H. FARKAS JULIANNA Kortárssegítők a mindennapokban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H. FARKAS JULIANNA Kortárssegítők a mindennapokban"

Átírás

1 H. FARKAS JULIANNA Kortárssegítők a mindennapokban Peer assistance in everyday life Teenagers face both mental and physical problems; it is difficult even to realize these problems not to mention solving them. Furthermore at their age parents or teachers are not necessarily trusted any more, instead they tend to open up towards their friends easily. In our schools the so-called peer helping service has already been running successfully for years. Members are around the same age as the ones in need of assistance, thus in numerous cases they can understand and help to solve a teenager s problems more efficiently than adults. The training of the members is also a critical point: It includes topics like psychology, sociology, ethics, communication, problem solving, self-knowledge, free time activities, and even the issue of drugs. In short, peer assistants are more informed in most cases than average teenagers, but they are not in the possession of power. The most important thing is that it is possible to conduct real and meaningful conversation with them. This is necessary for young people, but in most of the cases they cannot have these kinds of conversations with parents. With the help of peer assistants the possibility of dropping out of school, or developing a negative attitude to school or future career can be decreased significantly. Why does someone apply for such a delicate job with teenagers? Is every applicant able to handle adolescents problems? How do they take responsibility? Are their own personalities in danger of suffering damage in their job? What skills are necessary and what kind of attributes, experience can they acquire in their job? How can they use these skills later in their own personal life? Reviewing the relevant literature as well as interviews and structured talks with peer assistants can help to understand the subject in detail. A közvetlen tapasztalat és a szakirodalom egyaránt alátámasztja, hogy az ifjúság egyre több mentálhigiénés problémával küszködik. A BGF KVIK Üzleti Szakoktató és Pedagógia Intézetnek gyakorló iskoláiban tapasztaltak, valamint a tanári Mester képzésben résztvevő hallgatók által készített esettanulmányok is megerősítették ennek a tendenciának a létezését. Mivel hallgatóink az ország különböző régióiból jöttek és alapjában véve nem különleges, hanem inkább tipikusnak mondható eseteket dolgoztak fel, valószínűsíthető, hogy a magatartási, tanulási zavarok, az agresszív megnyilvánulások és az iskolai lemorzsolódás igen gyakoriak. Ugyanakkor sajnos ezek a tipikus esetek nagyon is extrémek a maguk módján, hiszen felnőtt szerepbe kényszerült fiatalokról, emberhez méltatlan életkörülményekről, családon belüli fizikai és főképp lelki terrorról, deviáns, kallódó, kilátástalan életekről olvashatunk bennük. A gyerekek egy része az eleve vesztes pozícióból tekint már tizenévesen a jövendő életére. Az okok nyilvánvalóan makro- és mikro társadalmi szintűek: egyaránt befolyásoló tényező a gazdasági helyzet, a társadalom általános mentális állapota, értékrendje, a regionális adottságok, de legfőképp a fenti körülmények által alapvetően meghatározott család, illetve a családi funkciók zavarai. EMILE DURKHEIM elmélete szerint aki a társadalmat egy szuperorganizmusnak fogta fel az együttélés alapvető eleme a társadalom életét szabályozó erkölcsi normák, szakrális hitek egyáltalán, valamilyen közös eszmerendszernek a létezése. Mindez DURKHEIM szerint egy kohéziós, összetartó erő, ennek hiányában a közösségi élet felbomlik, elsivárosodik, darabokra hull, demorali- 483

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 zálódik. Alapvetően az átmeneti korszakokra, a nagy gazdasági, társadalmi változások nyomában kavargó kaotikus időkre jellemző ez. Ebben az átalakulásban természetesen megváltozik az adott közösség értékrendje, és ez bizonytalanságot ébreszt az emberekben, különösen, ha egzisztenciális bizonytalansággal is párosul. A közelmúltban a rendszerváltás hozott olyan volumenű változásokat, amely az értékek devalválódásával, a fogyasztói társadalom negatív hatásival, a deviáns jelenségek számának növekedésével, a munkanélküliséggel, a szélsőséges társadalmi polarizációval együtt a család kríziséhez is vezettek, és bár a rendszerváltás folyamata már lezártnak tekinthető, a gazdasági világválság továbberősítette ezeket a tendenciákat. (Természetesen az átmenet bár tartós bizonytalanságot is hozhat, de előhívhat olyan eddig látensen szunnyadó képességeket is, mint az innovativitás, kreativitás, az adaptivitás, kialakíthatja a bizonytalanság viszonylag stressz mentes elviselésének, sőt, kezelésének képességét is. Mint minden krízis helyzetben, benne rejlik az én-erők koncentrálásának, az individuális kiteljesedésnek, valamint a közösségi összefogásnak a lehetősége is.) ROBERT MERTON többtényezős deviancia elmélete azzal egészíti ki a fentieket, hogy az anómia erőteljesebben jelentkezik az egyébként is kedvezőtlenebb helyzetű rétegekben, és gyakorlatilag ellehetetleníti a létezésüket. A deviáns viselkedés kialakulásában alapvetően négyféle okot sejt: a gyermekkori szocializáció zavarait (pl. deviáns szülők, csonka család), a felnőttkori fesztültségeket (pl. munkanélküliség, az ambíciók kielégítetlensége), a környezet deviáns viselkedésre vonatkozó felfogását (az adott környezetben mi számít devianciának) és a deviánssá minősítés stigmáját. A Kortárs Segítő Műhely Alapítvány 2008-as beszámolójából [12] megismerhetjük azt a felmérést, amely arra kérdésre keresi a választ, hogy kihez fordulnak a fiatalok segítségért baj esetén. A felmérés eredménye kimutatja, hogy mintegy 63%-ban a kortársakat keresik meg a diákok ilyen helyzetekben, kb. 24%-ban a szülőket, a tanárokhoz 0,68%-ban fordulnak, és szintén elég elenyésző azok száma, akik orvost, pszichológust, illetve természetgyógyászt keresnek fel (1. ábra, a következő oldalon). A serdülőkor, illetve a kamaszkor jellegzetessége, hogy nehezen viselik a felnőtt társadalom heteronóm irányítását, sok esetben irányításként élve meg még a jó szándékú szülői gondoskodást, aggodalmat, tanácsot is. Ebben a fejlődési szakaszban sokkal fontosabb számukra a kortársak véleménye és az extrém viselkedésformák és/vagy külső ellenére (vagy épp az által) a közösségbe való beilleszkedés és a rangsorban való megfelelő hely elfoglalása. A szakemberek között már a 80-as években kezdett teret hódítani az az elképzelés, miszerint mind a prevencióban, mind a már kialakult problémák kezelésében hatékony segítséget nyújthatnak a hasonló korú fiatalok. A barátoknak is fontos szerepük van és lehet ezen a téren, ugyanakkor a serdülő, illetve kamaszkorban a kapcsolatok hálózata még viszonylag gyors átrendeződéseken megy keresztül, másrészt a barátok dezinformálhatnak, lévén, hogy nekik sincs még sok tapasztalatuk az életről. 484

3 H. FARKAS J.: KORTÁRSSEGÍTŐK A MINDENNAPOKBAN 1. ábra Kihez fordulnak a fiatalok segítségért? [12] 2. ábra Szocializáció és a szerepek [12] 485

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 Éppen ezért merült fel, hogy olyan fiatalokat kell kiválasztani, akik valamilyen szempontból motiváltak és alkalmasak is erre a feladatra, és ezután fel kell vértezni őket a legfontosabb, és egyben hiteles információkkal, készségekkel, képességekkel. Tulajdonképpen egyfajta mediátori tevékenységről van tehát szó, vagyis a megegyezés érdekében támogatott kommunikációról. Mindazon alapelvek, amelyeket a 2002/LV. Törvény a közvetítői tevékenységről lefektet, azaz az önkéntesség, együttműködés, az ellenőrzöttség, a bizalom, a tájékozottság és tájékoztatás kötelezettsége valamint a pártatlanság, ezen a téren is lényeges elvárás. A különbség azonban az, hogy a mediátorok a kortárssegítők esetében maguk is fiatalok, még nem kiforrott, érett személyiségek, ebből kifolyólag tapasztalatlanabbak, sérülékenyebbek, mint felnőtt társaik, sokkal inkább rászorulnak a tanácsadásra és rendszeres szupervízióra. Szintén nehezítő körülmény, hogy fent említett értékrendbeli változások miatt olyan problémák is felmerültek, amelyek a hagyományos módszerekkel már nem voltak orvosolhatóak. Gondoljunk csak arra, hogy milyen gyakran panaszkodnak arra a pedagógusok, hogy eszköztelenek a gyerekekkel szemben, akik sokkal inkább tisztában vannak a jogaikkal, mint a kötelességeikkel. Tény az, hogy míg az előző rendszerben, illetve korszakban a pedagógus tekintélye a státuszából fakadóan eleve adott volt, most keményen meg kell küzdenie ugyanezért a tekintélyért és tiszteletért, illetve megtalálni azokat az eszközöket, amelyek a pedagógiai munka lényegét érintik, vagyis a konstruktív életvezetés -re, egy stabil és pozitív értékrendre való nevelést céloznak meg. Mindezeken túl, a család krízisének következtében nagyon sok olyan feladat hárul a pedagógusokra, amely eredendően a szülői funkciók lennének, de a család különböző okokból nem képes ellátni azt. Szerencsére léteznek olyan, általában alapítványi, alternatív koncepciójú iskolák, (pl. Zöld Kakas Mentálhigiénés Lyceum, Belvárosi Tanoda) amelyek pontosan azoknak a marginalizálódott fiataloknak a pártfogását és fejlesztését tűzték ki célul, akik egyébként minden más iskolából kikerülve a társadalom perifériájára szorulnának, kallódó, sodródó emberekké válnának. Ezen iskolák alapelve az, hogy a személy maga fontosabb, mint a teljesítmény, illetve, hogy egy önbizalommal bíró, harmonikus személyiség inkább képes az önkibontakoztatásra, mint az alacsonyabb önértékelésű, aki magát feleslegesnek érzi. A cél érdekében olyan eszközöket alkalmaznak, mint a pszichológiai és karrier-tanácsadás, mentorálás, facilitálás, pálya utánkövetés, önismereti tréningek. Azt az elvet vallják, hogy a tanárnak nem azzal kell foglalkoznia, hogy milyen az aktuális gyerekanyag vagy milyen egy gyerek korától igencsak meghatározott felszínes viselkedése, hanem azzal, hogy azt a gyereket, aki éppen ott van, megtanítsák arra, amit nem tud. Ennek kapcsán a pedagógusképzés hiányosságaira is fel kell hívni a figyelmet, amelyből különösen a gyakorlat szintjén többnyire hiányzik a devianciára vonatkozó speciális felkészítés, mind a diagnosztizálás, mind a metodika, és a megoldások területén. A téma áttekintéséhez BGF KVIK Üzleti Szakoktató és Pedagógia Intézetének egyik gyakorló iskolájában, a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában, a kortárssegítő fiatalok (15 fő) által kitöltött kér- 486

5 H. FARKAS J.: KORTÁRSSEGÍTŐK A MINDENNAPOKBAN dőíveket, valamint a Kortárs Segítő Műhely Alapítvány, a Konzultációs Képzőés Életpálya Központ, a Company Alapítvány (Tini-lánc Kortárssegítő Csoport) közétett interjúit és beszámolóit használtam fel. A szakképző iskolában kiadott kérdőív főbb pontjai a következők voltak: Hol, kitől hallottál a kortárs segítő szolgálat munkájáról? Miért vállaltad el? Milyen képzést kaptál? Probléma esetén kihez fordulhatsz, kitől kaphatsz tanácsot? Szüleid és tanáraid mit szóltak ehhez a tevékenységhez, támogatták vagy ellenezték? Melyek a legtipikusabb esetek? Melyek a legkülönösebb esetek? Milyen a többi diákhoz való viszonyotok, ők hogyan értékelik a munkátokat? Mennyire megterhelő időben, szellemileg, érzelmileg ez a munka? Mi volt a legnagyobb siker, amire büszke vagy? Volt-e olyan eset, amiben nem tudtál segíteni, és miért? A diákok honnan tudják, hogy hozzátok fordulhatnak, probléma esetén ti fordultok hozzájuk, vagy ők keresnek meg benneteket? Te hatékonynak, fontosnak tartod ezt a tevékenységet? A tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a kortárs képzésben résztvevő fiatalok alapvetően két csoportba sorolhatók: egy részük a stabilabb személyiségű, a segítségnyújtásra erősen motivált fiatalokból tevődik össze, másrészt azokból, akik maguk is hasonló problémákkal küzdöttek, mint jelenlegi pártfogoltjaik. Ez utóbbi csoport jelentősége abban is megfogható, hogy informális kapcsolataikon keresztül alkalmasabbak a veszélyeztetett fiatalok rejtett populációinak megtalálására, és a velük való kapcsolatfelvételre (outreach strategies). Jól alátámasztja ezt a Konzultációs Képző- és Életpálya Központ által összeállított anyag, amelyben a szerzők feltüntetik, hogy a Belvárosi Tanoda ügyeletén megforduló diákok 47%-a az azonos szubkultúrában élő kortársak tanácsára fordul hozzájuk segítségért. A képzés ideje intézményenként eléggé különböző, az egy-két hetes gyorstalpaló programoktól kezdve a komoly, 8 9 hónapig tartó heti 3 alkalommal járó tanfolyamokig, de valamennyi megegyezik abban, hogy alapvetően tréning jellegű, amelyben kiemelt szerepet kap az esettanulmány. A képzések közös tartalma főként a deviáns magatartásformák, az agresszió kezelése, konfliktuskezelés, önismeret, jogi alapismeretek, kommunikáció, egészségmegőrzés, stresszkezelés stb. A kortárssegítők kívánatos attitűdje az előítélet-mentesség, azaz a deviáns fiatalok személyének, személyiségének az elfogadása, az értékrendszerükkel való azonosulás nélkül, ami nem könnyű feladat. A felkészítés során instrukciókat kapnak arra nézve, hogy véleményüket nem erőszakolhatják rá a pártfogoltjaikra (sok esetben a GORDON-féle módszer egyes elemeit, és az asszertív kommunikációt is ismerik) hogy sokkal célravezetőbb egyfajta közös gondolkodás, beszélgetés, ami egyébként annyira hiányzik a családok életéből, tehát mindenképpen hiánypótló jelentősége van. Tudni kell egy beszélgetést levezetni, olyan atmoszférát teremteni, amelyben könnyen 487

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 megnyílnak a fiatalok, tudni kell elkezdeni és lezárni egy gondolatsort, ami nagy fokú felelősség vállalást is jelent. Fontos az is, hogy tisztában legyenek kompetenciáik határaival, azaz mikor kell a fiatalokat speciális szakemberekhez irányítaniuk. Nagy előny, hogy a kortársak képesek lehetnek a pszichológusokról alkotott képet és szemléletet megváltoztatni a diákokban, és növelni az elfogadás szintjét. Ezzel együtt a szégyenérzet is csökkenhet, hisz a csoportos foglalkozásokon belül kiderül, hogy a diák nincs egyedül problémájával, mások is hasonló gondokkal küzdenek, és ettől csillapulhatnak a félelmek, kialakulhat a biztonság érzése. Ugyanígy a pozitív minta, azaz a hasonló problémákat már leküzdő, önbizalomban megerősödött kortárs, szintén növeli a segítőkben, a módszerben és nem utoljára az önmagukban való hitet. A heti csoportfoglalkozások, klubdélutánok, melyek nem kötelezőek, mégis rendszeresek, kialakíthatják a közösséghez tartozás megélését is. Az interakciók során fejlődik a kapcsolatteremtő képességük, könnyebben beilleszkednek más közösségekbe is, ezzel megelőzve a serdülők, kamaszok körében nem szokatlan magányosság és az elidegenedés kialakulását. E mediátoroknak nagy szerepük van az úgynevezett rendszerközi akkomodációban azaz abban, hogy segítsék a fiatalokat a szülők, tanárok, diáktársak sokszor nagyon különböző elvárásaiból fakadó stressz és disszonancia kezelésében, egy harmonikusabb személyiség kialakításában. Míg a biológiai, illetve a mentális szféra fejlődése, alakulása viszonylag jól kontrollálható, az affektív érzelmi szféráé sokkal kevésbé, ugyanakkor ez az élet motorja, melynek hiányosságai, vagy torzulása különböző pszichoszomatikus zavarokhoz vezethet. Az érzelmek megfigyelése, megismerése és kontrollja segít a fiataloknak kiemelkedni a belsejükben dúló kaotikus viharokból. Hathatós segítséget nyújt ebben a pszichodráma, playback, illetve élményszínház, hiszen alkalmat ad arra, hogy objektíven, kívülről lássák, és más szemszögből tudják megítélni problémáikat a fiatalok, valamint növelik az improvizációs készséget, a spontaneitást. (A drámapedagógiában rejlő erőt már a jezsuita moralisták és pedagógusok is felismerték és használták, a gimnáziumokban, kollégiumokban, és a protestáns iskolákban is igen népszerű volt.) Mindezen közben saját maguk védelmére is gondolniuk kell, hiszen még ők sem felnőtt, érett személyiségek, ugyanakkor sokszor félelmetes és megoldhatatlannak tűnő gondokkal kell szembenézniük. Nem szabad, hogy a frusztráció érzése legyen a domináns, nehogy korai kiégéshez vezessen. Éppen ezért, rendkívül lényeges a felnőtt szupervizorokkal való folyamatos és rendszeres konzultáció, esetmegbeszélés. Egy jól működő kortárs csapat egymással is megosztja a gondokat, és a közös gondolkodás tovább mélyítheti az együvé tartozás és a bizalom élményét. A szabadidős programok megszervezése a kallódó, céltalan diákok számára is megteremti az értelmes időtöltés és a közösségbe való beilleszkedés módjait. Milyen eredményeket könyvelhetnek el a képzésben résztvevő és hivatásukat gyakorló kortárs fiatalok? 488

7 H. FARKAS J.: KORTÁRSSEGÍTŐK A MINDENNAPOKBAN A tanárok véleményét is figyelembe véve is elmondható, hogy mélyül az önismeretük, erősödik a személyiségük, problémamegoldó képességük. Tudatosabban szemlélik a világot, saját érzelmeiket, belső folyamataikat, lehetőségeiket, alakítják kapcsolataikat, és az extrém problémákkal is szembenézve, nő lelki teherbíró képességük, differenciáltabban tudnak bizonyos helyzeteket megítélni. A terepmunka során rádöbbenhetnek a történések és léthelyzetek megítélésének relatív voltára is. E munka legnagyobb hozadéka talán az önbizalom és az én-erő növekedése, a segítő identitás elmélyülése. A pálya utánkövető felmérések szerint a kortárssegítő képzésben való részvétel és maga a praxis segíti a későbbi pályaválasztást is. Sajnos a kutatások arra is rámutatnak, hogy az igényekhez képest (különösen, ami a drogkérdést illeti) kevés diák vág bele ebbe a képzésbe, és elég magas a lemorzsolódási arány. Néhányan arról számoltak be, hogy vagy a szülők, vagy a tanárok nem minden esetben nézik jó szemmel ezt a tevékenységüket, mert hitük szerint elveszi az időt a tanulástól. A diákok úgy látják, hogy nincs presztízse a szociális és más segítő szakmáknak ma Magyarországon, és félnek attól, hogy megbecsülés hiánya hosszú távon kiégéshez, fásultsághoz vezet. Úgy gondolom azonban, hogy a kortárssegítők képzése szinte egyedüli segítségforrás azok számára, akiknek a társadalom nem tud más felzárkóztatási lehetőséget biztosítani. Az oktatáspolitikai reformok és intézkedések bár elengedhetetlenek, önmagukban nem tudnak megoldást nyújtani, nem elegendőek a társadalom, vagy egy kisebb közösség perifériájára szorult, attól leszakadó hátrányos helyzetű diákok életkilátásainak javítására. Az oktatási rendszer nem képes csökkenteni azt a szélsőséges polarizációt, ami ma a magyar társadalmat jellemzi, ezért a civil szférának, az alapítványoknak, lokális szerveződéseknek, illetve a kortársképzést koordináló országos szervezeteknek úttörő jelentőségük van. Ahhoz, hogy ez az esélyegyenlőtlenséget mérséklő tevékenységi forma, a kortárssegítő szolgálat hatékonyan tudjon működni, a célok pontos megfogalmazására, illetve azok megvalósításához elengedhetetlen kísérletek, tapasztalatok elemzésére, az eredmények és hiányosságok összegzésére, egy objektív mérési szisztéma kialakítására van szükség. Felhasznált irodalom [1] LORAND FERENC: Értékek és generációk, OKKER, Bp., [2] VARGA KÁROLY: Értékek fénykörében 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat. Akadémiai kiadó, Bp., [3] HORVÁTH SZABÓ KATALIN: Tanárok a tanárszerepről, Pedagógusképzés, [4] FÖLDES PETRA (szerk.): Segítő kortársak kortárs segítők, Új Pedagógiai Szemle, 2010/10. [5] DOBAI ATTILA, VARGA ERIKA: Fiatalok hullámvasúton, krízis és perspektíva néhány fiatal interjúja alapján, /dobai-varga ( ) 489

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2010 [6] Kortárssegítő képzés, ( ) [7] BALÁZS JÁNOS, Paksi BORBÁLA: Iskola, értékek, értékorientációk, in: Életvilágok találkozása (szerk.: PERJÉS ISTVÁN, KOVÁCS ZOLTÁN), Aula, Bp., [8] VÁRNAGY ELEMÉR, VÁRNAGY PÉTER: A hátrányos helyzet pedagógiája, Corvinus, [9] Hogyan látják a segítők? Interjú DR. PARAICZ ÉVA gyermek-neurológussal, [10] évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről. /index.php?lap=torveny [11] Mediátorok Szakmai Etikai kódexe, [12] Kortárs Segítő Műhely Alapítvány 2008-as beszámolója, /ikepzes.html 490

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A pedagógus mint személyiségfejleszto

A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto A pedagógus mint személyiségfejleszto zemélyiség: viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a jellegzetes mintázata, amely meghatározza a személy környezetéhez

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára

UEFA B. Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára Általános pedagógiai ismeretek a labdarúgásban dolgozó edzők számára A pedagógia fogalma: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Közhasznúsági jelentés 2006 A szervezet megnevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítvány A szervezet címe: 1142 Budapest, Alsóőr u. 9/b. A szervezet adószáma: 18190931-1-42 Számviteli beszámoló 2006.

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia

Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia Tanuló város tanuló régió műhelykonferencia Az Inkluzív Pedagógiai Műhely Kocsis Mihály Civil Közösségek Háza 2015. június 11. Pécs, Szent István tér 17. TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

Tehetség és személyiségfejlődés. Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Tehetség és személyiségfejlődés Dr. Orosz Róbert, pszichológus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Hová tart a személyiség fejlődése? Jung kiteljesedés, integrált személyiség Maslow fejlődés humánspecifikus

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0038 Esély a tanulásra Pályázati kiírás Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.2.3/08/2 Cím: Építő közösségek - a közművelődés a nem

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FEJLESZTÉS PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Szociometria. Dr. Nyéki Lajos 2016

Szociometria. Dr. Nyéki Lajos 2016 Szociometria Dr. Nyéki Lajos 2016 A szociometriai felmérés A szociometriai felmérés a csoporton belüli társas kapcsolatok vizsgálatára szolgál. Moreno (1934) dolgozta ki a vizsgálati módszert. Eredetileg

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Miértek, és hogyanok A rendszerváltás óta nem működik egységes, nyilvános szempontrendszer alapján

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben