ZÖLD FORRÁS 2011 ZÁRÓJELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD FORRÁS 2011 ZÁRÓJELENTÉS"

Átírás

1 ZÖLD FORRÁS 2011 ZÁRÓJELENTÉS A programban megvalósítandó feladatokat a Zöld Forrás pályázat NKP-III. szerinti célterülete határoztuk meg, ezek: 1.2 Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás D. A közösségünket fenntartó ökoszisztéma értékei és a biológiai sokféleség a Kárpát-medencében A támogatást elnyert programunk ügyiratszáma: PTKF/2112-3/2011. A tervezett program irányelvei és a megvalósítás adatai: A közösségünket fenntartó ökoszisztéma értékei és a biológiai sokféleség értékei a Kárpát-medencében. A program címe: Miért fontos a biodiverzitás megırzése - az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében? A program során megvalósult célok: A Kistérségünk és a településünk lakosokat tájékoztattuk az ökoszisztéma szolgáltatás fogalmáról, azok közösségi hasznáról, mivel ezek nem méretıdnek meg a piacokon. Isten ingyenes adományaként vesszük., mint tudjuk, csupán hiánya mozgósítja a társadalmakat. A Kistérségünk és a településünk lakosait tájékoztattuk az ökoszisztéma szolgáltatás és biológiai sokféleség mindennapi ismereteirıl. Az egyesület szakértıi munkacsoportja, a programban az egyeztetett Téma összefoglaló alapján valósították meg a vállalt feladatokat. A projekt tervezett és megvalósított idı tartama: április szeptember 30. A programok helyszínei: Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (6758 Röszke, Dózsa Gy. u.1.), az Önkormányzat konferencia terme, (Röszke, Felszabadulás u. 84.), a település természeti területei, és a helyi védett területei (Molnár-rét, Kancsaltó, Kis Széksós tó, Börcsökszék, Gyálai Holt-Tisza). A beszámoló szerkezete: I. rész: A pályázati program bemutatása: - Szakmai beszámoló rövid szöveges összefoglalója - Pénzügyi elszámolás, táblázatos bemutatása és a számlák másolata. II. rész: Az egyes szakmai programok : 1., 1.1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3., részletes bemutatása - Minden egyes program csomag MELLÉKLETÉBEN a következı dokumentumokat helyeztük el: - Rendezvény értesítı, Meghívó, - Jelenléti ív - Elhangzott elıadások - Elvégzett feladatok - A rendezvényt bemutató poszterek, térképek, fotók, szükséges szakmai dokumentációk.

2 A pályázat 8.5. fejezete szerint A részletes szakmai program bemutatása, mellyel a célunkat elértük. 1. A program indítása, elsı vezetıi megbeszélés: április 30. A támogatás összegének a Támogatott számláján való jóváírását követıen kezdtük a program megvalósítási részleteinek megtervezését: A szakértıi munkacsoport feladatainak meghatározása. A projekt tervezésekor elkészítettük a projekt tartalmi, Téma összefoglalóját, mellyel a tevékenységek szakmai irányvonalát a projekt teljes idıtartamára meghatározták. A projekt célok nyilvánosságra hozatala. A programot az egyesület elnöksége vezetésével a szakértıi munkacsoport valósítja meg. A megbeszélés témái voltak: A program indítása, program terve, és jóváhagyása. A program tartalmi részleteinek és idıbeli ütemezésének meghatározása. Konkrét feladatok: - A program eseményeinek elıadásoknak, terepei programoknak - megszervezése. - A helyi hagyományok összegyőjtésének megkezdése, a megırzendı ismeretek dokumentálása. - A mindennapokban használható ismeretek mit nyújt nekünk a minket körülvevı ökoszisztéma - kiadványban történı megjelenítése. A kiadvány címe: Röszke füvészkertje Gyógyító növények közvetlen környezetünkben. A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub szakértıi munkacsoport vezetıi voltak: - Sára Endréné elnök, - Dr. Rakonczai János tudományos tanács elnöke, - Dr. Ladányi Zsuzsanna tag - Dr. Deák József Áron tag - Borbás Zoltánné tag, - Bojtos Ferenc CSEMETE - Kiss Márton Phd. hallgató, - Dr. Horváthné Papp Ibolya tag, - Osznovics Antalné elnök helyettes - Részt vettek még önkéntes támogatók, és érdeklıdı lakosok. - A projekt során szakmai segítséget nyújtott: Dr. Margóczi Katalin a SZTE docens, - A kiadvány lektorálását végezte Dr. Ilosvay György SZTE JGYPK adjunktus Természetismereti Tudástár ITT vezetıje Résztvevık száma: 10 fı A projekt rész költség elemeinek sorszámai:

3 1. 1. Lakossági FORUM szervezése: május A programba bevont csoportok együttmőködésével és a szakértık segítségével közös FÓRUMOT hirdettünk és valósítottunk meg. A közösségi Fórumot megelızte május 6.-án egy terepi program. Bemutattuk, a Röszke környéki táj, élı és élettelen környezteti tényezıit, a szépségeket és értékeket, melyek szerepet kapnak a helyi ökoszisztéma szolgáltatásokban. A gyakorlati program indítása. A terepi közösségi programmal elıkészítettük a közösség további együttmőködését. Helyszíne: helyi védett területek, Molnár-rét, Gyálai Holt-Tisza A Közösségi FÓRUM megtartása, május 07.-én. A programban szakmai elıadások, közösségi beszélgetések valósultak meg. Helyszíne: Petıfi Sándor Mővelıdési Ház Elıadások témája: MIK AZ ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK? Fogalom ismertetése Az ökoszisztémák természeti erıforrást jelentenek az ember számára. Használatukkal pedig ökoszisztéma szolgáltatássá válnak, de jellemzıen többségüknek ma még nincs áruk a piacon. Természeti vagy ökoszisztéma szolgáltatások tehát azok a természeti javak és funkciók, amelyek hasznosak az emberi közösségeknek. Ökoszisztéma szolgáltatások: a természet azon javai, szolgáltatásai, melyeket az ember élete során közvetlenül vagy közvetve felhasznál, így azok állapota az életminıségét meghatározza. A szolgáltatások közül az élelem, vagy más olyan anyagok, amelyeket a legtöbb ember egyszerően a természeti erıforrások termékeként azonosít, mint például a gyümölcsök, zöldségek, halak, faanyag, amelyeket többnyire közvetlen módon nyújt a természet. Az emberi jól-lét függ az ökoszisztéma által nyújtott szolgáltatásoktól. Elıadások címei: Miért fontos a biodiverzitás megırzése az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében? Ökoszisztéma szolgáltatások, A Dorozsma Majsai homokhát ökoszisztéma szolgáltatásai. Bemutató poszterek az eseményekrıl: Védett területek bemutatása, Lakossági FÓRUM, a terepi programon a bemutatott szépségeket meg is találtunk, Résztvevık száma: május 06 május 07. összesen 50 fı + 53 fı = 103 fı a dokumentumok A projekt rész költség elemeinek sorszámai:

4 2. Ökoszisztéma szolgáltatások megismertetése: május 16. Ökoszisztéma szolgáltatások további értelmezése és bemutatása LAKOSSÁGI FÓRUM keretében. Témák részletesen : Termelı szolgáltatások: (élelmiszer, takarmány, energiaforrás,) Szabályozó szolgáltatások: széndioxid megkötés, éghajlat szabályozás, felszíni és felszín alatti vizek szabályozása, természet és biodiverzitás védelem. A programban a következı témák elméleti bemutatása a terület térképe alapján. A Röszke környéki táj értékeinek bemutatása, felkészülés a terepi programokra. Elıadások címei: Természet és gazdaság Cselekvés az ököszisztéma szolgáltatások megırzésért Helyszín: Petıfi Sándor Mővelıdési Ház Bemutató poszterek az eseményekrıl: Röszke környéki terület természetvédelmi területeket jelzı térképe. Résztvevık száma: 48 fı a dokumentumok A projekt rész költség elemeinek sorszámai: 12.

5 2.1. Ökoszisztéma szolgáltatások elméleti és gyakorlati megismertetése május 19. Ökoszisztéma szolgáltatás ok terepi bemutatása. Témák és terepek: Ellátó szolgáltatás: A helyi természeti területek értékeivel való ismerkedés. A területek botanikai értékeinek felkeresése, bemutatása. Vannak-e hagyományosan használatos gyógynövényeink. Melyeket ismerik még a mai emberek, melyeket használják? A helyi természeti területek hagyományosan használatos gyógynövényei. Melyeket ismerik még a mai emberek, melyeket használják? A talált gyógynövények alkalmazása. Kulturális szolgáltatás: oktatási szolgáltatás, rekreáció és turizmus, esztétikai értékek, a helyi tájban. Kézmőves foglalkozás a terepen a természetben található anyagok fölhasználásával. Természetes anyagokból eszközök készítése. Vonzó tájképi, díszítı elemek, vesszı, gyékény, kosárfonás a helyben termett főzfából, gyékénybıl, kukoricaháncsból készített játékok és háztartási eszközök ma is jelentıs értékek lehetnének. Kérdések: Mikor készültek utoljára a településünkön ilyen tárgyak? Kik ırizték meg a régi tárgyakat? Használják-e még ma is? Feladat: Győjtsük össze az értékeket, készítsünk belıle győjteményes kiállítást A lakosokat bevontuk terepi győjtı munkába. A lakosokat bevontuk az adatgyőjtı a hagyományokat felelevenítı munkába. Győjtöttük az értékeket, készítettünk ezekrıl fotókat, győjteményeket, kiválasztottuk a gyógyhatású növényeke fajait, megkezdtük a kutatást a hagyományos tudások összegyőjtésébe, a lakosok körében. A posztereken kiállítást készítünk és kiadványban majd a program végén közreadjuk. Helyszín: Molnár-rét helyi védett terület (A résztvevık kiszállítása reggel terepre és a kora esti visszaszállítása személyautókkal történt. A szállítást a szakmai vezetık és önkéntesek közremőködésével sikerült megoldani. Az egy-egy személyautó többször fordult így rövid idı alatt kijutottunk a terepre, vagy tovább tudtunk menni a kijelölt helyszínekre. Az elızetes tervben autóbuszt terveztünk, de a közelben mőködı busztulajdonos idıközben megszőnt, betervezett összegért a költségek emelkedése miatt már nem találtunk autóbusz vállalkozást, a közelben mőködı autóbusz tulajdonost.)

6 Bemutató poszterek a szakmai segédanyagokból és az eseményekrıl: Röszke genetikai talajtípusai, Röszke védett területi, Molnár-rét információs poszter, Molnár-rét élıhely térképe, terepi foglalkozás 2 posztere május 19-én, Borbás Zoltánné szakvezetı a kézmőves foglalkozások irányítója, Dr Ladányi Zsuzsanna Sára Endréné szakmai tájékoztatása a talajtípusokról, Molnár rét szakmai leírása. Résztvevık száma: 52 fı a dokumentumok A projekt rész költség elemeinek sorszámai:

7 2.2. A helyi értékek, az ökoszisztéma szolgáltatások röszkei kapcsolódási pontjainak bemutatása. Ökoszisztéma szolgáltatás a víz. A Víz jelentısége a Homokhátságban május 26. Ökoszisztéma ellátó szolgáltatás: a víz, és a víz jelentısége a Homokhátságban. Témák: A helyi értékek gyakorlati bemutatása. Fontos ökoszisztéma szolgáltatás a víz. A víz, úgy mint a talajvíz, de úgy is mint csapadék fontos természeti érték. Szükséges víz megtartása itt a Homokhátságba. A térség kritikus területeinek bemutatása. Mit tehet a közösség? Csatornázás az 1970-es években. Röszke értékei, a Tisza folyó közelsége, Gyálai Holt Tisza, más vizes élıhelyek, Kancsal-tó, Kis Széksós-tó A turizmus sem mőködik fenntartható módon víz nélkül. Kérdés a lakosokhoz: Kiegyeznének egy ilyen kicsit vizes Kancsaltóval? A régi emlékek felelevenítése a helyszínen. Terepi vezetık: szakértıi munkacsoport minden tagja, a terepgyakorlati programok, feladatok megvalósításában közremőködnek. Helyszíne: (Mővelıdési Ház), Kancsal-tó ex-lege terület, Kis Széksós-tó (A résztvevık kiszállítása reggel terepre és a kora esti visszaszállítása személyautókkal történt. A szállítást a szakmai vezetık és önkéntesek közremőködésével sikerült megoldani. Az egy-egy személyautó többször fordult így rövid idı alatt kijutottunk a terepre, vagy tovább tudtunk menni a kijelölt helyszínekre. Az elızetes tervben autóbuszt terveztünk, de a közelben mőködı busztulajdonos idıközben megszőnt, betervezett összegért a költségek emelkedése miatt már nem találtunk autóbusz vállalkozást, a közelben mőködı autóbusz tulajdonost.) Bemutató poszterek a szakmai segédanyagokból és az eseményekrıl: Terepgyakorlati események, a helyi védett terület tvonal térképe, 3 posztere május 26-án, Kancsal-tó élıhely térképe, Kancsal-tó légi felvétele, szakmai kiegészítı anyag a Kancsa-tóról, szakmai anyag a Szikes tavak Röszkén, Információs poszter a Szikes tavak élıvilágáról, szakmai kiegészítı anyag Kis Széksós-tóról, információs poszter a Kis Széksós-tóról, a Kis Széksós-tó élıhely térképe, Munkalap interaktív foglakozáshoz Résztvevık száma: 51 fı a dokumentumok A projekt rész költség elemeinek sorszámai:

8 2.3. Közösségi programok szervezése: 2012 június 09. A Közösségi program célja: a település természetes területeinek bejárása során bemutattuk a terület ma még meglevı biológiai sokféleségét. Megmutattuk, hogy a tájökológiai alrendszerek összessége és a közöttük lévı kapcsolati rendszerek biztosítják az ökoszisztéma szolgáltatásokat társadalmunk számára. A programban végig jártuk Röszke jellegzetes természeti területeit, felelevenítettük ıseink hagyományos táji tudását. Témák, melyeket megbeszéltek a szakértık a résztvevıkkel: Bemutattuk, hogy a falu maga egy ököszisztéma. Bemutattuk, a településünk értékeit. A résztvevık kis csoportokban önállóan tevékenykedtek. A helyi értékek és hagyományok eltőnésének lehetséges okai, szükséges-e a még meglévık győjtése és azok megırzése. A tanyai életforma megváltozása. A tanyavilág fokozatos eltőnésének mik lehetnek az okai és következményei gondjai? A víz hozzájárulása a jól-léthez.. A víz visszapótlásának kérdései, a szárazodás problémája. A víz és a biodiverzitás a két legkritikusabb ökoszisztéma szolgáltatás, amelyek meglététıl a helyi közösség léte múlik. Feladatok: A helyi értékek gyakorlati bemutatása. Fontos ökoszisztéma szolgáltatás a víz, a vizes élıhely sömlyékeken. A résztvevık kiválasztották a település számukra legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatásait. Kancsal-tó, Kis Széksós-tó természeti értékei megırzésének egyetlen módja a szükséges víz megtartása a szélvájta mélyedésekben. Csatornázás az es években volt, ma már tapasztalható annak visszafordíthatatlan következménye. Természetes anyagok felhasználása régen és napjainkban, gyakorlati bemutató, kézmőves hagyományok felelevenítése. Hagyományos mesterségek bemutatása: Holt-Tisza partján élık hagyományos foglalkozásai: kosárfonás, gyékénybıl készített eszközök. A Börcsökszék értékei: nélkülözhetetlen értékek megtartása, csak a szakszerő kezeléssel lehetséges. A gyógyhatású növények fölvételezése, használatuk régen és ma. Értelmeztük az ökoszisztéma szolgáltatás és biológiai sokféleség összefüggéseit. Kulturális szolgáltatás, oktatási szolgáltatás, esztétikai értékek, a helyi tájban. A lakosok tanulók, felnıttek, nyugdíjasok - bevonása az adatgyőjtı munkába.

9 A helyi természeti területekrıl begyőjthetı, hagyományosan használatos gyógynövényeink listáját összeállítottuk. (40 faj ) A közösségi programok eredményeinek netes és papíralapú kiadványba rendezése. Összegyőjtöttük az értékeket, készítettünk belılük győjteményes kiállítást és megkezdtük azok ismeretterjesztı kiadványba történı rendezését. Kívánatos jövı: A víz visszahozása a területre, ill. a víz visszatartása a területen. Helyszíne: Petıfi Sándor Mővelıdési Ház és a Kancsal tó, Kis Széksós-tó, Molnár-rét, Börcsökszék, Gyálai Holt-Tisza (A résztvevık kiszállítása reggel terepre és az egyes terepei helyszínek közötti mozgatása, a kora esti visszaszállítása személyautókkal történt. A szállítást a szakmai vezetık és önkéntesek közremőködésével sikerült megoldani. Az egy-egy személyautó többször fordult így rövid idı alatt kijutottunk a terepre, vagy tovább tudtunk menni a kijelölt helyszínekre. Az elızetes tervben autóbuszt terveztünk, de a közelben mőködı busztulajdonos idıközben megszőnt, betervezett összegért a költségek emelkedése miatt már nem találtunk autóbusz vállalkozást, a közelben mőködı autóbusz tulajdonost.) Bemutató poszterek a szakmai segédanyagokból és az eseményekrıl: Információs poszterek melyek segítségével jártuk be a területet, Börcsök-szék, Kancsal-tó és környéke, Röszkei Paprika Park, Gyálai Holt-Tisza és környéke, A Gyálai Holt-Tisza térképe, a TALÁLKOZÓ terepi munka 2 posztere június 9-én, szakmai kiegészítı anyag, a Semlyékek élıvilága Röszke környékén, Munka lapok 2 darab a Gyálai Holt-Tisza megfigyeléséhez Résztvevık száma: 51 fı a dokumentumok A projekt rész költség elemeinek sorszámai: b

10 3. A program eredményeinek bemutatása, a program zárása, szeptember a. Módszer: szakmai elıadások az egész projekt eredményeirıl, szakmai és gyakorlati bemutató tartása. Az eredmények összegzése A program során hangsúlyoztuk, ill. a figyelmet irányítottuk, arra a tényre, hogy ha csökken. a biológiai sokféleség akkor a számunkra szükséges ökoszisztéma szolgáltatás is csökken. A program befejezésekor ezt a gondolatot sikerült megerısíteni a részt vevıkben. A közösen készített kiadványt bemutattuk és térítésmentesen a résztvevık rendelkezésére bocsájtottuk. A bemutató záró rendezvény két helyszíne: - szeptember 24 - én Szeged, SZTE TIK - szeptember 26- án Röszke, Önkormányzati Konferencia terem A projekt összefoglalása, elıadás témája és címe: A szakértıi munkacsoport nyilvánosan bemutatja és értékeli a programot - Ökoszisztéma szolgáltatások és biodiverzitás. Gyógyító növények közvetlen környezetünkben. - Bemutató az elkészített szakmai anyagból: Röszke füvészkertje Gyógyító növények közvetlen környezetünkben. címő kiadvány bemutatása, a kiadványban jegyzett gyógynövényekbıl készített gyógyteák közös elkészítése és elfogyasztása. Bemutató sikeres záró konferencián készített poszterek, 1 db szeptember 24-i, 2 db szeptember 26-i, kiadványunk borító külsı és belsı képe, 3 példány az elkészített kiadványból. A program befejezésekor a Homokhát Tv élı interjút kért, amit a stúdióban Mórahalmon vettek fel élıadásban. Az elkészült film megtekinthetı a Homokhát Tv honlapján a monitorpress.eu honlapján, és a honlapon a baloldalon lévı VIDEÓTÁR filmek rovatban. Résztvevık száma: 64 a dokumentumok. A projekt rész költség elemeinek sorszámai:

11 A programok idıbeli megvalósítását a támogatási összeg megérkezésének idıpontja változtatta, vagyis késıbbre tolta a kezdés idıpontját a támogatási összeg megérkezése Pályázati azonosító PTKF/2112- / / / 02 A tevékenységek ütemezése (a nyertes pályázat 8. fejezetben bemutatott tevékenységek tervezett idızítése) 1. A program indítása x 1.1. Lakossági FORUM szervezése x 2.Ökoszisztéma szolgáltatások megismertetése x 2.1. Ökoszisztéma szolgáltatások elméleti és x gyakorlati megismertetése 2.2. A helyi értékek, az ökoszisztéma szolgáltatások röszkei kapcsolódási pontjainak bemutatása, x Ökoszisztéma szolgáltatás a víz. A Víz jelentısége a Homokhátságban Közösségi programok szervezése x 3. A program eredményeinek bemutatása, a program zárása / / / / / / / 09 x

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

SZEGED 2011. február

SZEGED 2011. február A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2011. február A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

KIEGÉSZÍTİ MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG IFJÚSÁGI UNIÓ SZEKSZÁRD Környezetvédelmi szakosztály Ne légy birka! 2011 NE LÉGY BIRKA! avagy Légy környezettudatos! Alakítsd át fogyasztási szokásaidat! Támaszkodj a helyi erıforrásokra, és tanuld meg

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10.

AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET. Környezettani alapismeretek 10. AZ ÉLİ TERMÉSZETI KÖRNYEZET Környezettani alapismeretek 10. KÖRNYEZET FOGALMA KÖZNAPI: ami körülvesz bennünket ( ökológiában = környék) ÖKOLÓGIAI: A környék azon elemeinek összessége, amelyek adott helyen,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok...

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok... Kitöltési útmutató A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez Általános tanácsok...2 I. Fejlesztés összefoglaló...3

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet 2010. Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a 2014-20-as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez),

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez Kitöltési útmutató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011- tıl nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó Mőködtetési és

Részletesebben