Helyi Esélyegyenlőségi Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata

2 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége...15 A közfoglalkoztatás szervezését a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal szociális igazgatási ügyintézője látja el. A bérszámfejtési feladatokat, valamint a támogatások elszámolását a munkáltatói feladatokkal megbízott ügyintéző végzi el. A munkáltatói jogköröket a Polgármester Úr gyakorolja...19 A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresőnek, a jogosultság felülvizsgálatakor, legalább 30 nap időtartam keresőtevékenységet kell igazolnia, a felülvizsgálatot megelőző egy évben, amely lehet közfoglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás, vagy a munkaügyi központ által szervezett képzés is A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége...49 Az Flt a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt a rögzíti A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége...53 A házi segítségnyújtás igénybe vehető a településen. Kisszámú azok köre, akik kérik ezeket a szolgáltatásokat. A külterületeken előforduló hasonló esetekben a tanyagondnoki szolgálat tud segítséget nyújtani Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága...60 A település honlapján az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőségi folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése A HEP IT részletei...61 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése...61 A beavatkozások megvalósítói...62 Jövőképünk...62 Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Megvalósítás...67 A megvalósítás előkészítése...67 A megvalósítás folyamata...67 Monitoring és visszacsatolás...68 Nyilvánosság...68 Kötelezettségek és felelősség...69 Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 3 3

4 4 Fogalmak Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. -a írja elő a települési önkormányzatok számára. A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik. Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazza az Ebktv ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend. 5. -ában foglalt célok figyelembe vételével kell meghatározni. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kell elkészíteni. Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum) A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31. (5) bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a települési nemzetiségi önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra. Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára figyelemmel javasolt, hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett történjék, bevonva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselőit, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 58/B. -a által a 2000 fő feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit. 4

5 5 5

6 A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 6 A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők. Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák. Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására átvéve annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját. Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül. Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy intézményi-strukturális, nyílt és/vagy rejtett elkülönítés. Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni védekezésként megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények). Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres együttélése, illetve az együttélés feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a rideg integráció, mely fókuszában a csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a heterogén csoportban történő sikeres fejlesztésre. Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata. Azon a társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy időben és egy helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. Az inkluzív társadalom, mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem előtt minden területen. Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése akkor tud megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális hátteréből, valamint egyéni adottságaiból adódó különbségeire az intézmény komplexitásában képes reflektálni. Vagyis inkluzív az oktatást-nevelést megvalósító intézmény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző sajátosságait maximálisan figyelembe véve, azokból kiindulva, azokra értékként építve alakít ki befogadó környezetet. 6

7 7 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Petőfiszállás Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Petőfiszállás Bács-Kiskun megye egyik kis települése. Lakóinak száma 1552 fő. A Kiskunfélegyházi Kistérségbe tartozó település. A település 9778 ha-on fekszik, melyből a belterület csak 74 ha-t tesz ki. A Duna-Tisza közén a legnagyobb tanyás település, a lakosság több mint 60 %-a tanyán él. A község Kiskunfélegyháza és Szeged között helyezkedik el a Kiskunságban. A megyeszékhelytől, Kecskeméttől 40 km-re délkeletre, Szegedtől 52 km-re északnyugatra fekszik. Az E75-ös főút, a Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa összekötőút, a Kiskunfélegyháza-Kiskunmajsa, a Szeged-Budapest vasútvonal halad keresztül a településen. Az M5 autópálya is kettészeli a települést. Története és jelene Petőfiszállás (Ferencszállás) legrégibb történetéről meglehetősen keveset tudunk, de a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum több bronzkori edényt és szerszámot gyűjtött erről a területről. A pogány világ után, mint azt az 1875-ben végzett ásatások tanúsítják itt is elterjedt a kereszténység, mert István korabeli templom nyomaira bukkantak. IV. Béla idejében erre a területre is kunok költöztek. Ferencszállás ebben az időben a hét kun puszta egyike volt. Ebből az időből eredhet a Ferencszállás név. A török hódoltság alatt a kecskemétiek bérlete volt ez a terület, mint a többi jász-kun puszta is. A pusztán állattartás folyt június 1-jétől a Német Lovagrend zálogbirtokként kapja meg a területet. 7

8 ban újra Kecskemét bérli a pusztát ben a redempcio (a föld pénzen való megváltása) idején Félegyháza 7000 forintért váltotta meg a területet. A redempcióra Mária Terézia adománylevele alapján került sor. Ily módon Ferencszállás 1745-től 1952-ig Kiskunfélegyházához tartozott ben egy nyáját őrző pásztor nagy fényességet látott a forrásnál. A fénysugárból az áldást osztó Szűz Mária alakja bontakozott ki. A hír gyorsan terjedt a pusztán, s egyre többen egyre nagyobb tömegekben zarándokoltak a forráshoz. A zarándokok keresztüljártak egy gazda vetésén, aki mérgében betömette a forrást, amely azonban még nagyobb erővel tört föl. Az események hatására még több látogató érkezik, annak ellenére, hogy az egyház kezdetben betiltotta a körmeneteket. Végül 1863-ban engedélyezik a zarándoklatokat. Innen ered kegyhelyünk a Szentkút- története. Mind a mai napig nagyon sok ember látogat el ide, Szentkútra, hogy kifejezze Mária iránti szeretetét, hogy elmondhassa kéréseit, fájdalmait, hogy megnyugvást keressen a Szent Szűz oltalmában. Főbúcsúnk pünkösdkor van ben bekapcsolják Ferencszállást a vasúthálózatba. A század vége felé 1875-ben kápolnát építenek, fölújítják a templomot. A Skapuláré kápolnát a millennium tiszteletére adják át, melyben Mária szobra található ben Pálos szerzeteseket telepítenek Ferecszállásra, ettől kezdve hívják a községet Pálosszentkútnak. sokan még ma is így hívják, így ismerik falunkat. A templom környéki terület hivatalosan is visszakapta ezt a nevet ben földet osztottak, majd megindult a termelőszövetkezetek megszervezése. A terület többször elnéptelenedett, először a bronzkorban, később a török megszállás idején, mégis idővel újraéledt. Ami az itt élők életét lényegesen befolyásolta az a föld és a mezőgazdaság szeretete, a tevékeny tenni akarás január 1. Petőfiszállás önálló község lett, s így több, mint 50 éve viseli ezt a nevet ben az évforduló tiszteletére ünnepséget rendeztek. A nevet Mezősi Károly híres Petőfi-kutató javasolta, ajánlotta a helyieknek. A névválasztást az indokolja, hogy a ferencszállási pusztán volt a Petrovics család bérelt legelője, kaszálója. A község az önállósodás után fejlődésnek indul, kialakítják a belterületet. Megkezdődik a közművesítés, vízvezeték, villanyhálózat kiépítése. 8

9 9 9

10 10 A település szerkezetére a sokszínűség jellemző. A belterület többutcás lakófalu, a külterület szórt tanyavilág. Igazi faluközpont nincs, bár némi központi szerepet tölt be a Posta Élelmiszerboltok Takarékszövetkezet Szolgáltatóház által behatárolt rész. A belterület szélén helyezkedik el a Közös Önkormányzati Hivatal és az Óvoda, a belterület másik szélén a Művelődési Ház Általános Iskola Tüzép. A belterülettől kb. 1,5 km-re van a templom, közelében a köztemető. A belterület közművesített, a külterületen pedig az egykori hegyközségek építészeti maradványai találhatóak. Vannak nagyszerűen korszerűsített tanyák, de romos, leromlott épületek is. A tanyák egymástól távol helyezkednek el. A tanyák sűrűsége változó, de van, ahol az 1000 m- t is meghaladja. A falu központja néhol 10 km távolságra esik a távoli tanyáktól. Nyáron a szárazság miatt a homokon alig lehet közlekedni, télen és nagyobb esőzések esetén a sár akadályozza a közlekedést. Megmaradt az egykori szőlőhegyi dűlőutas külterületi szerkezet, kb. 123 km földút karbantartása igen jelentős terhet ró az önkormányzatra. Ma már a tanyák többségében van villany, telefon, még működik a postai szolgáltatás. Az elmúlt években a városokból is költöztek ide családok a jobb megélhetés reményében, de sajnos az a tapasztalatunk, hogy gyakran az önkormányzat segítségére szorulnak családjuk, gyermekeik ellátása érdekében. 10

11 11 A belterület minden utcája aszfaltos, vízhálózat kiépítettsége 80%-os. A gázszolgáltatás 1992 óta biztosított. A megélhetés biztosítására szinte minden háztartásban foglalkoznak mezőgazdasági kistermeléssel. Főleg fóliasátras gazdálkodást folytatnak, vagy állattenyésztéssel (sertés, szarvasmarha, liba) foglalkoznak. Nagy szükség lenne munkahelyekre, de a próbálkozások ellenére sem sikerült új ipari egységet telepíteni a községbe. Jelenleg a Komfort Style cipőüzem, a Kiss Torma Kft. és a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet foglalkoztatja a legtöbb embert. Mások vállalkozásból próbálják ellátni családjukat. A lakossági ellátást a tartós fogyasztási cikkek, hentesáru, tercier ágazatba tartozó szolgáltatásokat zömében a körzetközpont Kiskunfélegyháza látja el. Magánvállalkozás révén van a falunkban tüzéptelep, takarmánybolt, több vendéglátóegység. Kis számban, s csak a megfelelő végzettséggel dolgoznak a közintézményekben. Sokan naponta ingázni kényszerülnek a közeli városokba - Kiskunfélegyháza, Kecskemét -, van, aki még messzebb talál munkahelyet. Az oktatás nevelés feladatát a Petőfi Sándor Általános Iskola látja el önálló intézményként, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában. A tanulók létszáma jelenleg 115 fő. Az óvodai ellátást 2 csoporttal működő óvoda biztosítja. Az óvodába jelenleg 48 gyermek jár. A község önállóvá válásakor 1952-ben 7 iskola működött a tanyavilágban. A Pálmonostori úti, a Szegedi úti, a Péteri-tói, Szentkúti (I. számú Iskola), a Csólyosi-úti Külső Iskola, a Homokosztályi és a Majsai úti Iskola. Ezek az iskolák korábban az egyházhoz tartoztak, a felügyeleti jog és az ellenőrzés a városi egyházi testülethez tartozott től fokozatosan megszűntek a tanyasi iskolák, a tanulókat és az iskolákat fenti irányítással körzetesítették, s központi iskolába kellett járni. Az egészségügyi ellátás a helyi orvosi rendelőben történik. Itt rendel a háziorvos és itt kapott helyet a védőnői szolgálat is. Ügyeleti ellátás legközelebb Kiskunfélegyházán vehető igénybe. Közszolgáltatási intézményünk a posta, amelynek épülete szintén a falu központjában helyezkedik el. A pénzügyek intézésére is lehetőség van a Fókusz Takarékszövetkezet által. Szociális ellátás keretében végezzük a gyermekvédelmi szolgáltatást, családsegítést, házi szociális gondozási feladatokat kistérségi együttműködés keretében. A tanyagondnoki szolgálat beindítása évek óta nagy segítséget jelent a külterületen élő, egyedülálló és elesett emberek számára től alakultak és erősödtek meg a civilszerveződések: a Szentkúti Nyugdíjas Klub, a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesülete, a Petőfiszállási Polgárőrség, a Petőfiszállás Kultúrájáért és Egészségéért Közalapítvány, valamint az óvodai és iskolai szülőmunka közösség. A szervezetek székhelye a művelődési ház, mely közösségi térként szolgál. Itt kapott helyet a Községi és Iskolai Könyvtár is, mely a kecskeméti Katona József Könyvtár intézményeként szolgálja a helyiek igényeit. A Könyvtárban és a Művelődési Házban e-magyarország pont működik. Közművelődés vonatkozásában a szervezett programok korlátozott számban és formákban érhetőek el. A közösségek szórakoztató és önszórakoztató tevékenységének köszönhetően rendszeresek a kulturális összejövetelek, bálok. 11

12 12 Jeles napok a falu életében a Szállási Napok, a Hagyományőrző Szüreti Felvonulás és Bál, a Családok Napja, a Gyermeknap, a téli ünnepkörhöz kapcsolódva faluszintű Mikulásvárás és karácsonyi Betlehemes játék. 12

13 13 Értékeink, küldetésünk A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal Petőfiszállás az alábbi célokat kívánja elérni, az esélyegyenlőség biztosítása és az esélyegyenlőség szempontjából fókuszban lévő csoportok figyelembe vételével. Legfontosabb teendőinket A mi falunk, a mi jövőnk! elv vezérli. 1. Munkahelyteremtés, hogy elősegítsük a családok megélhetési lehetőségeit. 2. Fiatalok letelepedésének támogatása, hogy megállítsuk az elvándorlást. 3. Főiskolás, egyetemista tanulók segítése. 4. Közintézmények fenntartása, fejlesztése. 5. Petőfiszállási családban született gyermekek egyszeri támogatása. 6. A tanyavédelmi program keretében hatékony védelmi rendszer kialakítása, az idős gondozás hatékonyságának növelése. 7. Az utak, főként a földutak javítása, karbantartása. 8. Kulturális rendezvényekkel az idegenforgalom növelése. 9. Az egyházi értékek megbecsülése, és látnivalók körében való ismertetése. 10. A mezőgazdaságban dolgozók, növénytermesztők és állattenyésztők, vállalkozók támogatása. 11. A civil szervezetek munkájának támogatása, a sportélet fellendítése, a rendőrségi munka segítése. 12. Az Önkormányzat és a lakosság közötti személyes kapcsolatok erősítése, a jó viszony kialakítása. A feladatok megvalósításához őszinte hitre, közös összefogásra van szükségünk. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Petőfiszállás település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 13

14 14 A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP IT tartalmazza. AHEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 14

15 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Az önkormányzat rendeletalkotási jogkörében eljárva, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos társadalmi csoportok támogatására. Az önkormányzat testülete a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve a következő önkormányzati rendeleteket alkotta meg, amelynek célja a törvényi előírásokon túl, hogy 15

16 16 községünkben olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A helyi rendeletek, szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a hátrányos helyzetűek, az idősek a gyermekek, fiatalok, a helyi civil szervezetek valamint a családok állnak. A rendeletek megalkotása során azt is figyelembe vettük, hogy a különböző élethelyzetekből adódóan egyre több követelménynek kell megfelelnie az ellátó rendszernek. Ilyenek például a betegségből, fogyatékosságból, lakhatásból, rezsiköltségekből és családi krízishelyzetekből adódó problémák. Fontosnak tartjuk, hogy a szociálisan rászoruló, szegénységben vagy mélyszegénységben élő lakók mellett olyan emberek is részesülhessenek szociális ellátásban, akik rendkívüli élethelyzetük miatt kerültek betegség, haláleset vagy hirtelen jött anyagi helyzetükben történt változás miatt átmeneti rossz helyzetbe. Az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 27/2004. (XII.15.) rendelet A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 14/2008. (X.30.) rendelet A tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 13/2012. (XI.29.) rendelet A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 17/2013. (XII.12.) rendelet 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Gazdasági Program: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági programban kell helyi szinten meghatározni az önkormányzat részére mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. A gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselőtestületnek biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források - állami támogatások -, hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 16

17 17 az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 17

18 18 Településrendezési terv: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban évi LXXVIII. tv.) 6. -a alapján a települési önkormányzat a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. (X.10.) számú önkormányzati rendelete szól a helyi építési szabályokról. Településszerkezeti terv: Az évi LXXVIII. törvény 10. -a szerint a településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Petőfiszállás község a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal székhelyeként működik. A székhely településhez két kirendeltség tartozik, Pálmonostora és Gátér községek. Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér község képviselő-testületeinek közös döntése értelmében december 31-ével megszűnt mindhárom település Polgármesteri Hivatala és január 1-től Petőfiszállás, Pálmonostora és Gátér községek Körjegyzőségi Hivatalaként kezdték meg működésüket, amelynek jogutóda lett március 1-jétől a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal. A Közös Hivatal élén egy jegyző és egy aljegyző áll, a három település önkormányzatának működése önálló, önálló Polgármesterekkel és önálló költségvetéssel. A hivatali működésen túl szoros együttműködés alakult ki a települések önkormányzatai, civil szervezetei, nyugdíjas klubjai és magánszemélyek között is. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből (TEIR) gyűjtöttük, valamint az önkormányzat és egyéb helyi intézmények által gyűjtött és nyilvántartott adatokat is felhasználtuk a helyzetelemzés során. Mindezek alapján felvázolható a település átfogó helyzetképe esélyegyenlőségi szempontból, illetve az is láthatóvá válik, hogy mely területeken szükséges további adatok gyűjtése. 18

19 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 19 Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége is. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerőpiaci esélyek szűkülésére - nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. Petőfiszállás községben a hivatalos nyilvántartások alapján nem élnek roma származású lakosok. Létminimum alatt, vagy mélyszegénységben élők csoportja megtalálható, melyet a növekvő számú szociális ellátásban részesített lakosok aránya mutat. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. -a és a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 4. -a határozza meg a jogszabályok hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 19

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Gégény Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...5 Célok...6 A Helyi

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Móricgát Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Móricgát Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Móricgát Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Móricgát bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata

Nagybaracska Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagybaracska Község Önkormányzata Nagybaracska, 2013. június 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata

2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Rácalmás Város Önkormányzata 2013. Rácalmás Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Rácalmás Város Önkormányzata 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. Jogi megalapozottság... 5 2. A használt fogalmak magyarázata... 5 2.1. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrád Község Önkormányzata 2013. június 24. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Kishartyán Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonszabadi Község Önkormányzata K 2013-2018 Balatonszabadi, 2013. július Készítette: Borbélyné Ács Tünde Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata

Csátalja Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Palotabozsok Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Palotabozsok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Palotabozsok Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 11 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kővágószőlős Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kővágószőlős Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kővágószőlős Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben