Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok"

Átírás

1 Területfejlesztéssel kapcsolatos, leggyakrabban használt jogszabályok Jogszabály Jogszabály címe évi IV. törvény Az államigazgatási eljárás általános szabályairól évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvrl évi IV. törvény A vízügyrl 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes a közúti közlekedés szabályairól rendelet 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezés a szennyvízbírságról évi II. törvény Az egyesülési jogról évi LXV. törvény A helyi önkormányzatokról évi IV. törvény A foglalkoztatás elsegítésérl és a munkanélküliek ellátásáról 16/1991. (XII. 23.) ÖR. a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól évi I. törvény A szövetkezetekrl évi XXII. törvény A Munka Törvénykönyvérl évi XXIII. törvény a köztisztviselk jogállásáról évi XXXVIII. törvény Az államháztartásról évi LXXXIX törvény A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérl 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet a területi fépítészekrl évi IV. törvény A vízügyrl évi LV. törvény a termföldrl évi LXIII. törvény a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény évi XL. tv. közbeszerzésrl évi XLII. tv. az egyes közszolgáltatások kötelez igénybevételérl évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról évi LXXI. tv. (1994. évi energiaellátásról XLVIII. tv.) évi XCVII. törvény A légiközlekedésrl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelettel 15/1995. (XII. 23.) sz. ÖR. a kéménysepr-ipari közszolgáltatások kötelez igénybevételérl évi XXI. tv. A területfejlesztésrl és területrendezésrl évi LIII. Törvény a természet védelmérl évi LIV. törvény az erdrl és az erd védelmérl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel évi LV. törvény a vad védelmérl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996.évi CXXI. tv. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv.és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések 1996.évi CXXIV. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérl 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet A foglalkoztatást elsegít támogatásokról, valamint a Munkaerpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 184/1996.(XII.11.) Korm.rend. A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérl 189/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet a vállalkozási övezetek létrehozásának és mködésének szabályairól 27/1996. (X.30.) BM. rend. a kötelez kéménysepr-ipari közszolgáltatásokról évi XX. tv. (1994. évi XLI. tv.) gázellátásról XXIV. tv. A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttmködésérl szóló május 21-én, Madridban kelt Európai Keretegyezmény kihirdetésérl 1/12

2 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérl és kíméletérl évi LVIII. törvény A gazdasági reklámtevékenységrl évi LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelmérl évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztésérl évi CXXV. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérl szóló évi XXXII. törvény évi CXLIV. törvény A gazdasági társaságokról évi CLVI. törvény A közhasznú szervezetekrl 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-mszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeirl 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 89/1997. (V. 28.) Korm. rendelet a budapesti agglomeráció, valamint a Balaton kiemelt üdülkörzete lehatárolásáról 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrl és a kötelez adatközlés rendjérl 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérl 253/1997.(XII.20.) Korm.rend. Az országos településrendezési és építési követelményekrl Az Alkotmánybíróság 3/1997./I.22./ AB. Határozata évi XXVIII. törvény az állatok védelmérl és kíméletérl 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet Az önkormányzati fépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirl 18/1998.(VI.25.) KTM rendelet 1/1998.(I.23.) KTM-MKM 9/1998.(I.23.) Korm.rend. 32/1998.(II.25.) Korm.rend. 104/1998.(V.22.) Korm.rend. A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirl A memlékeken, a Világörökség Jegyzékbe felvett védett területen a reklámok elhelyezésének engedélyezésérl, a fennmaradásuk felülvizsgálatáról A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntéselkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól A helyi Önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérl 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatáskörérl 217/1998.(XII.30.) Korm.rend. Az államháztartás mködési rendjérl 2150/1998. (V.20.) Korm. hat. a taszári állami (katonai) repülések céljára szolgáló repültér megszntetésérl és közös felhasználású (polgári és katonai) repültér létesítésérl 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet a Területei Vízgazdálkodási Tanácsról 21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet A gépek biztonsági követelményeirl és megfelelségének tanúsításáról 45/1998.(VI.24.) IKIM rend. A kereskedelmi és fizet vendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minsítésérl 7001/1998.(BK 9.) BM irányelv 1999.évi XCII. tv. A céljelleg decentralizált támogatás pályázati rendszerének mködtetésérl A területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló évi XXI. törvény évi CXV. tv. az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló évi LXXVIII. törvény évi CXXI. törvény A gazdasági kamarákról 3/1999. (IV. 26.) Kgy. rend. a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról, ezen belül a 4. (1) bek. o) pont, és az 5. (3) bek. a), d), i) pontjai 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrl, valamint a telepengedélyezés rendjérl 2/12

3 103/1999. (VII. 6.) Korm. rend. a repültér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól 121/1999.(VIII.6.) Korm.rend. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 217/1999.(XII.27.) Kormányrendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 227/1999.(XII.30.) Korm.rend az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérl szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet, valamint a Központi Mszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet 21/1999.(IV.28.) GM rend. Az aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelés elirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-mszaki tervtanácsokról 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról évi C. törvény A számvitelrl évi CXII. törvény A Balaton Kiemelt Üdülkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról évi CXXXIII tv. A Magyar Köztársaság és évi költségvetésérl évi CXLI. törvény Az új szövetkezetekrl 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérl 31/2000.(III.14.) Korm.rend. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 32/2000.(III.14.) Kormányrendelet A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minségét érint tevékenységekkel összefügg egyes feladatokról 61/2000.(V.3.) Kormányrendelet A területfejlesztési önkormányzati társulások mködéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról 241/2000. (XII. 23.) Korm. r. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzdésrl, 242/2000. (XII. 23.) Korm. r. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól, 254/2000(XII.25.) Kormányrendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/2000.(III.3.) GM rend. az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelés elirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi mszaki dokumentációk megrzésének és hasznosításának részletes szabályairól 46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet A mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet 53/2000.(VIII.11.) FVM rend. az építipari kivitelezési, valamint a felels mszaki vezeti tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról A területrendezési és településrendezési jogosultságról 3/12

4 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvérl szóló évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefügg törvények jogharmonizációs célú évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmérl évi LXXI. tv. (1995. évi LVII. a vízgazdálkodásról tv.) évi LXXVII. törvény a szerzi jogról szóló évi LXXVI. törvény 24/2001(IV.20.) OGY hat. A területfejlesztési támogatások és a decentralizációs területekrl, a kedvezményezett területek feltételrendszerérl 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 20/2001. (XI. 14.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrl, a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeirl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérl 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemen hteljesítmény tüzelberendezések légszennyez anyagainak technológiai kibocsátási határértékeirl 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekrl, a helyhez kötött légszennyez pontforrások kibocsátási határértékeirl 1/2001 (I.5.) Korm. Rendelet A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 23/2001.(II.14.) Kormányrendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjérl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet 61/2001(IV.13.) Kormányrendelet A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a területi államháztartási hivatalok feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A területfejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 92/2001(VI.15.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl 123/2001.(VII.10.) Kormányrendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérl szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 163/2001 (IX. 14.) Korm. Rendelet A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjérl 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minsége védelmének egyes szabályairól 213/2001. (XI.14.) Korm. r. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl, 241/2001.(XII. 10.) Korm. r. a jegyz hulladékgazdálkodási feladat és hatáskörérl, 4/12

5 247/2001. (XII.15.) Kormányrendelet A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljelleg decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-elkészítési és elszámolási rendjérl, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 280/2001.(XII.26.) Kormányrendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2107/2001. (V.16.) Korm. hat. a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lév állami repülések céljára szolgáló repülterek fejlesztésérl 2162/2001. (VI. 27.) Korm. hat. a Taszári állami (katonai) repültéren polgári repüléseket szolgáló nyilvános repültéri szektor (polgári terminál) létesítésérl. 1/2001(I.5.) GM rendelet 11/2001(IV.19.) GM rendelet 22/2001(VIII.9.) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 33/2001. (XII.20.) GM rendelet az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelés elirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet 10/2001. (II. 9.) FVM rendelete a területi fépítészekrl szóló 21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet 44/2001.(VI.18.) FVM rend. Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, valamint Békés megyékben az egyes agrárgazdasági célok évi alap- és kiegészít támogatásáról 58/2001(IX.21.) FVM rendelet A Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, valamint Békés megyékben az egyes agrárgazdasági célok és évi alap- és kiegészít támogatásáról szóló 44/2001. (VI. 18.) FVM rendelet évi XXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló évi LXXVIII. törvény évi LXII. törvény A Magyar Köztársaság évi költségvetésérl 45/2002. (VII. 2.) KH. sz. Kgy. a megyei önkormányzati intézményeket körülvev erdmvelési ágba vonható fás határozat területekrl és felújításukról. 19/2002. (V. 8.) OM rendelet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-mszaki követelményeirl 3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet A kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 8/2002. (III. 8.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról 15/2002. (V. 14.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetleg memléki védettség 16/2002. (V. 14.) NKÖM rendelet felügyeleti jogok átruházásáról 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet A kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról 18/2002. (VII. 4.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetleg memléki védettség 21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet Egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetleg memléki védettség 24/2002. (XII. 25.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól 10/2002. (II.6.) KöViM rend. a légijármvel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjérl 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról rendelet 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának mérésérl, ellenrzésérl, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól 5/12

6 10/2002. (III. 26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról rendelet 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirl és alkalmazásuk szabályairól együttes rendelet 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról rendelet 20/2002.(II.27.) Kormányrendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szóló 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 23/2002. (II.27.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet 38/2002. (III.7.) Korm. rendelet A területfejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 96/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a zaj- és rezgésvédelemrl szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 240/2002.(XI.16.) Korm. A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrl szóló 220/1997.(XII.5.) Korm. rendelet 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsk építésügyi hatósági engedélyezésérl, üzemeltetésérl, ellenrzésérl és az ellenrökrl szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 274/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minsége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirl 290/2002. (XII. 27.) Korm. r. az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeirl. Hatályon kívül helyezte: 6/2004. (I.22.) Korm. rendelet. A folyamatban lév ügyekben az igénybe vett támogatás elszámolására a támogatások igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére még alkalmazni kell. Lásd. 6/2004. (I.22.) Korm. rendelet 13. (3) mondat 23/2002. (XI. 26.) GKM rendelet A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kiköt, komp- és révátkelhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kiköt, komp- és révátkelhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésérl, használatbavételérl, üzemben tartásáról és 1/2002. (I. 7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építipari kivitelezési, valamint a felels mszaki vezeti tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet 6/2002. (I. 15.) FVM rendelet Az erdrl és az erd védelmérl szóló évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet Az építészeti-mszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekrl, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról I. tv. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény évi VII. törvény A kulturális örökség védelmérl szóló évi LXIV. törvény XII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló évi LXXVIII. törvény XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervrl 6/12

7 2003. XXVII. tv. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XI. törvény évi XXXI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény évi XLV. tv. a köztisztviselk jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények évi LXXXVIII. tv. az energiaadóról évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról évi CXX. tv. egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek évi CXXVIII. tv. a Magyar Köztársaság közúthálózatának közérdekségérl és fejlesztésérl évi CXXXI. tv. a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvény évi CXXXII. tv. a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. és a területszervezési eljárásokról szóló évi XLI. tv. 1/2003. (IX. 9.) TNM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirl szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet 4/2003. (I. 30.) PM-BM e.r. A helyi önkormányzatok évben megillet normatív állami hozzájárulásról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, valamint a helyi önkormányzatok bevételeinek aránytalanságát mérsékl kiegészítésrl, illetve beszámításról. 11/2003. (V. 15.) PM r. A kincstári rendszer mködésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérl szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet 13/2003. (II. 26.) OGY h. A "Parlagfmentes Magyarországért" eseti bizottság tisztésgviselinek és tagjainak megválasztásáról 42/2003. (IV. 16.) OGY h. A kis- és középvállalkozások helyzetérl, gazdálkodási feltételrendszerérl szóló évi jelentés elfogadásáról 43/2003. (IV. 16.) OGY h. A kis- és középvállalkozások helyzetérl, gazdálkodási feltételrendszerérl szóló évi jelentés elfogadásáról 44/2003. (IV. 16.) OGY h. A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról 61/2003. (V. 28.) OGY. h. Az egyes területi folyamatok megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekrl 132/2003. (XII. 11.) OGY hat. a közötti idszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 3/2003. (I. 25.) NKÖM r. Egyes régészeti lelhelyek védetté nyilvánításáról, illetleg régészeti védettség 4/2003. (II. 20.) NKÖM r. Az örökségvédelmi hatástanulmány 6/2003. (III. 18.) NKÖM r. Egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetve memléki védettségének 7/2003. (IV. 3.) NKÖM r. A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetve memléki védettségének 13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelhelyek védetté nyilvánításáról, illetleg régészeti védettség 14/2003. (IX. 19.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok memlékké nyilvánításáról, illetve memléki védettségének 4/2003. (V. 8.) MeHVM r. A vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 5/2003. (V. 20.) MeHVM r. A kistérségi támogatási alap célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 4/2003. (III. 18.) MeHVM h. A Nemzeti Területfejlesztési Hivatal elnökének kinevezésérl 7/12

8 38/2003. (IV. 9.) ME határozat megyei közigazgatási hivatalok vezetinek megbízásáról 2/2003. (II. 26.) KvVM r. Az árvíz- és belvízvédekezésrl szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 15/2003. (XI.7.) KvVM. r. a területi hulladékgazdálkodási tervekrl 23/2003. (XII. 29.) KvVM r. a biohulladék kezelésérl és a komposztálás mszaki követelményeirl 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM a települési ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történ besorolásáról együttes r. 7/2003. (I. 14.) Korm. r. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérl 22/2003. (II.25.) Korm. r. A SAPARD évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetésérl 24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet A területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelés elirányzatok pályázati rendszerben történ felhasználása összehangolásának rendjérl 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet A területfejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet A térség- és település-felzárkóztatási célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 30/2003. (III. 18.) Korm. r. A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá es területeken kiadható üzemeltetési engedélyrl 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet A kedveztlen besorolású térségekben gazdálkodó mezgazdasági termelk éven túli hitelterheinek mérséklésérl 47/2003. (IV. 3.) Korm. r. a legkedveztlenebb helyzet megyék - Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj- Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg - felzárkóztatására szolgáló keretek felhasználásáról 68/2003 (V.15) Korm rendelet A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjérl szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. Rendelet módosítása 69/2003. (V. 15.) Korm. r. A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területérl, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekrl szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet a Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról 95/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126/2003. (VIII. 15.) Korm. r. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirl, 135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról 164/2003. (X.18.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrl, 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet az Országos Környezet- és Vízügyi Ffelügyelség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Figazgatóság és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatáskörérl 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról 208/2003. (XII.10.) Korm. r. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. r. 215/2003. (XII 10.) Korm. r. az Országos Statisztikai Adatgyjtési Programról, 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjérl 269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek 1030/2003. (IV. 9.) Korm. h. A Nemzeti Fejlesztési Terv elfogadásáról és a Kohéziós Alap Stratégiáról 1075/2003. (VII. 30.) Korm. hat. a Balatonnal kapcsolatos intézkedések 5/2003. (III. 24.) IHM r. A távközlési építmények engedélyezésérl és ellenrzésérl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 8/12

9 7/2003. (IV. 16.) IHM r. Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet 18/2003. (IV. 9.) GKM r. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 22/2003. (IV. 24.) GKM rendelet A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 25/2003. (IV. 25.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet A magyar légtér légiközlekedés céljára történ kijelölésérl szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM-HM-KTM együttes rendelet 59/2003. (IX. 30.) GKM rendelet a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 17/2003. (II. 25.) FVM r. A szakmai követelmények kiadásáról szóló 64/1994. (XII. 15.) FM rendelet 18/2003. (II. 25.) FVM r. A "Magyarország SAPARD Terve " kihirdetésérl szóló 53/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet 23/2003. (III. 4.) FVM r. Az évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összeg agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a szarvasmarha ágazat fejlesztésérl szóló 7/2000. (II. 29.) FVM rendelet 39/2003. (IV. 16.) FVM rendelet A földhivatalokról szóló 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet 40/2003. (IV. 16.) FVM r. Az erdrl és az erd védelmérl szóló évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 55/2003. (V. 20.) FVM. r. Az erdészeti hatósági eljárásban fizetend igazgatási-szolgáltatási díjakról szóló 56/1999. (VI. 16.) FVM rendelet 127/2003. (XII.17.) FVM rendelet egyes agrártámogatási földmvelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendeletek és hatályon kívül helyezésérl 2/2003. (III. 4.) FMM rendelet Az Aktív foglalkoztatási Célok támogatása fejezeti kezelés elirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999.(IV.28.)GM rendelet 6/2003. (II. 26.) ESZCSM r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mködésük feltételeirl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 12/2003. (III. 24.) BM r. Egyes építésügyi jogszabályok évi LIX. tv. az Országos Területrendezési Tervrl szóló évi XXVI. törvény évi LXXV. Törvény a területfejlesztésrl és a területrendezésrl szóló évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények évi LXXVI. tv. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény, valamint a természet védelmérl szóló évi LIII. törvény évi CIII. tv. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló évi LVI. tv évi CVII. tv. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetésérl CXXXVIII. tv. A bányászatról évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 10/2004. (VI. 12.) TNM rendelete a Regionális Fejlesztés Operatív Program végrehajtásában közremköd szervezetek kijelölésérl 189/2004. (XI. 29.) SMTT határozata Az SMTT Alapszabályának, valamint a Szervezeti és Mködési Szabályzatának elfogadásáról 39/2004. (V. 11.) OGY hat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérl szóló jelentés elfogadásáról 9/12

10 40/2004. (V. 11.) OGY hat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérl szóló jelentés elfogadásáról 41/2004. (V. 11.) OGY hat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program évi végrehajtásának helyzetérl szóló jelentés elfogadásáról 3/2004. (VI. 12.) MeHVM határozata a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnökhelyettesének kinevezésérl 22/2004. (XII.11.) KvVM r. a hulladékok jegyzékérl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 26/2004. (XII. 40.) KvVM rendelete a környezetvédelmi felügyelségek, a vízügyi felügyeletek és a nemzati park igazgatóságok illetékességi, valamint a környzetvédelmi és vízügyi igazgatóságok mködési területérl 30/2004. (XII. 30.) KvVM r. a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelete az Európai Uniós strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felels intézményekrl 4/2004. (I. 8.) Korm. rendelete a helyi önkormányzatok szennyvízelvezetés és -tisztítás céltámogatásának igénykielégítési sorrendjérl szóló 224/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/2004.(I.22.) Korm. R. az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésbl nyújtott kiegészít támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirl 25/2004.(III.3.) FVM rendelet a évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirl 47/2004. (III. 18) Korm. r. egyes környezetvédelmi jogszabályok 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérl 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirl 66/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt fejezeti kezelés elirányzatok régiók közötti felosztásának elvérl, a régiók forrásairól, a támogatások odaítélésének és felhasználásának szabályairól és a közmunkaprogramok támogatási rendjérl szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet az országos jelentség területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelés elirányzatok felhasználásának részletes szabályairól 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerzdés 87. cikkének (1.) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrl 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet a terület- és régiófejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól 113/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részeletes részletes feltételeirl szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 137/2004. (IV. 29.) korm. r. A tervpályázati eljárások részletes szabályairól 163/2004. (V.21.) Korm. r. a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27. ) Korm. r. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmérl 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minsége védelmének szabályairól 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyjt-gazdálkodás egyes szabályairól 224/2004. (VII.22.) Korm. r. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzdésrl, (241/2000. (XII.23.) hatályon kívül helyezésével) 10/12

11 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet a megyei (fvárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjérl, továbbá az egyeztet fórumok létrejöttének és mködésének szabályairól 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérl 271/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet a kistérségi megbízottak és a regionális koordinátorok jogállásának és tevékenységének részletes szabályairól 293/2004. (X. 28.) Korm. rendelete a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felels tárca nélküli miniszter feladatés hatáskörérl 296/2004. (X.28.) Korm. rendelet a Magyar Turisztikai Hivatalról 340/2004. (XII. 22.) Korm. r. a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelete az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelete a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenrzési rendszerek kialakításáról 364/2004. (XII.26.) Korm. r. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. r. 365/2004. ( XII. 26) Korm. r. a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. r. 382/2004. (XII. 29.) Korm. r. Az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1076/2004. (VII. 22.) Korm. határozat az Európai Terv ( ) kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteirl 1030/2004. (IV. 15.) Korm. határozat a többcélú kistérségi társulások ösztönzéséhez szükséges intézkedésekrl 77/2004. (IV. 29.) GKM rendelet az egyes fejezeti kezelés elirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrl szóló 40/2003. (VI. 19.) GKM rendelet 27/2004. (III. 4.) FVM rendelete az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébl finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által delegált feladatokról 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetésérl, valamint az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedveztlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól 14/2004. (III. 4.) ESZCSM rendelete egyes miniszteri rendeletek 25/2004. (VI. 11.) BM rendelete a többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérletek évi támogatásáról 42/2004. (VII. 7.) BM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-mszaki tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet évi XII. tv. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekségérl és fejlesztésérl szóló évi CXXVIII. törvény és az azzal összefügg egyes törvények 11/12

12 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM- GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelete az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kozéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési elirányzatok felhasználásának részletes szabályairól 8/2005. (II. 25.) SMTT határozata Az SMTT évi költségvetésének elfogadásáról 2/2005.(III.28.) számú KR A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetésérl 5/2005. (II. 22.) KvVM r. a környezetvédelmi és a vízügyi célelirányzat felhasználásának és ellenrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II.24.) KvVM r. 7/2005. (III. 1.) KvVM r. a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lev települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 6/2005. (II. 22. ) KvVM-BM együttes r. a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történ besorolásról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes r. 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelete a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások évi normatív mködési támogatásáról 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelete a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól 24/2005. (II. 11.) Korm. rendelete az országos jelentség területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelés elirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 25/2005. (II.11.) Korm. rendelet A terület- és régiófejlesztési célelirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV.25.) Korm. rendelet 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelete a többcélú kistérségi társulások megalakulásának évi ösztönzésérl és modellkísérletek támogatásáról 47/2005. (III. 11.) Korm. r. az ivóvíz minségi követelményeirl és az ellenrzés rendjérl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. r. 51/2005. (III.24.) Korm. rendelete a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 52/2005. (III. 26.) Korm. rendelete Az államháztartás mködési rendjérl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53/2005. (III. 26.) Komr. rendelete az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felels intézményekrl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelete a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról 60/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások évi normatív mködési támogatásáról szóló 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 11/2005. (II. 28.) FVM rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 14/2005. (III. 30.) BM rendelete a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjérl Lezárva: április /12

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

2014. október új jogszabályok

2014. október új jogszabályok 2014. október új jogszabályok 2014. évi LIII. törvény a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről *

2007. évi. törvény. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről * 007. évi. törvény a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről * Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 008. évi költségvetéséről az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz.

FÜGGELÉK. a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez. Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. FÜGGELÉK a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése végrehajtásának helyszíni ellenőrzéséhez Együtt kezelendő a T/3927/1 sz. jelentéssel 2011. augusztus Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Az European Water Association (EWA), az International Solid Waste Association (ISWA) és a Network

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben