Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74"

Átírás

1 TANMENET AZ 8. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 I Az antant békerendszere A békekötést az antant hatalmak igényei szerint hajtották végre, ezért az így megkötött békediktátum igazságtalan volt. Következmények elemzése. wilsoni 14 pont, fekete nap, hadifogolytábor, fegyverletétel Wilson, Clemanceu, Lloyd George, Trockij Breszt- Litovszk, Versailles, Litvánia, Lettország, Észtország, Ikrajna, Belorusszia dec., jan. 8., márc. 3., aug. 8., nov. 11. tér Az Osztrák Magyar Monarchia szétesése Egy birodalom helyén új államok születtek, melyek véget nem érô konfliktusok sorozatát hordozták magukban. Melyek ezek az utódállamok? Elemzés térképpel. nemzeti tanács Benes, Masaryk, Pilsudski, Kemal Atatürk Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, SHS Királyság, Partium okt. 28., dec. 1. tér idôszalag, emléktárgyak, A Szovjetunió megalakulása Egy merôben új nagyhatalom, s vele együtt új világrendszer jött létre. A volt antantszövetségesek is szembefordultak az új nagyhatalommal. Miért történt ez? pogárháború, hadikommunizmus, jegyrendszer, NEP, egypárti diktatúra Miklós, Lenin, Kolcsak, Gyenyikin, Jugyenyics, Vrangel Szovjetunió, Kaukázus, Kronstadt dec jan. 21. tér 100

2 4. 5. A sztálini Szovjetúnió Az új nagyhatalom vezetôi történelmi tranzakcióra építve csak féktelen terror révén tudták a hatalmukat biztosítani. A kommonizmus elvén mûködô új rendszer a világtörténelem legnagyobb tévedése volt. A nagy világrendszerek összehasonlítása. A mezôgazdaság és az ipar teljes állami, azaz központi irányítása elvette az emberek kedvét, hitét. Kényszer alatt tettek mindent. Soha nem látott éhínség tombolt a Szovjetunóban. Mennyi áldozatot követelt? személyi kultusz, GULTAG, terror, koncepiós per, fordulat, tanács rendszer, népbiztos, nehézipar, tervhivatal, tervutasítás, kolhoz, szovhoz, kulák, alkotmány, ötéves terv, kollektivizálás Sztálin, Kirov, Molotov A nagy háború utáni gazdasági és társadalmi fordulat A technikai, tudományos fordulat az USA-ban ment végbe. Látványos fejlôdés a civil életben. A polgári életforma kihívásai. Gépesítés, amely az emberi kényelmet szolgálta. Miben nyilvánul meg? modernizálás. futószalag, villamosenergia, mozi, mûanyag, benzin, légijárat, T-modell, penicillin Ford, Galamb Jószef, Lindenberg, Popov, Marconi, Mihály Dénes, Fleming, Disney Tipográfiai Szibéria, Don-vidék, Szovjet- Oroszország Párizs, Bécs, Berlin, New York 1928, , as évek, tér fólia, rajzok eszközök, múzeumi tárgyak, 101

3 6. 7. Nagy gazdasági világválság ( ) A világ gazdasági életének legnagyobb, legtöbb országot érintô csôdje, ami évekig bénultságot okozott. A kiútkeresés az USA-ból indult. Hogyan történt? Összevetés a mai gazdasággal. értékpapír, részvények, tôzsde, fekete csütörtök, spekuláció, túltermelés, New Deal, demokárcia Roosevelt San Francisco, New York Az európai fasizmusok hatalomra jutása Olaszországban alakult ki az ókori Római Birodalom példáját követve a fasiszta eszme, melynek vezéralakja Mussolini volt. Milyen összefüggés található az ókor és a 20-as évek Olaszországa között? Hitler Németországa az igazságtalan versailles-i béke visszavágására készül. Hitler a nácizmus eszméjével megnyerte a német népet. fasiszta, szocialista, feketeingesek, marcia su, Roma, duce, fasces, NSDAP, náci, SS, führer, Mein Kampf, kancellár, Gestapó, kristályéjszaka, fajelmélet Mussolini Hitler Róma, Olaszország, München, Bécs, Berlin, Rajna, Nürnberg, Saar-vidék okt. 24., , okt. 28., 1923., jan. 30., 1936., 1938, könyvek 102

4 Óra Összefoglalás A két háború közötti Európa és Amerika jelentôs változásokon ment át, amelyek technikai és politikai változásokat jelentettek Témazáró Magyarország a két világháború között I. Óra Az ôszirózsás forradalom és a köztársaság A Monarchia szétesése után nemzeti államok jöttek létre, köztük Magyarország. Elsô elnöke az ellentmondásos életû Károlyi Mihály, akivel a köztársaság is elbukott. A Vyx-jegyzék elemzése a térképen A magyarországi Tanácsközársaság A közársaság bukása után a kommunista diktatúra került hatalomra. Példakép a Szovjetunió, a nemzetköziség, az állami tulajdon elve. Belépô fogalmak nevek Belépô fogalmak nevek Magyar Nemzeti Tanács, ôszirózsás forradalom, Vxy-jegyzék, semleges zóna, vörös gróf gróf Károlyi Mihály, IV. Károly tanácsköztársaság, Forradalmi Kormányzótanács, MSzDP, TOGY, direktórium, vörös-terror Garbai Sándor, Kun Béla, Szamuely Tibor Padova, Belgrád, Kápolna, Szatmárnémeti, Szeged okt , nov. 16., márc. 21., máj. 1. fogalomkártyák, térképek témazáró feladatok tér könyvek fólia, 103

5 ATanácsköztársaság sikertelen kísérlete az ország megvédésére A második forradalmi kísérlet is megbukott, s ezután Magyarország még nehezebb helyzetbe került. A nyugati hatalmak és a Tanácsköztársaság kapcsolata. Elemzés. vörös hadsereg, északi hadjárat, Székely Hadosztály, ABC Stromfeld Aurél, Böhm Vilmos, Bandholtz, gróf Bethlen István, gróf Teleki Pál A Horty-korszak kezdete A párizsi békerendszer megteremtette az európai békétlenség alapját, amely törvényszerûen vezetett a második világháborúhoz. A király nélküli királyság negyed évszázados korszaka nagy nehézségekkel kezdôdött, de végül megteremtôdött a parlamenti rendszer. Hortyt kormányzóvá választották. reviziós politika, kormányzó, fehérterror, nemzeti hadsereg, tiszti különítmény, KNEP, Kisgazdapárt gróf Apponyi Albert, Horthy Miklós Trianon békerendszere Magyarország közel évezredes történelmének legsúlyosabb csapását szenvedte el Trianonban, amit azóta sem hevert ki. kisantant, irredentizmus Szolnok, Salgótarján, Miskolc, Kassa, Bártfa Trianon, Duna-Tiszaköze, Burgenland, Kenderes aug. 1., márc jan., jún. 4., aug. 1., nov. 16., márc. 1., tér könyvek tér tér könvek, 104

6 Bethlen István konszolidációs rendzsere A politikai rendszert követôen a gazdasági és a kulturális helyzetet is stabilizálták, amely Bethlen István nevéhez kötôdik. Mit jelentett a konszolidáció? Elemzés. királypuccs, népszavazás, a hûség városa, földreform, vitézi rend, Egységes Párt, népiskolai törvény, levente Zita, Peyer Károly, Klebelsberg Kunó Gazdasági és politikai válság a harmincas években A gazdasági világválság Magyarországon is éreztette hatásást. Gömbös politikája ideiglenesen megoldást jelentett a gazdasági problémára. Mi volt a Nemzeti Munkaterv lényege? munkanélküliség, fajvédô, statárium, Nemzeti Mukaterv, nemzeti egység Gömbös Gyula, Matuska Szilveszter A húszas és a harmincas évek Magyarországa A félpolgári-félfeudális ország életszínvonala, életmódja lassan javult, miközben a falusi és városi népesség körében kialakult a szegénység széles rétege. A kisemberek életszínvonala ugyancsak javult. Diagramok készítése. egykézés, OTI, zöldkereszt, Nyugat, népurbánus ellentét Szent- Györgyi Albert, Hevesy György, Wigner Jenô, Teller Ede, Bárány Róbert, Békésy György, Móricz Zsigmond, Németh László, Bartók Béla Sopron, Budaörs 1922, 1925, 1926 Biatorbágy szept. 1., 1931, Debrecen, Szeged tér tér 105

7 Óra fogalmak Belépô nevek Úton a második világháború felé A müncheni egyezmény a párizsi rendszer felbontását jelentette. Megkezdôdött az európai határok újrarajzolása, melyhez a Nyugat beleegyezését adta. Hogyan történt ez? Összefoglalás tér A húszas és harmincas évek Magyarországa a stabilizálódás és a revízió jegyében politizált, sikeresen. gyôri program, zsidótörvény, nyilaskeresztes, Szent István király éve, bécsi döntés, Volksbund Darányi Kálmán, Imrédi Béla, Szálasi Ferenc, Basch Ferenc Felvidék, Komárom, Kárpátalja, München 1938., márc. 15. tér, fólia fogalomkártyák, képek Témazáró témazáró feladatok A második világháború. Magyarország a második világháborúban I. Óra fogalmak Belépô nevek Európa új háborúra készül A nagy háború erôpárbaja a spanyol polgárháború volt, ahol a jobb- és baloldal erôi csaptak össze. A gyûlölet lángja három éven át égett. Gyôztek a spanyol nemzeti erôk, Franco vezetésével. A Molotov-Ribbentrop paktum a nagyhatalmak orv támadása volt a kis államokkal szemben. Melyik államok estek áldozatul? hosszû menetelés, polgárháború, Berlin-Róma tengely, antikommintern paktum, népfront, soviniszta, Kondor légió Franco, Tiso, Molotov, Ribbentrop Japán, Kína, Peking, Saar-vidék, Madrid, Spanyolország Cseh-Morva Protektorátus, Szudéta-vidék júl. 18., , aug. 23. tér 106

8 A második világháború keztede A két ellentétes beállítottságú nagyhatalom a környezô kis országok bekebelezésében egyezségre tudott jutni. Hogyan történtek ezek a folyamatok Németország, illetve a Szovjetunió esetében? Térképes elemzés. korridor, Vörös Hadsereg, furcsa háború, szovjet-finn háború, villámháború Quisling Danzig, Varsó, Maginot-vonal, Baltikum, Finnország, Norvégia, Dánia Franciaország kapitulál, Anglia ellenáll Hitler a keleti térségek bebiztosítása után Észak- és Nyugat Európa ellen fordult. A villámháborús terv Anglia esetében nem valósult meg. Mi lehet ennek az oka? Térképes elemzés. bábállam, partizánháború, radar, második bécsi döntés Churchill, de Gaulle Hollandia, Luxenburg, Belgium, La Manche, Dunkerque, Vichy, Észak-Erdély, Székelyföld A világháború továbbterjedése A világháború egyre nagyobb méreteket öltött, s már átterjedt Afrikára is. Magyarország is belekeveredett a háborúba a Balkán megtámadásakor. Volt-e más választása akkor hazánknak? Vita, tanári irányítással. háromhatalmi szerzôdés, Africa-corps, örök barátsági szerzôdés, tengelyhatalmak Rommel, Péter király, Montgomery Tobruk, El-Alamein, Balkán, Jugoszlávia, Bácska, Muraköz, baranyai háromszög szept. 1., máj. 10., jún. 14., aug. 13., aug , ápr. 3. tér könyvek tér fólia, tér képek 107

9 A Szovjetunió megtámadása és az USA hadba lépése Németország sorsa akkor pecsételôdött meg, amikor hadba lépett a két nagyhatalommal. Japán, Hitler szövetsége érzékeny veszteséget mér Amerikára, de aztán sorra szorulnak vissza bázisaikról a japánok. A Csendes-óceán térképes elemzése. antifasiszta koalíció, Atlanti charta, felperzselt föld taktikája, kamikáze, totális háború Hess Sztálingrád, Leningrád, Kijev, Pear Harbour, Hongkong, Fülöp-szigetek, Midwayszigetek Magyarország a második világháborúban Magyarország végzetes lépése volt a háborúba történô belépés, hiszen idegen földön pusztult el a hadseregünk. Ismét vesztes fél oldalára kerültünk, ami tovább rontotta helyzetünket. Kárpát-csoport, 2. magyar hadsereg, munkaszolgálatos Bárdossy László, Bajcsy- Zsilinszky Endre, Kállay Miklós Kassa, Voronyezs, Don-kanyar A fordulat éve a második világháború történetében A 1943-as év az orosz és az olasz fronton lényeges fordulatot hozott, melyet a teheráni konferancia pecsételt meg. Milyen döntések születtek Teheránban? Miért Teheránban találkozott a három nagyhatalom vezetôje? kézitusa, tankcsata, antifasiszta, koalíció, második front, három nagy Paulus, I Viktor Emánuel Volga, Kurszk, Szicília, Teherán, Balkán júl. 22., dec jún. 27., jan feb. 2., nov. 28 dec 1. tér tér tér 108

10 Magyarország a voronyezsi katasztrófa után Magyarország egyre jobban belesodródott a háborúba, s a hatalom áttolódott a szélsôséges erôk kezébe, ami tragédiához vezetett. A Szálasi rémuralma hosszú idôre megpecsételte az ország sorsát. Hogyan történt a magyar holocaust? hadigazdaság, hitapolitika, Margaréta-terv, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, holocaust, málenkij robot, kiugrás, nyilas rémuralom Sztójay Döme, Lakatos Géza A második világháború befejezôdése Kelet- Európában és Magyarországon A Vörös Hadsereg sorra átvonult a kelet-európai országokon, kiûzve onnan az ellenséget. A legnagyobb ellenállásba Magyarországon ütköztek, ahol a németek védôvonalakat építettek ki. Miért Magyarországon akarták megvédeni a birodalmat? Hol voltak kiépített védvonalak? D-nap, invázió, Overlord, partraszállás, szövetségesek, rakéta, csodafegyver Eisenhower, von Braun, Wallenverg A világháború befejezôdése Jalta és Postdam között. A szövetségesek túlereje 1945-re már egyértelmûen megmutatkozott. Jaltában a három nagy még a háború befejezésének feltételeirôl, Potsdamban már a háború utáni új felosztásról tárgyalt. Mi történt a két konferencia között? Az emberiség történelmének legnagoybb, legpusztított háborúja volt a második világháború. Az emberi és anyagi veszteség óriási. Elemzés. gyôzelem napja, berlini bunker, ENSZ, BT Truman, Zsukov, Attlee, Oppenheimer Auschwitz, Dachau, Treblinka Normandia, Ardennek, Debrecen, Budapest Jalta, Berlin, Potsdam, Drezda, San Francisco, Hirosima, Nagaszaki márc.19., okt jún. 6., febr febr , máj. 8., ápr. 25., aug. 6., szept. 2. tér tér múzeum, tér 109

11 Óra I Összefoglalás Témazáró A globalizáció világ Óra I A kétpólusú világ kialakulása A két tábor a hidegháborúban A második világháború három földrészen, öt földrész katonáinak részvételével 6 éven át tartott. A háború utáni események sorából kiemelkedtek: az ENSZ megalakulása, a nürnbergi per, a Truman-elv. Hogyan függtek össze ezek az NDK és az NSZK megalakulásával és a hidegháborúval? Az 1950-es évekre a világ kettészakadt polgári és kommunista táborra. A politikai, gazdasági kulturális ellentétek mellett katonai tömbök is létrejöttek. Mit jelent a hidegháború fogalma? Melyik országok váltak ketté? Térképes feladat. Belépô fogalmak nevek Belépô fogalmak nevek közgyûlés, Nemzetközi Katonai Törvényszék, SzEB, jóvátétel, hidegháború, vasfüggöny Göring, Bormann segélyprogram, NATO, Varsói szerzôdés, Kuomintang, rakétaválság, nukleáris, Berlini fal Marshall, Mao Cetung, Csang Kaj-sek, Hruscsov, Ho Shi Minh, Fidel Castro New York, Nürnberg, Párizs, Fulton, NDK, NSZK Korea, Kína, Tajvan, Vietnami Demokratikus Köztársaság nov okt., , 1961 fogalomkártyák, tér témazáró feledatok tér tér 110

12 A szovjet politika hatása Kelet- Európában A szovjet kommunista diktatúra meghatározta a kelet-európai országok életét évtizedekre. Az ideológiai hatás tetemes kárt okozott a szovjetek által megszállt országokban, mely napjainkban is tart. Mik voltak ezek a károk? kommunista diktatúra, Szolidaritás Gomulka, Walesa, Ceausescu, Tito, Zsivkov, Gottwald, Groza A gyarmati rendszer felbomlása. A harmadik világ kialakulása A világháború egyik legnagyobb változást elôidézô eseménye a gyarmati rendszer felbomlása volt. Ezek az új, zömmel elmaradott országok nem tartoztak egyik tömbhöz sem, ezek alkották a harmadik világot. neokolonializmus, domínium, cionista, arab-izraeli háború, sovinizmus Gandi, Herzl Tivadar, Arafat, Nasszer A világgazdaság szocialista és kapitalista útja A kétpólusú világ polgárai eltérô életmódot éltek, ami a gazdasági, kulturális, politikai magatartásukra egyaránt kihatott. a civil életszínvonal a kapitalista világban magasabb volt. Mi ennek az oka? kapitalista, jóléti állam, fogyasztói társadalom, KGST, tervgazdálkodás, propaganda, életszínvonal, piacgazdaság, szputnyik, ûrkutatás Aldrin, Gagarin Lengyelország, Jugoszlávia, Bulgária, Csehszlovákia Délkelet-Ázsia, Pakisztán, Banglades, Izrael, Latin-Amerika Nyugat- Európa, USA, Szovjetunió, Szocialista országok aug. 23., 1948, , , 1957, 1961, 1969 tér tér újságcikkek könyvek 111

13 Óra I Úton az egyesült Európa felé A globalizáció problémái A Szovjetunió és az európai szocialista országok összeomlása Kelet-Közép- Európa visszatér a polgári fejlôdés útjára A szocialista tábor egyesülésével Európa nyugati hatalmai egységesen léptek fel a kontinens kettéosztottsága ellen Európa egységéért. Hol tart ma ez a folyamat? A népességrobbanás és a technika ugrásszerû fejlôdése közelebb hozta egymáshoz az embereket, országokat, sôt földrészeket, de ugyanolyan veszélyeket is rejtett magában, pl.: a környezetszennyezés révén. Keressünk más példákat is! A nagyhatalmak hidegháborús gazdasági versenyében a Szovjetunió és a szocialsita országok összeomlottak, s ez a gazdasági csôd politikai változást is elôidézett. Ennek hatása ma is érzékelhetô. Miben áll ez? A szocialista rendszer összeomlása lehetôvé tette a közép-kelet-európai országok népeinek, hogy a nyugati országokhoz hasonló fejlôdés útjára lépjenek. Belépô Európa Tanács, Montánunió, EGK, Közös Piac, Európa Parlament, diáklázadás Kennedy, da Gaulle, Adenauer, Eisenhower, Schumann, Brezsnyev népességrobbanás, Túlnépesedés, ökológia, munkanélküliek, SALT-1, fegyverkezési verseny, olajkincs Nixon, Watergate emberi és polgári jogok, begyûrûzôdés, rendszer változás, peresztrojka, glasznoszty Szolzsenyicin, Szaharov, Gorbacsov, Reagen, Bush polgárháború, baloldali nacinonalizmus Jelcin, Putyin, Milosevics, Dubcek, Havel, Tôkés László Brüsszel, Strassbourg, Róma, Dallas, Disznó-öböl, Helsinki 1949, 1957, 1963, 1968, 1975 újságcikkek tér Washington 1972 tér grafikonok, Afganisztán 1979, 1986 albumok FÁK, Szlovénia, Szarajevó, Temesvár, Montenegró, Makedónia 1991,

14 Óra fogalmak Belépô nevek Összefoglalás A rendszerváltozáshoz vezetô hidegháború megosztotta a világot. Ennek a több évtizedes lélekromboló idôszaknak az eredménye volt a rendszerváltozás, amely lehetôvé tette a polgárosodást Kelet-Europában is. fogalomkártyák, Témazáró témazáró feladatok Magyarország története napjainkig I. Óra fogalmak Belépô nevek Magyarország a szovjet zónában Hazánk 1945-ben szovjet uralom alá került, s a kommonizmus belsô kiszolgálói segítették az elnyomó hatalmat, sôt az új vezetôk mindent elkövettek az ország szolgasorba döntése érdekében. Vélemények gyûjtése. földreform, SzEB, népbíróság, Baloldali Blokk, B-lista, új forint, fényes szelek, köztársaság Szviridov, Dálnoki Miklós Béla, Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, Kéthly Anna, Nagy Ferenc, Rajk László Debrecen dec. 21., 1945, febr

15 A koalició harca az ország talpra állításáért A koalíció a polgári életformát próbálta visszaállítani, de ez a kísérlet a kommunista túlerô miatt elbukott. Pártharcok között. Kutatómunka. Pártok régen és ma. Párhuzamok keresése. reakció, kitelepítések, kékcédulás választások, MDP Mindszenthy József, Kovács Béla, Dinnyés Lajos Bácska, Kárpátalja, Csallóköz A sztálini rendszer Magyarországon A sztálini Magyarország a polgári, demokratikus lét minden formáját megszüntették, s helyébe a teljes állami tulajdont és a központi irányítást vezették be. Hogy képzelhetô el ez a mai viszonyok között? pártállam, ÁVH, ötvenes évek, egypártrendszer, államosítás Morosán György A pártállam kiépítése az 1950-es években A gazdasági élet, a kultúra, a sztahanovista szellem átformálta a magyar közéletet, még ha csak felületesen is. Mit jelent a pártállam fogalma? személyi kultusz, tervgazdaság, szövetkezet, internálás, kulákok, TSZ, DISZ, padlássöprés Nagy Imre Recsk, Hortobágy, Oroszlány, Kazincbarcika, Helsinki Nagy Imre reformkísérlete A lebénult ország életébe rést ütött a reform szelleme, Nagy Imre kommunista miniszterelnök kísérlete. Miért éppen a mezôgazdaság terén jelentkezett a reform? Petôfi Kör, újratemetés Hegedûs András, Gerô Ernô 1947, 1948 múzeumi tárgyak, 1948, 1949 emléktárgyak, , 1956, okt. 6. emléktárgyak 114

16 Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon A magyar történelem kiemelkedô eseménye 1956, ami a 20. század világszerte ismert és elismert hôstette volt. Kutatómunka események, helyszínek után. Írásmûvek, fotók. 12 pont, Mûszaki Egyetem, lyukas zászló, forradalom, sortüzek Kádár János Poznan, Parlament, Rádió, Bem tér, Corvin köz, Körtér A forradalom és szabadságharc leverése, a megtorlás A magyar szabadságharcot csak a nagy tûlerôvel támadó szovjetek tudták leverni. A nyugati világ csak szóban állt ki a forradalom mellett, tettekben magára hagyta azt. Miért történt ez? Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, Munkástanács, munkásôrség, KISZ, Nagy Imre-per Maléter Pál Tököl, Új Köztemetô A Kádár-korszak A Kádár János nevével jelzett korszak a puha diktatúra révén elfogadtatta magát a magyarság jelentôs részével. Az élet viszonylag nyugodt és biztonságos, csak éppen a vallásos és nemzeti tudatot oltotta ki az emberek tömegeibôl, azaz a hitet. Vélemények gyûjtése. kollektivizálás, puha diktatúra, amnesztia, konszolidáció, tervutasítás, olajár-robbanás, gmk, fridzsiderszocializmus okt. 23. budapesti emléktrágyak, múzeum, nov. 4., márc, 21., 1958 budapesti és vidéki emlékhelyek 1961, 1968,

17 A pártállam összeomlása. Úton a rendszerváltozás felé A kommunista rendszer már nem volt tovább reformálható, összeomlott. Rögtön új pártok sora alakult meg, illetve régi pártok alakultak újjá. Az új pártok más rendszert akartak, de rengeteg akadályba ütköztek. A változás azonban megállíthatatlan volt. MDF, FIDESZ, SZDSZ, privatizáció, MSZP, Kisgazdapárt, Nemzeti Kerekasztal Grósz Károly, Pozsgay Imre, Németh Miklós, Szûrôs Mátyás Monor, Lakitelek, Bôs-Nagymaros, Sopron, Hôsök tere 1987, 1988, jún. 16., okt A rendszerváltás intézményrendszere Az új rendszert és intézményeit a választások legalizálták, amely csak nagy nehézségek árán alakulhatott ki, hiszen nem volt közvetlen elôzménye. Melyek ezek az intézmények? Kutatómunka. választások, váltógazdálkodás, Alkotmány bíróság, ombudsman Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc márc. 25., plakátok, könyvek A hatalmi ágak mûködése. A gyermekek jogai A három hatalmi ág különválasztása, s harmonikus egyensúlya a polgári demokrácia alapja. Kisebbségek, idôs emberek, gyerekek jogai és kötelességi. Gyûjtômunka. A háború utáni Magyaroszágon a kolaíciós kísérletet sztálini terror, forradalom, puha diktatúra, majd rendszerváltás utáni polgári demokárcia követte. törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, képviselôk, Legfelsôbb Bíróság Összefoglalás fogalomkártyák, Témazáró témazáró feladatok 116

18 Családom története a 20. százaban A témát a második fejezet tárgyalásakor érdemes kiadni, a magyar történelem tanulása kezdetén. A feladat egyéni, de nem tehetô kötelezôvé. A tanév során az egyes családtörténeteket részleteiben megismertetjük az osztály elôtt. Év végére az egyes család-történeteken keresztül megismeredhetünk a 20. század érdekes szeleteivel A 20. századi tudomány és technika vívmányai A 20. sz. nagy változásai a tudományos kutatásoknak fejlôdésnek köszönhetôek. Hogyan jutottunk el száz év alatt a kezdetleges autómobiltól a mai modern gyors autócsodákig? Hogyan jutott az ember a világûrbe és a Holdra? Hogyan találták fel a mozit, videót, televíziót, kamerát? oklevelek, naplók, levelek, visszaemékezések, igazolványok rajzok, naplók, albumok 117

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ!

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik országban működött a Gestapo? 1.) Olaszország 2.) Németország X.) Szovjetunió 2. Mennyiben határozta meg a békeszerződés a német haderő létszámát az I.

Részletesebben

Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG

Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG Tananyag és minimum követelmény TÖRTÉNELEM 12. évfolyam I. HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK ÉS A KÉTPOLÚSÚ VILÁG 1.Háborús együttműködésből békés szembenállás 2. A hidegháború kibontakozása 3. A párizsi béke

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados FOGALMAK Vörös Hadsereg Berlint elfoglalja Clement Attlee ÉVSZÁMOK lengyel kérdés Hitler öngyilkos Harry Truman 1 9 3 9 Lengyelország sérthetetlensége Németo. kapitulál Robert Oppenheimer 39. aug. 24 Hitler

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 12. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 1. 10 15. század 936 973: I. Ottó uralkodása 955: az augsburgi vereség 972 997: Géza fejedelem 997 1038: I. István uralkodása 1077: Canossa-járás

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel

Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Az 1945 utáni történelem tanítása múzeumpedagógiai segítséggel Készítette: Dr. Czeglédi Sándor Tanmenet E tanmenet célja egyrészt a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium,

Részletesebben

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 7 8. évfolyam Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A weimari köztársaság

A weimari köztársaság dezs.extra.hu tételek gyûjteménye A weimari Szerzõ dezs Történelem tétel 1. A weimari 1918. nov.: forradalom / kieli matrózlázadás > Németország > Az új alkotmányt Weimarban dolgozták ki, ezért nevezik

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer.

A magyar politikai rendszer. Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. A magyar politikai rendszer Körösényi-Tóth-Török: A magyar politikai rendszer. Az előadások témakörei jelentőség, hatás? KERETEK Politikai tradíciók Politikatörténet Politikai kultúra Politikai gondolkodás

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

a XX. század idővonala

a XX. század idővonala "Ez nem békekötés, ez fegyverszünet 20 évre." Egyetemes 1914.VII.28-1918.XI.11. 1919.I.18-1920. történelem Az 1. világháború párizsi békekonferencia - veszteseket nem hívták meg ANTANT - Központi Hatalmak

Részletesebben

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016 A rendszerváltás vetíthető oktatási segédanyag Keglevich Kristóf Budapest, 2016 1. Előzmények a Kádár-korszak válságba jutott a) gazdasági válság tervgazdálkodás nem termel hasznot külpolitikai ok: olajárrobbanás

Részletesebben

Földünk a két világháború között

Földünk a két világháború között Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam Javítókulcs Földünk a két világháború

Részletesebben

ÉVSZÁMOK. 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának. Kirobban az els világháború.

ÉVSZÁMOK. 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának. Kirobban az els világháború. 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának. Kirobban az els világháború. 1914 1918: els világháború. Az ún. központi hatalmak (Németország, Osztrák Magyar Monarchia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés:

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés: Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám:

Részletesebben

B 1. Ki mondta? "A kulák kulák marad listával és lista nélkül is." 2p

B 1. Ki mondta? A kulák kulák marad listával és lista nélkül is. 2p Fogalom berlini válság Köztársaság-tér Georgi Dimitrov ENSZ, BT, Unesco, FAO Valutareform kormány újjászerveződik Nikola Petkov óceánpajzs, atomhatalom kékcédulás választás Varsói Szerz. Kilépés Fábry

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947

1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 1. Küzdelem a magyar demokráciáért - a koalíciós időszaktól az egy párt rendszer kialakulásáig 1944-1947 - 1944. december 2-án Szegeden megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front és december 21-re

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 12. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az I. világháború és az azt követő békék

Részletesebben

Bánhegyi Ferenc TÖRTÉNELEM. Kompetencialapú tanmenetjavaslat a 8. évfolyam számára. Apáczai Kiadó. Celldömölk, 2009.

Bánhegyi Ferenc TÖRTÉNELEM. Kompetencialapú tanmenetjavaslat a 8. évfolyam számára. Apáczai Kiadó. Celldömölk, 2009. Bánhegyi Ferenc TÖRTÉNELEM Kompetencialapú tanmenetjavaslat a 8. évfolyam számára Apáczai Kiadó Celldömölk, 2009. HÁBORÚTÓL HÁBORÚIG. EURÓPA, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS ÁZSIA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Óra Téma,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 12. évfolyam

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 12. évfolyam OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 12. évfolyam Az első világháború Forradalmak a világforradalom bűvöletében (Oroszország; Németország) A világháborút lezáró békék Magyarország a világháborúban, a forradalom kirobbanása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája 2017. január 1-től 1. Az ókor és kultúrája 1.1. Poliszok az ókori Hellászban K: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 1.2. Társadalmi és politikai

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ (1939-1945)

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ (1939-1945) A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ (1939-1945) 1. A háború okai Közvetlen ok: A németeknek Kelet-Poroszországba összeköttetés kellett volna a lengyelek azonban nem adták ezt meg ezért 1939 szeptember 1-jén lengyel

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) -----------------

Részletesebben

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK

Hatályos január 1-jétől. B) TÉMAKÖRÖK B) TÉMAKÖRÖK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek évszámokra, személyekre, topográfiai

Részletesebben

A FÖLD A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN

A FÖLD A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN A FÖLD A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 1. Az ENSZ megalakulása ENSZ (United Nations Organization, UNO) = Egyesült Nemzetek Szervezete Idő: 1945 Hely: San Francisco A megalakulás célja: fenntartani a világ békéjét

Részletesebben

Magyarország társadalomtörténete

Magyarország társadalomtörténete 1. Bevezetés 2. Magyarország helye Európában 3. Polgárosodás a dualizmus korában A Horthy-korszak 4. Trianon és következményei 5. Az elit és a középrétegek 6. Kispolgárság, parasztság 7. Az alsó rétegek

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Történelem 5. évfolyam Az őskori ember Hogyan élt az őskori ember? Az élelemtermelés kezdete Mesterségek születése Az ókori Kelet Mezopotámia Az Egyiptomi Birodalom Távol-Kelet

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

TestLine - Magyarország a két világháború között Minta feladatsor

TestLine - Magyarország a két világháború között Minta feladatsor soport: 7/b átum: 2016.04.14. Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György Most Magyarország két világháború közötti kultúrájára, tudományára gondolj.

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. Az elsı világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...9 Kronológia...

Részletesebben