J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án 18 órakor megtartott üléséről 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án18 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Decs Tesz- Vesz Óvoda ebédlője, Decs, Ady u Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Izsák Kálmán, 3.) Dr. Málnai János, 4.) Nagy László, 5.) Velő István, 6.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv., 4.) Kovács Tamásné iskola igazgató 5.) Szekeres Jánosné óvodavezető, 6.) Ignácz György roma referens, 7.) Keresztes Györgyné SZOKS Biz. tanácsadó, 8.) Dohóczki Mónika civil referens, 9.) Szelestyei Mihályné Közalk. Tanács elnöke, 10.) Papp Vilmos FB tanácsadó Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag közül 6 jelen van, így az ülés határozatképes. Távolmaradását Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester bejelentette. Ezt követően ismertette a meghívóba szereplő napirendi pontokat és javasolta, hogy az alábbi napirendeket vegyék fel: 1. Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata 2. Önkormányzati tulajdonban lévő földterület hasznosítása 3. Közvilágítás korszerűsítési pályázaton való részvétel Biczó Ernő javasolta továbbá, hogy a meghívóban szereplő 8. sz. napirendet később tárgyalják. Ennek oka, hogy a döntés előtt egyeztetést kell folytatni a Vadászati Földtulajdonosi közösség vezetőjével. A képviselő-testület a napirendek módosítására vonatkozó javaslatokkal egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyetértett. A képviselő-testület a polgármester napirendre tett javaslatát, a megszavazott módosító indítványokat is figyelembe véve egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendi pontokat állapította meg: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tet intézkedésekről (15. sz. előterjesztés) 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet I. forduló megvitatása (16. sz. előterjesztés) 2

3 3. Tengelic község kilépése a központi ügyeleti társulásból (2. sz. előterjesztés) 4. A Dél-Tolna AQUA Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulásnak fizetendő évi hozzájárulás biztosítása (3. sz. előterjesztés) 5. A évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése (5. sz. előterjesztés) 6. A Szoceg Nonprofit Kft-vel a Kossuth u. 12. szám alatti ingatlanra kötött ingatlan használati szerződés módosítása (8. sz. előterjesztés) 7. Belső ellenőrzési jelentésről tájékoztatás és intézkedési terv jóváhagyása (4. sz. előterjesztés) 8. Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására (14. sz. előterjesztés) 9. Az ivóvíz szolgáltatás évi hatósági díjának megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése (17. sz. előterjesztés) 10. Decs Nagyközség Önkormányzata és a Klebensberg Intézményfenntartó Központ között kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása (12. sz. előterjesztés) 11. Decs Nagyközség Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadása (11. sz. előterjesztés) 12. A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megvitatása (10. sz. előterjesztés) 13. Javaslat a Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására (13. sz. előterjesztés) 14. A Rendezés Terv módosításával kapcsolatos kérelem megvitatása (19. sz. előterjesztés) 15. Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálata (20. sz. előterjesztés) 16. Önkormányzati tulajdonban lévő földterület hasznosítása (21. sz. előterjesztés) 17. Decs nagyközség közvilágításának érdekében pályázat benyújtása, önerő biztosítása (22. sz. előterjesztés) 18. Kérdések, interpellációk, egyebek. Zárt ülésen: 19. Szociális célú tűzifa juttatás ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása (18. sz. előterjesztés) 3

4 N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről Biczó Ernő: Az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy jelenleg a járások kialakításával, valamint a Klebensberg Intézményfenntartó Központ iskola átvételével kapcsolatos átalakítások vannak folyamatban. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a rendeletek kihirdetéséről, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete; 158/2012. (IX.05.), a 221, 225, 232/2012. (XI.28.), 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,2012. (XII.11.), a 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,256, 257, 258, 259, 260, 261/2012. (XII.18.), az 5, 6, 7, 8, 9 és 10/2013. (I.16.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, valamint a 27/2012. (XII.17.), a 28/2012. (XII.12.), és a 29/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket, a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót jóváhagyja. 2. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet I. forduló megvitatása Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy a jelenleg elkészült költségvetés tervezet I. fordulós megvitatását követően további egyeztetések lesznek. Elmondta, hogy az idei költségvetés feladat finanszírozású lesz, ami azt jelenti, hogy csak a kötelező önkormányzati feladatokra kapnak állami támogatást. A nem kötelező önkormányzati feladatok megvalósítására az önkormányzatnak kell előteremtenie a fedezetet. A költségvetés tervezet új adónem bevezetésével, illetve a meglévő adók emelésével nem számol. A költségvetési bevétel főösszege 329 millió forint, míg a kiadási főösszeg 354 millió forint, a költségvetési hiány 25 millió forint év végén az állam konszolidálta az önkormányzatok tartozását és az ÖNHIKI pályázaton 12 millió forintot nyertek. Ez összesen 28 millió forint, amiből a költségvetési hiányt fedezni tudják. 4

5 Jelenleg 42 fő közmunkást foglalkoztatnak és pályázat útján három fiatal foglalkoztatására nyílik lehetőség az év folyamán. 14 fő részére az erdészettel közösen tudnak munkát biztosítani. A polgármesteri hivatal épületének felújítására pályázatot nyújtottak be, melynek önerejére szükség lesz. Mindezeket összevetve az idei év költségvetése 0-s, nem sikerül viszont csökkenteni a működési kiadásokon. A költségvetés tervezése során több döntést is kellett hozni. A spórolás érdekében többek között 3 fő határozott időre foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződését nem hosszabbítják meg, és 1 fő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére is sor kerül májustól februárjától a kisbuszt nem üzemeltetik, a helyben levett vért a hivatal gépjárművével továbbra is megoldják, a laborba utalt betegek pedig betegszállítót vehetnek igénybe. A tervezés során több bizonytalanság is felmerült, pl. a Szoceg Kft. által fizetett bérleti díjat újra kell tárgyalni. Ez évben az önkormányzat nem csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, a HPV oltást sem tudja támogatni és nem tudják felvállalni a nyári gyermekétkeztetést sem. Ezekről a feladatokról mindenképpen újra tárgyalnak, és amennyiben lehetőség lesz rá a későbbiekben ismét felvállalják e feladatokat. Összességében az idei év biztonságos lesz. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a tervezet elfogadását javasolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2013-ban sok változás lesz, pl. a gépjármű adóból befolyt összeg nagy részét az állam elvonja. A szociális ellátásokat a megszokott módon igyekeznek biztosítani. Főbb, tervezett fejlesztési beruházások: az intézmények fűtéskorszerűsítése, valamint a hivatal épületének külső felújítása. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a évi költségvetés tervezetet megvitatta, azt rendeletalkotásra megfelelően tartotta. Véleménye szerint optimista költségvetés, az év során biztosan többször módosítani kell majd. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság is elfogadásra javasolta a tervezetet. Mivel a kisbuszt nem tudják fenntartani, a laborba utalt betegek betegszállítót vehetnek igénybe. A vér helyben történő levételét és annak beszállítását továbbra is megoldják. Felhívta a figyelmet arra, hogy sok a segély kérelem, mindenkit nem tudnak támogatni. Biczó Ernő: Tájékoztatásul elmondta, hogy az átmeneti segélyre állami támogatást nem kap az önkormányzat, azt saját erőből biztosítja. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet megvitatta, azt rendeletalkotásra alkalmasnak tartja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nem kötelező önkormányzati feladatok felülvizsgálatára, esetleges csökkentésére. 5

6 Határidő: február 27. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a rendelet-tervezet előterjesztéséért) A határozatról értesül: Pénzügy 3. Tengelic község kilépése a központi ügyeleti társulásból Biczó Ernő: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere jelezte, hogy Tengelic kérte a központi ügyeleti társulásból történő kilépésének engedélyezését. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Velő István: A Fejlesztési Bizottság javasolta Tengelic község ügyeleti társulásból történő kiválásához való hozzájárulást. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a kiváláshoz való hozzájárulással egyetértett. Elmondta, hogy Tengelic és 19 csatolt tanyája kivált az ügyeletből, ezzel kevesebb lesz az ügyelet feladata. Számolni kell azonban azzal, hogy a fejkvóta csökkenése miatt az önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetnie az ügyelet fenntartásárhoz. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. Tengelic község központi ügyeleti társulásból történő kilépéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul Tengelic Község Önkormányzatának a központi ügyeleti társulásból december 31-ei hatállyal történő kilépéséhez. Határidő: február 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Pénzügyi ügyintéző 4. A Dél-Tolna AQUA Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulásnak fizetendő évi hozzájárulás biztosítása Biczó Ernő: Ismertette, hogy a Dél-Tolna AQUA Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulásnak évben a Társulási Tanács döntése alapján ,- Ft hozzájárulást kell fizetni, amihez a képviselő-testület döntése szükséges. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta a hozzájárulás meghatározását. 6

7 Velő István: A Fejlesztési Bizottság a hozzájárulás megfizetését javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság egyetértett a hozzájárulás megfizetésével. Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazást követően a képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás részére évre fizetendő hozzájárulásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás évi működési költségeinek fedezésére forint összegű hozzájárulást fizet a társulás részére. A képviselő-testület a fenti hozzájárulást a évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület az éves hozzájárulás első negyedévre esedékes összegét március 10-ig, a fennmaradó összegét minden hónap 10-éig időarányosan fizeti meg. Határidő: március 10. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügy Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 5. A évi közmeghallgatás összehívása Biczó Ernő: Javasolta, hogy a évi közmeghallgatás időpontját március 4-én, hétfőn 18 órára hívják össze a Faluházba. Napirendként javasolta A nagyközségi önkormányzat évi költségvetésének és fejlesztési elképzeléseinek ismertetése című tájékoztatót. Kérdés, hozzászólás nem volt. 7

8 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. Közmeghallgatás összehívásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV.7.) önkormányzati rendelet 13. -ának (1) bekezdésében foglaltak alapján közmeghallgatást tart március 4-én (hétfő) 18-órakor A közmeghallgatás helye: Nagyközségi Faluház (7144 Decs, Rákóczi u ) Napirendi javaslat: 1.) A nagyközségi önkormányzat évi költségvetésének és fejlesztési elképzeléseinek ismertetése Előterjesztő: Biczó Ernő polgármester Határidő: február 28. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a közmeghallgatás összehívásáért) 6. A Szoceg Nonprofit Kft-vel a Kossuth u. 12. szám alatti ingatlanra kötött ingatlan használati szerződés módosítása Biczó Ernő: Ismertette az írásos előterjesztést majd megvitatásra és elfogadásra javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta a Kossuth u. 12. szám alatti ingatlanra kötött ingatlan használati szerződés módosítását, melynek lényege, hogy az épület akadálymentesítésének határideje a novemberben aláírt intézkedési terv szerint december 31-re módosult. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a szerződés módosítással egyetértett, annak elfogadását javasolta. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság elfogadásra javasolta az ingatlan használati szerződés módosítását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 8

9 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. A Szoceg Nonprofit Kft.-vel a Decs, Kossuth u. 12. szám alatti ingatlan használatára kötött szerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Szoceg Nonprofit Kft. között december 20. napján kötött, és március 1. napján módosított Decs, Kossuth u. 12. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó szerződés január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 1. A szerződés 6. pontja a következők szerint módosul: 6. Felek rögzítik továbbá, hogy a jogszabályban meghatározott működtetés feltétele az épület, és azon belül az illemhely akadálymentessé tétele, valamint a mellékhelyiségek mesterséges szellőzésének kialakítása és az étkezőben kézmosó felszerelése. Felek az átalakítás költségeit egymás között egyenlő mértékben megosztva, közösen viselik. Az átalakítással járó munkákat a Szoceg Nonprofit Kft. koordinálja Decs Nagyközség Önkormányzatával történő egyeztetés alapján. Az átalakítási munkálatok legkésőbbi határidejét a felek december 31. napjával jelölik meg. 2. Az ingatlanhasználati szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is fennmaradnak. 3. A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: február 28. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Szoceg Nonprofit Kft. Pénzügy 7. Belső ellenőrzési jelentésről tájékoztatás és intézkedési terv jóváhagyása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette az ellenőrzés tárgyát, majd elmondta, hogy a megállapításoknak megfelelően készítették el az intézkedési tervet, melynek megvitatását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság az intézkedési terv elfogadásával egyetértett, és javasolta, hogy a konyha hatékonyabb működése érdekében vizsgálják meg a meglévő számlázó program használhatóságának illetve új program beszerzésének lehetőségét. Ezzel a konyha adminisztrációs tevékenységét nagymértékben segítenék. Biczó Ernő: Egyetértett a javaslattal, amit a kollégákkal egyeztetni fognak. Kérdés nem hangzott el. 9

10 H o z z á s z ó l á s o k : Izsák Kálmán: Az ellenőrzés egyik megállapítása, hogy a térítési díjak készpénzkímélő módon történő beszedésére törekedjenek. Véleménye szerint ez itt kivitelezhetetlen. Több hozzászólás nem volt. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzésének megállapításairól Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 29. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a következő intézkedési tervet fogadja el: 1. Létre kell hozni a 13/1991. (V.21.) PM rendelet 2. (2) d) pontja szerint a ,- Ft-ot meg nem haladó, törölt adótartozások nyilvántartását, valamint a g) pontjában előírt végrehajtási eljárások nyilvántartását. Határidő: április 30. Felelős: jegyző 2. A számviteli és az adózási jogszabályok alapján a behajthatatlan követeléseket minősíteni kell. Határidő: április 30. Felelős: jegyző 3. A hátralékok beszedésével kapcsolatos a hatékonyság növelése érdekében - a behajtási tevékenység során alkalmazható eszközöket, módokat eljárás rendben kell meghatározni. Határidő: március 31. Felelős: jegyző 4. A konyhára vonatkozóan meg kell vizsgálni a gáz, víz, villany felhasználás almérők felszerelésével történő mérésének pénzügyi és műszaki feltételeit a rezsiköltség pontosabb megállapítása érdekében. Határidő: március 31. Felelős: élelmezésvezető 5. Gondoskodni kell a térítési díjak beszedésének készpénzkímélő módon történő teljesíthetőségéről. Határidő: február 28. Felelős: élelmezésvezető 10

11 6. A mérlegben szereplő, térítési díj hátralékból fennálló követelések összegének tételes felülvizsgálatát el kell végezni. Határidő: április 30. Felelős: élelmezésvezető 7. Egységesíteni kell a konyha működését szolgáló tárgyi eszközök nyilvántartását oly módon, hogy abban azok az eszközök szerepeljenek, amelyeket a vagyonvédelem feltétlenül indokol. Határidő: március 31. Felelős: élelmezésvezető 8. A hatékonyabb működés érdekében meg kell vizsgálni a meglévő számlázó program használhatóságának illetve új program beszerzésének lehetőségét. Határidő: március 31. Felelős: élelmezésvezető Határozatról értesül: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Városi Klára élelmezésvezető Vargáné Eppel Erika pénzügyi ügyintéző, irányító 8. Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az írásos előterjesztés ismertetését követően elmondta, hogy a vagyongazdálkodási terv Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 23/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően készült. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a vagyongazdálkodási terv elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság egyetértett a vagyongazdálkodási terv elfogadásával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról 11

12 Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező vagyongazdálkodási terv aláírására. Határidő: február 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügy 9. Az ivóvíz szolgáltatás évi hatósági díjának megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Tájékoztatást adott arról, hogy január 1-jétől az ivóvíz hatósági díjának megállapítása nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, azt miniszteri rendelet állapítja meg, ezért javasolta az ivóvíz szolgáltatatás évi hatósági díjának megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezését. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a rendelet hatályon kívül helyezésével egyetértett. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a rendelet hatályon kívül helyezését javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. következő rendeletet alkotta: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete Az ivóvíz-szolgáltatás évi hatósági díjának megállapításáról szóló 32/2011. (XII. 16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz-szolgáltatás évi hatósági díjának megállapításáról szóló 32/2011. (XII.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: január 31. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 12

13 10. Decs Nagyközség Önkormányzata és a Klebensberg Intézményfenntartó Központ között kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása Biczó Ernő: Ismertette az írásos előterjesztést, majd kiemelte, hogy a megállapodás egyéb rendelkezései között a felek megállapodnak többek között a tornacsarnok használatának feltételeiről és az iskolai helyiségek közösségi és kulturális rendezvényekhez történő használatáról. Tájékoztatást adott arról, hogy a sportcsarnok Sportegyesület által történő használatára vonatkozóan egyeztettek az egyesület elnökével. Kérése, hogy a csarnok iskolán kívüli megközelítését tegyék lehetővé, valamint egy személy részére biztosítsanak kulcsot. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a szerződés jóváhagyását javasolta a polgármester által elmondottaknak megfelelően. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság a polgármester által elmondott kiegészítésekkel együtt a szerződés elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. Decs Nagyközség Önkormányzata és a Klebensberg Intézményfenntartó Központ által kötendő vagyonkezelési szerződésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebensberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést megvitatta, azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: január 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Klebensberg Intézményfenntartó Központ Pénzügy 11. Decs Nagyközség Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadása Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy Őcsény-Decs Önkormányzati Szennyvíztársulás célja, hogy pályázati forrásból fejleszteni tudja a két település közös szennyvíztelepét. A pályázaton a társulás támogatást nyert, melyhez a településeknek Környezeti Fenntarthatósági tervet kell készítenie. Javasolta a előterjesztés megvitatását. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a terv elfogadását javasolta. 13

14 Nagy László: A terv a település mindennapi működésének, fejlesztéseinek fenntarthatóságával kapcsolatos feladatokat fogalmazza meg, a megnyert pályázathoz van rá szükség. A Fejlesztési Bizottság a terv elfogadásával egyetértett. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. Decs nagyközség környezeti fenntarthatósági tervének elfogadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Decs Nagyközség Környezeti Fenntarthatósági Tervét megvizsgálta, azt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, 12. A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megvitatása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását, mely szerint Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követett el, mivel vagyongazdálkodási tervet nem készített. A Vagyongazdálkodási tervet jelen ülésen fogadta el a képviselő-testület. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a törvényességi felhívás elfogadását javasolta. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a törvényességi felhívás elfogadásával. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a törvényességi felhívás elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 14

15 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolna Megyei Kormányhivatal XVII-B-22/308-1/2013. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, azt elfogadja. A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítését a január 30-i ülésén napirendre tűzte és azt elfogadta. Határidő: február 20. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárd 13. Javaslat a Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között kötendő szolgáltatói szerződés elfogadására Biczó Ernő: Ismertette, majd megvitatásra javasolta az írásos előterjesztést. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a szerződés elfogadását javasolta. Velő István: A Fejlesztési Bizottság egyetértett a szerződés elfogadásával. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. A Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között kötött szolgáltatói szerződésről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Decsi Konyha és Sárpilis Község Önkormányzata között diákétkeztetés biztosítására vonatkozó szolgáltatói szerződést megvitatta, azt a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatói szerződés aláírására Határidő: február 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Decsi Konyha 15

16 Sárpilis Község Önkormányzata 14. A Rendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelem megvitatása Biczó Ernő: Ismertetett az írásos előterjesztést, majd megvitatásra javasolta. Felhívta figyelmet arra, hogy amennyiben a testület a Rendezési Terv módosításával egyetért három határozat meghozatalára van szükség az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a Rendezési Terv módosítására vonatkozó kérelem elfogadását javasolta. A kérelmező panziót kíván létesíteni a Szőlőhegyen, a Rendezési Terv módosításának költségét vállalja. Velő István: A Fejlesztési Bizottság a Rendezési Terv módosítását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság egyetértett a Rendezési Terv módosításával. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: A kérelmező a Szőlőhegyen panziót szeretne létesíteni, amihez a Rendezési Tervet módosítani kell. A módosítás költségeit teljes mértékben vállalja. Javasolta, hogy a kérelmét támogassa a testület. Több hozzászólás nem volt. Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésbe szereplő írásos határozati javaslatokat. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. A településrendezési terv módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Unyi Mária, 7100 Szekszárd, Decs-Szőlőhegy 1628/9. hrsz. alatti lakos kérelmére Decs Nagyközség településrendezési tervét módosítja. A képviselő- testület elfogadja a Meridián kft árajánlatát, valamint felhatalmazza a polgármestert a Meridián Kft-vel a szerződés aláírására. Határidő: február 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Meridián Kft Szekszárd, Ybl M. u. 3 Pénzügy 16

17 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. a településfejlesztési döntésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a Településrendezési Terv módosítása érdekében a következő településfejlesztési döntést hozza: kertes mezőgazdasági terület egy részének különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területbe sorolása erdőterülettel, valamit a 2434/1 hrsz-ú, 1632 hrsz-ú utakkal határolt tömbön a helyi építési szabályzat aktualizálása a módosított jogszabályok figyelembe vételével; Határidő: február 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Meridián Kft Szekszárd, Ybl M. u. 3 Pénzügy Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. A településrendezési terv módosításának költségeiről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervet azzal a feltétellel módosítja, hogy módosításának költségeit Unyi Mária (7100 Szekszárd, Decs-Szőlőhegy 1628/9) a kérelmében foglaltak szerint vállalja. Határidő: február 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Unyi Mária 7100 Szekszárd Decs-Szőlőhegy 1628/9 Pénzügy 15. Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megállapodás felülvizsgálata Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette, hogy jogszabályi előírásoknak megfelelően minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Jogszabályi változások miatt, az írásos előterjesztésben 17

18 foglaltaknak megfelelően jelenleg módosítani szükséges a megállapodást, melyet részletesen ismertetett. Javasolta az előterjesztés megvitatását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. A Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Nagyközség Önkormányzata és a Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó együttműködési megállapodást - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal- jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 2. A képviselő- testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 105/2012. (V.30.) határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodást. Határidő: január 31. Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Decsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügy 16. Önkormányzati tulajdonban lévő földterület hasznosítása Biczó Ernő: Ismertette az írásos előterjesztést, majd javasolta annak megvitatását. Felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a képviselő-testület egyetért a 0299/14 hrsz-ú terület hasznosítására tett javaslattal, két határozat elfogadására lesz szükség. Kérdés, hozzászólás nem volt Biczó Ernő polgármester szavazásra bocsátotta az írásos határozati javaslatokat. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/ /14 hrsz-ú terület forgalomképessé minősítéséről 18

19 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0299/14 hrsz-ú ( m2) önkormányzati törzsvagyon részét képező ingatlant forgalomképessé minősíti, mivel az önkormányzat közfeladatának ellátását már nem szolgálja. Felkéri a Jegyzőt a Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 23/2012.(XI.15.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítására, azaz a nevezett ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból a forgalomképes üzleti vagyonba történő áthelyezésére. Határidő: azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/ /14 hrsz-ú terület bérbeadásáról, értékesítéséről 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 0299/14 hrsz-ú ingatlan Decsi Biogáz Kft. részére történő bérbeadását. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 2. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 0299/14 hrsz-ú ingatlanon a Decsi Biogáz Kft. részére az ingatlan nyilvántartásban vételi jog bejegyeztetéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi jog alapítására vonatkozó, a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás aláírására. Határidő: január 31. (1. pont) május 30. (2. pont) Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, 17. Decs nagyközség közvilágításának korszerűsítése érdekében pályázat benyújtása, önerő biztosítása Biczó Ernő: Korábban tájékoztatást kapott a képviselő-testület a közvilágítás korszerűsítés pályázati úton történő megvalósításáról. A beruházással jelentős energia megtakarítás érhető el. Kérte a képviselő-testületet foglaljon állást abban, hogy a pályázaton részt kíván-e venni. Kérdés, hozzászólás nem volt. 19

20 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013. Decs nagyközség közvilágításának korszerűsítése érdekében pályázaton való részvételről, önerő biztosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Decs nagyközség közvilágításának korszerűsítése érdekében a KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése pályázaton való részvételt támogatja, eredményes pályázás esetén a tervezett projektet megvalósítja a határozat melléklete szerinti helyszíneken. A projekt összköltsége: ,- Ft, amely a projekt összes elszámolható költsége. A projekt megvalósításához Képviselő-testület ,- Ft összegű saját forrást biztosít a évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület a projekt megvalósításához ,- Ft összegű pályázati támogatást igényel. A Képviselő-testület a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét költségvetésében elkülöníti, fenntartási idő végéig a fenntartási költségeket biztosítja. Határidő: február 8. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Pénzügyi ügyintéző-irányító, 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 19-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-31/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Döntés a hó eltakarítására kötendő szolgáltatási szerződésről

Döntés a hó eltakarítására kötendő szolgáltatási szerződésről Az előterjesztés száma: 172/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a hó eltakarítására

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Az előterjesztés száma: 67/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 8-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 8-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben