a napi operatív szakmai teendők egyeztetése, a szűken vett szakmai feladatok ellátása, ellenőrzése és értékelése. Az iskola négy tagozatra van felosztva (Öregfalu alsó-, Kisalag alsó-, felső-, és gimnáziumi tagozat). A tagozatok működését az igazgató által megbízott tagozatvezető irányítja, akinek elsődleges feladata a tanítás. Emellett főleg a napi és rövid távú szervezési feladatokat kell ellátnia a munkaköri leírás szerint. Irányításával a tagozata önszerveződő, a közös teherviselésre törekvő öntevékeny közösség. Tagozatukon kiemelt feladatuk a helyettesítések beosztása, illetve a tagozati szintű programok és ünnepélyek szervezése. A tagozatvezetők munkaköri leírásukban rögzített órakedvezményre jogosultak. A szakmai munkaközösség-vezetők munkájukat az illetékes igazgatóhelyettes közvetlen irányításával, munkaköri leírásuknak megfelelően végzik. Feladatuk a rájuk bízott szakmai munkaközösség oktatási munkájának irányítása és összefogása. Heti 1 óra kedvezményre jogosultak. Az iskola vezetősége hetente vezetőségi értekezletet tart, összehívásáért az igazgató felelős. A vezetőségi értekezletre az előzetes program alapján meghívást kapnak az érintett területek képviselői. Az értekezletek határozatait, utasításait az igazgató hozza az érintettek tudomására, illetve hozza nyilvánosságra Az iskola vezetőinek helyettesítési rendje Az intézmény nyitvatartási idején belül, 7.15 és között, az épületben az iskolavezetőségből egy felelős vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. Az igazgatót akadályoztatása esetén az igazgató erre vonatkozó írásos megbízásának hiányában - az 1.sz. igazgatóhelyettes helyettesíti (> 2.sz. igazgatóhelyettes > gazdasági vezető). A helyettesítés az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozó ügyek kivételével - általános jellegű. Döntéseikről értesítik az iskola igazgatóját munkába állásakor. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítéséről az igazgató erre vonatkozó írásos megbízá- 11. oldal

12 sának hiányában- a fenntartó gondoskodik. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására, ill. az igazgatóhelyettesek egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítésére az általa írásban megbízott személy jogosult Az iskola képviselete Az iskolát az igazgató képviseli. A képviseleti jogot bármikor átadhatja szóban vagy írásban bármely iskolai dolgozónak. Az iskolát érintő nyilatkozatokat tenni az igazgató jóváhagyásával lehet. Az igazgató akadályoztatása esetén az intézmény képviseletére helyettesei jogosultak a fejezetben meghatározott sorrendben Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok: Az intézmény minden dolgozója feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása - megbízás, átsorolás, felmentés, jutalmazás, fegyelmi ügyek a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása az intézmény dokumentumainak elkészítése, karbantartása (SZMSZ, éves munkaterv, órarend, pedagógiai program, házirend) döntés személyi és tárgyi feltételekről a belső ellenőrzés és irányítás tanulók felvétele az intézményre vonatkozó szerződések megkötése posta felbontása és megválaszolása, ill. megválaszoltatása A vezetők hatáskörét és jogkörét munkaköri leírásaik tartalmazzák. Az intézmény dolgozóit érintő intézkedési jogkörüket az alakuló értekezleten ismerteti az igazgató a nevelőtestülettel A nevelőtestület A nevelőtestület nevelési-oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai az iskola pedagógus-munkakört betöltő határozatlan, ill. határozott időre kinevezett alkalmazottai, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő egyetemi vagy főiskolai végzettségű alkalmazottai. Nevelőtestületi értekezletek: az éves munkatervben megjelölt témában és időpontban, egy héttel előre közölt napirend alapján. Az értekezleteken való részvétel a nevelőtestület tagjai számára kötelező. A nevelő-oktató munkát végző közösség munkájának hatékonysága - különösen a diákok jellemformálása - nemcsak az egyes tanároktól függ, hanem alapvetően attól is, hogy a nevelőtestületben milyen a közösségi szellem. Ennek építéséhez fel kell használni a személyes beszélgetéseket, közös rendezvényeket, kirándulásokat. Különösen fontos, hogy az egy osztályban tanító tanárok összehangolják nevelési gyakorlatukat és módszereiket. E cél érdekében az egy osztályban tanító tanároknak a tagozatvezető vezetésével rendszeres megbeszélést kell tartani az osztály fejlődéséről, a nehezen beilleszkedő tanulókról, az összehangolt nevelési módszerekről. A nevelőtestület minden tagjának tudnia kell, hogy tanulóink jövőjét meghatározzák az iskolánkban töltött évek. Ez idő alatt alakul ki és szilárdul meg jellemük attól függően, hogy sikerül-e: - felkelteni érdeklődésüket a valódi értékek iránt - igényességet kialakítani bennük - növelni küzdő és kudarctűrő képességeiket - a hazaszeretetet és a hazafiságot alapértékké fejleszteni tanítványaink értékrendjében - a keresztény hit által kiegyensúlyozottságot, lelki egészséget teremteni bennük, hogy egész személyiségüket az igazság, jóság és szépség, mint alapértékek határozzák meg. Az iskola minden dolgozójának joga van az iskolával kapcsolatos véleményét, építő javaslatait, ötleteit, sérelmeit megfelelő formában az iskola vezetősége, a fenntartó egyesület vezetősége és az iskolaszék elé terjeszteni. A pedagógust megillető törvényben előírt jogok nem vonhatók el, azt az iskola vezetője vagy a fenntartó nem gyakorolhatja. 12. oldal

13 A nevelőtestület jogállását, feladatát, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Kt., valamint a miniszteri rendelet szabályozza. Az iskola életével, hivatalos ügyeivel kapcsolatos intézkedések, viták - a tájékoztatás célját szolgáló anyagok kivételével - szolgálati titkok, ezeket a nevelőtestület minden tagja köteles megőrizni. A nevelőtestület döntéseit értekezleten, nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, kivéve a külön a jogszabályban, illetőleg a rendeletben meghatározott eseteket. A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart, melyeknek napirendjét az iskolavezetőség véleményének kikérésével az igazgató határozza meg. A nevelőtestületi értekezletet az iskola igazgatója (vagy helyettese) készíti elő és hívja össze meghatározott napirenddel és időponttal. Az igazgató szükség esetén a tanítási időn kívül is rendkívüli nevelőtestületi értekezletet, illetve rövid nevelőtestületi megbeszélést tarthat. A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, a Munkaterv, az iskolai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló elfogadásával, valamint a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az igazgató az írásos előterjesztést a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal korábban átadja a munkaközösségek részére, valamint gondoskodik az előterjesztés anyagának nyilvánossá tételéről. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint tárgy megjelölése szükséges. Az értekezletet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló iskolaszék képviselőjét, az egyházakat érintő témák esetén a lelkészeket meg kell hívni. A vonatkozó napirendi ponthoz meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat tanuló képviselőjét is. A nevelőtestületi értekezleteket az igazgató, ill. annak megbízásával az igazgatóhelyettes vezeti. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni, írásban kell rögzíteni és az éves munkaterv mellékleteként kezelni. A határozatokat sorszámozni és nyilvántartani kell. Nevelőtestületi értekezletről az igazgatóhelyettesnek, tagozati értekezletről a tagozatvezetőnek jegyzőkönyvet kell vezetni és a jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezleten részt vevő két nevelőtestületi tagot kell felkérni. A jegyzőkönyvet, amit a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő ír alá, az értekezletet követő 3 munkanapon belül végleges formában - el kell készíteni. A nevelőtestület által hozott döntések mindenkire nézve kötelező érvényűek. A határozathozatalkor távollévőket az értekezletről készült jegyzőkönyv tartalmának ismertetésével kell tájékoztatni a határozatban foglaltakról, melynek tudomásulvételét aláírásukkal igazolják. A nevelőtestület javaslattevő jogköre kiterjed az iskolai élettel kapcsolatos minden kérdésre. A nevelőtestület jogköréből átruházott feladatokat az SZMSZ 7. fejezete rögzíti. Évi tervezett értekezletek: - alakuló; - tanévnyitó; - nevelési (a tanév folyamán kétszer); - osztályozó (I. és II. félév végén); - tanévzáró. A tanévnyitó értekezleten dönt a tantestület az éves munkaterv elfogadásáról Szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösség javaslattételi, véleményezési és döntési jogköre gyakorlásával kapcsolódik be az iskola vezetésébe. Feladata: - megválasztja vezetőjét 13. oldal

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FORRÁS KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1. 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum

Mikszáth Kálmán Líceum Mikszáth Kálmán Líceum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: 2013. szeptember 10. PH.. Herczegné Varga Ilona igazgató 2013 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009. A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FELADATA... 5 3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben