VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. sz.) intézményi azonosító: Fl statisztikai számjel: adószám: számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár bankszámlaszám: képviselők neve és tisztsége: Prof. Dr. Paragh György egyetemi tanár, centrumelnök Kecskés Gábor, gazdasági igazgató mint Megrendelő, másrészről a EU-CONSUL T Innovációs Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság (3534 Miskolc, Kandó Kálmán u. 16. sz.) adószám: cégjegyzékszám: számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt. számlaszám: melynek képviselője: Sztrapkó Zsolt mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint: (Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. 1. Előzmények 1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) harmadik rész IV. fejezet 251. (2) bek. szerint egyszerű közbeszerzési eljárást indított "A Debreceni Egyetem felhívásában részletezett DE OEC Miskolc-Tapolcai Szak- és Továbbképző Központ üzemeltetési feladatainak ellátása" tárgyú beszerzésére az alábbi ajánlattételi lehetőséggel: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum vagyonkezelésében lévő Miskolc- Tapolcai Szak- és Továbbképző Központ üzemeltetési feladatok ellátása az ajánlattételi felhívásban részletezettek szerint, vendégéjszakák száma 350db/év, vendégek száma 120fő jév A megadott mennyiségektől + 30%-os mennyiségi eltérés lehetséges. Mennyiségi eltérés esetén az ár az eltérés mértékéhez igazodva arányosan változik. 2. Megrendelő a szerződés tárgyával kapcsolatos követelményeket az Ajánlattételi felhívás ban határozta meg.

2 3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a szolgáltatás teljesítésére, mint nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja. II. A szerződés tárgya 1. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Miskolc-Tapolcai Szakés Továbbképző Központ üzemeltetési feladatok ellátása - továbbiakban Szolgáltatás - az ajánlati felhívásban részletezettek szerint. 2. Az Szolgáltatásnak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1-2. számú mellékleteiben részletezetteknek, így különösen a Megrendelő ajánlattételi felhívásában meghatározott követelményeknek, valamint a Vállalkozó által az ajánlata rnellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, paramétereknek, feltételeknek. Ill. A szerződés időbeli hatálya 1. A szerződés határozott időtartamra a szerződés Felek által történő aláírásának napjától kezdődő hatállyal 48 hónap időtartamra jön létre, február O 1-től január IV. Vállalkozói díj 1. A Szolgáltatások teljesítéséért a Vállalkozó az alábbiakban részletezett díjazásra jogosult: üzemeltetés díj a üzemeltetés díj a / hó ,- Ft + áfa ,- Ft + áfa 2. A Felek közötti pénzügyi teljesítés átutalással történik a Vállalkozónak abejelentett és elvégzett Szolgáltatásokat tartalmazó, a Megrendelőnek a tárgyhót követő hónap 15. napjáig benyújtott, az ajánlat szerinti egységárak alkalmazásával, mellékletekkel havonta elkészített számlája alapján. 3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a kiszámlázott összeget a Szolgáltató számlájára átutalja. 4. A Kbt (3) bek. g) pontja szerinti kifizetés az Art. 36/A (3) bek. hatálya alá tartozik. A Kbt (6) bek. szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízásra vonatkozóan Megrendelő nyilatkozik, hogy a Magyar Államkincstár pénzforgalmi szolgáltatój ánál vezetett számú számlájáról történő teljesítéséhez hozzájárul. 2

3 5. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem megfelelően teljesít, a Megrendelő a pénzügyi kifizetést felfüggesztheti, illetve a szolgáltatás díját visszatarthatja. 6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átutalással kapcsolatos fizetési késedelem esetén vele szemben a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesítheti. V. Felek kötelezettségei V.l. Vállalkozó kötelezettségei 1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban meghatározott feladatokat legjobb tudása szerint, maradéktalanul elvégezni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint jelen szerződés előírásainak megfelelően. 2. Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége ellátásához szükséges gyakorlattal és képesítésekkel, valamint a jelen szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek szabályszerű, jogszerű ellátásához szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik. 3. Vállalkozó saját költségén gondoskodik munkavállalóinak a hatályos munka és balesetvédelmi és egyéb oktatásairól, valamint az Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának megismeréséről. Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályzatokat valamint az Egyetem saját szabályzatát, ami a linken található (Munkavédelmi, Tűzvédelmi szabályzat). 4. A Vállalkozó a szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót, alvállalkozókat vesz igénybe, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 5. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tényről, körülményről értesíteni, amely a jelen szerződés eredményét, vagy kellő időben történő teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Vállalkozó az értesítés elmaradásából származó károkért felel. 6. Vállalkozó köteles a jelen szerződést Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgy a Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a Megrendelő az utasítást fenntartja, úgy az ebből eredő kárért a Vállalkozó nem felel. Amennyiben a Megrendelő utasítása jogszabályt, hatósági előírást, illetőleg vagyont veszélyezteti; abban az esetben a Vállalkozó köteles a teljesítést a Megrendelő írásbeli megerősítése ellenére is megtagadni. V.2. Megrendelő kötelezettségei 1. A Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés időtartama alatt a szerződésben meghatározott területeken az ajánlattételi felhívásban szereplő üzemeltetési szolgáltatást, kizárólag a Vállalkozóval végezteti. 3

4 2. A Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés időtartama alatt felmerülő közüzemi költségeket (víz, gáz, villany) valamint a hulladékszállítás, TV és internet előfizetés költségeit viseli. 3. Megrendelő jogosult a teljesítést bármikor ellenőrizni, azonban az ellenőrzés nem akadályozhatja a Vállalkozót a feladatai teljesítésében. Megállapításaikról, és észrevételeikről jegyzőkönyvet készítenek a szerződő felek. 4. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Vállalkozóval kapcsolatos minden adatot, információt bizalmasan kezel, azokat harmadik személynek át nem adja. Jelen rendelkezés nem terjed ki azon adatokra és információkra, amelyek a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben (2007. évi CLXXXI. tv.) meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. VI. Kötbér 1. Késedelmi kötbér A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Vállalkozó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek: a.) Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett Szolgáltatás szerződéses nettó árára vetítve napi 0,1 %, legfeljebb azonban 12 %. b.) Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelő a hibás Szolgáltatás kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétől az Szolgáltatás kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt a Megrendelő fenti a) pontban meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg. 2. A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogya szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. VII. A Felek által kapcsolattartásra kijelölt személy 1. Vállalkozó az II. pontban leírt feladatra vonatkozó kapcsolattartás ellátására elsődlegesen a VII. b) pontban meghatározott személyt jelöli meg, akinek irányítás a mellett a Vállalkozó munkatársai a jelen szerződést a Megrendelő igényei szerint, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel látják el. A szolgáltatás ellátására vonatkozó utasítások kiadása tekintetében a Megrendelő rendelkezési jogú képviselői a VII. a) pontban meghatározott személyek. 2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésében a Vállalkozó ajánlatában megjelölt személyek is jogosultak és kötelesek eljárni. 4

5 Kapcsolattartó személyek: a) Megrendelő kapcsolattartója: Név: Telefonszám: Fax szám: Mobil: cím: Fekete Gábor, szolgáltatási osztályvezető (52) (52) (30) b) Vállalkozó kapcsolattartója: Név: Telefonszám: Mobil: cím: Sztrapkó Zsolt (46) (30) A Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítéséért felelős szervezeti egysége, vezetője: DE OEC Ol. Szolgáltatási Osztály, Fekete Gábor osztályvezető VIlI. A teljesítés helye: 3519 Miskolc, Görömbölyi út 21. sz. IX. Felelősség 1. Vállalkozó az általa biztosított Szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan keletkeztek. 2. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogya K&H Biztosító Zrt.-nél rendelkezik felelősségbiztosítással. A kötvény száma: Vállalkozó 'kötelezettséget vállal arra, hogy a megfelelő felelősségbiztosítását a szerződés hatálya alatt fenntartja. A felelősségbiztosítás jelen szerződés időtartama alatti megszűnése súlyos szerződésszegésnek minősül. X. Vegyes rendelkezések: 1. Jelen szerződést a szerződő felek csak a Kbt ban fennálló feltételek esetén módosíthatják. A szerződés módosításának írásbeli formában kell történnie. 2. Jelen szerződést rendes felmondás útján megszüntetni nem lehet. 3. Jelen szerződés, bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondás útján, harminc napos felmondási határidővel megszüntethető. l~ 5

6 4. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik - perértéktől függően - a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 5. A jelen szerződés a szerződő felek megegyezését tartalmazza. A szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, az ajánlat, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadó ak. 6. A szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a Megrendelő/Vállalkozó számára vagyoni kárt okozó esetekről, illetve azokról az esetekről vagy eseményekről, amelyek a Megrendelőt/V állalkozót hátrányosan érintik, vagy érinthetik. 7. A felek az egymás részére átadott, vagyegyébként tudomásukra jutott információkat kötelesek titokban tartani és üzleti titokként kezelni, továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az információk nyilvánosságra kerülését eredményeznék. A jelen szerződést, amely négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és 2 melléklettel rendelkezik, a felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint azt akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, melyből 3 példány illeti a Megrendelőt, egy példánya Vállalkozót. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. sz. melléklet: Megrendelő EM-476 számú Ajánlattételi felhívása; 2. sz. melléklet: EU-CONSULT Innovációs Bt. Vállalkozó benyújtott ajánlata. Debrecen, február 01. Megrendelő részéről: GL Kecskés Gábor gazdasági igazgató Vállalkozó részéről: EU-Consult Innovéciós Bt skolc, Kandó K. Il ~d~.~.'zám: 21~ Sztrapkó Zsolt üzletvezető Ellenjegyzem: 6

7 1. számú melléklet "A DE OEC MISKOLC-TAPOLCAI SZAK- ÉS TOV ÁBBKÉPZÖ KÖZPONT ÜZEMELTETÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSA" TÁRGYÚ EM-476 SZÁMÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHíVÁSA 7

8 2. sz. melléklet A VÁLLALKOZÓ EM-476 SZÁMÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA BENYÚJTOTT AJÁNLATA 8

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben