Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN"

Átírás

1 ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 60 kr. Egy hónapra 1 frt 20 kr. Egyes szám ára helyben kr, vidéken 5 kr. Föszerkesztö MIKSZÁTH KÁLMÁN Szerkesztöség és kiadóhivatal! VIII. kerület, József-körut 65. szám Megjelenik mindennap, hétfön és ünnepnap után Is. li. év. Budapest, 1898, vasárnap, márczius 13-án. 72. szám, Másutt és itthon. (K. J. ) A geniális német császár volt az elsö, aki bátran kiállt a világ szine elé és azzal a meglepetésekre hajlandó öszinteséggel, mely öt jellemzi, hirdette, hogy a világ politikai irányzata megváltozott. Egyszersmind erös hajóhadat kért népeitöl, mert a. népek sorsa, ugy mondá, nem országaikban, hanem tengerentuli tartományaikban, a távol világrészek földjén fog ezentul eldölni; Európában csak az lesz ur, aki a tengeren is ur lesz. Ezt kimondván, nyomban küldé Henrik herczeget a kinai vizekre. Nagy horderejü szó volt az. melyet akkor Vilmos császár világgá kiáltott. Egyenes értékén kivül még az a titkos értelme is volt, hogy Kémetország nem kénytelen többé szomszéd elleneit folyton szemmel tartani, hogy azoktól most már nyugodtabban élhet, mert a versengés tere át van téve a távol déli és keleti földrészek tartományaiba, hol a hóditás dicsösége együtt jár a czivilizálás munkájával. A császári szózatra hirtelen világosan kezdtek látni a népek. Megértették és az eddig tett számitások határain tul is mérlegelni kezdték az angolok politikáját, melyben ösi és nemzeti hagyomány volt az, amire most a császár utalt. Átláttak a francziák nagyszabásu tervein, melyek keresztülviteléért a fiatal köztársaság annyi vért áldozott Tonkingban és utóbb Afrika keleti részein. Világosabbá lett elöttük Oroszország magatartása is, Kinyilik az idö. Mikor a gyerekek azt kiáltják az utczán: Egy a rugásdólé biccz!, akkor egyszerre itt van a tavasz. A többi, az semmi. A fü is mutatkozik már, de hiszen fü van a hó alatt is, az nem sokat igér. A nap is melegebb egy kicsit, de a nap is csalóka, mert elbuvik. Némely napokon van egy kis por és itt-ott bogár mászik a fán, de az mind nincsen annyi, mint mikor a gyerekek elökeresik a tavalyi dólét, az ütöfakat s verik a dólét, a dólé meg veri be az ablakot. (Nyáron ugy sincs annak értelme. ) Néhol már jáczintusok vannak az ablakokban és a kutya hagyogatja már el a téli bundáját, ami szintén tavaszt jelent. A galambok kijárnak tollászkodni a ducz elébe, a kakas hangja élesebb, fahordó kocsik már nem látszanak s ennek arányában kémény is kevesebb füstöl. Ellenben emberek láthatók, kik ásóval és kapával haladnak egy, vagy más irányban. A föld még álmodik, de már illata van. Nemsokára mindenfelé hasogatni kezdik a hátát, szegény, rendszerint erre ébred álmából. Kezdödik a munka s ennélfogva több vidámság van az arczokon, mint télidöben. Az utczán már mezitláb hanczuroznak a gyerekek s egész csöpp magzatok henteregnek a fák alatt. Azért némely része mégis megmarad. Ilyen a mostani mely félreismerhetetlenül mutatta, hogy a czár kicsinyli a végóráit sinylö török szultán koldusörökségét és határtalan ambicziójára méltóbb, nagyobb tárgyra, ázsiai birodalmának kikerekitésére és hasznositására vetette szemét. Meg is indult azonnal a nyilt tusa. Oroszország hatalmába vette Port- Arthurt, a kinai birodalom fövárosához vezetö tengeri kapu jobbik félfáját; szerzödésre kényszeriti a kinai császárt, hogy adja neki ehhez bérbe Talien-Want és engedjen vasutakat épiteni ázsiai Oroszországból ezekhez a fontos megszállási pontokhoz. Anglia ezen fölháborodott; nyiltan kimondatta államférfiai által, hogy veszélyeztetve látja kelet-ázsiai kereskedését és viszont arra törekedik, hogy hatalmába keritse a Chou-San szigeteket és meghosszabbitsa a birmániai vasutat. Afrika felerészben az angoloké; ami belöle megmaradt, azt a francziák és németek osztják meg maguk között, söt még Olaszország is harapott belöle egy falatkát; Általános a világon a tudat, hogy a jövö században nagyhatalom csak az lesz, melynek a keze messze fog érni s ahová ér, ott teljes sulylyal fogja tartani a gyeplöt. A rozoga hagyományok ereje megszünik. Felismerték az országok sorsait intézö férfiak mindenfelé, hogy a társadalmi osztályok többé el nem nyomható viaskodását csak fokozottabb jólét teremtése által lehet enyhiteni és a békésebb küzdelem határain belül megtar- Tajgetósz s aki hogy közülök megmarad, az bizonyosan egészségesebb, mint aki meghalt. Öreg emberek kiülnek a házak ajtajába, sütkérezés szempontjából. A napnak különb melege van, mint a kályhának és ha a vén égjáró kidugja a fejét a föllegek közül, a pókok is elöbujnak az ereszes alól. Nemsokára kezdödik rájuk is a jó világ, majd jönnek a legyek, a Katalin-bogarak s egyéb állatok, mik azért születnek, hogy Ez mind a pókoké lesz, mert madár még nincs. Még a verebek is elmentek a házak közül a földekre lakmározási ügyekben. Kezdi ugyanis teritgetni asztalait a mezökön az Isten. Odakint már jó világ van. Az iskola beszünik s a gyerekek a magyarok története helyett a libahajtó ostort forgatják a kezükben. A tehén tejének a friss füvektöl egyszerre nagyon jó ize kezd és abban duskálkodnak, ami nem is baj, mert a szelemenfáról igen fogy a füstölt oldalas. A tanyai kutya éhes ilyenkor s ha lánczairól szabadulhat, nyulakat fogdos és meg is eszi gombócz nélkül. A hámot bekenik s kiteszik kocsirudon a napra száradni. Reggelenkint köd van és sürü harmat, abban mezitláb járnak s attól erösödnek. Továbbá több más dolgok vannak a tanyákon. A Tiszaszélen pedig a parti korlátokhoz egyre több ember támaszkodik könyökkel. tani. Tudja és vallja mindenki, hogy ama fokozottabb jólét csak a terjedelmes gyarmatozás alapján állhat elö, mert a gyarmat az. mely az anyaország munkáját készségesen értékül fogadja. Általános Európában a terjeszkedés és a más jellegü jövö elökészitése. Söt még az önmagában elegeidéit nagy amerikai köztársaság is fosztogató hadjáratra készül az üreg Spanyolország ellen. Mindenki foglal; mindenki hódit; mindenki szerez. A világ minden sarkán megindult a nagy berendezkedés. A jövö biztositásának emez egyetemes impozáns folyamatában egyetlenegy nagyhatalom áll tétlen, mint egykedvü szemlélöje a történöknek: ez a nagyhatalom Ausztria-Magyarország. Az osztrákok és magyarok, azok nem. hallják a népek parancsoló szükségének szavát; és ha hallják, nem hallgatnak; rá. Mi a magyarnak Ázsia? Onnan mi régen eljöttünk. Ott mi hamarább voltunk, mint a franczia hajóslegények. Oda elég, ha közülünk elmegy egy unatkozó gróf ige-gyököket keresni. Mi nekünk Afrika? Ott csak meztelen emberek vannak, akik kecske-csülökkel akasztják tele magukat és mozsárba tört köleskását esznek. Aztán ki menjen oda? Hát vannak nekünk éhes és sovány káplánjaink, kik elöszeretettel árulnak bibliákat vad embereknek? Vagy kövér káplánjaink, akiket megegyenek? Mi közünk nekünk ezekhez? Nekünk egész más dolgunk van. Nekünk elsö sorban arra kell figyelnünk, hogy kinek van választó kerület. Vizenjáró emberek és partszéli népek ezek. A' napfény, amely végigszalad az áradó folyón, apránkint elöcsalja a téli állásokból a lomha nagy fekete hajókat. Szép sorjában következnek fel s testükkel a parthoz állnak a fényes viz fölött szegély gyanánt, mint fehér ködmönön a fekete bárányból való prémezet. A tulsó parton huzzák föl öket sok rossz macskalovakkal torontáli szerbek, ez ugyanis nekik már rég idö óta foglalkozásuk és a magyaroknak nem jut eszébe, hogy tölük ezen munkát elvegyék. A magyar áll a lovával a koplalósplaczczon s ha valaki jönne, hogy fél öl fát valahova vigyen, azzal meg is alkuszik s kötelmeit ez irányban teljesiti. Ama más vállalkozásba azonban nem fog. Ugyanis maradjon mindenki a saját tanulmányánál. A hajókon is a kormányosok tesznek ilyenkor tanuságot tanulmányaikról és azt nézik azok a népek, akik a köparton vannak két könyékkel. Ez itt a nyilvános vizsgálati hogy a tulsó partról, mikor a ráczok leoldják a lovakról a kötelet, a maga emberségéböl mint tud átjönni az innensö oldalra. Ki miként tudja kiszámitani az eröt. Az ár erejét, a meder porondját s ilyeneket. A partiak ezt nézik, egyéb foglalkozás hijjával lévén. Foglalkozás még nem igen van a parton, a hajók még csak állnak s várják a kereskedöt,

2 2. oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. Aztán fönn kell tartanunk a csipös közbeszólás nemes hagyományát. Minisztereket kell nyugtalanitanunk. Föispánokat kell üldöznünk. Stilizáló bizottságokat kell fogta]koztatnunk. És mindenekfölött a németnek kell körmére néznünk. Sok ez egy nemzetnek! Az osztrákok pedig még annyira sincsenek, mint mi vagyunk. Azoknak az egész közügyük plane csak akörül forog, hogy a német hivatalnoknak tótul kelljen-e tudni, a tótnak pedig németül? Ezért az egy kérdésért készek behunyt szemmel az abszolutizmus örvényébe rohanni. Látván mindezeket, valóban elszorul szivünk arra a gondolatra, hogy mi lesz belölünk harmincz év mulva, amikor talán már kimeritettük a homoiuzion-ok haszontalan tárházát; amikor körülöttünk mindenki nagy, gazdag, tekintélyes és hatalmas lesz, mi pedig még mindig lesni fogjuk fondor titokzatossággal, hogy vajjon kié lesz végül is az a bizonyos szandsák. Távol álltölünk, hogy nagy világhóditó terveket kérjünk politikusainktól; nem akarjuk békebontó actiókra serkentem azokat, kiknek csendes álmaink felett örködni lélekemelö hivatásuk. Csak azt az egy véleményt koczkáztatnók, hogy politikus uraink, akiknek tehetségükre és lelkismeretükre van bizva egyrészt az ország sorsa, talán végre mégis csak meggondolhatnák, hogy elég volt már a személyes hiuságok, az egyéni elégtételek, az apró-cseprö bujósdi játékok politikájából. Nézzenek körül Európában és az egész világon. Mindenütt lélekszakadva munkálkodnak az emberek a jobb jövö megalkotásán, az anyagi jólét fejlesztésén, a népek és nemzetek olyforma megedzésén, hogy a jövö kikerülhetetlen küzdelmeiben megállhassanak és örökre el ne bukjanak. Mindenütt készülnek; mindenütt szervezkednek; mindenütt van remény, aki majd vitet velük valamit erre vagy arra. Ámbár a buza ezuttal nem sok, ami vitethetödjön, ennélfogva az emberek, akik a vizböl élnek, a partról bámulnak bele a folyóba. Simán és hangtalanul szalad a TIZ. A zsákoló hatalmas vállainak sem akadt munkája eddig, vállait tétlenül viseli az ember. Más dolog akadhatna ugyan, például a kertekben kezdik már a föidet forgatni meg mi egyéb, de a zsákoló ilyesmire nem vállalkozik. Az ügyvéd sem megy embert gyógyitani, az orvos sem jár pörös ügyekben biró elé. Ugyanis maradjon mindenki a saját tanulmányánál. Igy állnak hát az emberek és pipáznak. Ez igen szomoru foglalkozás, a füst eregetése. Most tisztán csak az államnak dolgozunk Téli egy s bólint rá hallgatag a többi. Jönnek már lefelé az oláhok a tutajjal. Jó friss az idö még t de biz ök már csak egyszál fehér ruhában vannak, ami igen jé egészségre mutat. Füstöl a tutajon a bögre alatt a tüz, abban az ebéd föl, krumpli, sósvizben, ha ugyan a só még el nem fogyott. Szokása neki, hogy néha elfogy, mert az is csak ugy van, mint minden értékes dolog: amig sok van belöle, nagyon rájárnak. Valaki elébem áll és azt mondja: Nini, maga az, uram? Az ám, én vagyok. terv, élet; mindenütt van politika; csak nálunk van taktika. Valóban meg kellene nekünk elégednünk e száraz kenyérmorzsával, mely a népsorsok intézésének gazdagon megrakott asztaláról aláhull? Igazán ne volna számunkra a gondviselés könyvében más megirva, mint közbeszólás, fölirat-stilus és választási hajsza? Mi ezt nem hisszük! És ezért emeljük föl szavunkat a gyermekes cseljáték ellen, mely országos ügyeinkben folyik. Magyarország nem lehet örökké a személyes vágyak, a csoportgyülölségek áldozata. Embereljük meg végre magunkat! Különben elmegy mellettünk a világ. POLITIKAI HIREK. Vasuti javaslatok. A képviselöház pénzügyi bizottsága Széli Kálmán elnökié se alatt ma ülést tartott, amelyen a Gabela-boccho di cattaroi keskenyvágányu vasutnak, valamint a Trebinje és Gravosa felé vezetendö szárnyvonalnak épitéséröl szóló törvényjavaslatot tárgyalták. Justh Gyula elvi álláspontból nem fogadta el a boszniai vasutról szóló javaslatot. Báró Bánffy Dezsö, báró Dániel Ernö és Lukács László miniszterek felvilágositásai és Hegedüs Sándor, Széli Kálmán, Gyurkovics György és Gajári Ödön felszólalásai után a bizottság a javaslatot elfogadta. Fiatatesforma férfi barna kabátban, csizmában. Szöke bajusza lefelé lóg, az arcza amaz egyszinü barnapirosak közül való, amilyent már csak a pusztán lakóknak ad az Isten. Valahonnan ismerös a szeme állása, a bajusza, de nem tudom honnan. No mondja de régön szerettem volna látni magát Hát üsmer-e még? Emlékszek magára. Hát hogy van? No mondja megint ügyünk van idebent, hát begyüttünk. Már sohase hittem, hogy látom valamikor. Igen nagy örömmel mondta e szavakat s hogy tétováztam, segitett az emlékezetnek. Maga a tizenhatnál volt... (már hogy a tizenhatodik századnál}. Az ám, én ott. Én mög a tizenötnél. Ott... Tudja, oda lent. Egy barakban laktunk Boszniában. Ez nem ma történt, sem tegnap, de most mégis egyszerre az eszembe jut. Az ám. A bajusza nem volt ilyen vastag, sem ilyen lógós, a tartása is mintha egyenesebb: ez csakugyan a káplár... a káplár... nem tudom a nevét. Mégis, milyen ritkaság igy találkozni. Ö igen örült, hogy már kezdtem rá vélni s hogy igy csendesen, tiszta lélekkel mosolygott, épen az a csendes, szelid fia volt ismét, mint Az evangelikusok egyházi segély. Az ágostai hitvallásu evangélikus egyház küldöttsége Radó Kálmán valóságos belsö titkos tanácsos vezetése alatt ma Wlassics Gyula kultuszminiszternél tisztelgett és neki is átnyujtotta annak a memorandumnak egy példányát, amelynek tartalmát már lapunk legutóbbi számában közöltük. Radó Kálmán ezuttal is kijelentette, hogy indokoltnak tartaná az egyházi alap dotácriójának a felemelését. A miniszter mindenekelött kijelentette, hogy a lelkészi jövedelmek kiegészitéséröl szóló törvényjavaslattal a kormány csak a lelkészek létminimumát biztositotta. Ez a törvényjavaslat nem a lelkészek állásának ésfizetésénekrendezéséröl szól, csupán azon akar segiteni, hogy egy meghatározott létminimumig kiegészitse a lelkészek jövedelmét Ugyanazon kvalifikáczió mellett pedig épen nem volna méltányos különbözö mértéket alkalmazni. A létminimum tennészete hozza tehát magával, hogy egy törvényben a kvalifikáczió különbségéhez mérten egyenlö elvek szerint történik a megoldás. Határozott félreértése ezen törvényjavaslatnak az, mint ha ezzel a költségvetésböl a különbözö czimeknél nyujtott egyházi segélyezés megszünnék. Megnyugtatásul kész a törvényjavaslatba felvenni oly intézkedést, mely e tekintetben minden kételyt kizár. Magától értetödik, hogy az állam a különbözö vallásfelekezetek kulturális és egyházi szükségletei elöl ezek fejlödéséhei képest el nem zárkózhat. Habár a kormány arra nem vállalkozik, hogy a felekezetek összes egyházi és iskolai szükségleteit az állam fedezze, mert ez a szekularizáczió és a többi egyházi alapok konfiskálására vezetne és ezt a kormány feltétlenül kizártnak kivánja tekinteni, mert ez az egyházi autonomiák tökéletes megsemmisitése volna, mégis az 188: XX. tcz. 2. -ban lefektetett viszonossági elv alapján a bevett vallásfelekezetek iskolai és kulturális szükségleteinek támogatásáról, istápolásáról gondoskodni köteles. Az ellen tiltakozott a miniszter, mintha az egyház autonomiáját a kormány sérteni akarná, de viszont lehetetlennek tartja, hogy az állam segélyezze azokat, akik esetleg hazafiatlanok. A miniszter még több módositást helyezett kilátásba, ami a küldöttséget megnyugtatta. Radó Kálmán megköszönte a miniszternek, hogy a felvilágositásokat megadta és behatóan nyilatkozott a kérdésröl. Egy kis vihar. (Az országgyülésböl. ) A képviselöház ma általánosságban elfogadta a negyvennyolczas alkotások megünnepléséröl szóló javaslatot. Ennyivel körülbelül délig elkészült, pedig a mai napon két érdekes felszólalás is volt, amennyiben Szivák Imre és Rohonczy Gedeon egy-egy rövid beszéddel kötötték le a Ház figyelmét Szivák az igazságügyi bizottság felirati javaslatát védelmezte s arra próbálta kapaczitálni a törvényhozást, hogy a szükséges javitásokat a részletes tárgyalás során tegye meg a javaslaton. Rohonczy meg épen eredeti inditványnyal állt elö, hogy a nemzet az idén, április 11-én ülje ugyan meg az ünnepet, de egyébként már a törvény is márczius tizenötödikét állapitsa meg a nemzeti ünneplés napjául. Máskülönben az utolsó pillanatban báró Bánffy miniszterelnök felvilágositotta a Házat, hogy ezek az inditványok még koraiak, mert akkor lent a Limparton. Az ember szive még sem változik ugy el, mint a bajusza. Ugyan a nevemre emlékszik-e még? Bizony mondtam szomoruan nem emlékezem. Elfeledtem. Nem bántódott meg rajta a régi czimbora s azonnal mondani kezdte: Dékány Mihálynak hivnak engöm. (Hirtelen eszembe jutott a kiáltás odalentröl: káplár Dékány!) A Balástyábul, a fölsö tanyán. Ott lakunk mink. Ottan? Hát felelt szeretettel régi harczostársam (bár nem öltünk mi annak idején sem senkit). Dékány Mihály. Ugyan hát családja van-e? Van. Kis családok is? Azok is. Hát ugyan magának vannak-e, kis családjai, Dékány? Szép szelid szemeit elfutotta a könyharmat a kérdésre és oly igen nagyon sajnálatra méltó volt ebben a perczben Dékány Mihály. Lassan felelt, huzódozva és arcza akkora fájdalmat mutatott, hogy szinte látszottak rajta a gondolatai. Vótak felelte. De elhaltak. Idötlenök vótak. Azt nevezik idötlennek, aki a fogantatás után hét hónapra születik. Az ilyen csemete

3 Vasárnap, márczius 13. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, a szabályok szerint egyelöre csak a törvényjavaslat tárgyalása van soron, mig a felirati javaslatra csak az ünneplés módozatainak megbeszélésénél lehet intézni. A miniszterelnök figyelmeztetése után tehát általánosságban elfogadták a törvényjavaslatot s az inditványokat egyelöre elhalasztották. Az ülés pedig voitaképen csak itt fordult érdekesebbre. Nem, mintha fölöttébb érdekes thémát kerüllek volna sorra! Oh nem. Kérvények tárgyalása és egy miniszteri válasz igérkezett mindössze. De az elnöklö Láng Lajos tévedésböl megforditotta a sorrendet s a kérvények elött szólitotta fel az igazságügyminisztert, hogy válaszoljon Mócsy valamelyik régi interpellácziójára. Teremtö isten micsoda vihar keletkezett ebböl! A szélsöbal és a néppárt késhegyig ment volna, kényszeritette az elnököt, hogy az ülést függeszsze fel, aztán mindenáron meg akarta akadályozni a minisztert a beszédben, mikor pedig minden kisérlete hajótörést szenvedett, a miniszteri válasz fölött a szavazást próbálta elhalasztatni. Héttön szavazzunk! kiabálták ingerülten. De Tisza István csöndes figyelmeztetésére, hogy a szavazás elhalasztását csak husz képviselö aláirásával lehet kérni: a tisztelt szélsöbal bevonta a vitorlákat. Mert szélsöbaliak és néppártiak együtt sem valának huszan, de tizen sem. A szavazás elhalasztását tehát nem sürgették tovább, ellenben az utolsó fegyvert ragadták meg. Tessék megállapitani a Ház határozatképességét! orditottak. Már most, képzeljék el a parlamentet két óraután, amikor az emberek már mi érdekest sem vártak. Bizony nem voltak százan. Az elnök tehát kénytelen volt az ülést felfüggeszteni. A szünet után azonban a szélsöbal mégsem kérte ujból a határozatképesség megállapitását, mert akkor már a közel hetven fönyi többség a katalogus-olvastatással fenyegetözött s abból baj lett volna. Az egész ellenzékböl összesen nem voltak ugyanis többen jelen, csak talán valami öten. Hát jó! dörmögte az öt viharcsináló lemondással nem kérdezzük, hogy határozatképes-e a Ház. S igy félháromkor végre akadálytalanul határozhatott az egyébként határozatképtelen Ház... A képviselöház ülése. Az ülés elején még Szilágyi Dezsö elnököl s ö mutatja be a várnai választás ellen benyujtott petitiót is. Késöbb azonban Láng Lajos váltja fel az elnöklésben. Napirenden van a negyvennyolczas alkotások megünnepléséröl szóló javaslat folytatólagos tárgyalása. Április tizenegyedike. Sima Ferencz nem akar afölött disputálni, hogy márczius tizenötödike ünnepeltessék-e vagy április tizenegyedike? A törvény az áprilisi ünneplést fogja elrendelni, de ez csak papiroson fog maradni, Ötven esztendö óta márczius tizenötödikének napja összeforrott a nemzet leikével. De a mostani esztendö nem alkalom az ünneplésre. Ünnepelni csak ünnepi hangulatban lehet s ez ma nincsen meg Magyarországon. Hegy is lehetne, amikor épen az idén nyirbálják sorra a 8-as törvényeken alapuló jogainkat. A kormány tulkapásai már csaknem kiölik a magyar nép leikéböl a lojalitás érzését... Az elnök: Figyelmeztetem a képviselö urat, hogy ez a hang nem egyezik össze az alkotmányos parlament fegyelmével. Sima Ferencz: Elkeseredés honol a magyar nemzet kebelében s jogosan. A javaslatot általánosságban sem fogadja el. Szivák Imre: Visszapillantást vet az 188-iki eseményekre és ugy találja, hogy márczius 15-ikét csak ugy lehetne ünnepelni, ha kegyeletünkkel véteni akarnánk azok ellen, kik márczius tizenötödikén akkor nem voltak Pesten, hanem például a pozsonyi diétán tartózkodtak. Fejtegeti annak helyességét, hogy április tizenegyedike ünnepeltessék és idézi Kossuth Lajost, midön azt mondja, hogy ö Pestet tekinti ugyan az ország szivének, de nem indul utána, miután az ország ügyeiben az egész ország képviseletében kell dönteni. Majd reflektál Barabás tegnapi beszédére és védelmezi az igazságügyi bizottság felirati javaslatát, melynek az volt a kötelessége, hogy közjogi hibák ne legyenek benne. Hangsulyozza, hogy a sietségnél fogva csuszott be nehány értelemzavaró sajtóhiba... Lojális kritikát a bizottság szivesen eltür, de kritika helyeit jobb volna, ha egy konkrét felirati javaslat terjesztetnék elö a tuloldalról. Csak igy lehetne oly feliratban megállapodni, mely a Ház minden oldalának megfelelne. Megtörtént Kossuth Lajos egyik gyönyörü beszédének elmondása után is, Hogy valaki azt kiáltotta neki: Mi bizony mást vártunk! Ily kritikával szemben tehetetlenek vagyunk. Utasitás nélkül az igazságügyi bizottság most sem fog jobb munkát végezni és azért a Háztól utasitásokat kér a felirat tartalmára nézve. Foglalkozik Polónyi vádjával, ki azt mondotta, hogy a javaslat történeti falsumokat tartalmaz. Polónyi Géza: Fentartom! Szivák Imre: Igazolja, hogy a kapcsolt részek -re vonatkozó részben seramiféle feltünö nem foglaltatik. Azután elmondja, hogy az igazságügyi bizottságban Barabás Béla azt mondotta, hogy a feliratban teljesen helyesen látja visszaadva a nemzet és dinasztia közötti viszonyt, a nemzeti párt részéröl azonban senki sem volt jelen. Kéri az igazságügyi bizottság ellenzéki tagjait, hogy vegyenek részt a szerkesztés munkájában. (Helyeslés jobbfelöl. ) Polónyi Géza: Ahány szó foglaltatik a felirati javaslatban a kapcsolt részekre vonatkozólag, annyi falsum van benne. Aki közjogot tanult, tudja, mi a kapcsolt és tudja, mi a kiegészitö rész. Aki tehát valamely felirati aktában a kiegészitett részekröl mint kapcsolt részröl beszél, az történelmi falsumot, hamisitást végez. Polczner Jenö: Tanulják meg a közjogul i (Nagy derültség. ) Szivák Imre: Hivatkozik arra, hogy partes annexae alatt az erdélyi visszakapcsolt részek értettek és ezeknek a visszakapcsolása nagy vivmánynak tekintetett. Nem vesz tudomást Polónyi uj közjogáról. Rohonczy Gedeon: Érti a kormány álláspontját, valamint a függetlenségi pártét is. Minden nagy államnak van nagy nemzeti ünnepe. Nem szándéka széjjelhuzni, hanem igen is az, hogy a nemzet közelebb jusson a koronához. A nemzet jövöben két nemzeti ünnepet fog ülni: egyet márczius 15-én, a másikat április 11-én. Hentaller Lajos: Osztrák-magyar ünnep! Rohonczy Gedeon: Vallási szempontból szól a kérdéshez. Utal az amerikai vallásra, a zsidó vallásra, melyeknek hivei abból, hogy nincs annyi ünnepük, több jövedelemre tesznek szert. Köz- és nemzetgazdasági szempontból hátrányos a sok ünnep. Ezért nem nagyon rajong azért, hogy az elöttünk fekvö törvényjavaslattal egy uj ünnepet kreálunk. Nézete szerint a leghelyesebb volna az idén április 11-én, de egyébként inkább márczius 15-én ünnepelni. Inditványt nem tesz, de ajánlja eszméjét a Ház figyelmébe. Györy Elek csak egy rövid nyilatkozatot tesz Szivák beszédére. Kijelenti, hogy Szivák állitása, hogy a feliratért a bizottság valamennyi tagja szolidaritást vállalt volna, legalább is téves. Utal a tényekre, hogy szólót is beválasztották a föliratot szerkesztö albizottságba, ott sem járult a fölirat szövegéhez eszméjénél és alaphangjánál fogva. Figyelmeztette is a bizottságot, hogy az ott elmondott megjegyzéseit a plénumban is meg fogja tenni. Alapos kifogásai voltak a nemzetiségiekre vonatkozó rész ellen. Amikor az igazságügyi bizottság köszönetet szavazott a szerkesztésért, szóló kijelentette, hogy ö a munka dicsöségéböl, vagy annak ellenkezöjéböl semmi részt sem kér. (Helyeslés.) Elnök: Szavazás alá akarja bocsátani a javaslatot. (Felkiáltások: Apponyit zárszó illeti!) Gróf Apponyi Albert utal rá, hogy inditványa kellöen támogatva van és azért megilleti a zárszó, melylyel élni kiván. Elnök: A zárszót Apponyitól nem akarja megvonni, de tekintettel a Ház tegnapi határozatára, hogy ma kérvények is tárgyaltatnak, azt hiszi, rendszerint gyáva és semmi módon sem bir eröre kapni. Gyenge asszonyok szüleménye az ilyes. Igy történt Mihálynál is. Sajnálkoztam a dolog fölött, mert ezen tényleg lehet sajnálkozni. Mert akárhogy keressük, nincs különb féreg a világon, mint a gyermek. Mikor a gyerek beszélni kezdi, hogy az öreg béka ugy mondja: mit varrsz, mit varrsz, és a kicsike béka erre ugy felel, hogy papu-cso-cso-cs-csot vajjon, emberek, van-e ennél készebb gyönyörüség? Lám, ebböl Dékány Mihálynak nem jutott. Hát ez szomoru mondom. Az ám szól Mihály. Mán beletörödtem. Most is szomoruságba vagyok idebent. Ugyan? Hát igen felelte mert most két hete möghalt az apánk. Aztán vég rendeletibe nem egyformán osztotta fel a vagyont. Az ismert krajezáros gyürüczepipaszár állt ki Dékány Mihály boszniai czimborám zsebéböl s kissé nevetve tekintettem föl e szomoruságok után reá. Hál hogy? kérdeztem. Hát majd a közjegyzö urhoz mönyünk válaszolta. Muszáj? Muszáj szólt határozottan. Tudja, édös apánk mégis jobban szeretött minket, férficsalédöt, akik mindig körülötte vótunk, mint a lányokat. Igy aztán a fiukra többet hagyott. Ezért készül hát most a pörlekedés? Nem pörleködés vélte a régi társ csak osztozkodás. A lányok (mán asszony valamennyi) szavallnak. Gondolom, más biztatja üket. Pedig érvényös a röndölet, amit apánk tött De tudja maga is bizonyosan, hogy milyenök a lányok. Hát bizon... Nono szólt ismét szeliden Dékány Mihály, hát ilyenök. Itt a kész veszeködés. Pedig igazán nem tunnám miér? Mindössze nyócz-nyóczezer forinttal hagyott többet az apánk miránk fijukra, mint a lányokra... Igy mondta Mihály és elment a közjegyzöi urhoz. Aki öt személyesen ösmeri, bár sohasem látta. A kabátja zsebéböl pedig komolyan nézett ki a krajezáros gyürüczepipaszár. Sok krajezáros pipaszárt rághatott el az öreg Dékány, hogy ekkora vagyont hagyott minden áljának s amellett a fiukét még fölözte Is nyolcz-nyolezezer forinttal. Bár hiszen györüczeszárból pipáznak ezek az emberek is itt, a parton. Komoran és szomorun. Ök is hat forintért veszik a csizmát és három évig járnak benne s lám, a dologmégis más. Dékány Mihályék földje ugyanis egy helyben áll, mig az övék, a viz, folyton-folyvást szalad. Tömörkény István. Deák-legendák. Irta: Mikszáth Kálmán. A Révai testvérek kiadásában megjelent Negyvennyolcz, a magyar szabadságharcz ben czimü pompás müben, melyet lapunk keddi számában fogunk bövebben ismertetni, Mikszáth Kálmán két legendát irt Deák Ferenczröl ugy, ahogy a történeti tényeket a nép fantáziája átveszi. Az egyik legendát az eléje irt bevezetéssel itt közöljük. Nem volna egész a Deák nagy alakja, melyhez, hogy hasonlót találjunk mint egykor egyik szivós politikus ellenfele, Paczolay János mondta egész Hunyadi Jánosig kellene visszamenni a történelemben, nem volna teljes az ö nymbusa, példátlan tekintélyének és egyéniségének varázsa, hatása ki nem domborodnék, ha kimaradnának; vagy feledésbe mennének azok a legendák, melyeket a nép gyurt meg róla a valódi tényekböl ugyan, de a maga hangján és a dátumokat néhol önkényesen rakva össze. Az anyag mind szent valóság, csak a köntöst adta rá a nép, de az is a történeti adatok szürke kenderéböl van szöve, csak ki van egy kicsit szinezve. Már azért is érdekesek ezek a legendák, mert az gyakori eset, hogy a történelem megdézsmálja a regék mézét, ellenben ritkaság, hogy a rege a komoly valósághoz forduljon anyagért. Szinte érzi az ember, miként születtek a legendák. A magyar nép hallván tetteit, mondásait, bölcseségét és mindazokat, amik vele történtek, megnyilatkozott mesemondó hajlama s megirigyelte a tündöklö anyagot a történelemtöl. De kár, hogy mind ez megtörtént; kigondolt mesének is elég jó volna. Igy gondolta és elvette a történelemtöl kölcsön.

4 . oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. hogy helyes volna, ha a jövö ülésben beszélne. (Felkiáltások: Halljuk! Halljuk!) Gróf Apponyi Albert: Nem tartja helyesnek azt a felfogást, mintha április 11-ikével csak a szentesités ténye, fejedelmi kegy ünnepeltetnék, nem padig nemzeti jogok kivivása. Nézete szerint a nemzetnek akkor szerzett képviseletéröl és a koronás király együttes müködéséröl emlékezünk meg és ezért április 11-ike helyesen kitüzhetö volt. Az ö inditványával szemben két felfogás mutatkozik. Az egyik a miniszterelnöké, a másik Szivák Imréé. A miniszterelnök felfogásával szemben ragaszkodik a külön bizottság kiküldetéséhez. Azért, mert nem lehet ugyanazon bizottságra bizni az uj szerkesztést, melynek elsö munkálatával nem vagyunk megelégedve. A gyakorlati élet mutatja, hogy bizonyos nehéz mathematikai feladatoknál ugyanabba a hibába estink, mig távolabb állók rögtön rájönnek a hibára. Nem tisztán stiláris módositásokról van szó, hanem alapos megváltoztatásról. A felirat nem felel meg hüen a történelmi tényeknek. Ha ilyen tévedések egy vezérczikkben vagy parlamenti beszédben foglaltatnak, nem baj, de mikor az országgyülés két Háza a korona elé feliratot terjeszt, ily tévedés nem maradhat benn. Ezért ragaszkodik inditványához, mert a felirat javitása a Ház plenáris tanácskozásában nem történhet és ezért kéri inditványának elfogadását. Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök ragaszkodik a tegnapi felszólalásában foglalt állásponthoz. Most nem a feliratot, hanem a törvényjavaslatot tárgyaljuk, a föliratot majd csak a részletes tárgyalás után fogjuk tárgyalni. Nem kiván a kérdésbe mélyebbre hatolni; afölött még beszélhetünk, hogy kell-e a föliratot a bizottsághoz küldeni vagy nem, de erröl csak adnak idején beszéljünk. Ezért nem adta be tegnapi elleninditványát irásban. Kéri a Házat, hogy most csak a törvényjavaslat általános elfogadása fölött döntsön. Elnök felteszi a kérdést. Az egész Ház Madarász József, Sima Ferencz és Illyés Bálint kivételével elfogadja általánosságban a javaslatot. A vihar. Elnök: Következik az igazságügyminiszter válasza Mócsy Antal interpellácziójára. Polónyi Géza: Azt hiszi, hogy elöbb kérvényeket kell tárgyalni, mert a házszabályok szerint az interpellácziók csak a napirend kimentése után, az ülés végén következnek. Elnök: Utal arra, hogy a Ház tegnap ugy határozott, hogy a 8-as törvényalkotások emlékének ünnepléséröl szóló javaslat tárgyalása után az igazságügyminiszter fog válaszolni. Az elnöknek kötelessége magát a Ház határozatához tartani. Erdély Sándor igazságügyminiszter válaszol Mócsy Antal interpellácziójára az uzsora tárgyában. Polónyi Géza: A házszabályokhoz kérek szót! (Felkiáltások jobbról: Nem lehet! Üljön le!} Elnök: Tessék meghallgatni a minisztert! Justh Gyula: Tessék alkalmazkodni a szabályokhoz. Elnök: Kérdi a Házat, érdemes-e ilyen alárendelt jelentöségü kérdésben vitát provokálni. Hiszen kétségtelen, hogy mit tárgyal a Ház elöbb. Hentaller Lajos: Nem alkotunk praecedenst! Elnök: Megkérdi a Házat, hozzájárul-e ahhoz, hogy most a miniszter válaszoljon? Justh Gyula: Nem lehet I Efelett nem lehet szavazni Polónyi Géza szólásra áll fel. (Felkiáltások jobbról: Halljuk a minisztert! Nagy zaj balról. ) Elnök: Kénytelen vagyok az ülést öt perezre felfüggeszteni! (A szünet után megszólal: ) Az ülést megnyitom. Kérem a miniszter urat, folytassa a beszédét. Justh Gyula: A házszabályokhoz kérek szót! Elnök: Az elsö szabály az, hegy a szónokot meg kell hallgatni. Justh Gyula: Nem hallgatom meg! A házszabályokhoz kérek szót. (Felkiáltások jobbról: Rendre!)! Erdély Sándor igazságügyminiszter szólni kezd. Hentaller Lajos: Nem hallgatjuk! Justh Gyula: Kérjünk zárt ülést! Györy Elek: De beszéd közben nem lehet! Erdély Sándor igazságügyminiszter folytatja beszédét. Szluha István: Gyerünk ki i Hentaller Lajos (az elnökhöz): Utasitson rendre! Erdély Sándor igazságügyminiszter kijelenti, hogy a Mócsy interpellácziója tárgyában a vizsgálatot elrendelte. Értesülései olyanok, hogy a biróságok az ugynevezett szinleges szerzödéseket igen tüzetesen megvizsgálják s a kormánynak szándéka az, hogy az uzsora ellen a jövöben is igen szigoruan fog eljárni. Elnök: Szavazásra teszi fel a kérdést. Györy Elek: A házszabályokhoz kések szót! Elnök: A házszabályokhoz mindig lehet szólni. Tessék szólani! Györy Elek: A kinyomatott napirend a házszabályokkal ellenkezik. Pedig ha a Ház a szabályokkal ellenkezö határozatot hoz, nyiltan szokta jelezni, hogy kivételt statuál. Elnök: Elrendeli a jegyzökönyv idevágó részének felolvasását. Molnár Antal jegyzö felolvassa a jegyzökönyv erre vonatkozó passzusát. Elnök: Amikor ö az elnöki széket elfoglalja, neki a nyomtatott napirendhez kell magát tartama. Ennek a napirendnek szerkesztésébe ö be nem folyt, tehát teljesen világos az, hogy egészen bona fide járt el. Ha valakinek a nyomtatott napirend ellen kifogása lett volna, bejelenthette volna ezt az ülés folyomán. Most már kifogásokat tenni nem lehet. Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: Igaz, hogy tegnap az elnök a napirend megállapitásánál a sorrendet nem preczizirozta, de viszont utal arra, hogy a miniszteri válasz nem esik egyazon elbirálás alá az interpelláczióval. Interpellálni csak az ülés végén lehet, de miniszteri választ bármikorra lehet kitüzni napirendre. A kérdés különben alárendelt jelentöségü és czélzatosságról egyáltalán nem is lehet szó. A jegyzökönyv hitelesitése idején bárkinek joga lett volna felszólalni, de ha most szólalnak fel, ez a nyugodt tanácskozást zavarja. Kossuth Ferencz: Elismeri, hogy czélzatosságról szó nem lehet, de praecedeust alkotni nem helyes, mert ennek más fontos ügyben vallanak kárát. Justh Gyula: Az elnökre nem a nyomtatott napirend, hanem a jegyzökönyv és a szabályok irányadók. Nem csak az interpellácziókat, hanem a válaszokat is a rendes tárgyalási idö keretén kivül kell elintézni. A miniszter beszédét azért zavarták meg, mert a szabályok szerint nem lett volna joga szólnia s igy a szólás jogát a szabályok ellenére adta meg neki a Ház elnöke. Konstatálja különben, hogy az elnököt félrevezették a jegyzök, akik azonban készek voltak tanuskodni amellett, hogy itt hiba nem történt. Inditványozza, hogy a miniszter válasza felett a szavazást április végére halaszszák s elöbb a kérvényeket intézzék el. Ha azt nem határozná el a Ház többsége, ott a szabályok megsértése ellen teljes erejükböl fognak tiltakozni. Elnök: Ö a házszabályok megtartását épen ugy óhajtja, mint bárki más. Mócsy Antal feláll, hogy a miniszter válaszára reflektáljon. (Nagy zaj balról. ) Justh Gyula: A kérvényeket akarjuk tárgyalni! Mócsy Antal ugy veszi észre, hogy alig fog beszélhetni. Elöször azért, mert a miniszter szavaiból semmit se értett. De ha nem is volna igy, ugy látja, hogy a hangulat miatt alig tudna szóhoz jutni. Arra kéri ö is a Házat, hogy most a kérvényeket tárgyalják, hogy Ö addig a gyorsirodában elolvashassa a miniszter beszédét. (Viharos derültség. ) Elnök: Tudomásul veszi a Ház a választ; igen vagy nem? (Óriási zaj. ) Eötvös Károly: A kérdés föltevéséhez kér szót. Az elnök beismerte, hogy tévedés forog fenn. Igaz, mulasztást követett el az ellenzék is, hogy e kérdést elöbb föl nem hozta, de hibázott az elnök is. Kéri ö is, hogy a szavazást a kérvények tárgyalása után ejtsék meg. Elnök: Minthogy neki is az az óhajtása, hogy a kérdést közös megnyugvással intézzék el, ajánlja a Háznak, hogy járuljon hozzá Mócsy Antal kéréséhez, akinek intenczióját csak most értette meg. A Ház ugy határoz. Következnek a kérvények. Több kérvény érkezett be a 8-as események megünneplése tárgyában. Kossuth Ferencz tudni akarja, vajjon április 11-ének vagy márczius 15-ének megünnepléséröl van-e szó? Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: A feliratokhoz a házszabályok szerint, mivel ebben az ülésszakban más hasonló kérvények felett határoztak, többé hozzászólni nem lehet. Eötvös Károly: A bizottság azt inditványozza, hogy a feliratok a miniszterelnöknek kiadassanak. A MEIDLINGI FOGADÓ VENDÉGE. Megverték a királyt, hadait szétszórta a burkus ellenség. * Ügyetlen tábornokok a dolgát elrontották. Busult is a király egész háznépével, hogy mitévö legyen. Mig végtére eszébe jutott, hogy van az ö egyik országában, amelyikkel nem él békés lábon, egy nagyon okos ember: Deák Ferencz. Azzal kellene beszélnie, hogy tanácsot adjon és hogy kibékitse a haragos országgal. Legott hivatja király a kanczellárját vagy hogy nem is volt az még akkor király, csak császár. Hamar kerestesse meg nekem, kanczellár, az öreg Deákot, bármerre lenne is. Köszöntetem szépen, fáradjon fel hozzám Bécsbe egy jé szóra, vagy kettöre. Nosza a kanczellár titkárját meneszté: Eredj, édes szógám, Szegedy György, ezzel a levéllel Puszta-Szent-Lászlóra. ** Köszönti a Felség az öreg Deákot, jöjjön fel hozzája. Kiindul Szegedy György a sebes göz szárnyak, se étele, se itala addig, mig a haza bölcsére rá nem talál. Otthon ül a vén Deák mogorva homlokkal, gondoktól sötéten, mint hajdan ösz Toldi, az ország sorsán tünödve, midön kopogtatnak az ajtón oda- * Königrätzél. ** Deák, sógoránál Oszterhuber Józsefinél tartózkodott. künn. Épen este van már, gyertyagyujtás elött. Belép az idegen: Jó estét, öreg bátya! Jó estét, kisöcsém; mi járatban volnál? A királytól jövök; izenetet hoztam. No, hát kerülj beljebb; mit üzen az uralkodó? Átadja a levelet Szegedy György, a kanczellár kezerása; olvassa az öreg az ákom-bákomot s hatalmas homlokán mintha oszladoznának a felhök. Azt kivánják mondja környezetének hogy Bécsbe menjek. Hát elmegyek. Elindulok reggel. Másnap megindultak a titkárral, de az öreg ráparancsolt utközben, hogy csak menjen é más uton, majd ö is a maga utján megy. Te csak eredj, öcsém, vissza a gazdádhoz, a kanczellárhoz, ne törödj, hogy én hol vagyok, ne láss, ne hallj, ne beszólj. Csak azt az egyet mondd meg a kanczellárnak, hogy engem mindjárt reggel fogadjon ö Felsége, mert én tietek Kláranapra. * Arról én soh'se szoktam elmaradni. Hát bátyám, merre megy, hová száll? kérdezé ama bizonyos Szegedy György. Azt nem kell neked tudnod, se senkinek. Majd csak betérek valahova s doktor Ferenczy név alatt sürgönyzök a kellö órában, hogy hová küldjétek az értesitést. Szegedy György egy szót se kérdett többet. Magyarország bölcse jobban tudja, mit miért tesz, hogy sem ahhoz szó, vagy tanács férne. Sietett hát haza Szegedy György s lihegve nyitott be a kanczellárhoz: Jön? kérdé mohón a hatalmas kanczellár. Azóta itt is van. Hol? Hiszen ha én azt tudnám. Csak azt tudom, hogy korán reggel akar a Felséggel beszélni, mert siet haza. A kanczellár rohant a királyhoz. Jön? kérdé élénken a király. Azóta itt is van. Hol? Hiszen ha én azt tudnám. Csak azt tudom, hogy korán reggel akar Felségeddel beszélni, mert siet haza. Osztrák miniszterek sápadtan hallgatják, hogy milyen alattvaló lehet az, aki a császárral korán reggel akar beszólni. A császár azonban jó kedvvel feleli: Hát jól van, keljünk fel ez egyszer korábban. Jöjjön mindjárt reggel. Megviszi a kanczellár Szegedynek a hirt, Szegedy Deáknak. Otthon már a sürgöny, hogy merre keresse: Meidling külvárosban, a Hasé ven- *OszterhubernévoltKlára Deák Klára.

5 Vasárnap, márczius 13, ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldat. Ö helyesebbnek tartaná, ha letétetnének a Ház asztalára. Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök maga is helyesebbnek tartotta volna, ha igy történik, de saját nézete ellenére is köteles magát ö is a szabályokhoz tartani. Sima Ferencz hozzájárul Eötvös Károly inditványához. Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: Ha a házszabályok ilyen inczidentális megváltoztatásához hozzájárulhatna, elhiheti Sima Ferencz, hogy ö kitünöen tudna ez eszközzel élni. Igy elsö sorban is azt statuálná, hogy Sima itt egyáltalán ne is szólhasson. (Derültség.) A házszabályok szigoru megtartása a kisebbségnek érdeke, ö különben, ha a kérvényeket neki kiadják, nyomban le fogja azokat tenni a Ház asztalára. Makfalvay Géza azt hiszi, hogy ha a szabályok szavai ellen vétenek, az értelme ellen bizonyára nem vétenek, ha a kérvényeket a Ház asztalára helyezik. Györy Elek: E kérvényekben arról van szó, hogy melyik napot avassák ünneppé. Efelett még nem határoztak. Azért helyes az, hogy e kérvények most, mikor hasonló tárgyu javaslatot tárgyalnak, a Ház asztalára tétessenek. Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: Itt arról van szó, hogy a Ház ebben az ülésszakban egy csomó hasonló tárgyu kérvény felelt határozott s ezért uj határozatnak nincs helye. Behozzák a feliratokat kapcsolatban a törvényjavaslattal, mert itt most nem arról van szó. A Ház a bizottság javaslatát fogadta, el. Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök: A neki kiadott kérvényeket leteszi a Ház asztalára. (Tetszés.) A kérvények letárgyalása után. Elnök: A hétföi ülésre a 8-as törvényalkotások félszázados emlékének ünnepléséröl szóló javaslat folytatólagos tárgyalását tüzi kj. Aztán Mócsy Antalt hivja fel, hogy most feleljen az igazságügyminiszternek. Mócsy Antal: A gyorsirók jegyzeteikkel még nem készültek el s igy még mindig nem tudja, mit válaszolt neki a miniszter. Kéri a Házat, hogy válaszát szerdán mondhassa el. (Felkiáltások jobbról: Ma! Ma!) Elnök: A Ház a képviselö urnak egy meglehetösen szokatlan kérését már teljesitette, joggal elvárja tehát, hogy ma mondja el válaszát. Mócsy Antal: a fennálló törvényekböl gyanitja, hogy a miniszter mit válaszolhatott Czáfolja azután a miniszter állitásait. (Viharos derültség. ) Csak tudom, hogy mi van a törvényben. A választ nem veszi tudomásul. Major Ferencz: A házszabályokhoz kér szót. (Felkiáltások jobbról: Eláll! Eláll!) Miután a Ház nem határozatképes, kéri a szavazást hétföre halasztani. Gróf Tisza István: Ehhez husz képviselö által támogatott inditvány szükséges. Elnök: Minthogy az inditványt husz képviselö nem támogatja, nem vehetö tekintetbe. Felteszem a kérdést. Asboth János: Szavazás elött kéri konstatálni a Ház határozatképességét. Elnök: A Házban csak 93 képviselö van jelen. Azt hiszem, helyesen járunk el, ha a szavazást hétföre halasztjuk. Gajári Ödön: A házszabályok rendelkeznek erre az esetre, ha a Ház határozatra való képtelensége konstatáltatik. Többször fordult már elö, hogy az ellenzék mesterségesen idézi elö a Ház határozatképtelenségét. A szabályok katalógus olvasását követelik. Kéri a szabályok szigoru alkalmazását, hadd tünjék ki, kik azok, akik mesterségesen idézik elé a Ház határozatképtelenségét, (Tetszés.) Mócsy Antal: Már két óra elmult s igy senki se köteles most jelen lenni. Elnök: Mócsy a szabályokat helytelenül interpretálja. A szabályok értelmében, ha a vita két óra elött kezdödött, senki sem távozhatott el jogosan. Az ülést a szabályok szerint öt perezre felfüggeszti. Szünet után Elnök: Az ülést ujból megnyitom. Következik a szavazás. A Ház határozatképességét csak abban az esetben kell konstatálni, ha azt valaki óhajtja. Minthogy e részben inditvány nem tétetett, felteszem a kérdést. A Ház a választ tudomásul vette. Az ülés délután háromnegyed három végzödött. órakor KÜLFÖLD. A helyzet Ausztriában. Prágából táviratozzák nekünk: Az alkotmányhü nagybirtokosok választóbizottsága ma ülést tartott, amelyen résztvett dr. Baernreither kereskedelmi miniszter is. A gyülés helyeselte Baernreither belépését a Thun-kabinetbe, de egyuttal hangsulyozta, hogy a nagybirtokosság képviselöi soha elfeledni nem fogják, hogy németek és németek akarnak maradni a szó osztrák értelmében. Az egybegyültek kifejezték abbeli reményüket, hogy a német ellenzéki pártokkal továbbra is kontaktusban maradnak. Egyes szónokok kifejezték ugyan aggályaikat Baernreither minisztersége fölött, de a tények beható birálata után ök is helyeselték pártjuk e tagjának elhatározását. Végül kifejezték azt a meggyözödésüket, hogy fölötte szükséges, hogy az összes pártok egymással megegyezésre jussanak és egymást megértsék; ennek elérésére nem szabad semmiféle kisérletet elmulasztani, mert már égetö a kérdés, hogy ugyan mikor állnak már be rendezett parlamenti viszonyok és mikor lesz már egyszer vége azoknak az áldatlan viszonyoknak, amelyek miatt a mezögazdaság és ipar teljesen pang. A lengyelek kivánsága. Lembergböl táviratozzák: Egy krakói lap értesülései szerint Stojalovski páter a lengyel klub conservativ pártjának hót vezérférfia elött kijelentette, hogy ö és hivei már most résztvesznek s lengyel klub ülésein, ha számukra a delegácziókban egy helyet át engednek. A franczia kormány politikája. Páris, márczius 12. A kamara mai ülésén, mely igen látogatott volt, Drou radikális interpellált a kormány politikája tárgyában, amelyet reakczionárius és klerikális irányzattal vádol. Barthou belügyminiszter kijelentette, hogy a kormány mindig igyekezett a köztársaságiakat egyesiteni és tiltakozott ama vád ellen, mintha a kormány a klerikálisokkal szövetkezett volna. A kormány tiszteli a lelkiismereti szabadságot, de hü marad a köztársaság hagyományaihoz. A miniszter kijelentette, hogy a pápának Francziaország belpolitikájába nincs beleszólása, de a köztársaság érdekében való loyalis közremüködést el kell fogadni. A miniszter visszautasitotta azután a Drou által felhozott egyes állitásokat és hangsulyozta annak a szükségét, hogy a szocziálizmus ellen nyiltan harczoljanak. Milleraud válaszul védelmezi a szocziálisták politikáját. Méline miniszterelnök kijelenti, hogy a kormány az ország elött ki fogja fejteni és fenn fogja tartani programmját és az ország majd megejti a választást. Visszautasitja azt a vádat, mintha a monarchista és klerikális párt hive volna, mint olyan vádat, amely mellett semmiféle bizonyitékot sem hoztak fel. A miniszterelnök rámutat Rampolla biboros biztositására, hogy a pápa senkire sem bizta azt a missziót, hogy beleavatkozzék Francziaország belpolitikájába. Ha a konzervativok a kormánynyal szavaznak, annak az az oka, hogy politikáiét olyannak találják, amely az ország érdekeinek megfelel és a kormányt önzetlen támogatásukban részesitik a collectivismus ellen. Hozzáteszi, hogy ö az engesztelés politikáját követi, mig a radikálisok és szocziálisták a háborut akarják. Konstatálja a köztársasági eszme haladását az 1889-iki választás óta, kifejezi az általános szavazati jogba vetett bizalmát és azzal végzi, hogy a kormány programmja, amely politikai, társadalmi, Odaér öreg este Szegedy a Hase fogadóba s tudakolja a vendéglöstöl: Nem szállt ide délután egy öreg ur? De bizony itt van; egy kis pakktáskával jött. De már lefeküdt. Beszélni akarok vele. Ugyan hagyja a becsületes képü öreget mondá a vendéglös jószivüen fáradt volt, hadd pihenjen. Nagy gond nyomja a szegény embert, nem szeretnék a börében lenni. Nagy dolog az, amiben ö jár... Ön talán tudja? szól Szegedy ijedten. Hát igen. Kiöntötte elöttem a szivét. A katonafiát jött megkeresni s esetleg kiszabaditani. Azt se tudja róla, meghalt-e már, vagy el-e még. Szegedy elfojtott mosolylyal haladt fel a lépcsökön az emeletre, miközben csendesen morogta: No lám, mennyi ravaszság van az öregben. Kopogtatott s Deák kinyitá Szegedynek az ajtót. Nos, mi ujság? A császár korán reggel fogadja. És senki sem tud a dologról? Az öreg ur befelé mosolygott Szükségesnek tartotta, hogy az ujságok ne gyanitsák utját. Reggel aztán egyfogatu kocsiba tilt, föltette pakktáskáját a kocsis mellé s ugy hajtatott ki Meidlingböl egyenest a császár rezidencziájába. Soha se volt ott még olyan vendég, aki egy lovon jött s a pakktáskát is magával hozta, mert noha két ország összekuszált dolgait nyélbe tudja ütni bölcsen, de hogy a pakktáska hol legyen azalatt, mig ö a császárnál odajár, annak az eligazitását nem birná kieszelni máskép. Nehéz lépteivel méltóságteljesen döczögött fel a márványlépcsökön a belsö szobákba, hol meleg nyájassággal várja már a király, száz Caesar ivadéka. Csakhamar megindul azután közöttük a tanácskozás, nemzetek sorsa akadhat meg minden szón. Mit kiván tölem Magyarország? kérdezé a király. Most semmit felelte az öreg. Hogyan érti ezt ön? Ugy, hogy most bajban van Felséged. Épen azért ugy vélem, hogy a magyarok hova-tovább csigázzák fel a követeléseiket. Méltatlankodva mordult meg az ország bölcse: Nem a Felséged gyengeségéböl meritjük mi az erönket, hanem jogainkból. S a mi jogainkat nem patkólta meg a porosz se gyengébbekre, se erösebbekre. Nekünk csak az kell a szerencsétlen háboru után is, ami a háboru elött kellett. Akkor hát itt a kezem mondá ünnepélyesen a császár. A Deák vastag szemöldje összehuzódott és nagy kezével tagadást intett. Nem ugy van, Fölség! Nem fogadunk el most semmi igéretet. Bajban levö emberrel nem alkuszik a magyar, mert az sokszor igérhet olyat is, amit aztán nincs kedve megtartani. Elöbb béküljön ki Felséged az ellenségeivel s akkor alkudozzék velünk, mikor abban a helyzetben lesz, hogy meg is tagadhatja a kivánságunkat és ha nem, annyit adhat, amennyit nem sokai. Tetszett a bölcs beszéd a császárnak s nagy kegyelemben eresztö el Deákot, kezet fogott vele, kikisérte messze az ajtó küszöbén tul. Az öreg ur ha már ott volt, benézett a császár föbenjáró embereihez: a miniszterekhez is, egy-egy perezre meglátogatta Majláthot és Bezerédyt. A miniszterek tele voltak panaszszal, hogy a háboru sok pénzbe, sok vérbe került s ilyen roszszul végzödék. Talán folytatni kellene. Pénz már nincs, de vér talán akadna még. Mit gondol a tekintetes ur, nem lehetne-e az idén még egyszer ujonczozni Magyarországon? Az öreg ur mogorván nézte öket végig, azután mondotta bibliai bölcseséggel: Én ugy tudom, hogy a magyar anyák csak egyszer szülnek egy évben. S ezzel el volt ütve örökre ez a terv. Igy végzödött a Doctor Ferenczy bécsi utja. Ahogy ment, ugy jött vissza. Estére már otthon ült megint Szent-Lászlón a bárány-tokányvacsora mellett s amint az összegyült composseasorok faggatták: Minek járt fenn, bácsi, Bécsben, csintalan mosolylyal vallogatta ki: Nem beszélhetem el, mert menyecske van a dologban. Pedig nem menyecske volt az, hanem egy szomoru özvegy, az akkori Magyarország.

6 6. oldal Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. gazdasági és pénzügyi reformokat foglal magában, az egyesülés igazi tere. Bourgeois visszautasitja a szövetséget azokkal, akik azért akarnak belépni a köztársaságba, hogy azt szétrombolják és azzal vádolja a kormányt, hogy a köztársaság ellenségeit támogatja és a radikálisokat tekinti ellenségeinek. A szónok elutasitja a vallási tolerancziát, de aggódik az iskolai és a katonai törvényért. (Tetszés a szélsö baloldalon. ) Erre a vitát bezárják. Több napirend-inditványt nyujtanak be. Méline miniszterelnök elfogadja a Descubes által inditványozott napirendet, amely szerint a Ház kifejezi bizalmát a kormány iránt. Cochin kijelenti, hogy a jobbpárt folytatni fogja a harczot a radikalizmus és a szocziálizmus ellen. A jobbpárt nem mond le. Visszautasitja a katonai és az iskolai törvényt. Erre a Ház a Drou által inditványozott napirendet 309 szavazattal 228 ellenében elvetette és a Descabes által inditványozott napirendet 319 szavazattal 231 ellenében elfogadta. TÁVIRATOK. A kubai-ügy. Madrid, márczius 12. A helyzet nagyon válságos. A sajtó valósággal kétségbe van esve amiatt, hogy Kuba alighanem el fog veszni. Berlinböl az a hir érkezett, hogy Vilmos császár Henrik herczeg nejénél tartott ebéd alatt azt mondta: Amig én császár vagyok, a yankee-k nem kaparintják meg Kubát! Ennek a hirnek azonban hinni alig lehet. Spanyolország pénzügyi helyzete a lehetö legszomorubb. Az állam 75 milliónyi évi bevételeiböl csak 532 milliót költ kölcsönök törlesztésére, ugy, hogy az állami tönk a, legközelebb bekövetkezik. Republicanus lapok Kuba, eladását javasolják. New-York, márczius 12. A New-York Herald jelenti Washingtonból: Egy magasrangu tisztviselö azt mondotta, hogy ha kiderülne, hogy a Maine felrobbanását kivülröl ható erö okozta, Mac Kinley elnök, bár megengedhetetlennek tartja Spanyolország gyanusitását, mégis ragaszkodnék ahhoz, hogy Spanyolország kártéritést fizessen, mert a spanyol hatóságok elmulasztották a szerencsétlenség megelözése végett szükséges gondosságot. Az elnök egyuttal javasolni fogja, Kuba, függetlenségét, oly feltétellel, hogy a kubaiak az Egyesült-Allamok jótállása mellett elvállalják a hadi adósság egy részét Piquard és Esterházy. Páris, márczius 12. Esterházy örnagy segédei irásban közölték felükkel, hogy Piquard alezredest nem tudták rábirni a megverekedésre és hogy küldetésüket befejezettnek tekintik. Esterházy válaszában azt mondja, hogy Piquard félelemböl és gyávaságból utasitotta vissza a kihivást és ezt teszi hozzá: Öt most már csak lovaglókorbácsra méltatom és majd rendezem még az ügyet. Walsin-Esterházy gróf a következö levelet intézte segédjeihez: Kedves bajtársaim! Bocsássatok meg, hogy olyan misszióval biztalak meg benneteket, amelynek nem párbaj, hanem az lett a következménye, hogy agyon jártátok magatokat s hiába áldoztátok idötöket, hogy azt az embert hajszoljátok, aki csak futni tud. Piquard urnak minden tekintetben furcsa szokásai vannak. Hogy még csak a legcsekélyebb felvilágositást is vonakodik megadni, annak csak a félelem lehet egyetlen oka és hogy verekedni vonakodik, annak csak gyávasága lehet egyetlen oka. Ennek az embernek immár csak a lovagló korbács való s az én dolgom lesz, hogy öt megfenyitsem. Fogadjátok köszönetemet szimpatikus támogatástokért s arra kérlek benneteket, hogy semmi szin alatt ne kezdjetek ki ezzel az emberrel, hogy ha hozzátok akarná magát tartani, mert ez az ember az enyém. Walsin-Esterházy. Piquard ma a Temps egy munkatársa elött a következöleg nyilatkozott Esterházy-ról: Én fölötte állok Esterházy fenyegetéseinek és sértegetéseinek. Azon a napon, amelyen a teljes igazság ki fog derülni, mindenki meg fogja ismerni azoknak teljes értékét. És ez a nap sokkal közelebb van, mintsem hinnék. Én kezeskedem ezért. Oroszország követelései. Frankfurt, márczius 12. Konstantinápolyból jelentik a Frankfurter Zeitung-nak: Az orosz nagykövetség fentartja azt a követelést, hogy a porta abból a hadi kárpótlásból, amelyet Görögországtól kap, á conto háromnegyed milliót fizessen Oroszországnak régebbi tartozásai törlesztése fejében. Tefwik pasa, a török külügyminiszter ma, meglátogatta Sinowief orosz nagykövetet és azt a kérelmét fejezte ki, hogy Oroszország, tekintettel Törökország jelenlegi pénzügyi viszonyaira, a tartozás mostani követelésétöl álljon el. Sinowieff ezt a kérést a leghatározottabban elutasitotta. Egyuttal utalt Oroszország eddigi türelmére, amelyért Törökország részéröl több figyelmességet is érdemelt volna. Ha vasárnapig nem kapja a porta végleges határozatát, jegyzéket fog átnyujtani, melyben Oroszország Törökország rosszakaratu magatartása miatt annak egész egy és fél millió forintnyi tartozását követeli és egyuttal intézkedések fognak tétetni avégböl, hogy Oroszország a fizetést biztositsa magának. A békéitetö ut. Brüsszel, márczius 12. Lipót király és Klementina herczegnö e hónap vége felé Bécsbe utazik. Hir szerint ez utazás Fülöp kóburgi herczeg és felesége Lujza herczegnö közt elöfordult ujabb eseményekkel van összefüggésben. HIREK. Budapesti árvizek. Ma van hatvanadik évfordulója az évi árviznek, mely elpusztitotta a régi Pestet. Ez évforduló alkalmából alkalomszerünek tartjuk a Budapesten pusztitott vizáradások rövid ismertetését. A legnagyobb áradás, melyröl a könyvek, valószinüleg szájhagyomány után, emlékeznek, Pesten 171-ben volt. 17-ben ismét kiöntött a Duna, de már sokkal kisebb mértékben. Az irtózatos emlékezetességek nevezetesebbjei közé számitható az 1775-iki áradás is, mely február 17-én boritotta el a várost. A lakosság közt óriási volt a rémület. A boltokat, vendéglöket bezárták és az universitás fekete táblájára kiiratta Nyitray Gábor rector magnificus, hogy a törvényhallgató urak, erejükhöz mérten, szóval és tettel segédkezzenek a nyomoruságba jutottaknak. Özvegy gróf Zichy Miklósné, született Berényi Erzsébet budai palotájában naponta kétszáz inségest látott el élelmiszerrel, Illésházy János, Szápáry József és Niczky Kristóf fejenkint ötezer pengöt adtak a köznyomor enyhitésére. Albert szász-tescheni herczeg, akkori helytartónak Wlassics András magyar udvari kamarai titkár referált a pesti veszedelemröl, mire a herczeg és neje Mária Krisztina föherczegnö is magánpénztárukból nagy összegeket küldtek a szerencsétlen városnak. Az uraságok többnyire Váczra és a szomszéd falvakba menekültek. Igy tömérdek vendég volt Péczelen, Ráday Gedonnál, aki nejével, Fáy Zsuzsannával maga egy cselédlakásba szorult, csakhogy helyet adjon a menekülteknek. Az akkor tizenötéves Vay László egy levelében irja édesanyja, született Laczkovics Julianninak, hogy február 18-an már csak ladikon tudtak kimenni a bajor-utczai (ma Duna-utcza) házból, amely akkor a Laczkovics Imréé volt. Ezt a házat különben még csak mostanában rombolták le, és arról volt nevezetes, hogy itt tartották összejöveteleiket a Martinovics-féle összeesküvés tagjai. Bir ez az árvizveszedelem aránylag gyorsan elmult, mégis 5S1, söt némely följegyzések szerint 611 házat döntött romba, s a kár, melyét okozott, hiteles számitás után 17, 36 tett ki. forintot A harmadik tetemes vizáradást 1789-ben szenvedte Pest, mely alkalommal a tehetösebb lakosok, de különösen a derék kecskemétiek látták el a szükölködöket eleséggel. A negyedik vizáradást 1795-röl jegyezték föl régi krónikák. Ekkor a külvárosok nagyobb része vizben állt és mintegy két hétig kellett az utczákon csolnakon járni. Ennél az árvizveszedelemnél történt, hogy kisszántói Lányi József udvari tanácsos estvéli társaságba ment báró Orczy Lászlóhoz. Mig az urak vacsoráltak, addig a kapu mellöl elkötötte valaki a Lányi csolnakát. Az udvari tanácsos ur nagyon boszankodott, mert még valami fontos irást kellett volna másnapra elkésziteni. Nem tudta, mitévö legyen. Végre a báró egy óriási sütö-teknyöt hozatott elö, Lányi leguggolt a fenekére és két szolga, nagy rudakkal ide-oda lökdösve a furcsa vizi alkalmatosságot, igy szállitották haza a nemes urat. Ekkor történt, hogy az áradás elmulván, a pusztitásoknak elejét veendö, valamint a lakosság megnyugtatására is, a város felsö és alsó végén zsilipekkel ellátott gátakat vontak. Az 1775-iki árviznek magassága még a huszas években is föl volt jegyezve, Pesten, a Terézia-város füzfa-utczájában, a 251. számu háznak a homlokfalán, mondja egy régi följegyzés, valamint az 17-ikinek is volt nyoma, a belváros 155., számu házán, egy táblán, az ugynevezett télutczában; egyébb irásbeli nyom azonban nem maradt ezekröl a mult századbeli veszedelmekröl. Annál több érdekes föl jegyzést találunk magánlevelezésekben, naplókban, söt tudunk sokat öreg emberektöl szóbeli hagyomány után is az 1838-iki pusztitó veszedelemröl, amelynek most van hatvanadik évfordulója. A vész kezdetéröl igy emlékezik egy akkor élt szemtanu följegyzése: Márczius 13-dika az évek sorában az a felejthetetlen gyásznap melyen; délután Va órakor kezdé a rettentö elem Pest-Buda közt elsö felvonását azon nagy szömorujátéknak, melyet sok száznak élete és vagyona elrablásával végzett. A lassan induló jég mozdulását márczius tizenharmadikán óriási embertömeg nézte a Dunapartról. Köztük volt Plews és Slater, két angol épitész, akik az állóhid dolgában már tél dereka óta tartózkodtak a fövárosban. A váczi töltésen 7 1 / 2 órakor tört be a viz és fél tizkor a német szinház-téren becsapva, a pusztitó ár két felöl boritotta el a várost. Márczius 1-ikén reggel már a párizsi-utczának a kigyó-utczába vivö végén köthettek ki a csolnakok s vizzel volt teli a váczi-utczának pompás diszárukkal telt minden boltja. Weissenfelsné divatárusnö munkás lányai már a padlásra szorultak s a legnagyobb veszedelem perczében mentette ki öket Teichengräber, a báró Prónay család nevelöje, aki Füredivel, a báró titkárával együtt, nagy érdemeket szerzett magának a mentés körül. Különben, akinek csak helyén volt a szive, mentett a borzalom eme szörnyü óráiban. Kiss Mihály királyi táblai hivatalnok, az országbirája, gróf Cziráky Antal által parancsnoksága alá adott csolnakon öt hajóssal 300-nál több emberéletet mentett meg. Mráz Mihály, belvárosi segédlelkész papi öltönyben, gyakorlott evezös létére, Klement, királyi táblai jegyzövel 250 embernél többet hoztak ki a jeges árból, Budán pedig Joannovics Döme levéltárnok fejtett ki emberfeletti buzgóságot a mentés munkálatai körül. Paulay Ferenci ügyvéd, Molnár György pestvárosi számvevö és Striss József városi jegyzö, saját költségükön egy óriási dereglyét béreltek és különösen a Ferenczés Józsefvárosban mentettek meg temérdek emberéletet. Báró Wesselényi Miklós halhatatlan érdemeiröl külön emlékezni fölösleges. Ö róla irta Vörösmarthy az árvizi hajós-t, és emlékezete örökös az utókor hálás szivében. A nyomor enyhitésére legtöbbet tett József nádor és neje Mária-Dorothea föherczegnö, akik temérdek eleséggel s ruhával látták el a mindenüktöl megfosztott szerencsétleneket. A nemes példát követte a förangu világ is. Igy gróf Keglevich Gábor és neje Sándor Matild

7 Vasárnap, márczius 13. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldal. grófnö egész lakásukat átengedték az árvizi menekülöknek. Számosan voltak gróf Károlyi György egyetem-utczai palotájában. A förangu asszonyok ezenkivül egész nap varrtak, szabtak, kötöttek az inségesek javára. Temérdek fehérnemüt küldtek elökelö polgárasszonyok is, igy Liedemana nagvkereskedö neje és Steinackerné. Márczius 15-én alig volt már több száraz helye Pestnek, mint a Fereneziek-tere, a gránátosutcza, kaszárnya, nagy-hid-utcza fele, a József- és vásárpiacz, a mai Erzsébettér. Dubraviczky Simon alispán csolnakon járt ki s be a megyeházból, igy jöttek a megyei urak is, akik élelmiszert, ruhát, pénzbeli segélyt hoztak az inségeseknek. A nyomor legnagyobb fokán a 1. és 15. közti éjszakán volt, amelyet a régi pestiek németül méltán neveztek el Schreckensnacht-nak.. A kórházakban éheztek a betegek, s a városi orvosi házban levö szerencsétleneknek tizenkét zsák fejér süteményt küldött Heichele, budai pékmester. Ahová csak menekülhetett, menekült a nép. Az ugynevezett halásztóban álló malmokon is sokan laktak, s itt töltött egy éjszakát Felbér Mária is, az akkori idök egy divatos énekmüvésznöje. Márczius 16-án elsöben a Nádor, majd a Ferencz gözös rendeltetett ki a népnek Budára szállitására, melyek reggeltöl estig mindenkinek a szolgálatára ingyen állottak. Mint a fönt emlitett följegyzés mondja: A siralmas állapotokhoz járul még, hogy a belvárosban tüz ütött ki. 16-án estefelé csepegni kezdett az esö, 19-én hajnali háromnegyed négy órakor földrengés volt, reggelre erösen fagyott, délben pedig hó esett. A szobákban majd megfagyunk. Fát alig lehet kapni, mert a fapiaczokról mind elhordta a viz és ivóvizhez is keservesen jutunk, mert a kutak többnyire beszakadtak. Ugyanezek a följegyzések emlitik, hogy a német és magyar szinház tetemesen megrongálódva, szinielöadásokat jó hosszu ideig nem tartottak. Különben is, senkinek sem volt kedve mulatni. Alig volt család, ahol na sirattak volna szülöt, testvért, rokont vagy jóbarátot. Az udvar Budapesten. Az udvar a jövö hónap elején hosszabb tartózkodásra ismét Budapestre jön. A király április 10-én érkezik ide több föherczeg kiséretében, hogy másnap, április 11-én, ünnepélyesen fogadja a királyi várpalotában Budapest székesföváros hódolatát. A. föváros közönsége ugyanis fáklyásmenetben vonul föl a király elé, épen ugy, mint annakidején a koronázás 25-iki évfordulója alkalmával. Az uj nemzeti ünnepnapon különben föl fogják ékesiteni az egész fövárost. Az ünnep módozatait csak ezután állapitja meg ugy a kormány, mint a székes föváros. Szalavszky Gyula állapota. Ugyszólván az egész ország részvéte környezi a Vöröskereszt-kórház 7. számu külön szobáját, ahol Szalavszky Gyula betegen fekszik, mint társadalmi állapotainkat igen sötéten jellemzö félszegségeknek szomoru áldozata. E végtelenül sivár ügyben igazán nincs más fénysugár, mint Szalavszky barátainak, Gajári Ödönnek és másoknak nemes ragaszkodása és kitartása, oly kritikus szituáczióban. A most nyilvánuló általános részvét, percz-percz után érkeznek a táviratok az ország legjobbjaitól, nagyban elösegiti a beteg gyógyulását, aki lázmentesen, egész jó kedélyben társalog látogatóival. Farkas László dr. és az osztály alorvosa Rapcsák dr. naponta több izben meglátogatják. A föispán sebe bár sulyos, de nem veszedelmes. Láz egyelöre még nem jelentkezett s valószinüleg nem is fog jelentkezni, minthogy az orvosok a sebet keletkezése perczétöl kezdve antiszeptikusan kezelték. A födolog most már a golyó eltávolitása, ami a legközelebbi napokban meg fog történni, mühelyt a Röntgen sugarakkal pontosan megállapitották a golyó fekvését. Azt, amit a lapok irnak, hogy a golyó már a lövés után kiesett a sebböl, szakemberek lehetetlennek tartják. A golyó kikémlelje most azért nem történhetik meg, mert Kiss Károly müegyetemi tanár, kit a fotogzafálásra felkérni óhajtanak, jelenleg nincsen a fövárosban. A magyar társadalom legelökelöbb alakjai egymásután látogatják meg a sebesült föispánt. A tegnapi és a mai nap során ott voltak: Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök, báró Fejérváry. Perczel, Wlassics, Josipovich és Erdély miniszterek, Forinyák lovassági tábornok, Klobusiezky János, Rakovszky Géza, Zsámbokréty Emil, Gajári Ödön, Gajári Géza, Kubinyi György, Polyák Béla és Pogány Károly országgyülési képviselök, báró Harkányi Frigyes és Károly förendiházi tagok, Jakabffy István, Nemeshegyi Béla, Matlekovics Sándor titkos tanácsos, Hollán altábornagy, Ráth Péter, Purgly Sándor, Hegedüs Sándor, Rudnyánszky Béla, dr. Neumann Ármin, Fejérváry Károly. Smialovszky Valér, Komlóssy Ferencz, Bernády György, Nagy Sándor, Arányi Miksa, Zsigárdy Gyula, Piukovich József, gróf Tisza István, Rosenberg Gyula, Dániel Gábor, Pulszky Ágost, Telegdy József, Rossival István, Fenyvessy Ferencz, Urbanovszky Ernö, Dókus Ernö képviselök, Tsebutz alezredes, dr. Herczegh Mihály egyetemi rektor, Matuska Péter. Vadnay Andor föispán, báró Popper Ármin, gróf Sozzo-Noris Kristóf, Lipthay István és Lipthay Béla, Tabódy kamarás, Vojnich István, Lévay Antal, Szeghy János, Gebauer Miklós, Hudrovszky Géza, Hudrovszky Mór, dr. Schwartzer Ottó, dr. Pehány Adolf, Kuffner Károly, Görgey Gyula, Ráth György, Rakovszky Ferencz, Szecsey Ferencz, Haris Pál fökonzul, Szalavszky lakásán is sokan tudakozódtak hogyléte felöl, a többi közt: Tisza Kálmán, Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter, Ludvigh Gyula az államvasutak elnökigazgatója, förendiházi tag, Latkóczy Imre, Kiss Pál és Zsilinszky Mihály államtitkárok, báró Radvánszky Géza, báró Majthényi László, Simon Ede, Münnich Aurél, Ráth Péter, Szabó Imre, Szily Pongrácz, Sulyovszky Gusztáv és Tallián Béla országgyülési képviselök, Bobula János, Osztroluczky Miklós és mások. Uj udvartartás. Frigyes föherczeg legidösebb leánya, Krisztina, föherczegkisasszony, kit még csak az idei farsangon mutattak be a világnak, külön udvartartást kap. A föherczeg ugyanis, mint levelezönk irja, megvette a palotája mellett levö ugynevezett Grassalkovits-féle kis herczegkastélyt, melyet megfelelöleg átalakitanak s a föherczegkissaszony udvartartását helyezik el benne. Az épitkezést már el is kezdték. Báró Atzél Béla ujabb levele. Gelléri Mór, az Országos Iparegyesület igazgatója nemrégen nyilt levelet intézett báró Atzél Bélához, a hazai ipar pártolása tárgyában. Elismeri, hogy a báró által Angolországból ide importált s a jóizlést a kényelemmel párositó butorminták iskolát csináltak a magyar müiparban, mégis ideje volna irta Gelléri hogy a mi föuraink egyszer már a magyar ipart pártolják, ne pedig mindig csak a külföldét. Báró Atzél Béla ma ugyancsak nyilt levélben válaszol Gellérinek. Elmondja, hogy mennyi áldozattal, fáradtsággal és utánjárással szerezte be a Park-Club butorait s ezt nem fényüzésböl tette, hanem azért, hogy butormuzeumot állitson a Park-Clubban, ahova a magyar iparosok tanulni járjanak. A gazdag, akinek igényei vannak, nem találta meg eddig nálunk azt, ami neki butorzatban kellett. Bécsbe és külföldre jártak és onnan hoztak butort. Tömérdek pénz került igy a külföldre. Ezután másként lesz. A Park-Clubnak minden egyes butora beczés régi minta, s a Clubba nap-nap után a fövárosból és a vidékröl, söt még Bécsböl is jönnek és kérnek engedélyt, hogy az ott levö minták után maguknak butorokat csináltathassanak magyar iparosok által. És ez helyes is irja a báró mert magyar mübutoripar nincs és a kisérletezés nem vezet eredményre. Itt emlitjük meg egyszersmind, hogy báró Atzél Béla Mikszáth Kálmánhoz, a Budapesti Ujságirók Egyesületének az elnökéhez száz forintott küldöt s ezzel az összeggel az egyesület alapitó tagjai sorába lépett. A párisi titok. Minap közöltük a rue de sévresi akasztott embernek madame Séverinehez irott leveleit. Most a Séverine asszony kihallgatásáról kapjuk a következö értesitést párisi tudósitónktól: A tanuképen kihallgatott asszony igy beszéli el a birósági aktust a Fronde hasábjam: Bertulus vizsgálóbiró maga elé idézett, hogy kihallgasson a rue de Sévresen történt ügyben. A kihallgatás elött felszólitott, hogy a nálam levö összes irásokat és okmányokat, amelyeket a szóban forgó egyéntöl kaptam, adjam át neki. Én kijelentettem, hogy csakis a fotográfiákat adom neki, az eredeti irásokat nem. Azután én szólitottam föl, hogy mutasson irásokat az általuk Lehmannak tartott egyéntöl. Bertulus mutatott is néhány levelet, amelyeket a nálam levö Durrieu aláirásu levelekkel összehasonltiván, konstatáltuk, hogy az irások azonosak. Azután hirtelen ezzel a kérdéssel fordult hozzám: Ismeri ezt az irást? És elém tartotta dr. Legrandnak azt a névjegyét, amelyet a szállóbeli lakáson találtak s amelyre az volt irva, hogy kihallgatás esetén mindent tagadjon, Durrieu-Lehmann böséges jutalomban fog részesülni érte. Dr. Legrand kereken tagadja az irás szerzöségét. Én éles gunynyal kérdeztem Bertulustól: Hol hallotta az ember, hogy egy élö ember névjegyét, amelyre egy ismeretlen valami terhelö dolgot irt, bünvádi eljárás alapjául, söt a pörben bizonyitékul fogadjon el a törvényszék az ellen, akinek neve a névjegyre rányomva van? Ah, most már emlékszem, önök a Zola-pörben is igy tettek. Ott is az itélethozás után állt elö Pellieux tábornok egy titkos iratcsomóval, amelylyel az utolsó követ akarta dobni Dreyfusra. Az eljárásnak ez a hasonlatossága legalább is föltünö. Egyébként megnyugtathatom a biró urat folytatta a világravaló asszony, hogy nem szándékozom a kezeim közt levö okiratokat lassankint kiadni, hogy állandóan fölszinen tartsam ezt a rettenetes ügyet. Hanem a nyomozást addig folytatom, mig elegendö bizonyiték nem lesz a kezemben, hogy lesujtsam a bünösöket, ha ugyan elöbb az Isten engem el nem szólitana ebböl a világból. A Radical czimü lap azt állitja, hogy Lehmann nem a rendörségnek, hanem az államnak a szolgálatában állott és mint a poroszok husszállitója, a határszélen nagyon jó kémszolgálatokat tett a kormánynak. Miután mészárszékével csödbe jutott, a kormánynyal azután is összeköttetésben maradt és több izben küldték bizalmas természetü ügyekben Németországba. A Séverine asszony kihallgatása tehát semmi világosságot sem hozott a dologba, mert csak azt sütötték ki, hogy Lehmann és Durandin azonosak, amit már azelött is tudtak. Hogy kit akasztottak föl helyette? Azt még most sem tudják. A Bethlen-Klebersberg-ügy. A következö nyilatkozat közzétételére kértek fel bennünket: A napilapokban felmerült téves hirekkel szemben kötelességünknek ismerjük annak kijelentését, hogy: 1. a gróf Bethlen Balázs és gróf Klebersberg Zdenko közt felmerült lovagias ügy egy, gróf Klebersberg Zdenko által gróf Bethlen Balázs ellen Szolnokon február 17-én elkövetett sértés volt. 2. Gróf Bethlen Balázs azonnal a sértés elkövetése után megbizta két barátját, hogy nevében gróf Klebersberg Zdenkotól lovagias elégtételt kérjenek.. 3. Az ügy elhuzódásának oka az volt, hogy gróf Bethlen Balázs ezen üzenetének átadásánál félreértés merült fel.. Az ezen ügyben eljárt becsületbiróság egyhangulag kimondta, hogy: az elégtétel kérésnél megtörtént késedelem nem gróf Bethlen Balázst terheli. 6. A párbajnál bandage csak a felek csuklóján alkalmaztatott. Budapest, márczius 12-én. Tisza István s. k., gróf Thorotzkai Miklós s. k. Román tisztek Brassóban. A plojesti román tisztikar meghivására mult hónap 9-én a Brassóban állomásozó csapattestek tisztjei részt vettek a plojesti tiszti estélyen. E látogatást a plojesti román tisztikar ma adta vissza a brassói tisztikarnak. A plojesti helyörség 16 tisztje, ezek között egy alezredes és egy örnagy, ma délután érkeztek meg Brassóba a gyorsvonattal. Predeálon az ottani szolgabiró üdvözölte öket a megye föispánja nevében: azután a vasuti üzletvezetöség által külön e czélból rendelkezésre bocsátott szalonkocsiba ültek és a brassói tisztikarnak Predeálig elibük utazott küldöttségével Brassóba utaztak, ahol a vasuti állomáson óriási néptömeg fogadta öket Finger 2. gyalogezredbeli alezredes üdvözlése után behajtattak a városba. Átöltözködés után Fedra.

8 8. oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. János tábornoknál tisztelegtek, azután pedig Maurer Mihály föispánnál tettek látogatást, ahol teritett asztal várt reájuk. Az ozsonnán harminczkét tiszt vett részt. A föispán lakomája után az ezredparancsnoknál tettek látogatást. Este hét órakor estebéd volt az Európa vendéglöben, amely ez alkalommal magyar nemzeti, román nemzeti és feketesárga zászlókkal, lampionokkal, czimerekkel és ö Felsége arczképével volt diszitve. Estebéd után a Vigadóba mentek, ahol nagy elöadás volt. Holnap a kaszárnyákat látogatják meg. Stefánia föherczegnö gyógyulása. Stefánia, özvegy trónörökösné állapotáról a legörvendetesebb hireket kaptuk Bécsböl. A herczegnö javulása állandó. Ha a javulás továbbra is igy tart, nemsokára meg fogják az orvosok engedni, hogy az Özvegy trónörökösné az ágyból felkeljen. Késöbb aztán délvidékre fog menni a föherczegnö, hogy egészen felüdüljön. Szocziálizmus. A budapesti szocziáldemokrata párt holnapra nagy népgyülést és körmenetet akar rendezni, ha ugyan a rendörség megengedi. Ma már ezrével osztogatták szét a meghivó czédulákat. A budapesti királyi ügyészség még a mult év nyarán lefoglalta a szocziáldemokrata párt Jönnek a szocziálisták czimü röpiratát s abból tizezer példányt a birósághoz szállitottak. Az ügyészség nem talált a röpiratban inkriminálható passzust, de azért a röpiratokat nem adta vissza. Többször kérte a párt, de kérése mindig süket fülekre talált A mult héten végre azzal fenyegették a szocziálisták az ügyészséget, hogy ha vissza nem küldi a röpiratokat, akkor jogtalan eltulajdonitás miatt bünvádi feljelentést tesznek ellene. Ez használt, mert az ügyészség most a rengeteg sok röpiratot visszaszállittalta a Népszava könyvkereskedésébe, amely most derüre-borura árulgatja darabját két krajczárért. A debreczeni rendörség néhány munkás-szövetkezetben házkutatást tartott s egy sereg lázitó nyomtatványt foglalt le. Harmincz idegen illetöségü szocziálistát kiutasitottak a városból. Anarchisták elfogatása. Lapunk legutóbbi számában megirtuk, hogy a párisi rendörség néhány anarchistát fogott el. Erre vonatkozólag ma Párisból a következöket táviratozzák: Még nem tudni egészen bizonyosan, hogy az elfogott anarchisták között van-e az is, akit az öreg lengyel név alatt ismernek. A rendörség mindenesetre abban a meggyözödésben van, hogy egy anarchista bandát robbant szét. Az elfogottak egyike bevalotta, hogy a Strassburg-szobor mellett felrobbant bombát ö tette le. Az anarchisták föfészke Neuilly volt, czéljuk anarchista törekvések tármogatasa mellett, lopás és szükség esetén gyilkolás is volt. A banda nyomára, amelynek tagjai közt voltak olyanok is, akik a fojtogatók bundájához tartoztak, ez utóbbiak revén jutott a rendörség. A fojtogatók bandája az anarchisták egy külön sectája és föleg Neuilly környékén garázdálkodott. Hartmanné meghalt. Bécsböl jelentik, hogy Hartmanné, a legelmésebb és legkitünöbb német szinmüvésznök egyike, neje Hartmann Ernö burgszinésznek és maga is tagja a bécsi Burgtheaternek, meghalt. Fiatalabb éveiben ö és Gabiiion Zerline valóságos elkényeztetetett kedveltjei voltak a császárvárosnak; azóta Gabillonné meghalt és ma a táviró azt hozza hirül Bécsböl, hogy Hartmanné is elköltözött; szivbaj ölte meg a 0 éves müvésznöt. Bismarck herczegröl. Tiedemann Kristóf, a német kanezellári iroda egykori igazgatója Bismarck herczegröl könyvet ad ki amelyben a volt kanczellárról sok érdekes dolgot ir meg. Amidön legelöször volt ebéden Bismarcknál, élénk beszélgetés folyt a többek között a szerelem és gyülölet régi themájáról. Bismarck azt állitotta, hogy Goethenek nem volt igaza, amikor azt mondotta: csak a szerelem teszi széppé az életet. A gyülölet ugyanazt azt a szolgalatot teszi s épen. oly erös életfentartó, mint a szerelem. Nekem nélkülözhetetlenek: a szerelem a feleségem iránt, a gyülölet Windhorst ellen. Egy reggel azt mondotta Tiedemannak Bismarck: Nem tudtam aludni, egész éjjel gyülöltem! A herczeg munkásságáról a szerzö a következöket irja: A kanezellári irodában késön kezdödött a munka és késön végzödött. A herczeg akkor (Scbweningert még nem ismerte) csak délben kezdett a munkához. Déli 12 órától esti 6 óráig pihenés nélkül dolgozott és azután ismét 9 órától késö éjjelig. Egy óra elött ritkán hagyhattam el az irodát. Nem volt könnyü dolog a herczegnek elöterjesztést tenni. Az ügyek rövid ismertetését kivánta s azt mondotta, hogy nincs olyan bonyolódott ügy, amelynek a magvát röviden kihámozni ne lehetne. Végre is több mint száz szakaszból álló törvényjavaslatot tiz percz alatt referáltam el. Igy aztán természetesen órákig kellett tanulmányoznom az iratokat. Mihelyt az elöterjesztés megtörtént, a herczeg anélkül, hogy csak egy pillanatig is gondolkozott volna, határozott. Csodálatos volt, milyen biztonsággal itélkezett és sohasem vettem észre, hogy az elhatározásában ingadozott volna. Azonnal tudta mindig, amit akart. Természetesen, ha valamely ügy öt közelebbröl nem érdekelte, akkor ezt is mondta: Tegyen, amit akar.. A herczeg maga ritkán irt, inkább diklált. A Kullmannféle merénylet után. amikor is a golyó jobbkezének a hüvelykujját megsértette, nehezére esett tollat tartania. A diktálása azonban sajátságos volt. Közben-közben szünetet tartott s azután oly gyorsan diktált, hogy alig lehetett követni a papiroson. Gondolatai egymást követték és szóbösége oly nagy volt, hogy néha két-három azonos szót mondott és hozzátette: Kérem, válaszsza ki a megfelelöbbet. Miután a herczeget sohasem volt szabad félbeszakitani (ilyen esetben csodálatosképen azonnal elvesztette a fonalat), nagyon nehéz volt öt követem. Buchernek könynyebb dolga volt, mert stenografálni tudott. Nekem csak ritkán sikerült egész mondatot összeirnom. Néha csak egy szót vélhettem papirra és csak aztán késöbb dolgoztam fel az anyagot. A Röngien-sugarak örültje. Bécsböl jelentik, hogy a mult év végén betegen Bécsbe érkezett Bariatinski orosz herczegnö állapota rendkivül sulyosra fordult. A herczegnö férje kiséretében jött Bécsbe báró Kraff't-Ebbing tanárhoz, hogy gyógyittassa magát szörnyü betegségéböl. A 6 éves beteg azt hiszi magáról, hogy ö az influncza elöidézöje és hogy állandóan Röntgen sugarakkal világitanak rajta keresztül. Tegnap melancholiájából örjöngésbe csapott át, ami életét komolyan veszélyezteti. A szegedi árviz évfordulója. Szegedröl táviratozzák: Az árviz évforduló napján, mint Szeged szomoru emlékü, fogadalmi ünnepén, ma délelött tiz órakor a belvárosi templomban ünnepélyes isteni tiszteletet tartottak, melyen a városi hatóság Pálfy polgármesterrel, a királyi tábla, a pénzügyigazgatóság és egyéb hivatalok tisztikara, valamint a helyörségi tisztikar Schraml, Gaudernek, Bocichevich tábornokok vezetése alatt testületileg megjelent. A viz betörésének emlékére éjféltöl egy óráig a város összes harangjai zugtak. Este a szinházban diszelöadás volt a Tisza Lajos-szobor javára. Halál a föld alatt. Szirovcsák Józsefné, a Hausmann-gyár igazgatójának a felesége ma délután 5 órakor a föld alatti villamos vasut vácziköruti megállóhelyén hirtelen rosszul lett s meghalt. Harminczhárom éves, csinos asszony volt. Bevitték a törvényszéki orvostani intézetbe s a halál okának kideritése végett fölbonczolják. Appel, nyugalomba vonulása. Bécsi tudósitónk telefonozza: Lengye! lapok szerint báró Appel lovassági tábornok és boszniaherczegovinai tartományfönök nyugalomba szándékozik vonulni. Helyét Albori tábornok foglalná el, akinek helyére pedig Holz insbrucki tábornok kerülne. Hir szerint báró Appel visszavonulása alkalmából a tábornagyi czimet kapja meg. Technikus tánczestöly. Sikerült tánczestélyt rendeztek ma a technikusok az Vigadó összes termeiben. A tánczot hangverseny elözte meg. A hangversenyen a technikus zenekaron kivül Náday Ilonka is közremüködött, akit szép bokrétával leptek meg, A hangverseny után megkezdödött a táncz, mely virradatig tartott. Kényes kérdés. Londonból táviratozzák: Egy kinai távirat jelenti, hogy sulyos udvari etiketté-bonyodalmak vannak készülöben abból az alkalomból, hogy a mennyei birodalom ura Henrik porosz herczeget fogja fogadni, A nap fia, ahogy a kinai császárt az alattvalói nevezik, még soha életében állva nem fogadott senkit és ettöl a szokástól most sem akar eltérni. Henrik herczeg azonban, mint egy uralkodóház tagja, erre jogot formál. Hogy miképen fogják a kényes kérdést elintézni, még nem bizonyos. A kinai császái azonban még másféleképen is igyekszik akadékoskodni, amennyiben határozottan tiltakozik az ellen, hogy Henrik herczeget és kiséretét a czászári palotában szállásolják el és azt kivánja, hogy máshol szerezzen magának lakást. Egyelöre nagyban folynak a tárgyalások, hogy ez ügyet mindkét fél megelégedésére elintézhessék. Öngyilkos fiu. Kolozsvárott Zobatz papirkereskedö husz éves Jenö fia mint levelezönk táviratozza ma az apja üzletében agyonlötte magát. Miért lett öngyilkossá, nem tudja senki. Gróf Zichy Jenö elutazása. Ma délután fél 3 órakor indult el a keleti pályaudvarból gróf Zichy Jenö keleti felfedezö utjára. A magyar kormány ez alkalomra diszes szalonkocsit bocsátott a gróf rendelkezésére. A kocsiban kivüle Csiki Dk Ernö, a nemzeti muzeum állattárának tisztviselöje, mint az expediczió egyik tagja, foglalt helyet. A nemzeti muzeum Szalay Imre miniszteri tanácsos és muzeumi igazgató vezetése alatt testületileg jelent meg, hogy bucsut vegyen a föurtól, aki expedicziójának eredményeivel elsö sorban a nemzeti muzeumot fogja gazdagitani. A grófot kutató utjában a nemzeti muzeum részéröl Csikin kivül a régiségtár és a néprajzitár egy-egy tisztviselöje kiséri. A távozó gróftól Szalay Imre a nemzeti muzeum és gróf Zichy Manó, a család nevében, vett bucsut. Meggyilkolt földbirtokos. Lugosról táviratozzák: Erdmann János földbirtokost ma reggel a városon kivül a Temes partján meggyilkolva találták. Az a gyanu merült fel, hogy éjjel az utczán rabolták ki és holtan vitték a szinhelyre. A tettest nyomozzák. Az árvaleányok fönyereménye. A Pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzlete által eladott és koronával kihuzott sorsjegynek magát megnevezni nem akaró tulajdonosa ezer forintot ajándékozott a fövárosi Erzsébet leányárvaház részére, hogy ez összegböl a nyeröszámokat kihuzó két árvaleány kelengyéjére forintot, a többi, az intézetben levö árvaleányok 300 forintot és az árvaházi alap, alapitványként, 500 forintot kapjanak. Felgyujtott erdök. Az esztergom-szentgyörgymezei közbirtokosság erdejét mint esztergomi levelezünk jelenti, meggyujtották. A tüz gyorsan terjed és óriási kárt okozott. A bün elkövetésével a primási uradalom egyik pásztorát gyanusitják. Népgyülés a városligetben. A nemzetközi szocziáldemokrata munkások holnap délután órára a városligeti Aréna-térre népgyülést hivtak egybe. A személyes szabadság és a sajtószabadság a népgyülés programmjának fötárgyai. A gyülésre tüntetö körmenetben vonulnak ki a Calvin-térröl. A vihar áldozatai. Fiumei tudósitónk jelenti: Az Adrián dühöngö viharokról egyre ujabb rémes jelentések érkeznek. Bari mellett az Antonietta vitorlás hajótörést szenvedett. A kapitány és egy matróz vizbefult. Catania mellett egy halászbárkával három ember veszett a tengerbe. Castellamare mellett a Haricieia, görög hajó tönkre ment. A messinai szorosban elmerült angol gözös neve Orsini, mely Philadelphiába igyekezett. A kár egy millió lira. A lipari szigeteken sok vitorlás tönkre ment. A tengerár az utczákat elárasztotta és a lakosság kénytelen volt menekülni. Átváltozott tallérok. Sárospatakon 188. márczius 15-én Szombathy közbirtokossági pénztárnok inditványára a közbirtokosság, mint nemesi földesuri testület, elhatározta, hogy forintnyi arany és ezüstpénzét a sárospataki evangélikasreformátus föiskola épületébe befalaztatja. E határozatot késöbb, mikor mindenfelöl borulni kezdett, elövigyázatból tényleg végre is hajtottak. A

9 Vasárnap f márczius 13. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldal. szabadságharcz lezajlása után egy bizottság elött kibontották a falat, de a felnyitott ládában, roppant megütközésükre, csak Kossuth bankókat és értéktelen iratokat találtak, amiket azután a városháza elött elégettek. A pénz kicserélésével akkor Szombathyt gyanusitottak, de az akkori zavaros idökben panaszt nem mertek ellene tenni s igy a mai napig sem tudni biztosan, hogy miképpen tünt el, illetve változott át a közbirtokosság pénze. Vonatösszeütközés. Pozsonyi levelezönk irja: Tegnap este 9 óra tájban a Szombathely felöl érkezö 5201 számu személyvonat a pozsony-ujvárosi pályaudvaron, hibás váltóállitás következtében, egy tartalékmozdonyba ütközve, kisiklott. Emberélet, szerencsére, nem esett áldozatul, mert a vonat már igen meglassitotta futását. Mindössze egypár kocsi tört össze. Uj föherczegi udvari szállitó. József föherczeg ö császári és királyi Fensége a Weiner és Grünbaum czéget udvari szállitójává nevezte ki. Füst. A dohányjövedék mult évi statisztikája most készült el. Csak forint 2 krajczárt füstölt el a magyar. Ennyi volt a kincstár összes dohányjövedelme, 1, forinttal több, mint két éve. A nagy jövedelmet, ugy látszik, a czigaretta hajtja a kincstárba, mert csak a czigaretta-fogyasztás emelkedett darab kelt ebböl el, 27, tel több, mint l897-ben. A józan iparos-osztály az ö Sport czigarettájával nem igen nagy recordot ért el, mindössze csekélyke 30 millió darabot eregetett füstnek. A szivarral már másképpen állunk, 506, fogyott el mindössze s a csökkenés az azelött való évhez. 27, darab. Itt a vegyes külföldi képviselte a nagy többséget 203, darabbal, legkevesebb kelt el a különben forgalomból kivett vevey-böl, mindössze 100 darab. Ennél a legdrágább speczialitások is többre vitték. Pipadohány nagyobb csomagokban , kisebbekben 59, kilogramm kelt el, az csökkent, emez ellenben emelkedett. A szegény burnótra járt a legrosszabb világ. Mindössze kilogrammot élveztek, 238-al kevesebbet, mint 1897-ben. Lélekvásárlás. Brassóból mint levelezönk táviratozza a napokban három fiatal 16 éves szász leány nyomtalanul eltünt. A város kapitánya, a szülök kérelmére, a fövárosi rendörségnek táviratozott és a leányok visszatolonczolását kérte, mert sejti, hogy az eltünt leányok valószinüleg vidéken utazó ügynökökkel Budapestre utaztak. = Rómába és Nápolyba folyó év márczius 22-én a Gyógyfürdök, Üdülöhelyek és Utazási Központi Iroda (Budapest, IV., Mária Valéria-utcza 5. ) rendezése alatt egy nagyobb társaság indul, mely, tekintve a jelentkezök számát és társadalmi állását, igen sikerültnek igérkezik. Azok, kik még résztvenni óhajtanak, forduljanak nevezett irodához, mely készséggel küld prospektust és nyujt közelebbi felvilágositást. = Villamos és gázcsillárokat ajánl a Csillárgyár részvénytársaság, Budapest, VII., Ilka-utcza. (Közlekedés zuglói közuti vasuttal. ) = Legdivatosabb tavaszi kalapok a legelegánsabb kivitelben mérsékelt árakon kaphatók A. Legrand divatszalonjában, Budapest, IV. Váczi-utcza 25. = Gracza Gy. Szabadságharcz történetének lapunk mai szamában foglalt hirdetése szerint a megrendelést könnyitendö a Lampel R. -féle könyvkereskedés (Wodianer F. és Fiai) a müveit olvasóinknak havi részletfizetésre is szállitja, mely czélból a hirdetésben foglalt megrendelö bárcza kivágva és aláirva küldendö be a czéghez. = Elektromassage dr. Kajdacsy Józsefnél, Budapest, V., Váczi-körut. szám, I. emelet. = Krigner-féle Akacia arczcréme 1 frtért, szappan 50 krért kapható országszerte a gyógyszertárakban. Föraktára: Budapest, Kálvin-tér, Korona-gyógyszertár. = A Fehérló-szálloda éttermét YBL, Kerepesi-ut 15. szám alatt Farkas János jónevü vendéglös vette át és ma megnyitja. = Legolcsóbb bevásárlási forrás szövetekre nézve Stikarovszky J. posztógyári raktára, Budapest, V. kerület, Erzsébettér 16. Lásd a mai hirdetést = Az Országos központi telek és birtok eladási és vételi Intézet prospektusából kitünik, hogy ez az uj intézet, mely egész Magyarországra kiterjed, már régóta közszükséget képez, amennyiben müködési köre oly nagymérvü, hogy az összes közgazdasági igényeket teljesen kielégiti. Az intézet saját ingatlanait és telkeit adja el, valamint egyáltalában elad és vesz ingatlanokat, telkeket, birtokokat és házakat és ezekre ugyszintén váltókra és értékpapirokra is jutányos módozatok mellett szerez be pénzkölesönöket s a telkek és birtokok parczellirozásán kivül házak és villák épitését valamint csereüzletet is eszközli. Az összes gazdasági termények bizományba vaió Tétele és eladása mellett eszközli, továbbá a haszonbérleti szerzödések, Ugyszintén biztositások és pedig élet-, tüz-, járadék- és jégkár elleni biztositások megkötését s vasutak és iparvállalatok létesitésére és financzirozására is vállalkozik: végül kedvezményes áron adják el üzletfeleinek a vasutak és gözhajókra szóló menetjegyeket. Saját szakközegekkel rendelkezik, saját hetilappal s ugy az ország minden részében, valamint a külföldön is teljesen megbizható összekötetésekkel Bir. Gróf Széchenyi Imre temetése. Gróf Széchenyi Imrét, a magyar diplomácziai kar elhunyt nesztorát, ma délután három órakor temették Eötvös-utczai palotájából. Az Eötvös-utcza környékét már délután két órakor óriási néptömeg szállotta meg, amelynek soraiban diszruhás rendörök ügyeltek a rendre. A koporsót a szebbnél-szebb koszoruk egész halmaza bontotta, melyek közül kitüntek az özvegy koszoruja, a szalagon ezzel a felirással: Alexandra, továbbá gyermekeinek koszoruja: Szeretett édes atyjuknak Dénes, Mitou, Péter, István, László felirattal. A park klub pálmakoszoruja, a förendi ház, báró Atzél Béla, gróf Széchenyi György, gróf Andrássy Sándor és Mariette és Pejachevich született Bethlen grófné koszoruja stb. A berlini magyar-egyesület nevében dr. Horváth József királyi tanácsos, a berlini magyar-egyesület volt elnöke küldött részvéttáviratot. A királyt gróf Hunyady Kálmán lovassági tábornok föszertartásmester képviselte, aki a grófi család tagjai a lépcsöházban fogadlak. A ravatal lábánál két nagy bársonypárnán voltak kirakva a megboldogult nagy kitüntetései: az aranygyapju, a szent István-rend nagy keresztje, a Lipót-rend, a német fekete- és vörös sas-rend, tizennyolcz kisebb rendjel s a ritka Gaita vitézségi érem, melyet a gróf Gaita ostrománál kapott. A halottas szertartáson, amely délután három órakor kezdödött, a király képviselöjén és a gyászoló család tagjain kivül ott voltak: Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök, báró Fejérváry, Wlassics, Perczel, Dániel, Lukács és Josipovich miniszterek, herczeg Lobkovitz hadtestparancsnok, Forinyák honvédségi adlátus, Rohonczy altábornagy, városi parancsnok, Zoltán Elek altábornagy, gróf Károlyi Tibor, Szlávy József, Wekerle Sándor, báró Radvánszky Géza, Széli Kálmán, gróf Dessewffy Aurél, örgróf Pallavicini Ede, gróf Hunyady Imre, gróf Zichy Nándor, gróf Apponyi Albert, Falk Miksa, Gajári Ödön, Dókus Ernö, Nagy István, gróf Andrássy Gyula, gróf Csáky Albin, gróf Andrássy Tivadar, gróf Zichy János országgyülési képviselök, gróf Batthyány Lajos, Rudnay Béla fökapitány, báró Atzél Béla, Hieronymi Károly, gróf Bethlen András, báró Révay Simon, báró Lipthay Béla, gróf Eszterházy Mihály; a müvészvilágból Náday Ferencz és Aggházy Károly, továbbá Radisich Jenö iparmüvészeti igazgató, báró Schell József és dr. Hoffmann József kultuszminiszteri titkárok stb. A beszentelést gróf Széchenyi Miklós jáki apát végezte Stieber Vincze terézvárosi apátplébános s több káplán segédletével. A halottas énekek elhangzásával a szertartás véget ért s a gyászoló gyülekezet eloszlott. Egy órával késöbb a koporsót kocsin a keleti pályaudvarba és onnan vasuton Nagy-Czenkre szállitották, ahol az ünnepélyes sirbatétel holnap délelött lesz. A gyászoló család tagjai mind elutaztak a temetésre. Ha Petöfi élne! Kiss József, A Hét szerkesztöje, a márcziusi jubileum alkalmából azt a kérdést intézte egynéhány nevesebb irónkhoz, hogy milyennek képzelné Petöfi, ha ma élre!... A beérkezett érdekes válaszokat holnap megjelenö számában közli A Hét. Itt adunk belölük egynéhányat. Jókai Mór. Jókai Mór válaszul a Phantasmagoria czimü költeményét küldi be, melyet akkoriban irt, midön Petöfit a szibériai ólombányákban kereste a közhit s melynek lendületes jóslata igy szól: Ha vissza jönne! Ha a hihetlen hir beteljesülne, Mit visszatérö lelkek elhozának Egy más világból, Hol tüz helyett jégböl van a pokol : Hogy most is él az, aki legnagyobb volt S nem alszik ott az, Emiéktelen halom alatt. Hanem tör ólmot ott a Koliván part Rettenetes bányáiban. Az lenne ország zengés, népkiáltás I Követelné magának minden város! Örök vendége lenne a hazának, Kire minden lakásban egy vetett ágy És minden asztalnál vár egy üres hely És minden szivben egy áldozat-oltár. S a dics-toroknak és a lakomáknak Nem lenne vége hossza évekig.... S a költö tán megannyit végig inná?... Vagy a legelsön fogná a pohárt S vágná a felköszöntönek a fejéhez; Fülébe orditván tele torokkal: Hát még mindig csak isztok és beszéltek? Csak nyelvetek tanult tornázni meg S szóköpködéssel löttök czélba most is Ivásba' és kiáltozásba' hösök! Ezt a hazát akarjátok kivivni Utóditoknak vagy a másikat? Ahonnan én jövök most? Ha kell haza, annak nagy ára van: S ha elvesz is, azt nektek kell fizetni. Hadd csengjen már a kard, nem a pohár! S mit szólunk ehhez, tisztelt társaság! Szakállunkat hosszabbra huzogatva, Busan mosolygunk? A szegény bolond! Hisz nem csoda, hogy meg van háborodva, Hagyjuk futni egy várossal odább. S beszéljünk másról ; mig ö elbusultan Könnyekbe törve, keserün kiált: Ereszszetek ólombányámba vissza! Tömjéntek füstje engem émelyit. A kén s mireny füstjét már megszokám. Ott jó, barátim! Vissza hadd megyek! Mikszáth Kálmán. Hogy mi lenne ma Petöfi, ha élne? Honfitársai szemében mindenesetre kevesebb mint most. Szobra nem állna a Petöfi-téren s verseit még mindig nem árulnák egy forintért. A holt poéták kedvesebbek. Hogy mi lett volna? Hát képviselö. Mi más lehet itt az ember? A jó idöben megválasztották volna s most a rossz idöben megbuktatták volna. Az érdemes embereknél kapósabbak az agilisok. Világi pozicziója különben a szerint alakul, hogy mint képviselö a hét szélsöbalihoz csatlakozik-e annak idején vagy a határozati párthoz? Ha az elöbbiekhez csatlakozik, akkor ma egy meghasonlott lelkü, összetört, félig elfelejtett aggastyán, ha pedig az utóbbit választja, akkor ö is aligha nem förendiházi tag, mint sógora Gyulai Pál. Söt ha nagy szerencséje van, még talán az akadémiába is bejutott volna. Herczeg Ferencz. Vagy a fantáziám fogyatékos volta, vagy az élet logikájában vetett hitem az oka, hogy öt nem tudom hosszu életü embernek elképzelni. A hoszszan égö mécses nem sziporkázik vakmeröen, nem is ragyog vakitó fénynyel és nem pazarolja magát olyan rohamosan. Meg vagyok róla gyözödve ha ilyen kérdésben meggyözödésröl szó lehet hogy, ha véletlenül el is kerüli a buta kozák-kópja: az a bizonyos villám azért csakhamar keresztül fut az élete fáján. Ha az élete és a költészete nem olyan, amilyen volt: vágtató üstökös, szenvedélyes forgószél, halálos szomorusággal eltelt hattyudal, akkor ö sem az, aki. Ebben az esetben pedig mindegy, hogy ma mint akadémikus, nyugdijas cserepártiszt vagy titkos tanácsos aggat-e elszáradt koszorukat az élet szentélyébe. Eötvös Károly. Petöfi lelkülete féktelen volt. Az állam, a társadalom és a becsület törvényei közül csak azokat tartotta meg, amelyek önérzetéhez szükségesek voltak s önérzetét nem nyügözték. A negyvenes évek szellemélete alkalmas volt ahhoz, hogy benne az ily lelkület megélni, felnöni, fenséges magasra emelkedni képes legyen. Az ötvenes évek hivatalos korszaka erre nem volt alkalmas. A Petöfi-lelkület ily korszakban vagy összetörik, mint a bika a vasuti vonat elött, vagy elmenekül erdöbe, nádasba, kietlenbe, mint az oroszlán és tigris. Vagy elzüllik, ahogy Jókai irta le a Polilitikai Divatok -ban. Mind a három sors szebb és igazabb, mint az, mely a forradalmi hösöket az alkotás békekorszakában éri Az igazi forradalmi hös élete akkor teljes és

10 10. oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. akkor tiszta, ha vagy a csatatéren vagy az akasztófán, vagy a börtönben vesz el vagy megörül. A hös a hivatalos békeidön vagy regenát lesz vagy hazsártos agg. Rombolnia nem lehet, alkotnia nem tud. Vagy kiállhatatlan hivatali fönök, vagy örökké szid minden élöt és minden munkás közférfit. Képzelhetö-e Petöfi számára más sors, mint a csatatéri vagy a bitóhalál? Vagy a megörülés? Kozma Andor. A kérdés olyan, melylyel tán valamennyiünk lelke mély kiváncsisággal már sokszor foglalkozott. De én sohasem tudtam rá semmiféle okos, komoly feleletet... Mi lenne, ha egyszer a végtelenségbe tovarohanó meteor, ami naprendszerünk határán meggondolná magát, visszafordulna s elkezdene a nap körül keringeni, mint a többi csillagok? Én nem tudom elképzelni, mi lenne akkor. Mindenesetre azt hinném, hogy az a meteor nem is meteor, soha nem is volt meteor, csillag volt az mindig, mint a többi. Frivol, tréfás feleletet tudnék a Petöfi-kérdésre akármennyit. Hogy a kiadó-üzletek, a politikai pártüzletek s bank-üzletek mint akarnák manapság bérbe venni nagy nevét az efféle szatirikus gondolat megkisért mindenkit, aki ma él és lát. Mindent összevéve, az a meggyözödésem, hogy ha Petöfi életben marad vala, ma a történetünk, az irodalmunk; s a képzeletünk egy csodás, tüneményes, félisteni alakkal szegényebb volna. Papp Dániel. Petöfit én csak huszonöt esztendösnek tudom elképzelni és egy huszonöt esztendös poéta ugyan milyen? Olyan, amilyennek a kritika fösti. Tehát márcziusban igy emlékeznék meg a kritika a huszonöt esztendös Petöfiröl: Petöfi lirai költeményei. Annak az irodalmi iránynak, melyet Pósa Lajos kezdett meg és Móra István nem egészen dicstelenül folytatott, ujabb képviselöjét mutatjuk be Petöfi Sándorban. Állitható róla, hogy mestereit sokban tulszárnyalja. Lirai költeményei -t lapozgatván, seholsem találjak ugyan azt a klasszikus emelkedettséget és formai tökélyt, mely ujabb ódaköltöink muzsáját jellemzi, de erre nincs is szüksége a Petöfi szükebb alanyiságának. Petöfi, ugy tudjuk, egyszerü szülök gyermeke; kora ifjuságát a nép körében töltötte és igy látköre is csak az intenzmtásban gyarapodhatott. Imitt-amott felharsan ugyan egy-egy késöi forradalmi hang, a kor ethikai hangulatába belé nem illö, de ez inkább annak tuiajdonitható, hogy a szerzö hosszabb ideig Szibériában volt politikai fogoly. Kétségtelen tehát csak az, hogy több joggal dalol a rablánczokról. mint kortársai. Egy másik helytelen vonás is menthetö költészetében; a keserüség tudniillik. Ez onnan származhatik, hogy a költöt nem választottak meg a Petöfi-társaság alelnökének, mert fiatalabb, mint Bartók Lajos. (Ugyanezen okból már Komócsy idejében is mellöztetett. ) A keserüséget azonban egészen törölte a költö szerelmi dalaiban, melyek a magyar lira legjobb alkotásai közé sorozhatók; közvetlenség, mély hangulat és igaz érzés jellemzi ezen kisebb alkotásokat. A költö különben, mint az Apostol czimü bölcseimi költemény is mutatja az ifjui forrongás korát éli és igy még tartózkodnunk kell a végleges kritikától. A kötethez elöszót irt Jókai Mór és az Apostolira való tekintettel, ez a körülmény legalább is szembeötlö. (Bud. Szemle. ) Petöfi lirai költeményei. Szerkesztöi üzenet. Occoltus. Miskolcz. Ha meg akarja szerezni fiatalabb lantosainknak szinejava pengetését, legelöször is vegye meg Endrödi Sándor Kuruczdalait és a Petöfi Sándor Lirai költeményeit. Mind a kettöegytöröl fakadt: kurucz az egyik kuruczabb a másik. Két ilyen Sándor még nem hagyta el poétáink közül a süldöbbeket. Még a köntösben is verekedtek, de azt már igazán nem tudni, melyiknek (Borsszem Jankó. ) Bródy Sándor. Kedves bátyám! A legszebb, a legizgatóbb kérdés ez, a soknál is több válaszom van rá, de egyenesen és józanon nem merek és amint látja nem is tudok felelni, hiába gyötrödöm. Engedje meg, kedves bátyám, hogy ama sok novella között, amelylyel a Hét olvasóinak tartozom, egynek a tárgya ez legyen: Az öreg Petöfi. Természetes, hogy meg fogom irni hamarosan, amig ez a rügyfakasztó márcziusi szél fujja a fülembe az emlékeztetö, a lázitó nótákat. Sietni kell, belátom és igérem is. Meg kell ragadni ezt a dermesztö és kéjes hajnali hangulatot, amely egy idö óta mind erösebb az éjjeli kávéházakban, ahová költök és irók gyürnek össze, hogy társaságban köszönthessék a reggelt. Petöfi jár most közénk, agyonfáradva, elálmosodva és felizgatva róla beszélgetünk, mintha csak az imént kelt volna föl az achát-asztaltól. Az egyetlen elöd, az egyedüli kolléga, akiröl senki rosszat nem mond, pedig már elment, ah oly régen elment! De hová, de mikor? Mert én nem hiszek a segesvári szörnyü sirban és ez a novella, melyre szives engedelmével visszatérek. Kiss József. A szerkesztö, Kiss József, a válaszok mellett maga is ezzel a verssel ünnepli Petöfi emlékezetét: Nem adatott néki ülni öszi fényben A tölgyek alatt, Mint ama másik, ki a tölgyek jegyében Szedett babérokat. Nyárspolgár-erényröl ö soha se zengett A tölgyek alatt, Nyárspolgár-szemekkel illetni ne merjed A szent vonásokat! Ha él, örök isten! királyi palástját A tölgyek alatt Talán meg is tépik, sárral tele hányják Rá példa akad! De leköpve, tépve, bár nincs pihenése A tölgyek alatt: A született király koldusok mezébe Is király marad. SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET. * A Ninon premiére-je. A magyar királyi Opera legutolsó premiére-je ebben a szezonban Sztojanovits Jenö Ninon czimü kétfelvonásos operája lesz, amely 26-án, szombaton, kerül bemutatóra. A darab föszerepeit Abrányiné, Arányi, Takács, Kertész, Mihályi, Kornay és Kiss Béla éneklik. Az elökészületek az érdekes ujdonságra javában folynak Szikla Adolf karnagy vezetése és a szerzö személyes felügyelete alatt. * 188. Hadak utja. A Népszinház egész jövö heti müsorát a szabadságharcz jubileumának ünneplése tölti be. Hétfön délelött fél 11 órakor lesz Verö György látványos szinmüvének az 188. Hadak utjá-nak jelmezes föpróbája s kedden este a premiere. Ma délelött volt az utolsó házi föpróba, melyen a Népszinház személyzetén kivül 150 egyetemi polgár is részt vett. A honvédmenház lakóinak az igazgatóság rendelkezésre bocsátott a földszinten egy széksort. * Hangverseny. Erdélyi Dezsö, az ismert czimbalommüvész és az ó-budai zenekonzervatóriun igazgatója, sikerült hangversenyt rendezett ma az ó-budai Két korona vendéglö nagytermében. Nagy és diszes közönség hallgatta a koncertet, amelyen Erdélyi tanitványai is szép sikerrel müködtek közre. A közönség zajosan megtapsolta ugy a mestert, mint tanitványait. * Vendégszereplés. Pálffy György, a Nemzeti Szinház hösszerelmese, e hónap tizenötödikén és tizenhatodikán Szabadkán vendégszerepel a Romeo és Juliában és a Keanban. * Bucsu a szinpadtól. Ráthonyi Ákos, a Vigszinház rokonszenves fiatal tagja, ott hagyja a szinpadot. Birtokára vonni, ahová családi körülmények szólitják. Utolsó föllépte holnap, vasárnap lesz a Harang -ban. Aranylakodalom. A negyvennyolczas nagy napok emlékére iródott darabok sorát ma Beöthy László és Rákosi Viktor látványos szinjátéka, az Aranylakodalom nyitotta meg. A Magyar Szinház-ban mutatták be és mindjárt hozzátehetjük, hogy igen zajos sikerrel. A darab azzal indul meg, hogy Koltay Jenö altábornagy és felesége aranylakadalmukat ünneplik. Ez a nap összeesik a nemzet aranylakodalmával, mert ötven éve, hogy a magyar ujjászületett. Koltay, akinek házánál fényes vendégség van, fölidézi a multak emlékét. Fátyolos függöny ereszkedik le és a következö hat kép ugyanannyi eseményét tárja föl az elmult idöknek. Látjuk Táncsics kiszabaditását, halljuk, hogy mit kiván a magyar nemzet, majd Kossuth ajkáról hangzik el az országgyülésen, hogy leborulok a nemzet nagysága elött, utána a toborzás szines képe van elöttünk, majd egymásután a piski hid, Budavára, a Hortobágy és a mehádiai szoros. A legutolsó kép ismét elvisz a Koltayék házába. Az öreg tábornok, aki 8 és 9-et mint honvéd küzdötte végig és most a közös hadsereg disze, ime befejezte elbeszélését. Annak jeléül pedig, hogy a király és a nemzet hö szeretetben egyesült, nyilik az ajtó és belép rajta a király hadsegéde, elhozva Koltay altábernagynak, a forradalom egykori vitézének, a hadsereg és a nemzet körül szerzett érdemeiért a legfelsö elismerést. Ezzel végzödik a darab, amely nagy ügyességgel és a szinpadi effektusok gazdag kihasználásával van megirva. A képek egytöl-egyig mozgalmasak, tele hangulatossággal és sok humorral. A diszletek és jelmezek csinosak, a rendezés meglepöen bravuros. A közönség, amely a nézöteret zsufolásig megtöltötte, egész estén át emelkedett hangulatban volt. Nyilt szinen és a felvonások után perczekig zugott a taps. A piski hid mellett játszó jelenet után az egész közönség fölemelkedett helyéröl, az elsö emeleti erkély felé fordult, ahol a honvédmenház tagjai ültek, és kendöt és kalapot lobogtatva viharosan éltette mindenki a nagy idök tanuit. Az öreg honvédek az ováczióra felkeltek és megilletödve hajtották meg magukat. Az egyes képek során a Marseillaise-t és a toborzót megismételték; ez utóbbit csinos kardalosnök pompásan járták. Más képek után is többször fel kellett huzni a függönyt. A föszerepet, Koltay altábornagyot, Molnár László játszotta nemes, nyugodt páthoszszal A feleségét, aki szintén az egész történeten végig szerepel, Hettyey Aranka adta megjelenésben és beszédben egyformán poétikusan. Mulatságos epizódszerepekben kitünöek voltak Sziklai és Boross, jó továbbá maszkban és szavalatban Székely mint Kossuth, és egy-egy segédszinész helyesen volt kiöltözve, mint Petöfi, Bem és Táncsics. Rokonszenvesen fogadták Beöthy Zsigmondnak (Beöthy Zsolt fiának és az egyik szerzö öcscsének) alakitását. A noviczius elegáns alaku és kellemes hangu fiatal ember. Együtt nótázott Komáromi Mariskával, aki természetesen szintén sok tapsot kapott. Ballát, Szilágyit, Szentmiklóssyt, Mátrait és a többi szereplöt is dicsérettel emlithetjük meg. A szerzöket az est folyamán számtalanszor hivták. Egy páholyból Damjanich Jánosné, a szabadsághös özvegye, nézte végig az elöadást. A tizparancsolat. Pozsony, márczius 12. (b=k. ) Ugyanaz nap, melyen a Nemzeti Szinházban egy franczia szinmü megbukott adták elö egy magyar szerzö eredeti vigjátékát teljes sikerrel Pozsonyban Krecsányi szintársulatánál. A vigjátékot gróf Zichy Géza irta, czime: A tizparancsolat. Két éve nyujtotta be a szerzö teljes incognitóban a Nemzeti Szinházhoz elöadás végett, még a mult intendatura idején; két dramaturg, Bartók Lajos és Várady Antal dicséröen emelte ki az uj vigjáték jeles voltát, s méltónak itélték, hogy elsö szinpadunkon bemutatásra kerüljön; ezzel szemben csak egy szavazat szólt nem -mel, az eredeti mü mégsem került szinre. Huszár Kálmánnak nem kell.

11 Vasárnap, márczius 13. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldal. A szerzö most Krecsányi igazgató ismételt felhivására adatta elö a vidéki szinpadon. De megjegyzendö, hogy a pozsonyi egyike legszebb szinházainknak, mely mögött a Nemzeti mind csin, mind terjedelmesség tekintetében nagyon hátra marad, a pozsonyi premiére-közönség igazán finom izlésü és elökelö, Krecsányi társulata pedig a legjobban szervezett a vidéken. Igy az elért siker nem esetleges, vagy lokális jelentöségü: biztos mértékéül vehetö az a mü komoly becsének s az elöadás jóságának. Maga a vigjáték tárgya igen szerencsés és tiszta vigjátéki: egy fiatal grófi sarjnak mulattató megkisértetése, hibái, botlásai, kiállott küzdelmei festvék benne egységes drámai keretben, ki az érettségit letéve, a kamasz évek" ferdeségével rohan a függetlenséget kiélvezni, s mindenféle hálóba belekerül, elkényeztetve az egész grófi háztól, elsö sorban nevelöjétöl, kikkel szemben a ház üreg örnagy barátja képviseli a katonás, üdvös ellenörzést. Mind a cselekmény ügyes, érdekben emelkedö bonyolitása és fejlesztése, mind a mü szelleme és finom elmésségü majd tiszta humorú nyelvezete járult a hatás biztositásához, az egyes alakok pedig életteljesek, valódiak, összhangzó társaságot képezve, alkalmat is nyujtanak a szinészeknek, hogy jellemfestö alakitásokkal mutassák meg müvészetüket. Az a milieu, melyen belül A tizparancsolat mozog, ugyanoly nemes szellemü s tiszta vigjátéki tónus, melylyel szinmüirodalmunkban például Csiky Nagymmama-jának elsö felvonása dicsekszik: általában kedves benyomásu s mig gyönyörködtet tanulságos is. Alapja a patriarchalis magyar uri családi élet, de e légkörbe belevegyül aztán a modern társadalom sok századvégi fattyuhajtása; föérdeme pedig a morál, mely a mü végén a becsületes demokratikus szellem gyözelmét proklamálja. Miután a fiatal gróf átbujdosott a javitóéletiskolán, megjavultan. megemberesedve visszatér gyermekkori ideáljához, aki a tisztartójuk leánykája. A leány apja nem meri remélni a szerencsét, de a kis gróf apja ezt kérdi töle: Kinél szolgált az apád? A gróf ur apjánál? Hát a nagyapád? A gróf ur nagyapjánál. Hát a szépapád? A gróf ur szépapjánál. Hát akkor a te családod épen olyan régi, mint a mienk I ezzel végzi a magyar arisztokrata ur s erre következik befejezésül az eljegyzés. Csupa egészséges eszme, ép kedély lengi át Zichy Géza e müvét, melynek tendencziája a valódi nemzeti morált, a korszellemet szolgálja. A szinházi bemutató külsöségeire tartozik, hogy mily általános tetszéssel kisérte a hallgatóság a darab minden szavát s mily lelkesen tapsolta ki ismételve felvonásonkint a szerzöt és szereplöket. Az elöadás, rendezés, kiállitás, ismételjük, igen jó volt, Krecsányi nagy hatást fog vele elérni nyáron a budai szinkörben is a Nemzeti szinpad nem kevésbbé, ha reményünk szerint egyszer mégis elöadják. Ime a föszereplök: a grófi növendék szerepében Hahnel Aranka (a Nemzeti szinházban Zilahy), Iluska Csige Böske (Csillag Teréz), Sára társalkodónö Berzsenyi Julia (Rákosi Szidi), Fifine Anday Blanka (Palotay Piroska, Nagy Ibolyka), Matyuskó, a nevelö, Dezséry Gyula (Ujházy), Teréz dada, Krecsányiné (Vizváryné), Vitéz örnagy Bónis Lajos (Bercsényi), Gehennás Bérczi, Réthey Lajos (Náday, Vizváry). A kisebb-nagyobb mellékszerep megannyi buzgó, ügyes kézben volt; a legjelentékenyebb alakitást egészben Dezséry gazdag komikai vénája nyujtotta és Bónis egy másik pompás chargirt szerepben. Az elöadást ismétlik másnap s aztán láthatjuk a sikerült müvet a vidék többi szinpadain is, ha a Nemzetiben nem, hol legméltóbb helyén volna, s melynek itt zárjel közt pium desideriumnak kipéczézett müvészi eröi a mü tökéletes megelevenitöi lennének; Ujházy például Constantin abbéjának pendamját nevelöben. találná meg az östypuszm Csak egy sarkalatos hibája ne volna A tiz parancsolat -nak, hogy eredeti magyar termék. A Nemzeti Szinház huzta és halasztotta a darab elöadását és ugy tesz az Opera is gróf Zichy Géza Roland mester" czimü legujabb müvével. A budapesti szinházaknak ez elitélendö közönyének eredménye azután az, hogy a gróf A tizparancsolatot" Pozsonyban adatta elö és Roland mester -t semmi szin alatt sem engedi át az Operának. Hisz van Haszár Kálmán kormánybiztosnak elég darabja, ezekkel csinált ö rövid uralkodás alatt százezer forint deficzitet. FÖVÁROS. (Hódoló felirat. ) A föváros április 11-dikén hódoló feliratot intéz a királyhoz. A feliratot müvészi kivitelü üvegtokba foglalják s aziránt a polgármester már több müiparossal tárgyal. (Bethlen Gábor szobra. ) Az erdélyi magyar közmüvelödési egyesület azzal a kérelemmel fordult a tanácshoz, hogy az Emke volt elnökének, Bethlen Gábornak felállitandó szobor létesitéséhez anyagilag járuljon hozzá. A tanács e czélra ma száz forintot szavazott meg. (Tan- és óvókötelesek összeirása. ) A közgyülés nemrégiben elhatározta, hogy a föváros területén az összes tan- és óvóköteles gyermekek összeirandók. A tanács ennek következtében ma utasitotta Körösi Józsefet, a statisztikai hivatal igazgatóját, hogy az összeirás miként való foganatositásáról sürgösen tegyen elöterjesztést. Minthogy pedig az összeirás helyesen csak ugy eszközölhetö, ha azzal végleges tisztviselöket biznak meg, ami természetesen nem csekély költségbe is kerül, egyuttal a szükséges költségek kimutatására is felhivta a tanács a statisztikai hivatal igazgatóját. A tanács, mint értesülünk, még az idén és pedig lehetöleg a nagy szünidö elött, végezteti az összeirást. Remélhetö tehát, hogy az a több, mint tizennégyezer iskolakerülö, kiket a tanfelügyelö évi jelentésében számszerüleg kimutat, megkerül s nagyobb része mint magántanuló fog szerepelni. (A tüzoltók ujjászervezési költsége. ) A pénzügyi és gazdasági bizottság elfogadta a tanácsnak a fövárosi tüzoltóság létszámának emelése és fizetés rendezése iránt tett javaslatát. A kötségtöbblet mennyisége és fedezetének kimutatása végett a tanács a föszámvevöt hivta fel javaslattételre. A föszámvevö ma terjesztette be a tanácshoz jelentését. E szerint a tüzoltószemélyzet közül január 1-töl kezdödöleg, tehát visszamenöleg az örparancsnokok és gépészek évi 150 forint; a csövezetök évi 100 forint; s végre a tüzoltók évi 80 forint fizetési pótlókban részesülnek, ami összesen forintot tesz ki. Továbbá a tüzfelügyelönek évi 1500 forint fizetöse 1700 forintra emelkedik, a tüzoltóság jelenlegi személyzete pedig egy I-sö osztályu segédtiszt, egy örparancsnok, egy gépész, két esövezetö és husz tüzoltóval szaporodik s ezek folytán a személyzeti kiadások ismét évi forinttal fognak emelkedni. Minthogy azonban a tanács javaslata még közgyülési és belügyminiszteri jóváhagyást igényel ös igy az uj szervezet életbeléptetése, valamint a kinevezések foganatositása május 1-je elött semmi esetre nem várható, a forint a folyó évben csak május hó 1-töl számitandó, mely 993 forintot tesz ki. A szervezés és fizetésrendezés összes idei költsége tehát forint. Ezt az összeget a föszámvevö az elöre nem látott kiadások czimen még rendelkezésre álló mintegy forint terhére kéri megállapittatni és egyuttal utasitani a számvevöséget, hogy jövöben a költségelöirányzat kidolgozásánál a szükséges öszszegnek a megfelelö rovatba leendö felvételéröl gondoskodjék. (Pályázat tiszti orvosi állásra. ) A közgyülés dr. Magyarevics Mladen tiszti orvost helyettes föorvossá választotta meg s a megüresedett kerületi orvosi állásra hirdetett pályázat ma délben 12 órakor járt le. Hét pályázat érkezett be, ezekröl a föpolgármester a legközelebbi közgyülésen tesz jelentést. (Az Epreskert panaszkodik. ) A müvésztelep rendszerint igen csöndes, legfölebb a tavaszi és az öszi kiállitások idejében lázong, de akkor is csak a mücsarnokban. Valami nagy bajnak kell lennie, hogy az Epreskert a városi ügyek között szerepel. Valóban, nem hiába elégedetlenkedik a helyzettel. Háromemeletes bérházakkal akarják az apró, kedves földszintes müvészi fészkeket agyonnyomni, holott annak idején világosan megszabták a telep czélját, rendeltetését. Mások a tiszta levegö szempontjából zajongnának, a müvészek csak a világosságot féltik és folyamodtak a közmunkák tanácsához és a köztörvényhatósághoz, tiltsák meg az Epreskertben a nagy házak, bérpaloták épitését. A kérvényt gróf Csáky Albin, Zala György, Strobl Alajos, Benczur Gyula, Pállik Béla stb. irták alá. VIDÉK. * (Derék tisztikar. ) Esztergommegye alispánja ujabban Sinka Pál Ferencz kórházi gondnokot vonta fegyelmi vizsgálat alá, hivatalos kötelesség megszegése miatt. Ez idö szerint tehát fegyelmi vizsgálat alatt áll a primási város tisztikarából Maiina Lajos polgármester, Hoffmann Ferencz pénzügyi tanácsnok, Dóczi Antal számvevö, Sinka Pál Ferencz kórházi gondnok és Fürst Miksa végrehajtó. A társaság egyik tagja, Fürst Miksa sikkasztás miatt vizsgálati fogságban van és ellene fenyitö vizsgálat is folyik. * (Megtámadott választás. ) A várnai kerület néppárti választói kérvénynyel támadták meg Rossival István mandátumát. A peticziót tizenöt várnai kerületi választó nevében dr. Günter Antal ügyvéd nyujtotta be. A Rossival István mandátumát megtámadó kérvénynek 52 darab melléklete van. A peticzió az elsö két választás történetének elmondása után áttér a legutóbbi harmadik választásra, amelyröl azt állitja, hogy csak annyiban különbözik az elözö választásoktól, amennyiben az eröszakot nem katonai karhatalommal követték el. A képviselöház a kérvényt a VII. biráló bizottsághoz utasitotta. TÖRVÉNYKEZÉS. = Megörült vádlott. Tavaly Latini Nándor fövárosi fakereskedö, közel forint vagyonhiánynyal csödbe jutott. Kisült, hogy bukása elött raktárának javát eldugdosta vagy bünös uton elkótyavetyélte és csalárd bukás miatt vád alá helyezték. Vele, mint büntársak, a vádlottak padjára kerüllek a sógora, Toretto Antal hajóács, Schönfeld Mór hajókovács, Wichlidál Ferencz esztergályos és Latini Dominikné is. Mára volt kitüzve ez ügyben a végtárgyalás, itéletet azonban nem hoztak. A tárgyaláson dr. Falussy Árpád védö jelentette, hogy Latini Nándor megörült. E bejelentését okiratokkal is valószinüsitette és a törvényt szék azzal halasztotta el a tárgyalást, hogy a vádlottat megvizsgáltatja Ajtai Sándor és Moravcsik Ernö orvosszakértökkel s az adandó véleményhez képest fogja kedéseket. megtenni a további szükséges intéz- = A százezer forintos provizió. A Berl és Ollendorf czég panaszára meginditott bünper végre valahára befejezéséhez közeledik. A királyi ügyészség ugyanis azt inditványozza, hogy a törvényszék utasitva el Berl és Ollendorf bankárok megujitott panaszát, mert a második vizsgálat során sem tudtak terhelö bizonyitékokat produkálni. A letétben levö forintra vonatkozólag a fenyitö zár feloldását és az összegnek Spitzer Gyula kezéhez való kiadását inditványozza. =. A tápió-szentmártoni zendülök. A pestvidéki királyi törvényszék e hó 21-én kezdi tárgyalni Lakatos Józsefnek és hetvenöt társának s bünperét, amelynek elözményei a következök: A tápió-szentmártoni földbirtokosoknak s ezek közt Kubinyi Lajosnak, a mult nyáron sok baja volt az aratókkal, akik a felvállalt munkát nem akarták elvégezni s ezzel nagy kárt okoztak, ugy, hogy az aratásnál csendöri beavatkozásra volt szükség, a cséplést pedig Kubinyi és Blaskovich Ernö földbirtokosok kénytelenek voltak Jászladányi napszámosokra bizni. A jászladányiak kielégitöen végezvén a dolgot, a földbirtokosok megigérték nekik, hogy a téli

12 12. oldal Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. nádvágást is megkapják. Mikor ez a szentmartoniaknak tudomására jutott, elhatározták, hogy nem engedik oda amazoknak a nádvágást, mert ez egyedüli jövedelmi forrásuk volt tél idején. Kimondták, hogy ha máskép nem, eröszakkal is kiverik a ladányiakat a határból, Mikar aztán deczember 3-án a jászladányiak belefogtak a nádvágásba, a szentmártoniak dorongokkal és éles nádvágókkal felfegyverkezve rájuk rontottak és mert az ellenfelek nem tágitottak, az esetnek véres következményei lettek. Mikor ugyanis Kubinyi földbirtokos kiment a földre, hogy munkásai közt szétnézzen s ott találta a zajongó falubelieket, távozásra hivta fel öket. Erre valamelyik munkás mellén ragadta Kubinyit, ütlegelni kezdte s aztán a többinek a segitségével megrohanták együtt a védtelen földbirtokost. Néhány pillanat és Kubinyi félholtan feküdt a földön. A veszedelem láttára futásnak eredtek a ladányiak, de a szentmártoniak üzöbe vették a menekülöket s akit utólértek, levertek a lábáról. Ebböl az esetböl kifolyólag a zendülök közül 39 ma is a pestvidéki törvényszék fogházában ül. A végtárgyaláson Rónay Kamill táblai biró fog elnökölni, a vádhatóság képviseletében dr. Geguss Gusztáv, maga a pestvidéki ügyészség vezetöje lesz jelen, mig a tiz fövádlott védelmét dr. Kenedi Géza ügyvéd vállalta el. = Benkö Rózsi ügye. A budapesti királyi törvényszék ma foglalkozott Benkö Rózsi sokat emlegetett zsarolási bünperével és az ügyészség inditványához képest a bünper félretételét rendelte el. Benkö Rózsi tehát lekerült a napirendröl. Ideje! = A lejtön. Elökelö család elzüllött sarja állt ma a törvényszék elött egész sereg büntett miatt. Valaha vagyonos földbirtokos volt Fáy Jenö, aztán különféle vállalatokba bocsátkozva, tönkre ment. Szorult anyagi helyzetében, mikor már elöbb egyéb apró turpisságokat követett el, közeli rokona, Fáy Aladár kárára 300 forintos váltót hamisitott. Ezért vád alá helyezték s meggyült a baja amiatt is, hogy a vele vadházasságban élö Szombathy Máriával elzálogositottak egy kabátot, melyet szomszédjuktól kölcsön kértek. Ezenfelül Fáy két csalást is elkövetett. A lapokban hirdetést tett közzé, hogy raktárfelügyelöt keres s amikor nála Csermusik Sándor jelentkezett, ettöl 135 forintot, Katona Jánostól pedig 30 forintot csalt ki. A törvényszék Fáy Jenöt összbüntetésül két és negyedévi fegyházzal sujtotta, Szombathy Máriát négy napi fogházra, itélte. NYILTTÉR. Hogy az országos gazdasági egyesület intenczióinak megfelelve a hazai magtermelést az alant megnevezett elökelö uradalmoktól Oberndorfi répamagot elösegitsem szereztem be, melyet a következö árakon ajánlom: Kisjenöi föherczegi uradalom termése frt Gróf Károlyi mágócsi 20 frt Gróf Teleki Arvéd, Chotek Rudolf, 20 frt azonkivül szolgálhatok mint eddig kitünö eredeti északnémet Oberndorfi répamaggal 25 frtjával. Haldek Ignácz 563 magkereskedése Budapest, Károly-körut 9. HEKSCH DEZSÖ vilkei nagybérlö eljeg-erie SCHWARZ SZIDIKE kisasszonyt Balassa-gyarmaton Ingyen és bérmentve küld mindenkinek Schenk Ferencz könyvkereskedése. Budapest, Ujvilágutcza 17. Prospectust és mintát Lacrencic Gyula igazgató által márczius 15-ére eszközlendö nemzeti meglepetésröl. 66 Szt. -Lukácsfürdö Gözfürdök nyári w wakéshölgyekrészére nap nyitva ROYAL nagyszálloda BUDAPESTEN. Kugler-féle raktár a. bodegában, naponta friss nagy választék eredeti bonboniérokban. Legfinomabb cognacok kicsinybea, cas-im-i árak mellett eladatnak. Szinházi elöadások után iriss ételek, naponta hangverseny. Sohmitt Károly igazgató. portál-asztalos, ei3 Práter-utcza 7. sz. Telefon Téli és nyári kerékpáriskola, a legelsö amerikai kerékpár 1898 ujdonsága a láncznélküli. Fodor Károly és társa. Erzsébet-tér 17. sz. Telefon 1 18 KÖZGAZDASÁG. A tözsde hete. A hét kezdetének jelentékeny eseménye a magyar beruházási kölcsön aláirása volt. Sorsa e kölcsönnek nem lehetett kétséges senki elött sem. Az aláirás kielégitö eredménye már a mult héten biztositva volt és igy a hétföi nap csak arra szolgált, hogy ujra konstatálják a magyar értékek kelendöségét a külföldön. Mert a legtöbb aláiró külföldröl jelentkezett. Ez a körülmény más idöben már magában véve is alkalmas lett volna arra, hogy a tözsde üzletét némileg élénkitse. Most azonban teljesen hatástalan maradt. Részben azért, mert a haszon, mely belölük az érdekelt bankokra áramolhatik, sokkal csekélyebb, semhogy a mostam kereset hiján szükölködö idökben nagy számba jöhetne; részben pedig azért, mert az aláirás napja leáldozta után azonnal egy csomó sötét politikai felhö borult a látóhatárra. Elöször Észak-Amerikából jelezték, hogy az Egyesült-Államok megsokalván a spanyolok vergödését Kubában, végre azon elhatározáshoz közeledtek, hogy ott rendet csinálnak. A rend természetesen abból állna, hogy Kubát elveszik maguknak. Azok, akik ismerik a tengeren tuli nagy respublika önelégültségét és békés hajlamait, most is szivesen elhitték volna, hogy az amerikai politikusok az ö beszédeikkel csak nyomást akarnak gyakorolni Spanyolországra azon irányban, hogy vessenek véget a küzdelmeknek, melyek közelségük miatt a köztársaság kereskedelmét 20 frt is feszélyezhetik bizonyos mértékben. De akik élesebben látnak e dologban, számitásba hozták a fenyegetö magatartást, melyben két év óta tetszelegnek az Egyesült-Államok Spanyolországgal szemben. Nem is lehet tagadni, hogy az amerikaiak voltak azok, kik eddig is tartották a lelkesedést a fölkelökben és hogy Spanyolország régen végzett volna ez utóbbiakkal, ha különféle kedvezésekkel nem állt volna mögöttük a nagy köztársaság. Már pedig, ha a yankeek két év óta költekeznek a felkelök buzgalmára és reménykedésére, akkor nem igen tehetö föl, hogy költségeiket végre is kárba veszni engedik, különösen oly perczben, amikor az európai hatalmak saját érdekeikkel másutt vannak elfoglalva és nem igen érnek rá méregetni, hogy beleülik-e a szép sziget Jonathan testvér" zsebébe. Eddigelé az amerikai egyesültek semmit se tettek könyörületböl. Inkább lehet tehát számitani most is önzésükre, mint emberségükre. És minthogy sürgösen állitanak föl uj ezredeket és vásárolnak uj hajókat, szándékuk csak komoly lehet. Az ily szándék pedig nem bátorithatja a tözsért üzletekre. Aztán annak hire érkezett, hogy az oroszok és az angolok között ismét kiélesedett a Kina befolyásolása körül régóta lappangó konfliktus. Anglia nem akarja eltürni, hogy Oroszország örnek álljon fel azon a hajóuton, amely Pekinghez vezet és ennélfogva kompenzácziókat követel a kinai birodalomtól azon kedvezményekért, melyeket ez Oroszországnak adni készül. Az orosz-angol háborutól kevésbbé tartottak volna, de minthogy Angliában a legkülönfélébb parlamenti körökben hangzottak föl oly követelések, melyeket még maga az angol kormány is sokall; és különösen minthogy az angol közvéleményben oly nagymérvü izgalom mutatkozik, amilyet e hidegvérü és számitó embereknél ritkán láttak, gondolkodóba esett mindenki; és senkisem volt hajlandó üzletekbe bocsátkozni oly napokon, amikor a Londonból érkezö elsö távirat mindent elronthat. Ime, azon tekintetek, melyek az egész hét folyamában a kedélyeken uralkodtak. Nem is lehet tehát csodálni, hogy a tözsdén a forgalom, ha egy-egy perczben szárnyat is lebbentett, csakhamar ujra megszünt és hogy az egész hétnek tulajdonképen az üzlettelenség adta meg a képét. Inkább azt lehetne feltünönek találni, hogy az ilyen hangulat mellett jobban nem csökkentek az árfolyamok. Ennek pedig kielégitö okát talán abban lehetne találni, hogy a szelvény korszakában, illetöleg közvetlen a szelvény leszámitása elött, a contremine kissé óvatos, mivelhogy könnyen kárát láthatná, ha a szelvénybeváltás után a politikai aggodalmak esetleg lecsöndesülnének. És a contremine emberére is áll a régi bölcs mondás, hogy jobb félni, mint megijedni. Az uj áruüzleti szokások hatálya. Multkoriban emlitettük, hogy Blau Vilmos tözsdetag, számos érdekelt megbizásából kérvényt intézett a tözsde vezetöségéhez, hogy a régi tözsdeszokások bizonyos ügyletekre nézve a kontemplált határidön tul maradjanak érvényben. A tözsdetanács tegnapi ülésében foglalkozott e beadványnyal, amelynek szószerinti szövege a következö: Az uj tözsdei szokások bevezetése alkalmával 59 szám alatt kibocsátott, junius hó 26-kán kelt hirdetményével a tanács átmenetileg megengedte, hogy ez usanceok életbeléptetésének napja, vagyis az augusztus hó elseje után kötendö ügyletekre nézve, amennyiben azok teljesitési ideje legkésöbb a folyó év április hó végéig van megállapitva, a régi szokások érvénye köthetö ki, különösen ami az áru minöségét és ez ugyan nincs külön felemlitve ami a szállitási határidö tartamát illeti. Minthogy azonban, föleg buzában, rozsban és zabban a májusi szállitással kötendö adásvételek csak a régi szokásokban megállapitott minöségre való hivatkozással létesülhetnek, miután az ügyletek nagyobbára a tavaszi szállitásu, szintén a régi standard alapján létrejött kötések hosszabbitásából erednek, különbözö kvalitásu gabonanemüek prolongálása pedig képtelenség, vagy legjobb esetben a minöség kétfélesége felesleges módon megnehezitené e müveleteket: nyilvánvaló, hogy a visszás állapot orvoslásra szorul. Minthogy továbbá már az emlitett hirdetmény kibocsátása elött föleg a tengeriben számos május juniusi szállitást feltételezö kötés volt forgalomban amelyek lebonyolitása elöre láthatólag a folyó évi április hó végéig nem fog befejezödni: e határnapon tul is okvetetlenül fenn forog majd annak a szüksége, hogy ügyletek május-juniusi és egyáltalában két hónapos határidövel létesülhessenek, nem pedig az uj szokások szerint csupán egy hónapos terminussal. Feltétlenül szükséges tehát, hogy a tözsdetanács kimondja, hogy az uj áruüzleti szokások csak az évi termésü gabonában kötendö határidö tranzakcziókra nézve birnak érvénynyel, mig a tavalyi termésü gabonára vonatkozó ügyletekre nézve a régi usanceok hatálya köthetö ki, tekintet nélkül arra, hogy a szállitási idö esetleg április végén tul van megállapitva, kiköthetök, nevezetesen a régi szokásoknak az áru minöségére és a szállitás tartamára vonatkozó határozmányai. A tanács e beadvány elintézésében leiratilag s értesitette a folyamodókat, hogy a régi szokások érvényének prolongálásába bele nem mehet, ami elégedetlenséget keltett a gabonatözsdén. Azt mondják ugyanis, hogy a tözsdetanács minden tagjának hónapok óta tudomása van arról, hogy májusjuniusi és julius-augusztusi szállitással biró ügyleteket kötnek a régi szokások alapján és akárhány ily fajta kötés van forgalomban tözsdetanácsosi aláirással. Most már sem e millió mé-

13 Vasárnap, márczius 13. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest oldal tannázsákra menö engagementtöl a legalitást megtagadni, sem e forgalmat hirtelen félbeszakitani nem lehet, annál inkábbi mivel, ha a tözsde e kötéseket nem ismeri el, a Giró- és pénztáregylet sem számoltatja le azokat. Ugy halljuk, hogy ez ügyben a tözsdetagok, a miniszteri tözsdebiztosboz szándékoznak fordulni. Közgazdasági táviratok. New-York, márczius 12. (C. T. B. ) márczius 12. márczius 11. Buza márcziusra májusra juliusra Tengeri májusra cents cents s a 8^/s 90 37a 3öV» Chicago, márczius 12. (C. T. B. ) márczius 12. márczius 11. cents cents Buza, májusra 10 x /s 10 Tengeri májusra 30Vs 30Vs Ipar és kereskedelem. UJ tözsdeépület. A tözsde igazgatóbizottsága ma Kornfeld Zsigmond elnöklése alatt ez ügyben értekezletet tartott, amelyre az általunk a napokban emlitett beadvány aláirói közül is többen meg voltak hiva. Rövid eszmecsere után abban történt megállapodás, hogy a tanács három hónapon belül az uj tözsdeépület ügyében végleges inditványnyal fog a tözsdetagok elé lépni. Malmok fuziója. A Neue Freie Presse-nek jelentik Budapeströl, hogy a Budapesti elsö gözmalomrészvénytársaság czime alatt tárgyalások folynak az iránt, hogy a Pesti molnárok és sütök, az Erzsébet malom és Lujza-malommal fuzionálnak. A malomrészvényeknek áremelkedése az utóbbi napokban, állitólag, a fuzionálás tárgyalásokra vezetnek vissza. Tözsdeügynökök egyesülete. Ez egyesület számos tagja ma este a Lloyd-társulat termében értekezletet tartott és elhatározták, hogy a holnapi közgyülésen az egylet feloszlatását fogják inditványozni, amint ezt már hetek elött jeleztük. Jordán Viktor-féle börgyár részvénytársaság. E vállalat ma tartotta közgyülését dr. Farkas Emil elnöklése alatt. Az évi jelentés szerint a brutto nyereség kitesz 1, 572 frt krt, az alapszabályszerü levonások 13, 573 frt 2 krt, marad tiszta nyereség 27, 999 forint 02 kr. Az igazgatóság azt ajánlja a közgyülésnek, hogy az egész tiszta nyereséget a kétes követelések tartalékszámlájára irják. Végül a jelentés felemliti, hogy a lefolyt évben az alaptökének frttal való felemelése elsöbbségi kötvények kibocsátása által sikerrel foganatosittatott. A közgyülés a jelentést tudomásul vette, a felmentvényt megadta. Köbányai sertésplacz, márcz. 12. Magyar elsörendü: Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli sulyban) 55 Vs 56 krajczárig. Közép (páronkint klgrig terjedö sulyban) 55 55Va kr. Könnyü (páronk. 250 klgrig terjedö sulyban) 5 55 kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felöli sulyban) krajczárig, közép (páronkint kilogramm sulyban) /* krajczárig. Könnyü (páronkint 20 kilogrammig terjedö sulyban) 5 55 krajczárig. Sertéslétszám: márczius 10. napján volt készlet drb, márczius! 9-éa felhajtatott 36 drb, márczius 11-én elszállittatott 558 drb, márczius 12-én maradt készletben darab. A hizott sertés üzletirányzata: változatlan. Budapesti konzum-sertésvásár, márczius 12. A ferenezvárosi petroleumraktárnál levö székesfövárosi konzum-sertésvásárra márczius 11-én érkezett 65 drb. Készlet 86 darab, összes felhajtás 951 drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 650 drb; elszállittatlan maradt 301 drb. "Napi árak: kilós kr., kilós S---56 kr., kilós kr., öreg nehéz 8Vi 52 kr., malacz 0 1 kr. A vásár hangulata élénk volt. Bécsi vesztegzár! marhavásár, márczius 12. A mai vásárra felhajtottak 37 darab szarvasmarhát, e között 303 drb hizómarhát és drb sovány marhát. Miután kevés volt a piaczon, az üzlet lanyha volt. Jegyzések: magyar hizóökör forint, német hizóökör 28 37* forint, galicziai bkodkor alárendelt minöségü forint, bika és telién forint métermázsánkint élö sulyban. Pénzügy. Váltóleszámitolás a nyilt piaczon. Kereskedöi körökböl arról értesitenek minket, hogy azon eljárás tekintetében, amelyet az osztrák-magyar bank a malomváltók leszámitolása körül alkalmaz, érdekelt körökben nagy elégedetlenség uralkodik. Amint ugyanis annak idején emlitettük, az osztrák-magyar bank a tartós pénzböség folytán évek során át való szünet után ismét a nyilt piaczra lépett ki és feleit már nem utasitja kivétel nélkül sorompóielé,ahol négy százalékos kamatot kell fizetni, hanem az ugynevezett elsörendü váltókat rövid uton, 3Vs /o-ig mérsékelt kamattal eszkomptálja. Ezen elsö klasszisu papirok közé tartoznak természetesen a malmok elfogadványai. Csakhogy az efajta leszámolást bizonyos feltételekhez kötik. A banknál megjelent bizományosok ugyanis azt a felvilágositást kapták, hogy a kedvezményes kamatra csak akkor tarthatnak igényt, ha nagyobb mintegy százezer forintos tételeket számitoltatnak le. Miután azonban a mostani korlátolt forgalom mellett nem egyhamar gyül össze a gabonakereskedök tárczájában ekkora összegü malomelfogadvány, a nyilt piacz gyakorlatilag zárva marad elöttük. A vidéki felek persze reklamálnak, hogy a kedvezö pénzviszonyok mellett miért fizettetnek velük folyton négy százalékot. Most, hogy a hajórakományok kerülnek átadásra, ez a fél százaléknyi differenczia is nyom valamit a latban. Egy háromszáz tonnás tétel buzánál például már mintegy ötven forintot tesz ki a különbözet. Jó volna tehát, ha a bank vezetösége nem distinguálna oly szigoruan a nagy és kisebb összegek között, mert ez csak a reescompteurök malmára hajtja a vizet, a magyar Kereskedelemnek pedig a nyilt piacz kedvezményéböl ekként vajmi kevés haszna van. Sorsolás. Magyar királyi osztálysorsjáték. Az osztálysorsjáték mai huzásánál a koronás fönyeremény a számu sorsjegyre esett. Ezenkivül a következö nagyobb nyereményeket huzták ki: 2OOO koronát nyert: Szám koronát nyert: Szám , 5OO koronát nyert: Szám S Az elsö magyar királyi szabadalmazott osztálysorsjáték legnagyobb fönyereménye 00, 000 korona, a Budapesti Bankegyesület részvénytársaság váltóüzlete által eladott számu sorsjegyre esett, mely sorsjegyet nyolcz nyolczadban szegénysorsu emberek vették meg. Ez az osztálysorsjáték legnagyobb fönyereménye eddig. Még csak a 600, 000 koronás jutalom van a szerencsekerékben. BUDAPESTI GABONATÖZSDE. Budapest, márczius 12. Amerikából kedvezötlen hirek, érkeztek. A mai számunkban közzétett washingtoni jelentést odaát ugy magyarázzák, hogy az a baissepártra nézve elönyös, föleg azért, mivel márczius elsején a farmerek kezén harminczhárom millió métermázsával több buza volt, mint tavaly ugyane napon. New-Yorkban és Chicagoban az árak IVs l'a centsig csökkentek. Az argentinjai elhajózások apadtak e héten. Elszállitottak Angliába boshelt, a kontinentális országokba bushelt összesen bushelt, szemben a mult heti bushel buzával. Az európai piaczok közül csak Liverpool reagált Vi pennys olcsóbbodással, London, Berlin változatlan, Párisból nem érkezett jelentés a tözsde zártáig. Nálunk az aránylag jelentékenyebb tengerentuli lanyhulás a készárupiaczon kevés hatással volt, már azért, mivel az egyes czikkekben nagyon korlátolt a forgalom. Buzából mindössze talán 5000 métermázsa kelt el, melynek több mint fele idegen ára volt. A határidöpiaczon egyenlegként nem változtak az árak. Ami különben a külföldi buzát illeti, az utolsó napokban a helybeli malmokon kivül más vevök is voltak a piaczon és pedig egyes magánspekulánsok vásárolták föleg a 68 7 kilogrammos szerb és oláh buzatételeket. Azt mondják, hogy a tavaszi kötelezettségek teljesitésére akarják forditani az árut, amit ugyan nem hiszünk, mert hogy a 75 kilogrammos standardot elérjék, e könynyü fajtákhoz minöségileg sulyosabb buzát kellene hozzávegyiteni, az emlitett idegen származékok között pedig ilyeneket alig találni. Balkán buzát magyar termékekkel összevegyiteni meg nem szabad. Aztán ne felejtsük, hogy határidöszállitásra nem lehet elvámolt buzát használni, hanem vámolatlan kell az árut átszolgáltatni, a vám pedig készpénzben megtéritendö az átvevönek. Ez is komplikácziókra adna alkalmat, mert a szerb buza beviteli vámja 75 kr. aranyban, a románé 150 krajczár aranyban. Azt hisszük tehát, hogy az emlitett vásárlásoknak tisztán spekuláczionális czélzatuk van. A heti hozatalokat kitüntetö hirdetmény ma számol le elöször hajószállitásokról is, amelyek buzánál 39, 582 métermázsát tesznek, mig vasuttal 19, 255 métermázsát szállitottak fel, szemben a multheti 26, 318 méter-mázsával. A ma megjelent harmadik hajózási kimutatás szerint pedig ujabban beérkezett 1120 métermázsa tengeri, 350 métermázsa zab és 6930 métermázsa buza. Buzát még eddig nem mondtak fel. Ellenben ma további ötszáz métermázsa rozsot jelentettek be szállitásra. Buza. Elkelt néhány kocsirakomány csekélységgel olcsóbb áron, közte 3500 métermázsa oláh buza. Elöfordult eladások buzában. Hivatalos jegyzések buzában. Raktárállomány buzában és lisztben: A fövárosi közraktárakban métermázsa buza és métermázsa liszt, a Silosban 9000 métermázsa buza. A nyugotiban métermázsa buza és 817 métermázsa liszt. Határidöüzlet buzában: Tavaszi és öszi buza irányzata ingadozó, az árak alig változtak Elöfordult határidökötések buzában. Hivatalos határidöjegyzések buzában. Rozs. Készáruüzlet rozsban : Csekély üzlet volt a czikkben az árak változatlanok. Elöfordult eladások rozsban.

14 1. oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. Hivatalos jegyzések rozsban. elsörendü másodrendü hektoliterenkint. suly kilogrammban 190 kilogramm készpénz ára frttól Mi* S-SO &T5 Raktárállomány rozsban : A közraktárban métermázsa; a nyugati pályaudvaron 251 métermázsa. Határidöüzlet rozsban. Tavaszi rozsban alig volt forgalom, változatlan árak mellett. Elöfordult határidökötések rozsban. Halandó Délelötti cs déli tözsde i Délutáni tözsde Kezdet J forgalom! zárlat kazán*, i loiizúoiii j zárlat H.-3 S.3 i 8. szept Ó i 6.S9 i Hivatalos határidöjegyzések rozsban. Határidö márczius... Déli tözsde zárlata márczius 12 eo pénz o.ru B.-U márczius 11-én p-juz áru Leszámoló árfok-amok 6.6 Takarmányfélék. Készáraüzlet takarmány félékben. Zab 5 krral olcsóbb, e czikk hajón nagyobb mennyiségben érkezik. Árpa változatlan, a kinálat csekély. Tengeri változatlan gyér üzlet mellett. Elöfordult eladások takarmány félékben. fi! s s *? K áru zab árpa tengeri minösé dohos átadási holy Budapest Tiszaföldrár Karczag Szarvas li- ^ 3 7-6JS7V* e.771/2».5vs Hivatalos jegyzések takarmány félékben. Ara Áxpa... zai.::: Tengeri.. m * ó vagy «j uj» Faj takarmány égetni vaió sörfözdéi bánsági iaásnemii Hektoüterciikinti suly kg.-ban il készp. 3 hó kp. 100 kg. készp. fiitól 6.50 él irtig &.50 7.H> 5.5G 5.0 Baktárállomány takarmányfélékben : A közraktárakban 1.00 métermázsa árpa, 5600 métermázsa zab, métermázsa tengeri. A nyugati pályaudvarban 2502 métermázsa árpa. A Silosban 8600 métermázsa tengeri. Elöfordult határidökötések takarmányfélékben. Ara Tengeri. Határidö május Délelötti cs déli tözsde! Délutáni tözstifi kezd forgalom 5.35 zári. fkezd.f fn»in i 1 zári Ara Tengeri.. zab.... határidö májusra... márcziusra julius márcz szept. Hivatalos határidöjegyzések takarmányfélékben M déli tözsde zárlata 1! - o márcz.i2-és j márcz. Il-éa pénz ára pénz i ára BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE. Budapest, márczius 12. Szombaton a tözsde rendesen kevésbbé élénk, mert a rákövetkezö vasárnapra való tekintettel a kis spekuláczió nem igen bocsátkozik kötésekbe. Ma annál is inkább csendes volt a forgalom, mert a külföldi tözsdék jegyzései nem szolgáltattak impulzust az élénkebb mozgalomra. Az irányzat e mellett némileg gyengült, föleg azért, mivel Londonon át ismét az amerikai papirok gyengülését jelentették, ez pedig rendszerint kedvezötlenül hat vissza a kontinentális tözsdékre. A helyi piaczon némi érdeklödés mutatkozott malompapirok iránt. Drasche is tartósan szilárd, azt mondják, hogy a bányákat sikerült a bécsi Bankvereinnak leadni. Közuti és villamos vasut gyenge irányzatu. Az elötözsdén : Jelzálogbank Osztrák hitelrészvény Osztrák-magyar államvasut Drasche 839. Délelötti 11 óra 25 perczkor zárainak : Osztr. hitelrészv Magyar hitelrészv , Aranyjáradék , Koronajáradék 99.60, Leszámitoló bank 25., Jelzálogbank , Rimamurányi 26., Osztr.-magy. államvasut 21., Ipar- és kereskedelmi bank 103., Déli vasut 78.75, Villamos vasut 27., Közuti vasut A déli tözsdén elöfordult kötések : Kereskedelmi bank Salgótarjáni Közuti vasut Villamos vasut Magyar hitelrészv Magyar ipar- és kereskedelmi bank Magyar jelzálogbank Magyar leszámitoló bank Osztrák hitelrészvény , Osztrák-magyar államvasut Országos központi Erzsébetmalom Viktoria Drasche Budapesti villamossági Dijbiztositások Osztrák hitelrészvényekben holnapra frt; 8 napra frt; márczius utoljára frt. Délutáni 1 óra 30 perczkor Magyar aranyjáradék Magyar koronajáradék Magyar hitelrészvény Magyar ipar és keresk. bank Magyar jelzálogbank Magyar leszámitoló bank Rimamurányi vasmü Osztrák hitelrészvény Déli vasut Osztr.-magyar államvasut Közuti vaspálya Villamos vasut zárulnak: márczius 12. márczius Az utótözsdén osztrák hitelrészvény , magyar hitelrészvény osztr.- magyar államvasutak forinton köttetett. Az utótözsde nyugodt irányzatu volt. Délután órakor Osztrák hitelrészvény Magyar hitelrészvény Osztr.-magyar államvasut Leszámitoló bank Jelzálogbank Rimamurányi vasmü. Közuti vaspálya Villamos vasut Ipar és keresk. bank Déli vasut zárulnak : márczius 12. márczius TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK. Budapest, márczius 12. A Szilvaüzletben szilárd volt az irányzat, az árak nem változtak; köttetett szerbiai szokványáru forinton és 100 darabos 13.0 forinton. Zsiradék üzlettelen, az irányzata azonban szilárd és az árak emelkedtek. XH-znózslr inj ren bordó g-a1o.nu. BxOwm, Kész ára Zsákkal együtt gön-f suly tiszta mt-heiy«tt Bxttva Határidöre Minfisés 000 gnmunoa leint Srtlvalx Kész áru Ingyen bordó SzUvaix HatáxfcMn Ingyen, horda Steroiaff : Hivatalos raj jegyzések. vidéki magyar la Iégeasxáritott vidéki.. városi Iégenszáritott, darabos.. füstölt boszniai, évi usance-minöséj.., 120 daraboa Buerbial,., usance-rainöség.., 100 darabot , szlavóniai luczerna magyar, 1897 vörös apróazeinii 1897 Ar 100 kilograimnobkist Pénz Aru frt frt L I I ' U MIMII Budapesti vásárcsarnok. Budapest, márcz. 12. A vásári forgalom: Hasnál a forgalom élénk, árak: csökkentek. Baromfinál élénk, árak szilárdak. Halban lanyha, árak emelkedtek. Tej és tejtermékeknél élénk, Tojásnál csendes, árak csökkentek. Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél élénk. Faszereknél csendes. Idöjárás: derült hideg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Has. Marhahus hátulja I frt, II. 0 6 frt Birkahus hátulja I frt, II frt Borjuhus hátulja I frt, II frt. Sertéshus elsörendü frt, vidéki frt. (Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt kr (kilónkint). Sertészsir hordóval 5S frt (100 kilonkint). Baromfi (élö). Tyuk 1 pár CO frt. Csirke 1 pár frt. Lud hizott kilonkint kr. Különfélék. Tojás 1 láda (10 drb) frt Sárgarépa 100 kötés 1.0 frt. Petrezselem 100 kötés frt. Lencse m. 100 kiló 1 18 frt. Bab nagy 100 kiló 8 12 frt. Paprika I. 100 kiló 30 5 frt, II frt. Vaj közöns. kilonkint frt. Vaj-téa kilonkint frt. Burgonya-rózsa 100 kiló frt. Burgonya sárga 100 kiló frt. Halak. Harcsa (élö) 0' frt 1 kiló. Csuka (élö) frt 1 kiló. Ponty dunai 0'0 0-G0 frt. Szesz. Budapest, márczius 12. Kontingens nyersszesz jegyzése forint. Irányzat szilárd. Finomitott szesz nagyban 57. r 57.2f>, Finomitott szesz kicsinyben , Élesztöszesz nagyban , Élesztöszesz kicsinyben , Nyersszesz adózva nagyban , Nyersszesz adózva kicsinyben , Nyersszesz adózatlan (exknt.) 16. 1G.25 Denaturált szesz nagyban 21. SJ1.25; Denaturált szesz kicsinyben Az árak literfokonkint hordó nélkül, ab vasut t Budapest, készpénzfizetés mellett értendök. Bécs, márcz. 12. Kontingens nyersszesz azonnali szállitásra forinton kelt el. Zárlatjegyzés frt. Prága, márcz. 12. Adózott trippló szesz nagyban VB frt. Adózatlan szesz 19. frt azonnali szállitásra. Trieszt, márcz. 12. Kiviteli szesz tartályokban szállitva 90% hektoliterenkint nagyban 11 forint azonnali szállitásra. Berlin, márcz. 12. Szesz helyben 2. márka = 2.65 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint á 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100 marka = frt. Stettin, márcz. 12. Szesz 70 márka fogyasztási adóval 1.30 márka = 2.25 frt. Átszámitási árfolyam 100 márka = frt. Boroszló, márcz. 12. Szesz (50-es) pr. áprilisra márka = frt; szesz (70-es) pr. áprilisra 1. márka = 2.07 frt. Átszámitási árfolyam 100 márka = frt. Hamburg, márcz. 12. Szesz márcz. ápril 21. márka =12.H3frt; ápril májusra 21. márka =a frt; május juniusra márka -= frt. Átszámitási árfolyam 100 márka = forint. Páris, márcz. 12. Szesz folyó hóra 5. frk =» frt; áprilisra 5. frk = frt; májustól hóra.25 frk = frt; négy utolsó hóra 0.. frk == frt. Az árak liter százalékonkint V /o leszámitással értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk = 7.55 frt. Czukor. Prága, márcz. 12. Nyers Czukor 88% czukortartalom, franco Aussig. Azonnali szállitásra frt, okt.-decz.-re forint. Hamburg, márcz. 12. Nyers Czukor f. o. b. Hamburg, azonnali szállitásra 9.15 márka, májusi szállitásra 9.27 márka, augusztusi szállitásra 9.7 márka. Irányzat nyugodt. Páris, márcz. 12. Nyers Czukor (88 fok) kész áru frk, fehér czukor márcziusra 3Iv8 frk, áprilisra 32. frk, elsö hóra /s frk, hóra májustól frank. Finomitott készáru frank. London, márcz. 12. Jávaczukor 11V shilling. ártartó. Nyers Czukor és Jegeczedett Czukor nyugodt, ártartó; finomitott mérsékelten keresve, ártartó. Külföldi tört ártartó, de nyugodt. Jegyeztetett: készáru 11 sh., áprilisra 11. sh., májusaugusz-tusra 11.3 sh. Répaczukor bágyadtan indult és gyengébben zárult. Német (88 / 0 ) márcz.- ra 9.3 sh., áprilisra 9.3 J /2 sh., májusra 9. 2 /2 sh., juniusra 9.IP/2 shilling. Határidöüzlet: márcziusra 9.3V sh., áprilisra 9. sh., májusra 9. 3 / sh., juniusra /* Olajok. Páris, márcz. 12. Repczeolaj folyó bóra frk (= 2.71 ül); áprilisra frk (= 2.83 frt); elsö hóra frk (= frt); hóra májustól 5.25 frk. (= 25.5 frt). Árak 100 kilonkint értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk -=> 7.55 frt. Hamburg, márcz. 12. Repczeolaj helyben 52. márka (= frt). Átszámitási árfolyam 100 marka = frt. Köln, márcz. 12. Repczeolaj májusra (hordóval) 5.50 márka ( 32. frt). Átszámitási árfolyam 100 márka = irt. London, márcz. 12. Repczeolaj sh., lenolaj 16.3 shilling, gyapot magolaj sh., terpentin 25. sh. Petroleum. Hamburg, márcz. 12. Petroleum helyben 5.25 marka = 3.08 frt! Antwerpen, márcz. 12. Petroleum fin. helyben 15.Vs frank = 7.37 frt. Bréma, márcz. 12. Petroleum fin. helyben 5.0 márka 3.17 frt

15 Vasárnap t márczius 13. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldal. London, márczius 12. Petroleum, amerikai * is " 8 sh., orosz & 'i6 & ra sh. Newyork, márcz. 12. Petroleumfin. 70 Abei Fest. Newyorki an "». > ö cents, fin. petróleum Philadelphiában 5.8f> cents; United Rife Line Certificates áprilisra 79. ; nyers petróleum áprilisra 6.50 cents. Kávé, tea, rizs. London, márczius 12. Santos, határidö gyengébb. Jegyeztetett márcz.-ra 289 sh., májusra 29.3 sh., juliusra 29.6 sh., szept.-re 30 sh., decz.-re 30.6 shilling. Tea: mérsékelten keresve, változatlan. Rizs : igen szilárd, csekély forgalom. Fémek. London, márcz. 12. Réz,G. M. Braude 50 5 /ia öovie font sterling készáru és 50 5 /a aovs font sterling 3 hóra ; best sel. 5Vz 55 font sterling. On.-finom, külfoldi,65 3 /i6 65 u.ie font sterling készáru és 6o 3 /* 66V font sterling 3 hóra. Ólom : angol, 12 5 s font sterling; külföldi 12 9 /w. Horgany : külföldi I8V 'is font sterling. Higany: 7.26 font sterling elsö és 7.2 font sterling másodkézböl. Vas: A glasgowi nyersvaspiacz szilárd jó üzlet mellett. zárult. Zárlatárak : 6.3 shilling készáru és 6.5V2 shilling egy hóra. Cleveland 0.6 shilling készáru és * shilling egy hóra; Hematit /2 shilling készáru és 9.6V* sh. egy hóra; Middlesbrough 51 shilling készáru és 51.3 sh. egy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban és Middlesbroughban tonna. KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK. Bécs, márczius 12. Az effektiv piaczon buza csendes. A határidöüzletben alacsonyabb new-yorki jegyzésekre az irányzat gyengült. Köttetett : Buza tavaszra forinton, buza május juniusra forinton, rozs tavaszra 8.75 forinton, zab tavaszra 6.79 forinton, tengeri május-júniusra 5.62 forinton. Hivatalosan jegyeztetett: Buza tavaszra "~ , rozs tavaszra , tengeri május-júniusra , zab tavaszra frton. Boroszló, márcz. 12. Buza helyben márka ( 11.0 frt) sárga. Buza helyben márka ( 10.98frt).Rozs helyben 1.90 márka ( = 8.75 frt) Zab helyben 15.0'márka (=» 9.0 frt) Tengeri helyben 12. márka (= 7.0 frt). Minden 100 kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 márka «= frt. Hamburg, márcz. 12. Buza holsteini márka (-= frt). Rozs meklenburgi márka (= frt.) Rozs orosz márka (= frt). Minden 100 kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 márka = frt. München, márcz. 12. Buza márka (=13.03 jrt), Rozs márka (= 9.S9 frt), Árpa márka (= frt), Zab 16. márka (= 9.39 frt). Minden 100 kilonkint. Hozatal 8"759 q. Készlet q. Átszámitási árfolyam 100 m. = frt. Lindau, márczius 1% Orosz buza márka (=± frt), román buza márka (= frt); Minden 100 kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 márka = forint. Zürich, márczius' 12. Orosz buza frank (= frt), román buza frank ( = frt). Minden 100 kilonkint. Átszámitási árfolyamloo frank 7.55 forint. Páris, márcz. 12. (Megnyitás.) Buza folyó hóra frank (=13.72 frt). Buza decz.-re frank (= frt). Buza máj.-jun.-ra frank («= frt). Buza májustól hóra frank («=» 13.22frt).Rozs folyó hóra 17.0 frank ( = 8.29 frt). Rozs decz.-re frank (== 8.33 frt). Rozs máj.-jun.-ra frank (= S.38frt).Rozs májustól hóra frank (=7.97 frt). Minden 100 kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank 7.55 forint. Pérls, márcz. 12. (Zárlat.) Buza folyó hóra frank (= frt). Buza decz.-re frank («=* frt). Buza május-júniusra frank (=-=13.58 frt.) Buza hóra májustól frank ( frt). London, márczius 12. Gabona nyugodt. Árpa Az elötözsdén: Osztrák hiteirészvény , Anglo-bank , Unio-bank 300,.Magyar jelzálogbank 263., Magyar bjielrészvény 3SÜ, Osztrák-magyar államvasut , Dóli vasut , Bankverein , Tiamway 0 99, Alpesi bánya , Rimamurányi , Magyar aranyjáradék , Magyar koronajáradék 99.50, Török sorsjegy , Német márka Délelött 11 órakor zárulnak:.. Osztrák hitelrészvény , Tramway 98.50, Länderbank , Osztr.-magyar államvasut 30.87, Alpesi bánya 153., Májusi járadék Török sorsjegy A déli tözsdén : Osztrák hitelrés-vény , Magyar hitelrészvény 379., Länderbank 217., Unionbank , 'Anglo-bank 160., Bankverein 271., Osztr.-magy, államv. 30., Déli vasut 78.75, Elbevölgyi vasut , Északnyugati vasut Alpesi bánya , Rimamurányi 26.50, Májusi járadék , Magyar koronajáradék 99.60, Török sorsjegy 57.70, Török dohányrészvény 132. forinton köttetett. Délután 2 óra, 30perczkor jegyeztek: Magyar aranyjáradék Magyar koronajáradék Tiszai kölcsönsorsjegy 12.. Magyar földtehermentesitési kötv Magyar hitelrészvény Magyar nyereménykölcsön sorsjegy Kassa-oderbergi vasut Magyar kereskedelmi bank Magyar vasuti kölcsön ezüstben Magyar keleti vasuti állami kötvények Magyar leszámitoló és pénzváltóbank Rimamurányi vasrészvénytársaság 26.. "2 /o papirjáradék % ezüstjáradék Osztrák aranyjáradék Osztrák koronajáradék sorsjegyek sorsjegyek 19.. Osztrák hitelsorsjegyek Osztrák hitelrészvény Angol-osztrák bank Uniobank Bécsi Bankverein Osztrák Länderbank Osztrak-magyar bank Osztrák-magyar államvasut Déli vasut Elbevölgyi vasut Dunagözhajózási részvény 2.. Alpesi bányarészvény Doháhyrészvény , 20 frankos Császári királyi vert arany 5,69. Londoni váltóár Német bankváltó Bécs, márczius 12. (Utótözsde.) A déli tözsde zárlata után jegyeznek: Osztrák hitéirészvény , Magyar hitelrészvény 379., Anglo-bank 160., Bankver , Union-bank 300., Lánderb Osztrák-magyar államvasut 30.25, Déli vasut 78.75, Elbevölgyi vasut , Északnyugoti vasut Török dohányrészvény , Rimamurányi vasmü 26.75, Alpesi bánya 152.0, Májusi járadék 102.5, Magyar koronajáradék 99.55, Török-sorsjegy 57.75, Német márka azonnali szállitásra Berlin, márczius 12. Májusi járadék , Ezüstjáradék , Osztrák aranyjáradék , Magyar aranyjáradék 103.0; Magyar koronajáradék , Osztrák hitelrészvény , Osztrákmagyar államvasut 1.96, Déli vasut 3.0, Bustiehrádi vasut., Osztrák bankjegy Rövid lejáratu váltó Bécsre vagy Budapestre 170., Rövid lejáratu váltó Parisra 80.90, Rövid lejáratu váltó Londonra 20.8, Orosz bankjegy , Olasz járadék 93.90, Laura-kohó , Harpeni , OJasz központi vasut 13.10, Török sorsjegy Az utótözsdén : Osztrák hitelrészvény 228., Osztrák-magyar államvasut 1.90, Déli vasut 3.0. Magyar aranyjáradék Disconto-társaság csendes. Hamburg, márczius 12. (Esti tözsde.) Osztrák hitelrészv Az irányzat gyengébb. Hamburg, márczius 12. (Zárlat.).2 / 8 ezüstjáradék 86.65, osztrák hitelrészvény , osztrák-magyar államvasut 732., déli vasut 167., olasz járadék 9., / 0 osztr. aranyj. 10., /o-os magyar aranyjáradék Az irányzat csendes. Frankfurt, márczius 12. (Esti tözsde.) Osztrák hitelrészvény , osztrák-magyar államvasut Az irányzat gyenge. Frankfurt, márczius 12. (Zárlat.) '2 /e papirjárádék 86.85, -2 /o ezüstjáradék 87., % és zab szilárd. Uszó árpa szilárd. V* 1 /t sh.-gel osztrák aranyjáradék 10., % magyar, aranyjáradék , magyar koronajáradék , magasabb. Kevert amerikai tengeri */ sh.-gel magasabb. Hozatalok : buza 2.690, árpa ea osztr. hitelrészvény 307., Osztr.-magyar bank 788,50, zab q. Tengeri helyben IS sh. osztr.-magy. államvasut 29.12, déö vasut 69. V«. Liverpool, márczius 12. Buza és liszt változatlan, tengeri Vi pennyvel magasabb. váltóár , bécsi bankverein 2002, villamos bécsi váltóár , londoni váltóár 20*85, párisi részvény 11.50, alpesi bányarészvény , S /o magyar aranykölcsön Északnyugati vasut KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK 209. Az irányzat gyenge. Bécs, márczius 12. A külföldi tözsdék kedvezö jelentéseket küldtek és a belpolitikai helyzetet részvény , osztrák-magyar államvasut , Frankfurt, márcz. 12. (Utótözsde.) Osztr, hitel- is kedvezöbben fogták fel, minek folytan kezdetben Gyenge. jó hangulat uralkodott. Különösen Bankverein részvények voltak 10.05, keresettek %Vi*h franczia a mérlegpublikáczión, járadék , Osztrák- Páris, márczius /o-os franczia Járadék valamint alpesi bánya, amelyeket a spekuláczió magy, államvasut 729, Lánderbank 80, Osztr, vásárolt. Utóbb az irányzat gyengült, ami arra volt aranyjáradék , Déli vasuti elsöbbség 397., visszavezethetö, hogy a new-yorki aterlingárfolyam Alpesi bánya 330., Török dohányrészvény 28.60, usahbodett. Török sorsjegy , Olasz járadék 93.60, Spanyol kölcsön 5.62, Meridional 672. Ottoman-bank 59, Rio Tinto 700. Debeers 691. Eastrand , Chartered 9..iö. Randfontein 1.1IÖ. Gyönge. London, márczius 12. (Zárlat.) Angol consolok 111." j«, déli vasut 7.50, spanyol járadék öö. 6 /, olasz járadék 92.50, / 0 magy. arariyjáradék 102., % rúpia /3, Canada pacificvasut 8., leszámitolási kamatláb 3. x /8, ezüst /IB. Az irányzat csendes.. New-York, márczius 12. Ezüst IDÖJÁRÁS. A m. kir, meteorológiai központi intézet távirati jelentése márczius 12-én reggel 7 órakor. Állomások Árvaváralja, Selmeczbánya N.-Szombat. Magyar-Óvár U-Gyalla y Keszthely Zágiáb. Fiume.. Cirkvenlca Pancsova Zsombolya Arad.. Szeged. Szolnok. Eger., Debreczen Késmárk Ungvár. Szatmár. Nagy-Várad Kolozsvár Nagy-Szeben Bécs.. Salzburg. Klagenfurt 3 + Si \t 5 c J n 65-9 GG-Ü 'j Ü IP Állomiaok Pola. Los Ina Sarajevo Torino Fióreucz Róma. Nápoly Bnndisi Palermo Málta. Zürich Biarritz Nizza. Páris... Kopcnhága Hamburg, Berlin.... Christiansund Stockholm.. Szont-Pétervár Moszkva.. Varsó Odessza.... Suiina Szófia Konstantinápoly a Ó9-6 5ti-8 I5-Ö üo ö * f lü.o ü.l ;» A légnyomás eloszlásában a nagy különbségek kiegyenlödtek A keleti maximum csökkenöben van, a déli minimum nyulvány bocsátott Francziaország felé. Azonkivül a norvég párton és a finn öböl táján is vannak alacsony nyomásu területek. Nagy hideg van Közép- és Dél-Oroszországban, a honnan I fagy fokozatosan gyengülve az Alpesekig terjedt. Az európai idöjárás tulnyomóan száraz, amennyiben esö csupán a Földközi-tenger nyugati medenczéjén esett. Hazánkban az idönek derült, száraz jellege fán, a hömérséklet alacsony és ma országszerte a fagypont alatt van. Emelkedö hömérséklettel jobbára száraz idö várható. Folyó IBI Diai Morva Vig NIitn liba BriM Szivl Knipa Oniia Verbácz Drlni ara Vizmérés Scharding Passau Bécs Pozsony Komárom Budapest Ercsi Páka Mohács Ujvidék Zimony Pancsova Báziás Orsova M.-Falva Zsolna ^zee Érsekujvár Sárvár Györ I Zákány Eszék M.-Szerdah. Zágráb Sziszek Mitrovicza Károlyvár. Novi Banjaluka Doboj Zwornik VIZÁLLÁS. Márczius 12-én. - 1 czentiméter 1! t 68 > 6 250> j > < --2S < > 88> + 50 < < > + 52 > 83 t 208> 105 > F«df Tlui Szamot Lafcrcza Munkács Laborcza Homonna Ung Ungvár Ondova Bártfa Bodrog Zemplén Sajó Zsolcza Hernád H.-Németi Baremö B.-Ujfalu Seb. KOr. Csucsa F.-KBris Feli. KOr. Borosjenö Ket.-Kör, Békés H.-KBr.. Haroi Teaei eega Jelek aaiiarizata: * => Jeges vix; áradt; > -= apadt; T kétséges. Vizmérés M.-Szlget Tisza-Újlak V.-Namény Csap Tokaj Szolnok Csongrád Szegöd Titel Deés Szatmár Nagyvárad Belényes czentiméter > 2> > > ? < -- 50> > 12 a 60 > > a 90> 9 i 5> fi 8 a > 8Ö> 2 8 yoma > Gy.-Pehérv > H Arad 72 > Makó + 73 > 20 K.-Kostély 6 Temesvár -I- 8 < 8 N.-Becsker, -f AB > 1 mm. 0 ielert; -. 0 alatti Felelös szerkesztö: Llposey Ádám. Budapesti czégmutató. Budapesti Takarékpénztár és Orsza^oa Zálos;k81oaSsi* Réa-vénytaraasagr. Befizetett részvénytöke :loooo.ooo korona. Központi irodája és váltótlzlete: Andrássy-ut 6. Fiók: Xaroaaberozeff-ntoza U. Zálogfiókok: Karoly-kSnxt 18, KirályatoxaS7, JdzMf>k6mtaéaZaibárofl-ato-aaf9postával szómban. Fonciére. Pesti biztositó-intézet. Alaptöke millió korona. Nyereség- és dijtartalékai, valamint évi dijbevételei ü& millió korona. Elvállal tüz-, jég-, siálütmáayélet-«balémttiiitoaltásokat. KözponU irodát: V., Saa-atosa 10., saját házában. ^szfaltéskátrány vegyi gyárak gichn János. Gyárak: Budapest, Kispest, Mesötotogd. Központi inda: Bmdmjfmt, IX,, FmrmaoM'kBrirt O. mm. Tiszta, természetes aszfalt-bitumenbél készült valódi aa««falt fadtttmaeft, asztalt elszigeteia-lemazek, aacfalt ká«ráay( valamint azok összes vegyi termákéi. Vállal és készitlégjobb kivitelben: Mi\U>vM-1* Malter k«m faoxa-aobt-tetskot, Bra.5. hitoa axabnémtmi mindeanema ügyvivö aasialtostuokat, lmdalml trodaj* BxKfmpeat, alak -ir*rif^ VII., totolit, Erzsébet-körut56.ax.Fti vüümtlan lofsdéaokoc. csal iagv«- Molf 1.

16 16. oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Szombat, márczius 12, AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI Kiadóhivatal: VIlI. ker., József-körut 65. szám. Ha a hirdetö czimét is közli a Iiirdeté deni, s a szöveget az u APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELÖFIZETÉSEK az ORSZÁGOS HIRLAP részére felvétetnek kiadóhivatalunkon kivül (VIII. ker., József-körut 65.) a következö üzletekben: I. ker., Tárnck-urcza f c-utcza 7. sz. alatt Kecskcméti-ukza I. sz. ijarisch-bazár 3. II. IV. IV. IV. V. V. V. V. VI. VI. VII. vn. ia-uteza 20. «Dorottya-uicza 13. sz. Váczi-korui 6. súm JCipót-körut 22. szám Teréz-körut 5. szám ^nörássy-ut 3. szám Erzsébet-körü! 50. szám Erzsébet-korut 7. szám VIII. ker., a jtazeii szinház bérh. Xüsccbacii 'Vilrnoa. iu?zerkereskeilése, Szántó Mór, dohán ytözsde Dévai Józsefné, riemetaek A. J. doliinytözsd*' é~ ujsá^áruda. _ 7 Iiöwtegrer Gyala, füszerkereskedése, Weii Vilmos, dohánytözsde More no Janin.,: dokánytözsda Wollák Zsigmond, dohánytötide Brener növérek, dohánytözsde, Rohonczy Hóna, dehánytozsde, Heisler Róza, dohánytözsde. Freud 3. dohán vtözsde. s ugyane helyeken mindennemü felvilágositások készségesen megadatnak. LEVELEZÉS. JFTMIMI nz ajánlatokat és leveleket, melyeketaz apróhirdetés meg- /'"" * * jelenésétöl számitott négy hét alatt ezimzetje einemvisz, a kiadóhivatal megsemmisiti Csakis olyan luv>'lekre válaszolunk, melyekhez a va- Jasz bélyeg mellékelve van. A kiadóhivatal krajczáron alul nem közölteinek. jeligére levél van a kiadóban. Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükböl szedve krajczár. j. Kiadóhivatal:!: VIII. ker., József-körut 65. szám. poste-rertante kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstárbélyogilletólc is flmtends. - Czélszortt az apróhirdetést postautalványon beklll- 5?f S^TközöMÓges letélbon is lehet a szöveget s a levöijegyeket beküldön!. MindeaU könnyön kiszámithatja az aprólurdetes arát Am^nyiben az On információja alapján A. K.-nál koveteiesuuket sikerrel behajthatjuk, ötven forint fizetésére ötelezzük magunkat P. L". és D középkorú asszonyka, varrónö, jobb módú ur ismeretségét kéri Jelige "Margeretha* jjl l{ll* f Összetört szivvel, végtelen keserüséggel, reménytelenül VUilUd K. bánkódom utánnad, vigaszt sehol sem találok; bánatos könnyeket hullatok kedves arezképednél. Fájdalmamat fokozza, iro^y tudom már mennyire inescsaltál azzal az érdemetiennel. Ha meg Sikkor élek, okvetlenül ott leszek a mondott idöben. VigasziaiJ meg inielöbb nevemre és lakhelyemre czimzendö ajánlott levélben, igy biztosan baj nélkül megkapom. Legközelebbi soraim ezen lapban húsvétkor HÁZASSÁG. A BV0C r^rn - katli., iparos, kinek a fövárosban egy jól menö JW KrKj, üzlete van, óhajt megismerkedni házasság czéljából, Intelligens, csinos, jó hazbói vaió, éves hölgyet, leinek 3000 frt hozománya von. Levelek Házasság 12." jelige alatt a kiadóbiyatalba küldendök XÖrWiDI montti Óha -I t e S>' - eves > intelligens, csinos leány, M- TKl\WII I.U.U.I. nek 2000 frt készpénz hozománya és szép kelengyéje van, egy kereskedöhöz vagy iparoshoz. Ajánlatok Vidéki leány" jelige alatt a kiadóba küldendök ÁLLÁST KERES. Tistal IP/iliV k' a kereskedelmi szaktanfolyamot kitünö sikerrel j Iwlfll lhülljj végezte, a magyar és német nyelvet ugy szóban, mint irásban teljesen búja. a gyors- és gépirásban kellöjártassággal bir, állást keres. Szives megkeresést R. J. 18." jelige alatt a Jtiadfea kér. " nö, ki a háztartás minden ágában kitünö jártassággal bir s mint házvezetönö több éven át alkalmazva volt, keres. Czime a kiadóhivatalban megtudható Aki gyorsan jó, állandó iháatin akar jutni, 0 az hozassa mrg az országos egyedüli szaklapját, a Magyar Közvetitö Ujság Országos Hirdetési Közlöny"-t melyben állandóan minden szakmából vannak megfeleld állások kö- -filve és közvetitési dij nélkül elfoglalhatok. Elöfizetö tagoknak ingyenes ajánlás és postai értesités. Elöfizetési ár: egész évre 5 frt, télévre 3 frt. Mutatványszám 20 kr. (bélyegekben is beküldhetö.) Kiadóhivatal Budapest. Akáczfa-utcza. Fönök urak! Kinek megbizható egyénre van szüksége, jelentse be fenti czimen, az állás betflltéséröl teljesen dijtalanul gondoskodva lesz PciltAC ftlfoniflotlc családból származó fiatal leánv óhajtczak- VdlUwa IHI%111IJl.ll> rázáába mint elarusitónö alkalmaztatni. gxives megkeresést.duaka* jelige alatt a kiadóhivatalba kir ajánlkozik intelligens középkora nö, beszél magyarul, németül és francziáixl. Levelek.Mfl-elf jetige a kiadóuivatiuba czitnrendók ]J fujtlalko/u-st keici iuteiügens, szép irásu fiatal ember. Levelek.Törekvö* jelige alatt a kiadóhivatalba czimzendöi iz ki nagyon jól föz, ajánlkozik vidékre papi házhoz,»"f beszel magyarul, németül, horvátul és szerbül. Szivea megkeresést.rendszeretö* jelige alatl a kiadóhivatalba kér. 3<»-3 állást k<?res gyermektelen házaspár; rt^menö biztositekut is tudnak nyujtani. Ajánlatok ^Hanaestir* jelige alatt a kiadóba küldendök lff«ihvar pero^3 családból sránraió intelügens, azorgalmaü, srép ip*"s/* «*s» fiatal ember, keres segédjegyzöi állást. Szives levélbél, megkereséseket kér e Lap kiadóhivatalába Jegvzö segéd* ( Uge alatt. * ÁLLÁST a KAPHAT. nyelvi és zenei ismére!e'xkel! sürgösen korostetnok ^tevetüiiox, elökelö családok n-szére. Kvi üzetés 00-G00 frt. Nemet nevelönöket. mindenféle nemzetiségü bonneokat lelkiismeretesen ajául *: elhelyez S. Sze^heö ZiUiza asszoay, Budapest, VII.- ÁBdráesy-at 23. 6öT>?y<. ; r!tickkeit<;-szuö kerestetik S kis le-wiy niollé. A nöi W*.is.r&tl;d kézimunka tanitása okvi-tloniil sziiksegos. Levelbeli ajánlatok H. M. 98.* jelige alatt a kiadóhivatalba küldendök. "SAMKA irancais cherchéu pour le conversation. Lottrus sun>5 Lui" J<U«ti a iadniinistration. C"3-12 jomenetelü tovarusi vemieglo vezal'reh iái iái iiciwdca S/ükséies t ike 5000 frt és személyes kozreniükcjés. Ajánlatokat N'vusodt iovö" czimen közvetit a kiadóhivatal. Cttil- va?>' franczia benne egy ", és fél éves Imcska melle rel napra esetleg eeész nanra kerestetik. A czitn meetudhatu vutalban. ' 310 tolv bankok. tukiitvscpéuztaraknál ismerösek, magas tuetest kanhatnak. CUim a kiadóhivatitluúl. ^'3 - tufitmtrinxr kerestetik a bároiuemiiletei házra állandó állásra2ulkj I7ÖZUÜIW0S frt fix fizetéssel. Megkivántatik 1Ü00Ü frt készpénzóvadc-knak, mely a házakra betábláztatik 6%-os kamatra. Bövebbet Adás vevési Iroda" Rákos utcza. H. szám, 2. ajtó. 901 OKTATÁS. tn^ollinotf C fiatal ember tanitana meg egy csinos hölgyet lillbtl.l %>id czirabalmozni, kit viszonzással megtanitaná esn hegedühú. Szives választ.müvésznö" jelige alatt e lap kiadóhivatalába kér ajánlkozik Vili-ik gimnáziumi tanuló, kinok e téren már jártassága van. Szives megkeresést a a kiadóhivatal továbbit Jó tanuló" czimen fltlff At*3 {'31191* órák adására ajánlkozik szerény dijazás mellett. fev..uula~laud. Zongora-tanár "czimen akiadóba czimzéndók. ^ * onr.l r. ajánl: magyar, német, trauezia és anyui nyelv ismerettel, zongora tanitással, festéssel. Német játszótárs. Czim a kiadóhivatalban BIRTOK ELADÁS. közel, Csá«zlo községben, vasut irien.tón fekvö, 530 holdas birtokon, április 2-tól 100 hold kitünö buzavetéssel s az összes takarmánynyal együtt haszonbérbe kiadó. Kékesy Sezsö, Tisza-Füred TELEK ÉS HÁZ ELADÁS. alig használva, faragott háló, ebédlö, ottomány, ingaóra, r 6 drb valódi borszék, egy varrógép darabonkint is igen jutányos árban eladatnak, Vörösmarty-utcza 53. sz. I teljes feloszlatása miatt eladók : Diszcserjék, j, a legkiválóbb giválóbb fajokban, igen erösek 9 frt 100 darab O l erösek 200 ft frt 100 drb, alma- és körte-vadonezok, erös, 3 évesek C frt 100 drb. Rózsák, a legkiválóbb fajokban 12 frt 100 drb. Epárgagyökerok 80 kr. 100 drb. Czim, a kiadóhivatalban CS pj miine ly. teljesen felszerelve, jo forgalmú helyen, olcsó áron eladó. Czim a kiadóhivatalban (használt) megvételre kerestetik. Ajánlatok Czimbalom" jelige alatt a ló pedálos 3080 kiadóba. rövid vasszerkezetü, csaknem uj, jutányos áron eladó. VI. Desseffy-utcza 37,1. em V-lnüi Quedlingburgi takarmány-répamag, elsörendü termelötöl, r dlool ólmozva, lö frtjával 100 kgként helyben 1 eladó. Czim a kiadóban. " készült, faragott, két ajtós kredenex azonnal eladó. Czim a kiadóhivatalban PflV IH0H \k tarban levö kitünö kerékpár minden hozzávalóval UJ *9' itt J w és sok rezervetárgygyal olcsón eladó. Megtekinthetö 12-.& 2-ig. Czim a kiadóhivatalban. ' Ji " " Vanv irá;i«7fol kileilcz fiókkal, olcsón eladó. Megtekinthetö JiqyT I.Wa>*lflt» é? 0 óra között. Czim a kiadóhivatalban finvift TAnftnra vasszerkezettel költözés miatt olcsón eladó. IV., MrFIU.bVIIHVtH Lipót-utcta 7. sz. Dötsch fivnflvt70rtáralt eli *dásár.at. Tételének, továbbá bérletek köz- VJögj5«l IdtoK vetitése mérsékelt dil meüett. Gyógyszerészi Közveütési Vállalat, Ujvilág-utcza VÉTEL. ntöc7trif0< esetleg egyemeletes hazat, mely több lakosztályból ru.vd.tlum> all, óhajtok venni. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek.urasági lakás* czimen. 8QOM) birtokot vagy fetdekat a föváros mellett venni keresek. Kérek ajánlatokat lárt levélben vagy földek* erim alatt e lap kiadóhivatalában * czimen a lap kiadóhivatalába cziinezni. 296D 9 erv ^T-ri-ot, szép kerttel, a vasut-állomáshoz közel keresek megvételre. Ajánlatok Nyaraló" Telige alatt a kiadóhivatalba küldendök t " Kellö állom épületek és «zép lakóház megkivántatik. _ Ajánlatok közvetlen a tulajdonostól.gentry 1000* alatt kéretnek ezen laphoz intéztetni. IW1S-9 61 meno J xavehazat, v»gy vendéglöt Ajánlatokat»Vevö 33«aifctt kérem o laphoz intézni Iá Itarhatl le \ a zongorát keresek megvételre. Ajánlatok B J* «)V IMI UaU jeüge alatt a kiadóhivatalban küldendök Külön bejáratú KIADÓ SZOBÁK. utczai szoba, szép bútorral a Jiizief-kiin. azonnal kiadó. Czim a kiaiidiivatalban. elegáns bútorral, külön bejáratiul, kit IÜI> azuiinal kiadó. Czim a kiadóhivatalba:! teljos ellátást tiyur e^y fiatal ur Kul.ni licjaratu s- val azerast-bot-konatoi'j. Czim a kiailóban. - '!? gelvárosban dohivatgiu, 9 "" 8 ' 1 " butu^- tr^'!ia - Szép M butorozutt udvari szniiaintclliguns ' il Czim Ci a kiadúhivntalban. kidvhitlb Czm^-: k % iláiliuil u/.(iiiii:il kiai (lopcüöházból) bzl'pcn hiitoro/utt SZDI.M t i J - - i-.- liitással azonnal kiadu ct r y intelligens ciuh.ún i!. Czim a kiadóhivatalban. - 1 ' 1 " K 1 "ifisfift Józsufvárusban csinosan bútorozott mivaii c /.oba iiitcli.ix..'.' - a rfvlnuu családnál. Cüim a kiadúiiivatalban. HT>-!" a-'l'erúz-köruton április -cn: k.-t rr I,->/.TU kia<ló. Aszjbák. nn^a \ aii.;:ik lnii.'iozv,.. Czim a kiadóliivatalban. :'.:,0t 10 j l/tiü.s rögriöii kiaió, lüri / használattal. Czim a kiadúban. 3n'jij 10 Ji 'föomtfiw evlnuiv küzi-lébun kiadó c;:y kihiiblukus utc/.;:i Jt JXEiJ5Zt.il SZinEldZ SZÜba, külön bejárallal, fürdö szoba használattal, elökelö izr. családnál. Czim a kiadóhivatalban lu LAKÁS KERESTETIK. keres cjy család 2 kis gyerekkel, nagy kertben 3 szoba és mellékhelységek Pesten, vagy Budán torinyen elérhetö legyen frtért. Ajánlatot Csendes lakó" alatt a kladóldvatalba fgy va p'y két szobás a lépcsöházból külöu bejáratú cisö emeleti bútorozott lakást. Ajánlatok a kiadóhivatalba kéretnek Alkalmas lakás" czim alatt. ÜW 11 t fififyp\on keresek egy két szobából és konylriból álló lakájt. AJIUIf fabfe&lwi. lalok az évi bér megjelöésével Hivatalnok" jelig" alatt a kiadóhivatalba küldendök. 2Wfi --il udvari szobát keresek április hó l-re a Teréz-körut kötelében. Czim és árral ellátott szives választ Orvosnövendék" jelige alatt kérem o iapiio? czimezni. S \(fifntn\( május 1-ére. mely álljon ö szobi, melyük nwlw^wli közül legalább 2 utczai legyen, iürdü s/oia és minden hozzátartozóval az elsö vagy második emeleten. Lovlok a lakás körülményes leirásával és az évi bér kitételével Lakást kpr-jsö* czimen a kiadóhivatalba kéri'k. Sú'Jü 11 SZOBA KERESTETIK. I C7nti^r sz -^p berendezéssel lehetöleg fürdöszoba haszi o&wuul nálattal keresek a Nemzeti szinház közelében. Ajánlatok Márczius 15" jelige alatt a kiadólüvatalba kü'dendók ettöevon újonnan épült ház, 1350 frt jövedelemmel, Ul];%dlwli KljIidAKl. 15O0 frtért eladó. 10 évig adótnenteá. BankieUerSOGO frt, 'tf/o kamat-törlesztéssel. Czim a kiadóhivatalban Kossuthfalván, kispesti határnál, 150 és 200négyszögf ö l e n k i n t parczellálva, ára 2 frt 30 krtól frtig.lavi 10 _ járattal, esetleg teljes ellátással. Ajánlatok a felte- földszinti kétablakos utczai szobát keresek kúliin bofrt, vagy heti 2 frt részletfizetésre kaphatók. BövebbetSzczepanowski telek közlésével Gyógyszerész" jelige alatt a kiadóhivatalba kiildendök Zsigmondnál, vendéglös, \U1 Kap-utcza fivflflvnrti fekvésü zuglói villa nagyon szép kerttel azonnal sza- utczai szobát keresek a Lipótvárosban lehetöleg " "" "* * hadkézböl eladó. Levelek Árnyékos" jelige alatt a p fürdöszoba és zongora" használattal. Ajánlatok Hivatalnok" jelige alatt a kiadóhivatalba kérek. 3ÜSS 12 kiadóhivatalba küldendök a Rózsadombon (Budán) eladó, vagy becserélendö <»&tjj IKltA ára 8frt75 kr ölenként vizvezeték gyönyörü kilátás villák között. 176OQ öl. Bövebbet Némedy Ig.-nál Buda Rózsadomb Aldás-utcza (Felsö Zárda-utcza) a Margithidhak szemközt HITEL-PÉNZ. egyenessen fel ""'"' kölesönöket budapesti házakra és telkekre I., li., m. helyre 10, 20, 30, 0 és 50 évre, minden elözeköltség nélkül, kö-vetitek a legrövidebb idö alatt, elökelö fövárosi intézetnél, csekély utólafos honorárium fejöben. Telekkönyvi kivonat ELADÁS. és kataszteri birtokiv szükséges. Értekezhetni d. u. 1 3-ig. Hol V megmondja a kiadóhivatal ókai második helyre való betáblázásra felvonni keresek. Ajánlat levélben Pénzkereslet" czim alatt e lap kiadóhivaan KÖNYVEK. könyveket, világlúrü irók müveit, olcsón. Czim a kiadóhivatalban összes müveit szeretném megvenni olcsó áron. a kiadóba kéretnek Jókai müvel czim alatt. Ajánlatok KIADÓ BOLTHELYISÉGEK. bolthelyiséget keresek május 1-ére. Levelet Dohánvtözsde" jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. I UHAI* vagy raktárnak alkalmas pincze-helyiséc kiadó a I / váczi vám közelében a Huba-utczában. Czim a kia KÁlfi \k rlirnöunolf örvendö nyári vendéglö kerttel azonnal H«t l JV HU UKVlKn kiadó. Olcsó házbér, szerzödés, dus felszerelés, szükséges töke 6000 frt. Választ Jó üzlet" jelige alatt a kiadóhivatalba kérek. 8uOS- 17 KÜLÖNFÉLE. PftV iiffvae nfiiruha szabón!} elfogad elegáns utcz; utczai ruhákat 6 97 U S7 W irtért, esoüeg házhoz 1 frt 00 krajezáárért. Czim a kiadóban Irt Ji legjobb ceket. : Üatökös". Most sorra 1. _.túrákban a nevezetesebb irókat és müvátalbán. 2(306 lé ajánlja magát szerény dijazás mellett. Szives megkeresést.könnyü kezu" jelige alatt a kiadóhivatalba kér. 300S 18 XBnvfi fi70i0<i reltótelek! Diszes olcsó vasbatorok, gryex- AUIITU JUKIC5I metkocblk, gyermek ágyak, ruganyos ac-elsod betétek tek, afrik fik é és fot«3rmatraozok, paplanok, k "^f^jf-^y*"'?*y~ * Mtalteritök, kárplto-ott fabntorok, tükrök es függólampak kapható PAPAI és NATHAitf gyárosoknál, Budapest, VI., Andrássy-ut 2. (Fonciöre palota). Vidékre ea helyben részletfizetésre is szolgálunk minden árfelemelés nélkül. Árjegyzéket Ingyen és bérmentve küldünk. G58 lft és könyvtárakat a legmagasabb áron.,. -- * Badloo, Antiguarium. Budapest VLU. Józsefil?' 'Ir; 7?- Könyviegyzek ineyen. Budapest, legujabb utczák utmutatóia, térképpel 20..-kr. Vntoum Pesü Hirlap szerk. Koasutk ' ~*O« ig teljes 6 börkötésben 80 frt

17 Vasárnap, márczius 13; Elöléptetések az államvasutaknál. Az V. rangfokozat I-sö osztályából a TV. rangfokozat 3-ik osztályába kineveztettek. Góth Emil hivatalnok. Zapfel Vincze hivatalnok, Simon Dániel Ede hivatalnok, Iiptay Gusztáv hivatalnok, Garimberti Henrik hivatalnok ellenörré, Lányi Gusztáv hivatalnok hivatalnokká, Freund Géza hivatalnok ellenörré, Nikásy Antal hivatalnok hivatalnokká, Klemens Lipót hivatalnok hivatalnokká, Pauer Bonaventura hivatalnok ellenörré, Kovács Dávid hivatalnok hivatalnokká, Nádor Sándor hivatalnok. Welcsán Szilárd hivatalnok, Szmrtnik János hivatalnok, Wendler Henrik hivatalnok, Palkovics Adolf hivatalnok, Wotzasik Károly Ernö hivatalnok. Molnár Vilmos hivatalnok ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldal. ellenörré, Brandeisz Gyözö számtiszt hivatalnokká. hivatalnok. Faragó Albert segédmérnök. Halbauer A következükben közöljük a magyar királyi Kött István hivatalnok, Szigetin Emil hivatalnok, Antal segédmérnök, Boros Adolf ségédmérnök. Lagler Kornél Emil segédmérnök, Palamk Ferencz se- Noszlopy Miklós hivatalnok, Újhelyi József hivatalnok ellenörré, Altdorfer Rezsö hivatalnok hivatalgédmérnök. Pogány Ármin segédmérnök. Tompos államvasutak három alsóbb rangfokozatu hivatalnokai körében folyó évi rnárczius hó l-töl számitandolag történt elöléptetéseket. monyi Béla hivatalnok, Schook Alajos hivatalnok mazó, dr. Kummer Rezsö fogalmazó. Bacsák István nokká, Komáromy Gyula hivatalnok ellenörré, Si- István hivatalnok, kovásznai dr. Gócs József fogal- A IV. rangfokozat 2-ik osztályából hivatalnokká, Lendvai Ignácz hivatalnok ellenörré, András segédmérnök, Vázsonyi Jakab Jenö segédmérnök, Mendi Géza segédmérnök, Schön Gusztáv Hofhauser Sándor müszaki hivatalnok müszaki hivatalnokká, Alapfy Gyula hivatalnok. Frisch Lajos ségédmérnök, Salamon Ferencz hivatalnok. Zsifkovics ugyanazon rangfokozat 1-sö osztályába elöléptettettek : hivatalnok, Telegdy György hivatalnok, Jakubik Antal hivatalnok, Máhlferber J. János hivntalnok, Rács Skoupy János mérnök, Egger József ellenör, József hivatalnok, Borsos Sándor hivatalnok. Szekeres Antal hivatalnok, Czóbel István hivatalnok, Farkas hivatalnok, szilasbalhási Balla Gusztáv hivatal- Gyula II hivatalnok, Róth József hivatalnok, Strausz Gervay Károly ellenör, Venetianer Albert ellenör, Stieber Aladár ellenör, Wesely József ellenör, Dréher Schemczer Károly számtiszt, Király Károly hivatalnok, Lörincz Bálint I. hivatalnok, Bukovszky Ven- Benkö Sándor hivatalnok, Mézes K. János hivatalnok, Szász József Il. hivatalnok, Hann Lajos hivatalnok, Mór ellenör, Stempl Pál ellenör, Schäffer Lajos ellenör, Roch Ödön ellenör, Prochaska Vilmos czel hivatalnok ellenörré, Alber József hivatalnok nok, Adler Henrik hivatalnok, Plusz ár Dávid hivatalnok, Kovács József I. hivatalnok, Neumüller ellenör,. Heuffel Gyözö ellenör, Merényi Gyula hivatalnokká, Radislovits Lajos hivatalnok, novimai ellenör, Kreiker Gusztáv mérnök, Tangel Géza ellenör. Bzowski Vladimir hivatalnok. Swoboda János hivatalnok, Weltner Emil hivatalnok, Kerekes Gyula hi- Popper Ignácz hivatalnok, Major János I. hivatalnok, Alajos hivatalnok, báró Collas János hivatalnok. Hrabal József mérnök, Ostole Rafael mérnök. Kerekes László mérnök, Balázs Kálmán mérnök, Kostenwein Kornél mérnök, mankóbüki Horváth Hugó La- hivatalnok, Owecska Károly hivatalnok, Faltin Szabady Gyözö hivatalnok, Haas Tivadar hivatalvatalnok, Kovarcz Károly hivatalnok, Schill István Gibicz János hivatalnok, Zólyomi Jenö hivatalnok, jos mérnök, Ligeti Ferencz ellenör, Spiszár János Armin hivatalnok, Galater Antal hivatalnok, Kudla nok, Dausek Gyula hivatalnok, Garai József hivatalnok, Baeyer (Bayer) Pál hajóskapitány, Hoitsy mérnök, Hertzog Oszkár ellenör, Frühstück Mihály Ágoston hivatalnok ellenörré, Leitner Aurél hiv. ellenör, dr. Nagy Gusztáv teleporvos, Schlegl Lörincz ellenör, Czirjék Emii ellenör, Csiky Károly hivatalnokká, Leitner Oszkár hivatalnok ellenörré, Sándor hajóskapitány, Farkas Szilveszter hivatalnok, dr. Berger Ármin hivatalnok segédtitkárrá, Klinda Hanel Róbert hivatalnok, Lászlóffy Antal hivatalnok, ellenör, Kárpáti János ellenör, Poppel Gusztáv ellenör, Georgovits Pál ellenör, Holdinger Alajos el- József hivatalnok, Egerváry Béla hivatalnok, Bay Morócz József hivatalnok, Koszter Ádám hivatalnok, Béla hivatalnok ellenörré, Békési Arthur számtiszt Sandbach József hivatalnok, Werlin Sándor hivatalnok, Prohaszka Jozsef hivatalnok, Hanke Emil hivatalnokká, Spiegel Lipót segédmérnök mérnökké, Bakos Pál hivatalnok, Micsély József hivalenör, Várnai Jakab ellenör, Kiss József ellenör, Klimó Ágoston ellenör. Szitár Frigyes ellenör, Osváth László ellenör, Bozóky Bonaventura ellenör, hivatalnok, Klotzbücher Károly számtiszt, Radula hivatalnok, Hölzel Gyula hivatalnok, Kasztl Ferencz talnok, Káplán Vilmos hivatalnok ellenörré, Révfy Béla fogalmazó segédtitkárrá, Petri Alajos hivatalnok ellenörré, Bussay Kálmán hivatalnok hivatal- Koób Kálmán mérnök, Kereszty Béla mérnök, Wukov József ellenör, Mayer Bernát ellenör, Mády Miklós hivatalnok, Lévay József hivatalnok, Fodor Milán hivatalnok, Butschek Albert hivatalnok, Soós nokká. Schwarcz János hivatalnok, Fekete Árpád Imre ellenör, Csia Sándor ellenör, Boróczy Béla János számtiszt, Semeráth Lajos hivatalnok, Kobelrausch Lajos hivatalnok, Kósa Ferencz hivatalnok, hivatalnok, Csiky István hivatalnok, Bartus Lajos mérnök, Tóth János I. mérnök, Emerlezy Pál mérnök, Rónay Lajos ellenör. hivatalnok, Szabó Kálmán hivatalnok, Laber Béla Jamuska Tivadar hivatalnok, König Gyözö hivatalnok, széplaki Botlka Atilla fogalmazó, Angyal Géza hivatalnok ellenörré, Bartha Albert fogalmazó segédtitkárrá, MilhoferLajos hivatalnok, Nagy Lajos II. hivatalnok, Ebner János hivatalnok, Nagy Albert A IV. rangfokozat 3-ik osztályából ugyanazon rangfokozat 2-ik osztályába elöléptetettek : hivatalnok ellenörré, Mihailovic Sándor segédmérnök. Spitz Izsák Ede segédmérnök, Rotsching Alajos hivatalnok, Löwy Jakab hivatalnok, Kornis József hivatalnok, Lukács Ede hivatalnok, Groszmann József segédmérnök, Balogh János segédmérnök, Mesko hivatalnok, harkai Schiller Adolf hivatalnok, Lázár Bittner Ede hivatalnok, Henninger Venczel János segédmérnök, Goldstein Zsigmond segédmérnök mérnökké, Lederer Illés hivatalnok, raonai Szauter József hivatalnok, Bergel Ferencz hivatal- Lajos hiv., Bene Gyula hiv., Bohuczky István hiv. hivatalnok, Szedoglavits Adolf ellenör, Nagy Sándor I. ellenör, Gara Henrik hivatalnok, Pók Ignácz Bochdanovits Sándor hivatalnok ellenörré, Szüsz nok, Sztankay István hivatalnok, Dunkel Károly hivatalnok, Plank Kálmán hivatalnok, Blum Bertalan hivatalnok, Tanay Zsigmond ellenör, Polcz József Bernát segédmérnök, Preger Vilmos segédmérnök mérnök, Neumann Manó mérnök, Rihmer Antal ellenör, mérnökké, Ribarcz Amadeus hivatalnok hivatalnokká. hivatalnok, Glaser Gyula hivatalnok, Szöke Rezsö Wagner Dénes ellenör, Kellermann Ferencz ellenör, hivatalnok, Hesz Ferencz hivatalnok, Czike Ede hivatalnok, Papp János II. hivatalnok. Balog Zsig- Kribl Sándor ellenör, Feder Ottokár hivatalnok, Az V. rangfokozat 2-ik osztályából ugyanazon rangfokozat 1-sö osztályába elöléptetmond hivatalnok, Pajkossy István hivatalnok, Szed- liptó rózsahegyi Rózsahegyi István ellenör, Leitner Vilmos ellenör. Grotta Imre hivatalnok. Liedemann tettek: mák Pál hivatalnok, Greichmann Gyula hivatalnok, Lipót ellenör, Uhlwurm Ödön mérnök. Tervey Kálmán ellenör, Medveczky György mérnök. Strommer Hanasievicz Ignácz hivatalnok, Illés Gyula Olsavszky Gyula hivatalnok, Szenes Mihály hivatal- Philipp Aladár hivatalnok, Papp Kálmán hivatalnok, Lajos ellenör. Szávits György mérnek, Ott Antal I. hivatalnok, Pfeiffer Róbert hivatalnok, Rouland nok, Csintalan József hivatalnok, Farkas József ellenör, Regitko Albert ellenör, Toldi József mérnök, Ferencz hivatalnok.. Tendl Antal hivatalnok, hivatalnok, Matuska Kálmán hivatalnok, Clementis csebi Pogány Jenö mérnök, Havas Ignácz mérnök, Zahoray. Ede hivatalnok, Polgár Sándor "ségédmérnök, döri Pákay Mihály hivatalnok,. Stärz Károly Mészáros Zsigmond hivatalnok, Pápay Zoltán hiva- Gyözö Géza hivatalnok, Datela Ferencz hivatalnok, Rudy Sándor ellenör. Szénásy György ellenör, Kocsis Antal ellenör. Olofson Gusztáv ellenör, Szczérbovszki László segédtitkár, Ganie János ellenör, József hivatalnok, Glück Simon hivatalnok, Pótfay hivatalnok, Ribáry Gábor hivatalnok. Hegedüs Ká- hivatalnok, Zlabinger Károly hivatalnok, Tongler talnok, Holéczy János hivatalnok, Lossteiner Károly Roethling Ágoston ellenör, Fogarascher Károly ellenör, Márton hivatalnok, Oláh István hivatalnok; Schwarcz roly hivatalnok, sövényházi Hosszu Kálmán számtiszt, Szakszon István hivatalnok, Oroszlányi László Fáy Zsigmond ellenör. Lengyel Imre Sándor ellenör, Miklós hivatalnok, Vörös Lajos hivatalnok, Puschaker Károly hivatalnok, Haksch Gyula hivatalnok, hivatalnok, Friedl Gusztáv hivatalnok, Scheurer An- Ocskay Alajos segédtitkár, Czapka Gyula mérnök, Poppovics János ellenör. Effenberger Ágoston ellenör, Mauchs Imre ellenör, Cserményi Árpád el- Molnár Adolf hivatalnok, Molnár Gyula I. hivatalnok, hivatalnok, Csiky Sándor hivatalnok, Csaplovics Hlavats Samu hivatalnok, Török János hivatalnok, tal hivatalnok, Papp Lajos hivatalnok, Mohácsi Béla lenör. Nimfay László ellenör, Ujj György mérnök, Skalka Hugó hivatalnok. Weiner Károly irodatiszt, György hivatalnok, Veress Áron hivatalnok, Csáky Gergurevics Miksa mérnök, Limbeck Gyula ellenör, Reichel Géza hivatalnok, Horn Vilmos hivatalnok, Alajos fogalmazó, Csukás Sándor hivatalnok, Fussganger Benö hivatalnok, Schönstein Márton fogal- Ferenczy Gedeon mérnök. Kaszt! Mór ellenör, Jezso Perlmann Géza hivatalnok, Schirger Tivadar hivatalnok, Leinwetter Gusztáv hivatalnok, Persián mazó, Szivós Lajos hivatalnok, Komáromy Elek Imre ellenör, Glesinger Emil ellenör. Somossy Nándor ellenör, Németh József II. ellenör. Steiger József ellenör, Dzurilla József ellenör, Fialka Róbert Perczel Árpád hivatalnok, Czink Aladár hivatalnok, hivatalnok, Indig Arthur hivatalnok, Mimtyán Valér Lajos, hivatalnok, Török Sándor IL hivatalnok, hivatalnok, Szüsz Gyula hivatalnok, Butyka Lajos ellenör, Demaj János ellenör, Einsberger József Somogyi Lajos hivatalnok, Vitéz Ferencz hivatalnok, hivatalnok, Erdös Dezsö I. hivatalnok, Wickenhauser Ferencz hivatalnok, Langfelder Bertalan segéd- ellenör, Hauer György ellenör, Petö Imre hivatalnok, Hemmer Antal ellenör, Madarassy János eltalnok, Tanay Gyula hivatalnok, Preninger Adolf mérnök, Stiller Gyözö hivatalnok, Páricsy Bertalan Kemény Sándor II. hivatalnok, Kiss Kálmán hivalenör. Nyáry Mihály hivatalnok, Geszner Vilmos hivatalnok.. Kuffler Károly hivatalnok, Cservinka fog., Herz József s.-mérn., Grünblatt József s.-mérn., ellenör. Busel József hivatalnok, Szathmáry József Károly irodatiszt, Kmetty Emil hivatalnok, Kurtzl Skuteczky Lajos s.-mérnök. Kassai Farkas Gábor hivatalnok, Effenberger Károly ellenör, Horóczi György hivatalnok, csenkey Csenkey Béla számtiszt mérnök, Wertheimer Sándor mérnök, Prager Frigyes Ferencz ellenör, árkosi Mihály Károly ellenör, Kerepesi József hivatalnok, losonczi Gyürky Lajos mérnök, Nagy Lipót mérnök, Frommer Béla mérnök, Pfeifer Oszkár ellenör, Némethy Imre ellenör, Schreiber Jakab ellenör. Fenster Alajos mérnök, Cerri Szaniszló hivatalnok, Schwarcz József hivatalnok, Friedmann Sándor mérnök, Omaszta János Manó hivatalnok, Gáll P. Sándor hivatalnok, Horváth Hajós Mór mérnök, Wittenbarth Izidor mérnök, Gyula ellenör, Fritz Henrik hivatalnok, Susnek Oszkár hivatalnok. Prets Károly ellenör, Radó Gyula Schvoy Vilmos hivatalnok, Ulreich Imre hivatalnok, Kónya Kálmán mérnök, Balázs Lajos mérnök, Vasvári Miksa hivatalnok, Péch Ödön hivatalnok, mérnök, Nádor Benö Béla mérnök, nagyborosnyói ellenör, Alexy Béla ellenör, Breisach Alfréd ellenör, Pap Mihály hivatalnok, Szolnay István hivatalnok, Scherer Ignácz mérnök, Oszwald János hivatalnok, Koszits Szilárd ellenör, Polonyi Manó ellenör, Ernst Mór hivatalnok, Balla Atilla hivatalnok, Hirschfeld Arnold hivatalnok, Chimani Lajos hivatalnok, Pitrolffy Béla hivatalnok, Zechmeister Jenö s. Marzsó Károly mérnök, Lasz Lázár mérnök, dr. Geber Albert hivatalnok, Vincze Árpád hivatalnok, Balázsovits Domokos segédtitkár. Kreszta József Oláh Gábor II. hivatalnok, Felméry Dénes hivatalnok, Ujházy László hivatalnok, Sokét József hivatalnok, Bertalan s.-mérnök, Schmidt László I, mérnök, mérnök, Funnák Ottokár hivatalnok. Kallós Bernát mérnök, Uray Zoltán ellenör, Wigandt Arthur mérnök, Galgóczy Elemér mérnök. Fenyvesi Soma mérnök, Szedresy Gyözö mérnök, Vész Béla mérnök. hivatalnok, Pohl Rezsö hivatalnok, Margolit Kálmán nok, dr. Mezö Béla fogalmazó, Beke Bálint hivatal- Tarnay Endre hivatalnok, Wilhelm Sámuel Hajnal Soma Ivrael hivatalnok, Haag Rezsö hivatal- Farkas Antal segédtitkár, Szántó Jakab mérnök, hivatalnok, Geltch Lajos hivatalnok, Kaufmann Dávid Adolf ségédmérnök, hetei Bakó Ignácz segéd- Ignácz s. mérnök, Kricsfalussy Mihály s. mérnök, nok, Hoffman Adolf s.-mérnök, Weimesz Marián Kanitzer Károly mérnök, dr. Szerbák Elek segédtitkár, Korányi Kálmán mérnök, Menszáros Zoltán mérnök, Fuchs Ignácz segédmérnök, Andráskay Séh László hivatalnok, Szentimrey József hivatalnok, segédtitkár. Gyula hivatalnok, Bischitz Dávid segédmérnök, Horváth István I. hivatalnok, Moldován Zoltán hivatal- vegyész, Vidats János hivatalnok, Ujhely Géza bizáki Puky István irodatiszt, Várady Zoltán s. nok, Héczy István hivatalnok, Lord Gyula hivatalnok, hivatalnok, Hosszu József fogalmazó, Dombay Kornél hivatalnok, Richter Zsigmond Dezsö hivatalnok, Neisár Károly hivatalnok, Schlick Géza hivatalnok, Stiegler Lajos II. hivatalnok, Szalay Aladár hivatalnok, Tolnay Árpád hivatalnok, Árkosy Lajos hivatalnok, Bischoff Gusztáv hivatalnok, Sztrázsik Andor hivatalnok, Ellinger Lajos hivatalnok, Nagy Dezsö hivatalnok, Bihari Dávid hivatalnok, Bartos Lajos hivatalnok, Feldbauer; Károly segédmérnök, Radó Salamon segédmérnök; Papp Mózes Péter segédmérnök, Farkas Ferencz segédmérnök, Czövekh Gyula segédmérnök, Vörös Zoltán segédmérnök, Vidor Sámuel segédmérnöki Hosszu Jenö segédmérnök, Tervey Elek hivatalnok, Hilbert Vilmos Az V. rangfokozat 3-ik osztályából ugyanazon rangfokozat 2-ik osztályába elöléptettettek : Herczeg Sándor hivatalnok, Vincze Tivadar hivatalnok, esztelneki Szacsvay Jenö hivatalnok, Bárdossy Gyula hivatalnok, Némethy Ferencz hivatalnok, Riesz Béla hivatalnok, Köszegi Mór hivatalnok, Gály Kálmán hivatalnok, Rónay Sándor hivatalnok, Spiegel Joachim hivatalnok, Hamary József hivatalnok, Szaplonczay Ferencz hivatalnok, Reinitz Béla hivatalnok, Dobrovits Ferencz hivatalnok, domályosi

18 18. oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. Hoitsy Géza hivatalnok, Péter: Gyula hivatalnok, László Gyula II. hivatalnok, Fabricy Sándor hivatalnok, Gedeon Mátyás hivatalnok, Gömöry István hivatalnok, Wisinger Jozsef hivatalnok. Bodolay Andor hivatalnok, Székelv László Zoltán hivatalnok, Mayer Gyula II. hivatalnok, Soós Lörincz hivatalnok, Bogoss Endre fogalmazó, Galacz Dezsö hivatalnok, Horváth Mihály hivatalnok, Nik Pál számtiszt, Guganovich László számtiszt, Kwirschfeld Árpád hivatalnok, Seres Jenö hivatalnok, Mittelmaann Oszkár hivatalnok, Gröner Gyula hivatalnok, Mosch Ferencz hivatalnok, Gönczi Adolf hivatalnok. Erd- Jenö segédmérnök, Nagy Béla segédmérnök, Rohmann József István segédmérnök, Vilmos hivatalnok, Robitsek Gabos Sándor Dénes hivatalnok, Fodor Miksa IL hivatalnok, Kusztrits János mann hivatalnok, hivatalnok, Mayersberg Dezsö hivatalnok, Dobrik Sándor Bertalan, Blaschka Ernö János hivatalnok, Klein Reich Béla hivatalnok, Beczkoi Miklós hivatalnok, segédmérnök, Répászky Tivadar segédmérnök, Dénes Zsigmond segédmérnök, Kleinberger Sándor Parsche Lajos hivatalnok, Neupor László hivatalnok, Kiss Jenö hivatalnok, Szontágh Lajos hivatalnok, Bodor Ferencz hivatalnok, Bruckrnann Ferencz Alajos hivatalnok, Záborszky Ottó Hugó hivatalnok, Salamon segédmérnök, kracséri dr. Gresznáryk Aladár fogalmazó, Erdmann Ernö Vilmos segédmér- Hoffmann Lipót hivatalnok, Temovicz Ödön Lajos hivatalnok, Ebeczky Béla hivatalnok, Janthó István hivatalnok, Pokornyi Elek hivatalnok, Martin Ignácz nök, Takáts Imre segédmérnök, dr. Franczl Alajos hivatalnok, Juhász Kálmán hivatalnok. Dunay Béla hivatalnok, Filotás Géza hivatalnok, Bernátsky fogalmazó, Békésy Ferencz fogalmazó. hivatalnok, Krugh János hivatalnok. Poczik Vincze Károly hivatalnok, Szembratovics József hivatalnok, Bálint József hivatalnok, Bartos Károly hivatal- hivatalnok, Szilágyi János hivatalnok, Németh Márk A VI. rangfokozat 1-sö osztályából az hivatalnok, Schvarcz Sándor hivatalnok, Balogh V. rangfokozat 3-ik osztályába kineveztettek : nok, Simon Géza Gyula hivatalnok, Komma Gyula hivatalnok, Mezey Tivadar hivatalnok, Szmrekovszky György irodatiszt, Kiss Mihály hivavatalnok, Hornbacher Frigyes hivatalok, Förstner László hivatalnok, Gubenyácz Andor hivatalnok, Peczkó Gyula hivatalnok, Fehérvári Lajos hi- József hivatalnok, Weisz Ottmár hivatalnok, Bácsi talnok, Hetényi Géza számtiszt. Fábián Gyula Károly hivatalnok, Neumann Ignácz hivatalok, Kis Rözge Jenö hivatalnok, Drobacz Miksa hivatalnok, hivatalnok, Györffy Lajos hivatalnok, Szakái Béla hivatalnok, érkesereöi Andrássy István hivatalnok, Kovács Arnold hivatalnok. Nagy János hivatalnok, Vécsey Emil hivatalnok, Simig Béla hivatalok, Nagy Imre hivatalnok, Ehrlinger Ferencz hivatalnok, Scholcz Rezsö hivatalnok, Kósa Imre hivatalnok, Györi Nagy Samu hivatalnok, Radnóti Ödön hivatalnok, Szabó Lajos II. hivatalnok, Fesztory Miklós hivatalnok, Czillinger Mihály hivatalnok. Krecsák József hivatalnok, Czeizner Lajos hivatalnok, Goldmann Vilmos hivatalnok, Radó Annin segédmérnök, Karay Ferencz hivatalnok, péchujfalusi Péchy László István hivatalnok, Nemessányi Kálmán hivatalnok, Steinhöfer Sándor hivatalnok. Posch Mihály hivatalnok, Bräuer Adolf segédmérnök, Deniflée Ferencz hivatalnok, Kalmár Vincze hivatalnok, Horváth, Géza II. hivatalnok, Schmotzer Lajos hivatalnok, Mátrai Endre hivatalnok, Wiesinger Ödön hivatalnok, Péter Dezsö hivatalnok. Miltényi Ernö hivatalnok, Kerekes István hivatalnok, Khély Gyula hivatalnok, Klopstock Adolf segédmérnök, Lusztig Bernát segédmérnök, Rosenwald Dávid segédmérnök, Gonda Jakab segédmérnök, Vajda Nándor segédmérnök, Wolf Béla segédmérnök, Kálnai József hivatalnok, Schwitzer Dániel hivatalnok. Elmann István hivatalnok, Spitz Adolf hivatalnok, Pollák Armin segédmérnök. Boros Andor hivatalnok. Fischer Dávid hivatalnok, Szentey Ödön hivatalnok, Langer Rezsö hivatalnok, Krieger Lipót hivatalnok, Mészáros László hivatalnok, Kiss Dezsö hivatalnok, Neuhauser Béla hivatalnok, Vermes Ödön Jenö hivatalnok, Juhász Jenö hivatalnok, Majer Lajos hivatalnok, Kraus Samu hivatalnok, Szilassy Elemér hivatalnok, Velimszky Mátyás hivatalnok, Élek Arthur hivatalnok, Kellner Mór hivatalnok, Hittzing János hivatalnok, Huber Ferencz hivatalnok. Édes Béla hivatalnok, Baumann János segédmérnök, Klein Gyula segédmérnök, Singer Alajos segédmérnök, leménvi Papp Gábor segédmérnök, báró Collas Róbert irodatiszt, Kemény Ferencz segédmérnök, Putnoky István számtiszt, Kreskó István hivatalnok, Jegg Géza hivatalok, Simetitsch József hivatalnok:, Czirják János hivatalnok, Hajós Miklós hivatalnok, Gornicsevics Ferencz számtiszt, Izecseszkul Leo számtiszt, Molnár György II. hivatalnok. Aszódi Salamon hivatalnok, Fonyó Géza hivatalnok, Heckmann István hivatalnok, Kanda József hivatalnok, Pálmay Károly hivatalnok, lenárd-daróczi Bárdoss Ede hivatalnok, Stern Zsigmond hivatalnok, Érczy Oszkár hivatalnok, Horváth Béla hivatalnok, Keresztes Gyula hivatalnok, Mészáros Sándor hivatalnok, Berger Simon I. hivatalnok, Sándor Béla hivatalnok, Virághalmi Árpád hivatalnok, Aszmann Béla hivatalnok, Udvardy Károly hivatalnok. Asztalos Sándor hivatalnok, Albert György hivatalnok, Mágori János hivatalnok, Simó János Antal hivatalnok, Rózsa Antal hivatalnok, Molnár Lajos I. hivatalnok, Schlembacs János hivatalnok, Theil Albert hivatalnok, Kovács Imre II. hivatalnok, Márczy Róbert hivatalnok, Batovics József irodatiszt, Váradi Ignácz hivatalnok, Beck Ottó hivatalnok, Pozsonyi József hivatalnok, Pap László hivatalnok, László Manó segédmérnök, Nagy Sándor VII. hivatalnok, Vajda János Miksa hivatalnok, Kürtösi Géza segédmérnök, Koromzay Frigyes Károly segédmérnök, Schmidek Zsigmond segédmérnök, Naszluhácz István segédmérnök, Mokry Imre segédmérnök, Kabay György segédmérnök, Klein Lipót segédmérnök, Lazarovits Lázár Lajos segédmérnök. Horny Sándor hivatalnok, Rosznaky Sándor hivatalnok, Hasenfeld Ábrahám hivatalnok, Kubinyi Béla hivatalnok. Frank Béla hivatalnok. Faragó Adolf hivatalnok. Kemény Gyula hivatalnok, dr. Blaskovits Béla fogalmazó, Szeverényi Sándor hivatalnok, Koller Károly hivatalnok, Lendáczky Mihály hivatalnok, Rácz István hivatalnok, Merza János hivatalnok, Horkay Árpád hivatalnok. Vörösmarty Béla hivatalnok. Kondor Mihály hivatalnok, Otte Ferencz hivatalnok, Justh Géza hivatalnok, Weber Nándor hivatalok. Zeiner Tivadar hivatalnok, ifju Petényi Ottó hivatalnok, Rádóczy Lajos hivatalnok, Dobronyi Ödön irodatiszt, Ertl József hivatalnok, Huber Ernö hivatalnok, Makucz Gyula hivatalnok, Banovits László hivatalnok, Rohay Béla fogalmazó, Gara Sándor segédmérnök, Gengel Henrik segédmérnök, Feriig Salamon segédmérnök, Straner Kamill segédmérnök, Blumenstein Armin segédmérnök, Éliás Armin segédmérnök, Bondi Mózes Miksa segédmérnök. Heim Gyözö József segédmérnök, Keek Jakab hivatalnok hivatalnokká, váradi Solymossy András irodatiszt irodatisztté, Porscht Vilmos hivatalnok. Szél Gyula hivatalnok, Fál László hivatalnok, Goldschmidt Mór hivatalnok, Jakab Emil József hivatalnok, Kohn Zsigmond hivatalnok, Mátéfi Lajos hivatalnok, Csisztay Károly hivatalnok, Bátori Miklós hivatalnok, Regéczy Mihály hivatalnok, Franke Flóris hivatalnok, Nagy Ferencz hivatalnok, Heller Lajos hivatalnok, Löwinger József hivatalnok, Fekete Károly hivatalnok, Bartók Jenö hivatalnok, Herrnfeld Gyula István hivatalnok, Ferenczy Gyözö hivatalnok, Kozma Rezsö hivatalnok, Müller Lajos hivatalnok, Zekán János hivatalnok, Csuka György hivatalnok, Halmágyi Endre hivatalnok, Pongrátz Antal hivatalnok, Csajághy István hivatalnok, Sebök Béla hivatalnok, Merk Albert Ferencz hivatalnok. Pogácsa Mihály hivatalnok, Grósz Miksa hivatalnok, Körfy Andor hivatalnok, Dittert Benedek hivatalnok, Stein Gyula hivatalnok, Haffner Géza hivatalnok, Schermann János hivatalnok, Takáts Lajos hivatalnok, Jusztiez Dávid hiva- nok, Szabadkay Emil hivatalnok, Steinhof Sámuel talok, Somogyi János I. hivatalnok, Fischer Zoltánhivatalnok, Garazsi Samu hivatalnok, Puskás Ödön István hivatalnok, Jánszky Jenö László hivatalnok, hivatalnok, Maiinka Ferencz hivatalnok, Salczer Jenö Schwarz Dávid hivatalnok, Kökényesdi János hivatalnok, Krotzer Jakab hivatalnok, Kovác Béla hiva- Ferencz Antal hivatalnok, Turtsányi Béla hivatal- hivatalnok, Mészáros Béla II. hivatalnok, Müller talnok hivatalnokká; Kulcsár Sándor számtiszt, nok, Winkler Ármin II. hivatalnok, Szmerek Gyula Demetrovits György számtiszt, Nyiri Géza számtiszt, hivatalnok, Kónya Mihály hivatalnok, Erdey Béla Houchárd Géza számtiszt, Fritz József számtiszt hivatalnok, Pécsi Zoltán hivatalnok, Kigyosi számtisztté; Polgár István irodatiszt irodatisztté ; György hivatalnok, Kijátz János hivatalnok, Csá- Büchler Ferencz mérnök-gyakornok, Senor Aladár hivatalnok, Bartha Sándor hivatalnok, Weisz Jenö hivatalnok, Gärtner Ferencz hivatalnok, Erényi Ábrahám hivatalnok, Bartóky József hivatalnok, Mallitza Elek hivatalnok, Leykam Ottó Nándor hivatalnok, Gedeon Lajos hivatalnok, Gonda József II. hivatalnok, Fischer Adorján Imre hivatalnok, Willner Ferencz hivatalnok, Andrássy Géza hivatalnok hivatalnokká; Pilch Béla mérnökgyakornok, Deutsch József III. mérnökgyakornok segédmérnökké ; Szende Géza hivatalnok, Antóny Károly hivatalnok, Bleuer Béla Bernát hivatalnok, Czukelter Gábor hivatalnok, Stáhly Ödön hivatalnok, Miklós Ferencz hivatalnok, Vérbovszky József hivatalnok, Mautner Jakab hivatalnok, Eördeögh Elöd hivatalnok, Zipek Jenö hivatalnok, Soó Ernö hivatalnok, Pál István hivatalnok, Kutscha Lajos hivatalnok. Silberer Sándor hivatalnok, Richter Gyözö hivatalnok, Bartha Gerö hivatalnok, Joachim Ferencz József hivatalnok, Busa József hivatalnok, Veber Géza hivatalnok, Kósa Lajos hivatalnok, Varga Jenö II. hivatalnok, Strovszky Lajos Ágost hivatalnok, Solti Béla hivatalnok, Oberhammer József hivatalnok, Hecht Samu hivatalnok, Klein Emil hivatalnok, Krausz Lajos Jenö hivatalnok, Kurucz Károly hivatalnok, Timkó Lajos hivatalnok, Schleifer Imre hivatalnok, Papp László hivatalnok, Bommersbach Gyula hivatalnok, Nagy Sándor József hivatalnok, Szilágyi József hivatalnok, Sperger József hivatalnok, Adi Sándor hivatalnok, Jilly Béla hivatalnok, Steffanovits István hivatalnok, Kajári László hivatalnok, Kovács Jakab hivatalnok, Tóth Lajos II. hivatalnok, Herbert Tivadar hivatalnok, Huber László hivatalnok, Bányai László hivatalnok, Szamoszegi Kovács Sándor hivatalnok, Szita Jenö hivatalnok hivatalnokká, Jakobi Arnold mérnök gyakornok segédmérnökké, Klein Sándor irodatiszt irodatisztté, Buzás Mihály mérnök gyakornok, Meltzer Kornél mérnök gyakornok, Luria Jakab recte Gyula mérnök gyakornok, ez utóbbi ideiglenes minöségben, Marer Lipót mérnök gyakornok, Felsmanri József mérnök gyakornok, Lehel Tóbiás mérnök gyakornok segédmérnökké, Góth Manó irodatiszt irodatisztté, Helisehauer Róbert mérnök gyakornok, Spitzer Jenö mérnök gyakornok, Stern Mór mérnök gyakornok, Popper Henrik mérnök gyakornok, Lipthay Károly mérnök gyakornok, Palmer Arthur mérnök gyakornok, Poldesz Richárd mérnök gyakornok, Müller Alajos mérnök gyakornok, segéd mérnökké, dr. Gáll Hermann segédfogalmazó fogalmazóvá, Tuschák István mérnöki gyakornok, Pick Arthur mérnök gyakornok, Várady Géza mérnöki gyakornok, Kovács József III. mérnök gyakornok, Horovitz Lajos mérnök gyakornok. Fränkel Otto mérnök gyakornok segédmérnökké, dr. Jeney Kristóf Alfréd segéd-fogalmazó fogalmazóvá. A VI. rangfokozat 2-ik osztályából ugyanazon rangfokozat 1-sö osztályába elöléptettettek : Farkas Béla László hivatalnok, Travnik Gábor Bedö Bendeguz hivatalnok, Gáthy Gyula Albert hivatalnok, Gyurgyik Ferencz Gyula hivatalnok, Regner Károly Béla hivatalnok, Ráth Mátyás Antal hivatalnok, Kertész Ármin hivatalnok, Kende Rezsö számtiszt, Hoffmann Ferencz I. számtiszt, Lifke Valói György számtiszt, Matuskovits János számtiszt, Waigand Károly Ágost számtiszt, Hodosy Gyula irodatiszt. A VI. rangfokozat 3-ik osztályából ugyanazon rangfokozat 2-ik osztályába elöléptettettek : Baross Jenö István hivatalnok, Erdös Ferencz hivatalnok, Magyar István hivatalnok, Katona (Kaufmann) Béla hivatalnok, várbogyai Bogyay Aladár hivatalnok, Teitelbaum Kálmán hivatalnok, Kirschbaum Manó hivatalnok, Fillkorn Károly hivatalnok, Bercsényi Lajos hivatalnok, Gruber Gy. Vilmos hivatalnok, Prager Ferencz hivatalnok, Demeter Károly hivatalnok, Rózsa János hivatalnok, Schön Arnold hivatalnok, Kovacsics József hivatalnok, Fischer Mihály hivatalnok, Schnell Frigyes János hivatal- nyi Ferencz hivatalnok, Horváth József H. hivatalnok, Hecht Lipót hivatalnok, Szigeti Géza hivatalnok, Nemecskay Dezsö hiv., Pospischil Ferencz hivatalnok, Silbiger Ármin hivatalnok, Schneider József Róbert hivatalnok, Kajári Sámuel hivatalnok, Regényi Kálmán hivatalnok, Listl József hivatalnok, Schulmann Lipót hivatalnok, Kassai Károly hivatalnok, Kriglstein Ferencz hivatalnok, Hegymegi János hivatalnok, Prokesch Antal számtiszt, Klemencsics István számtiszt, Schleicher Ferencz számtiszt, Hesz Nándor számtiszt, Décsy Mihály számtiszt, Schack K. József számtiszt, Lövi Sándor számtiszt, Szabó Gyula számtiszt, Halassy Károly irodatiszt, Bartók Béla irodatiszt, Ürmössy Tivadar irodatiszt, Kliegl Rezsö hivatalnok, Danda Pál hivatalnok, Bocsor Kálmán hivatalnok, Stern Dávid irodatiszt, Heller Salamon számtiszt, Papp Ödön hivatalnok, Pollák József IL hivatalnok, Horilly Géza számtiszt, Sebe István segédfogalmazó, Schnitz Simon hivatalnok, Urbanovich Tihamér hivatalnok, Horváth Elemér hivatalnok. ÜZLETI HETI SZEMLE. Gabona. Az idö teljesen kiderült és a hömérséklet lényegesen emelkedett. Csapadék csak szórványosan fordult elö. A tavaszi munkálatokat már megkezdették és a vetések állása felöl a panaszok nagyobbára megszüntek. A vizállás ismét emelkedö. Ami a külföldi panaszokat illeti, a forgalom mérsékelt és az árak a kontinentális tözsdéken alig mutattak változást Amerikában az árak olcsóbbak lettek. Angliában a hét elején még magasabb árakat fizettek, az érdeklödés késöbb megcsappant. A franczia piaczokon a fogyasztás tartózkodó. Németalföld, Belgium, Németország és a Svájczban gyenge kereslet mellett, az árak alig változtak. Nálunk korlátolt volt a forgalom és az árak csökkentek. Az üzleti hét részleteiröl a következöket jelenthetjük: Buza. A kedvezötlen lisztüzlet a malmokat tartózkodásra kényszeritette, az üzlet ellanyhult A napiforgalom csupán néhány malom bevásárlására szoritkozott. Az árak a mult héthez viszonyitva 5 krral olcsóbbak. A forgalom alig 80,000 métermázsára rug, mig a hozatal e hétén 58,837 métermázsa lett.

19 Vasárnap, márczius 13. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, oldal. Rozs. A forgalom nehézkesen alakult A fogyasztás rezervált és a mult heti árakat csak nehezen engedélyezte. Minöség szerint 8.65 S.SÖ forinot fizettek helyben. Idegen rozs nem volt forgalomban. Árpa. Takarmány czélokra gyengén van kinálva és hizlalóknál teljes árakat * er el. Minöség szerint frtot jegyzünk. Zab. Az eladott 0ÜO méterniázsáért szin és tisztaság szerint 6SU 7*10 frtot fizettek helyben. Tengeri. 0 áru helyben 5-0 frton jegyez. Uj ttügtiitit Karczagon 510 frt. Szarvason 505 frt, Kisújszálláson 5 10 fiu.»t fizettek. Bánsági és bácskai tengeriért budapesti paritásra 55 frt érhetö el. A hét vége fele a hangulat c.-.eudes. Ol3jmagvak. Az árak névlegesek, a forgalom elenyészöen csekély. Jegyeznek : Káposztarepcze forintot.' Lenmag U.75 forintot. Gomborka frttal. Vadrepcze frton. Repczeolaj. Kielégitö kereslet mellett jegyez nagyban 35. forint, kicsinyben 36 forintot Budapesten. Repczepogácsa. Szilárd irányzattal jegyez Budapesten. Liszt és korpa. A lisztüzlet a lefolyt héten nem javult. Felsö fajtákban egyes malmoknál hiány van. de a középsö és alsó fajtákban a kereslet általában csekély. A buzaüzletben beállott ingadozások a vevöket megriasztották, akik csakis a legsürgösebb szükségletük beszerzésére szoritkoztak. A külföldi üztet folyvást pang. A korpaüzlet változatlan ; goromba korpában nagy hiány van s annak ára drágább is lett. Árjegyzéki átlagárak: ö'0 lti.ihj lti.60 1H.20 I7.9U 7 7VI 8 F G kilónkint, zsákostul. Budapesten szállitva. Vetömagvak. A forgalom és különösen a heremagbeli a lefolyt héten rendkivüli nagy mérveket öltött. Vörös lóhere. Mindenféle minöségü árunak igen erös kereslete van és már is áremelkedést jelenthetnek. Az európai eredetü magvaknak emelkedö árai nem folynak be az amerikai áru olcsóbb árfolyamára, az amerikai áru folyton és változatlanul alacsony ár mellett marad. Luczerna. Ennek is igen erös keleté van, azonban csakis meghizható eredetü árura vetnek ügyet. Bükköny szintén jó kereslet tárgyát képezi, árfolyama kissé emelkedett. Takarmányrépa. Az igen erös kereslet nagy idényeket támaszt a minöség tekintetében, amelyeket néhány fajtából már csak nagy nehezen lehet kielégiteni. Minden jel arra mutat, hogy még n:ieluit elérkezik az idény vége, szolid, megbizható áru egy fajtából sem lesz már kapható. Jegyzések nyersáruért 100 kilonkint Budapesten : Vörös lóhere, uj 0 7 forint, Vörös lóhere, mult évi 36 0 forint, Luczerna, magyar, mult évi ö 50 frt. Luczerna, franczia, uj Q3 70 forint. Luczerna olasz, uj 5-55 forint, Baltaczim forint, Muhar forint, Bükköny frt. Hüvelyesek. A lefolyt héten valamivel élénkebb volt a hangulat e czikkekben, bab törpe 7 forint, gömbölyü 7 forint, fehér forint, barna G forint Borsó 9 11 frt. Lencse forint. Köles forint Kása forint. Kendermag Bükköny forintig. Szesz. A szeszüzletben e héten szilárd irányzat uralkodott és a szeszárak szilárdan a mult heti jegyzés szerint záródnak. Finomitott szeszben a kereslet még folyton élénk és több tétel forinttal kelt el. Vidéki finomitógyárak szintén egy áron kinálnak Budapestre szállitva. Élesztöben gyér keresletek folytán ismét l!z forinttal emelkedett és forinttal kelt el. Mezögazdasági szeszgyárak részéröl kontingens nyers szesz forinttal felsömagyarországi állomásokhoz szállitva. A kontingens nyersszesz ára Budapesten forint. A kfritel e héten néhány tétel finomitott szeszt vásárolt. Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan jegyeznek: Losoncz, Kenyérmezö, Nagyvárad 1! i forinttal drágábban. Budapest; zárlatárak e héten. Finomitott szesz , élesztöszesz , nyersszesz adózva adózatlan (exkontig) , Denaturált szesz Az árak liter fokonkint hordó nélkül bérmentve budapesti vasutállomáshoz szállitva, készpénzfizetés mellett értendök. Bécs. Kontingens nyersszesz e heti zárlat-ára frton keit azonnal szállitásra. Prága. Adózott tripplószesz 56 56Vs frton kelt el. Adózatlan szesz 19. frt. Arad. Szilárd irányzat mellett finomitott szesz forinton kelt el. Losoncz. Élesztöszesz nagyban forinton kelt el. Kenyérmezö. Finomitott szesz 57. JVagjr-Pa* rad. Szesz 25 krral emelkedett. Trieszt. Kiviteli szesz 11. forinton 90 százalék hektoliterenkint tartályokban szállitva. Czukor és kávé. Budapest, márczius 12 Czukor. Finomitvány prima forint koczka3s frt, Pilé bq frt, kristály czukor 35 frt, Candis fehér 6 frt, Candis sárga 1 frt, Szölöczukor 25 forint^ mind nagyban ab Budapest. Kávé : Braziliai fajokban az irányzat még folyton ingadozó ; nyugotindiai és egyéb finom fajok ára inkább emelkedö. Árak: Santos good average 2 3 frt, Santos superior 5 8 frt. Portorico forint, Jáva, sárga forint. Menado ferint, detto barna forint, Carracas forint, Laguayra HÖ 9«j forint, Jamaica forint, Salvatore 75 b5 forint. Lahal 100 forint, galocca Hodeida frt, kiválóan nagyszemü 115 frt, Középamerikai 10 forint, Rio forint, W. J. B. loti 1S forint, detto gyöngy forint, Viktoria 8 55 forint, detto gyöngy forint, SaMos-gyöngy 70^ furint, Bogotá forint, Lávé-gyungy forint, Guatemala irt. Minden ab Trieszt, nagybani vételnél. Gyapju. Ay utolsó két hét forgalma körülbelül 1000 bal középminöségü gyapjúból állott, mely némi árcsökkenés mellett kelt el. Fizettetett: fehér tavaszi sryapju , hibátlan bácskai , hibái egynyiretü 90 96, hibátlan Dáii gyümölcs és iüszqrek.budupesi, márczius 12.Datoly&: Kalifát frt, alexandriai 21 2 forint, koszorú 15 forint, szabadon forint. Füge: koszoru 15. frt, Calamata frt, kosáráru frt, szabadon 12 1-i frt, Puglia frt. Szolima frt. Maratonissi forint. 3/ogyorJ: Sicziliai 23. forint, nápolyi hosszu 3 3y frt, isztriai 3 35, Levante hámozott 3 35 forint, Le-vante forint. Szent Jáncskenvér, Pagiia friss forint, Mandula Avolá courris forint, MolfetLa 80 frt, Catania 8 [frt, Pálma 86 frt, Girgenti 87 frt, Bari forint, édes Pugiiai forint, dalruát uj, S0. 82 frt, armelin 5 frt. Pignol 62 frt per láda. Mazsolaszölö: Vourla 36 3S forint, extra Vourla 0 2 frt. Elemé 22 frt, vörös Samos 18 frt, fekete Thyra 16 forint, fekete Samos 22 forint. Bors. Singapore fekete frt. Penang fekete 7 8 frt/detto fehér 76 frt. Gyömbér bengáli forint. Szegfüszeg 0 frt. Fahéj 56 forint, fahéjtörmelék 28 forint, babérlevél 10 forint. Rizs. Valamennyi faj fél forinttal emelkedett. Zsiradékok. Az amerikai kabolsürgönyök, nemkülönben a nám«. piaczok (Berlin, Hamburg, Bréma) jelentései a zsiradékáruk igen szilárd irányzatát hozzák. Hazai készletünkröl már eddig is tájékozva voltunk, ellenben nem volt mostanáig biztos tudomásunk arról, hogy az amerikai elöállitás sem képes a keresletet kielégiteni. Ezen körülménynél fogva szakkurökhen biztosra veszik, hogy a zsiradéktercnények árai már a legközelebbi jövöben emelkedni fognak, söt az a feliegás kezd mindinkább tért foglalni, hogy a zsiradékok már rág el nem ért magas árakon fognak jegyeztetni. Hazánkban az elmult héten igen csokiiy volt a forgalom. Szogod: Forgalom csekély, hangulat szilárd. Jegyeznek: disznózsir frt. nehéz szalonna frttal, könnyü szalonnát frttal, hajat frttal. Debrecaen : A kinálat igen korlátolt, üzlet jelentéktelen. Jegyeznek: disznózsirt 62. frt, nehéz szalonnát sózoltat frt, ó-háj at 6 frttal. Budapest: A lefolyt héten egyetlenegy nagyobb kötés sem létesült, a forgalom kinálat hiányában szünetel. Jegyeznek: I-a pesti disznózsirt frt, pénz 57 frt áru, 3 /ioo-os fehér táblaszalonna 52. frt, pánz frt áru, */ioo-os fehér iáblaszalonna 52. frt pénz, frt áru, /ico-os füstölt táblaszidonna 56. forint pénz, 57. forint áru. Bécs. Az e heti vásáron a mult heti sertésárakon vettek, söt a vásár vége felé V2 1 krajczárral magasabb árakat is fizettek. Zsiradékárukban a forgalom még mindig szük korlátok között mozog és disznózsir 56 frt, 3 /ioo szalonnát 55 frttal jegyeznek. Amerikai zsir szilárd irányzatot követ. Petroleum. Az ujra rendelkezésre álló olcsó hajófuvar sem voll képes kedvet elöidézni, és igy a j.earnpagne" végleg befejezödött. A tartósan kedvezö idöjárás kizár minden nagyobb fogyasztást és igy most már meglepetések teljesen ki vannak zárva. A gyárak készletei elegendöek lesznek a tavaszi és nyári momentán elszállitásoknak és igy összes igyekvésük a jövö nyersanyag beszerzésére irányul. Magyar nversolajra vonatkozó kósza hirek egy pillanatra felkeltették a figyelmet, de azok most már ismét abszolute tekinteten kivül maradnak, miután ha nem is légböl kapottaknak, de nagyon is túlzottaknak bizonyultak. A beszerzendö nyersolajok különbözö eredetüek lesznek, de a mennyiségek arányszámai még nem állandóak; hogy azonban orosz nyersolaj még mindig lényegesen szerepelni fog. az már most is bizonyos. A galicziai nyersolaj ára, jóllehet a készlet igen nagy, rendkivül állandó, amit a produezensek összetartásának tudhatunk be. A raffinatumok állomás árai ez idö szerint már senkit sem érdekelnek és egyedül a megkezdett mezögazdaság olaj-szükséglete képezi az élénkebb üzleti életet. Nagybani jegyzések: A köolajfinomitógyár, fiumei egy csillagos (amerikai) petróleum : 21. frt. Három csillagos (orosz) petróleum: frt. Brassói prima : 15. frt. A magyar petroleumipar-részvénytársaság: Császár olaj : 2. forint. Egykeresztes petróleum: frt. Orosz háromkeresztes petróleum: frt. Két keresztes petróleum : frt. Budapesten, 100 kilogramm tiszta suly után, nettó tara, hordóval együtt (ingyen hordó). Világos hengerolaj I. számu: 32. forint. Sötét hengerolaj li. számu : 30 frt. Könnyü gépolaj III. számu : 16. frt. Nehéz gépolaj IV. számu : 19. irt. Keverö olaj (tisztitó olaj) X. számu : 12. forint. Keverö (nehéz, faj súlya 0.905). XI. számu : 1. frt. A X. és XI. számu olaj, fénytelen minöségben egy és V* forinttal drágább. Budapesten, 100 kilogramm tiszta suly után, tonet tara, ingyen hordóban, per cassa, 2 százalék árengédménynyel. Orsovai Standard White (Salon)- petroleum : frt. Az Apolló ásvány-olaj gyárrészvény társaság árai: Liliom-császár-olaj : frt. Egy sziv-petroleum: frt. Csillag-kereszt: lü. frt. Lámpaolaj : frt Budapesten, nettó cassa 100 klgronikint, ingyen hordóban, 20 százalék tara. Apolló III. számu gépolaj : forint. Budapesten, 100 kilogrammonként, hordóval együtt, nettó tara, per cassa 2 száz. árengedménynyel vagy váltóval négy hónapra. Egyes hordók 25 krral drágábbak. Üres petroleumos hordók ára : 2.05 forint. Üres olajos hordók ára: 1.30 frt. Ásványolajok: Jóllehet az orosz nyersanyagból készült olajok igen keresettek, föleg a galicziai olajok könnyebb minöségei olcsóbb áraikkal már is erösen tért hóditanak. Orosz nyersanyagból gyártott : Hengerolaj (magas gyuladási fokkal): 26. forint. Igen nehéz gépolaj (fajsulya ) 2. frt. Nehéz gépolaj : ( ) 22, frt. Könnyü gépolaj ( ) 20. frt. Orsó olaj (900) 15. frt. Tisztitó olaj (885) 13. forint. Vulkán-olaj : 10. forint, Budapesten, 100 kilogrammonkt, én ingyen hordóban, nettó tara. Nem orosz nyersanyagból gyártott olajok a minöség szerint két-négy forinttal olcsóbbak. Kötött-, szövött-, rövid- és diszmüáruk. Pamut. Liverpool per prompt 3 22 /e, október-deczember 3 22 /o7. Amerika V?.2 drágább. Az uj ter* mésre a kilátások kedvezöek, a készlet még elég nagy s az olcsó árak szilárdulása a közel jövöben biztositva van. Jó, hogy a fél- és egész gyártmányok árai nem szenvedtek az ingadozó jegyzéseken. Pamutfonál változatlan. Selyem, különösen japán, lanyha, olaszfajok jobban keresettek. Örömmel tapasztaljuk, hogy a szalagdivat után ujra a paszomántdivat, kezd hóditani. A gyárosok föképen az olcsó pamutvúsárlás alapján sok uj és szép mintát hoztak forgalomba s a iconfekczióhelyek különösen Csehországban már nagy megrendeléseket tettek e czikkben. Nemzeti szalag a közelgö jubileum miatt erösen keresett. Idényczikkek, mint csipke, himzettáru, harisnya, munkásing jól fogynak. Diszmü- és norinbergi czikkekben több változást jelenthetünk. Az olcsó bádeni fából sok bádeni sétabotot hoztak forgalomba, mi föképen olcsó ára miatt kelendö és divatos. Nyersbör szilárd és kedvezöen hat az egész gyártmányokra. Aczéláru, föképen evöeszközök a közelgö izraelita ünnepek miatt jól fogynak. A pipagyárosok áremelési mozgalma teljes kudarezot vallott; a rossz üzletmenet miatt raktáraik nagyon megteltek s a gyárosok kénytelenek voltak munkásaik javarészét elbocsátani, s nagy készletüket értékesiteni, amit csak az árak redukálásával érhetnek el. Nickelezett pipa 90 krajczár, nickelpipa 1 forint 25 krajczár. A bécsi napés esernyögyárosok a magyar ujonnan alakult gyár rovására erösen redukálták az árakat. A szabadverseny fegyvere, a hazai iparvállalatok rovására. Milyen jó volna a magyar vámhatár, ha csak néhány évre is, mig iparunk megerösödik és versenyképes lesz. A nagy töke és régi ipar minden mechanikai vállalatunkat válságossá tették s kárba vesz az állam nagy pénzáldozata s kereskedök minden jó indulata. Az üzlet lassan megindult s csak a rendkivül rossz inkasszo neheziti az áruk elküldését. A vasárnap kezdödö vásárra már sok vidéki jött fel s élénkiti, ha mesterkélt alapon is a keresetet. Vas. A lefolyt héten a vaspiaczon meglehetös élénkség uralkodott, a vidéki kereskedök elég nagy számban képviselték a vevöelemet, viszont a vasgyárak ügynökei is igyekeztek a kedvezöbb idöjárásnak megfelelöen, a piaczon nagyobb számban megjelenni. A kereslet és kinálat egymásra való kölcsönös hatása következtében a nyersvas árak szilárdak. Budapesti helyi árak 100 kgként készpénzfizetés mellett 2% leszámitolással magyar nyersvas.5.65 forint, Bessemer nyersvas forint, witkowitzi nyersvas forint, fél-nyersvas forint, ócska vasai: nehezebb vasdarabok forintkönnyebb vasdarabok forint, elsörendü öntött vastörmelék forint, égett öntött vastörmelék forint 100 kilogrammonkint készpénzfizetés mellett

20 20. oldal. Budapest, ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, márczius 13. MINDENFÉLE. Müfogsor egy kutyának. Már hiába, a századvégiesség kiterjed az állatvilágra is. A libériás, czipös, szemüveges kutya után megjött az elsö hamisfogu kutya is. Egy elökelö londoni fogorvos észrevette, hogy a kutyája elaggott és alig tud valami szilárdabb táplálékot magához venni. Nem azért vagyok fogorvos, mondotta, hogy fogatlan teremtés járjon a házamban. Elövette a kutyát, narkotizálta és két erös, hiánytalan fogsort rakott a szájúba. A kutya, fölébredvén. roppant kényelmetlenül érezte magát a kiköphetetlen fogakkal szájában. Fujt, köpködött, kapargált szegény, de csak nem tudta sehogysem kikaparni a fogait. Egy hét mulva azonban egészen megbarátkozott a mesterséges szerszámmal, söt határozottan ürült is neki, mert evöképessége teljességében visszatért. Az utolsó londoni kutyakiállitáson részt is vett, és igen nagy nézöközönsége is akadt. Chimay herczegnö a mult században. Ennek a századnak egyik legnagyobb botránya a Chimay herczeg felesége, Ward Klára nevéhez füzödik. aki köztudomás szerint megszokott Rigó Jancsival, a világ legszerencsésebb czigányprimásával. A Chimay herczegi családban, ugy látszik, tradiczió az. hogy férfi tagjai feleségeik révén válnak hiresekké. Csakhogy nagy a különbség a mult és a jelen között. Ward Klára világszerte megbámult szép asszony, mig egy mult századbeli Chimay herczegnek épen a csunya felesége szerzett európai hirnevet. Saint-Simonnak, a hires pamflett-irónak volt egy leánya, piczi termetü, szeplös arczu, széles száju, nagy orru, idomtalan, alaktalan teremtés, maga a megtestesült csufság. Soha senki nem látta, emberek közé nem bocsátották, apja gondosan öriztette palotájában, mégis legendák keringtek a csufságáról. És erre a leányra pályázott Chimay herczeg. Saint-Simonnak, a leány apjának ugyanis nagy befolyása volt a franczia régensre, s ugy látszik, erre a befolyásos összeköttetésre volt szüksége Chimay herczegnek. Saint-Simon öszintén feltárta elötte a valót ; a levélben, amit irt a herczegnek, szokása szerint valóságos karrikaturát festett a saját leányáról. Kijelentette azt is. hogy az ö befolyására ugyan ne számitson. Chimay herczeg azonban olyan állhatatosan megmaradt a szándéka mellett, hogy Saint-Simon utóvégre is kénytelen volt a leányát hozzáadni. Chimay herczeg, miután három éven át hiába esengett az apósa protekcziójáért, odahagyta Parist, meg a felesegét, de azért élete Végéig is törvényes férje maradt annak a csufságnak. XVI. Lajos gyermekkorából. A szerencsétlen végü XVI. Lajos nagy reményeket és várakozásokat keltett maga iránt még kicsi fiu korában. Korán fejlödött az esze és igen okos gyermek volt. Mirepoit érsek tréfából mindig azzal ijesztette, hogy neki titkos ablaka van, azon keresztül mindent meglát, ami a dauphin szivében történik. Egyszer Fleury biboros, a mindenható miniszter, évödve igy szólt a királyfihoz : De, hát számithatok-e a jövöben is a barátságára? Nem is gondol rám. ha nagy lesz s mindenki tisztelettel, hódolattal közeledik majd feléje. A királyok barátsága sohsem hosszu ideig tartó. De azért felelte a dauphin maga. elég jó ablakot szerzett magának a király szivében. Egy más alkalommal meg anyja, a királyné, Lesczinszka Mária, ugy szólt hozzá: Rossz fiu, mennyi gondot fogsz nekem okozni! Ugyebár, mamám szólt a kis királyfi mégis csak nagyobb bajod volna, ha én nem volnék a világon! A hold és a dadogás. Francziaország egyik vendéglöjében van egy ember, aki dadog, ha esik az esö, és folyékonyán beszél, ha szép idö van. Egy franczia orvos rájött, hogy a hold befolyásolja a dadogókat és e tekintetben nagyon sok megfigyeléseket tett. Az ö nyilatkozata szerint a dadogás fokozódik holdvilágos éjjeleken, vagyis feltünöbb olyankor, midön teli hold van, mint akkor, midön uj hold van. AZ UJ ZRINYIÁSZ (Politikai és társadalmi tréfás rajz.) Irta: MIKSZÁTH KÁLMÁN. (22) A becsületbiróság másnapra halasztott tárgyalásán csakugyan használt az argumentum. A Perjéssy-párti birák meghökkentek. Ez bizony igaz. A kopasz koponya eleget izzadott (mert a kopasz becsületbiró vitte a szót), látszott rajta a kinlódás, de nem birt semmi ellenargumentumot kifacsarni. Az ilyen fejnél a mészkö is hamarabb ad szikrát. Igaz vagy nem igaz, ök azért a felük felé szeretnék hajlitani az igazságot, mert ök birák, s oda argumentáltak, felhozván hetet-havat, hogy a felük még sem tartozik megverekedni Alapival. A másik Perjéssy-félc biró megbetegedett az éjjel tehát ujjal kellett öt pótolni: báró Harkányi Frigyessel. Ez legalább szeretetreméltó ellenség, (vagy biró mert mindegy) közbe-közbe vidám adomákat szött. Ezeket már hallottam jegyzé meg Zrinyi. Hol? Kitöl? kérdé Harkányi röstelkedve. Még csáktornyai lakos koromban az ottani plébánostól. A becsületbiróság gonoszul mosolygott a régi adomákon, de Zrinyi gavallérosan viszonozta egy ujjal : Olyan világ van itt ti köztetek mondá kedélyesen, a tárgyalás argumentumaira czélozva mint az én gyerekkoromban volt Ferdinand és János alatt : Ferdinand is nevezett ki a megyémbe, Somogyba, föispánt, Szapolyai is. A Ferdinand föispánja is megyegyülést hivott össze Kaposvárra és megalakitotta a tisztikart : alispánt, szolgabirákat, községi birákat, nemkülönben a Jánosé is. Már most aztán egy-egy faluban az egyik ember a Szapolyai hivének vallotta magát, a szomszédja ellenben már a Ferdinand pártján volt és igy tovább. Ha két különbözö párton voltak Péter és Pál és ha összepereltek, hát egyik is a maga szolgabirójához vitte a panaszát, a másik is. Volt ebböl nagy hercze-hurcza. Ha pedig egy párton voltak és elmentek teszem azt a Szapolyai-párti biróhoz, hát amelyik elvesztette a pörét, legott átpártolt Ferdinandhoz, ahol aztán okvetetlenül megnyerte a Ferdinand-párti birónál. Ezért tüntök ti fel nekem olyan nagyon ismerösöknek. Mintha már találkoztam volna az igazságaitokkal valahol. Hosszas vita után végre az elnök, a katonaviselt fehér aggastyán, az Alapiék argumentumainak adott igazat s meghozatott a határozat, hogy báró Perjéssy elégtételt tartozik adni Alapi Gáspárnak. Nagy érdeklödést keltett a fashionable körökben a párbaj hire. Egyébiránt mindenütt. Hogyne, az ördögbe! Párbaj egy exholttal! Egy Zrinyi-korabeli vitézzel. Aki különben ugy néz ki, mint egy beteg macska, vagy mint egy egészséges szabólegény. (Kricsi's Worte.) Ah a Perjéssy, a kedves Miska báró. Irigylendö egy miskaság! (Auch Kricsi's Witz.) Mon dieu, milyen rekord! Megvagdalni egy renaissance korabeli lovagot, egy afféle Bouillon Gotfriedet en miniature. A nevezetes esemény minden mozzanata reprodukáltatott a lapokban. Ezek a papir-orgazdák szeretik a vért. Nagy farizeusok. Ha meglátják a vért, lármáznak szörnyülködnek, közzé keverik könyeiket és a tintájukat, de szeretik, kimondhatatlanul szeretik a vért a másokét És a Belzebub segiti öket. Nagy szenzácziót tologatott eléjük. A párbaj, mely egy vivóteremben történt, könnyü sértés lévén, kardra ment, elsö vérre. Senki se gondolt szerencsétlenségre. A Miska báró már két év elött megkapta a bajnok czimet az Athletikai Clubtól, hát nem csirke; Alapi is tudja a módját, ha el nem felejtette, hát egy pár bravour-suhintást mutatnak s végzik valami szerény karczolással. A felek kiálltak s Alapi csak játszott egy darabig a kis báróval, még hátrált is, aztán mintha egyszerre megunta volna, hogy elég volt már, bizonyos vehemencziával csillant meg kezében a penge sajátszerü czikázással, amit, állitólag, egy arabstól tanult háromszáz és néhány esztendö elött. Egyetlen könnyed vágással, annyi graceszál, mint mikor egy almát akar valaki elegánsan kettészelni, a balhalántéktól kezdödve, végig a balszemen a szájpadláson, széthasitotta a Perjéssy koponyáját, ugy, hogy megnyilt a belseje, mint egy bibliotheka, a szeme pedig kifutott s az irtózatos vágás el nem végzödhetvén a koponyán, utat hasitott magának be mélyen a jobb vállpereczbe és ott átvágta az életeret. Élöemberek soha se láttak ilyet. A Toldi Miklós ereje lakott ennek a vézna embernek a sovány karjaiban. Ide, Farkas! Hamar Farkas I rohantak az orvosok a szivacsaikkal, tapaszaikkal, tüikkel. Alapi Gáspár ellenben leereszté a kardját nyugodtan és csendesen, a Perjéssy segédei felé fordult : Manu propria mondá az ö szatirikus fanyar mosolyával. Reménylem, elösmerik most már az urak, hogy az igazi Alapi Gáspár vagyok de Nagy-Kemlék. Azok szótlanul, megüvegesedett szemekkel néztek rá, mint egy természetfölötti szörnyetegre. Az orvosok mindent megtettek, amit lehetett, de nem volt mentség: az elvérzést nem lehetett megakadályozni, és az elöhivott mentök már csak holttestet találtak. Volt nagy megrökönyödés a városban. Az eset hire elterjedt, mint a futó-tüz, egy óra mulva már a kis bogárhátu házakban is beszélték, a Gellért alján és a távol Zuglóban fákat nyesegetö napszámosok közt folyt a szó : Megint bomlanak a nagy urak. Egyet lelöttek maguk közül. Ostoba mulatság. Mikor vadaskertjük van és löhetnének özet is vagy szarvast. Bent a város közepén a Korona-utczában pedig csoportokban álltak ki a bolt ajtók elé az inczi-finczi varrólányok, élörózsak a müvirágok között s sóhajtozva emlegették: Pedig, istenem, de szép fiu volt. A hordárok rikácsolva árulták a lapok rendkivüli kiadásait: Halálos kimenetelü kardpárbaj! A nemzeti kaszinó épületére kitüzték a gyászlobogót. A képviselöház folyosójára dr. Rosenberg Gyula hozta meg a hirt s ott mingyárt azt kezdték firtatni, hogy mit hagyott itt a halott; s minthogy nem volt egyéb, csak egy vadászeb-idomitó szövetkezetnek elnöke, azt találgattak, hogy kit lehetne a helyére tenni. Mint minden megüresedett hivatalnál a világon, itt is mingyárt mindenkinek Hieronymi Károly volt az elsö gondolata csak azután ágaztak szét a jóakaratok kevésbbé tekintélyes egyéniségek közt. A részvét a temetés napjáig (szombaton délután volt a Perjéssy temetése) óriási módon felcsigáztatott, részint a lapok czikkei által melyekböl csak néhány czimet kell fölemliteni : Középkori brutalitás A holt vitéz suhintása, Egy horvát Hombár részint azon megható részletek miatt, melyek kolportáltattak. A

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves Mióta van itt, itt született T-n? Én T-n születtem, idevalósi vagyok, és1989 júniusától vagyok iskolaigazgató. Hány roma gyerek jár körülbelül az iskolába

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz

Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz Fogalomtár A törvényalkotás folyamata: az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök, a kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozata: 97-99 T á r g y s o r o z a t a

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER 15-16-I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE 2014. szeptember 12-én 12 45 órai állapot szerint SZEPTEMBER 15. HÉTFŐ

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS 12-13-I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. május 12. 14 30 órai állapot szerint MÁJUS 12. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra ülés befejezése: kb. 21 00 óra,

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. november 03-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2013. december 2-án, hétfőn, 10 óra 45 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 1 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. január 31-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1/2012.(I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat Vagyonnyilatkozatokat kezelő ad-hoc

Részletesebben

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982)

Dmitrij Alekszandrovics Prigov. Moszkva és a moszkvaiak (1982) Dmitrij Alekszandrovics Prigov Moszkva és a moszkvaiak (1982) (részletek) Előhang Lássuk be, hogy a Pétervár- (Leningrád-) témát az orosz költészet kellő mélységében és adekvát módon még nem aknázta ki

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. május 23. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak: A

Részletesebben

brasnyó istván IN AETERNUM

brasnyó istván IN AETERNUM brasnyó istván versei IN AETERNUM Estelente a lehúzott redőny résein át jól látni a tengerészeket, ahogy tisztjeikkel együtt elhagyják a kocsmát az út túlsó felén, rézsút ablakunkkal szemben és körülállják

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte.

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte. Vörös István Himnusz a németekhez Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit az egészségükért folytatnak. Egésznek kell lenni mindenestől! Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit a betegségükért folytatnak.

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 09-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya:

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-13/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 14-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-8/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. június 23-ai ülésének J

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Eötvös József: A nemzetiségi kérdés. Horvátország.

[Erdélyi Magyar Adatbank] Eötvös József: A nemzetiségi kérdés. Horvátország. V. Horvátország. Ama lelkesedés, mely a magyar nyelv s irodalom iránt a mult század végével támadt Horvátországban talált leghamarább s legtöbb követőkre. Azon nehézségek, melyekre a nemzetiségi kérdés

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes.

A három biciklis leugrik az udvaron. A biciklit begurítják a pitarba. - No, most már szakadhat akár a vízözön is! Bent a csárda csendes. A HORTOBÁGYI ORGONA Hirtelen beborult az ég, mintha egy óriás hamuszínű ponyvával vonták volna be. A Hortobágy síkján hűvös fuvallat száguldott végig. A távolban morgott már a zivatar. A kocsiúton három

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI KRITIKA A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI O. I.-nak Csorba Győző (1916 1995) a kortársi kritika szerint a Nyugat harmadik költőnemzedékének tagja, s nevét Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes,

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben