Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74"

Átírás

1 TANMENET AZ 8. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA Háborútól háborúig. Európa a két világháború között Éves óraszám: 74 I Az antant békerendszere A békekötést az antant hatalmak igényei szerint hajtották végre, ezért az így megkötött békediktátum igazságtalan volt. Következmények elemzése. wilsoni 14 pont, fekete nap, hadifogolytábor, fegyverletétel Wilson, Clemanceu, Lloyd George, Trockij Breszt- Litovszk, Versailles, Litvánia, Lettország, Észtország, Ikrajna, Belorusszia dec., jan. 8., márc. 3., aug. 8., nov. 11. tér Az Osztrák Magyar Monarchia szétesése Egy birodalom helyén új államok születtek, melyek véget nem érô konfliktusok sorozatát hordozták magukban. Melyek ezek az utódállamok? Elemzés térképpel. nemzeti tanács Benes, Masaryk, Pilsudski, Kemal Atatürk Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, SHS Királyság, Partium okt. 28., dec. 1. tér idôszalag, emléktárgyak, A Szovjetunió megalakulása Egy merôben új nagyhatalom, s vele együtt új világrendszer jött létre. A volt antantszövetségesek is szembefordultak az új nagyhatalommal. Miért történt ez? pogárháború, hadikommunizmus, jegyrendszer, NEP, egypárti diktatúra Miklós, Lenin, Kolcsak, Gyenyikin, Jugyenyics, Vrangel Szovjetunió, Kaukázus, Kronstadt dec jan. 21. tér 100

2 4. 5. A sztálini Szovjetúnió Az új nagyhatalom vezetôi történelmi tranzakcióra építve csak féktelen terror révén tudták a hatalmukat biztosítani. A kommonizmus elvén mûködô új rendszer a világtörténelem legnagyobb tévedése volt. A nagy világrendszerek összehasonlítása. A mezôgazdaság és az ipar teljes állami, azaz központi irányítása elvette az emberek kedvét, hitét. Kényszer alatt tettek mindent. Soha nem látott éhínség tombolt a Szovjetunóban. Mennyi áldozatot követelt? személyi kultusz, GULTAG, terror, koncepiós per, fordulat, tanács rendszer, népbiztos, nehézipar, tervhivatal, tervutasítás, kolhoz, szovhoz, kulák, alkotmány, ötéves terv, kollektivizálás Sztálin, Kirov, Molotov A nagy háború utáni gazdasági és társadalmi fordulat A technikai, tudományos fordulat az USA-ban ment végbe. Látványos fejlôdés a civil életben. A polgári életforma kihívásai. Gépesítés, amely az emberi kényelmet szolgálta. Miben nyilvánul meg? modernizálás. futószalag, villamosenergia, mozi, mûanyag, benzin, légijárat, T-modell, penicillin Ford, Galamb Jószef, Lindenberg, Popov, Marconi, Mihály Dénes, Fleming, Disney Tipográfiai Szibéria, Don-vidék, Szovjet- Oroszország Párizs, Bécs, Berlin, New York 1928, , as évek, tér fólia, rajzok eszközök, múzeumi tárgyak, 101

3 6. 7. Nagy gazdasági világválság ( ) A világ gazdasági életének legnagyobb, legtöbb országot érintô csôdje, ami évekig bénultságot okozott. A kiútkeresés az USA-ból indult. Hogyan történt? Összevetés a mai gazdasággal. értékpapír, részvények, tôzsde, fekete csütörtök, spekuláció, túltermelés, New Deal, demokárcia Roosevelt San Francisco, New York Az európai fasizmusok hatalomra jutása Olaszországban alakult ki az ókori Római Birodalom példáját követve a fasiszta eszme, melynek vezéralakja Mussolini volt. Milyen összefüggés található az ókor és a 20-as évek Olaszországa között? Hitler Németországa az igazságtalan versailles-i béke visszavágására készül. Hitler a nácizmus eszméjével megnyerte a német népet. fasiszta, szocialista, feketeingesek, marcia su, Roma, duce, fasces, NSDAP, náci, SS, führer, Mein Kampf, kancellár, Gestapó, kristályéjszaka, fajelmélet Mussolini Hitler Róma, Olaszország, München, Bécs, Berlin, Rajna, Nürnberg, Saar-vidék okt. 24., , okt. 28., 1923., jan. 30., 1936., 1938, könyvek 102

4 Óra Összefoglalás A két háború közötti Európa és Amerika jelentôs változásokon ment át, amelyek technikai és politikai változásokat jelentettek Témazáró Magyarország a két világháború között I. Óra Az ôszirózsás forradalom és a köztársaság A Monarchia szétesése után nemzeti államok jöttek létre, köztük Magyarország. Elsô elnöke az ellentmondásos életû Károlyi Mihály, akivel a köztársaság is elbukott. A Vyx-jegyzék elemzése a térképen A magyarországi Tanácsközársaság A közársaság bukása után a kommunista diktatúra került hatalomra. Példakép a Szovjetunió, a nemzetköziség, az állami tulajdon elve. Belépô fogalmak nevek Belépô fogalmak nevek Magyar Nemzeti Tanács, ôszirózsás forradalom, Vxy-jegyzék, semleges zóna, vörös gróf gróf Károlyi Mihály, IV. Károly tanácsköztársaság, Forradalmi Kormányzótanács, MSzDP, TOGY, direktórium, vörös-terror Garbai Sándor, Kun Béla, Szamuely Tibor Padova, Belgrád, Kápolna, Szatmárnémeti, Szeged okt , nov. 16., márc. 21., máj. 1. fogalomkártyák, térképek témazáró feladatok tér könyvek fólia, 103

5 ATanácsköztársaság sikertelen kísérlete az ország megvédésére A második forradalmi kísérlet is megbukott, s ezután Magyarország még nehezebb helyzetbe került. A nyugati hatalmak és a Tanácsköztársaság kapcsolata. Elemzés. vörös hadsereg, északi hadjárat, Székely Hadosztály, ABC Stromfeld Aurél, Böhm Vilmos, Bandholtz, gróf Bethlen István, gróf Teleki Pál A Horty-korszak kezdete A párizsi békerendszer megteremtette az európai békétlenség alapját, amely törvényszerûen vezetett a második világháborúhoz. A király nélküli királyság negyed évszázados korszaka nagy nehézségekkel kezdôdött, de végül megteremtôdött a parlamenti rendszer. Hortyt kormányzóvá választották. reviziós politika, kormányzó, fehérterror, nemzeti hadsereg, tiszti különítmény, KNEP, Kisgazdapárt gróf Apponyi Albert, Horthy Miklós Trianon békerendszere Magyarország közel évezredes történelmének legsúlyosabb csapását szenvedte el Trianonban, amit azóta sem hevert ki. kisantant, irredentizmus Szolnok, Salgótarján, Miskolc, Kassa, Bártfa Trianon, Duna-Tiszaköze, Burgenland, Kenderes aug. 1., márc jan., jún. 4., aug. 1., nov. 16., márc. 1., tér könyvek tér tér könvek, 104

6 Bethlen István konszolidációs rendzsere A politikai rendszert követôen a gazdasági és a kulturális helyzetet is stabilizálták, amely Bethlen István nevéhez kötôdik. Mit jelentett a konszolidáció? Elemzés. királypuccs, népszavazás, a hûség városa, földreform, vitézi rend, Egységes Párt, népiskolai törvény, levente Zita, Peyer Károly, Klebelsberg Kunó Gazdasági és politikai válság a harmincas években A gazdasági világválság Magyarországon is éreztette hatásást. Gömbös politikája ideiglenesen megoldást jelentett a gazdasági problémára. Mi volt a Nemzeti Munkaterv lényege? munkanélküliség, fajvédô, statárium, Nemzeti Mukaterv, nemzeti egység Gömbös Gyula, Matuska Szilveszter A húszas és a harmincas évek Magyarországa A félpolgári-félfeudális ország életszínvonala, életmódja lassan javult, miközben a falusi és városi népesség körében kialakult a szegénység széles rétege. A kisemberek életszínvonala ugyancsak javult. Diagramok készítése. egykézés, OTI, zöldkereszt, Nyugat, népurbánus ellentét Szent- Györgyi Albert, Hevesy György, Wigner Jenô, Teller Ede, Bárány Róbert, Békésy György, Móricz Zsigmond, Németh László, Bartók Béla Sopron, Budaörs 1922, 1925, 1926 Biatorbágy szept. 1., 1931, Debrecen, Szeged tér tér 105

7 Óra fogalmak Belépô nevek Úton a második világháború felé A müncheni egyezmény a párizsi rendszer felbontását jelentette. Megkezdôdött az európai határok újrarajzolása, melyhez a Nyugat beleegyezését adta. Hogyan történt ez? Összefoglalás tér A húszas és harmincas évek Magyarországa a stabilizálódás és a revízió jegyében politizált, sikeresen. gyôri program, zsidótörvény, nyilaskeresztes, Szent István király éve, bécsi döntés, Volksbund Darányi Kálmán, Imrédi Béla, Szálasi Ferenc, Basch Ferenc Felvidék, Komárom, Kárpátalja, München 1938., márc. 15. tér, fólia fogalomkártyák, képek Témazáró témazáró feladatok A második világháború. Magyarország a második világháborúban I. Óra fogalmak Belépô nevek Európa új háborúra készül A nagy háború erôpárbaja a spanyol polgárháború volt, ahol a jobb- és baloldal erôi csaptak össze. A gyûlölet lángja három éven át égett. Gyôztek a spanyol nemzeti erôk, Franco vezetésével. A Molotov-Ribbentrop paktum a nagyhatalmak orv támadása volt a kis államokkal szemben. Melyik államok estek áldozatul? hosszû menetelés, polgárháború, Berlin-Róma tengely, antikommintern paktum, népfront, soviniszta, Kondor légió Franco, Tiso, Molotov, Ribbentrop Japán, Kína, Peking, Saar-vidék, Madrid, Spanyolország Cseh-Morva Protektorátus, Szudéta-vidék júl. 18., , aug. 23. tér 106

8 A második világháború keztede A két ellentétes beállítottságú nagyhatalom a környezô kis országok bekebelezésében egyezségre tudott jutni. Hogyan történtek ezek a folyamatok Németország, illetve a Szovjetunió esetében? Térképes elemzés. korridor, Vörös Hadsereg, furcsa háború, szovjet-finn háború, villámháború Quisling Danzig, Varsó, Maginot-vonal, Baltikum, Finnország, Norvégia, Dánia Franciaország kapitulál, Anglia ellenáll Hitler a keleti térségek bebiztosítása után Észak- és Nyugat Európa ellen fordult. A villámháborús terv Anglia esetében nem valósult meg. Mi lehet ennek az oka? Térképes elemzés. bábállam, partizánháború, radar, második bécsi döntés Churchill, de Gaulle Hollandia, Luxenburg, Belgium, La Manche, Dunkerque, Vichy, Észak-Erdély, Székelyföld A világháború továbbterjedése A világháború egyre nagyobb méreteket öltött, s már átterjedt Afrikára is. Magyarország is belekeveredett a háborúba a Balkán megtámadásakor. Volt-e más választása akkor hazánknak? Vita, tanári irányítással. háromhatalmi szerzôdés, Africa-corps, örök barátsági szerzôdés, tengelyhatalmak Rommel, Péter király, Montgomery Tobruk, El-Alamein, Balkán, Jugoszlávia, Bácska, Muraköz, baranyai háromszög szept. 1., máj. 10., jún. 14., aug. 13., aug , ápr. 3. tér könyvek tér fólia, tér képek 107

9 A Szovjetunió megtámadása és az USA hadba lépése Németország sorsa akkor pecsételôdött meg, amikor hadba lépett a két nagyhatalommal. Japán, Hitler szövetsége érzékeny veszteséget mér Amerikára, de aztán sorra szorulnak vissza bázisaikról a japánok. A Csendes-óceán térképes elemzése. antifasiszta koalíció, Atlanti charta, felperzselt föld taktikája, kamikáze, totális háború Hess Sztálingrád, Leningrád, Kijev, Pear Harbour, Hongkong, Fülöp-szigetek, Midwayszigetek Magyarország a második világháborúban Magyarország végzetes lépése volt a háborúba történô belépés, hiszen idegen földön pusztult el a hadseregünk. Ismét vesztes fél oldalára kerültünk, ami tovább rontotta helyzetünket. Kárpát-csoport, 2. magyar hadsereg, munkaszolgálatos Bárdossy László, Bajcsy- Zsilinszky Endre, Kállay Miklós Kassa, Voronyezs, Don-kanyar A fordulat éve a második világháború történetében A 1943-as év az orosz és az olasz fronton lényeges fordulatot hozott, melyet a teheráni konferancia pecsételt meg. Milyen döntések születtek Teheránban? Miért Teheránban találkozott a három nagyhatalom vezetôje? kézitusa, tankcsata, antifasiszta, koalíció, második front, három nagy Paulus, I Viktor Emánuel Volga, Kurszk, Szicília, Teherán, Balkán júl. 22., dec jún. 27., jan feb. 2., nov. 28 dec 1. tér tér tér 108

10 Magyarország a voronyezsi katasztrófa után Magyarország egyre jobban belesodródott a háborúba, s a hatalom áttolódott a szélsôséges erôk kezébe, ami tragédiához vezetett. A Szálasi rémuralma hosszú idôre megpecsételte az ország sorsát. Hogyan történt a magyar holocaust? hadigazdaság, hitapolitika, Margaréta-terv, gettó, deportálás, koncentrációs tábor, holocaust, málenkij robot, kiugrás, nyilas rémuralom Sztójay Döme, Lakatos Géza A második világháború befejezôdése Kelet- Európában és Magyarországon A Vörös Hadsereg sorra átvonult a kelet-európai országokon, kiûzve onnan az ellenséget. A legnagyobb ellenállásba Magyarországon ütköztek, ahol a németek védôvonalakat építettek ki. Miért Magyarországon akarták megvédeni a birodalmat? Hol voltak kiépített védvonalak? D-nap, invázió, Overlord, partraszállás, szövetségesek, rakéta, csodafegyver Eisenhower, von Braun, Wallenverg A világháború befejezôdése Jalta és Postdam között. A szövetségesek túlereje 1945-re már egyértelmûen megmutatkozott. Jaltában a három nagy még a háború befejezésének feltételeirôl, Potsdamban már a háború utáni új felosztásról tárgyalt. Mi történt a két konferencia között? Az emberiség történelmének legnagoybb, legpusztított háborúja volt a második világháború. Az emberi és anyagi veszteség óriási. Elemzés. gyôzelem napja, berlini bunker, ENSZ, BT Truman, Zsukov, Attlee, Oppenheimer Auschwitz, Dachau, Treblinka Normandia, Ardennek, Debrecen, Budapest Jalta, Berlin, Potsdam, Drezda, San Francisco, Hirosima, Nagaszaki márc.19., okt jún. 6., febr febr , máj. 8., ápr. 25., aug. 6., szept. 2. tér tér múzeum, tér 109

11 Óra I Összefoglalás Témazáró A globalizáció világ Óra I A kétpólusú világ kialakulása A két tábor a hidegháborúban A második világháború három földrészen, öt földrész katonáinak részvételével 6 éven át tartott. A háború utáni események sorából kiemelkedtek: az ENSZ megalakulása, a nürnbergi per, a Truman-elv. Hogyan függtek össze ezek az NDK és az NSZK megalakulásával és a hidegháborúval? Az 1950-es évekre a világ kettészakadt polgári és kommunista táborra. A politikai, gazdasági kulturális ellentétek mellett katonai tömbök is létrejöttek. Mit jelent a hidegháború fogalma? Melyik országok váltak ketté? Térképes feladat. Belépô fogalmak nevek Belépô fogalmak nevek közgyûlés, Nemzetközi Katonai Törvényszék, SzEB, jóvátétel, hidegháború, vasfüggöny Göring, Bormann segélyprogram, NATO, Varsói szerzôdés, Kuomintang, rakétaválság, nukleáris, Berlini fal Marshall, Mao Cetung, Csang Kaj-sek, Hruscsov, Ho Shi Minh, Fidel Castro New York, Nürnberg, Párizs, Fulton, NDK, NSZK Korea, Kína, Tajvan, Vietnami Demokratikus Köztársaság nov okt., , 1961 fogalomkártyák, tér témazáró feledatok tér tér 110

12 A szovjet politika hatása Kelet- Európában A szovjet kommunista diktatúra meghatározta a kelet-európai országok életét évtizedekre. Az ideológiai hatás tetemes kárt okozott a szovjetek által megszállt országokban, mely napjainkban is tart. Mik voltak ezek a károk? kommunista diktatúra, Szolidaritás Gomulka, Walesa, Ceausescu, Tito, Zsivkov, Gottwald, Groza A gyarmati rendszer felbomlása. A harmadik világ kialakulása A világháború egyik legnagyobb változást elôidézô eseménye a gyarmati rendszer felbomlása volt. Ezek az új, zömmel elmaradott országok nem tartoztak egyik tömbhöz sem, ezek alkották a harmadik világot. neokolonializmus, domínium, cionista, arab-izraeli háború, sovinizmus Gandi, Herzl Tivadar, Arafat, Nasszer A világgazdaság szocialista és kapitalista útja A kétpólusú világ polgárai eltérô életmódot éltek, ami a gazdasági, kulturális, politikai magatartásukra egyaránt kihatott. a civil életszínvonal a kapitalista világban magasabb volt. Mi ennek az oka? kapitalista, jóléti állam, fogyasztói társadalom, KGST, tervgazdálkodás, propaganda, életszínvonal, piacgazdaság, szputnyik, ûrkutatás Aldrin, Gagarin Lengyelország, Jugoszlávia, Bulgária, Csehszlovákia Délkelet-Ázsia, Pakisztán, Banglades, Izrael, Latin-Amerika Nyugat- Európa, USA, Szovjetunió, Szocialista országok aug. 23., 1948, , , 1957, 1961, 1969 tér tér újságcikkek könyvek 111

13 Óra I Úton az egyesült Európa felé A globalizáció problémái A Szovjetunió és az európai szocialista országok összeomlása Kelet-Közép- Európa visszatér a polgári fejlôdés útjára A szocialista tábor egyesülésével Európa nyugati hatalmai egységesen léptek fel a kontinens kettéosztottsága ellen Európa egységéért. Hol tart ma ez a folyamat? A népességrobbanás és a technika ugrásszerû fejlôdése közelebb hozta egymáshoz az embereket, országokat, sôt földrészeket, de ugyanolyan veszélyeket is rejtett magában, pl.: a környezetszennyezés révén. Keressünk más példákat is! A nagyhatalmak hidegháborús gazdasági versenyében a Szovjetunió és a szocialsita országok összeomlottak, s ez a gazdasági csôd politikai változást is elôidézett. Ennek hatása ma is érzékelhetô. Miben áll ez? A szocialista rendszer összeomlása lehetôvé tette a közép-kelet-európai országok népeinek, hogy a nyugati országokhoz hasonló fejlôdés útjára lépjenek. Belépô Európa Tanács, Montánunió, EGK, Közös Piac, Európa Parlament, diáklázadás Kennedy, da Gaulle, Adenauer, Eisenhower, Schumann, Brezsnyev népességrobbanás, Túlnépesedés, ökológia, munkanélküliek, SALT-1, fegyverkezési verseny, olajkincs Nixon, Watergate emberi és polgári jogok, begyûrûzôdés, rendszer változás, peresztrojka, glasznoszty Szolzsenyicin, Szaharov, Gorbacsov, Reagen, Bush polgárháború, baloldali nacinonalizmus Jelcin, Putyin, Milosevics, Dubcek, Havel, Tôkés László Brüsszel, Strassbourg, Róma, Dallas, Disznó-öböl, Helsinki 1949, 1957, 1963, 1968, 1975 újságcikkek tér Washington 1972 tér grafikonok, Afganisztán 1979, 1986 albumok FÁK, Szlovénia, Szarajevó, Temesvár, Montenegró, Makedónia 1991,

14 Óra fogalmak Belépô nevek Összefoglalás A rendszerváltozáshoz vezetô hidegháború megosztotta a világot. Ennek a több évtizedes lélekromboló idôszaknak az eredménye volt a rendszerváltozás, amely lehetôvé tette a polgárosodást Kelet-Europában is. fogalomkártyák, Témazáró témazáró feladatok Magyarország története napjainkig I. Óra fogalmak Belépô nevek Magyarország a szovjet zónában Hazánk 1945-ben szovjet uralom alá került, s a kommonizmus belsô kiszolgálói segítették az elnyomó hatalmat, sôt az új vezetôk mindent elkövettek az ország szolgasorba döntése érdekében. Vélemények gyûjtése. földreform, SzEB, népbíróság, Baloldali Blokk, B-lista, új forint, fényes szelek, köztársaság Szviridov, Dálnoki Miklós Béla, Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád, Kéthly Anna, Nagy Ferenc, Rajk László Debrecen dec. 21., 1945, febr

15 A koalició harca az ország talpra állításáért A koalíció a polgári életformát próbálta visszaállítani, de ez a kísérlet a kommunista túlerô miatt elbukott. Pártharcok között. Kutatómunka. Pártok régen és ma. Párhuzamok keresése. reakció, kitelepítések, kékcédulás választások, MDP Mindszenthy József, Kovács Béla, Dinnyés Lajos Bácska, Kárpátalja, Csallóköz A sztálini rendszer Magyarországon A sztálini Magyarország a polgári, demokratikus lét minden formáját megszüntették, s helyébe a teljes állami tulajdont és a központi irányítást vezették be. Hogy képzelhetô el ez a mai viszonyok között? pártállam, ÁVH, ötvenes évek, egypártrendszer, államosítás Morosán György A pártállam kiépítése az 1950-es években A gazdasági élet, a kultúra, a sztahanovista szellem átformálta a magyar közéletet, még ha csak felületesen is. Mit jelent a pártállam fogalma? személyi kultusz, tervgazdaság, szövetkezet, internálás, kulákok, TSZ, DISZ, padlássöprés Nagy Imre Recsk, Hortobágy, Oroszlány, Kazincbarcika, Helsinki Nagy Imre reformkísérlete A lebénult ország életébe rést ütött a reform szelleme, Nagy Imre kommunista miniszterelnök kísérlete. Miért éppen a mezôgazdaság terén jelentkezett a reform? Petôfi Kör, újratemetés Hegedûs András, Gerô Ernô 1947, 1948 múzeumi tárgyak, 1948, 1949 emléktárgyak, , 1956, okt. 6. emléktárgyak 114

16 Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon A magyar történelem kiemelkedô eseménye 1956, ami a 20. század világszerte ismert és elismert hôstette volt. Kutatómunka események, helyszínek után. Írásmûvek, fotók. 12 pont, Mûszaki Egyetem, lyukas zászló, forradalom, sortüzek Kádár János Poznan, Parlament, Rádió, Bem tér, Corvin köz, Körtér A forradalom és szabadságharc leverése, a megtorlás A magyar szabadságharcot csak a nagy tûlerôvel támadó szovjetek tudták leverni. A nyugati világ csak szóban állt ki a forradalom mellett, tettekben magára hagyta azt. Miért történt ez? Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, Munkástanács, munkásôrség, KISZ, Nagy Imre-per Maléter Pál Tököl, Új Köztemetô A Kádár-korszak A Kádár János nevével jelzett korszak a puha diktatúra révén elfogadtatta magát a magyarság jelentôs részével. Az élet viszonylag nyugodt és biztonságos, csak éppen a vallásos és nemzeti tudatot oltotta ki az emberek tömegeibôl, azaz a hitet. Vélemények gyûjtése. kollektivizálás, puha diktatúra, amnesztia, konszolidáció, tervutasítás, olajár-robbanás, gmk, fridzsiderszocializmus okt. 23. budapesti emléktrágyak, múzeum, nov. 4., márc, 21., 1958 budapesti és vidéki emlékhelyek 1961, 1968,

17 A pártállam összeomlása. Úton a rendszerváltozás felé A kommunista rendszer már nem volt tovább reformálható, összeomlott. Rögtön új pártok sora alakult meg, illetve régi pártok alakultak újjá. Az új pártok más rendszert akartak, de rengeteg akadályba ütköztek. A változás azonban megállíthatatlan volt. MDF, FIDESZ, SZDSZ, privatizáció, MSZP, Kisgazdapárt, Nemzeti Kerekasztal Grósz Károly, Pozsgay Imre, Németh Miklós, Szûrôs Mátyás Monor, Lakitelek, Bôs-Nagymaros, Sopron, Hôsök tere 1987, 1988, jún. 16., okt A rendszerváltás intézményrendszere Az új rendszert és intézményeit a választások legalizálták, amely csak nagy nehézségek árán alakulhatott ki, hiszen nem volt közvetlen elôzménye. Melyek ezek az intézmények? Kutatómunka. választások, váltógazdálkodás, Alkotmány bíróság, ombudsman Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc márc. 25., plakátok, könyvek A hatalmi ágak mûködése. A gyermekek jogai A három hatalmi ág különválasztása, s harmonikus egyensúlya a polgári demokrácia alapja. Kisebbségek, idôs emberek, gyerekek jogai és kötelességi. Gyûjtômunka. A háború utáni Magyaroszágon a kolaíciós kísérletet sztálini terror, forradalom, puha diktatúra, majd rendszerváltás utáni polgári demokárcia követte. törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás, képviselôk, Legfelsôbb Bíróság Összefoglalás fogalomkártyák, Témazáró témazáró feladatok 116

18 Családom története a 20. százaban A témát a második fejezet tárgyalásakor érdemes kiadni, a magyar történelem tanulása kezdetén. A feladat egyéni, de nem tehetô kötelezôvé. A tanév során az egyes családtörténeteket részleteiben megismertetjük az osztály elôtt. Év végére az egyes család-történeteken keresztül megismeredhetünk a 20. század érdekes szeleteivel A 20. századi tudomány és technika vívmányai A 20. sz. nagy változásai a tudományos kutatásoknak fejlôdésnek köszönhetôek. Hogyan jutottunk el száz év alatt a kezdetleges autómobiltól a mai modern gyors autócsodákig? Hogyan jutott az ember a világûrbe és a Holdra? Hogyan találták fel a mozit, videót, televíziót, kamerát? oklevelek, naplók, levelek, visszaemékezések, igazolványok rajzok, naplók, albumok 117

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 12. évfolyama számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 12. évfolyama számára [A félkövér betűtípussal írt adatok a kerettanterv részei!] Az I. világháború és az azt követő békék

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra

Magyar történelem (A vándorlástól az Árpád-ház kihalásáig) 11 óra 0 11óra 11. évfolyam 72 óra Összesen 1. Az ókori Kelet és Görögország 8 óra 0 8 óra 2. Az ókori Róma és az antik kultúrtörténet 9 óra 0 9 óra 3. A középkor 12 óra 0 12 óra 4. Magyar történelem (A vándorlástól

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori

Részletesebben

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés / 20. A II. világháború. A holokauszt

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés / 20. A II. világháború. A holokauszt A II. VILÁGHÁBORÚ KEZDETE 1. Időszaka: 1939. szeptember 1. 1945. szeptember 2. 2. Szakaszai: 1939. szeptember 1.: a II. világháború kitörése 1939-1941: a tengelyhatalmak sikerei 1942-1943: a fordulat éve

Részletesebben

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig Érettségi témakörök TÉMÁK 9.1. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege

Részletesebben

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség

Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség 1. lecke Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség Fogalmak fegyverszünet: a háborúban vesztes fél megadja magát, leteszi a fegyvert, a harcoló felek beszüntetik az egymás

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Képzés típusa: 8 osztályos gimnázium Évfolyam: 7. Vizsga típus: írásbeli, szóbeli Írásbeli vizsga: A szóbeli témakörök, követelmények

Részletesebben

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e.

Részletesebben

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados

Elbánál találkozik USA-UK-SZU Tartsay Vilmos százados FOGALMAK Vörös Hadsereg Berlint elfoglalja Clement Attlee ÉVSZÁMOK lengyel kérdés Hitler öngyilkos Harry Truman 1 9 3 9 Lengyelország sérthetetlensége Németo. kapitulál Robert Oppenheimer 39. aug. 24 Hitler

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 heti 2 évi 74 Célok és feladatok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON 1. MAGYARORSZÁG A HÁBORÚ VÉGÉN A Központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak,

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA I. ELŐZMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA 1919 őszétől Magyarország új útra lépett. A háborús vereség s a nyomában kialakult forradalmi válság az

Részletesebben

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA

A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA A NÉMETEK ÉS MAGYAROK TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIÁJA Csapatösszeállítás a labdarúgó-világbajnokság döntıjében, 1954 Donauschwäbisches Zentralmuseum, Ulm (DZM 9881) 375-843 A népvándorlás korától a Keleti Frank

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról

Mózes Mihály Kozári József. Tanulmányok a forradalomról Szerkesztette: Mózes Mihály Kozári József 1956 Tanulmányok a forradalomról EKF LÍCEUM KIADÓ, EGER 2008 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített, illetve rövidített változata kiadásának

Részletesebben

Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét

Szakiskolai közismereti tankönyv 9-10. évfolyam, első kötet 9. évfolyam 2 óra x 32 hét TÖRTÉNELE TÁRSADALO IS ERET TANMENET 1. 5.1 Európa arcai - Európa bölcsői 2. 5.2 A sport és az Olimpia eszméi A fejezet célja azoknak a kultúráknak/civilizációknak a bemutatása, amelyek alapvetően hozzájárultak

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

ISKOLAI EMLÉKNAPOK A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. A holokauszt áldozatainak emléknapja

ISKOLAI EMLÉKNAPOK A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. A holokauszt áldozatainak emléknapja A holokauszt áldozatainak emléknapja 1 ISBN 963 004327 0 Az Oktatási Minisztérium kiadványa Felelôs kiadó: Környei László Szerkesztô: Szita Szabolcs Szerkesztõbizottság: Porogi András (elnök), Miklósi

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben