J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 25-i testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 25-i testületi üléséről

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: november 25-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Balázs László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: - képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Bencsikné Takács Márta Jakab Gabriella alpolgármester Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei Pályázati ügyek Ajánlat Hosszúhetény Község Településfejlesztési Koncepciójának elkészítésére V. Nemes János Művelődési és Kulturális Központ alapítása VI. VII. VIII. IX. Mezőőri pályázatok elbírálása évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása Strung Nándor és társai Hosszúhetény, 0162/4. hrsz. földingatlan felajánlási ügye A mezőőri szolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása X. A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások évi lakbérének meghatározása XI. XII. XIII. XIV. A évi iskolai és óvodai intézményi térítési díjak megállapítása A szociálisan rászorultak részére biztosított étkeztetés évi intézményi térítési díjának megállapítása A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót ismerteti. Csajkás Géza alpolgármester: Az előterjesztés szerint a hosszúhetényi 401. hrsz-ú ingatlan mellett lévő árok földhasználati, valamint az ECHO-SPRINT Kft. telekalakítási kérelmét a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság a november 20-i ülésén tárgyalta. A bizottság álláspontja felől érdeklődik. Strung Nándor bizottsági elnök: A bizottság véleménye szerint a hosszúhetényi 401. hrsz-ú patak kimérése és a térképvázlat elkészítése az érintettek egyeztetése, valamint helyszíni bejárást követően készülhet el, melyről a képviselő-testület a decemberi testületi ülésen dönthet. A benzinkút mellett terület telek-határrendezését a bizottság a tulajdonossal történt egyeztetést követően jövőre javasolja megkezdeni, mivel a költségek 50%-át az önkormányzat biztosítja, a jövő évi költségvetése terhére. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 141/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a képviselő-testület hozzájárulását kéri a társulási megállapodás módosításához, valamint tájékoztatja a társulás féléves és I-III. negyedéves beszámolójáról, a évi költségvetés előirányzatainak módosításáról, és a társulás évi költségvetési koncepciójáról. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

5 5 142/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: bevételek eft kiadások eft. 143/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetés előirányzatainak módosítását jóváhagyja. 144/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetés I.-III negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: bevételek eft kiadások eft. 145/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és azt elfogadja. 146/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: A társuláshoz csatlakozni január 1. napjával és július 1. napjával lehetséges. A társuláshoz való csatlakozásról a csatlakozás tervezett időpontár legalább 6 hónappal megelőzően kell dönteni. A csatlakozott település döntéséről pedig 30 napon belül írásban kell értesíteni a Társulási Tanácsot. A testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.

6 6 III. Pályázati ügyek Óvoda bővítés pályázat Az óvoda csoportszobával és tornaszobával történő bővítésére irányuló támogatást nyert pályázat tervfelülvizsgálatát és a módosítási kérelem jóváhagyását követően végre lehetőség nyílik a kivitelezés első lépéseként, a közbeszerzési eljárás megindítására. Felkéri a pályázatíró cég képviselőjét, Gerendás Róbertet, tájékoztassa a képviselő-testületet az önkormányzat közbeszerzési eljárással kapcsolatos kötelezettségeiről. Gerendás Róbert pályázatíró: A közbeszerzési eljárás megindításához 4 döntést kell a képviselő-testületnek hoznia. 1. A kizárólag a Zengő Óvoda felújítását és bővítését tartalmazó közbeszerzési terv elfogadása. 2. A Felelősségi Rend elfogadása, melyben meg kell határozni az ajánlatok felbontását, minősítését és elbírálását végző Bíráló Bizottság tagjait is. A saját és a képviselői véleményeket összefoglalva az alábbi személyeket javasolja a bizottság tagjainak: Dr. Orbán László (jogi szakértelem) Gerendás Róbert (közbeszerzési szakértelem) Czehmann Ágota (pénzügyi szakértelem) Jakab Gabriella (műszaki szakértelem) 3. Az ajánlattételre felkért, alábbi 3 gazdálkodó szervezet elfogadása: Zengő Építő Kft. MB-Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft. Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft. 4. A közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 147/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény előírásaira a.) Az önkormányzat 2013-as közbeszerzési tevét elfogadja, a DDOP azonosító számú A hosszúhetényi Zengő Óvoda kapacitásbővítése című pályázattal kapcsolatban A Zengő óvoda felújítása és bővítése elnevezéssel hirdetmény nélkül tárgyalásos eljárást folytat le a Kbt. Harmadik Része és 121. (1) bekezdés b) pontja, valamint a 122. (7) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az építési beruházás értéke nem éri el az egyszázötven-millió forintot.

7 7 b.) Az önkormányzat közbeszerzési bíráló bizottságába - dr. Orbán László (jogi szakterület), - Jakab Gabriella (műszaki szakterület) - Czehmann Ágotát (pénzügyi szakterület) - Gerendás Róbert (közbeszerzési szakterület) tagokat kinevezi. c.) Az eljárás rendjéről a Felelősségi rendet elfogadja. d.) A közbeszerzési eljárás keretében az alábbi három szervezetet kéri fel ajánlattételre: - Zengő Építő Kft. (7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 46/B.) - SZTRÁDA 92 Építőipari és Szolgáltató Kft. (7630 Pécs, Edison u. 3/A.) - MB-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7630 Pécs, Edison u. 22.) e.) Jóváhagyja az ajánlati felhívást és a felhívás alapján a közbeszerzési eljárás megindítását. Határidő: értelem szerint. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester. Pályázati tájékoztató A beadott és támogatást nyert pályázatokról készített a célokat, a támogatás mértékét, határidőket, és a szükséges dokumentumokat részletesen tartalmazó tájékoztató táblázatot ismerteti a képviselő-testülettel. A Hármashegyi volt polgári védelmi bázis épületének helyreállítása, használhatóvá tétele, felújítása céljából, a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal által, többfunkciós szolgáltató központ létrehozására kiírt pályázat benyújtásáról tart részletes beszámolót. A 25 millió Ft támogatás elnyerésére igényelhető, önerő nélküli pályázatot a Hosszúhetényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyújtotta be. Az épületben kialakításra kerülő multifunkciós oktató és rendezvénytermek, irodák és raktárhelyiség, a tűzoltókocsi tárolása mellett több már korábban felmerült önkormányzati cél pl. turistaszálló megvalósítására is lehetőséget adhat. A támogatás elnyerése esetén, a kivitelezés megkezdése előtt, akár módosítási kérelem benyújtása mellett, a képviselői javaslatok alapján kerülhet felújításra az épület. Dr. Herbert Tamás képviselő: A pályázatok elkészültét követően, és a benyújtását megelőzően kéri a képviselő-testület folyamatos tájékoztatását.

8 8 Nagy Tamás Zengő Építő Kft. ügyvezetője: A közel 85%-os elkészültségi szinten lévő patak pályázat kivitelezési munkáiról, a visszalévő burkolási, hézagolási, vízbekötési, kivágott famaradékok elszállítási feladatok határidőre történő teljesítéséről, a munkavégzés során felmerülő lakossági panaszok önkormányzati hatóság együttműködésével történő megoldásáról számol be. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 148/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester pályázati tájékoztatóját tudomásul veszi. IV. Ajánlat Hosszúhetény Község Településfejlesztési Koncepciójának elkészítésére Ismét elmondja, hogy a 2015-ben kiírásra kerülő pályázatok benyújtásának feltétele lesz a településfejlesztési koncepció. Az új előírások az ezzel összefüggő településszerkezeti terv elkészítését írják elő. Ezért javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő vállalkozási szerződés megkötéséhez járuljon hozzá a képviselő-testület, mely összességében foglalja magában a község jövőbeni fejlesztéseit megalapozó helyzetfeltáró-értékelő vizsgálatot, és az annak eredményeire épülő településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terv elkészítését. A szerződést 1 pontban javasolja módosítani: a szerződés teljesítése végső határidejének július 1-jével történő meghosszabbításával. Dr. Herbert Tamás képviselő: Kezdeményezi, hogy a koncepció elkészítése során a megbízó cég szakemberein kívül önkormányzati szinten is szakemberek felügyelete és ellenőrzése mellett történjen az előkészítő és kivitelezői munka. Sebők János képviselő: Szorgalmazza, hogy a rendezési terv elkészítése során a már érvényben lévő szabályozások, minden már korábban beérkezett kérelem, valamint a település egészére irányuló jelenlegi felmérések egységesen kerüljenek felülvizsgálatra. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9 9 149/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a község hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának elkészítésére a DDRFÜ Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Mária u. 3.) által adott árajánlatot elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, azzal a módosítással, hogy a szerződésben foglaltak végső határideje: július 1. V. Nemes János Művelődési és Kulturális Központ alapítása Elmondja, hogy az iskola államosítását követően az általános művelődési központ szervezete megszűnt. Ezzel a település kulturális intézmény nélkül maradt. A művelődési központ létrehozásának oka a törvényi előírásoknak való megfelelésen kívül, egyrészt az ünnepélyes keretek között felvett Nemes János igazgató nevének visszavétele, másrészt a kultúraközvetítői, közösségszervezői, idegenforgalmi feladatok megoldása, valamint Hosszúhetény kulturális értékeinek megőrzésében, a helyi közösségi és szabadidős tevékenység ellátásában végzett szakmai munka megteremtése. Amennyiben a képviselő-testület egyetért az elképzeléssel, a konkrét célok meghatározását tartalmazó koncepció elkészítéséhez kéri a hozzájárulását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 150/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t július 1-jével a település közművelődési, kulturális kötelező és nem kötelező feladatainak ellátására önálló intézményt kíván létrehozni. Megbízza a polgármestert és az Közoktatási, Kulturális, Szociális és Sport Bizottság elnökét, hogy az intézmény feladatainak ellátására, működtetésére készítsen átfogó költségvetési koncepciót, és azt az illetékes bizottság véleményének kikérése után terjessze a testület elé. Határidő: április 30. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester. Papp János bizottsági elnök.

10 10 VI. Mezőőri pályázatok elbírálása Felhívja a figyelmet, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 46. (2) b) pontja szerint a képviselő-testületnek zárt ülést kell tartani az érintett kérésére, választás, kinevezés, egyéb személyi ügy tárgyalásakor. A jelenlévő pályázóktól megkérdezi, hogy kérik-e a zárt ülés elrendelését. Gulyás Zsolt pályázó: Nem kéri a zárt ülés elrendelését. Bocz Csaba pályázó: Nem kéri a zárt ülés elrendelését. Lázár Ferenc pályázó: Nem kéri a zárt ülés elrendelését. A mezőőri munkakör betöltésére kiírt, Gulyás Zsolt, Bocz Csaba és Lázár Ferenc helyi lakosok által benyújtott pályázatokat ismerteti. A szakmai önéletrajza, a Duna-Dráva Nemzeti Parknál végzett munkája, valamint a község külterületeinek ismerete alapján Gulyás Zsolt pályázatát javasolja elfogadni. Strung Nándor képviselő: Egyetért a polgármester javaslatával, de az önkormányzat korábbi rossz tapasztalataira, valamint a pályázó több részmunkaidejére hivatkozva javasolja a munkakör határozott idejű, 1 évre szóló megbízással történő betöltését, a napi 6 órában végzett tevékenységről beszámoló készítését vagy munkanapló vezetését, valamint a mezőőri feladatok önkormányzati irányítását, ellenőrzését. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 151/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t benyújtott pályázata alapján községi mezőőrnek Gulyás Zsolt Hosszúhetény, Bencze J. u. 12. hsz. alatti lakos nevezeti ki határozott időre: december 1-jétől november 30-ig, napi 6 órás foglalkoztatással. Felhívja a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse a testület döntéséről. Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester.

11 11 VII évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása Kéri a képviselő-testülettől a évi belső ellenőrzési terv és a évi stratégiai terv jóváhagyását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 152/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a jegyző előterjesztésében megtárgyalta a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, valamint a évi stratégiai tervet, és azokat jóváhagyja azzal, hogy az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról a pénzügyi zárszámadással együtt a jegyző beszámol a testületnek. Határidő: április 30. Felelős: dr. Orbán László jegyző. VIII. Strung Nándor és társai Hosszúhetény, 0162/4. hrsz. földingatlan felajánlási ügye Strung Nándor és társai hosszúhetényi 0162/4. hrsz-ú földingatlan eladási ajánlását ismerteti. Ajánlattevők a vételárat 700 Ft/m 2 összegben határozták meg. A megosztás költsége az önkormányzatot terheli. A földterületen lévő fák kivágására ajánlattevők igényt tartanak, kivéve Strung Nándort, aki azt felajánlja az önkormányzatnak. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményével egyetértve javasolja a képviselő-testületnek az ajánlat elfogadását. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 153/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a hosszúhetényi 0162/4 hrsz-ú földingatlan megosztását követően az iskolától D-K-re eső területrészt közösségi célokra 700 Ft/m 2 összegben megvásárolja. A földingatlan megosztásával járó költségeket az önkormányzat átvállalja az eladóktól. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével.

12 12 IX. A mezőőri szolgálat létesítéséről és működéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása A mezőőri szolgálatot fenntartó önkormányzat a mezőőr bérét a központi költségvetésben meghatározott állami hozzájárulásból, valamint önkormányzati rendeletben meghatározott, a földhasználó v. tulajdonos által fizetendő mezőőri járulékból biztosítja. Ezért döntött a képviselő-testület az október 21-i ülésén a mezőőri járulék január 1-jétől történő bevezetéséről. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság a járulék bevezetését július 1-jétől javasolja, a földtulajdonosok felkutatása és a földingatlanok felmérésének időigényes feladatára való hivatkozással. A járulék alapösszegét 1 ha területnagyságig 1.000,- Ft/év, a fölötti földterület esetén pedig alapösszegen felül megkezdett hektáronként évi 300 Ft összegben javasolja megállapítani. Ezzel előreláthalólag az önkormányzat 0 forint ráfordítással tudja a mezőőri szolgálat fenntartását vállalni. Kéri a képviselő-testülettől a bizottsági javaslatokkal módosított rendelet megalkotását. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja A mezei őrszolgálat fenntartásáról és működtetéséről szóló 17/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét. X. A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások évi lakbérének meghatározása Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról, a jogosultság megállapításának feltételeiről szóló rendelet, inflációkövető, 2,5%-os lakbéremelést elrendelő módosításához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról, a jogosultság megállapításának feltételeiről szóló 6/2003.(V.05.) önkormányzati rendeletet módosító 18/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét. XI. A évi iskolai és óvodai intézményi térítési díjak megállapítása Az általános iskolai és óvodai ellátás keretében biztosított étkezési térítési díjak megállapítását, a tavalyi évhez képest inflációkövető, 2,5%-os emelést tartalmazó rendelet-tervezet elfogadását kéri a képviselő-testülettől.

13 13 Csajkás Géza alpolgármester: Nem érti, hogy amennyiben a rendelet-tervezet 2,5%-os emelést tartalmaz, miért jelentősen kisebb összegű (335 Ft) az idei alkalmazottak és kötelező étkezők étkezési térítési díja, a tavalyi 490 Ft-hoz képest. Gradwohl Györgyné intézményi élelmezésvezető: Azért kevesebb a térítési díj, mert az az idén a nyersanyagköltséggel megegyezik. A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal megalkotja Az általános iskolai és óvodai ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjának évi mértékéről és a térítés módjáról szóló 19/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét. XII. A szociálisan rászorultak részére biztosított étkeztetés évi intézményi térítési díjának megállapítása A szociálisan rászorultak étkeztetése intézményi térítési díjának inflációkövető, 2,5 %-os emelését meghatározó, a szociálisan rászorultak támogatásáról szóló rendelet-módosítás előterjesztésben szereplő tervezetéhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja A szociálisan rászorultak támogatásáról szóló 5/1997.(IV.28.) önkormányzati rendeletet módosító 20/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét. XIII. A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Elmondja, hogy az önkormányzat 150 m 3 fára nyújtott be szociális tűzifa igényt, melyre az állam 53 m 3 fa mennyiségre, 801 eft összegű támogatást állapított meg. A Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészete a támogatás BM rendeletben történő megjelenését követően 2 ajánlatot tett bükk, gyertyán és akác tűzifa esetén ,- Ft/ m 3 + ÁFA összegben, tölgy, kőris, cser tűzifa esetén ,- Ft/ m 3 + ÁFA összegben történő eladására. A polgármester úrnak testvértelepülésünk alpolgármestere az alfdofi látogatás alkalmával 1000 EUt ajánlott fel a szociálisan rászorulók tűzifa vásárlásához. Javasolja, hogy az állami támogatásból és az alfdorfi felajánlásból összegyűjtött tűzifa mértékét az önkormányzat egészítse ki 100 m 3 -re, mert így háztartásonként 1 m 3 tűzifa biztosítását tudja vállalni.

14 14 A rendelet 1. (3) bekezdését annyiban javasolja módosítani, hogy a kérelmekhez csatolni kell a kérelmező saját és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását. Csajkás Géza alpolgármester: Véleménye szerint az önkormányzat a szociálisan rászorulók tűzifa támogatásánál ne a 100 m 3 fa biztosítását állapítsa meg, hanem a 80%-os állami támogatásból elnyert 53 m 3 fa önerő összegét biztosítsa, valamint ezt egészítse ki az alfdorfi felajánlásból vásárolható fa 20%-ának összegével. A képviselői indítvány alapján, 73 m 3 tűzifa megvásárlásához ( ,- Ft), valamint annak szállítási költségéhez (kb.: ,- Ft) kell az önkormányzatnak hozzájárulnia. Kéri a képviselő-testülettől az alábbi módosításokkal átdolgozott rendelet megalkotását. A képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal megalkotja A szociálisan rászorulók kedvezményes tűzifa juttatásáról szóló 21/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletét. XIV. Bejelentések, egyebek Pannon Volán menetrend-módosítási kezdeményezése A Pannon Volán a képviselő-testület hozzájárulását kéri a munkaszüneti napok kivételével naponta Pécsről órakor induló Hosszúhetényen át Komlóra érkező, valamint munkaszüneti napokon Pécsről órakor induló Hosszúhetényre érkező járatok 5 perccel később történő közlekedtetéséhez. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 154/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Pannon Volán menetrend-módosítását tudomásul veszi. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel Czesznak Mária Dalma és Horváth Patrícia 8. osztályos tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való továbbtanulásához kéri a képviselő-testület elvi hozzájárulását.

15 15 A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 155/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t támogatja, hogy Czesznak Mária Dalma Hosszúhetény, Fő u és Horváth Patrícia Hosszúhetény, Ormándi u. 3/2. hsz. alatti nyolcadik évfolyamos tanuló Hosszúhetény település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulókat, anyagi támogatást nem tud nyújtani számukra. Felkéri a polgármestert, hogy a tanulók Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanulók által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. Határidő: december 12. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester. Kultúr-Part Egyesület iparűzési adó ügye Elmondja, hogy a Kultúr-Part Egyesület bízva a Hosszúheténnyel mozi felújításában, mintagazdaság, tanösvény, rideg állattartás kialakításában történő együttműködés reményében, szeretné az egyesület P.art Kft-jét hosszúhetényi telephellyel bejelenteni, ezáltal az iparűzési adóját a településnek felajánlani. Képviselői hozzászólások alapján javasolja, hogy a telephely címének a hármashegyi volt polgári védelem épületét határozza meg. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 156/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonát képező hosszúhetényi 155/2 hrsz-ú ingatlant a P.art Kft. (adószám: ) dokumentumaiban és egyéb hivatalos eljárásai során telephelyként jelölje meg.

16 16 Közmeghallgatás időpontjának meghatározása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 54. előírja, hogy a képviselő-testületnek évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást kell tartania. A évi közmeghallgatást december 16-ára javasolja összehívni. Ehhez kéri a képviselő-testület döntését. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 157/2013.(XI.25.) sz. képv.test. h a t á r o z a t ez évi közmeghallgatását december 16-án 18 órakor tartja az általános iskola aulájában. Bejelentések: Elmondja, hogy a Hosszúhetényi Kulturális Alapítvány település rendezési tervével összhangban lévő tanulmányterv elkészítéséhez kért árajánlatot a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft-től az iskola bővítésével megvalósuló edzőcsarnok építésének, a jelenlegi tornaterem nagyteremmé alakításának, valamint egy korszerű óvoda megépítésének megvalósíthatósági paraméterei megismeréséhez. Az E ON Kft. az önkormányzat intézményeinek, bérlakásainak és a település közvilágításának - villamos energia szolgáltatás - biztosítására tett ajánlatát ismerteti. Az önkormányzati delegáció alfdorfi látogatásáról számol be. Sebők János képviselő: Még a gépi hóeltakarítás megkezdése előtt kezdeményezi az ingatlantulajdonosok szórólappal történő, házuk előtti útpadkák megtisztítására irányuló felszólítását. Dr. Herbert Tamás képviselő: Megköszöni Jakab Gabriella ügyvezető a cseresznyefasor-ültetés és az örökbefogadás megszervezésében és lebonyolításában vállalt munkáját. Hajdu Zoltán klímakoordinátor: Az Átalakuló Hosszúhetény program megvalósulása érdekében készült célkitűzésekről helyi civil szervezetek együttműködése, a háztáji mezőgazdaság fellendítése, a helyi termékek forgalmazása, az energiacsökkentési terv kidolgozása, a hatékony kommunikációs csatorna kiépítése, település- és természetvédelmi koncepció kidolgozása, elsősegély-tanfolyam indításának megszervezése, az egészségmegőrzés érdekében tett intézkedések számol be a képviselő-testületnek.

17 17 Kihangsúlyozza, hogy az alább felsorolt elképzelések alapvetően nem pénz függőek, a megvalósítás érdekében tervezett előadások, vetítések célja az emberek tudatának átformálása, az igazi értékek megőrzésének feltámasztása, az egészséges életmódra való törekvés megteremtése, a felelősségvállalás fontosságának hangsúlyozása. Több hozzászólás hiányában, megköszönve a részvételt az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben