H. FARKAS JULIANNA Kortárssegítők a mindennapokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H. FARKAS JULIANNA Kortárssegítők a mindennapokban"

Átírás

1 H. FARKAS JULIANNA Kortárssegítők a mindennapokban Peer assistance in everyday life Teenagers face both mental and physical problems; it is difficult even to realize these problems not to mention solving them. Furthermore at their age parents or teachers are not necessarily trusted any more, instead they tend to open up towards their friends easily. In our schools the so-called peer helping service has already been running successfully for years. Members are around the same age as the ones in need of assistance, thus in numerous cases they can understand and help to solve a teenager s problems more efficiently than adults. The training of the members is also a critical point: It includes topics like psychology, sociology, ethics, communication, problem solving, self-knowledge, free time activities, and even the issue of drugs. In short, peer assistants are more informed in most cases than average teenagers, but they are not in the possession of power. The most important thing is that it is possible to conduct real and meaningful conversation with them. This is necessary for young people, but in most of the cases they cannot have these kinds of conversations with parents. With the help of peer assistants the possibility of dropping out of school, or developing a negative attitude to school or future career can be decreased significantly. Why does someone apply for such a delicate job with teenagers? Is every applicant able to handle adolescents problems? How do they take responsibility? Are their own personalities in danger of suffering damage in their job? What skills are necessary and what kind of attributes, experience can they acquire in their job? How can they use these skills later in their own personal life? Reviewing the relevant literature as well as interviews and structured talks with peer assistants can help to understand the subject in detail. A közvetlen tapasztalat és a szakirodalom egyaránt alátámasztja, hogy az ifjúság egyre több mentálhigiénés problémával küszködik. A BGF KVIK Üzleti Szakoktató és Pedagógia Intézetnek gyakorló iskoláiban tapasztaltak, valamint a tanári Mester képzésben résztvevő hallgatók által készített esettanulmányok is megerősítették ennek a tendenciának a létezését. Mivel hallgatóink az ország különböző régióiból jöttek és alapjában véve nem különleges, hanem inkább tipikusnak mondható eseteket dolgoztak fel, valószínűsíthető, hogy a magatartási, tanulási zavarok, az agresszív megnyilvánulások és az iskolai lemorzsolódás igen gyakoriak. Ugyanakkor sajnos ezek a tipikus esetek nagyon is extrémek a maguk módján, hiszen felnőtt szerepbe kényszerült fiatalokról, emberhez méltatlan életkörülményekről, családon belüli fizikai és főképp lelki terrorról, deviáns, kallódó, kilátástalan életekről olvashatunk bennük. A gyerekek egy része az eleve vesztes pozícióból tekint már tizenévesen a jövendő életére. Az okok nyilvánvalóan makro- és mikro társadalmi szintűek: egyaránt befolyásoló tényező a gazdasági helyzet, a társadalom általános mentális állapota, értékrendje, a regionális adottságok, de legfőképp a fenti körülmények által alapvetően meghatározott család, illetve a családi funkciók zavarai. EMILE DURKHEIM elmélete szerint aki a társadalmat egy szuperorganizmusnak fogta fel az együttélés alapvető eleme a társadalom életét szabályozó erkölcsi normák, szakrális hitek egyáltalán, valamilyen közös eszmerendszernek a létezése. Mindez DURKHEIM szerint egy kohéziós, összetartó erő, ennek hiányában a közösségi élet felbomlik, elsivárosodik, darabokra hull, demorali- 483

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 zálódik. Alapvetően az átmeneti korszakokra, a nagy gazdasági, társadalmi változások nyomában kavargó kaotikus időkre jellemző ez. Ebben az átalakulásban természetesen megváltozik az adott közösség értékrendje, és ez bizonytalanságot ébreszt az emberekben, különösen, ha egzisztenciális bizonytalansággal is párosul. A közelmúltban a rendszerváltás hozott olyan volumenű változásokat, amely az értékek devalválódásával, a fogyasztói társadalom negatív hatásival, a deviáns jelenségek számának növekedésével, a munkanélküliséggel, a szélsőséges társadalmi polarizációval együtt a család kríziséhez is vezettek, és bár a rendszerváltás folyamata már lezártnak tekinthető, a gazdasági világválság továbberősítette ezeket a tendenciákat. (Természetesen az átmenet bár tartós bizonytalanságot is hozhat, de előhívhat olyan eddig látensen szunnyadó képességeket is, mint az innovativitás, kreativitás, az adaptivitás, kialakíthatja a bizonytalanság viszonylag stressz mentes elviselésének, sőt, kezelésének képességét is. Mint minden krízis helyzetben, benne rejlik az én-erők koncentrálásának, az individuális kiteljesedésnek, valamint a közösségi összefogásnak a lehetősége is.) ROBERT MERTON többtényezős deviancia elmélete azzal egészíti ki a fentieket, hogy az anómia erőteljesebben jelentkezik az egyébként is kedvezőtlenebb helyzetű rétegekben, és gyakorlatilag ellehetetleníti a létezésüket. A deviáns viselkedés kialakulásában alapvetően négyféle okot sejt: a gyermekkori szocializáció zavarait (pl. deviáns szülők, csonka család), a felnőttkori fesztültségeket (pl. munkanélküliség, az ambíciók kielégítetlensége), a környezet deviáns viselkedésre vonatkozó felfogását (az adott környezetben mi számít devianciának) és a deviánssá minősítés stigmáját. A Kortárs Segítő Műhely Alapítvány 2008-as beszámolójából [12] megismerhetjük azt a felmérést, amely arra kérdésre keresi a választ, hogy kihez fordulnak a fiatalok segítségért baj esetén. A felmérés eredménye kimutatja, hogy mintegy 63%-ban a kortársakat keresik meg a diákok ilyen helyzetekben, kb. 24%-ban a szülőket, a tanárokhoz 0,68%-ban fordulnak, és szintén elég elenyésző azok száma, akik orvost, pszichológust, illetve természetgyógyászt keresnek fel (1. ábra, a következő oldalon). A serdülőkor, illetve a kamaszkor jellegzetessége, hogy nehezen viselik a felnőtt társadalom heteronóm irányítását, sok esetben irányításként élve meg még a jó szándékú szülői gondoskodást, aggodalmat, tanácsot is. Ebben a fejlődési szakaszban sokkal fontosabb számukra a kortársak véleménye és az extrém viselkedésformák és/vagy külső ellenére (vagy épp az által) a közösségbe való beilleszkedés és a rangsorban való megfelelő hely elfoglalása. A szakemberek között már a 80-as években kezdett teret hódítani az az elképzelés, miszerint mind a prevencióban, mind a már kialakult problémák kezelésében hatékony segítséget nyújthatnak a hasonló korú fiatalok. A barátoknak is fontos szerepük van és lehet ezen a téren, ugyanakkor a serdülő, illetve kamaszkorban a kapcsolatok hálózata még viszonylag gyors átrendeződéseken megy keresztül, másrészt a barátok dezinformálhatnak, lévén, hogy nekik sincs még sok tapasztalatuk az életről. 484

3 H. FARKAS J.: KORTÁRSSEGÍTŐK A MINDENNAPOKBAN 1. ábra Kihez fordulnak a fiatalok segítségért? [12] 2. ábra Szocializáció és a szerepek [12] 485

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 Éppen ezért merült fel, hogy olyan fiatalokat kell kiválasztani, akik valamilyen szempontból motiváltak és alkalmasak is erre a feladatra, és ezután fel kell vértezni őket a legfontosabb, és egyben hiteles információkkal, készségekkel, képességekkel. Tulajdonképpen egyfajta mediátori tevékenységről van tehát szó, vagyis a megegyezés érdekében támogatott kommunikációról. Mindazon alapelvek, amelyeket a 2002/LV. Törvény a közvetítői tevékenységről lefektet, azaz az önkéntesség, együttműködés, az ellenőrzöttség, a bizalom, a tájékozottság és tájékoztatás kötelezettsége valamint a pártatlanság, ezen a téren is lényeges elvárás. A különbség azonban az, hogy a mediátorok a kortárssegítők esetében maguk is fiatalok, még nem kiforrott, érett személyiségek, ebből kifolyólag tapasztalatlanabbak, sérülékenyebbek, mint felnőtt társaik, sokkal inkább rászorulnak a tanácsadásra és rendszeres szupervízióra. Szintén nehezítő körülmény, hogy fent említett értékrendbeli változások miatt olyan problémák is felmerültek, amelyek a hagyományos módszerekkel már nem voltak orvosolhatóak. Gondoljunk csak arra, hogy milyen gyakran panaszkodnak arra a pedagógusok, hogy eszköztelenek a gyerekekkel szemben, akik sokkal inkább tisztában vannak a jogaikkal, mint a kötelességeikkel. Tény az, hogy míg az előző rendszerben, illetve korszakban a pedagógus tekintélye a státuszából fakadóan eleve adott volt, most keményen meg kell küzdenie ugyanezért a tekintélyért és tiszteletért, illetve megtalálni azokat az eszközöket, amelyek a pedagógiai munka lényegét érintik, vagyis a konstruktív életvezetés -re, egy stabil és pozitív értékrendre való nevelést céloznak meg. Mindezeken túl, a család krízisének következtében nagyon sok olyan feladat hárul a pedagógusokra, amely eredendően a szülői funkciók lennének, de a család különböző okokból nem képes ellátni azt. Szerencsére léteznek olyan, általában alapítványi, alternatív koncepciójú iskolák, (pl. Zöld Kakas Mentálhigiénés Lyceum, Belvárosi Tanoda) amelyek pontosan azoknak a marginalizálódott fiataloknak a pártfogását és fejlesztését tűzték ki célul, akik egyébként minden más iskolából kikerülve a társadalom perifériájára szorulnának, kallódó, sodródó emberekké válnának. Ezen iskolák alapelve az, hogy a személy maga fontosabb, mint a teljesítmény, illetve, hogy egy önbizalommal bíró, harmonikus személyiség inkább képes az önkibontakoztatásra, mint az alacsonyabb önértékelésű, aki magát feleslegesnek érzi. A cél érdekében olyan eszközöket alkalmaznak, mint a pszichológiai és karrier-tanácsadás, mentorálás, facilitálás, pálya utánkövetés, önismereti tréningek. Azt az elvet vallják, hogy a tanárnak nem azzal kell foglalkoznia, hogy milyen az aktuális gyerekanyag vagy milyen egy gyerek korától igencsak meghatározott felszínes viselkedése, hanem azzal, hogy azt a gyereket, aki éppen ott van, megtanítsák arra, amit nem tud. Ennek kapcsán a pedagógusképzés hiányosságaira is fel kell hívni a figyelmet, amelyből különösen a gyakorlat szintjén többnyire hiányzik a devianciára vonatkozó speciális felkészítés, mind a diagnosztizálás, mind a metodika, és a megoldások területén. A téma áttekintéséhez BGF KVIK Üzleti Szakoktató és Pedagógia Intézetének egyik gyakorló iskolájában, a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában, a kortárssegítő fiatalok (15 fő) által kitöltött kér- 486

5 H. FARKAS J.: KORTÁRSSEGÍTŐK A MINDENNAPOKBAN dőíveket, valamint a Kortárs Segítő Műhely Alapítvány, a Konzultációs Képzőés Életpálya Központ, a Company Alapítvány (Tini-lánc Kortárssegítő Csoport) közétett interjúit és beszámolóit használtam fel. A szakképző iskolában kiadott kérdőív főbb pontjai a következők voltak: Hol, kitől hallottál a kortárs segítő szolgálat munkájáról? Miért vállaltad el? Milyen képzést kaptál? Probléma esetén kihez fordulhatsz, kitől kaphatsz tanácsot? Szüleid és tanáraid mit szóltak ehhez a tevékenységhez, támogatták vagy ellenezték? Melyek a legtipikusabb esetek? Melyek a legkülönösebb esetek? Milyen a többi diákhoz való viszonyotok, ők hogyan értékelik a munkátokat? Mennyire megterhelő időben, szellemileg, érzelmileg ez a munka? Mi volt a legnagyobb siker, amire büszke vagy? Volt-e olyan eset, amiben nem tudtál segíteni, és miért? A diákok honnan tudják, hogy hozzátok fordulhatnak, probléma esetén ti fordultok hozzájuk, vagy ők keresnek meg benneteket? Te hatékonynak, fontosnak tartod ezt a tevékenységet? A tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a kortárs képzésben résztvevő fiatalok alapvetően két csoportba sorolhatók: egy részük a stabilabb személyiségű, a segítségnyújtásra erősen motivált fiatalokból tevődik össze, másrészt azokból, akik maguk is hasonló problémákkal küzdöttek, mint jelenlegi pártfogoltjaik. Ez utóbbi csoport jelentősége abban is megfogható, hogy informális kapcsolataikon keresztül alkalmasabbak a veszélyeztetett fiatalok rejtett populációinak megtalálására, és a velük való kapcsolatfelvételre (outreach strategies). Jól alátámasztja ezt a Konzultációs Képző- és Életpálya Központ által összeállított anyag, amelyben a szerzők feltüntetik, hogy a Belvárosi Tanoda ügyeletén megforduló diákok 47%-a az azonos szubkultúrában élő kortársak tanácsára fordul hozzájuk segítségért. A képzés ideje intézményenként eléggé különböző, az egy-két hetes gyorstalpaló programoktól kezdve a komoly, 8 9 hónapig tartó heti 3 alkalommal járó tanfolyamokig, de valamennyi megegyezik abban, hogy alapvetően tréning jellegű, amelyben kiemelt szerepet kap az esettanulmány. A képzések közös tartalma főként a deviáns magatartásformák, az agresszió kezelése, konfliktuskezelés, önismeret, jogi alapismeretek, kommunikáció, egészségmegőrzés, stresszkezelés stb. A kortárssegítők kívánatos attitűdje az előítélet-mentesség, azaz a deviáns fiatalok személyének, személyiségének az elfogadása, az értékrendszerükkel való azonosulás nélkül, ami nem könnyű feladat. A felkészítés során instrukciókat kapnak arra nézve, hogy véleményüket nem erőszakolhatják rá a pártfogoltjaikra (sok esetben a GORDON-féle módszer egyes elemeit, és az asszertív kommunikációt is ismerik) hogy sokkal célravezetőbb egyfajta közös gondolkodás, beszélgetés, ami egyébként annyira hiányzik a családok életéből, tehát mindenképpen hiánypótló jelentősége van. Tudni kell egy beszélgetést levezetni, olyan atmoszférát teremteni, amelyben könnyen 487

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 megnyílnak a fiatalok, tudni kell elkezdeni és lezárni egy gondolatsort, ami nagy fokú felelősség vállalást is jelent. Fontos az is, hogy tisztában legyenek kompetenciáik határaival, azaz mikor kell a fiatalokat speciális szakemberekhez irányítaniuk. Nagy előny, hogy a kortársak képesek lehetnek a pszichológusokról alkotott képet és szemléletet megváltoztatni a diákokban, és növelni az elfogadás szintjét. Ezzel együtt a szégyenérzet is csökkenhet, hisz a csoportos foglalkozásokon belül kiderül, hogy a diák nincs egyedül problémájával, mások is hasonló gondokkal küzdenek, és ettől csillapulhatnak a félelmek, kialakulhat a biztonság érzése. Ugyanígy a pozitív minta, azaz a hasonló problémákat már leküzdő, önbizalomban megerősödött kortárs, szintén növeli a segítőkben, a módszerben és nem utoljára az önmagukban való hitet. A heti csoportfoglalkozások, klubdélutánok, melyek nem kötelezőek, mégis rendszeresek, kialakíthatják a közösséghez tartozás megélését is. Az interakciók során fejlődik a kapcsolatteremtő képességük, könnyebben beilleszkednek más közösségekbe is, ezzel megelőzve a serdülők, kamaszok körében nem szokatlan magányosság és az elidegenedés kialakulását. E mediátoroknak nagy szerepük van az úgynevezett rendszerközi akkomodációban azaz abban, hogy segítsék a fiatalokat a szülők, tanárok, diáktársak sokszor nagyon különböző elvárásaiból fakadó stressz és disszonancia kezelésében, egy harmonikusabb személyiség kialakításában. Míg a biológiai, illetve a mentális szféra fejlődése, alakulása viszonylag jól kontrollálható, az affektív érzelmi szféráé sokkal kevésbé, ugyanakkor ez az élet motorja, melynek hiányosságai, vagy torzulása különböző pszichoszomatikus zavarokhoz vezethet. Az érzelmek megfigyelése, megismerése és kontrollja segít a fiataloknak kiemelkedni a belsejükben dúló kaotikus viharokból. Hathatós segítséget nyújt ebben a pszichodráma, playback, illetve élményszínház, hiszen alkalmat ad arra, hogy objektíven, kívülről lássák, és más szemszögből tudják megítélni problémáikat a fiatalok, valamint növelik az improvizációs készséget, a spontaneitást. (A drámapedagógiában rejlő erőt már a jezsuita moralisták és pedagógusok is felismerték és használták, a gimnáziumokban, kollégiumokban, és a protestáns iskolákban is igen népszerű volt.) Mindezen közben saját maguk védelmére is gondolniuk kell, hiszen még ők sem felnőtt, érett személyiségek, ugyanakkor sokszor félelmetes és megoldhatatlannak tűnő gondokkal kell szembenézniük. Nem szabad, hogy a frusztráció érzése legyen a domináns, nehogy korai kiégéshez vezessen. Éppen ezért, rendkívül lényeges a felnőtt szupervizorokkal való folyamatos és rendszeres konzultáció, esetmegbeszélés. Egy jól működő kortárs csapat egymással is megosztja a gondokat, és a közös gondolkodás tovább mélyítheti az együvé tartozás és a bizalom élményét. A szabadidős programok megszervezése a kallódó, céltalan diákok számára is megteremti az értelmes időtöltés és a közösségbe való beilleszkedés módjait. Milyen eredményeket könyvelhetnek el a képzésben résztvevő és hivatásukat gyakorló kortárs fiatalok? 488

7 H. FARKAS J.: KORTÁRSSEGÍTŐK A MINDENNAPOKBAN A tanárok véleményét is figyelembe véve is elmondható, hogy mélyül az önismeretük, erősödik a személyiségük, problémamegoldó képességük. Tudatosabban szemlélik a világot, saját érzelmeiket, belső folyamataikat, lehetőségeiket, alakítják kapcsolataikat, és az extrém problémákkal is szembenézve, nő lelki teherbíró képességük, differenciáltabban tudnak bizonyos helyzeteket megítélni. A terepmunka során rádöbbenhetnek a történések és léthelyzetek megítélésének relatív voltára is. E munka legnagyobb hozadéka talán az önbizalom és az én-erő növekedése, a segítő identitás elmélyülése. A pálya utánkövető felmérések szerint a kortárssegítő képzésben való részvétel és maga a praxis segíti a későbbi pályaválasztást is. Sajnos a kutatások arra is rámutatnak, hogy az igényekhez képest (különösen, ami a drogkérdést illeti) kevés diák vág bele ebbe a képzésbe, és elég magas a lemorzsolódási arány. Néhányan arról számoltak be, hogy vagy a szülők, vagy a tanárok nem minden esetben nézik jó szemmel ezt a tevékenységüket, mert hitük szerint elveszi az időt a tanulástól. A diákok úgy látják, hogy nincs presztízse a szociális és más segítő szakmáknak ma Magyarországon, és félnek attól, hogy megbecsülés hiánya hosszú távon kiégéshez, fásultsághoz vezet. Úgy gondolom azonban, hogy a kortárssegítők képzése szinte egyedüli segítségforrás azok számára, akiknek a társadalom nem tud más felzárkóztatási lehetőséget biztosítani. Az oktatáspolitikai reformok és intézkedések bár elengedhetetlenek, önmagukban nem tudnak megoldást nyújtani, nem elegendőek a társadalom, vagy egy kisebb közösség perifériájára szorult, attól leszakadó hátrányos helyzetű diákok életkilátásainak javítására. Az oktatási rendszer nem képes csökkenteni azt a szélsőséges polarizációt, ami ma a magyar társadalmat jellemzi, ezért a civil szférának, az alapítványoknak, lokális szerveződéseknek, illetve a kortársképzést koordináló országos szervezeteknek úttörő jelentőségük van. Ahhoz, hogy ez az esélyegyenlőtlenséget mérséklő tevékenységi forma, a kortárssegítő szolgálat hatékonyan tudjon működni, a célok pontos megfogalmazására, illetve azok megvalósításához elengedhetetlen kísérletek, tapasztalatok elemzésére, az eredmények és hiányosságok összegzésére, egy objektív mérési szisztéma kialakítására van szükség. Felhasznált irodalom [1] LORAND FERENC: Értékek és generációk, OKKER, Bp., [2] VARGA KÁROLY: Értékek fénykörében 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat. Akadémiai kiadó, Bp., [3] HORVÁTH SZABÓ KATALIN: Tanárok a tanárszerepről, Pedagógusképzés, [4] FÖLDES PETRA (szerk.): Segítő kortársak kortárs segítők, Új Pedagógiai Szemle, 2010/10. [5] DOBAI ATTILA, VARGA ERIKA: Fiatalok hullámvasúton, krízis és perspektíva néhány fiatal interjúja alapján, /dobai-varga ( ) 489

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 [6] Kortárssegítő képzés, ( ) [7] BALÁZS JÁNOS, Paksi BORBÁLA: Iskola, értékek, értékorientációk, in: Életvilágok találkozása (szerk.: PERJÉS ISTVÁN, KOVÁCS ZOLTÁN), Aula, Bp., [8] VÁRNAGY ELEMÉR, VÁRNAGY PÉTER: A hátrányos helyzet pedagógiája, Corvinus, [9] Hogyan látják a segítők? Interjú DR. PARAICZ ÉVA gyermek-neurológussal, [10] évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről. /index.php?lap=torveny [11] Mediátorok Szakmai Etikai kódexe, [12] Kortárs Segítő Műhely Alapítvány 2008-as beszámolója, /ikepzes.html 490

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com

Mentorálás a tehetséggondozásban. tamas.marta53@gmail.com Mentorálás a tehetséggondozásban tamas.marta53@gmail.com MATEHETSZ Tehetséghidak program www.tehetseghidak.hu/tehetsegkonyvtar Dávid Mária-Gefferth Éva-Nagy Tamás- Tamás Márta: Mentorálás a tehetséggondozásban

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Fiatalok a fiatalokért" kortárssegítő program -, a megkereső munka.

Fiatalok a fiatalokért kortárssegítő program -, a megkereső munka. Program címe: Fiatalok a fiatalokért" kortárssegítő program -, a megkereső munka. Tanúsítvány száma: 1/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. május 30. Kérelmező neve: Kortárs Segítő Műhely Alapítvány

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSPÁLYA PRESZTÍZSE

A PEDAGÓGUSPÁLYA PRESZTÍZSE A PEDAGÓGUSPÁLYA PRESZTÍZSE Erkölcsi elismertség Hazai pálya Jó hírnév Budapest Miskolc Pécs 2014. augusztus 26-28. Jó szándékot kell feltételeznünk egymásról, még akkor is, ha nem egyezik a véleményünk.

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ

COACHING A GYAKORLATBAN TUDÁSBŐVÍTÉS, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS ÉS SZUPERVÍZIÓ Kedves Érdeklődő! Tájékoztatjuk Önt egy új tanulási lehetőségről! C O A C H K É P Z É S A coaching egy személyközpontú, cselekvésorientált egyedi tanácsadás, ami a coaching-ügyfél életének minden területét

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is

Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is Start UP vagy start DOWN a siker a humán és menedzsment tényezőkön is múlik Peuker Gabriella szervezetfejlesztő, tréner, coach Thomas DISC szakértő Global Hr Partner Kft. 2015. Április 9. 18. Projektmenedzsment

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004 BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. A többgenerációs

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: III. A létesítést engedélyező határozat

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS Kedves Tantestület! Közös munkánk eredménye alapján készül a Változásért változunk Fejlesztési Program következő ütemének tervezése. Aktivitásotoknak köszönhetően sikeresen zárhatjuk a Fejlesztési Program

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (DEMEK) tevékenysége (Szabó Edit és Berényi András)

A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (DEMEK) tevékenysége (Szabó Edit és Berényi András) 5. melléklet A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ (DEMEK) tevékenysége (Szabó Edit és Berényi András) I. A DEMEK-ről bővebben: Indulás Az egyetem vezetősége 2001. október 7- i

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok:

ÖNÉLETRAJZ. 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay. 2. Keresztnév: Bereniké. 3. Születési idő: 1973. 4. Nemzetiség: magyar. 5. Tanulmány ok: ÖNÉLETRAJZ 1. Vezetéknév: Lőwy-Korponay 2. Keresztnév: Bereniké 3. Születési idő: 1973 4. Nemzetiség: magyar 5. Tanulmány ok: Intézmény Dátum Diploma Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN

KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN KÉZ A KÉZBEN ÖNKÉNTESEK A HOSPICE-BAN NINCS EMBEREM......CSUPÁN EGY IGAZI ÖRÖM VAN A FÖLDÖN: MÁSOKNAK ÉLNI. LEV TOLSZTOJ BETEG VOLTAM ÉS MEGLÁTOGATTATOK... Az önkéntességről általában Fogalma, meghatározása,

Részletesebben

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON

MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON MEDIÁCIÓ EGYEZSÉGTEREMTÉS FELSŐFOKON Betegjogi képviselők képzése 2013 Popovics Edit előadása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 A konfliktus olyan, egyének vagy csoportok közötti eszkalálódott versengés, ahol mindenki

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban

A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban A Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat szerepe és lehetőségei a tehetséggondozásban Nevelési Tanácsadók Konferenciája Budapest, 2011. november 10. Dr. Dömösiné Rápolti Éva Az emberi

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet.

Akkor a legkomolyabbak, amikor játszanak. Olyankor tanulják, hogy mi is az élet. Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Akkor a legkomolyabbak, amikor

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában

A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában A mediáció és a helyreállító szemlélet az iskolában IKF konferencia 2008. november 28. Esztergom 1 Stratégiai irányaink Roma integráció Mediáció Társadalmi nemek esélyegyenlsége CSR Társadalmi felelsségvállalás

Részletesebben

KARRIER NAP. 2015. március 31. BGF. Gyakorlat teszi a mestert! KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR

KARRIER NAP. 2015. március 31. BGF. Gyakorlat teszi a mestert! KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR KARRIER NAP 2015. március 31. BGF KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR Gyakorlat teszi a mestert! BGF KVIK Karrier és Alumni Iroda kiadványa. Szerkesztők: Kovács Veronika Kiss Emese Szandra

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE

PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE PSZICHOTERÁPIÁS ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT TERVEZETT, REHABILITÁCIÓS IRÁNYÚ SZAKMAI MŰKÖDÉSE Pszichológus: Bujdosó Balázs Déri Barna Krekó Kata Művészetterapeuta: Giczi Andrea Horváth Judit Takács Marianna

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Lehetőségeink és felelősségünk az iskolai gyakorlatban

Lehetőségeink és felelősségünk az iskolai gyakorlatban Lehetőségeink és felelősségünk az iskolai gyakorlatban Esély az önálló életkezdésre című, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola Utak Nincs folyamatosság, az

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Miértek, és hogyanok A rendszerváltás óta nem működik egységes, nyilvános szempontrendszer alapján

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megye

Jász - Nagykun - Szolnok Megye É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

Közösségi mentálhigiéne

Közösségi mentálhigiéne Közösségi mentálhigiéne A folyóparton egy vidám társaság mulat önfeledten; esznek, isznak,beszélgetnek. Egyszer csak segélykiáltást hallanak a folyó felől. A folyóban valaki fuldoklik. A társaság egyetlen

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak

Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak Egészséged testben, lélekben c. személyiségfejlesztő, drogmegelőző program fiataloknak A TÁMOP 5.2.5. pályázati konstrukció c) kábítószerügyi komponensére A program tematikáját kidolgozta: Benyusz Tamás

Részletesebben

Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia

Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia Az Inkluzív Pedagógiai Műhely Kocsis Mihály Civil Közösségek Háza 2015. június 11. Pécs, Szent István tér 17. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben