MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2014. (II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE"

Átírás

1 /2014. MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 1/2014. (II. 05.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi szabályairól Mártély özség Önkormányzatának épviselő-testülete a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) ormányrendelet módosítása, a évi CCXXX. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló rendelkezések alapján, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazgatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed a épviselő-testületre, szerveire és bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. 2. A épviselőtestület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg a évre: Cím Alcím Száma n e v e száma n e v e 1. Mártély özségi Önkormányzat 1. Mártély özségi Önkormányzat 2. Gondozási özpont 3. Mártélyi Általános Művelődési özpont 3. (1) Mártély özség Önkormányzat épviselőtestülete (a továbbiakban épviselőtestület) az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban, azaz Háromszázhatvannégymillió-kilencszázkilencvenhétezer forintban, kiadási főösszegét E Ft-ban, azaz Háromszázhatvannégymillió-kilencszázkilencvenhétezer forintban állapítja meg.

2 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési előirányzat a 2014-re áthúzódó fejlesztési pályázatot (ISZT) támogatást megelőlegező hitel felvételével finanszírozta az alábbiak szerint: 1. ülső finanszírozású kiadás: E Ft Felhalmozási hiteltörlesztés: E Ft (3) A Mártélyi Csatornaberuházó és Víziközmű Társulat megszűnésével ( ) az önkormányzat vált a társulat kötelezettjévé az UniCredit anktól felvett, lejárt hitel még vissza nem fizetett hitellel és annak kamataival kapcsolatosan. 2. UniCredit ank felé fennálló lejárt tartozás: E Ft Felhalmozási célú hiteltörlesztés: E Ft (4) Mártély özség Önkormányzata az ÖF/1601/2013. iktatószámú határozat alapján E Ft jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésére köteles, amelynek 2010-től számított kamatait a Magyar Államkincstár 10001/11/2014. iktatószámú levelében elengedte. A Magyar Államkincstár határozat jogerős, amely ellen a bírósághoz fellebbezett az önkormányzat, vitatva a MÁ követelését. Az előző évi költségvetési maradvánnyal nem fedezett részét rövid lejáratú likviditási hitel felvételével próbálja visszafizetni az önkormányzat. 3. Rövid lejáratú likvid hitel felvétele: E Ft Rövid lejáratú hiteltörlesztés: E Ft 4. (1) A 3. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegnek és kiadási főösszegnek, valamint az önkormányzat és költségvetési szervei, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) A Gondozási özpont bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, továbbá a Gondozási özpont létszámkeretét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A Mártélyi Általános Művelődési özpont óvodai egységének gyermekétkeztetésre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatát, valamint egyes kiemelt feladatai címek, rovatrendek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzatot megillető normatív és kötött felhasználású állami támogatások kimutatását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza. (6) A pályázati programok bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. (7) A felhalmozási célú támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitelt, valamint a keretszerződésben rögzített jelzálog típusú hosszú lejáratú hitel, fejlesztési célú rövid lejáratú hitelek bemutatását a 7. számú melléklet tartalmazza. 2

3 (8) Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pontja előírja, hogy a 29/A szerinti tervszámoknak megfelelően az önkormányzatoknak a költségvetési évet követő három év kiemelt előirányzatainak tervszámait is be kell mutatniuk egy gördített költségvetési tervezetben, amelyet e rendelet 8. számú melléklete tartalmaz. (9) A Magyar Államkincstár 10457/9/2010. sz. I. fokú határozatának amelyet a MÁ özpont ÖF/1601/2013. számon hagyott jóvá - részletes bemutatását, az önkormányzat által vitatott és bírósági úton megfellebbezett fizetési kötelezettséget e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. (10) Az adósságot keletkeztető ügyletek miatti fizetési kötelezettségének az önkormányzat ingatlan vagyon értékesítésével próbál eleget tenni. Az értékesíthető ingatlanok listáját e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 5. Az önkormányzat évben a magánszemélyek kommunális adóból származó teljes bevételét működési bevételként kívánja elszámolni. 6. (1) Az önkormányzat évben az egészségügy finanszírozására az Országos Egészségbiztosítási Alaptól E Ft egyéb működési célú támogatást, pénzeszközt vesz át. (2) Az önkormányzat a Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására elnyert pályázatokból E Ft működési célú támogatáshoz jut, a foglalkoztatottak létszáma 69 fő. (3) A TÁMOP / Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok, lokális színterek pályázat keretében a évre áthúzódó működési célú támogatás összege E Ft. (4) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal MVH pályázatán az erdei iskola működtetéséhez 1 fő szakmai dolgozó alkalmazásához E Ft támogatást kaphat működési célra az önkormányzat. 7. (1) A épviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön és módosítson, ide értve a vagyonbiztosításhoz kötődő döntéseket is, kivéve a 100 E Ft értéket meghaladó ingó -, értékhatártól függetlenül az ingatlan vagyontárgy elidegenítését, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját folyó bevételeik beszedésére, valamint a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására a jogszabályi előírások és a épviselőtestület felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak és kötelesek. 3

4 (3) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok kimutatásáért, a tanügyi statisztikai adatokért, az egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatások megfelelő, pontos vezetéséért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. 8. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegének módosítását - az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből - saját hatáskörben kezdeményezhetik. iemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak támogatási szerződés alapján, meghatározott célra átvett felhalmozási és működési célú pénzeszközökkel emelhető. (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételi többlet miatt kerül sor a bevételi előirányzat emelésére, saját hatáskörben a dologi kiadások kiadási előirányzatának módosítása az intézmény részéről kezdeményezhető. (3) A költségvetési szervek kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatok között a épviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester hajthat végre átcsoportosítást abban az esetben, ha a kiemelt előirányzat összege nem változik. iemelt előirányzatok között átcsoportosításra kizárólag a épviselőtestület jogosult. (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításáról, azt részletesen indokolva, folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. 9. (1) Az előző évi, a épviselőtestület által jóváhagyott, költségvetési maradvány különbözet összegével az intézmény költségvetését a épviselőtestület módosítja. (2) A polgármester intézkedik E Ft feletti olyan pénzeszköz lekötéséről, amely több mint három hónapig nem kerül felhasználásra. A pénzösszeget lekötni, annak várható felhasználásáig, az önkormányzat számlavezető bankjánál lehet. 10. (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szakmai feladataik ellátása, az önkormányzati körön kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenységeik (pályázatok, megállapodások stb.) az alapító okiratban megjelölt, alapfeladatok ellátása minőségének javítására irányulhatnak. (2) Az intézmények kizárólag a épviselőtestület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó szakmai pályázat benyújtása esetén az intézmény vezetőjének tájékoztatási kötelezettsége van a polgármester felé

5 (1) Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláit évben a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei átmenetileg szabad pénzeszközeiket csak az (1) bekezdés szerinti pénzintézetnél helyezhetik el tartós betétként. A betét elhelyezés - a lekötés időtartama alatt - a költségvetési szerv részéről nem eredményezhet finanszírozási igényt. A tartós betétről tájékoztatni kell a polgármestert. (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a épviselőtestület gyakorolja. A polgármester jogosult 500 ezer forintot meg nem haladó, rövid lejáratú hitel felvételére a épviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett. A polgármester jogosult az e bekezdésben biztosított jogkörében a hitelszerződés aláírására. 12. (1) Az önkormányzatnál fellépő esetleges átmeneti finanszírozási, likviditási nehézség megoldására irányuló 500 ezer forintot meghaladó rövid lejáratú hitel felvétele ügyében - a Pénzügyi és Ügyrendi izottság javaslata alapján - a épviselőtestület jogosult dönteni. (2) A hitelszerződés aláírására e rendelet felhatalmazása alapján az önkormányzat képviseletében a polgármester és a jegyző jogosult. 13. A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 01. napjától kell alkalmazni. alogh Jánosné polgármester Dr. Végh Ibolya aljegyző Záradék: A költségvetési rendelet kihirdetése megtörtént. Mártély, február 05. Dr. Végh Ibolya aljegyző 5

6 Rovatrend MÁRTÉLY ÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATO ÖSSZESEN iemelt előirányzatok Mártély özség Önkormányzat iadás előirányzat Összesítő (adatok E forintban) evétel előirányzat ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja) ötött felhasználású támogatások 115 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) évi bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék önyvtári érdekeltségnövelő támogatás Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök

7 Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat evétel előirányzat 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés 911 Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad 813 ktg.vetési maradvány. e Ft Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 0 52 Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások Felújítási kiadások 0 8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Fejlesztési hitel felvétel 8112 Rövid lejáratú likviditásihitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 0 Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás eft, késedelmi kamat e ft Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése - pénzügyi vállalkozásnak Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre 0 Önkormányzat összesen: Intézményi létszámkeret 1 özfoglalkoztatottak létszámkeret 69 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont 402, Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások özponti, irányítószervi támogatás Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás e ft, önkormányzati támogatás e ft)

8 Rovatrend 8131 iadás evétel iemelt előirányzatok előirányzat előirányzat Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Gondozási özpont összesen: Intézményi létszámkeret 5 Mártélyi Általános Művelődési özpont ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadások 6 eruházások 0 7 Felújítások 0 Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 0 Pénzeszköz átvétel 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Műk.célú péneszköz átvétel áh.kívül 70 özponti, irányítószervi támogatás 816 Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás e ft, önkorm.tám.: eft) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 0 Mártélyi ÁM összesen: Intézményi létszámkeret 12 Mártély özség Önkormányzat összesítés: ÁFA bevétel Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek 311 Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)

9 Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat evétel előirányzat 113 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása ötött felhasználású támogatások 115 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) évi bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék önyvtári érdekeltségnövelő támogatás Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szociális juttatások, intézményi ellátások 853 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0 Egyéb működési célú támogatások kiadásai 502 Egyéb működési támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési támogatások ÁH-on kívülre 506 Intézmény finanszírozás (közös hivatal is) Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás 813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.. E ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány... e Ft, szabad ktg.vetési maradvány. e Ft Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 0 52 Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati földterület értékesítés CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, hátralék Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 6 eruházási kiadások Felújítási kiadások 0 8 Egyéb felhalmozási kiadások 0 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Fejlesztési hitel felvétel 8113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétele Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele 0 Feljesztési hitel visszafizetés

10 Rovatrend iemelt előirányzatok iadás előirányzat 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 84 Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre evétel előirányzat Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg: Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg: Halmozódás (intézmények) Nettósított költségvetés kiadási főösszeg: Nettósított költségvetés bevételi főösszeg: öltségvetési engedélyezett létszámkeret: 18 Tervezett közfoglalkoztatotti létszám: 69 előirányzat IADÁSO 1101 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és különféle befizetések,egyéb dologi Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szociális juttatások, intézményi ellátások Felhalmozási kiadások ,9113 Rövid lejáratú tám.megelőlegező hitel visszafizetés Hosszú lejáratú támogatást megelőlegező fejlesztési hitel Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr özponti, irányító szervi támogatás IADÁSO ÖSSZESEN: előirányzat EVÉTELE 402, Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami támogatások) Működési célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program Felhalmozási bevételek Rövid lejáratú, likviditási hitel Maradvány igénybevétele özponti, irányító szervi támogatás EVÉTELE ÖSSZESEN:

11 Rovatrend évi funkció csoport Mártély özség Önkormányzat évi eredeti előirányzat iemelt előirányzatok 1.sz.melléklet (adatok E forintban) iadás evétel előirányzat előirányzat 0451 ormányzati funkció: özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ( özutak üzemeltetése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 124 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb kiadói tevékenység ( Folyóirat, időszaki kiadvány) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 187 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ( Nem lakóigatlan bérbeadása) Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése ( Lakóingatlan bérbeadás) 404 Tulajdonosi bevételek Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Zöldterület-kezelés ( Zöldterület kezelése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége ( Önkormányzati jogalkotás)

12 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Elvonások és befizetések (jogosulatlanul igénybevett támogatások visszafizetése) Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:.., szabad működési pénzmaradvány. Eft Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Államhatalmi szervek tevékenysége ( Adók beszedése, ellenőrzése) özhatalmi bevételek Magánszemélyek jövedelemadói (föld bérbeadásból származó jövedelem adója) Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok) Dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: özvilágítás ( özvilágítás) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 78 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( özséggazdálkodás és m.n.s szolgáltatás) iszámlázott általános forgalmi adó 722 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TÁMOP Egészségnev.pály.) 7 487

13 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel ( Önkormányzatok elszámolásai) Önkormányzat költségvetési támogatása 111 I. Általános feladatok támogatása II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés) III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 113 támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása IV. A települési önkormányzatok kulturális 114 feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása ötött felhasználású támogatások Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Ápolási díj Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.) évi bérkompenzáció Szerkezetátalakítási tartalék önyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 16 Normatív támogatások összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 12 Előző évi költségvetési kiegészítés 0 Működési célú átvett pénzeszközök 63 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 0

14 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek iadás evétel előirányzat előirányzat 52 Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés Önkormányzati föld értékesítése CSVT megszűnés miatt lakossági befizetések, 55 hátralék Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek ( Finanszírozási műveletek) Finanszírozási kiadások (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás Finanszírozási bevételek (működési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási költségvetés Fejlesztési hitel felvétel Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel felvétel Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele Feljesztési hitel visszafizetés 9113 Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel visszafiz CSVT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit ank lejárt tőketartozás eft, késedelmi kamat e ft Rövid lejáratú likvidhitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Támogatási célú finanszírozási műveletek ( Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre: Az intézmények finanszírozása: e ft és a közös hivatal tervezett finanszírozása E ft, Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ( Ár- és belvízi védekezés) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 72 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Háziorvosi alapellátás ( Háziorvosi alapellátás)

15 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat iszámlázott általános forgalmi adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Fogorvosi alapellátás ( Fogorvosi alapellátás) iszámlázott általános forgalmi adó 21 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ( Család és nővédelmi ellátás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 93 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről 16 (OEP) Szakfeladat összesen: Foglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: etegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások, Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások ( Ápolási díj méltányos) Szociális juttatások 47 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások ( Átmeneti segély pénzbeli) 45 Szociális juttatások Átmeneti kölcsön nyújtása Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása ( Temetési segély pénzbeli)

16 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 48 Szociális juttatások 108 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások ( Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás) 42 Szociális juttatások 10 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: 0140 konkrét megnevezés ( Egyéb önkormányzati eseti ellátások) Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások ( Adósságkezelési szolgáltatás) Szociális juttatások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások ( öztemetés) 48 Szociális juttatások 96 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Gyermekjóléti szolgáltatások ( Gyermekjóléti szolgáltatás) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Családsegítés ( Családsegítő szolgálat) Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Civil szervezetek működési támogatása ( Civil szervezetek működési támogatása)

17 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok Egyéb működési célú kiadások iadás evétel előirányzat előirányzat 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 960 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ( Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Szakfeladat összesen: özfoglalkoztatottak létszáma ormányzati funkció: Országos közfoglalkoztatási program ( Egyéb közfoglalkoztatás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi özpont) Felhalmozási kiadások eruházás kiadásai Szakfeladat összesen: 0 0 özfoglalkoztatottak létszáma 0133 ormányzati funkció: öztemető fenntartás és működtetés ( öztemető fenntartás) Dologi kiadások 8 35 ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2

18 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása ( Erdei iskola) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Felhalmozási kiadások Felújítás kiadásai Feljesztési hitel kamatkiadásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHon belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (MVH erdei iskola pály.) Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: özművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, özművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása ( özművelődési intézmények működtetése) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (Faluház felújítása záróelszámolás) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Víztermelés, - kezelés,-ellátás ( Víztermelés, -kezelés, - ellátás) Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek

19 Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás evétel előirányzat előirányzat 23 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási kiadások 83 Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Local Agenda 21 fenntartható fejlődés helyi programjainak 6 elkészítése Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ( Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése) Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: iadási főösszeg: evételi főösszeg Intézményi létszámkeret 1 özfoglalkoztatottak létszámkeret 69 Rovatrend IADÁSO előirányzat 1101 Személyi juttatások Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások és különféle befizetések Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Szociális juttatások, intézményi ellátások Felhalmozási kiadások Rövid lejáratú, likvid hitel visszafiz Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Intézmények finanszírozása IADÁSO ÖSSZESEN: EVÉTELE előirányzat Tulajdonosi bevételek özhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁH-on belülről (normatív állami 1 támogatások) Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről 0 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön Felhalmozási bevételek Fejlesztési célú hitelek Maradvány igénybevétele előző évi Rövid lejáratú likviditási hitel EVÉTELE ÖSSZESEN:

20 Mártély özség Önkormányzat Gondozási özpont évi eredeti előirányzatok 2.sz.melléklet (adatok E forintban) Rovatrend évi funkció csoport iemelt előirányzatok iadás előirányzat evétel előirányzat 1020 ormányzati funkció: Idősek, demens betegek nappali ellátása ( Idősek nappali ellátása) ÁFA bevétel Ellátási díjak 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 435 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Szociális étkeztetés ( Szociális étkeztetés) ÁFA bevétel Ellátási díjak Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Házi segítségnyújtás ( Házi segítségnyújtás) ÁFA bevétel Ellátási díjak Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 Szakfeladat összesen: ormányzati funkció: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás ( Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás) 1101 Személyi juttatás Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 792

(1) 2014. évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban,

(1) 2014. évi költségvetésének módosított: bevételi főösszegét 404 406 e Ft-ban, azaz Négyszáznégyezer-négyszászhatezer forintban, MÁRTÉLY ÖZSÉGI ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐ TESTÜLETÉNE 5/2015. (III.10.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE Mártély özség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete I. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete I.1. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10

Mágocs Város Önkormányzat. 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..

1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2.. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2014. (IV. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Rohod

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012. (IX. 20.) ÉS A 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben