PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: , adószám: a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a 28/2014.(VII.23.) számú rendeletére figyelemmel, a Felhasználói, valamint az Ügyfelei panaszainak egységes szabályok szerint történő átlátható, hatékony kezelése és kivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szóló szabályzatát (továbbiakban Szabályzat). A panaszkezelési szabályzat általános célja, hogy Ügyfelei elégedettségének és igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon tevékenységi folyamatainak. 2. Panaszkezelési elvek Az eljárásaink alapfeltétele, hogy a beérkező panaszok kivizsgálása és a feltárt hibák kezelése, megoldása szabályzat szerint gyorsan és kielégítően megtörténjen. Minden beérkező panaszt rögzítünk, melyeket a megoldásig elemzünk, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és ügyfélkezelési rendszerünk fejlesztéséhez. A Szolgáltató mindig megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli a beérkező panaszokat, és intézkedik a benyújtójuk érdekében. 3. A Szabályzat által használt főbb fogalmak Panasz: a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Szolgáltató általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel. 1 Profit Holding Hungary Zrt Panaszkezelési Szabályzat ProfitSYSTEM Üzletág

2 Panaszos: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, 1. aki/amely a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi, vagy a felsoroltak bármelyikének képviselője. 2. aki/amely a Szolgáltató kintlévőség-kezelési eljárása során érintett, illetve annak képviselője. Meghatalmazott: a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Nem lehet meghatalmazott: aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott, vagy akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett. Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank (MNB vagy Pénzügyi felügyelet), Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 4. Panaszkezelés menete 4.1. Panasz bejelentése, rögzítése A Panaszosok által igénybe vehető panaszbejelentés módjai: Szóbeli panasz személyesen: a Szolgáltató székhelyén:. s telephelyén: 1068 Budapest, Felső erdő sor 12. ügyfélfogadási időben: munkanapokon 8:00-16:30 között. telefonon: a Szolgáltató munkatársaihoz intézett telefonhíváson keresztül Mobil : Tel.: ügyfélfogadási időben, munkanapokon 8:00-16:30 között. 2 Profit Holding Hungary Zrt Panaszkezelési Szabályzat ProfitSYSTEM Üzletág

3 Írásbeli panasz: személyesen vagy más által átadott irat útján a Szolgáltató székhelyén: PROFIT HOLDING HUNGARY Zrt.. postai úton: PROFIT HOLDING HUNGARY Zrt.. elektronikus levélben: telefaxon: Fontos, hogy a panasz kezeléséhez szükséges a konkrét ügy pontos leírása: Amennyiben több a kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz Az írásbeli panasz érvényességi kelléke az Ügyfél aláírása. Az írásbeli panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén a Szolgáltató vizsgálja a képviseleti jogosultságot, ezért ha a felek meghatalmazott útján járnak el, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott - legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezűleg írt és aláírt - eredeti meghatalmazást Panasz megvizsgálásának és megoldásának folyamata A Szolgáltató az eredményes panaszkezelés érdekében különösen a megjelölt adatokat kérheti a Panaszostól: a) neve; b) szerződésszám, ügyfélszám, amennyiben rendelkezésre áll c) lakcíme, székhelye, levelezési címe; d) telefonszáma; e) értesítés módja; f) panasszal érintett eljárás, tevékenység, dokumentum; 3 Profit Holding Hungary Zrt Panaszkezelési Szabályzat ProfitSYSTEM Üzletág

4 g) panasz leírása, oka; h) panaszos igénye; i) a panasz alátámasztásához szükséges, a Panaszos rendelkezésére álló olyan dokumentumok, illetve annak másolata, amely a Felhasználónál, valamint a Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre; j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás; k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. A Szolgáltató a Panaszos adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. (lásd. A Profit Holding Hungary Zrt. - Adatkezelési tájékoztató ProfitSYSTEM üzletág) 1. Szóbeli panasz A szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, szükség és lehetőség szerint azonnal megoldást keres. Telefonon közölt panasz esetén a Szolgáltató biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli (5 percen belüli élőhangos bejelentkezés) hívásfogadást és ügyintézést. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát - személyesen közölt szóbeli panasz esetén - az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek megküldi. el. Egyebekben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár A jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: a) az ügyfél neve; b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; d) a panasz részletes leírása, amennyiben több panasszal él az érintett, a kifogások elkülönítetten kell rögzíteni, annak érdekében, hogy valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; e) a panasszal érintett szerződés, ügytől függően ügyfélszám, eljárási cselekmény f) az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 4 Profit Holding Hungary Zrt Panaszkezelési Szabályzat ProfitSYSTEM Üzletág

5 g) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt); h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. 2. Írásbeli panasz Írásbeli panasz esetén a Szolgáltató a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi az Ügyfél részére. Igény esetén a Szolgáltató a kivizsgálásról illetve annak eredményéről telefonon vagy ben is értesítést küld. Amennyiben a panasz elbírálásához a Szolgáltatónak további információra van szüksége, felhívhatja a Panasztevőt további információk megadására, ennek hiányában a válaszadás nem tudja, illetve nem áll módjában a Szolgáltatónak megadni. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja meg, keres megoldást a panaszra, vagy utasítja el a panaszt. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásáért a Panaszossal szemben külön díjat nem számíthat fel. 4.3 Elbírálás Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentés szempontjából fontos információ rendelkezésre áll a Szolgáltató döntést hoz a panasz kérdésében. A döntéshozatalt ügyfélválasz elkészítése és megküldése jelenti a jogszabály által meghatározott, illetve az Panaszos által igényelt közlési módon. 5. Panasznyilvántartás és adatvédelem A Szolgáltató a Panaszosok bejelentéseiről és azok megoldására irányuló intézkedésekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: 1) a Panaszos adatait 2) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését 3) a panasz benyújtásának időpontját és módját 5 Profit Holding Hungary Zrt Panaszkezelési Szabályzat ProfitSYSTEM Üzletág

6 4) a panasz alapján történő intézkedést, 5) elutasítás esetén annak indokolását 6) a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét 7) a kivizsgálás során beszerzett információkat 8) a panaszban megjelölt igényről való döntést 9) a panasz megválaszolásának időpontját és módját 10) a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát A Szolgáltató által az írásbeli panaszok, valamint a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyv, és az ezekre - a Szolgáltató által - adott válaszok három évig megőrzésre kerülnek. A megőrzési időt követően az ezekez tartalmazó iratok, adattárolók megsemmisítésre kerülnek. A panaszokat tartalmazó nyilvántartásban szereplő személyes adatok kizárólag a panaszokkal kapcsolatos ügyintézést szolgálják, a Szolgáltató elkötelezett, hogy más célú felhasználásra nem kerülnek. 6. Adatvédelem A Szolgáltató a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől: a) neve, b) szerződésszám, ügyfélszám, amennyiben rendelkezésre áll, c) lakcíme, székhelye, levelezési címe, d) telefonszáma, e) értesítés módja, f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás, g) panasz leírása, oka, h) ügyfél igénye, i) a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre, 6 Profit Holding Hungary Zrt Panaszkezelési Szabályzat ProfitSYSTEM Üzletág

7 j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat Budapest, Felsőerdősor 12 A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. Telefonon történő panaszkezelés esetén a Szolgáltató telefonbeszélgetés rögzítésre kerül. és az Panaszos közötti kerül. A beszélgetés megkezdésekor a beszélgetés rögzítéséről a Panaszos tájékoztatásra A Szolgáltató lehetőséget biztosít kérelemre- a Panaszos számára a hangfelvétel visszahallgatásához. Továbbá kérelemre térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített jegyzőkönyvet. A hangfelvétel egy éves időtartamra archiválásra kerül, ezt követően az adatokat a Szolgáltató törli, egyedi azonosításra alkalmasságukkal egyetemben. A panaszokat tartalmazó nyilvántartásban szereplő személyes adatok kizárólag a panaszokkal kapcsolatos ügyintézést szolgálják, a Szolgáltató elkötelezett, hogy más célú felhasználásra nem kerülnek. A Szolgáltató jogosult jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez a megőrzési szabályoknak megfelelően, de legalább a polgári jog elévülési szabályai szerinti elévülési idő leteltéig megőrizni a panaszokkal kapcsolatban papír alapú formában vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat. 7. Jogorvoslati lehetőség Amennyiben a Panaszos nem ért egyet a panaszára kapott válaszával, vagy a panasz részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy a Magyar Nemzeti Bank Felügyeleténél Cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testületnél Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Levélcím: H1525 Budapest BKKP Pf.: 172., 7 Profit Holding Hungary Zrt Panaszkezelési Szabályzat ProfitSYSTEM Üzletág

8 Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7. Postacím: 7602 Pécs 2. PF: 900. Telefonszám: , , Telefax: valamint bíróságon eljárását kezdeményezheti. 8. Hatályba lépés és a szabályzat hozzáférhetősége 8.1. A szabályzat elérhetősége Jelen panaszkezelési szabályzatát a Szolgáltató székhelyén, PROFIT HOLDING HUNGARY Zrt.. és honlapján profitsystem.hu is elérhetővé, illetve közzéteszi Hatálybalépés Jelen szabályzat napjától hatályos. 8 Profit Holding Hungary Zrt Panaszkezelési Szabályzat ProfitSYSTEM Üzletág

Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére

Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére Panaszkezelési szabályzat Ügyfélszolgálat rendje Biztosítási Alkuszi ügyfelek részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés A Pannon Holding Hungary Zrt. (székhely:7622 Pécs, Liszt Ferenc

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat

HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzat HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Ezen szabályzatot az Igazgatóság 27/2014 (07.28.) számú határozatával helyezte hatályba. Alkalmazását 2014.08.01.

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2015. március 11. napjától. 1. oldal / 7 Panaszkezelési szabályzat A QUAESTOR Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) az ügyfelek

Részletesebben

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1.

BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben. 2014. augusztus 1. BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2014. augusztus 1. I. Bevezető rendelkezések A BG Magyarország Lízing Zártkörűen

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési. Szabályzat. Hatályos: 2015. augusztus 12.-től AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2015. augusztus 12.-től I. A Panaszkezelési Szabályzat célja 1. Az AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL)

AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE NYILVÁNOS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 21-TŐL) Az ING Bank N.V. (a holland jog szerint alapított és működő társaság, amelynek székhelye:

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Szabályzat hatálya... 3 II. A panasz bejelentésének módja... 3 III. Panasz

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza.

Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag dőlt betűs szövegrész tartalmazza. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Panaszkezelési Szabályzat Elfogadva: a 21/2014. sz. igazgatótanácsi határozattal. A módosítást a vastag

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014. október 08. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 0. A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK... 3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2. ALAPELVEK...

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT UNIQA Biztosító Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 1-től 1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. [továbbiakban: Biztosító] tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben

Részletesebben

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A Porsche Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A PANASZKEZELÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 2. A PANASZKEZELÉSI FOGALMAK... 3 2.1. A panasz fogalma... 3 2.2. Az Ügyfél (Panaszos)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár

TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzatot 2013. január 1-i hatályba lépéssel a TISZA Takarékszövetkezet Igazgatósága 1/2013.(I.09.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz. Tel: 52/531-557, 52/417-497/101, 102 Fax: 52/417-497/103 E-mail: kozpont@fonix.tksz.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat K4. számú melléklet TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. Jelen Szabályzat K4. számú melléklete tartalmazza

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT Kiadás: 01 Panaszkezelési szabályzat Oldal: 10 Hatályos: 2014.08.22. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar Capital Markets

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Hartai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Hartai Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben