Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata"

Átírás

1 Az SJGY Tanácsadó Kft. üzletszabályzata Általános rendelkezések Az SJGY Tanácsadó Kft. a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 7621 Pécs, Rákóczi út em. 1., adószáma: (a továbbiakban: SJGY Tanácsadó Kft. vagy Többes Ügynök). Az SJGY Tanácsadó Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése) a Hpt. 10. (1) bekezdés ba) pontja alapján, többes Ügynökként, azaz többes Ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján. A SJGY Tanácsadó Kft. jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A SJGY Tanácsadó Kft. szerepel a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban, amely a weboldalon ellenőrizhető. A felügyeleti engedély száma: H-EN-I-124/2015. A felügyeleti engedély kelte: A SJGY Tanácsadó Kft. által a fenti tevékenysége körében az ügyfelek részére nyújtott pénzügyi közvetítői szolgáltatások végzése, valamint az ügyfelek által az SJGY Tanácsadó Kft. részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan szerződési feltételek meghatározása szükséges, amelyek a megbízások teljesítése során mind az SJGY Tanácsadó Kft.-re, mind pedig az ügyfelekre egyaránt kötelezőek. Ezt hivatott biztosítani az SJGY Tanácsadó Kft. jelen Üzletszabályzata. 1. Az Üzletszabályzat nyilvánossága, Ügyfél általi elfogadása és módosítása 1.1. Az Üzletszabályzat alkalmazásában a Felek az SJGY Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Többes Ügynök) és az Ügyfél. Ügyfél az a természetes személy, valamint jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, akinek a részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi. Ügyfél a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Többes Ügynök az Üzletszabályzatot az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben közzé teszi, valamint könnyen hozzáférhető módon, a honlapján is elérhetővé teszi. Többes Ügynök az ügyfél számára ingyenesen rendelkezésre bocsátja üzletszabályzatait, és a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat Többes Ügynök jogosult a hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészíteni, továbbá azt az Ügynök tevékenységére, a tevékenységét érintő jogszabályváltozásra figyelemmel egyoldalúan módosítani. 1/9

2 1.4. Amennyiben az Üzletszabályzat megváltozik, úgy erről Többes Ügynök az Ügyfelet 15 nappal megelőzően tájékoztatja a módosított Üzletszabályzat egy példányának megküldésével. Ha Ügyfél a módosított Üzletszabályzatot nem fogadja el, úgy Ügyfél jogosult a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló megbízástól elállni. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen, annak hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni Az Üzletszabályzat a Közvetítői Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi és az Ügyfél a Közvetítői Tájékoztató aláírásával ismeri el az üzletszabályzat átvételét, megismerését és annak elfogadását. 2. Pénzpiaci többes ügynöki tevékenység 2.1. A Többes Ügynök a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB, lásd: által nyilvántartott pénzpiaci többes ügynök, mely a pénzügyi intézmény érdekében és megbízásából pénzpiaci többes ügynökként jár el A pénzpiaci többes ügynök és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a pénzpiaci többes ügynök felel A pénzpiaci többes ügynök megbízója felel azért, hogy a megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a közvetítő által ellátandó feladatokat, az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a pénzpiaci többes ügynök rendelkezésére bocsát A pénzpiaci többes ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a pénzpiaci többes ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más - a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel A Hpt. 69 (3) pontja alapján a pénzpiaci többes ügynök jogosult arra, hogy ügyfele számára más - a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő - szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. Ezek a szolgáltatások (TESZOR 7022 egyéb üzletviteli tanácsadás) a következők: hitelkérelem benyújtásához szükséges üzleti terv készítése, max ,- Ft + ÁFA ún. kombinált termékek (vissza nem térítendő támogatás és támogatott hitel) esetén a pályázat elkészítése, max ,- Ft + ÁFA teljes körű ügyintézésre adott megbízás és meghatalmazás esetén a szükséges dokumentumok (együttes adóigazolás, helyi adó igazolás, cégkivonat, tulajdoni lap, stb. ) beszerzése, max ,- Ft + ÁFA 2.6. A Többes Ügynök az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. A Többes Ügynök köteles a pénzpiaci többes ügynöki tevékenységével kapcsolatos iratokat három évig megőrizni. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket. 2/9

3 2.7. A Többes Ügynök kijelenti, hogy a cég főtevékenységéből származó bevételt és a pénzpiaci többes ügynöki tevékenységből származó bevételeket könyvelésében elkülönítetten kezeli A Hpt (1) pontban írtaknak eleget téve a Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az alábbi adatokról külön dokumentumban, írásban tájékoztatja a szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfelet: a) A társaság adatai: Név: SJGY Tanácsadó Kft. Székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 1., 3. em. 1. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Felügyeleti engedély szám: H-EN-I-124/ Honlap: Tel.: b) Felügyeleti hatósága: Magyar Nemzeti Bank (MNB) 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. A Többes Ügynök működési engedélyének ellenőrzése az interneten keresztül az alábbi módon tehető meg: linket választva találhatjuk meg a piaci szereplőket. A Piaci szereplő neve: mellett található téglalapba kell beírni a keresett nevet ( SJGY Tanácsadó Kft.) és a Keresés gombra kattintva találhatjuk meg a társaságot, ahol a Típus megnevezés alatt találjuk meg a társaság besorolását. c) A Többes Ügynök tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé a Többes Ügynök áll helyt. Az okozott károk megtérítéséhez a Többes Ügynök szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. d) A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el A Hpt (1) bekezdésben meghatározottak nem alkalmazandóak, ha a tájékoztatási kötelezettséget a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény rendelkezései írják elő A Többes Ügynök az ügyfél nevében nem jogosult a megbízó pénzügyi intézménytől az ügyfelet megillető pénz átvételére. A Többes Ügynök ugyancsak nem jogosult az Ügyfél által befizetett, a pénzügyi intézményt megillető pénzeszközök átvételére sem A Többes Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért A Többes Ügynök a tevékenysége során mindenkor a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el A Többes Ügynök az Ügyfél részére külön megadja azon pénzügyi szolgáltatók névsorát, melyek versengő termékeit közvetíti. 3/9

4 2.14. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek alapján többes ügynökként, e tevékenységgel összefüggésben az adott tanácsait alátámasztják A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de ha a piacon hozzáférhető legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és átadni. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, úgy a kettő ajánlatot kell elemeznie és az Ügyfélnek átadnia Az elemzés során az Ügyfél számára részletesen kitér az ismertetett termékek kondícióin túl azok kockázataira, valamint összehasonlításokat tesz az egymással versengő termékek előnyeit és hátrányait figyelembe véve. Szükség esetén javaslatokat tesz az Ügyfél adottságait és lehetőségeit figyelembe vevő elképzelések megvalósítására Az elemzés során az Ügyfél pénzügyi szolgáltatóra, szerződés feltételeire vonatkozó kérdéseit megválaszolja, kétség esetében haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja a felmerült kérdést a pénzügyi intézménynek, a válasz megérkezését követően pedig közli az Ügyféllel A Többes Ügynök a vele szerződésben álló Megbízók tájékoztató ajánlatait, illetve azok internetes elérhetőségét a weboldalon is megjeleníti, hogy az Ügyfél a későbbiekben is összehasonlításokat tudjon végezni A Többes Ügynökkel, a Többes Ügynöki alvállalkozóval - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban csak olyan természetes személy lehet, aki a Hpt. 74. paragrafusban szereplő törvényi előírásainak megfelel A Többes Ügynöknek minősülő megbízó vagy munkáltató gondoskodik arról, hogy a vele - e tevékenységi körében - munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban álló természetes személy a közvetített szolgáltatással kapcsolatban részletes ismeretekkel rendelkezzen A Többes Ügynöknek minősülő megbízó vagy munkáltató a pontban foglalt követelményekről belső nyilvántartást vezet A Többes Ügynök felelős a vele - e tevékenységi körében - munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyekkel szemben támasztott szakmai követelmények fennállásának ellenőrzéséért A Többes Ügynök vállalja, hogy amennyiben az általa közvetített pénzügyi intézmény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény 2. i) pontjában meghatározott magatartási kódexnek vetette alá magát, úgy erről az Ügyfelet tájékoztatja, megadva egyben a magatartási kódex ingyenes elérhetőségét. 4/9

5 3. Az ügyfél azonosítás rendje, a kapcsolattartás formája és módja 3.1. Az ügyfél azonosítási rendjét illetően a Többes Ügynök jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja A Többes Ügynök a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról, vagy annak egyéb módon történő megszűnéséről szóló írásbeli értesítés a Többes Ügynökhöz be nem érkezik Az Ügyfelet tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli Az Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége körében köteles jogi és pénzügyi helyzetével, gazdálkodásával, illetve a megkötni kívánt pénzügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéssel kapcsolatos minden olyan információt a Többes Ügynök számára megadni, mely alapján a Többes Ügynök képes megfelelően felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit. Ügyfél a közvetített ügylet szempontjából jelentős tényekről, azok változásáról a Többes Ügynököt tájékoztatni köteles Az Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének akkor és oly módon köteles eleget tenni, hogy azzal elősegítse a Többes Ügynök közvetítői tevékenységét A Többes Ügynök nem felel azokért a károkért, amelyek az Ügyfél tájékoztatási és együttműködési kötelezettségének megszegésére vezethetőek vissza A Többes Ügynök és az Ügyfél írásban-, személyesen-, telefonon-, elektronikus úton tartja egymással a kapcsolatot. A Többes Ügynök és az Ügyfél közötti kapcsolattartás nyelve a magyar A kapcsolattartás módja a Többes Ügynökkel az alábbiak: Postai levél esetén: SJGY Tanácsadó Kft Pécs, Rákóczi út 1. 3.em. 1. címre küldött ajánlott levél formájában ben: az címre küldött formájában Honlapon: webcím alatt Telefonon: munkaidőben a telefonszámon Személyesen: előre egyeztetett időpontban és helyen 3.9. A kapcsolattartás módja az Ügyféllel az alábbiak: Postai levél esetén: Ügyfél által megadott címre küldött ajánlott levél formájában ben: az Ügyfél által megadott címre küldött formájában Telefonon: munkaidőben az Ügyfél által megadott telefonszámon Személyesen: előre egyeztetett időpontban és helyen 5/9

6 4. Közvetítői alvállalkozó igénybevétele 4.1. A Többes Ügynök jogosult a megbízás teljesítésekor harmadik személy (a továbbiakban: közvetítői alvállalkozó) közreműködését igénybe venni, amennyiben az őt megbízó pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződése ezt megengedi, illetve nem zárja ki, és a megbízó pénzügyi intézmények az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek elektronikusan eleget tettek (Hpt. 21. (2) bekezdés) A Többes Ügynök az általa kiválasztott közvetítői alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Többes Ügynök és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért a Többes Ügynök felel. 5. Adatvédelem és adatkezelés 5.1. Ügyfél az Üzletszabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Többes Ügynök a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfélnek a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumokon, igazolásokon, nyomtatványokon, elektronikus űrlapokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes-, és hiteladatait nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza. Az Ügyfél által a Többes Ügynök rendelkezésére bocsátott adatokat a Többes Ügynök kizárólag a pénzügy közvetítői szolgáltatással összefüggésben megjelölt célokra használja fel. Ügyfél felhatalmazza a Többes Ügynököt, hogy a megadott adatokat a hitelt biztosító pénzintézetek és a felügyeleti szervek számára szükség esetén átadja. Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas Az adatkezelés során keletkező információkat a Többes Ügynök a legnagyobb körültekintéssel kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek A Többes Ügynök kijelenti, hogy a tudomására jutott üzleti titkokat és banktitkokat megőrzi, és kezelésük során a Hpt. 71. Banktitkok címet viselő fejezetében rögzített rendelkezéseinek megfelelően jár el, és az Ügyfél adatait kizárólag csak annak megfelelően adhatja ki harmadik személy számára A Többes Ügynök kijelenti, hogy a személyes adatnak is minősülő ügyféladatok kezelése, valamint ezen adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével jár el, amelynek hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik Az Infotv. értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés Az Infotv a szerint az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 6/9

7 jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 6. A Többes Ügynök kötelezettségei és feladatai a megbízó pénzügyi intézmény felé 6.1. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény megbízásából jár el. Pénzügyi szolgáltatási jogviszony az Ügyfél és a pénzügyi intézmény között jön létre, a pénzügyi intézmény Ügyfél által történő kiválasztását követően a Többes Ügynök az Ügyfél által kiválasztott pénzügyi szolgáltató megbízottjaként jár el A Többes Ügynök a tevékenysége során köteles mindenkor a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal eljárni a megbízó pénzintézmény megbízottjaként A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az Ügyfelet kielégítő mennyiségű, minőségű információval ellátni, az Ügyfelet megfelelően tájékoztatni, hogy tisztában legyen az általa vállalt kötelezettségekkel és kockázatokkal A Többes Ügynök vállalja, hogy a megbízó pénzintézmény ajánlatainak az Ügyfelek részére történő közvetítése és a lehető legnagyobb számú, a megbízó által elfogadhatónak minősített szerződés megkötésének elősegítése a megbízó pénzügyi intézmény által megadott ügymenet alapján történik A Többes Ügynök vállalja, hogy megismeri a megbízó pénzintézmény működését és működési rendszereit, hogy közvetítői feladatát minél hatékonyabban lássa el A Többes Ügynök kötelezettséget vállal, hogy az ügyfél azonosítás és személyazonosság igazoló ellenőrzés kapcsán az Ügyféltől beszerzi annak kifejezett és önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az Ügyfél azonosításra szolgáló okiratokról másolatot készíthet A megbízott Többes Ügynök vállalja, hogy az Ügyfél és a megbízó pénzügyi intézmény között létrejövő szerződés előkészítő szakaszában, valamint a szerződés fennállása alatt mindvégig segítséget ad a hozzá forduló Ügyfél részére, és a felmerülő problémák megoldásában a tőle elvárható legnagyobb gondossággal közreműködik A megbízó pénzügyi intézményre, a szerződés feltételeire vonatkozóan menet közben felmerülő minden olyan kérdést, amelyek megválaszolását illetően kétség merül fel, haladéktalanul köteles legkésőbb egy munkanapon belül továbbítania a pénzügyi intézménynek, hogy a válasz megérkezését követően az Ügyfelet mielőbb tájékoztatni tudja A Többes Ügynök vállalja, hogy a vele szerződésben álló megbízó pénzintézménytől kapott tájékoztató anyagokat, a termékek promóciós anyagait, dokumentumait az Ügyfelek számára biztosítja, illetve az érintett termékek internetes elérhetőségét a weboldalon is megjeleníti A Többes Ügynök az Ügyféltől érkező, a pénzügyi intézményt érintő írásbeli panaszt, reklamációt haladéktalanul továbbítja az érintett pénzügyi intézmény részére. A pénzügyi intézményt érintő személyes panasztétel esetén a Többes Ügynök a panaszjegyzőkönyv felvételét követően haladéktalanul megküldi a jegyzőkönyvet az érintett pénzügyi intézmény részére kivizsgálás céljából 7/9

8 6.11. A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az ügyfél részére tájékoztatást adni: a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet, arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt, arról, hogy többes ügynökként a megbízó pénzügyi intézmény megbízásából jár el, arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül, s díjat kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől fogadhat el A Többes Ügynök megfelelő rendszerességgel tájékoztatja a megbízó pénzügyi intézményt a tevékenységéről, a célpiac helyzetéről, az esetlegesen fejlesztést igénylő ügyféligényekről, valamint minden egyéb szükséges adatról, információról és eseményről. A Többes Ügynök köteles a megbízó pénzügyi intézményt - felhívás nélkül is - haladéktalanul értesíteni minden olyan új körülményről, amelyek a korábbi utasításainak módosítását, megváltoztatását teszik indokolttá, vagy meghatározott közvetítői feladatok teljesítését veszélyeztetik A Többes Ügynök mindenkor a megbízó pénzügyi intézmény utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles eljárni, továbbá ennek során köteles arra törekedni, hogy a megbízó pénzügyi intézmény ismertségét, jó üzleti hírnevét tovább mélyítse, illetve szélesítse A Többes Ügynök a megbízó pénzügyi intézmény megbízási szerződésében foglalt feladatainak ellátása során a hatályos jogszabályok vonatkozó előírásainak figyelembe vételével köteles eljárni A Többes Ügynök kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a megbízás teljesítésével összefüggésben birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a megbízó pénzügyi intézmény mindenkori adatvédelmi szabályzata rendelkezéseinek megfelelően kezeli A Többes Ügynök köteles a megbízó pénzintézménynek kiadni mindazokat a dokumentumokat, amelyek a megbízás teljesítésével kapcsolatosan a megbízó pénzügyi intézményt illetik meg, illetve amelyeket a megbízó pénzügyi intézmény aláír Többes Ügynök köteles figyelembe venni a megbízó pénzügyi intézmény által szolgáltatott adatokat, tényeket, információkat és állításokat. 8/9

9 7. Panaszkezelés 7.1. A Többes Ügynök tevékenységével kapcsolatos panasz esetén 30 napon belül elsődlegesen forduljon a Többes Ügynökhöz (cím: SJGY Tanácsadó Kft Pécs, Rákóczi út 1. 3.em. 1.). A panaszbejelentés történhet: Postai levél útján a SJGY Tanácsadó Kft Pécs, Rákóczi út 1. 3.em. 1. címre küldött ajánlott levél formájában ben az címre küldött formájában Munkaidőben a telefonszámon A beérkezett panaszokat Többes Ügynök legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja, és a kivizsgálás eredményéről írásos választ küld az Ügyfélnek A panaszkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat a panaszkezelési szabályzat tartalmazza Amennyiben Ügyfél a közvetített pénzügyi intézménnyel vagy annak termékével kapcsolatban kíván panaszt tenni, úgy Ügyfél kívánságára a panaszról Többes Ügynök jegyzőkönyvet vesz fel, és továbbítja azt az érintett pénzügyi intézménynek. Ilyen esetben Ügyfél fordulhat közvetlenül az érintett pénzügyi intézményhez is Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az MNB (1013 Bp. Krisztina krt. 39.) -nél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet az Ügyfél, melyről a panasz elutasítása esetén Többes Ügynök tájékoztatni köteles az Ügyfelet A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz - Pécsi Járási Bíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14. (postacím: 7601 Pécs, Pf. 414.)), és a Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34. (postacím: 7601 Pécs, Pf. 36.)) - fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172) eljárását kezdeményezheti. Ezen túlmenően fordulhat még a Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (7623 Pécs, Szabadság u. 7.), a Többes Ügynök székhelye szerint illetékes Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület (7635 Pécs, Majorossy I. u. 36.) szervezetekhez. Kelt: Pécs, március 11. Sipos József Győző sk. ügyvezető SJGY Tanácsadó Kft. 9/9

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat tartalmazza a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1016. Budapest,

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Partneri Üzletszabályzat

Partneri Üzletszabályzat CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. 05. 20. CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: 13-09-118810 Adószám: 14246872-2-13 1. oldal v15.05. Általános rendelkezések

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. december 13-ától. Nysz.: 17471

Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. december 13-ától. Nysz.: 17471 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. december 13-ától Nysz.: 17471 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések....6 I.

Részletesebben

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499

Házőrző. otthon- és életmód-biztosítási feltételek. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16499 Házőrző otthon- és életmód-biztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16499 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató és a biztosítási szerződésre vonatkozó általános rendelkezések...6 I. A

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben