Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség és a sokszínű együttműködés. Az önkormányzat a koncepció elfogadásával teret biztosít a civil öntevékenység számára, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, és ugyanakkor a szolgáltatások területén alternatívát kínál. Az EU alkotmánya a részvételi demokrácia mellett tehát külön paragrafusban rögzíti az állampolgári kezdeményezés kérdéskörét (I-46 cikkely, 4. ). Az állampolgári részvétel négy fő területe: Javaslattételi jog: minden állampolgárnak jogában áll javaslatokat tenni az őt érintő témákban Informálás és informálódási jog: minden állampolgár számára biztosítani kell az információkhoz jutás lehetőségét, beleértve a más állampolgárok által tett javaslatok és ellenérvek megismerését. Vitatkozás joga: minden állampolgárnak joga van az újra informálódáshoz, saját nézeteinek kifejtéséhez és új javaslattételhez respektálva mások személyiségét és véleményét. Döntési jog: az állampolgároknak jogukban áll a megfelelő szinteken (település, lakókörzet, városnegyed stb.) véleményüket szavazás útján kinyilvánítani nem csak a választott képviselő személyét illetően, hanem minden olyan kérdésben, amely közvetlenül érinti életüket. Pásztón a Városi Önkormányzat megfogalmazza a 46. cikkhez hasonlóan a részvételi demokrácia elveit: Az Önkormányzat és a városi intézmények a megfelelő eszközökkel biztosítják, hogy a polgárok és az érdekképviseleti szervezetek a város, és társadalmának bármely tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, és azokat nyilvánosan megvitathassák. Az Önkormányzat és a városi intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn. Pásztó Város Önkormányzata, annak érdekében, hogy biztosítsa a város lépéseinek koherenciáját és átláthatóságát, az érintett felekkel széleskörű előzetes konzultációkat folytat. A Civil Koncepció az alábbiak megvalósulását segíti elő: Megteremti az együttműködés garanciáit. Figyelembe veszi a civil szerveződések sokszínűségét, lehetőséget teremt a civil kurázsi kiaknázására. Tisztázza és szélesíti az együttműködés lehetőségeit az önkormányzat és a civil szervezetek között. Ösztönzi a civil-civil együttműködést is. I. A civil koncepció hatálya A civil koncepcióban foglaltak kiterjednek Pásztó Város Önkormányzatának képviselőtestülete döntéshozatalára, a polgármesteri hivatal tevékenységére, az önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint a civil társadalom azon szervezeteire, amelyek Pásztó Város Önkormányzatával együttműködésre lépnek. A civil koncepcióban foglaltak nem vonatkoznak az önkormányzat pártokkal, egyházakkal, halászati és legeltetési társulásokkal, hegyközségekkel, kamarákkal és szakszervezetekkel, valamint lakásszövetkezetekkel és biztosító pénztárakkal fenntartott kapcsolataira. A civil koncepció időbeni hatálya a koncepció felülvizsgálatáig terjed ki. II. Fogalmak meghatározása a) civil szervezet: Szervezetében és működésében is pártoktól független, önálló jogi személyiséggel rendelkező, az önkéntesség elve alapján szerveződő autonóm és szuverén formáció, amely az egyesülési jogról szóló évi II. törvény hatálya alá tartozó egyesület, vagy azok szövetsége a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény hatálya alá tartozó alapítvány, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló2006. évi LXV. törvény hatálya alá tartozó közalapítvány melyet az illetékes megyei bíróságon nyilvántartásba vettek.

2 b) helyi civil szervezet: az a) pontban leírtakkal azonos jellemzőkkel rendelkező, a bírósági nyilvántartásba vétel szerint pásztói székhellyel működő szervezet, c) nonprofit szervezet: egyesület, alapítvány, közalapítvány, non-profit gazdasági társaság, d) nem kormányzati (NGO) szervezet: azon magánszervezet, amely az állami és piaci szektor között tevékenykedő nonprofit szervezet, e) közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet: mindazon bejegyzett egyesület, alapítvány és közalapítvány, valamint non-profit gazdasági társaság, amelyet a bíróság közhasznú nyilvántartásba vett f) civil közösség: a pásztói polgárok által létrehozott és működtetett, más szervezetektől, pártoktól és intézményektől függetlenül működő, jogi személyiséggel nem rendelkező közösség g) a civil szervezetek hálózata: a civil szervezetek által, szabad elhatározásból létrehozott, munkakapcsolaton alapuló együttműködési fórum. III. A civil szervezetek és közösségek támogatása Az önkormányzatnak jelentős szerepet kell vállalnia a civil szervezetek támogatásában. Elsősorban a helyi civil szervezetek számára kell nyújtani mindazon támogatásokat, amelyekkel saját működésüket, illetve a Pásztói polgárok számára nyújtott szolgáltatásaikat fenntarthatják. A nem helyi szervezetek számára abban az esetben lehet támogatást nyújtani, ha a felkínált programjuk, szolgáltatásuk hiánypótló Pásztón. Az önkormányzatnak az is feladata, hogy ösztönözze a civil szervezetek létrejöttét, a közösségek formalizálódását. Ezért a civil közösségeknek elismerve az ilyen típusú szerveződések hasznosságát is közvetlen pénzügyi támogatást a pályázati keretből nyújt, de a város polgárait, a civil szervezetek együttműködését szolgáló programokat támogathatja pénzügyi és tárgyi feltételekkel. Az önkormányzat az általa létrehozott közalapítványokon keresztül is nyújt támogatást a bejegyzett civil szervezeteknek, valamint a nem bejegyzett Pásztói civil közösségeknek. III.1. A támogatások formája: Annak érdekében, hogy az önkormányzat a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban fordítsa a civil szervezetek és közösségek támogatására, többféle támogatási formát alkalmaz. Pénzügyi támogatások: Az önkormányzat költségvetésében minden évben elkülöníti a civil szervezetek közvetlen pénzügyi támogatását szolgáló keretet. Az önkormányzat lehetőségei szerint évről évre növeli a keretet, legalább az előző évi inflációval megegyező arányban. Szolgáltatások: Az önkormányzat folyamatosan gondoskodik a civil irodai jellegű szolgáltatások biztosításáról. Az igénybe vehető szolgáltatások a következők: információ és tanácsadás, irodai infrastruktúra igénybevétele, módszertani segítségnyújtás, pályázatírás. Az önkormányzat által finanszírozott szolgáltatásokat a helyi civil szervezetek térítésmentesen vehetik igénybe. Természetbeni juttatások: Az önkormányzat a civil szervezetek és közösségek támogatásába bevonja mindazon tárgyi eszközeit, amelyek a polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzati intézményekben nélkülözhetővé váltak. Ezeket az eszközöket az önkormányzat pályázat útján ingyenes használatba adja vagy odaajándékozza, melyről a városi honlapon ad tájékoztatást. III.2. A támogatások odaítélésének és igénybevételének szabályai: A civil szervezetekkel folytatott egyeztetés mellett ki kell alakítani a támogatások típusonkénti szabályozását (pénzügyi, szolgáltatási és természetbeni biztosítása). Ennek felelőse a végrehajtásuk ellenőrzésével együtt a város működéséért felelős Gazdasági Tanácsnok, valamint a Civil és Sport Tanácsnok. A támogatások odaítélésének és igénybevételének alapfeltételei azonosak minden támogatási típusnál, melyek a következők; - az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó információk közérdekű adatok, nyilvánosak, ezért ezeket az önkormányzat a helyi média útján nyilvánosságra hozza, városi hírlap és együttműködő televízió.

3 - a költségvetésben a civil szervezetek közvetlen pénzügyi támogatására elkülönített keretet csak nyilvános pályázat útján lehet felosztani, - támogatás csak támogatási szerződés megkötésével adható, illetve vehető igénybe - a támogatásokról, azok felhasználását követően, de maximum a tárgyévet követő január hó 8. napjáig a támogatottaknak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteniük az önkormányzat számára. Rendezvény támogatása esetén az elszámolás határideje a rendezvény megvalósulása utáni 30. munkanap. Amennyiben a 30. munkanap a tárgyévet követő január 8. utáni időpontra esne, a határidő január 8. IV. Együttműködés az önkormányzat és a civil szervezetek között: Az önkormányzat, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség szellemében, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel közös érdekeik érvényesítéséért. Az együttműködés kialakítását épp úgy kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az önkormányzat és intézményei. Az önkormányzatnak minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy a civil szervezetek kezdeményezéseivel érdemben foglalkozzanak az illetékesek. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában számít a civil szervezetek közreműködésére. Az önkormányzat nem kíván egyedüli és kizárólagos szereplője lenni azon szolgáltatások üzemeltetésének, amelyekkel a pásztói polgárok jólétét, művelődését, oktatását segíti elő. Az ezekhez kötődő programok, tevékenységek ellátását kész az arra alkalmas és ilyen szándékkal fellépő civil szervezetekkel megosztani, közösen végrehajtani. Az újonnan kialakítandó intézmények és szolgáltatások, különösen a kötelező feladatként létrehozandók esetében az önkormányzat vállalja, hogy minden esetben részletesen megvizsgálja a civil együttműködés lehetőségét és feltételrendszerét. Ennek keretében felméri, hogy az adott szolgáltatás ellátása a jogszabályi feltételeknek és a szakmai elvárásoknak megfelelően ellátható-e civil szervezetek által is a városban. Amennyiben a feltételeknek megfelelően és az önkormányzati intézményrendszerben való működtetéshez képest költséghatékonyabb megoldást kínál a civil szervezeti keret, úgy minden akadályt el kell hárítani a szerződéses együttműködés kialakítása elől. Az önkormányzat, ahogyan a civil szervezetek között, úgy együttműködő partnerei között sem tesz különbséget ideológiai, világnézeti, nemzetiségi vagy felekezeti alapon. Nem kíván érdemes és kevésbé érdemes kategóriákat felállítani bármely ismérvek alapján. Ezért az együttműködésben nincsenek és nem lehetnek kiemelt partnerei. IV.1. Az önkormányzat és a civil szervezetek, közösségek közötti kommunikáció: Az önkormányzat a kétirányú, nyitott kommunikáció kiépítésében érdekelt. Minden, a pásztói polgárok érdekeinek érvényesítéséért aktívan cselekvő szervezet és közösség számára a folyamatos párbeszéd lehetőségét kínálja. Az önkormányzat, ahogyan az együttműködő partnerei, úgy a civil szervezetek között sem tesz különbséget ideológiai, világnézeti, nemzetiségi vagy felekezeti alapon. Az önkormányzat és a szervezetek közötti kölcsönös kommunikáció formái az alábbiak; - az önkormányzati képviselők és a civil szervezetek, közösségek párbeszéde, - az önkormányzati tisztségviselők és a civil szervezetek, közösségek közötti párbeszéd, - az önkormányzat hivatalának a területért felelős munkatársa és a civil szervezetek, közösségek közötti párbeszéd, - a civil szervezetek vagy az önkormányzat által kezdeményezett nyilvános fórumok, - az interneten működtetett on-line fórum, - valamint az önkormányzat által életre hívott nonprofit konzultációs fórum. - Az önkormányzat lehetőséget biztosít a tudomására jutott, civil szervezeteket érintő hírek, információk városi honlapon történő megjelenésére. IV.2. Az önkormányzat hivatalának civil területért felelős munkatársai: Annak érdekében, hogy az együttműködés és a kommunikáció megfelelő hatékonysággal folyhasson, az önkormányzat hivatala Civil és Sport Tanácsnokot, valamint Gazdasági Tanácsnokot alkalmaz. A Tanácsnokok kiemelt fontosságú feladata az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterének, a

4 kommunikáció folyamatosságának, az információk hitelességének és naprakészségének biztosítása. A Civil Tanácsnok segíti a civil szervezeteket abban, hogy javaslataik, kérdéseik, kéréseik a megfelelő formában és a megfelelő helyre eljussanak. IV.3. A Civil Kerekasztal Az önkormányzat a civil szervezeteket érintő döntéseinek előkészítésébe, illetve a támogatások kapcsán előírt egyeztetések lefolytatásába be kívánja vonni a helyi civil szervezeteket. Ennek érdekében hozza létre a Civil Kerekasztal-t. (továbbiakban: CK). A CK az önkormányzat kezdeményezésére, saját hatáskörében és felelősségére létrehívott informális testület, amely nem kíván betölteni és nem is tölt be civil érdekképviseleti szövetségi funkciót. A CK-nak minden helyi civil szervezet saját jogon lehet résztvevője. A CK üléseit a működéséért felelős Civil Tanácsnok hívja össze, illetve vezeti (a CK ülésének vezetését eseti jelleggel az alpolgármesterre átruházhatja). A CK ülései nyilvánosak. A résztvevők bármelyike javaslatot tehet a CK napirendjének megállapítására, melyet a működéséért felelős civil Tanácsnok tesz fel szavazásra. Az CK üléseinek meghívója minden esetben megjelenik a Pásztói Hírlapban, a városi honlapon, valamit az együttműködő helyi televízió képújságán. V. A civil szervezetek tevékenységének önkormányzati elismerése: Pásztó Város Önkormányzata elismeri, hogy az önkéntes és civil közösségeken alapuló szektor fontos szerepet tölt be a társadalomban. A civil szektor alapvető jelentőségű a helyi társadalom fejlődésében a közösségi élet melletti elkötelezettség kialakulásában, a önkéntesség fejlődésében. A feladatok megoldásában a civilek által végzett, átvállalt szolgáltatás esetenként gyorsabb és hatékonyabb lehet, más forrásokat is képes bevonni. A helyi demokrácia kiteljesedésének fontos eleme a civil szféra erőssége. Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek által megszervezett Civil napot. Az önkormányzat elismerését fejezi ki a Pro Civitate díjjal, a díjat évente egy helyi civil szervezetnek ítéli oda, s az elismerés ünnepélyes átadására a Civil Napon kerül sor. VI. Civil koncepció: A Civil Koncepció nem egy feladatterületre, ágazatra vonatkozó önkormányzati alapdokumentum, sokkal inkább szervezeti alapon megkülönböztetett társadalmi szereplők és az Önkormányzat viszonyrendszerét megalapozó, megerősítő koncepcionális helyzetértékelés és középtávú terv. Éppen ezért szükséges, hogy a Civil Koncepció egy lényeges, fontos helyi vonatkozással bíró alapfogalmat, definíciót az alábbiak szerint rögzítsen. A évi CLXXI. törvény, továbbá a 350/2011.(XII.30.) Kormány rendelet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (NYtv.).szerinti fogalom meghatározások: Egyesület: önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét,.jogi személy [Ptk. 61. (1)] Alapítvány: magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra hozza létre [Ptk. 74/A. (1)] Civil társaság: természetes személyek nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatják. főszabály: polgári jogi társaság nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy [Ptk. 578/J. 1)] Közcélú tevékenység: személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül végzett tevékenység Közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is

5 Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez Közhasznúság feltételrendszere: éves bevétele kettő év átlagában meghaladja az 1 millió forintot, vagy két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív, vagy a személyi jellegű kiadások értéke eléri az összes ráfordítás egynegyedét, SZJA 1% bevétel eléri az államháztartási alrendszerekből származó támogatások nélkül számított összes bevétel 2%-át, vagy legalább 10 fő közérdekű önkéntes segíti tevékenységét. A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét. Közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat vagy annak egy része ellátására a szerv nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Civil Információs Portál: civil szervezetek bírósági nyilvántartásban szereplő közhiteles adatai, beszámolói, támogatások adatai, a NEA pályázati kiírásai és testületi döntései, segédletek, civil szakmai anyagok) [Civil tv. 14. ] Civil szervezet: szervezetében és működésében is pártoktól független, önálló jogi személyiséggel rendelkező, az önkéntesség elve alapján szerveződő autonóm és szuverén formáció, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011/CLXXV. törvény, illetve az évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről előírásai szerint bíróságon bejegyzett szervezet (egyesületek és alapítványok), Helyi civil szervezet: az előző pontban leírtakkal azonos jellemzőkkel rendelkező, a bírósági nyilvántartásba vétel szerint pásztói székhellyel működő szervezet, Közhasznú civil szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló l997. évi CLVI. törvényben meghatározott közhasznúsági fokozatot szerzett, a közhasznúsági bírósági nyilvántartásba bejelentkezett civil szervezet, Törökbálint város területén jelenleg működő szervezetek: Idősek Tanácsa: a helyi nyugdíjas szervezetek, klubok, egyházak stb. képviselőiből jelölés útján delegált, és az Önkormányzat által első alkalommal megválasztott, e szervezetek, klubok, egyházak stb. képviselőiből álló testület, mely rendszerességgel ülésezik, véleményével, és javaslataival segíti az Önkormányzat döntéseit, a Képviselő-testület munkáját, Ifjúsági Önkormányzat: a helyi oktatási intézmények és ifjúsági szervezetek, egyházak által jelölés útján delegált és az Önkormányzat által első alkalommal megválasztott, e szervezetek, intézmények, egyházak képviselőiből álló testület, mely véleményével és javaslataival segíti az ifjúsággal kapcsolatos döntések meghozatalát. VII. Pásztó város területén, a Civil Koncepció alapján létrehozandó civil társaságok: Pásztói Civil Kerekasztal: a helyi civil szervezetek által létrehozott városi civil társaság, melynek célja, hogy konzultációs keretet biztosítson szintén a lakossági részvétel, a partnerség és a nyilvánosság demokratikus elvei alapján Pásztó Város Önkormányzata és a város civil önszerveződő közösségi szektora közötti kapcsolattartásnak és együttműködésnek. A Civil Kerekasztal az Önkormányzat és a civil szervezetek aktuális intézményi (pályázatok, támogatások, stb.) kapcsolatrendszerét gondozza. Delegáltak a Civil Kerekasztalba: az, aki a delegáló szervezet szerint megfelelő ismeretekkel rendelkező személy, akit a szervezete az Önkormányzat munkáját segítő testületek tevékenységében való közreműködéssel megbízott. Civil Kerekasztal tervének és működésének részletes elképzelését a Civil Akcióterv tartalmazza.) Vállalkozói Kerekasztal: az a civil társaság, amely a Pásztón helyi adót fizető vállalkozók, iparosok által delegált testület, mely rendszerességgel ülésezik, véleményével, és javaslataival segíti az Önkormányzat döntéseit, a Képviselő-testület munkáját, Közművelődési Tanács: A közművelődésről szóló törvény 82. és 83. -aiban kapott felhatalmazás alapján a közművelődési tevékenységi körű társadalmi szervezetek által létrehozandó civil társaság, amely elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma

6 Művészeti Tanács: a Pásztón dolgozó, vagy munkájával, alkotásaival Pásztóhoz bármilyen módon kötődő művészek által létrehozandó civil társaság, amely véleményével, javaslataival segíti Pásztó képzőművészeti, előadó-művészeti kulturális örökségeinek, értékeinek megóvását, fejlesztését. VIII. A Civil Koncepció elfogadását követően bevezetendő szolgáltatási fogalmak: Civil Adatbázis: a Pásztón működő jogi személyiségű szervezeteinek adatait tartalmazó nyilvántartás, amelyet Pásztó Város Önkormányzatának Civil Tanácsnoka kezel, a Civil koncepciót elfogadó rendelet mellékletét képező tartalommal Közzététel: rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozás-és díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. Pásztói On-line fórum: internetes felületen helyezhetők el a civileket érintő és érdeklő információk, hozzászólás. Regisztrációt igényel, a fórumot egy választott személy kezeli. IX. Pásztó Város területén működő és bejegyzett civil szervezetek:

7 Szervezet neve Képviselője, elnöke... Cím Bejegyzés éve Cél szerinti leírás "HUFEZE SPORT KLUB" Zentai József 3060 Pásztó, Fő út A rendszeres sportolás, ezen belül a tájékozódási futó versenysport és a "bakancsos" turizmus felkarolása a szükséges anyagi és technikai feltételek előteremtése mellett. A Pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában folyó szakmai oktatás dologi feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. Új A jövő postásaiért Alapítvány Zeke Istvánné 3060 Pásztó, Rákóczi út módszerek, eljárások szervezeti keretek kimunkálásának segítése. Az alkotó, szervező, nevelő, képző tevékenység szervezése, annak anyagi elismerése. Nyelvtanulás, külföldi és belföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása. Iskolai és kulturális szabadidős programok támogatása. A mindennapi testnevelésért és a diáksportért Szabó Zsolt 3060 Pásztó, Nagymező út nincs bejegyezve Pásztói Alapítvány (közhasznú) A Pásztói Francia Magyar Kéttannyelvű Képzésért Alapítvány / kiemelkedően Farkasvölgyiné Bottyán Kinga 3060 Pásztó, Rákóczi út nincs bejegyezve közhasznú / Ágasvár Bérkilövő Vadásztársaság Nógrádi Péter 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út nincs bejegyezve Ágasvár Néptáncegyüttesért Alapítvány Horváth István 3060 Pásztó, Rákóczi út Az alapítvány által működtetett néptáncegyüttes működésének, fejlődésének elősegítése, a néptánc népszerűsítése, a népi kultúra megismertetése Pásztó város és vonzáskörzetében. Kulturális örökség megóvása. Athéné Alkotó Kör Szabó Zoltán 3060 Pásztó, Nagymező út Az alkotó kör működésének, fejlődésének elősegítése a művészeti ágak megismertetése Pásztó városában, a kistérségben illetve egész Nógrád Megyében. Más magyarországi és határon túli alkotókörökkel egyéb szerveződésekkel való kapcsolattartás. Ismeretterjesztés és képességfejlesztés, Alkotóház kialakítása. A kulturális és az épített örökség védelme.

8 COLOR NOVA SPORT Szita Róbert 3060 Pásztó, Szabadság út nincs bejegyezve Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány Shah Gabriella 3060 Pásztó, Rákóczi utca Csohány Kálmán Pásztó, Klapka köz 7. szám alatti szülőházának felújítási, felszerelési költségeinek megteremtése. Működőképes grafika alkotóműhely felszerelése, 2 fő fogadására alkalmas szálláshely kialakítása. A körülmények megteremtése után folyamatosan biztosítani a működéshez szükséges anyagi alapot, támogatni az alkotóház munkáját. Dél-Cserháti Televízió Egyesület Bazsó Tamás 3060 Pásztó, Fő út 46. I./ Helyi közszolgálati televízió üzemeltetése a Dél- Cserháti településeken. Dél-Cserháti települések elektronikus-, írott és digitális média kapcsolatainak fejlesztése. Kapcsolattartás Dél- Cserháti vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, civi szervezetekkel. Kulturális tevékenység (kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti kultúra ápolása). Sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység. Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, oktatási intézmények támogatása). Környezetvédelmi tevékenység (természeti környezet védelme, épített környezet védelme, állatvédelem). Jogvédő tevékenység (állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem). Az egyesület önálló jogi személy. Az egyesület a tagság által önkéntesen létrehozott saját önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete Sulyok Gyuláné 3060 Pásztó, Kölcsey F. út A kistérség társadalmi, kulturális és gazdasági felzárkóztatása hátrányos helyzetének csökkentése, esélyegyenlőség megteremtésének segítése.

9 Egészség Gondoskodás és Jólét Közhasznú Alapítvány Molnár Zsófia 3065 Pásztó, Tóthegyes út FÉSZEKMELEG Alapítvány Prokopné Gambár Margit 3060 Pásztó, Fő út nincs bejegyezve A Magyarországon élők egészségének megőrzése, fejlesztése, az egészség-és környezettudatos életmód kialakítása és fenntartása, testi-lelki-szellemi jólét elősegítése; társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság népszerűsítése. Tevékenységének elsődleges célcsoportja az aktív magyarországi munkavállalók: férfiak, nők és hozzátartozóik, továbbá az idősődő munkavállalók. Fészekmeleg Alapítvány Nagy Péter 3060 Pásztó, Fő út A pásztói óvoda, általános iskola és diákotthon intézményben élők állami gondoskodásban részesülő értelmi fogyatékos gyermekek életkörülményeinek javítása, a szabadidő változatos tartalmas eltöltésének segítése, sport és kulturális rendezvényekhez, kirándulásokhoz, nyaralásokhoz való hozzájárulás. Gárdonyi Géza Diák Sport Egyesület Lipták László Mihály 3060 Pásztó, Nagymező út nincs bejegyezve Gyermekekért Alapítvány Tódorné Nagy Judit 3060 Pásztó, Nagymező út nincs bejegyezve Hasznosi Óvodásokért Alapítvány Sárik Jánosné 3065 Hasznos, Vár út A helyi nevelési program megvalósítása, gyermekvédelem érdekképviselet, kirándulások, kulturális és sport rendezvények szervezése az óvoda gyermekei részére, szakmai és tárgyi feltételek javítása stb. Hasznosi Szabadidő Egyesület Gömbiczné Kanyó Beatrix 3065 Hasznos, Alkotmány út Hasznos városrész kulturális és közösségi életének szervezése, a település valamennyi korosztályát, az itt élők érdekeit szolgáló kulturális rendezvények, közösségi programok megvalósítása révén. A település történelmi múltjának felkutatása, a még élő hagyományok ápolása, megismertetése és népszerűsítése révén a helyi értékek megőrzésében, óvásában való közreműködés.

10 Hasznosi Templomért Alapítvány Kecskés Attila 3060 Pásztó, Múzeum tér Pásztó város közigazgatási területén a hasznosi városrészben lakó katolikus egyházközség szellemi és karitatív tevékenységének erősítése, továbbá a hasznosi műemlék templom felújítási, karbantartási és fenntartási munkáinak támogatása. Helyi Művészeti Iskoláért Alapítvány Oraveczné Orsós Erzsébet 3060 Pásztó, Derkovits út A pásztói kistérségben élő fiatalok zenei képzésének elősegítése, a tehetséges növendékek támogatása, fesztiválokon, találkozókon, versenyeken való részvételük támogatása, a Rózsavölgyi Márk AMI Rajeczky Benjámin Tagintézménye tárgyi eszközeinek fejlesztése, koncertek és egyéb kulturális rendezvények szervezése, más, hasonló művészeti iskolákkal és intézményekkel történő kapcsolat létesítése és fenntartása. Herkules Diáksport Egyesület (közhasznú) Sipos Péter 3060 Pásztó, Nagymező út A társadalmi szervezet tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. Környezetünk megóvása, gondozása, zöld területek bekapcsolása a különböző sportesemények helyszínei körébe. Sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység szervezése, lebonyolítása. IDEA Információval a Drog Ellen Közhasznú Alapítvány va. (közhasznú) Nováki Attila 3060 Pásztó, Árpád út Az ifjúságvédelemmel összefüggő rendezvények támogatása, életmód és oktatótáborok, képzések, oktatóprogramok, felvilágosító kampányok szervezése,továbbá a drogprevenció ismeretek, oktatóanyagok publikálása. Az alapítvány vállalja internetes távoktató programok kidolgozását, internetes virtuális tanácsadás működtetését és egy internetes drogprevenciós portál felállítását és folyamatos üzemeltetését.

11 Kelet-nógrádi Ifjúsági és Kulturális Egyesület Becsó Károly 3060 Pásztó, Kölcsey út 12. I/13. I./ Érdekvédelmi egyesület, célja a Kelet-nógrádi térségben élő fiatalok kulturális és szabadidős tevékenységének szervezése, hozzájárulás a fiatalokat érintő döntésekben, érdekeik, javaslataik kifejezéséhez, a hátrányos helyzetű és tehetséges fiatalok szociális és szakmai támogatása. Keresztesi Óvodásokért Alapítvány Holtner Győzőné 3065 Pásztó-M-keresztes, Dalmata kert. Kittenberger Kálmán Bérkilövő Fenes József 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út nincs bejegyezve 2000 A helyi nevelési program megvalósításának folytatásának támogatása a pedagógiai célkitűzésekhez innovatív törekvésekhez szükséges szakmai és tárgyi feltételek javítása. Korszerű módszerek eljárások kimunkálásának elősegítése. A gyermeki individuumot tiszteletben tartó, az egyéni képességekhez alkalmazkodó fejlesztő programok megvalósításának elősegítése. Kisüsti Szeszfőzdék Jövőjéért Alapítvány Illés Zoltán 3060 Pásztó, Gábor Áron út A szeszfőzés folyamatát és hagyományait bemutató múzeum kialakítása, a jelenleg is a szakmában dolgozó szakemberek továbbképzésének elősegítése, a szakmai utánpótlás megteremtése, az Európai Unió szeszfőzésre vonatkozó szabályainak megismertetése, valamint a szeszfőzdék történetét bemutató kiadványok megjelentetése. Környezetünkért, Biztonságunkért és Egészségünkért Alapítvány Robotkáné Nagy Ildikó 3060 Pásztó, Deák F. út 11. II/ Pásztó város és kistérségének a környezetének, biztonságának és az állampolgárok egészségének a megóvása, és ezeknek a körülményeknek a javítása. Kövérgáz Rallye Sportegyesület Oravetzné Besenyei Anikó 3060 Pásztó, Orgona utca 15/ Az autóverseny népszerűsítése, versenyek szervezése, tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása, közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása, a lakosság szabadidősportjának segítése, közös érdekképviselet, az amatőr szlalom-, és rallye versenyek népszerűsítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.

12 Lépésről Lépésre a Gyermekekért Alapítvány Pászti Andrea 3060 Pásztó, Múzeum tér A Pásztói 1.sz. Napköziotthonos óvoda megkezdett pedagógiai programjának folytatása, szakmai színvonalának emelése, a gyermekek egyéni képesség szerinti fejlesztésére kiterjedően, szakmai eszközök kiegészítése. Nevelőtestületi tagok képzésének finanszírozása, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése, családok segítése, bevonás az óvodai életbe. Az alapítvány célja kiegészül a következő d./ ponttal: d./ A közoktatási intézményekkel közös és azt kiegészítő pedagógiai munka támogatása, a múzeumpedagógia módszereivel. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése, a tehetséges gyermekek és fiatalok megtalálása és integrálása, valamint az élethosszig tartó tanulás folyamatának támogatása. Ma a Holnapért Alapítvány Csetneki Ágota 3060 Pásztó, Nagymező út A kisiskoláskorú gyermekek részére a kultúra széles rendszerére támaszkodva olyan szükségletkielégítő tevékenységeket szervezni, mely leköti őket, élményt biztosít, fokozza teljesítményüket, kitágítja érdeklődésüket, megelőzi a kultúrától a tanulástól való elidegenedést és segíti későbbi elhelyezkedésüket a társadalomban. MÁG MEDOSZ SE. Miltényi Dénes 3060 Pásztó, 1989 nincs bejegyezve A hazai nyomdaipar szakmatörténelmének kutatása, ápolása, értékeinek megóvása, Magyar Nyomdász Társaság Zsiga Róbert 3060 Pásztó, Mályva utca archiválása, kiemelkedő alakjai emlékének megőrzése. Az alapítók célja a több évszázados szakmatörténeti szellemi örökség megóvása mellett e jelenlegi és jövőbeni szakmai szakemberképzés segítése, támogatása. Közös unkájukkal hozzájárulnak a nyomdász értékek fennmaradásának, a szakmai hagyományok ápolásához és továbbörökítéséhez. Mátrai Hegymászó Klub 3060 Pásztó, Nagymező út lo nincs bejegyezve

13 Mátrai Lovas Egylet Pisák István 3065 Pásztó, Vár utca A különböző lovassport rendezvények megszervezése, lebonyolítása, támogatása. A sporthoz szükséges feltételek biztosítása a sportolók felkészítése a versenyekre. Az egyesület célja a jelenlegi és jövőbeni helyi lovastársadalom számára a megfelelő közösségi tér és szervezeti keretek kialakítása, lovasbázis létrehozása. Mátrakapu Országos Tájvédelmi Hegyimentő Egyesület Szappan Róbert 3065 Pásztó, Dobó út Segítse az off-road, quad, kerékpár, motorsport, túra szabadidős tevékenységet, mint technikai sportágat, valamint a terep és terület-használathoz kapcsolódó egyéb tevékenységeket. Autósmotoros, kerékpáros. gyalogos kirándulások, túrák szervezése. Ezek megrendezéséhez engedélyek beszerzése. Kiadványok szerkesztése. Technikai túrázással, szereléssel kapcsolatos információk adatbázisának létrehozása, kistérségi-regionális kapcsolattartás és folyamatos frissítés. Rendszeres összejöveteleken beszámolók, előadások lebonyolítása. Meghívásos és országos kiterjedésű rendezvények szervezése, lebonyolítása. Támogatni az ifjúsági és gyermekrendezvényeket, idősek rendezvényei, erdei iskolákat, táborokat, hátrányos helyzetű iskolákat jótékonysági túrák szervezésével. Részt venni a környezetvédelmi megmozdulásokon, segítséget nyújtani az illegális szemétlerakók felszámolásában, együttműködve más civil szervezetekkel. Katasztrófahelyzetekben segíteni a rendvédelmi, polgári védelmi szervek munkáját. Felderítéseknél segítséget nyújtani. Az egyesület kirándulásain és rendezvényein fokozott hangsúlyt kell kapnia a természet- és környezetvédelemnek, mindemellett az emberi kapcsolatok erősítésének, korosztályok együttműködésének. Mátrakeresztesi Kábel Televízió Egyesület Király Vilmos 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út nincs bejegyezve Mátrakeresztesi Falusi SE Nagy István 3082 Mátrakeresztes, 1989 nincs bejegyezve Mátrakeresztesi Szabadidős Társaság Lackóné Holtner Mária 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út nincs bejegyezve

14 Mátraszőlősi Templomért Alapítvány Nagy Miklósné 3060 Pásztó, Múzeum tér A Mátraszőlősi Katolikus egyházközség szellemi, kulturális, karitatív és szociális tevékenységének erősítése, az egyház kezelésében lévő műemléktemplom valamint az egyházközségi életet szolgáló épületek, és azok berendezésének műtárgyainak felújítása, karbantartása a felújítási munkák támogatása. Az alapítvány segíti a mátraszőlősi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető fenntartását, beleértve a ravatalozó fenntartását, felújítását vagy bővítését is. Mátravidéki Evangéliumi Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány Dr. Hírné Fodor Erika 3060 Pásztó, Fő utca A társadalom, a nemzet számára hasznos munkát folytató erkölcsöt javító evangéliumi keresztény hitet hirdető gyülekezetek, természetes személyek erkölcsi és anyagi támogatása. MGSZ 2o7.sz.Egyesülete Markó Pál 3060 Pásztó, 1989 Kisállattenyésztés Mikszáthos Öregdiákok Köre Kriston Péter 3060 Pásztó, Rákóczi út l nincs bejegyezve MOSCITO ISLAND Sportegyesület Csépe Bertalan 3060 Pásztó, Baross G. út Amatőr autó- és motorsport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Ifjúságnevelés keretében a fenti sportágak népszerűsítése, érdeklődés felkeltése, az ifjúság biztonságos közlekedésre nevelése. Cross- és versenyautók építése, bérbeadása. Múzeum-téri Óvodáért Alapítvány /közhasznú / Tóth Tünde 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed A pásztói Múzeum téri óvoda álló- és forgó eszközállományának bővítése, korszerűsítése. Kirándulások, kulturális és sportrendezvények szervezése az óvoda gyermekei részére. A gyermekek részére játékok fejlesztő eszközök bővítése. Muzsikál az Erdő Alapítvány /közhasznú/ Szabó Lajos 3060 Pásztó, Tari utca A környezettudatos környezeti kultúra terjesztése, a zenei kultúra és egyéb művészeti ágak népszerűsítése, az erdő és a természet védelme. Az ember-erdő kapcsolat megismertetése és alakítása az erdő és a zene segítségével a bioszféra megőrzése érdekében.

15 Muzslai Üdülő Tulajdonosok Egyesülete Csoór József 3060 Pásztó, Pf Muzslai Üdülőtelep Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete (végelszámolás alatt) Parádi György 3060 Pásztó, Nefelejcs u nincs bejegyezve Nemzeti Kör Pásztóért Kádárkuti József 3060 Pásztó, Damjanich út nincs bejegyezve Nők Civilben Egyesület Huczekné Rétvári Mónika 3060 Pásztó, Régi vásártér út Az egyesület célja a Muzslai üdülő-övezet környezetvédelmének, idegenforgalmának, közterületek fejlesztésének (utak, járdák, parkok) támogatása. A Pásztói Önkormányzattal és az üdülő-övezetben levő egyéb szervezetekkel együttműködés szervezése és segítése. Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub Pintér László 3060 Pásztó, Régi vásártér út Szabadidős, amatőr és versenysportot folytató, vagy a természet- és környezetvédelem iránt érdeklődő és tenni akaró, vagy ezeket pártoló személyek szervezetbe tömörítése. Sportesemények szervezése, lebonyolítása. Közösségfejlesztés, oktatás, képzés, önkéntesek foglalkoztatása. Természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása. Hátrányos helyzetű csoportok integrációjának elősegítése, érdekképviselete, szociális ellátása, esélyegyenlőségének javítása. Egészséges életmódra nevelés, életminőséget javító és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása kiemelten a drog, dohányzás és alkoholfogyasztás területén. Kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel. Operation Friendship Hungary Bencsik Imre 3060 Pásztó, Rákóczi. út Az Operation Friendship International nemzetközi ifjúsági szervezet működési szabályzatának megfelelően nemzetközi cserekapcsolatok segítségével támogatja az emberek közötti barátságot és megértést, egymás elfogadását, a fiatalok és felnőttek közötti együttműködést. Vezetésre és kezdeményezésre bátorítja a fiatalokat, megismerteti a résztvevőkkel a tagországok szociális, oktatási, vallási és világi örökségét.

16 Ózon Sportrepülő Egyesület Édes Imre 3060 Pásztó-Hasznos, 094/4. hrsz A repülés és az ejtőernyőzés feltételeinek biztosítása és népszerűsítése, kiemelten az ifjúság körében. Részvétel a Magyar Légierő utánpótlás biztosításában. A hátrányos helyzetű fiatalok segítése különböző programok, légi rendezvények szervezésével, szabadidős tevékenységgel összefüggő rendezvények szervezése. Részvétel a magyar honvédelem ejtőernyős utánpótlásának biztosításában, ejtőernyős előképzésében. Hozzájárulni azokhoz a törekvésekhez, melyek a társadalom, különös tekintettel a fiatalság hazafias és honvédelmi szellemben való nevelésére, a repülő hagyományok ápolására és meglévő történelmi értékek megőrzésére irányulnak. Az ifjúság egészséges életmódra nevelése a repülősport eszközeivel. Az egyesületi tagok érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak. Sportjellegű kapcsolatok kiépítése bel- és külföldi szervezetekkel. Az egyesület népszerűsítése a tagok hazai és külföldi nemzetközi versenyeken való szerepeltetésével. Testvérkapcsolatok kialakítása a szomszédos és az uniós országok repülő társadalmaival. Az európai uniós szabályozók és irányelvek alkalmazása a légi sportokra vonatkozóan. ÖRDÖGSZEKÉR ALAPíTVÁNY (közhasznú) Tomory Gergely 3060 Pásztó, Kazinczy út Kulturális tevékenységet végző gyermek és felnőtt közösségek létrehozása, megóvása, támogatása. Elsősorban a néptánc, de a táncművészet különböző szakirányait (klasszikus és modern balett, modern tánc, showtánc, társastánc, stb.) felvállaló gyermek és felnőtt amatőr közösségek hagyományőrző és művészeti tevékenység támogatása, e körben a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

17 Pásztó és Térsége Gazdakör Dudás János 3060 Pásztó, Kövicses út A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a piacképes termékeke előállításának segítése, a termeltetés és a termékértékesítés szervezése, a gép és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány Bodrogi István 3060 Pásztó, Kölcsey út nincs bejegyezve Pásztó és Vidéke Ipartestület Herczeg Ferencné 3060 Pásztó, Nagymező út nincs bejegyezve Pásztó Kollégiumáért Alapítvány Dr. Kovács Bertalan 3060 Pásztó, Rákóczi út nincs bejegyezve Pásztó Város Fejlesztéséért Alapítvány Dr. Dobrovoczky István 3060 Pásztó, Kölcsey út nincs bejegyezve Pásztói Asztalitenisz Club Bencsik Imre 3060 Pásztó, Csohány Kálmán út A rendszeres asztalitenisz sportolás és versenyzés biztosítása, tagjainak sportemberhez méltó nevelése. Célja, hogy a sportszerető közönséget, különösképpen a fiatalokat asztalitenisz sporttal megismertesse elsődlegesen Pásztón és annak környékén. Az egyesület törekszik arra, hogy az asztalitenisz területén nyújtott magas szintű és eredményes tevékenységével kiszolgálja a közönséget. Pásztói Életesély Alapítvány Dombos Jenő 3060 Pásztó, Rákóczi út A Pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium általános gimnáziumi tagozatán folyó oktatás és képzés tartalmi megújulása érdekében tárgyi feltételek megteremtése. Pedagógiai programok támogatása, amelyek célul tűzik ki a számítástechnikai eszközök alkalmazására, idegennyelvre vonatkozó képzést. Ezen célok eléréséhez szükséges eljárások, szervezeti keretek kimunkálásának elősegítése, jelentős alkotó-szervező-oktató-nevelő képző tevékenység segítése, anyagi elismerése felnőttek és gyermekek körében egyaránt, valamint a rászoruló diákok tanulmányi költségeihez való hozzájárulás.

18 Pásztói Futball Club Palaticzki János 3060 Pásztó, Hajós A. utca nincs bejegyezve Pásztói Kézilabda Club Domonkos Alajos 3060 Pásztó, Nagymező út Tagjainak szabadidős sporttevékenységének tervezése, irányítása, sporttanfolyamok és sporttáborok szervezése, az egyesület szakági szövetséghez igazolt tagjainak bajnokságban való szerepeltetése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, továbbá állami és társadalmi erőforrások szervezése. Pásztói Kórházért Közalapítvány Dr. Boczek Tibor 3060 Pásztó, Kölcsey F. út nincs bejegyezve Pásztói Labdarúgósportért Alapítvány Horváth István 3060 Pásztó, Magyar út Elsősorban a városi labdarúgósport fejlesztése. Ezen belül az egyesület tagjainak szabadidős sporttevékenységének megszervezése, irányítása; az egyesület szakági szövetséghez igazolt tagjainak bajnokságban való szerepeltetése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, sporttanfolyamok és sporttáborok szervezése; a fenti célok megvalósításához szükséges anyagi és szellemi feltételek megteremtése. Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Tóth Lászlóné 3060 Pásztó, Gábor Á u Kulturális, művészeti egyesület, célja a néptánckultúra megismertetése, a hagyományok felkutatása, néptánchoz kapcsolódó népszokások gyűjtése, a Muzsla Néptáncegyüttes utánpótlásának biztosítása, a képzéshez szükséges feltételek megteremtése, fiatalok bevonása a néptánc és az ezzel kapcsolatos hagyományok művelésébe, megőrzésébe. Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság Csoór József 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út (közhasznú) Tűzoltás és műszaki mentés hatékony biztosítása a vonulási területén. Közreműködés az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzesetek és egyéb káresemények megelőzésében. Pásztói ÖTE Sisák Imre 3060 Pásztó, Kölcsey u Tűzvédelem.

19 Pásztói Polgárőrség (közhasznú) Berkes József 3060 Pásztó, Deák Ferenc út Pásztói Sakk Egyesület Tódor Sándor 3060 Pásztó, Szondi György utca Közrend, közbiztonság védelme, balesetek, bűncselekmények, katasztrófa megelőzése, elhárítása. Szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, segédletek készítése, lakosság és hatóságok közötti bizalom és együttműködés erősítése, együttműködés városi civil szervezetekkel, stb. Az egyesület elsődlegesen a sakk és más táblajátékok minél szélesebb körű társadalmi népszerűsítését hivatott szolgálni. Szervezett keretek között minél több helyen, de elsősorban óvodákban, különböző szintű iskolákban, oktatás nyújtása, szakkörök tartása. Ingyenes és nyilvános szakfoglalkoztatás szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése a tehetségkutatás és tehetségfejlesztés érdekében. Pásztó területén olyan közösségi tér létrehozása, és folyamatos felügyelete, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt. Városi, regionális és országos versenyek szervezése, így pl. a Nógrád Megyei Sakkszövetséggel közösen a Nógrád-Heves Megyei Sakk Ifjúsági és Felnőtt Csapatbajnokságot, Pásztó Város Sakk Csapatbajnokságát, Pásztó Város Korcsoportos Egyéni és Csapatversenyeit. Havonta nyílt országos sakkverseny szervezése különböző helyeken. Igény szerint más táblás logikai játékok versenyének szervezése. Kiemelt cél a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sportolási lehetőséghez juttatása. Sakkterápiás foglalkozások nyújtása, elsősorban látássérült, hallássérült, mozgássérült és autista gyermekek és felnőttek részére abból a célból, hogy egyenlő felekként mérkőzhessenek meg a bajnokságokon a nem sérült játékosokkal. Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása. A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása. Pásztói SE Baráti Kör Egyesület Hidvégi Ernő 3060 Pásztó, 1990 nincs bejegyezve

20 Pásztói Shotokan Karate Klub Verebélyi József 3060 Pásztó, Fő út Az egyesület célja, hogy Pásztó és vonzáskörzetében minél többen vegyenek részt a sportolással egybekötött egészséges életmód kialakításában, szabadidős testedzéssel alakítsák egészséges életmódjukat, a versenysport keretein belül igazolt versenyeket szervezhessenek, a község minden lakója, intézmények, iskolása igénybe vehesse a sportegyesület sporteszközeit, a sportolás lehetőségét. Pásztói Sportegyesület Nagy Béla 3060 Pásztó, Hajós A. utca nincs bejegyezve Pásztói Sport Klub Tóth Sándor 3060 Pásztó, Hajós A. utca Pásztó és vonzáskörzetében a község minden lakója, intézménye, iskolája igénybe vehesse a sportegyesület sporteszközeit, a sportolás lehetőségét. Versenysport keretein belül igazolt versenyeket szervezzenek, szabadidős testedzéssel alakítsák egészséges életmódjukat. Pásztói Strandért Alapítvány Gedeon György 3060 Pásztó, Kölcsey út Elsősorban a városban található strandfürdő fejlesztése, ezen túlmenően minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a város szellemi, kulturális, anyagi fejlődését elősegíti. Pásztói Szabadidő Sportegyesület Bakallár Tamás 3060 Pásztó, Fő. út nincs bejegyezve Pásztói Tájékozódási Futó és Szabadidősport Becsó Károly Egyesület 3060 Pásztó, Gárdonyi út nincs bejegyezve Pásztói Templomért Alapítvány Konrád István 3060 Pásztó, Múzeum tér Pásztói Katolikus Egyházközség szellemi és karitatív tevékenységének erősítése. Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club Juhász István 3060 Pásztó, Fő út A tehetséges gyermekek felkutatása, kiválasztása, taníttatása, nevelése az életkori sajátosságoknak megfelelő képzéssel, Pásztó és kistérsége utánpótlásának biztosítása. Sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, közösségfejlesztés és egészséges életmódra nevelés. Környezettudatos magatartás kialakításának segítése. Pásztó Városi Lövészklub Belák Ödön 3060 Pásztó, Fő út nincs bejegyezve

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3.

CIVIL FÓRUM. Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. CIVIL FÓRUM Jogszabályok a civil szervezetek életében. Kötelezettségek a működés során. 2015.február 9. helyett, március 3. 2015.február 9. Pakod Mit jelent a közhasznúság a törvény szerint? Érdemese-e

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára

J A V A S L A T. Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSRÉSZEK ÉS CIVIL KAPCSOLATOK TANÁCSNOKA PÁSZTÓ Száma: 1-102/2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel J A V A S L A T Pásztó településnév használatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8701 Marcali, Rákóczi utca 11., Telefon: 85/501-000 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 2177/4/2015. Ügyintéző: Németh Ildikó 6. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S közművelődési megállapodás kötéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az NMI Művelődési

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

2014. május 29-i rendes ülésére

2014. május 29-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2008. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya

A civil szervezetek és jogi környezetük. Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya A civil szervezetek és jogi környezetük Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (XI. 1.) rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Tiszatenyő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 15-i ülésén 49/2010. /II. 15./ a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 49/2010. /II. 15./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 26181/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben