J A V A S L A T. Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J A V A S L A T. Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára"

Átírás

1 PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSRÉSZEK ÉS CIVIL KAPCSOLATOK TANÁCSNOKA PÁSZTÓ Száma: 1-102/2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel J A V A S L A T Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára Készült: a képviselő-testület júniusi ülésére Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix településrészek és civil kapcsolatok tanácsnoka Az előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság Az előterjesztést előkészítette: Gömbiczné Kanyó Beatrix településrészek és civil kapcsolatok tanácsnoka Sándor Balázs ügyintéző Vargáné Markó Éva ügykezelő 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 356/2010. (XII. 15.) sz. határozatával döntött annak felülvizsgálatáról, hogy a Pásztó településnevet használó szervezetek rendelkeznek-e a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatával a névhasználatot illetően, valamint méltó módon szolgálják-e Pásztó város érdekeit. A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy az 1. sz. mellékletben feltüntetett szervezetek, esetlegesen események rendelkeznek Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában tett hozzájáruló nyilatkozattal a Pásztó településnév vonatkozásában. A hozzájáruló nyilatkozatok közül az alábbi határozatok tekintetében a következőket állapítottuk meg: 30/1996. (III. 12.) a Pásztó-Hasznos Futball Club már nem ebben a formában létezik, így nyilván a településnevet sem használja. 53/1997. (V. 30.) Mátrakeresztes Víziközmű Társulat megszűnt, elnevezését törölték. 196/2000. (X. 9.) Pásztó Város Víziközmű Társulat elszámolás alatt áll, elnevezését törölték. 261/2000. (XII. 28.) Pásztó Városerdő Erdőbirtokossági Társulat végelszámolás alatt áll. 151/2001. (IX. 11.) a Pásztói Öntöde elnevezést a cégnyilvántartásból törölték. 38/2002. (II. 26.) Pásztó Túrázója cím elnyeréséért folyó verseny során a településnév használatot csak a évre kérelmezték, a névhasználati jogosultság ennek alapján megszűnt. A PSZSE elnöke azonban 2011-ben újabb kérelemmel fordult a képviselőtestülethez és 29/2011. (I. 27.) sz. határozatával immár határozatlan időre engedélyezte a névhasználatot. 280/2003. (XII. 11.) Pásztói Kosárlabda Klub néven sportegyesület nem működik, a kosarasok PSZSE-Green Devils néven szerepelnek a megyei bajnokságban. A Pásztói Szabadidő Sportegyesület településnév használati engedélyt azonban nem kért. 98/2009. (III. 26.) a Váci Egyházmegye részére Pásztó város nevének használatát egyszeri alkalomra engedélyezte a képviselő-testület (Városmisszió Pásztó). Az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezeteken kívül számos esetben megállapítható a településnév használatra vonatkozó engedély hiánya. Ez többek között arra vezethető vissza, hogy 1995-öt megelőzően nem volt egységes a bírósági gyakorlat egy adott szervezet elnevezése és nyilvántartásba vétele tekintetében. Az előterjesztés 2. sz. mellékleteként azokat az alapítványokat tüntettük fel, amelyek elnevezésében szerepel a Pásztó településnév. Az 1. sz. melléklettel összevetve látható, hogy ezek egyike sem kért a névhasználat iránt engedélyt. 2

3 Az előterjesztés 3. sz. melléklete a Pásztó, Pásztói elnevezést magában foglaló társadalmi szervezeteket listázza, melyek szintén nem rendelkeznek a képviselő-testület engedélyével a településnév használatot illetően. E két táblázat csak azokat a szervezetek foglalja magában, amelyek elnevezésükben a Pásztó településnevet a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozata, engedélye nélkül használják. A fenti mellékletekben felsoroltakon kívül több szervezet, egyesület, alapítvány ismert, amely a Pásztó településnevet használja, de engedélyezési kérelmet nem nyújtott be: Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport, Pásztói Civil Fórum, Pásztói Életesély a Jövő Postásaiért, Pásztói Fotográfusok Köre, Polgári Kör Pásztóért, Rákóczi Szövetség Pásztói Csoportja. Ezeket a szervezeteket a 4. sz. mellékletben megjelöltük. A 4. sz. melléklet a Nógrád Megyei Cégbíróság által megküldött adatbázis alapján lett összeállítva, ez a pásztói civil és társadalmi szervezeteket listázza. A településnév használatával összefüggésben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. tartalmaz rendelkezést. Az említett jogszabály 4. (5) bekezdése szerint olyan elnevezést, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni. Megállapítható, hogy egyes városnak, településnek fűződhet jogi érdeke nevének használatához. Nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen mellett kívánják használni. Ebből következik, hogy a város nevének használatához, ha a település önkormányzata úgy döntött, hozzájárulása szükséges. Ezt a következtetést vonhatjuk le az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 7. -ának (1) bekezdéséből is, vagyis az érdekelt jogi személy (Pásztó Városi Önkormányzat) hozzájárulásával lehet az egyesület nevében a jogi személyre utalni (kiterjesztően értelmezve a településnevet használni). Joggal várható el tehát, hogy amely szervezet Pásztó város nevét elnevezésében használni kívánja, úgy a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatát kérje ehhez. Ugyanígy elvárható, hogy a város nevét használó szervezetek üket úgy végezzék, hogy a város érdekeit előre vigyék. Határozati javaslat: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó településnév használata tárgyában a következő döntést hozta: 1. A Pásztó településnév használatáról szóló rendelet hatálybalépését (2011. július 1.) követő 30 napon belül valamennyi, a település nevét engedély nélkül használó, a rendelet 2. (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervezet a településnév használata iránt engedély kiadása iránti kérelmet nyújtson be. 2. A Képviselő-testület engedély iránti kérelem hiányában, vagy a kérelem elutasítása esetén a Pásztó településnév használatát megtilthatja. 3

4 Határidő: rendelet szerint Felelős: engedélyező szerv, illetve elnöke 3. Azon szervezetek tekintetében, melyek a Pásztó településnevet engedély nélkül használják és civil pályázatot nyújtanak be, az engedély hiánya kizáró okként minősül a pályázat elbírálásánál január 1-től. Határidő: értelemszerűen Felelős: településrészi és civil kapcsolatok tanácsnoka Pásztó, június 17. A határozati javaslat törvényes! Gömbiczné Kanyó Beatrix településrészek és civil kapcsolatok tanácsnoka Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 4

5 1. sz. melléklet Pásztó településnév használata tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok 41/1991. (IV. 16.) Pásztó Város Fejlesztéséért 72/1993. (VIII. 17.) Pásztói Tüzép Kft. 82/1993. (X. 5.) Pásztó Kórházért 193/1995. (XI. 7.) TIT Városi Egyesülete 30/1996. (III. 12.) Pásztó-Hasznos Futball Club és Pásztói Kézilabda Club 59/1996. (IV. 29.) Pásztói Tájékozódási Futó és Szabadidő Egyesület 14/1997. (II. 18.) Városi TV 53/1997. (V. 30.) Mátrakeresztes Település Víziközmű Társulat 59/1997. (VI. 13.) Pásztói Önkéntes Tűzoltóság (köztestület) és Pásztói ÖTE 196/2000. (X. 9.) Pásztó Város Víziközmű 261/2000. (XII. 28.) Pásztó Városerdő Erdőbirtokosság 69/2001. (V. 3.) Shotokan Karate Klub 151/2001. (IX. 11.) Pásztói Öntöde 198/2001. (X. 30.) Pásztói Polgárőrség 38/2002. (II. 26.) Pásztó Túrázója 51/2002. (III. 19.) Gyógyír Patika 93/2002. (V. 28.) Korona Gyógyszertár 27/2003. (II. 27.) Asztalitenisz Club 237/2003. (XI. 6.) Pásztói Sport Klub 280/2003. (XII. 11.) Pásztói Kosárlabda Klub 155/2005.(VII. 26.) Pásztó Pláza 123/2006. (VI. 2.) Pásztói Ifjúsági Klub 129/2007. (V. 30.) - Fallós Kft. 152/2007. (VI. 27.) Pásztói Ismeretterjesztői Díj 275/2007. (XI. 12.) Pásztó Inveszt Kft. 102/2008. (IV. 18.) Pásztói Íjász Egyesület 98/2009. (III. 26.) Városmisszió Pásztó 29/2011. (I. 27.) Pásztó Túrázója 5

6 Nyilvántartási szám ok nyilvántartási adatai január 17. Név Székhely Célja Cél szerinti besorolás Közhaszn. fokozat Képviselő neve, lakóhelye Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte 6 Pásztói Templomért () Múzeum tér 2. Pásztói Katolikus Egyházközség szellemi és karitatív ének erősítése Konrád István Múzeum tér 2. Pk.6 /1996/2, Csohány Baráti Kör Pásztó Kulturájáért Rákóczi u. 1. Csohány Kálmán Pásztó, Klapka köz 7. szám alatti szülőházának felújítási, felszerelési költségeinek megteremtése. Működőképes grafikai alkotóműhely felszerelése, 2 fő fogadására alkalmas szálláshely kialakítása. A körülmények megteremtése után folyamatosan biztosítani a működéshez szükséges anyagi alapot, támogatni az alkotóház munkáját. kulturális Shah Gabriella Múzeum tér 5. Pk.37 /1993/2, Tehetséges Pásztói Gyermekekért () 45 Pásztói Életesély ( szerv.) Nagymező u. 36. Rákóczi u. 1. A Pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium általános gimnáziumi tagozatán folyó oktatás és képzés tartalmi megújulása érdekében tárgyi feltételek megteremtése. Pedagógiai programo támogatása, amelyek célul tűzik ki a számtech. eszközök alkalmazására, idegennyelvre vonatkozó képzést. Ezen célok eléréséhez szükséges eljárások, szervezeti keretek kimunkálásának elősegítése, jelentős alkotó-szervező-nevelő képző segítése, anyagi elismerése felnőttek és gyermekek körében egyaránt, valamint a rászoruló diákok tanulmányi költségeihez való hozzájárulás Dr. Gajdics Gábor Vasút u. 3. Dombos Jenő József A. u. 24. Pk.13 /1991/2, Pk.60006/1997/2, oldal, összesen: 2

7 Nyilvántartási szám 2 A Pásztói Francia Magyar Kéttannyelvű Képzésért Név Székhely Célja Cél szerinti besorolás Rákóczi u. 1. Közhaszn. fokozat kiemelkedően Képviselő neve, lakóhelye Scheili László Zoltánné Hősök u. 21. Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte Pk.70 /1992/2, Pásztó Kollégiumáért () 31 A mindennapi testnevelésért és a diáksportért Pásztói () 78 Pásztói Strandért Rákóczi u. 5. Nagymező u. 36. Kölcsey u. 35. Elsősorban a városban található strandfürdő fejlesztése, ezen túlmenően minden olyan kezdeményezés támogatása, amely a város szellemi, kulturális anyagi fejlődését elősegíti Dr. Kovács Bertalan Nagymező u. 70. Szabó Zsolt Nagymező u. 18. III/6. Gedeon György Hársfa u. 5. Pk.81 /1992/2, Pk.32 /1990/2, Pk.60120/2003/1, Pásztói Labdarúgósportért Magyar u. 16. Elsősorban a városi labdarúgósport fejlesztése. Ezen belül az egyesület tagjainak szabadidős sportének megszervezése, irányítása; az egyesület szakági szövetséghez igazolt tagjainak bajnokságban való szerepeltetése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása, sporttanfolyamok és sporttáborok szervezése; a fenti célok megvalósításához szükséges anyagi és szellemi feltételek megteremtése. sport Horváth István 3060 Magyar u. 16. Pk.60033/2006/2/I, oldal, összesen: 2

8 Nyilvántartási szám 10 Fiatalok Ifjúsága Pásztóért 75 Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 60 Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete 47 Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club Név Székhely Célja Cél szerinti besorolás Sport u. 8. Gábor Á. u. 4. Kölcsey F.u. 16. Fő u. 12. Társadalmi szervezetek nyilvántartási adatai január 17. A pásztói fiatalokigényeinek megfelelően kulturális, művelődési, szabadidős ek biztosítása. Közös feladatvállalásokkal a pásztói ifjúsági korosztály összefogása, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, közösséghez tartozásuk eősítése. Kulturális, művészeti egyesület, célja a néptánckultúra megismertetése, a hagyományok felkutatása, néptánchoz kapcsolódó népszokások gyűjtése, a Muzsla Néptáncegyüttes utánpótlásának biztosítása, a képzéshez szükséges feltételek megteremtése, fiatalok bevonása a néptánc és az ezzel kapcsolatos hagyományok művelésébe, megőrzésébe. A kistérség társadalmi, kulturális és gazdasági felzárkóztatása hátrányos helyzetének csökkentése, esélyegyenlőség megteremtésének segítése. A tehetséges gyermekek felkutatása, kiválasztása, taníttatása, nevelése az életkori sajátosságoknak megfelelő képzéssel Pásztó és kistérsége utánpótlásának biztosítása. Sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, közösségfejlesztés és egészséges életmódra nevelés. Környezettudatos magatartás kialakításának segítése kulturális kulturális településfejlesztési Közhaszn. fokozat kiemelkedően Képviselő neve, lakóhelye Kálmánfi Lénárd Sport u. 8. Tóth Lászlóné Gábor Á. u. 4. Sulyok Gyuláné 3073 Tar, Madách u. 4. Juhász István Vörösmarty u. 18. Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte Pk.60021/2003/1, Pk.60087/1999/1, Pk.60073/2003/2, Pk.60094/2003/1, oldal, összesen: 2

9 Nyilvántartási szám 70 Nemzeti Kör Pásztóért 27 Pásztói Szabadidő Sportegyesület 332 Pásztói SE Baráti Kör Egyesület 63 Pásztói Sakk Egyesület 283 Pásztói Bérkilövő Vadásztársaság 403 Pásztó és Vidéke Ipartestület Név Székhely Célja Cél szerinti besorolás Damjanich u.28. Fő u. 82. politikai sport 3060 Pásztó sport Kishegy u Hollókő, Kossuth u. 61. Nagymező u. 2. Sportegyesület célja a rendszeres ismeret- sport terjesztés, a sakk népszerűsítése, oktatása főként fiataloknak, a versenyeztetés feltételeinek megteremtése. Elősegíti működési területén az oktatási itézmények tanulóinak és a lakossági testnevelési és sportet. vadászat Közhaszn. fokozat Képviselő neve, lakóhelye Kádárkuti József Damjanich u.28. Illés Rudolf Kishegy sétány 7. Hidvégi Ernő Hajós Alfréd u. 1. Tóth József Kishegy u. 11. Tarnóczi Lajos 3176 Hollókő, Kossuth u.61. Herczeg Ferencné elnök Attila u. 5. Tóth Tiborné ügyvezető titkár Kölcsey u.10. Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte Pk.60080/1998/2/I, Pk.60041/1992/2, Pk.60322/1990/2, Pk.60072/1998/1, Pk.60283/1989/2, Pk.60415/1990/2, Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete Nefelejcs u.5. Parádi György Nefelejcs u.5. Pk.60052/1995/2, oldal, összesen: 2

10 a szervezet elnevezése székhelye i.sz. levelezési cím a szervezet vezetője 81.sz. RB. Cserkészcsapat x Deák Ferenc út 2. Márton Mónika Ágasvár Néptánc Együttesért Pásztó 3060 Rákóczi u. 1 Horváth István Apraja Néptánccsoport Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Ágoston Attila Athéné Alkotókör Pásztó 3060 Nagymező u. 3. Szabó Zoltán Balázs Rallye Team x Bélyeggyűjtők Köre x Tar Maczonkai Károly Boldog Élet Klub Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Dr. Bozó Zsuzsanna Bütykölde Klub Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Kárpáti Mónika Csohány Baráti Kör Szurdokpüspöki Perényi Anna Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Pásztó 3060 Rákóczi u. 1 Shah Gabriella Dél Nógrádi Települések Egyesülete x Sulyok Gyuláné Gárdonyi Géza Ált. Isk. Diákönkormányzata Pásztó 3060 Nagymező u.34. Brunda Tiborné Dornyai Sportegyesület Salgótarján 3100 Forgách u. 42 Bodnár Elek Éremgyűjtők x Fészekmeleg x Francia Magyar Kéttannyelvű Képzésért x Pásztó 3060 Rákóczi u. 1. Garabonciás Néptánccsoport Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Ágoston Attila Gárdonyi Géza Diáksport Egyesület Pásztó 3060 Nagymező út 34. Lipták László Gyermekekért Pásztó 3060 Nagymező út 34. Tódorné Nagy Judit Hasznosi Óvodásokért Pásztó 3065 Vár u. 62 Sárik Jánosné Hasznosi Szabadidő Egyesület Hasznos 3065 Alkotmány út 155. Gömbiczné Kanyó Beatrix Hasznosi Templomért x Herkules DSE Pásztó 3060 Nagymező út 36. Sipos Péter HUFEZE Sport Klub Pásztó 3060 Fő u. 82. Zentai József

11 IDEA Információval a drog ellen Közhasznú x Pásztó 3060 Tóth Árpád út 8. Ifjúsági Kulturális Baráti Társaság Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Kárpáti Mónika Kelet Nógrád Ifjúsági és Kulturális Egyesület Pásztó 3060 Kölcsey u. 12.I/3 Dr. Becsó Károly Keresztény Értelmiség Szövetsége Kökényvirág Népdalkör Hasznos 3065 Alkotmány út 155. Illés Istvánné Lépésről lépésre a gyermekekért Pásztó 3060 Múzeum tér 5. Pászti Andrea Barna Tiborné Németh Józsefné Ma a holnapért Pásztó 3060 Nagymező u. 36. Magyar francia belga Baráti Társaság x Magyarok Világszövetsége Pásztó és Körzete Csoport Pásztó 3060 Fő u. 58 Bottyán Zoltán Mátra és Cserhát Turizmusáért Társaság x Mátra Foltvarró Klub x Mátragyöngye Népdalkör Mátrakeresztes 3082 Kékesi út Víg Józsefné Mátrai Hegymászó Klub x Mátrai Lovas Egylet x Pásztó 3060 Kriston Péter Mátrakeresztesi Szabadidő Társaság x Mátraszőlősi Templomért x Mátravidéki Evangélikus Hit és Erkölcs Kulturális x Mátravölgye Nyugdíjas Klub Pásztó 3065 Alkotmány u. 108 Tóth Jánosné MI Színjátszó Csoport Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Dr. Szabó Irén Mikszáth Diák Sport Klub Mikszáthos Öregdiákok Köre Pásztó 3060 Rákóczi u. 1 Kriston Péter

12 Mindennapi Testnevelésért és Diáksportért x Pásztó 3060 Nagymező u. 36 Mozgáskorlátozottak Nógrád megyei Egyesülete Pásztó 3060 Orgona u. 13. Zeke Gáborné Múzeum Téri Óvodáért Pásztó 3060 Cserhát ln 22. Tóth Tünde Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület Pásztó 3060 Gábor Á.u.4. Tóth Lászlóné Nagycsaládosok Pásztói Egyesülete Pásztó 3060 Nefelejcs u. 5. Parádi György Nagymamák Mazsorettcsoportja Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Nagy Józsefné Nemzeti Kör Pásztóért Pásztó 3060 Damjanich u. 28. Kádárkuti József Nők a Szebb Jövőért Egyesület Pásztó 3060 Régi Vásártér u. 26 Huczekné Rétvári Mónika Nyikom Hegyisport és Természetvédő Klub Pásztó 3060 Régi Vásártér u. 28 Sándor István Operation Friendship Hungary Pásztó 3060 Rákóczi u. 1 Bencsik Imre Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztó Városi Szervezete Pásztó 3060 Kölcsey F. u. 16 Molnár István Öregfiúk Labdarúgó Csapat x Őszirózsa Nyugdíjas Klub Pásztó 3060 Deák F. u. 14 Nagy Józsefné Palánta Színjátszó Kör x Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi x Pásztó 3060 Fő u. Pásztó Kollégiumáért x Pásztói Asztalitenisz Club Pásztó 3060 Csohány K. út 7. Bencsik Imre Pásztói Birkózó és Szabadidő Sportjáért x Pásztói Civil Fórum x Pásztói Életesély a Jövő Postásaiért x

13 Pásztói Életesély x Pásztói Fotográfusok Köre x Pásztói Ifjúsági Klub Pásztó 3060 Deák F. u. 14. Kárpáti Mónika Pásztói Íjász Egyesület Pásztó 3060 Fő u. 113 Pásztói Kézilabda Club Pásztó 3060 Nagymező u. 36 Mészáros Sándor Pásztói Kórházért Közalapítvány Pásztói Labdarúgósportért Pásztói Sakk Egyesület Pásztó 3060 Kishegy u. 11. Tóth József Pásztói Shotokane Karate Klub Pásztó 3060 Fő u. 35 Verebélyi József Lőrik Csaba Pásztói Sport Klub Pásztó 3060 Hajós A. út 1. Hegedűs László Pásztói Szabadidő Sportegyesület Pásztó 3060 Fő út 82. Illés Rudolf Szent Lőrinc Templom Kórusa Pásztó 3060 Múzeum tér 2. Dr. Gajdics Gábor Pásztói Templomért (Evangélikus Gyülekezet) Táborszki Jánosné Pásztói Templomért Pásztó 3060 Múzeum tér 2. Konrád István Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club Pásztó 3060 Fő u. 12 Juhász István Polgári Kör Pásztóért Pásztói Polgárőrség Pásztó 3060 Nagymező u.3. Berkes József Postagalamb Sportegyesület x Rádióklub x Rákóczi Szövetség Pásztói Csoportja Pásztó 3060 Fő u.58. Bottyán Zoltán Rozmaring Népdalkör Pásztó 3060 Deák F.u.14. Bacsa Sándorné Sodrásban Közhasznú Pásztó 3060 Fenes Lajosné Százszorszép Óvodásokért Pásztó 3060 Madách u.22. Sisákné Tóth Gabriella Szeressük egymást gyerekek! Nyugdíjas Klub Mátrakeresztes 3082 Kékesi u. 82 Nyíresi Bertalan

14 Pásztói Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület Pásztó 3060 Gárdonyi G.u.5. Dr. Becsó Károly Tartalékos Katonák Egyesülete x Tehetséges Pásztói Gyermekekért Pásztó 3060 Nagymező u.36. Dr. Gajdics Gábor T ESZ TIT Pásztó Városi Egyesülete Pásztó 3060 Nagymező u. 11. Tóth Imréné igazgató Bagyin Pál elnök Vállalkozók Klubja Pásztó 3060 Fő u. 37. Krämer László Városvédő Egyesület Pásztó 3060 Mátyás kir.u.14 Kriston Péter

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 J A VA S L A T

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 J A VA S L A T PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-449 ; *460-753 ; *460-155/112 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-158/2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 29-i ülésén 182/2010. /VI. 29./ számon a következő határozatot hozta: PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 182/2010. /VI. 29./ SZÁMÚ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Pásztó településnév használatának felülvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokról J A V A S L A T

T Á J É K O Z T A T Ó. a Pásztó településnév használatának felülvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokról J A V A S L A T PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSRÉSZEK ÉS CIVIL KAPCSOLATOK TANÁCSNOKA PÁSZTÓ Száma: 1-157/2011. Az első döntés meghozatala egyszerű, a második döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Pásztó

Részletesebben

Hogyan válasszunk? Városi területek rehabilitációja. Bemutatkozott az Athéne Alkotó Kör

Hogyan válasszunk? Városi területek rehabilitációja. Bemutatkozott az Athéne Alkotó Kör 2006. szeptember * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVII. évfolyam 9. szám Képviselô testületi ülés Városi területek rehabilitációja Az önkormányzat képviselô-testülete szeptember 7-én rendezett ülésén elsôként

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-159 /2012. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! javaslat a civil ek 2012.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2010 2014. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2014 1 A karcagi REWE raktárbázis Magyarországi projekttalálkozó hét ország szakembereinek részvételével. Házigazdák a Madarász Imre

Részletesebben

- 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája

- 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája - 1 - Szentes Város Önkormányzata civil stratégiája - 2 - Bevezető Szentes Város Önkormányzata és a városban működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló alapvető szerepet játszhat a régió szintű gazdasági-társadalmi

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza:

171/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: A képviselő-testület 2014. május 29-i zárt ülésén hozott döntések: 164/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Ácsné Fehér Klára pályázót megbízza 2014. augusztus 1-tõl 2019. július 31-ig a Kiskunhalasi

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának

Részletesebben

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL KONCEPCIÓJA Elfogadva Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2011.(VI.27.) Kt. határozatával 1 ZIRC VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA I. BEVEZETŐ Zirc Városi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 112/2014. (IV.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1/1.)Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 1/2.)Az önkormányzat 2013. évi zárszámadása 1/3.)Az önkormányzat

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 188. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről. Az ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti nagyterme, 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Jelen

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe. 2010. február

Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe. 2010. február Szarvas Város Önkormányzatának partnertérképe 2010. február Szarvas Város Önkormányzatainak potenciális partnerei Helyi vállalkozások Szarvas Város Önkormányzata számára a lehetséges vállalati partnerek

Részletesebben

Hétpettyes és Pitypang: Megújultak az óvodák

Hétpettyes és Pitypang: Megújultak az óvodák 2014. szeptember XXV. évfolyam 7. szám Óvodások műsora a hasznosi óvoda udvarán és a vendégek Fotó: Faragó Zoltán Hétpettyes és Pitypang: Megújultak az óvodák Jó a hír, jó a hír állt a Hétpettyes és a

Részletesebben

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

A társadalmi szervezetek helye, szerepe. Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban 1 Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék A társadalmi szervezetek helye, szerepe Szajol község életében, különös tekintettel a rendszerváltás utáni időszakban

Részletesebben

J] 1. szám ú előterjesztés

J] 1. szám ú előterjesztés J] 1. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról

Részletesebben

Karácsony üzenete. 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám

Karácsony üzenete. 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám 2006. december * V Á R O S P O L I T I K A I T Á J É K O Z T A T Ó * XVII. év fo lyam 12. szám A természet megviccel minket, embereket, hiszen ha nem tudnánk, hogy december havában vagyunk nyugodtan gondolhatnánk

Részletesebben