A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata"

Átírás

1 A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata Móga János egyetemi docens Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK FFI Természetföldrajzi Tanszék A Tési-fennsík közhiteles víznyelő-nyilvántartás adatbázisának elkészítése során 2004-ben 115 időszakosan aktív víznyelőjének adatbázisára támaszkodva lehetőség nyílt a nyelők rendszerezésére, tipizálására. A víznyelőket aktivitásuk, földtani-morfológiai helyzetük, alakrajzi sajátosságaik, fejlettségük és vízgyűjtő területük nagysága alapján rendszereztük. Vizsgálataink szerint a Tésifennsík jellegzetes fedett karsztos térszínén az átöröklődéses völgyek talpán kialakult víznyelők alakultak ki legnagyobb számban. A fedőüledékek eróziója és újbóli felhalmozása miatt gyorsan változtatják az alakjukat, feltöltődhetnek, betemetődhetnek, mellettük új nyelő alakulhat ki. Alakjuk, aktivitásuk egy-egy nagyobb zápor, hóolvadás során gyakran változik. A tetőkön kis vízgyűjtővel rendelkező víznyelőként is funkcionáló fedett karsztos töbrök alakultak ki. Aszimmetrikus lefejezéssel kialakult vakvölgyek, medernyelők a fennsíkperemi lejtők vízmosásaiban, völgyeiben alakultak ki. Bevezető A Tési-fennsík közhiteles víznyelő-nyilvántartás adatbázisának munkálatai során ben 115 időszakosan aktív víznyelő adatbázisát készítettük el Németh Róbert kollégámmal. A víznyelőket aktivitásuk, földtani-morfológiai helyzetük, alakrajzi sajátosságaik, fejlettségük alapján rendszereztük. Terepbejárásaink során azokra az emberi beavatkozásokra, fizikai hatásokra is figyelmet fordítottunk (szántás, földmunkák, erdészeti munkák), amelyek a víznyelőkhöz vezető vízfolyások lefolyási viszonyait alapvetően befolyásolják. A víznyelő adatbázisból néhány közérdeklődésre számot tartó jelenséget szeretnék kiemelni és bemutatni e tanulmányban. A Tési-fennsík felszíne A K-i-Bakony területén emelkedő Tési-fennsík a Bakonyvidék legterjedelmesebb kiemelt és lenyesett felszínű fennsíkja (kb. 59 km²). A Tésifennsíkot és a peremi fennsíkmaradványait (Öreg-Futóné 574 m, Köves-hegy, Várberek stb.) minden oldalon törések és árkos süllyedékek mentén kialakult völgyek és medencék határolják. A fennsík meredek lejtőivel morfológiailag és hidrológiailag is jól elkülönül a szomszédos tájaktól. A fennsíkon belül kicsik a szintkülönbségek, de a lapos vízválasztó hátak, és a peremek felől hátravágódó, sekély, széles talpú eróziós-deráziós völgyrendszere kissé elkülönülő fennsíkrészletekre tagolják (FUTÓ J. 2003; JUHÁSZ Á. 1988). A legfeltűnőbb választóvonal a Kistés-puszta és a Bükkös-árok völgyfője között K-Ny-i irányba húzódó vízválasztó hát (ennek a tetejére épült Tés), mely 207

2 208 A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata egy kisebb É-i és egy nagyobb D-i fennsíkrészletre osztja a Tési-fennsík középső részét. A vízválasztó hát É-i oldalán egy keskeny fennsíkperem húzódik, amelynek a vizei a Gajába torkolló, különálló árkokban folynak le. A vízválasztótól D-re eső fennsíki terület középen kissé teknőszerűen behajlik. Ebben a hajlatban alakult ki a karsztfennsík legnagyobb belső völgyrendszere, amely erős ÉNy-DK-i. ill. erre merőleges tektonikai preformáció miatt többször élesen megtörik. A sekély teknő keleties lejtősödési irányát követve az árokrendszer K felé vezeti le az időszakosan jelentkező vizeket a Tábla-, ill. Burok-völgy felé. Az Öreg-Futóné lejtőiről Kistés-puszta felé lefutó völgy választja el a Kistési-fennsíkot a Tési-fennsík nagyobbik részétől. Mivel a Kistési-fennsík D-i peremén sorakoznak a Tési-fennsík legmagasabb tetői (Öreg Futóné, Hegyesberek, Csengő-hegy, ezért itt lényegében minden völgy É felé tart és a Gaja Bakonynána és Jásd közötti szurdokába (Római-fürdő) torkollik. A Tési-fennsíkot trisz, jura és kréta üledékek, főleg mészkövek építik fel, amelyeket változó vastagságú, de a néhány métert ritkán meghaladó lösztakaró borít be. Tipikus fedett karszt, mintegy 200 időszakosan aktív és inaktív víznyelővel, sok barlanggal, zsombollyal. Legjelentősebb barlangja az Alba Regiabarlang, mely 3,6 km hosszú és 200 m mély. A Tési-fennsík É-i peremébe mély szurdokvölgyet vésett a Gaja-patak (Római-fürdő), ebben fakadnak azok a karsztforrások, amelyek a fennsík É-i, jura és kréta mészköves területeinek nyelőiből táplálkoznak (Siska-kút, Vadalmásforrás, Kőbánya-forrás). A Tési-fennsík fedett karsztos mélyedései és víznyelői A Tési-fennsíkon a középidei mészköveket néhány m vastagon beborító lösz, ill. löszös üledékek miatt jellegzetes fedett karsztos felszínformák (mélyedések) alakultak ki. A fedett karsztos formák genetikai alapon történő tipizálása és nevezéktana ugyan bonyolult, azonban kis eltérésekkel néhány alapformára vezethetők vissza. Nehezíti az azonosításukat, hogy a lényegében azonos vagy hasonló fedett karsztos mélyedéseket az angol nyelvű szakirodalomban is eltérő névvel jelölik (FORD, D. C., WILLIAMS, P. W. 1989; WALTHAM, T. et al. 2004). A magyar nyelvű szakirodalomban a mélyedések kialakulási folyamatát (BÁRÁNY I., JAKUCS L. 1984; VERESS M. 1999, 2000, 2004, 2006 ; HEVESI A. 1986, 2001; ZÁMBÓ L. 1993) tanulmányai világították meg és az ő munkásságuk nyomán terjedt el a ma használatos nevezéktan. A Tési-fennsíkon a víznyelők képződése a lösszel fedett karszt rejtett kőzethatárain történik (VERESS M. 1999). Megoszlanak a vélemények abban a tekintetben, hogy ez a folyamat pontosan hogyan is megy végbe. Mivel e tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy a víznyelők kialakulási folyamatának minden részletével foglalkozzunk, itt csak néhány mondatban szeretnénk utalni azokra a körülményekre, amelyeknek szerepe volt vagy lehetett véleményünk szerint a víznyelők kialakulásában.

3 Móga János Akár recens oldási folyamatok alakítják ki a kürtőket és vízvezető járatokat, akár paleokarsztos formák felújulása (VERESS M. 1999, szingenetikus. ill. posztgenetikus karsztfejlődési elmélete) nyitja meg az utat a felszíni vizek és az átnedvesedett hordalékok előtt, az oldásos folyamatokra visszavezethető anyaghiány a fedő laza üledékekben tömegmozgásokat indít meg, melyek a kürtőkön, járatokon keresztül mélyebbre szállítódnak. Ez az anyagveszteség a felszínen süllyedést okoz, amely fokozatosan fedett karsztos mélyedések kialakulását eredményezi. A kialakult mélyedés alakját a fedőüledék anyagi tulajdonságai is meghatározzák (KISS K. et al.2007). Kevésbé összeálló, lazább vagy képlékeny folyásra hajlamosabb, átnedvesedett vályogban szélesebb, lankásabb lejtőkkel határolt mélyedés keletkezik a szakaszos süllyedések nyomán. A nagyobb állékonyságú löszben függőleges, áthajló vagy meredekfalú mélyedések alakulnak ki az üledékek berogyása, beroskadása során, melyet más kutatók (WALTHAM, T. et al ) egyéb mintaterületeken más típusú talajokban is kimutattak (1. ábra). 1. ábra Waltham, T. et al nyomán. Az utánsüllyedéses dolinák fejlődésének két eltérő példája. A felső ábrasor a homokos, nem összeálló laza talajok és üledékekben végbemenő süllyedési folyamatot, az alsó ábrasor az összeálló agyagos talajok és üledékek süllyedési rogyási folyamatát mutatja be. A fedett karsztos térszínek alapkőzetében az ún. lencsezónából (freatikus öv) a felszín irányába felfelé harapódzó kürtők felett a kőzet omlási folyamatai a fedőüledékre is átterjednek, a felszínen lefolyástalan, kezdetben meredek oldalú mélyedések képződnek, amelyek a folyamat előrehaladásával kiszélesednek. A felszínen kialakult mélyedés fokozatosan magához vonzza a környezetéből a lejtőkön lefolyó vizeket, ami tovább erősíti a kürtőfejlődés folyamatát és generálja a víznyelő kialakulását (VERESS M. 1999, 2000). 209

4 210 A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata A víznyelők felszínalaktani osztályozása: 1. Tölcséres és tál alakú berogyások (víznyelőként is funkcionáló fedett karsztos töbrök) A Tési-fennsíkon a legtöbb víznyelő olyan fedett karsztos töbör, amely időszakos víznyelőként működik. Vizsgálataink csak a víznyelőként is funkcionáló fedett karsztos töbrökre irányultak. Ezek ott alakulnak ki, ahol járat vagy kürtő húzódik a fekü kőzetanyagában. Ezek a járatok lehetnek recens, jelenleg is fejlődő vagy már régebben kialakult, paleokarsztos üregek. A fedő üledékek (lösz, löszös üledékek) az alattuk húzódó járatokba a befolyó vízzel együtt fokozatosan beszállítódnak. Az anyagszállítás valószínűleg szakaszosan történik, csapadékos időszakban gyorsabban megy végbe, száraz időszakokban szünetelhet is, esetleg az üledékek tömörödésével, süppedésével ilyenkor is mélyülhetnek kissé az ilyen utánsüllyedéses dolinák (VERESS M. 1999). Az év legcsapadékosabb szakaszában és hóolvadás után vizet nyelnek, ilyenkor láthatók a hozzájuk vezető néhány cm vagy dm mély árkok, ill. barázdák is, amelyek az év nagyobbik részét kitevő szárazabb időszakban fokozatosan elsimulhatnak, feltöltődhetnek, eltüntethetik őket a gépi földmunkák, hisz többnyire mezőgazdaságilag művelt területen vannak. Van, ahol nem látszik a szálban álló kőzet, és olyan is van, amelyben a vízlevezető kürtőkben feltárul az alapkőzet, melyben üregek, járatok nyílnak. A víznyelőként is funkcionáló fedett karsztos töbrök további osztályozása, rendszerezése sok esetben a rossz feltártságuk miatt nehézségekbe ütközik. Csak a járható méretű nyitott vagy mesterségesen feltárt víznyelőbarlangok formáinak, üledékeinek és kiválásainak vizsgálatával, a földtani-morfológiai környezet tanulmányozásával, ill. geofizikai módszerekkel (VERESS M. 2006) lehet a kialakulásukra vonatkozó további megállapításokat tenni. Rossz feltártság esetén nem könnyű megállapítani, hogy paleokarsztos járat fogadja-e be az üledékeket vagy recens, jelenleg is fejlődő kürtő nyitotta-e meg az utat a lefolyó víz és az üledékszállítás számára. Valószínűleg mindkét eset előfordul a Tési-fennsíkon. Az I-50-es víznyelő (Őskarszt-akna) nagy valószínűség szerint paleokarsztos kürtőbe nyílik, az I-82, I-83, I-87. sz. víznyelők fejletlen vízvezető járatai, kürtői inkább jelenleg formálódónak tűnnek (2.A ábra). Van néhány nagy méretű, zárt, töbörszerű forma a Tési-fennsíkon, amelynek az alján árokrendszer alakult ki és egy vagy több víznyelő vezeti el a vizeket (I-46, I-64, I-65). Ezek nagyobb méretük, sík felszínük és a bennük kialakult árokrendszerük miatt különböznek az egyszerű tálszerű berogyásoktól (2.B. ábra). 2. Szakadékdolinában nyíló víznyelő A Tési-fennsík Ny-i peremén, a Csengő-hegy lejtőjében régóta ismert (Bél Mátyás említette először 1736-ban) egy felszakadás (szakadékdolina), az Ördög-

5 Móga János lyuk (I-51), amelyhez egy kis talajvíz forrás által táplált sekély árok kapcsolódik. A mintegy százötven méter hosszú árokban általában hamar elszivárog a víz, csak nagyobb vízhozam esetén jut el a vízfolyás a Csengő-zsomboly víznyelőjéig (amely az árok fő megcsapolója), és kissé tovább az Ördög-lyuk szakadékáig, mely elvezeti a maradék vizet. Az Ördög-lyuk szakadéktöbre az időszakos vízfolyás mederlefejezése is egyben (3.A és B. ábra). A B 2.A és B. ábra A=I 82. sz. víznyelő;b=i.46. sz. víznyelő 3. Aszimmetrikus mederlefejezés Igazi fejlett vakvölgy, nyelő torok után homlokfallal záródó völgy a Tésifennsíkon kevés van (pl. I-110). A vakvölgyeknek fejletlenebb, fedőüledékekben kialakult változata azonban nagyon gyakori e fedett karsztos tájon, összesen 21 víznyelő tartozik e csoportba. Az egyik altípus az, ahol a fedőüledékekben kialakult néhány m mély vizesárok a nyelőnél véget ér és az árkot övező perem is összezárul a nyelő után. Ilyen pl. a Bongó-zsomboly víznyelője I-110 vagy az I-91. sz. víznyelő. A másik altípusnál a lejtőben kialakult nagyobb méretű völgy a nyelő után is továbbfolytatódik, csak a völgytalpi üledékekben kialakult vízvezető árok szakad meg a nyelőnél. Jellemző példája az I-94, I-95, I-118, I-119. sz. objektum. A harmadik eset az, amikor a lejtőt fedő üledékekbe bevágódott és a víznyelőnél végződő vizesárok (völgy) alatt a lejtő teljesen kisimul, ami arra utal, hogy a 211

6 A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata víznyelő visszaduzzasztás nélkül elnyeli a lefolyó vizet és a nyelő alatt nincs már tovább vízfolyás (I-42/B, I-41)(3.B. ábra). Mindhárom esetben a tényleges vízvezető árok vagy meder (amelyet nem lehet minden esetben völgynek nevezni) csak a víznyelőig ér, ott vakon végződik. A B A és B. ábra A=Ördög-lyuk (I.51. sz. víznyelő); B=Kín-barlang (I.41. sz. víznyelő) 4. Medernyelő A Tési-fennsík időszakos vízmosásaiban három tipikus medernyelőt azonosítottunk (Csengő-zsomboly nyelője I-51, I-53, I-93), ahol lényegében megszakítás nélkül folytatódik a völgy, ill. árok a víznyelő után is, melynek kis nyelő kapacitása nem elég ahhoz, hogy befogadja maradék nélkül a lefolyó vizeket. E medernyelők felett átfolyik a víz és a meder kisebb kiszélesedésétől eltekintve lényegesen nem befolyásolják a völgy, ill. vízvezető árok morfológiáját. 5. Több nyelő torokkal nyíló, szabálytalan alaprajzú víznyelő Vannak olyan víznyelők, amelyekben több nyelési hely, több nyelő torok található (I-1, I-12, I-60). Ezek alaktanilag ugyan különböznek egymástól is, de bonyolultabb alaprajzuk és a bennük található több nyelő alapján egy csoportba soroljuk őket. Ezek olyan feltehetően idősebb víznyelők, ahol a víznyelés helye többször megváltozott. Új nyelők kialakulásával a régiek inaktívvá váltak vagy

7 Móga János lefűződtek a fő vízvezető árokról. A nyelők különböző magasságban nyílhatnak, de egy objektumhoz tartoznak. Előfordulhat az, hogy a vizet ugyanabból az árokból kapják, de több árokból álló vízvezető rendszer is kapcsolódhat az ilyen nyelő rendszerhez, amelyeknek különbözhet a vízgyűjtőjük is (4. ábra). 4. ábra I. 1. sz. víznyelő (Németh Róbert rajza) 213

8 A Tési-fennsík víznyelőinek felszínalaktani vizsgálata Irodalom BÁRÁNY I., JAKUCS L. 1984: Szempontok a karsztok felszínformáinak rendszerezéséhez különösen a dolinák típusaira. Földr. Ért. 33. pp BÉL M. 1736: Notitia Hungariae novae historico-geographica. (Az új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése). Bécs, FORD, D. C., WILLIAMS, P. W. 1989: Karst Geomorphology and Hydrology - Unwin Hyman, London, 601 p. FUTÓ, J. 2003: Bakonyvidék. In: Székely, K. (szerk.) Magyarország fokozottan védett barlangjai. Mezőgazda, Budapest, pp HEVESI A. 1986: Hidegvizek létrehozta karsztok osztályozása Földr. Ért. XXXV. pp HEVESI A. 2001: Észrevételek Veress Márton Középhegységi karsztok néhány típusa. c. tanulmányához. Földrajzi Közlemények, CXXV., (XLIX), 1-2. pp JUHÁSZ Á. 1988: A Bakonyvidék Domborzat. In: Pécsi M. (szerk.) A Dunántúli-középhegység B, Akadémiai Kiadó, Budapest, 494. p. KISS K., ZÁMBÓ L., FEHÉR K., MÓGA J. 2007: A lösztakaró karsztosodásban játszott szerepének vizsgálata a Tési-fennsíkon. Karsztfejlődés XII. Szombathely, pp VERESS M. 1999: Az Északi-Bakony fedett karsztja. A Bakony Természettudományi Kutatatásának Eredményei 23. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc p. VERESS M. 2000: Középhegységi karsztok néhány típusa. Földrajzi Közlemények, CXXIV. (XLVIII.), pp. 1-4., VERESS M. 2004: A karszt. Szombathely, 382. p. VERESS M. 2006: Adatok a Tési-fennsík két térszínrészletének fedett karsztosodásához, Karsztfejlődés, BDF Természetföldrajzi Tanszék, Szombathely, pp WALTHAM, T., BELL, F., CULSHAW, M. 2004: Sinkholes and subsidence. Springer p. ZÁMBÓ L. 1993: A karsztosodó kőzetek alaktana (karsztgeomorfológia). In: Borsy Z. (szerk.): Általános természeti földrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, pp

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés

A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1. Bevezetés Földrajzi Közlemények 2010. 134. 4. pp. 373 391. A MAGYARORSZÁGI ELTEMETETT ÉS REJTETT KARSZTOS TÉRSZÍNEK FELSZÍNFEJLŐDÉSE 1 VERESS MÁRTON 2 DEVELOPMENT OF CRYPTOKARSTIC AND LATENT KARSTIC SURFACES IN

Részletesebben

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN

FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN Szabó Loránd FELTÁRATLAN FÖLDRAJZI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR ÉS KÖRNYÉKÉNEK TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEI Dombóvár, 1997 1 Elôszó (elsôsorban a pedagógus kollégákhoz) Vörös László Zsigmond emlékére (1914

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján. Izsák Tibor PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola A katasztrofális árvizek természeti és antropogén tényezőinek vizsgálata Kárpátalján PhD értekezés Izsák Tibor Témavezető: Trócsányi András PhD, egyetemi

Részletesebben

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt

VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1. Absztrakt Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. VISSZATÉRNEK-E A TATAI-FORRÁSOK? Fogarasi Sándor 1 Absztrakt A Dunántúli-középhegység mélykarsztos forrásainak sorsa, aktuális állapota a nagy érdeklődés mellett komoly

Részletesebben

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása

Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Fórián Tünde Az Érmellék természeti földrajzának néhány vonása Földrajzi fekvés A táj lehatárolásának problematikájával számos kutató foglalkozott munkássága során. A táj határainak pontos meghatározását

Részletesebben

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ ALFÖLDI TÁJ ÁTALAKULÁSÁRA. Rakonczai János 1

A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ ALFÖLDI TÁJ ÁTALAKULÁSÁRA. Rakonczai János 1 A KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ ALFÖLDI TÁJ ÁTALAKULÁSÁRA 1. Bevezetés Rakonczai János 1 Hosszú időn keresztül a természeti viszonyok változása alakította tájainkat, majd az emberi tevékenység egyre

Részletesebben

A TALAJTULAJDONSÁGO ÉS A FAÁLLOMÁNY APCSOLATA A HARAGISTYA-LÓFEJ ERDŐREZERVÁTUM TERÜLETÉN (AGGTELEI ARSZT) TANÁCS ESZTER 1, BARTA ÁROLY 2 JÁRMI RÓBERT 3, ISS MÁRTON 3, SAMU ANDREA 4, EVEINÉ BÁRÁNY ILONA

Részletesebben

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság /fax: 94-333 766 : 30-2049 496, 30-2049 497 E-mail:okohydro@t-online.hu KÖRMEND VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szombathely,

Részletesebben

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI

ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI ÚJ MÓDSZER A FOLYÓTERASZOK KIMUTATÁSÁRA FÖLDTANI FÚRÁSOK ADATAI ÉS TÉRINFORMATIKAI MÓDSZEREK ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGI MINTATERÜLETEKEN BUGYA TITUSZ 1 1. BEVEZETÉS A folyóvízi teraszrendszerek vizsgálata

Részletesebben

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv

Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai Intézeti Tanszék Felszínmozgások okainak vizsgálata földtani, vízföldtani és geofizikai módszerekkel Diplomaterv Deák Zsuzsa Villő, Környezetgeofizika

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 8 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 8 SZERKEZETI FÖLDTAN És TEKTONIKA VIII. A kőzetek SZERKEZETE és DEFORMÁCIÓJA 1. BEVEZETéS A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014 DEBRECEN, 2009. BEVEZETŐ...4 I. DEBRECEN, ILLETVE A RÉGIÓ KÖRNYEZETKÖZPONTÚ BEMUTATÁSA...4 I/1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS...4 II. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Részletesebben

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016

PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 PAKS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2011-2016 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK Paks Város 1998 óta rendelkezik környezetvédelmi programmal. Az 1998. évben megalkotott környezetvédelmi programot a pécsi székhelyű

Részletesebben

Martonné Dr. Erd s Katalin

Martonné Dr. Erd s Katalin EGY SZAKMAI ÉLETÚT EREDMÉNYEI ÉS SZÍNHELYEI Tiszteletkötet Martonné Dr. Erd s Katalin egyetemi docens 60. születésnapjára Szerkeszt : Dr. Csorba Péter Debrecen 2006. június A kötet elkészítéséhez anyagi

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE

JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE Magyar Bányászati és Földtani Hivatal JÁSZBERÉNY TERÜLET GEOTERMIKUS KONCESSZIÓS JELENTÉSE (Tervezet) Budapest, 2011. december Jászberény terület geotermikus koncessziós jelentése. (Tervezet) 2011. december

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE. Karancsi Zoltán1

A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE. Karancsi Zoltán1 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001 A MEDVES-TÉRSÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉT BEFOLYÁSOLÓ ANTROPOGÉN HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE Karancsi Zoltán1 Több éve tartó kutatásaim során a Medves-térség területén elsősorban

Részletesebben

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA Local Agenda 21 Program Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette:

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

Természeti veszélyek Magyarországon 1

Természeti veszélyek Magyarországon 1 Földrajzi Értesítő 2007. LVI. évf. 1 2. füzet, pp. 15 37. Természeti veszélyek Magyarországon 1 Szabó József Lóki József Tóth Csaba Szabó Gergely 2 Abstract Natural hazards in Hungary Seven kinds of natural

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok

TARTALOMJEGYZÉK. Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok TARTALOMJEGYZÉK Az Acheron Barlangkutató Szakosztály ( Kárpát J.) 2.oldal A Mátyás-hegyi barlangból 2005-ben előkerült csontmaradványok ( Dr.Kordos László) 4.oldal Őslények a Mátyás-hegyi barlang kőzeteiben

Részletesebben

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programja. I. Bevezetés

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programja. I. Bevezetés I. Bevezetés A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé vált. Alapvető célként a meglevő környezeti értékek megóvása, a környezeti károk

Részletesebben

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Készült 2012 évben 1 1. Bevezetés Napjaink fő problémája a pazarló energiafelhasználás és a vészesen fogyó energiatartalékok mellett a természeti

Részletesebben

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR

III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR III. AZ ÕSKÕKOR ÉS AZ ÁTMENETI KÕKOR Az ember megjelenése Magyarországon 77 AZ EMBER MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON T. Biró Katalin Az õskõkor (görög eredetû idegen szóval, paleolitikum) az emberiség történetének

Részletesebben