MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE"

Átírás

1 /2014. MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 1/2014. (II. 05.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi szabályairól Mártély özség Önkormányzatának épviselő-testülete a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) ormányrendelet módosítása, a évi CCXXX. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed a épviselő-testületre, szerveire és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. 2. A épviselőtestület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a évre: Cím Alcím Száma n e v e száma n e v e 1. Mártély özségi Önkormányzat 1. Mártély özségi Önkormányzat 2. Gondozási özpont 3. Mártélyi Általános Művelődési özpont 3. (1) Mártély özség Önkormányzat épviselőtestülete (a továbbiakban épviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban, azaz Háromszázhatvannégymillió-kilencszázkilencvenhétezer forintban, kiadási főösszegét E Ft-ban, azaz Háromszázhatvannégymillió-kilencszázkilencvenhétezer forintban állapítja meg.

2 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési előirányzat a 2014-re áthúzódó fejlesztési pályázatot (ISZT) támogatást megelőlegező hitel felvételével finanszírozta az alábbiak szerint: 1. ülső finanszírozású kiadás: E Ft Felhalmozási hiteltörlesztés: E Ft (3) A Mártélyi Csatornaberuházó és Víziközmű Társulat megszűnésével ( ) az önkormányzat vált a társulat kötelezettjévé az UniCredit anktól felvett, lejárt hitel még vissza nem fizetett hitellel és annak kamataival kapcsolatosan. 2. UniCredit ank felé fennálló lejárt tartozás: E Ft Felhalmozási célú hiteltörlesztés: E Ft (4) Mártély özség Önkormányzata az ÖF/1601/2013. iktatószámú határozat alapján E Ft jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésére köteles, amelynek 2010-től számított kamatait a Magyar Államkincstár 10001/11/2014. iktatószámú levelében elengedte. A Magyar Államkincstár határozat jogerős, amely ellen a bírósághoz fellebbezett az önkormányzat, vitatva a MÁ követelését. Az előző évi költségvetési maradvánnyal nem fedezett részét rövid lejáratú likviditási hitel felvételével próbálja visszafizetni az önkormányzat. 3. Rövid lejáratú likvid hitel felvétele: E Ft Rövid lejáratú hiteltörlesztés: E Ft 4. (1) A 3. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegnek és kiadási főösszegnek, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A Gondozási özpont bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, továbbá a Gondozási özpont létszámkeretét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A Mártélyi Általános Művelődési özpont óvodai egységének gyermekétkeztetésre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzatot megillető normatív és kötött felhasználású állami támogatások kimutatását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A pályázati programok bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A felhalmozási célú támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitelt, valamint a keretszerződésben rögzített jelzálog típusú hosszú lejáratú hitel, fejlesztési célú rövid lejáratú hitelek bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza. 2

3 (8) Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pontja előírja, hogy a 29/A szerinti tervszámoknak megfelelően az önkormányzatoknak a költségvetési évet követő három év kiemelt előirányzatainak tervszámait is be kell mutatniuk egy gördített költségvetési tervezetben, amelyet e rendelet 8. számú melléklete tartalmaz. (9) A Magyar Államkincstár 10457/9/2010. sz. I. fokú határozatának amelyet a MÁ özpont ÖF/1601/2013. számon hagyott jóvá - részletes bemutatását, az önkormányzat által vitatott és bírósági úton megfellebbezett fizetési kötelezettséget e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. (10) Az adósságot keletkeztető ügyletek miatti fizetési kötelezettségének az önkormányzat ingatlan vagyon értékesítésével próbál eleget tenni. Az értékesíthető ingatlanok listáját e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 5. Az önkormányzat évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni. 6. (1) Az önkormányzat évben az egészségügy finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Alaptól E Ft egyéb működési célú támogatást, pénzeszközt vesz át. (2) Az önkormányzat a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására elnyert pályázatokból E Ft működési célú támogatáshoz jut, a foglalkoztatottak létszáma 69 fő. (3) A TÁMOP / Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok, lokális színterek pályázat keretében a évre áthúzódó működési célú támogatás összege E Ft. (4) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MVH pályázatán az erdei iskola működtetéséhez 1 fő szakmai dolgozó alkalmazásához E Ft támogatást kaphat működési célra az önkormányzat. 7. (1) A épviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ide értve a vagyonbiztosításhoz kötődő döntéseket is, kivéve a 100 E Ft értéket meghaladó ingó -, értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyontárgy elidegenítését, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására a jogszabályi előírások és a épviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak és kötelesek. 3

4 (3) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok kimutatásáért, a tanügyi statisztikai adatokért, az egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatások megfelelő, pontos vezetéséért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. 8. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegének módosítását - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből - saját hatáskörben kezdeményezhetik. iemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak támogatási szerződés alapján, meghatározott célra átvett felhalmozási és működési célú pénzeszközökkel emelhető. (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet miatt kerül sor a bevételi előirányzat emelésére, saját hatáskörben a dologi kiadások kiadási előirányzatának módosítása az intézmény részéről kezdeményezhető. (3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatok között a épviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester hajthat végre átcsoportosítást abban az esetben, ha a kiemelt előirányzat összege nem változik. iemelt előirányzatok között átcsoportosításra kizárólag a épviselőtestület jogosult. (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. 9. (1) Az előző évi, a épviselőtestület által jóváhagyott, költségvetési maradvány különbözet összegével az intézmény költségvetését a épviselőtestület módosítja. (2) A polgármester intézkedik E Ft feletti olyan pénzeszköz lekötéséről, amely több mint három hónapig nem kerül felhasználásra. A pénzösszeget lekötni, annak várható felhasználásáig, az önkormányzat számlavezető bankjánál lehet. 10. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladataik ellátása, az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak. (2) Az intézmények kizárólag a épviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó szakmai pályázat benyújtása esetén az intézmény vezetőjének tájékoztatási kötelezettsége van a polgármester felé

5 (1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláit évben a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeiket csak az (1) bekezdés szerinti pénzintézetnél helyezhetik el tartós betétként. A betét elhelyezés - a lekötés időtartama alatt - a költségvetési szerv részéről nem eredményezhet finanszírozási igényt. A tartós betétről tájékoztatni kell a polgármestert. (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a épviselőtestület gyakorolja. A polgármester jogosult 500 ezer forintot meg nem haladó, rövid lejáratú hitel felvételére a épviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett. A polgármester jogosult az e bekezdésben biztosított jogkörében a hitelszerződés aláírására. 12. (1) Az önkormányzatnál fellépő esetleges átmeneti finanszírozási, likviditási nehézség megoldására irányuló 500 ezer forintot meghaladó rövid lejáratú hitel felvétele ügyében - a Pénzügyi és Ügyrendi izottság javaslata alapján - a épviselőtestület jogosult dönteni. (2) A hitelszerződés aláírására e rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester és a jegyző jogosult. 13. A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 01. napjától kell alkalmazni. alogh Jánosné polgármester Dr. Végh Ibolya aljegyző Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, február 05. Dr. Végh Ibolya aljegyző 5

6 Rovatrend MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iemelt előirányzatok Mártély özség Önkormányzat iadás előirányzat Összesítő (adatok E forintban) evétel előirányzat ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja) ötött felhasználású támogatások 115 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) évi bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék önyvtári érdekeltségnövelő támogatás Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök

7 Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat evétel előirányzat 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés 911 Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad 813 ktg.vetési maradvány. e Ft Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 0 52 Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások Felújítási kiadások 0 8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Fejlesztési hitel felvétel 8112 Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 0 Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás eft, késedelmi kamat e ft Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre 0 Önkormányzat összesen: Intézményi létszámkeret 1 özfoglalkoztatottak létszámkeret 69 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 402, Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások özponti, irányítószervi támogatás Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás e ft, önkormányzati támogatás e ft)

8 Rovatrend 8131 iadás evétel iemelt előirányzatok előirányzat előirányzat Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Gondozási özpont összesen: Intézményi létszámkeret 5 Mártélyi Általános Művelődési özpont ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadások 6 eruházások 0 7 Felújítások 0 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0 Pénzeszköz átvétel 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Műk.célú péneszköz átvétel áh.kívül 70 özponti, irányítószervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás e ft, önkorm.tám.: eft) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Mártélyi ÁM összesen: Intézményi létszámkeret 12 Mártély özség Önkormányzat összesítés: ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)

9 Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat evétel előirányzat 113 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása ötött felhasználású támogatások 115 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) évi bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék önyvtári érdekeltségnövelő támogatás Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre 506 Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás 813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad ktg.vetési maradvány. e Ft Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 0 52 Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások Felújítási kiadások 0 8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Fejlesztési hitel felvétel 8113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 0 Feljesztési hitel visszafizetés

10 Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre evétel előirányzat Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg: Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg: Halmozódás (intézmények) Nettósított költségvetés kiadási főösszeg: Nettósított költségvetés bevételi főösszeg: öltségvetési engedélyezett létszámkeret: 18 Tervezett közfoglalkoztatotti létszám: 69 előirányzat IADÁSO 1101 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és különféle befizetések,egyéb dologi Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szociális juttatások, intézményi ellátások Felhalmozási kiadások ,9113 Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr özponti, irányító szervi támogatás IADÁSO ÖSSZESEN: előirányzat EVÉTELE 402, Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások) Működési célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program Felhalmozási bevételek Rövid lejáratú, likviditási hitel Maradvány igénybevétele özponti, irányító szervi támogatás EVÉTELE ÖSSZESEN:

11 Rovatrend évi funkció csoport Mártély özség Önkormányzat évi eredeti előirányzat iemelt előirányzatok 1.sz.melléklet (adatok E forintban) iadás evétel előirányzat előirányzat 0451 ormányzati funkció: özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ( özutak üzemeltetése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 124 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb kiadói tevékenység ( Folyóirat, időszaki kiadvány) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 187 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ( Nem lakóigatlan bérbeadása) Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése ( Lakóingatlan bérbeadás) 404 Tulajdonosi bevételek Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Zöldterület-kezelés ( Zöldterület kezelése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ( Önkormányzati jogalkotás)

12 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.., szabad működési pénzmaradvány. Eft Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Államhatalmi szervek tevékenysége ( Adók beszedése, ellenőrzése) özhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: özvilágítás ( özvilágítás) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 78 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( özséggazdálkodás és m.n.s szolgáltatás) iszámlázott általános forgalmi adó 722 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TÁMOP Egészségnev.pály.) 7 487

13 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel ( Önkormányzatok elszámolásai) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 113 támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális 114 feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása ötött felhasználású támogatások Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) évi bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék önyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 16 Normatív támogatások összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 12 Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0

14 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek iadás evétel előirányzat előirányzat 52 Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés Önkormányzati föld értékesítése CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, 55 hátralék Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek ( Finanszírozási műveletek) Finanszírozási kiadások (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Finanszírozási bevételek (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási költségvetés Fejlesztési hitel felvétel Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás eft, késedelmi kamat e ft Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Támogatási célú finanszírozási műveletek ( Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre: Az intézmények finanszírozása: e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása E ft, Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ( Ár- és belvízi védekezés) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 72 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Háziorvosi alapellátás ( Háziorvosi alapellátás)

15 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat iszámlázott általános forgalmi adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Fogorvosi alapellátás ( Fogorvosi alapellátás) iszámlázott általános forgalmi adó 21 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ( Család és nővédelmi ellátás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 93 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (OEP) Szakfeladat összesen: Foglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: etegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások ( Ápolási díj méltányos) Szociális juttatások 47 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások ( Átmeneti segély pénzbeli) 45 Szociális juttatások Átmeneti kölcsön nyújtása Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása ( Temetési segély pénzbeli)

16 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 48 Szociális juttatások 108 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ( Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás) 42 Szociális juttatások 10 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: 0140 konkrét megnevezés ( Egyéb önkormányzati eseti ellátások) Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ( Adósságkezelési szolgáltatás) Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások ( öztemetés) 48 Szociális juttatások 96 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Gyermekjóléti szolgáltatások ( Gyermekjóléti szolgáltatás) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Családsegítés ( Családsegítő szolgálat) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Civil szervezetek működési támogatása ( Civil szervezetek működési támogatása)

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről (TERVEZET) Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben