Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74"

Átírás

1 TANMENET AZ 8. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 I Az antant békerendszere A békekötést az antant hatalmak igényei szerint hajtották végre, ezért az így megkötött békediktátum igazságtalan volt. Következmények elemzése. wilsoni 14 pont, fekete nap, hadifogolytábor, fegyverletétel Wilson, Clemanceu, Lloyd George, Trockij Breszt- Litovszk, Versailles, Litvánia, Lettország, Észtország, Ikrajna, Belorusszia dec., jan. 8., márc. 3., aug. 8., nov. 11. tér Az Osztrák Magyar Monarchia szétesése Egy birodalom helyén új államok születtek, melyek véget nem érô konfliktusok sorozatát hordozták magukban. Melyek ezek az utódállamok? Elemzés térképpel. nemzeti tanács Benes, Masaryk, Pilsudski, Kemal Atatürk Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, SHS Királyság, Partium okt. 28., dec. 1. tér idôszalag, emléktárgyak, A Szovjetunió megalakulása Egy merôben új nagyhatalom, s vele együtt új világrendszer jött létre. A volt antantszövetségesek is szembefordultak az új nagyhatalommal. Miért történt ez? pogárháború, hadikommunizmus, jegyrendszer, NEP, egypárti diktatúra Miklós, Lenin, Kolcsak, Gyenyikin, Jugyenyics, Vrangel Szovjetunió, Kaukázus, Kronstadt dec jan. 21. tér 100

2 4. 5. A sztálini Szovjetúnió Az új nagyhatalom vezetôi történelmi tranzakcióra építve csak féktelen terror révén tudták a hatalmukat biztosítani. A kommonizmus elvén mûködô új rendszer a világtörténelem legnagyobb tévedése volt. A nagy világrendszerek összehasonlítása. A mezôgazdaság és az ipar teljes állami, azaz központi irányítása elvette az emberek kedvét, hitét. Kényszer alatt tettek mindent. Soha nem látott éhínség tombolt a Szovjetunóban. Mennyi áldozatot követelt? személyi kultusz, GULTAG, terror, koncepiós per, fordulat, tanács rendszer, népbiztos, nehézipar, tervhivatal, tervutasítás, kolhoz, szovhoz, kulák, alkotmány, ötéves terv, kollektivizálás Sztálin, Kirov, Molotov A nagy háború utáni gazdasági és társadalmi fordulat A technikai, tudományos fordulat az USA-ban ment végbe. Látványos fejlôdés a civil életben. A polgári életforma kihívásai. Gépesítés, amely az emberi kényelmet szolgálta. Miben nyilvánul meg? modernizálás. futószalag, villamosenergia, mozi, mûanyag, benzin, légijárat, T-modell, penicillin Ford, Galamb Jószef, Lindenberg, Popov, Marconi, Mihály Dénes, Fleming, Disney Tipográfiai Szibéria, Don-vidék, Szovjet- Oroszország Párizs, Bécs, Berlin, New York 1928, , as évek, tér fólia, rajzok eszközök, múzeumi tárgyak, 101

3 6. 7. Nagy gazdasági világválság ( ) A világ gazdasági életének legnagyobb, legtöbb országot érintô csôdje, ami évekig bénultságot okozott. A kiútkeresés az USA-ból indult. Hogyan történt? Összevetés a mai gazdasággal. értékpapír, részvények, tôzsde, fekete csütörtök, spekuláció, túltermelés, New Deal, demokárcia Roosevelt San Francisco, New York Az európai fasizmusok hatalomra jutása Olaszországban alakult ki az ókori Római Birodalom példáját követve a fasiszta eszme, melynek vezéralakja Mussolini volt. Milyen összefüggés található az ókor és a 20-as évek Olaszországa között? Hitler Németországa az igazságtalan versailles-i béke visszavágására készül. Hitler a nácizmus eszméjével megnyerte a német népet. fasiszta, szocialista, feketeingesek, marcia su, Roma, duce, fasces, NSDAP, náci, SS, führer, Mein Kampf, kancellár, Gestapó, kristályéjszaka, fajelmélet Mussolini Hitler Róma, Olaszország, München, Bécs, Berlin, Rajna, Nürnberg, Saar-vidék okt. 24., , okt. 28., 1923., jan. 30., 1936., 1938, könyvek 102

4 Óra Összefoglalás A két háború közötti Európa és Amerika jelentôs változásokon ment át, amelyek technikai és politikai változásokat jelentettek Témazáró Magyarország a két világháború között I. Óra Az ôszirózsás forradalom és a köztársaság A Monarchia szétesése után nemzeti államok jöttek létre, köztük Magyarország. Elsô elnöke az ellentmondásos életû Károlyi Mihály, akivel a köztársaság is elbukott. A Vyx-jegyzék elemzése a térképen A magyarországi Tanácsközársaság A közársaság bukása után a kommunista diktatúra került hatalomra. Példakép a Szovjetunió, a nemzetköziség, az állami tulajdon elve. Belépô fogalmak nevek Belépô fogalmak nevek Magyar Nemzeti Tanács, ôszirózsás forradalom, Vxy-jegyzék, semleges zóna, vörös gróf gróf Károlyi Mihály, IV. Károly tanácsköztársaság, Forradalmi Kormányzótanács, MSzDP, TOGY, direktórium, vörös-terror Garbai Sándor, Kun Béla, Szamuely Tibor Padova, Belgrád, Kápolna, Szatmárnémeti, Szeged okt , nov. 16., márc. 21., máj. 1. fogalomkártyák, térképek témazáró feladatok tér könyvek fólia, 103

5 ATanácsköztársaság sikertelen kísérlete az ország megvédésére A második forradalmi kísérlet is megbukott, s ezután Magyarország még nehezebb helyzetbe került. A nyugati hatalmak és a Tanácsköztársaság kapcsolata. Elemzés. vörös hadsereg, északi hadjárat, Székely Hadosztály, ABC Stromfeld Aurél, Böhm Vilmos, Bandholtz, gróf Bethlen István, gróf Teleki Pál A Horty-korszak kezdete A párizsi békerendszer megteremtette az európai békétlenség alapját, amely törvényszerûen vezetett a második világháborúhoz. A király nélküli királyság negyed évszázados korszaka nagy nehézségekkel kezdôdött, de végül megteremtôdött a parlamenti rendszer. Hortyt kormányzóvá választották. reviziós politika, kormányzó, fehérterror, nemzeti hadsereg, tiszti különítmény, KNEP, Kisgazdapárt gróf Apponyi Albert, Horthy Miklós Trianon békerendszere Magyarország közel évezredes történelmének legsúlyosabb csapását szenvedte el Trianonban, amit azóta sem hevert ki. kisantant, irredentizmus Szolnok, Salgótarján, Miskolc, Kassa, Bártfa Trianon, Duna-Tiszaköze, Burgenland, Kenderes aug. 1., márc jan., jún. 4., aug. 1., nov. 16., márc. 1., tér könyvek tér tér könvek, 104

6 Bethlen István konszolidációs rendzsere A politikai rendszert követôen a gazdasági és a kulturális helyzetet is stabilizálták, amely Bethlen István nevéhez kötôdik. Mit jelentett a konszolidáció? Elemzés. királypuccs, népszavazás, a hûség városa, földreform, vitézi rend, Egységes Párt, népiskolai törvény, levente Zita, Peyer Károly, Klebelsberg Kunó Gazdasági és politikai válság a harmincas években A gazdasági világválság Magyarországon is éreztette hatásást. Gömbös politikája ideiglenesen megoldást jelentett a gazdasági problémára. Mi volt a Nemzeti Munkaterv lényege? munkanélküliség, fajvédô, statárium, Nemzeti Mukaterv, nemzeti egység Gömbös Gyula, Matuska Szilveszter A húszas és a harmincas évek Magyarországa A félpolgári-félfeudális ország életszínvonala, életmódja lassan javult, miközben a falusi és városi népesség körében kialakult a szegénység széles rétege. A kisemberek életszínvonala ugyancsak javult. Diagramok készítése. egykézés, OTI, zöldkereszt, Nyugat, népurbánus ellentét Szent- Györgyi Albert, Hevesy György, Wigner Jenô, Teller Ede, Bárány Róbert, Békésy György, Móricz Zsigmond, Németh László, Bartók Béla Sopron, Budaörs 1922, 1925, 1926 Biatorbágy szept. 1., 1931, Debrecen, Szeged tér tér 105

7 Óra fogalmak Belépô nevek Úton a második világháború felé A müncheni egyezmény a párizsi rendszer felbontását jelentette. Megkezdôdött az európai határok újrarajzolása, melyhez a Nyugat beleegyezését adta. Hogyan történt ez? Összefoglalás tér A húszas és harmincas évek Magyarországa a stabilizálódás és a revízió jegyében politizált, sikeresen. gyôri program, zsidótörvény, nyilaskeresztes, Szent István király éve, bécsi döntés, Volksbund Darányi Kálmán, Imrédi Béla, Szálasi Ferenc, Basch Ferenc Felvidék, Komárom, Kárpátalja, München 1938., márc. 15. tér, fólia fogalomkártyák, képek Témazáró témazáró feladatok A második világháború. Magyarország a második világháborúban I. Óra fogalmak Belépô nevek Európa új háborúra készül A nagy háború erôpárbaja a spanyol polgárháború volt, ahol a jobb- és baloldal erôi csaptak össze. A gyûlölet lángja három éven át égett. Gyôztek a spanyol nemzeti erôk, Franco vezetésével. A Molotov-Ribbentrop paktum a nagyhatalmak orv támadása volt a kis államokkal szemben. Melyik államok estek áldozatul? hosszû menetelés, polgárháború, Berlin-Róma tengely, antikommintern paktum, népfront, soviniszta, Kondor légió Franco, Tiso, Molotov, Ribbentrop Japán, Kína, Peking, Saar-vidék, Madrid, Spanyolország Cseh-Morva Protektorátus, Szudéta-vidék júl. 18., , aug. 23. tér 106

8 A második világháború keztede A két ellentétes beállítottságú nagyhatalom a környezô kis országok bekebelezésében egyezségre tudott jutni. Hogyan történtek ezek a folyamatok Németország, illetve a Szovjetunió esetében? Térképes elemzés. korridor, Vörös Hadsereg, furcsa háború, szovjet-finn háború, villámháború Quisling Danzig, Varsó, Maginot-vonal, Baltikum, Finnország, Norvégia, Dánia Franciaország kapitulál, Anglia ellenáll Hitler a keleti térségek bebiztosítása után Észak- és Nyugat Európa ellen fordult. A villámháborús terv Anglia esetében nem valósult meg. Mi lehet ennek az oka? Térképes elemzés. bábállam, partizánháború, radar, második bécsi döntés Churchill, de Gaulle Hollandia, Luxenburg, Belgium, La Manche, Dunkerque, Vichy, Észak-Erdély, Székelyföld A világháború továbbterjedése A világháború egyre nagyobb méreteket öltött, s már átterjedt Afrikára is. Magyarország is belekeveredett a háborúba a Balkán megtámadásakor. Volt-e más választása akkor hazánknak? Vita, tanári irányítással. háromhatalmi szerzôdés, Africa-corps, örök barátsági szerzôdés, tengelyhatalmak Rommel, Péter király, Montgomery Tobruk, El-Alamein, Balkán, Jugoszlávia, Bácska, Muraköz, baranyai háromszög szept. 1., máj. 10., jún. 14., aug. 13., aug , ápr. 3. tér könyvek tér fólia, tér képek 107

9 A Szovjetunió megtámadása és az USA hadba lépése Németország sorsa akkor pecsételôdött meg, amikor hadba lépett a két nagyhatalommal. Japán, Hitler szövetsége érzékeny veszteséget mér Amerikára, de aztán sorra szorulnak vissza bázisaikról a japánok. A Csendes-óceán térképes elemzése. antifasiszta koalíció, Atlanti charta, felperzselt föld taktikája, kamikáze, totális háború Hess Sztálingrád, Leningrád, Kijev, Pear Harbour, Hongkong, Fülöp-szigetek, Midwayszigetek Magyarország a második világháborúban Magyarország végzetes lépése volt a háborúba történô belépés, hiszen idegen földön pusztult el a hadseregünk. Ismét vesztes fél oldalára kerültünk, ami tovább rontotta helyzetünket. Kárpát-csoport, 2. magyar hadsereg, munkaszolgálatos Bárdossy László, Bajcsy- Zsilinszky Endre, Kállay Miklós Kassa, Voronyezs, Don-kanyar A fordulat éve a második világháború történetében A 1943-as év az orosz és az olasz fronton lényeges fordulatot hozott, melyet a teheráni konferancia pecsételt meg. Milyen döntések születtek Teheránban? Miért Teheránban találkozott a három nagyhatalom vezetôje? kézitusa, tankcsata, antifasiszta, koalíció, második front, három nagy Paulus, I Viktor Emánuel Volga, Kurszk, Szicília, Teherán, Balkán júl. 22., dec jún. 27., jan feb. 2., nov. 28 dec 1. tér tér tér 108

10 Magyarország a voronyezsi katasztrófa után Magyarország egyre jobban belesodródott a háborúba, s a hatalom áttolódott a szélsôséges erôk kezébe, ami tragédiához vezetett. A Szálasi rémuralma hosszú idôre megpecsételte az ország sorsát. Hogyan történt a magyar holocaust? hadigazdaság, hitapolitika, Margaréta-terv, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, holocaust, málenkij robot, kiugrás, nyilas rémuralom Sztójay Döme, Lakatos Géza A második világháború befejezôdése Kelet- Európában és Magyarországon A Vörös Hadsereg sorra átvonult a kelet-európai országokon, kiûzve onnan az ellenséget. A legnagyobb ellenállásba Magyarországon ütköztek, ahol a németek védôvonalakat építettek ki. Miért Magyarországon akarták megvédeni a birodalmat? Hol voltak kiépített védvonalak? D-nap, invázió, Overlord, partraszállás, szövetségesek, rakéta, csodafegyver Eisenhower, von Braun, Wallenverg A világháború befejezôdése Jalta és Postdam között. A szövetségesek túlereje 1945-re már egyértelmûen megmutatkozott. Jaltában a három nagy még a háború befejezésének feltételeirôl, Potsdamban már a háború utáni új felosztásról tárgyalt. Mi történt a két konferencia között? Az emberiség történelmének legnagoybb, legpusztított háborúja volt a második világháború. Az emberi és anyagi veszteség óriási. Elemzés. gyôzelem napja, berlini bunker, ENSZ, BT Truman, Zsukov, Attlee, Oppenheimer Auschwitz, Dachau, Treblinka Normandia, Ardennek, Debrecen, Budapest Jalta, Berlin, Potsdam, Drezda, San Francisco, Hirosima, Nagaszaki márc.19., okt jún. 6., febr febr , máj. 8., ápr. 25., aug. 6., szept. 2. tér tér múzeum, tér 109

11 Óra I Összefoglalás Témazáró A globalizáció világ Óra I A kétpólusú világ kialakulása A két tábor a hidegháborúban A második világháború három földrészen, öt földrész katonáinak részvételével 6 éven át tartott. A háború utáni események sorából kiemelkedtek: az ENSZ megalakulása, a nürnbergi per, a Truman-elv. Hogyan függtek össze ezek az NDK és az NSZK megalakulásával és a hidegháborúval? Az 1950-es évekre a világ kettészakadt polgári és kommunista táborra. A politikai, gazdasági kulturális ellentétek mellett katonai tömbök is létrejöttek. Mit jelent a hidegháború fogalma? Melyik országok váltak ketté? Térképes feladat. Belépô fogalmak nevek Belépô fogalmak nevek közgyûlés, Nemzetközi Katonai Törvényszék, SzEB, jóvátétel, hidegháború, vasfüggöny Göring, Bormann segélyprogram, NATO, Varsói szerzôdés, Kuomintang, rakétaválság, nukleáris, Berlini fal Marshall, Mao Cetung, Csang Kaj-sek, Hruscsov, Ho Shi Minh, Fidel Castro New York, Nürnberg, Párizs, Fulton, NDK, NSZK Korea, Kína, Tajvan, Vietnami Demokratikus Köztársaság nov okt., , 1961 fogalomkártyák, tér témazáró feledatok tér tér 110

12 A szovjet politika hatása Kelet- Európában A szovjet kommunista diktatúra meghatározta a kelet-európai országok életét évtizedekre. Az ideológiai hatás tetemes kárt okozott a szovjetek által megszállt országokban, mely napjainkban is tart. Mik voltak ezek a károk? kommunista diktatúra, Szolidaritás Gomulka, Walesa, Ceausescu, Tito, Zsivkov, Gottwald, Groza A gyarmati rendszer felbomlása. A harmadik világ kialakulása A világháború egyik legnagyobb változást elôidézô eseménye a gyarmati rendszer felbomlása volt. Ezek az új, zömmel elmaradott országok nem tartoztak egyik tömbhöz sem, ezek alkották a harmadik világot. neokolonializmus, domínium, cionista, arab-izraeli háború, sovinizmus Gandi, Herzl Tivadar, Arafat, Nasszer A világgazdaság szocialista és kapitalista útja A kétpólusú világ polgárai eltérô életmódot éltek, ami a gazdasági, kulturális, politikai magatartásukra egyaránt kihatott. a civil életszínvonal a kapitalista világban magasabb volt. Mi ennek az oka? kapitalista, jóléti állam, fogyasztói társadalom, KGST, tervgazdálkodás, propaganda, életszínvonal, piacgazdaság, szputnyik, ûrkutatás Aldrin, Gagarin Lengyelország, Jugoszlávia, Bulgária, Csehszlovákia Délkelet-Ázsia, Pakisztán, Banglades, Izrael, Latin-Amerika Nyugat- Európa, USA, Szovjetunió, Szocialista országok aug. 23., 1948, , , 1957, 1961, 1969 tér tér újságcikkek könyvek 111

13 Óra I Úton az egyesült Európa felé A globalizáció problémái A Szovjetunió és az európai szocialista országok összeomlása Kelet-Közép- Európa visszatér a polgári fejlôdés útjára A szocialista tábor egyesülésével Európa nyugati hatalmai egységesen léptek fel a kontinens kettéosztottsága ellen Európa egységéért. Hol tart ma ez a folyamat? A népességrobbanás és a technika ugrásszerû fejlôdése közelebb hozta egymáshoz az embereket, országokat, sôt földrészeket, de ugyanolyan veszélyeket is rejtett magában, pl.: a környezetszennyezés révén. Keressünk más példákat is! A nagyhatalmak hidegháborús gazdasági versenyében a Szovjetunió és a szocialsita országok összeomlottak, s ez a gazdasági csôd politikai változást is elôidézett. Ennek hatása ma is érzékelhetô. Miben áll ez? A szocialista rendszer összeomlása lehetôvé tette a közép-kelet-európai országok népeinek, hogy a nyugati országokhoz hasonló fejlôdés útjára lépjenek. Belépô Európa Tanács, Montánunió, EGK, Közös Piac, Európa Parlament, diáklázadás Kennedy, da Gaulle, Adenauer, Eisenhower, Schumann, Brezsnyev népességrobbanás, Túlnépesedés, ökológia, munkanélküliek, SALT-1, fegyverkezési verseny, olajkincs Nixon, Watergate emberi és polgári jogok, begyûrûzôdés, rendszer változás, peresztrojka, glasznoszty Szolzsenyicin, Szaharov, Gorbacsov, Reagen, Bush polgárháború, baloldali nacinonalizmus Jelcin, Putyin, Milosevics, Dubcek, Havel, Tôkés László Brüsszel, Strassbourg, Róma, Dallas, Disznó-öböl, Helsinki 1949, 1957, 1963, 1968, 1975 újságcikkek tér Washington 1972 tér grafikonok, Afganisztán 1979, 1986 albumok FÁK, Szlovénia, Szarajevó, Temesvár, Montenegró, Makedónia 1991,

14 Óra fogalmak Belépô nevek Összefoglalás A rendszerváltozáshoz vezetô hidegháború megosztotta a világot. Ennek a több évtizedes lélekromboló idôszaknak az eredménye volt a rendszerváltozás, amely lehetôvé tette a polgárosodást Kelet-Europában is. fogalomkártyák, Témazáró témazáró feladatok Magyarország története napjainkig I. Óra fogalmak Belépô nevek Magyarország a szovjet zónában Hazánk 1945-ben szovjet uralom alá került, s a kommonizmus belsô kiszolgálói segítették az elnyomó hatalmat, sôt az új vezetôk mindent elkövettek az ország szolgasorba döntése érdekében. Vélemények gyûjtése. földreform, SzEB, népbíróság, Baloldali Blokk, B-lista, új forint, fényes szelek, köztársaság Szviridov, Dálnoki Miklós Béla, Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, Kéthly Anna, Nagy Ferenc, Rajk László Debrecen dec. 21., 1945, febr

15 A koalició harca az ország talpra állításáért A koalíció a polgári életformát próbálta visszaállítani, de ez a kísérlet a kommunista túlerô miatt elbukott. Pártharcok között. Kutatómunka. Pártok régen és ma. Párhuzamok keresése. reakció, kitelepítések, kékcédulás választások, MDP Mindszenthy József, Kovács Béla, Dinnyés Lajos Bácska, Kárpátalja, Csallóköz A sztálini rendszer Magyarországon A sztálini Magyarország a polgári, demokratikus lét minden formáját megszüntették, s helyébe a teljes állami tulajdont és a központi irányítást vezették be. Hogy képzelhetô el ez a mai viszonyok között? pártállam, ÁVH, ötvenes évek, egypártrendszer, államosítás Morosán György A pártállam kiépítése az 1950-es években A gazdasági élet, a kultúra, a sztahanovista szellem átformálta a magyar közéletet, még ha csak felületesen is. Mit jelent a pártállam fogalma? személyi kultusz, tervgazdaság, szövetkezet, internálás, kulákok, TSZ, DISZ, padlássöprés Nagy Imre Recsk, Hortobágy, Oroszlány, Kazincbarcika, Helsinki Nagy Imre reformkísérlete A lebénult ország életébe rést ütött a reform szelleme, Nagy Imre kommunista miniszterelnök kísérlete. Miért éppen a mezôgazdaság terén jelentkezett a reform? Petôfi Kör, újratemetés Hegedûs András, Gerô Ernô 1947, 1948 múzeumi tárgyak, 1948, 1949 emléktárgyak, , 1956, okt. 6. emléktárgyak 114

16 Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon A magyar történelem kiemelkedô eseménye 1956, ami a 20. század világszerte ismert és elismert hôstette volt. Kutatómunka események, helyszínek után. Írásmûvek, fotók. 12 pont, Mûszaki Egyetem, lyukas zászló, forradalom, sortüzek Kádár János Poznan, Parlament, Rádió, Bem tér, Corvin köz, Körtér A forradalom és szabadságharc leverése, a megtorlás A magyar szabadságharcot csak a nagy tûlerôvel támadó szovjetek tudták leverni. A nyugati világ csak szóban állt ki a forradalom mellett, tettekben magára hagyta azt. Miért történt ez? Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, Munkástanács, munkásôrség, KISZ, Nagy Imre-per Maléter Pál Tököl, Új Köztemetô A Kádár-korszak A Kádár János nevével jelzett korszak a puha diktatúra révén elfogadtatta magát a magyarság jelentôs részével. Az élet viszonylag nyugodt és biztonságos, csak éppen a vallásos és nemzeti tudatot oltotta ki az emberek tömegeibôl, azaz a hitet. Vélemények gyûjtése. kollektivizálás, puha diktatúra, amnesztia, konszolidáció, tervutasítás, olajár-robbanás, gmk, fridzsiderszocializmus okt. 23. budapesti emléktrágyak, múzeum, nov. 4., márc, 21., 1958 budapesti és vidéki emlékhelyek 1961, 1968,

17 A pártállam összeomlása. Úton a rendszerváltozás felé A kommunista rendszer már nem volt tovább reformálható, összeomlott. Rögtön új pártok sora alakult meg, illetve régi pártok alakultak újjá. Az új pártok más rendszert akartak, de rengeteg akadályba ütköztek. A változás azonban megállíthatatlan volt. MDF, FIDESZ, SZDSZ, privatizáció, MSZP, Kisgazdapárt, Nemzeti Kerekasztal Grósz Károly, Pozsgay Imre, Németh Miklós, Szûrôs Mátyás Monor, Lakitelek, Bôs-Nagymaros, Sopron, Hôsök tere 1987, 1988, jún. 16., okt A rendszerváltás intézményrendszere Az új rendszert és intézményeit a választások legalizálták, amely csak nagy nehézségek árán alakulhatott ki, hiszen nem volt közvetlen elôzménye. Melyek ezek az intézmények? Kutatómunka. választások, váltógazdálkodás, Alkotmány bíróság, ombudsman Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc márc. 25., plakátok, könyvek A hatalmi ágak mûködése. A gyermekek jogai A három hatalmi ág különválasztása, s harmonikus egyensúlya a polgári demokrácia alapja. Kisebbségek, idôs emberek, gyerekek jogai és kötelességi. Gyûjtômunka. A háború utáni Magyaroszágon a kolaíciós kísérletet sztálini terror, forradalom, puha diktatúra, majd rendszerváltás utáni polgári demokárcia követte. törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, képviselôk, Legfelsôbb Bíróság Összefoglalás fogalomkártyák, Témazáró témazáró feladatok 116

18 Családom története a 20. százaban A témát a második fejezet tárgyalásakor érdemes kiadni, a magyar történelem tanulása kezdetén. A feladat egyéni, de nem tehetô kötelezôvé. A tanév során az egyes családtörténeteket részleteiben megismertetjük az osztály elôtt. Év végére az egyes család-történeteken keresztül megismeredhetünk a 20. század érdekes szeleteivel A 20. századi tudomány és technika vívmányai A 20. sz. nagy változásai a tudományos kutatásoknak fejlôdésnek köszönhetôek. Hogyan jutottunk el száz év alatt a kezdetleges autómobiltól a mai modern gyors autócsodákig? Hogyan jutott az ember a világûrbe és a Holdra? Hogyan találták fel a mozit, videót, televíziót, kamerát? oklevelek, naplók, levelek, visszaemékezések, igazolványok rajzok, naplók, albumok 117

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados FOGALMAK Vörös Hadsereg Berlint elfoglalja Clement Attlee ÉVSZÁMOK lengyel kérdés Hitler öngyilkos Harry Truman 1 9 3 9 Lengyelország sérthetetlensége Németo. kapitulál Robert Oppenheimer 39. aug. 24 Hitler

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 12. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az I. világháború és az azt követő békék

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ (1939-1945)

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ (1939-1945) A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ (1939-1945) 1. A háború okai Közvetlen ok: A németeknek Kelet-Poroszországba összeköttetés kellett volna a lengyelek azonban nem adták ezt meg ezért 1939 szeptember 1-jén lengyel

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés / 20. A II. világháború. A holokauszt

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés / 20. A II. világháború. A holokauszt A II. VILÁGHÁBORÚ KEZDETE 1. Időszaka: 1939. szeptember 1. 1945. szeptember 2. 2. Szakaszai: 1939. szeptember 1.: a II. világháború kitörése 1939-1941: a tengelyhatalmak sikerei 1942-1943: a fordulat éve

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM II. (regionális) forduló 2008. február 22. Megoldás

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM II. (regionális) forduló 2008. február 22. Megoldás Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM II. (regionális) forduló 2008. február 22. Megoldás 1 1. feladat (7/) Azonos korban élő híres embereket ábrázolnak a képek. Oldja meg a hozzájuk csatlakozó feladatokat!

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 1 I. ELŐZMÉNYEK (NÉMETORSZÁG KÜLPOLITIKÁJA) A világháború kitörésének alapja Németország külpolitikája: 1. 1933: Németország kilép a Népszövetségből, újra bevezetik a hadkötelezettséget

Részletesebben

Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50

Magyar külpolitika. Órarendi beosztás: Hétfő 14.50-17.50 Magyar külpolitika A tantárgy kódja: 7NK40NBK06M A tantárgy megnevezése (magyarul): Magyar külpolitika A tantárgy neve (angolul): Hungarian Foreign Policy A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

A NEGYEDIK SZAKASZ:1943 JÚLIUS-1943 VÉGE : AZ ANTIFASISZTA SZÖVETSÉG TÁMADÁSA

A NEGYEDIK SZAKASZ:1943 JÚLIUS-1943 VÉGE : AZ ANTIFASISZTA SZÖVETSÉG TÁMADÁSA A SZÖVETSÉGESEK GYŐZELME A NEGYEDIK SZAKASZ:1943 JÚLIUS-1943 VÉGE : AZ ANTIFASISZTA SZÖVETSÉG TÁMADÁSA Keleti front: 1943 július: németek nagy erejű páncélostámadást indítottak a kurszki kiszögellésnél,

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

História 1991/5 6., 23 27. Az MDP Titkársága ülésének jegyzőkönyve. Budapest, 1951. máj. 4.

História 1991/5 6., 23 27. Az MDP Titkársága ülésének jegyzőkönyve. Budapest, 1951. máj. 4. I. Források Ennél a kérdéstípusnál a feladat egy rövid forrásrészlet (4-5 mondat, egy bekezdés) alapján a forrás felismerése. A felismerés akkor teljes, ha szerepel a válaszban a forrás szerzője/kiadója,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy tanításának alapvetı célja nemzeti történelmünk kiemelkedı eseményeinek, sorsfordulóinak felelevenítése. A tantárgy megismertet

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2010/2011 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2010/2011 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2010/2011 TÖRTÉNELEM II. (regionális) forduló 2011. február 18. Megoldás Kedves Versenyző! A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A feladatokat

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam természettudományos (C) osztály számára. Magyarország a két világháború között

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam természettudományos (C) osztály számára. Magyarország a két világháború között Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam természettudományos (C) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 32 óra =96 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Horváth Péter Történelem 8. az általános iskolások számára című tankönyvéhez

ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Horváth Péter Történelem 8. az általános iskolások számára című tankönyvéhez ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Horváth Péter Történelem 8. az általános iskolások számára című tankönyvéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1 A tankönyvről Horváth Péter esztétikailag is komoly értékeket

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése 1

Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése 1 Vértesy László PhD egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszék Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése 1 Zinner Tibor a Legfelsőbb

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT

ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Kaposi József ÚTMUTATÓ ÉS TANMENETJAVASLAT Száray Miklós Kaposi József Történelem IV., középiskolák, 12. évfolyam címő tankönyvéhez Nemzeti Tankönyvkiadó Az új negyedikes tankönyv Száray Miklós és Kaposi

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. Az József Attila Gimnázium. helyi tanterve.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. Az József Attila Gimnázium. helyi tanterve. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig

Korunk történelme. Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Korunk történelme Földünk a 2. világháború utáni időszaktól a 90-es évek elejéig Már a háború időszaka alatt hozzákezdtek a szövetségesek egy olyan szervezet létrehozásához, melynek feladata a háború után

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire IV. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Európáról dióhéjban. Földrészünk, Európa

Európáról dióhéjban. Földrészünk, Európa Európáról dióhéjban Mi az Európai Unió? Európai = Európában található. Unió = egyesíti az országokat és az embereket. Vizsgáljuk meg közelebbről is a kérdést! Mi az, ami közös az európaiakban? Hogyan jött

Részletesebben

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS

A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A NORMANDIAI PARTRASZÁLLÁS A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme folyótól északra

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády. 1.* Jozef Tiso és Karol Sidor 1939-ben ugyanazt a politikai funkciót töltötték be(nem egyidejűleg).

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády. 1.* Jozef Tiso és Karol Sidor 1939-ben ugyanazt a politikai funkciót töltötték be(nem egyidejűleg). Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng.

Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Erdély története Ez itt az ősi balladák világa, Mesél az erdő, súg a szűzi csend: A székely sors nagy barna szárnyú sasként Hegyek felett s a szívekben kereng. Megejt a rét, az illatos kaszáló Ezer virágból

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek. Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek. Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar Tartamkísérletek, mint a tájgazdálkodás alapjai Keszthelyi tartamkísérletek Kismányoky Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar A szántóföldi tartamkísérletek olyan élő laboratóriumként

Részletesebben

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség 1. lecke Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség Fogalmak fegyverszünet: a háborúban vesztes fél megadja magát, leteszi a fegyvert, a harcoló felek beszüntetik az egymás

Részletesebben

Emlékeztető 11.o. - középszintű érettségi alapkövetelmények -1914-ig

Emlékeztető 11.o. - középszintű érettségi alapkövetelmények -1914-ig Emlékeztető 11.o. - középszintű érettségi alapkövetelmények -1914-ig A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Évszámok: 1853 56, 1859, 1861 65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1891, 1907 Személyek: III. Napóleon,

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 TÖRTÉNELEM Tanulmányi Verseny 2005/2006 TÖRTÉNELEM III. (országos) forduló 2006. március. 24 25. Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakiskola Eger Versenyző Pontszám Százalék Kódja Elérhető Elért OD

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2006/2007 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2006/2007 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2006/2007 TÖRTÉNELEM III. (országos) forduló 2007. április 28. Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Versenyző

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2009/2010 TÖRTÉNELEM III. (országos döntő) forduló 2010. április 24. Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Versenyző Pontszám

Részletesebben

Az elsõ világháborút követõ mintegy

Az elsõ világháborút követõ mintegy A Délvidék visszafoglalása és a magyar katonai vezetés Döntés a bevonulásról, 1941 Az elsõ világháborút követõ mintegy 20 évig tartó idõszak következetes magyar politikájának revíziós célkitûzéseit az

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. a) hamis igaz b) igaz igaz c) hamis hamis d) igaz hamis e) igaz hamis Helyes válaszonként 2. HIBA JAVÍTÁS a) acháj helyesen dór

Részletesebben

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE

A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE A FILMIRODALOM SPECIÁLIS SZAKRENDSZERE 91 SEGÉDKÖNYVEK 910 Plakátok 911 Lexikonok 912 Szótárak 913 Katalógusok* Bibliográfiák- Repertóriumok 914 Filmográfiák. Egyes adatok 915 Biográfiák 916 Évkönyvek*

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39 Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Kohn Jakab? 1930-as évek Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina)? 1930-as évek Anyai nagyapa Ornstein Mór? 1938/39 Anyai nagyanya

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2 I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben