Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató"

Átírás

1 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény (Hpt) 137/A. -a és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérl szóló 234/2007. (IX. 4.) Kormányrendeletben elírt szabályoknak történ megfelelés körében a következ részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra. A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a bels tkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a Takarékszövetkezet biztonságos mködését. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek Kockázat: egy tevékenység általánosan elvárt, átlagosan számított eredményéhez képest bekövetkez veszteség lehetsége. A Takarékszövetkezet tevékenységével kapcsolatban felmerül kockázati típusok: Hitelezési kockázat: Általánosságban annak a kockázata, hogy a hitelintézetnek egy szerzdéses partnere felé kitettsége áll fenn, és a hitelintézetet veszteség éri a szerzdéses partner nem szerzdés szerint teljesítése miatt. Ügyfélkockázat: A hitelezési kockázat legfbb formája, annak a kockázata, hogy a hitelintézetet veszteség éri, mert vállalkozói, lakossági vagy egyéb ügyfelei a hitelintézet kockázatvállalását jelent szerzdéses fizetési kötelezettségeinek nem szerzdésszeren teljesítik. Partner kockázat: A Pkr 2.. (1) bekezdés 21. Pontja szerint az ügyletben érintett partnernek az ügylet pénzáramlása végleges elszámolása eltti nem-teljesítésének kockázata. Koncentrációs kockázat: A Hpt. szerint olyan kockázat, amely az azonos jellemzkkel bíró ügyfelekkel szemben felmerül, különböz szerzdéses kapcsolatokból fakadó kockázatok együttesébl ered. A koncentráció ennél bvebb fogalom, ide értve az alábbi okokat: - ágazati koncentráció - földrajzi koncentráció - hitelkockázat csökkent eszközök koncentrációja (hitelkockázat csökkent eszközök fajtájának vagy kibocsátójának koncentrációja). Országkockázat: A PSZÁF-nak a tkemegfelelés bels értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója alapján olyan veszteség felmerülésének veszélyét jelenti, melyet az országban bekövetkez valamilyen, az adott ország (kormányzat) által kontrollálható a hitelez/befektet által nem kontrollálható esemény generál (gazdasági, politikai stb.). Elszámolási kockázat: Az elszámolási kockázat annak a kockázata, hogy egy átutalási rendszeren keresztül lebonyolított elszámolás nem várt módon teljesül. Az elszámolási kockázat magában foglalhat hitel- és likviditási kockázati elemeket is 1

2 Reziduális (biztosítékok elfogadásából származó) kockázat: A PSZÁF-nak a tkemegfelelés bels értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója alapján annak a kockázata a hitelintézet által alkalmazott, elismert hitelkockázat mérséklési technikák a vártnál kevésbé bizonyulnak hatékonynak. Nem-kereskedési könyvi kamatlábkockázata: A PSZÁF-nak a tkemegfelelés bels értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója alapján azon jelenlegi, illetve jövbeni kockázatokat jelenti, amelyek az intézmény jövedelmezségére, tkehelyzetére a piaci kamatlábak kedveztlen változása esetén hatnak. A kamatlábkockázat forrásai, fajtái: -a kamatlábak idbeli változása és a cash-flow-k idbeli változása közötti eltérés (újraárazási kockázat), -a kamatlábak között fennálló kapcsolatok megváltozása az egyes piacokat, termékeket jellemz hozamgörbék között (bázis kockázat), -ugyanazon termék, vagy piac vonatkozásában az egyes lejárati tartományokban a kamatlábak közötti kapcsolatok megváltozása (hozamgörbe kockázat), -a termékekben rejl rejtett, kamatlábbal kapcsolatos opciók (opciós kockázat). Mködési kockázat: A Hpt. 76/J. (1) bekezdése alapján a nem megfelel bels folyamatok és rendszerek, küls események vagy a személyek nem megfelel feladatellátása miatt felmerül, illetleg jogszabály, szerzdés vagy bels szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkez, a hitelintézet eredményét és szavatoló tkéjét érint veszteség kockázata. Likviditási kockázat: A PSZÁF-nak a tkemegfelelés bels értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója alapján annak kockázata, hogy az intézmény nem képes kötelezettségeit idben teljesíteni, amikor a fizetés esedékessé válik. A likviditási kockázatok alapveten négy kategóriába sorolhatók: - lejárati (a lejárati összhang hiányával összefügg) likviditási kockázat, - lehívási (a lejárat eltti tömeges forráskivonás) likviditási kockázat, -strukturális likviditási kockázat, mely a források megújíthatóságával, a forrásköltség változásával függ össze, - piaci likviditási kockázat. Reputációs kockázat: A PSZÁF-nak a tkemegfelelés bels értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója alapján a tkét vagy a jövedelmezséget közvetve érint olyan kockázat, amely a pénzügyi intézményrl kialakult kedveztlen fogyasztói, üzletpartneri, részvényesi vagy hatósági véleménybl származik, és az intézmény küls megítélésének a kívánatos szinttl való elmaradásában nyilvánul meg. Stratégiai kockázat: A PSZÁF-nak a tkemegfelelés bels értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója alapján a tkét vagy a jövedelmezséget érint olyan kockázat, amely az üzleti környezet változásából vagy helytelen üzleti döntésekbl, vagy az üzleti környezet változásának figyelmen kívül hagyásából származik. Jövedelmezségi kockázat: A PSZÁF-nak a tkemegfelelés bels értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója alapján az intézmény jövedelemtermel szerkezetének nem megfelel kialakítása, diverzifikálása, illetve a megfelel szint jövedelemtermel képesség elérése és tartós fenntartása képességének hiányából fakadó kockázat. Küls tényezk kockázata: A küls tényezk kockázata magában foglalja a gazdasági környezetbl fakadó kockázatot és a szabályzói környezetbl adódó kockázatot. 2

3 A kockázatkezelési folyamat A takarékszövetkezet kockázatkezelési stratégiáját és politikáját az Igazgatóság határozza meg a bels védelmi vonalakról szóló szabályzatban foglaltak szerint. A kockázatkezelési folyamat a takarékszövetkezet kockázatkezelési struktúrájának része, amely a bels tkeszükséglet számítási folyamatba integrált külön eljárási rend és módszertan szerint történik az ICAAP elvei alapján melynek során a Takarékszövetkezet a kockázatainak fedezetéhez szükséges nagyságú és összetétel tkét meghatározza meg és gondoskodik annak folyamatos fenntartásáról. Kockázati stratégia Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok A kockázati stratégia a bels tkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. A PSZÁF-nak a tkemegfelelés bels értékelési folyamatára vonatkozó útmutatója szerint a kockázati stratégia tartalmazza a Takarékszövetkezet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát és az alábbi témakörökre terjed ki: - Kockázatvállalási politika - Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság - Kockázati szerkezet - Kockázatkezelési szervezet Kockázatvállalási politika Általános kockázatkezelési célok: - A Takarékszövetkezet, mint kis intézmény a bels tkemegfelelés értékelési folyamatában a tkeszükségletet a legegyszerbb módszerekkel határozza meg. - A Takarékszövetkezet elssorban olyan kockázatot vállal, amelyeknél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége és/vagy a szenderdizált termékkínálat elnyt jelent a kockázatok megítélésénél. - A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, folyamatosan gyjti és elemzi az egyes kockázati típusok mértékének jelzésére vonatkozó adatokat és a limittel kezelt kockázatok esetében 80%-os, illetve 90%-os limitterhelésnél az Igazgatóság felé jelzéssel él. Az Ügyvezetés megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a limitek betartását. - A Takarékszövetkezet a lényeges kockázataira vonatkozóan negyedévente jelentést készít az Igazgatóság és a Felügyel Bizottság részére. - A Takarékszövetkezet az Igazgatóságnak és a Felügyel Bizottságnak szóló kockázati jelentéseit úgy alakítja ki, hogy azok tartalmazzák a PSZÁF-nak, illetve az OTIVÁ-nak küldött kockázati jelentések f adatait, tükrözzék a felügyeleti, illetve OTIVA adatszolgáltatás struktúráját. - A Takarékszövetkezet kockázat-tudatosságának ersítése. 3

4 Kockázatkezelési alapelvek - A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a bels tkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a Takarékszövetkezet biztonságos mködését és a felügyelet ne korlátozhassa tevékenységét. A Takarékszövetkezet által meghatározott bels tkeszükségletének mindig megfelel tketöbbletet kell biztosítania a szabályozás által meghatározott minimális tkekövetelmény felett (Biztonságos mködés elve). - A Takarékszövetkezet úgy alakítja ki kockázatkezelési folyamatait, hogy elkerülje az érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenségi helyzeteket. A kockázatkezelési módszerekért, a kockázatok mértékének behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért felels személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel vagy azt támogató tevékenységekkel összefüggnek (Összeférhetetlenség elve). - A Takarékszövetkezet a kockázatkezelési módszereinek és folyamatainak kialakításánál alkalmazza az intézményvédelmi rendszer központi szervei által rendelkezésre bocsátott szabályzatokat együttmködik az intézményvédelmi rendszerrel a kockázatkezelési módszerek fejlesztésében, a kockázatok alakulásának figyelésében és a minimális tkekövetelmény mértékének, valamint a bels tkeszükséglet nagysága meghatározásának kialakításában, a bels tkeszükséglet megfelelségének ellenrzésében (Együttmködés elve). - A Takarékszövetkezet kockázatokat a bels szabályokban meghatározott keretek között és mértékig vállal. - A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, figyeli és jelentést készít róluk. A számszersíthet kockázatokat limitekkel és a szükséges bels kontrollokkal kezeli, a nem számszersíthet kockázatoknál kontrollokat alkalmaz és a kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít (Lényeges kockázatok kezelésének elve). - A kockázatok behatárolása érdekében a Takarékszövetkezet által meghatározott limitek betartása minden érintett számára kötelez. - A kockázatkezelési kontrolloknak és a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával (Költség-haszon elve). - A Takarékszövetkezet a kockázatvállalással kapcsolatos döntési hatásköreit és kockázati limiteit úgy alakítja ki, hogy az megfeleljen legalább a hasonlóméret és hasonló üzleti tevékenységet végz Takarékszövetkezetnek és az OTIVA erre vonatkozó ajánlásának. (Hasonlóakhoz történ viszonyítás elve vagy hasonlóakkal történ összemérés elve). - A Takarékszövetkezet a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél kell szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére, mérésére és nyomon követésére. - A Takarékszövetkezet az új termékek, szolgáltatások bevezetése eltt minden lényeges kockázati típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelés módszereit, ideértve a monitoring tevékenységet. - A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi f funkciók: Kockázati kitettségek és a kitettségeket mérsékl tételek azonosítása, számbavétele, nyilvántartása Kockázatok mérési módszereinek meghatározása, kockázatok számszersítése Kockázatok kezelése, ideértve a kockázatvállalásra vonatkozó döntéseket, a kockázatvállalás mértékének a korlátozását, a kockázatok csökkentését Kockázatok alakulásának figyelése Kockázatokra vonatkozó bels és küls jelentések 4

5 - A Takarékszövetkezet nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütköz tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszem magatartása a Takarék- Szövetkezet vagy más az integrációban résztvev tag számára veszteséget okozott (Tiltott tevékenységek elve). - A Takarékszövetkezet nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tkemegfelelési mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökken. Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság A Takarékszövetkezet kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy - milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni, - mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem, - milyen módon ellenrzi és jelenti a kockázatokat. A kockázati étvágy meghatározása az egyik elfeltétele annak, hogy a Takarékszövetkezet megfelel kockázati limiteket állítson fel. A kockázati étvágyát a Takarékszövetkezet három évre, a kockázati stratégia idhorizontjára határozza meg és rendszeresen évente felülvizsgálja. A kockázati étvágyat a Takarékszövetkezet Igazgatósága állapítja meg, figyelembe véve a Takarékszövetkezet célkitzéseit. A Takarékszövetkezet kockázati étvágyát, kockázatvállalási hajlandóságát kockázati típusonként az alábbi minségi mértékek egyikével jelöli meg: - alacsony - közepes - magas Kockázati szerkezet A kockázati szerkezetben kerül bemutatásra az, hogy a korábbi állapotokhoz képest milyen változások figyelhetk meg a kockázati profilban, és ezt hogyan kezeli a Takarékszövetkezet, belsleg azonosíthatók-e újabb kockázattípusok, s szükséges-e utánuk pótlólagos tke képzése. A kockázati szerkezet tervezett változása az üzleti szerkezetre és az üzleti stratégiára épül, ennek révén kerül összhangba az üzleti stratégia és a kockázati stratégia. A kockázati szerkezetet az egyes kockázati típusok vonatkozásában a szabályozási minimális tkekövetelmény nagyságával jellemezzük. A szabályzási tkekövetelmény méréséhez alkalmazott, a szabályozás szerint választható módszerek: 5

6 Hitelezési kockázat- sztenderd módszer Hitelkockázat mérséklés- pénzügyi biztosítékoknál: egyszer módszer, garanciák, készfizet kezesség esetében sztenderd módszer Mködési kockázat- alapmutató módszer Annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet kockázati étvágya a Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati szintek között maradjon, a számszersíthet kockázatok esetében limitek kerültek meghatározásra. Kockázatkezelés szervezete A Takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitzések megvalósítását. A Takarékszövetkezetnél a kockázati típusokra vonatkozó információk összefogásáért és a tketervezésért az ügyvezetés a felels. Kockázatkezelési funkció Cél: A Takarékszövetkezet olyan eljárásokkal és szabályzatokkal rendelkezzen, amely alapján meg tudja határozni, hogy milyen kockázatokat vállal fel, azt, hogy méri, limitálja, kontrollálja és szükség esetén intézkedést hoz azok korrigálására. Kockázatkezelési feladatkörök: az üzleti döntés eltti kockázati véleményezés, kockázatkezelés módszertanának kialakítása és folyamatos karbantartása, beleértve a tkemegfelelést és a bels tkeértékelést, a kockázatok kontrollja, monitoringja. A Takarékszövetkezet együttmködik az OTIVÁ-val az alábbi területeken: Módszerek fejlesztése, módszertani kérdések Elemzések, dokumentumok tartalmi elemeinek kialakítása Bels, valamint az OTIVÁ-nak szóló jelentések tartalmi és formai követelményeinek kialakítása Adatgyjtés, adatszolgáltatás, adatminség ellenrzés Bels szabályzatokkal kapcsolatos sztenderdek kialakítása. Lényeges kockázatok és a kapcsolódó tkeszükséglet meghatározása A Takarékszövetkezet a lényegesnek minsített kockázatait az alábbiak szerint csoportosítja: az 1. pillér alatti kockázatok, amelyekre a szabályozás meghatározza a minimális tkekövetelmény számításának lehetséges módjait; az 1. pillér alatt nem kezelt kockázatok, amelyek számszersíthetk, illetve mutatószámokkal mérhetk, ezért limitekkel kezelhetk. Ide tartoznak a koncentrációs kockázatok, a nem-kereskedési könyvi kamatkockázatok és a 6

7 likviditási kockázat; az 1. pillér alatt nem kezelt kockázatok, amelyek nem számszersíthetk, csak minségi ismérvekkel becsülhetk, ezért limitekkel nem, hanem egyéb kontrollokkal ellenrizhetk. Szervezeti egységek, funkciók leírása kockázat típusok szerint Valamennyi kockázat típus esetében a stratégia és a célkitzések meghatározása, rendszeres felülvizsgálata, a módszertani kérdések, valamint a limitek meghatározása, a válságtervek készítése az Ügyvezetés feladata. A felülvizsgálatot évente kell elvégezni. A hitelezési kockázatot jelent kötelezettség vállalások esetében a döntési szintek a kockázatvállalási szabályzatban rögzítettek szerint alakulnak, a kockázati szempontú véleményezés a Kockázatkezel feladata. A limitek kitöltése a Kirendeltségek feladata, a limitek figyelését és a megfelel jelzések küldését a Fkönyvel végzi. A problémás eseteket a szabályzat szerinti felelsök elírás szerint kezelik. A további kockázati típusok esetén a limitek figyelése, probléma esetén jelzés küldése a megfelel szint felelsök felé, az elemzések elkészítése az fkönyvel feladata. A küls és bels jelentések elkészítése a fkönyvelvel együttmködve, a tke- bels tkeszükséglet megállapítása, a meglév és szükséges tke alapján képzend mutatók kiszámítása a Kockázatkezel munkatárs feladata. A kockázatmérési módszerek közül a szabályozói minimális tkekövetelmény mérésére a Takarékszövetkezet a sztenderd módszert alkalmazza. A 2. pillér alatti bels tkekövetelmény kiszámítására az OTIVA által összeállított stressz teszt-tábla és a bels önértékelés számítása szolgál. Ezek alapján kerül kitöltésre a Felügyelet részére a havi jelentés részét képez CAA, CAB tábla. A stressz tesztek eredményét az OTIVA felé is továbbítjuk. Az Ügyvezetés részére a számítások alapján készülnek el a rendszeres jelentések. A kockázatok mérése és a kapcsolódó tkeszükséglet meghatározása A szabályozási tkekövetelmény méréséhez alkalmazott módszerek: - Hitelezési kockázat sztenderd módszer - Hitelkockázat mérséklés pénzügyi biztosítékoknál: egyszer módszer, garanciák, készfizet kezessége esetében szterderd módszer - Partnerkockázati kitettségek: eredeti kockázat módszere - Mködési kockázat alapmutató módszer 7

8 2. Szavatoló tkével kapcsolatos információk: Az alapvet tke összege e Ft A járulékos tke összege e Ft Alapvet tke pozitív eleme. Alapvet tkeként elismert tkeelemek e Ft Befizetett jegyzett tke e Ft Tketartalék e Ft Alapvet tkeként elismert tartalékok e Ft Általános kockázati céltartalék e Ft Alapvet tke negatív elemei Egyéb levonások az alapvet tkébl e Ft Járulékos tke pozitív elemei Értékelési tartalékok e Ft A kockázatok fedezésére figyelembe vehet, levonások utáni összes alapvet és járulékos tke e Ft A hitelintézet tkemegfelelése A bels tkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvek és stratégiák A takarékszövetkezet tkemegfelelés bels értékelési folyamatát úgy alakítja ki, hogy az kiterjedjen minden lényeges kockázatára, a kockázatok mérésére, kezelésére, figyelésére és jelentésére, valamint a kockázatok fedezéséhez szükséges tke meghatározására, folyamatos meglétének az ellenrzésére és a tkemegfelelés jelentésére. A Takarékszövetkezet a Hpt. 13/C -ában, 76/K -ában és a 145/A -ában szerepl arányosság elvének alkalmazása szempontjából kis intézménynek minsíti magát, mert nem végez bonyolult tevékenységet, termékei és szolgáltatásai a betétgyjtési, hitelezési és pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Termékeit és szolgáltatásait alapveten Magyarországon nyújtja, nem végez határon átnyúló szolgáltatást. Viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkezik. A Hpt. 76. (1) bekezdésében meghatározott hitelezési, partner-, különböz típusú piaci és mködési kockázatok minimális tkekövetelményének számításához nem alkalmaz a Felügyelet által jóváhagyott, a vonatkozó külön kormányrendeletekben meghatározott fejlett módszereket. A takarékszövetkezet a bels tke számítása során az egyszer sztenderd módszert alkalmazza. A bels tke megfelelés folyamatának kialakítása során az OTIVA által kidolgozott metodika alapján számszersíti bels tkeszükségletét. 8

9 A Takarékszövetkezet bels tkeértékelés méréséhez alkalmazott módszerek: - Hitelezési kockázat sztenderd módszer - Mködési kockázat alapmutató módszer A kitettségi osztályok tkekövetelménye: Megnevezés Összeg (M Ft) SA módszer tkekövetelménye kitettségi osztályok szerint 106,689 - Központi kormányok és Központi bankok 0,000 - Regionális kormányok, vagy helyi önkormányzatok 0,024 - Közszektorbeli intézmények 0,000 - Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 9,137 0,00 - Vállalkozások 17,269 - Lakosság 26,971 - Ingatlannal fedezett követelések 36,536 - Késedelmes tételek 7,639 - Egyéb tételek 9,114 A hitelezési és felhígulási kockázathoz kapcsolódó tájékoztatás a.) A késedelem és hitelminség romlás megközelítése: A kilencven napot meghaladóan lényeges törlesztési késedelembe esett tételre a 2)-5) alatti pontokban foglalt kivétellel a kitettségnek az (egyedileg) elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék figyelembe vételével számított összegéhez - a 2)-5) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a következ kockázati súlyokat kell alkalmazni a) 150%-ot, ha az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értéke kevesebb, mint a kitettség értékvesztés elszámolása és kockázati céltartalék képzése eltti bruttó értéke - elismert hitelkockázati fedezettel - nem biztosított részének 20%-a, b) 100%-ot, ha az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értéke legalább a kitettség értékvesztés elszámolása és kockázati céltartalék képzése eltti bruttó értéke - elismert hitelkockázati fedezettel - nem biztosított részének 20%-a. Az ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szembeni kilencven napon, vagy három hónapon keresztül folyamatosan fennálló olyan késedelmes fizetési kötelezettsége minsül lényegesnek, amelynek összege meghaladja a) lakossággal szembeni kitettség esetén 1. a késedelembe esés idpontjában érvényes legkisebb összeg havi minimálbért, vagy 2. az ügyfél szerzdés szerinti összes kötelezettségének kett százalékát vagy az egy havi törleszt részletet, és 9

10 b) az a) pontban meghatározott kitettségi osztályba tartozó kitettségen kívül bármely más kitettségi osztályba tartozó kitettség esetén 1. a kettszázötvenezer forintot, vagy 2. az ügyfél szerzdés szerinti összes kötelezettségének kett százalékát. 2) A kilencven napot meghaladóan késedelembe esett, lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett eredetileg 35%-os kockázati súlyozású kitettségnek az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értékével csökkentett részéhez 50%-os kockázati súly alkalmazható, ha az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értéke legalább a kitettség értékvesztés elszámolása és kockázati céltartalék képzése eltti bruttó értékének 20%-a, Egyébként 100%-os kockázati súlyt kell rendelni. 3) A kilencven napot meghaladóan késedelembe esett és lakóingatlannak nem minsül ingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett, eredetileg 50%-os kockázati súlyozású kitettséghez 100%-os kockázati súlyt kell rendelni. 4) A késedelmes tétel fedezettel ellátott részének meghatározása esetében elismert hitelezési kockázat-mérsékl tétel vehet figyelembe. 5) Ha a késedelmes tétel nem elismert, de a PSZÁF által a hitelkockázat-mérséklésre vonatkozóan meghatározottak szerint megfelelnek tekintett, hitelkockázat-mérsékl tétellel teljesen fedezett, valamint az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értéke legalább az értékvesztés elszámolása és kockázati céltartalék képzése eltti bruttó értéknek a 15%-a, akkor 100%-os kockázati súlyt kell alkalmazni. b.) Értékvesztés elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek A minsítés szempontrendszere 1.A minsítést végzk valamennyi, a Takarékszövetkezet könyvviteli nyilvántartásában szerepl ügyletet minsítenek, függetlenül attól, hogy határidn túliak vagy sem. A követelésminsítés az ügyfél illetve partnerminsítésre épül, a követelésminsítési kategóriák képzésénél az adósminsítési besorolást figyelembe kell venni. A kintlévségek alakulását mindaddig figyelemmel kell kísérni, amíg azok visszafizetésre, kiegyenlítésre, vagy a könyvviteli nyilvántartásból való kivezetésre nem kerülnek. 2.A tételek minsítéséhez vizsgálni kell az ügyfél, illetve a partnerminsítés alábbi szempontok szerinti figyelembevételét is: a. A pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatással érintett ügyfél vagy partner, illetve az értékpapír kibocsátójának pénzügyi helyzete, stabilitása, jövedelemteremt képessége és az ezekben bekövetkez változások, b. A törlesztési rend betartása (késedelmi id):- a kintlévség törlesztésével kapcsolatban keletkezett tke- és kamattörlesztési késedelmek alakulása, c. A fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetsége és az ezekben bekövetkezett változás, d. A tétel továbbértékesíthetsége, mobilizálhatósága (piaci kereslet-kínálati viszonyok és az elérhet piaci árak, a kibocsátó saját tkéjében való részesedés a befektetés arányában (alapveten befektetések, a követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek), 10

11 e. A tételbl adódó veszteségnek minsül jövbeni fizetési kötelezettség. A vizsgálatot alapveten az ügyfél-, illetve partnerminsítés számviteli követelményei, az ügyfél analitika és a fedezetértékelés számviteli követelményei alapján kell elvégezni. 3.A besorolást a negyedéves értékelés során az értékvesztés és a kockázati céltartalék szükséges szintjének felmérésekor felül kell vizsgálni és indokolt esetben a tételt más kategóriába át kell sorolni. A takarékszövetkezet által vállalt kockázatokat minden negyedévben az Ügyletminsítési és értékelési szabályzatban meghatározott minsítési kategóriákba kell besorolni. A csoportos értékelés szabályait a Takarékszövetkezet nem alkalmazza. A minsítés alapja a minsítés idpontjában fennálló, az adott kintlévségen túl az ahhoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek is. Az egyszersített értékelés egyetlen szempontjaként a fizetési késedelem napszámát, míg a teljes kör egyedi minsítés alkalmazásánál az adott kintlévségre ténylegesen kiszámított nem fedezett várható veszteség kintlévséghez viszonyított arányát kell figyelembe venni. A mérlegen kívüli kötelezettségeket az alapügylettel együttesen kell elbírálni. Az egyszersített minsítési eljárás alá tartozó követelések bármikor egyedi minsítési eljárás alá vonhatók, de ennek megfelelen az értékvesztés mértéke nem lehet kevesebb az egyszersített minsítési követelésekre vonatkozó értékvesztés mértékénél. c.) A számviteli beszámítások utáni kitettség értékek hitelezési kockázat-mérséklés figyelembevétele eltti összege és a kitettség értékek osztályonkénti bontásban Kitettségi osztályok Mérlegen belüli és kívüli kitettségek bruttó érték M Ft Központ kormánnyal és közponi bankkal szembeni kitettségek 2093,899 Hitelintézettel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségek 650,053 Önkormányzatokkal szembeni kitettségek 0,597 Lakossággal szembeni kitettségek 465,086 Vállalkozással szembeni kitettségek 241,847 Ingatlannal fedezett kitettségek 808,682 Késedelmes tételek 118,585 Egyéb tételek 168,414 Összesen: 4547,163 11

12 d.) A kitettségek földrajzi megoszlása kitettségi osztályonként A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet nem végez határon átnyúló tevékenységet, ezáltal nem tud adatot kimutatni. e.) A kitettségek gazdasági ágazatbeli szerinti megoszlása kitettségi osztályonként Ágazat/kitettségi osztály Mérlegen belüli és kívüli kitettség (e Ft) Mezgazdaság, Vadgazd. Erdgazd. 112,328 Feldolgozóipar 40,488 Vill. energia-, Gáz-,Vízell. 0,000 Építipar 9,869 Kereskedelem, Jármjavítás 108,737 Szálláshely-szolg., Vendéglátás 108, , ,737 66,916 Száll., Raktározás, Posta, Távközl. 37,580 Ingatlanügyl., Gazdasági szolg. 83,927 Közig., Védelem, Köt.társ.bizt. 1,066 Oktatás 0,970 Egészségügyi, Szoc.ellátás 0,089 Egyéb közösségi személyi szolg. 6,550 Pénzügyi tevékenység 40,505 Ismeretlen ágazat 966,071 Összesen: 1.475,096 f.) A kitettségek hátralév futamid szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként Kitettségi osztály éven belüli (e Ft) 1-5 év (e Ft) 5 éven túli (e Ft) Lejárt Központi kormány Hitelintézet Egyéb tétel Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett Késedelmes tétel

13 g.) Gazdasági ágazatbeli vagy ügyfél kategória szerinti megoszlásban összesítve 1. A késedelmes tétel és hitelminség-romlást szenvedett kitettség Ágazat/kitettségi osztály Mérlegen kívüli és belüli kitettség ( e Ft ) Kereskedelem, Jármjavítás 220 Ismeretlen ágazat Összesen: Az elszámolt és visszaírt értékvesztés, illetve képzett és felhasznált céltartalék külön feltüntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett összeg ügyfélkategória szerinti bontásban Elszámolt értékvesztés ügyfélkategória szerinti megoszlásban December 31-én Értékvesztés (e Ft) Ügyfélkategória Nyitó Elszámolt Visszaírt Tárgyévi Záró értékvesztés értékvesztés változás értékvesztés Helyi önkormányzatok hitele Hitelek jogi személyiség vállalkozások Hitelek nem jogi szem. Vállalkozások Hitelek Nel pü-i vállalkozások össz Hitelek lakosság Hitelek egyéni vállalkozó Hitelek Háztartások összesen Hitelek hitelintézetek Hitelek összesen Egyéb követelések Vagyoni érdekeltségek Áttvett eszközök Egyéb eszközök Összesen Elszámolt céltartalék ügyfélkategória szerinti megoszlásban december 31-én Céltartalék ( e Ft ) Nyitó Elszámolt céltartalék Visszaírt céltartalék Tárgyévi változás Záró céltartalék állomány Céltartalék változás Sztenderd módszer A Takarékszövetkezet a PSZÁF által elfogadott hitelminsít szervezeteket fogadta el. A Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat tkekövetelményét a Hpt. 76/A értelmében sztenderd módszer szerint, a hitelezési kockázat-mérséklés hatásának számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok egyszer módszere szerint számítja ki. A sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához a Takarékszövetkezet minden kitettséget a Hkr.-ben meghatározott 13

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. július 30., hétfõ 101. szám Ára: 3612, Ft TARTALOMJEGYZÉK 196/2007. (VII. 30.) Korm. r. A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl...

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről

Részletesebben

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ 2008.12.31 Tájékoztató a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján a Citibank Zrt.- re vonatkozóan BEVEZETÉS

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Készítette: Szmutkó Illés Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/14.számú határozatával

Részletesebben