Közszolgálati Szabályzatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közszolgálati Szabályzatáról"

Átírás

1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. Telefon: (22) Fax: (22) MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: Ph/1312/2011. Martonvásár Város Jegyzőjének 3/2011. (III.9.) UTASÍTÁSA Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzatáról szóló jegyzői utasítás módosításáról március 9.

2 Függelék a Polgármesteri Hivatal SzMSz-éhez 3/2011. (III.9.) jegyzői utasítás Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzatáról szóló jegyzői utasítás módosításáról A Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) alapján, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) rendelkezéseinek figyelembe vételével, tekintettel a Ktv. 49/H. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazásra, Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és egyéb jogállású munkavállalói jogviszonya rendezésére jelen utasítást adom ki, a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról (továbbiakban: KSZ) szóló jegyzői utasítás módosításáról. 1.) A KSZ 1.sz.mellékletének helyébe jelen utasítás szerinti melléklet lép. 2.) Jelen utasítás március 10. napján lép hatályba. A folyamatban lévő ügyekben a munkavállalóra nézve kedvezőbb szabályokat kell alkalmazni. Martonvásár, március 9.. Dr Koltai Gábor jegyző

3 Melléklet a 3/2011. (III.9.) jegyzői utasításhoz CAFETÉRIA SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. 1. A cafetéria rendszer célja, alapelvei I.1.1. A cafetéria rendszer célja a munkatársak részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása. I.1.2. A cafetéria rendszer a Képviselő-testület által előre meghatározott éves keretösszegen és jelen szabályzatban meghatározott juttatási formákon belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget. I.1.3. A Hivatalnál foglalkoztatott személyi állományon belül a juttatások a Képviselőtestület által meghatározottak szerint azonos mértékben és módon kerülnek megállapításra, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével. I.1.4. Az egyes cafetéria-juttatásokhoz kapcsolódó közterhek a munkavállaló részére biztosított éves keretösszegbe beleszámítanak. Az utalványok kezelési költsége a munkáltatót terheli. I.1.5. A cafetéria rendszer kialakítása során figyelembe vett jogszabályok: A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) A köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény A prémium évek programról szóló évi CIX. törvény A különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény

4 I. 2. A Cafetéria Szabályzat hatálya I.2.1. A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) személyi hatálya - a 2.2. pontban foglalt kivételekkel - kiterjed Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal): a.) b.) c.) d.) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre és ügykezelőkre, közalkalmazotti jogviszonyban állókra, munkaviszonyban álló munkavállalókra (kivéve a közfoglalkoztatásban részt vevő munkavállalókat) a prémiumévek programban részt vevő munkavégzésre kötelezett munkatársakra (a továbbiakban együtt: munkatárs). I.2.2. Nem jogosult a cafetéria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére a munkatárs: I a szülési szabadság, a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartamára, I napot meghaladó időtartamú, bármilyen jogcímen igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtartamára, I napon túli keresőképtelenség (tartós betegállomány) időtartamára, I ha a munkatárs a munkavégzési kötelezettség alól jogszabály, vagy a munkáltató intézkedése alapján 30 napot meghaladó időtartamban mentesül, ide nem értve a jogviszony megszüntetése esetén a felmentési (felmondási) idő munkavégzési kötelezettséggel nem érintett időtartamát, I tartós külszolgálat időtartamára a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, a Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, valamint más állami képviseleteire kihelyezett köztisztviselő és ügykezelő, I nemzeti szakértői jogviszony és a külföldi tanulmányút időtartamára, valamint a két hónapot meghaladó ösztöndíjas tanulmányút időtartamára. I.2.3. A cafetéria rendszer - a szabályzatban meghatározott feltételekkel - a következő cafetéria-juttatásokat tartalmazza: I hideg - meleg étkezés, I magánszemély javára önkéntes kölcsönös magánnyugdíjpénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás I magánszemély javára önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás, I üdülés támogatása, I kedvezményes vagy ingyenes internethasználat, I iskolakezdési támogatás. I.2.4. A munkatárs a cafetéria rendszeren belüli juttatásokat igény szerint választja ki.

5 I.2.5. A munkatárs a tárgyévben - a 2.2. pontban foglalt eltérésekkel - a fennálló jogviszonya teljes időtartamára jogosult a cafetéria rendszerbe tartozó, általa választott juttatások igénybevételére a II.1.1. pontban meghatározott mértékben. I. 3. Értelmező rendelkezések I.3.1. A szabályzat alkalmazásában: I közszolgálati jogviszony: a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti jogviszony; I munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti jogviszony; I közalkalmazotti jogviszony: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény (a továbbiakban:kjt.) szerinti jogviszony I prémiumévek programban részt vevő munkatárs: a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) hatálya alá tartozó, határozott idejű kinevezéssel rendelkező köztisztviselő, ügykezelő, illetve határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló; I különleges foglalkoztatási állományba helyezett munkatárs: a Péptv. 5. -ának (1) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő, határozott idejű kinevezéssel rendelkező köztisztviselő, ügykezelő. I.3.2. Ahol a szabályzat jogviszonyt említ, azon a 3.1. pontban felsorolt jogviszonyokat kell érteni. I.3.3. A szabályzat rendelkezéseit a Közszolgálati Szabályzattal és az irányadó jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. II. A CAFETÉRIARENDSZERRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK II. 1. A juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása II.1.1. A juttatásokra igénybe vehető éves keretösszeget (a továbbiakban éves keretösszeg) a vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével a Képviselő-testület állapítja meg évente, legkésőbb tárgyév február 15.-éig. A Képviselő-testület a cafetéria-juttatások összegét éves költségvetésében tervezi. II.1.2. A cafetéria-juttatás bruttó keretösszege évben: a.) Ktv. hatálya alatt állók esetében: Ft b.) Kjt. hatálya alatt állók esetében: Ft c.) Mt. hatálya alatt állók esetében: Ft

6 Ezt követően az éves keretösszeg mértékéről a hivatali szervezet vezetője a Képviselő-testület döntése szerint, a nyilatkozatcsomag átadásával egyidejűleg, tárgyév február 20. napjáig tájékoztatást ad a munkavállalóknak. II.1.3. Az éves keretösszeg egy naptári évben, a szabályzatban meghatározott juttatási formák igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett keret nem vihető át a következő évre. II.1.4. Az éves keretösszeg a Polgármesteri Hivatalnál jogviszonyban töltött idővel (naptári nap) arányosan kerül megállapításra: a.) b.) a határozott időre foglalkoztatott, illetve azon munkatársak esetén, akiknek a fennálló jogviszonya, illetve jogosultsága év közben keletkezik vagy szűnik meg. II.1.5. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a juttatás teljes összege megilleti. II.1.6. A cafetéria rendszer adóköteles elemeket tartalmaz. A munkáltatónak az adóköteles elemek utáni közteherfizetési kötelezettségei az adóköteles elemeket választó munkatárs éves keretösszegét csökkentik. II.1.7. A Hivatal Igazgatási Osztálya a választott juttatások fajtájáról, a Pénzügyi Osztálya a kedvezményes adózású juttatásokról nyilvántartást vezet, ezekről a jogszabályban erre feljogosított szerveknek adatot szolgáltat. II. 2. A juttatási elemek kiválasztása II.2.1. A cafetéria-juttatás keretében igénybe vehető elemek körét, továbbá minimális - maximális összegét a jogállási törvények, valamint az Szja tv. alapján a hivatali szervezet vezetője határozza meg. A munkavállaló jelen szabályzat IV. fejezetében felsorolt juttatási elemekből, az ott meghatározott módon és mértékben választhat a testület által megállapított keretösszeg erejéig. II.2.2. A juttatások éves keretösszegén belül választható elemek minimális-maximális összegéről, az Szja tv. tárgyévre vonatkozó adómentes, kedvezményes adózású juttatások értékhatárairól, az adóköteles juttatások közterheinek mértékéről és a juttatások igénybevételének részletes szabályairól a hivatali szervezet vezetője évente előzetesen tájékoztatja a munkatársakat. II.2.3. A munkatárs a Hivatal által biztosított nyilatkozat-csomag kitöltésével, a megadott határidőre és formában köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott juttatási elemekről és azok mértékéről, továbbá köteles lemondó nyilatkozatot kitölteni az általa nem igényelt juttatási formákról, illetve a visszafizetésre vonatkozó nyilatkozatot (6. sz. nyilatkozat) aláírni. II.2.4. Az év közben a Hivatalnál jogviszonyt létesítő, valamint az a munkatárs, akinek a jogosultsága - az I.2.2. pontban foglaltak figyelembevételével - év közben keletkezik, az első munkában töltött napját követő 30 napon belül köteles nyilatkozni a részére a hivatali szervezet vezetője által megállapított időarányos keretösszeg felhasználásáról, az általa választott juttatási elemekről és azok mértékéről. II.2.5. Amennyiben a munkatárs a pont szerinti nyilatkozatot önhibájából elmulasztja - ide nem értve a rendes szabadság, betegállomány, illetve egyéb

7 rajta kívül álló ok miatti mulasztást - csak a jogszabályokban kötelezően előírt juttatásokra jogosult. II.2.6. A cafetéria rendszerbe tartozó juttatásokra vonatkozó választás hatálya a naptári évre, illetve a jogviszony, vagy jogosultság évközi megszűnéséig szól, annak módosítására év közben nincs lehetőség. II. 3. Eljárás a jogviszony vagy jogosultság megszűnése esetén II.3.1. Ha a munkatárs jogviszonya év közben megszűnik, köteles a részére nyújtott cafetéria összeggel az utolsó munkában töltött napon elszámolni az alábbiak szerint: a.) b.) amennyiben a munkatárs a tárgyévben a juttatási keret - jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított - felhasználható mértéknél többet vett igénybe, úgy a különbözetet köteles visszafizetni, illetve az - előzetes írásbeli nyilatkozata alapján - illetményéből (munkabéréből) levonásra kerül. amennyiben a munkatárs a juttatási keret felhasználható mértékénél kevesebbet vett igénybe, úgy részére a különbözet a nyilatkozatában korábban igényelt formában kerül kiadásra, az utalvány címleteinek a még felhasználható keretet legpontosabban kitöltő kombinációjával. II.3.2. A 3.1. a) és b) alpontok az irányadóak abban az esetben is, ha a munkatárs jogosultsága - az I.2.2.-I.2.3. pontban foglaltak figyelembevételével - módosul, vagy év közben megszűnik. II.3.3. A 3.1. és 3.2. pont szerinti időarányos keretet a hivatali szervezet vezetője állapítja meg, és az elszámolást a Pénzügyi Osztállyal közösen végzi. III. AZ EGYÉNI JUTTATÁSI CSOMAG ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK MENETE III.1. III.2. III.3. A cafetéria-rendszer elemeinek kiválasztására nyilatkozat csomag kitöltésével kerül sor. A nyilatkozat csomagot minden munkatárs legkésőbb tárgyév február 20. napjáig megkapja. A nyilatkozat csomagot kitöltés után alá kell írni. A nem igényelt juttatási formák esetén nemleges nyilatkozatot kell kitölteni. Az egyes juttatások igénybevételének feltételeként a szabályzatban meghatározott igazolásokat, iratokat, szerződéseket, adatlapokat - így különösen a záradékolt önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztári belépési nyilatkozatot, a munkatárs nevére szóló internet-szolgáltatási szerződés másolatát, az üdülési csekk igényléséhez szükséges nyilatkozatot - a kitöltött és aláírt MUNKATÁRSI NYILATKOZAT -ot a Igazgatási Osztályra tárgyév február 28. napjáig meg kell küldeni. Meg kell küldeni továbbá a szabályzatban meghatározott esetekben a juttatásról történő lemondó nyilatkozatokat is. A munkatárs, a kitöltött és aláírt MUNKATÁRSI NYILATKOZAT, a lemondó nyilatkozat(ok), illetve az egyes cafetériaelemek igényléséhez szükséges igazolások leadásának elmaradása esetén, csak a jogszabályokban előírt kötelező juttatásokat kaphatja, így saját hibájából elesik a cafetériaszolgáltatások igénybevételének lehetőségétől.

8 III.4. III.5. Az év közben jogviszonyt létesítő munkatárs, valamint a tartós távollétről visszatérő munkatárs belépését, illetve visszatérését követő 30 napon belül köteles nyilatkozni a fentiekben leírt módon, a számára a Igazgatási Osztály által időarányosan meghatározott juttatási keretösszeg felhasználási jogcímeiről, a juttatási elemek kiválasztásáról. A választás hatálya ebben az esetben a jogviszony létesítésétől, illetve a visszatérés kezdő napjától az év végéig terjed. IV. A CAFETÉRIARENDSZERBE TARTOZÓ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK IV. 1. Étkezési hozzájárulás IV.1.1. A juttatás formája: hideg/melegétel-utalvány (nem névre szóló). Az ételutalvány abban az esetben felel meg a kedvezményes adózás feltételének, amennyiben kizárólag étkezőhelyi vendéglátásra, munkahelyi étkeztetésre, közétkeztetésre vagy fogyasztásra kész étel igénybevételére használható fel. IV.1.2. IV.1.3. A juttatás havonta, minden megkezdett hónapra jár. IV.1.4. A juttatás kedvezményes adózású (19,04 %) havi Ft-ot meg nem haladó részig IV.1.5. A juttatás mértékét a munkatárs határozza meg. A közterhek összege a munkatárs keretösszegét csökkenti. Az utalványok után fizetendő kezelési költség a munkáltatót terheli. IV.1.6. Az utalványt szolgáltatóját az önkormányzat pályázat útján választja ki. (2011. évben a szolgáltató: Edenred Magyarország Kft.) IV.1.7. Az étkezési utalványokat havonta a Pénzügyi Osztály biztosítja. IV. 2. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás IV.2.1. A Hivatal munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkatársnak, aki a.) b.) c.) d.) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak) tagja, vállalja, hogy az adott pénztár minimum tagdíjának megfelelő összeget fizeti, vagy a minimum tagdíjhoz szükséges összegre önerőből kiegészíti a juttatás összegét, ezt a juttatási formát választja (4. sz. nyilatkozat), valamint leadja a Igazgatási Osztályon a záradékolt önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatát (nyilatkozatait). IV.2.2. Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói tagdíj-hozzájárulás mértékét havonta azonos összegben biztosítja a munkáltató, minden munkavállaló részére azonos mértékben azzal, hogy - ezen összeg több nyugdíjpénztári tagság

9 esetén is - együttesen bruttó Ft/hó (nettó Ft/hó) összegben választható. A közteher összege a munkatárs keretösszegét csökkenti. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. IV.2.3. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulásnak a munkatárs önkéntes nyugdíjpénztárnál (nyugdíjpénztáraknál) vezetett egyéni számlájára történő átutalásáról - a Igazgatási Osztály egyszeri adatszolgáltatása alapján - a Pénzügyi Osztály havonta intézkedik. IV.2.4. Abban az esetben, ha a munkatárs olyan önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, amellyel a Hivatal még nem kötött együttműködési szerződést, a Pénzügyi Osztály intézkedik a szerződés megkötéséről. IV.2.5. A juttatás igénylésére nézve a 4. sz. nyilatkozat kitöltése minden munkavállaló számára kötelező abban az esetben is, amennyiben nem kíván élni a juttatási formával. IV. 3. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás IV.3.1. A Hivatal munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a munkatársnak, aki a.) b.) c.) d.) önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak) tagja, vállalja, hogy az adott pénztár minimum tagdíjának megfelelő összeget fizeti, vagy a minimum tagdíjhoz szükséges összegre önerőből kiegészíti a juttatás összegét, ezt a juttatási formát választja (5. sz. nyilatkozat), valamint leadja a Igazgatási Osztályon a záradékolt belépési nyilatkozatát (nyilatkozatait). IV.3.2. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári munkáltatói tagdíj-hozzájárulás mértékét havonta azonos összegben biztosítja a munkáltató, minden munkavállaló részére azonos mértékben azzal, hogy - ezen összeg több pénztári tagság esetén is - együttesen bruttó Ft/hó (nettó Ft/hó) összegben választható. A közteher összege (19,04%) a munkatárs keretösszegét csökkenti. A juttatás választott összegének meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. IV.3.3. A munkáltatói tagdíj-hozzájárulásnak a munkatárs önkéntes kölcsönös egészségpénztárnál (pénztáraknál) vezetett egyéni számlájára történő átutalásáról - a Igazgatási Osztály egyszeri adatszolgáltatása alapján - a Pénzügyi Osztály havonta intézkedik. IV.3.4. Abban az esetben, ha a munkatárs olyan pénztárnak a tagja, amellyel a Hivatal még nem kötött együttműködési szerződést, a Pénzügyi Osztály intézkedik a szerződés megkötéséről. IV.3.5. A juttatás igénylésére nézve a 5. sz. nyilatkozat kitöltése minden munkavállaló számára kötelező abban az esetben is, amennyiben nem kíván élni a juttatási formával.

10 IV. 4. Üdülési hozzájárulás IV.4.1. Üdülési csekk IV A hozzájárulás névre szóló üdülési csekk formájában nyújtható kizárólag a Hivatallal jogviszonyban álló munkatársnak. IV Az üdülési csekk az Szja törvény pont szerinti szolgáltatásra váltható be. (Bővebb tájékozódási lehetőséget nyújt a honlap.) A szolgáltatás igénybevételekor az utalvány címzettjének jelen kell lennie, de nevezett bármely, a szolgáltatást vele együtt igénybevevő személy költségeit is kiegyenlítheti. Az üdülési csekk kiállításától 1 évig használható fel, de lejárati határideje előtt meghosszabbítható. (Nemzeti Üdülési Alapítvány ügyfélszolgálatain, kérelemre, a cserélendő csekkek összértékének 10 %-a + áfa, de min Ft összegért) IV A juttatási forma választása esetén a munkatársnak az üdülési hozzájárulást a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk formájában - a Szervezési Osztály adatszolgáltatása alapján - a Pénzügyi Osztály biztosítja évente 2 részletben feltéve, hogy a rendelkezésre bocsátott nyomtatványon nyilatkozik a munkatárs saját, az Szja. törvényben meghatározott adatairól (2. sz. melléklet). IV Az üdülési hozzájárulás mértéke - más kifizetőtől kapott üdülési csekkel együtt - évente legfeljebb az Szja. törvény szerinti kedvezményes adózású értékhatár mértéke, azaz a minimálbér mértéke személyenként. A közterhek összege (19,04 %) a munkatárs éves keretösszegét csökkenti. IV. 5. Otthoni internethasználat támogatása IV.5.1. A Hivatal - e juttatási forma választása esetén a munkatárs által megkötött egyedi szolgáltatási szerződés költségeinek finanszírozásával - támogatja a munkatársak otthoni internethasználatának költségeit. IV.5.2. A juttatás magában foglalja az internethasználathoz kötődő egyszeri, havi, forgalmi díj átvállalását, modem biztosítását. A juttatás havonta pénzbeli hozzájárulás formájában nyújtható. IV.5.3. A juttatás folyósításának feltétele a.) b.) a munkatárs vagy vele közös háztartásban élő házastársa nevére szóló, egyedi szolgáltatási szerződés másolatának benyújtása, a szolgáltatási díjról kiállított bizonylat(ok) alapján (eredeti számlák és a befizetett csekkek másolata) utólagos elszámolás. A bizonylatnak elkülönített soron (pl. TV, telefon költségeitől elkülönülten), egyértelmű módon megjelölve kell tartalmaznia az internethasználat költségeit. IV.5.4. A 6.3. b) alpont szerinti elszámolást a munkatársnak a tárgyhót követő hó 20. napjáig kell megtenni. Az elszámolás keretében a munkatárs köteles benyújtani

11 a pénzbeli hozzájárulás felhasználásának alapját igazoló, a saját vagy házastársa nevére kiállított eredeti számlákat. IV.5.5. Amennyiben a munkatárs a 6.3. b) alpont szerinti elszámolást elmulasztja, a folyósított hozzájárulást köteles visszafizetni, illetve az - előzetes írásbeli nyilatkozata alapján - illetményéből (munkabéréből) levonásra kerül, ezzel az összeggel a munkatárs éves keretösszege csökken. IV.5.6. A juttatás mértéke az Szja.törvény szerinti kedvezményes értékhatár mértéke, azaz Ft havonta. A közterhek összege (19,04%) a munkatárs éves keretösszegét csökkenti. IV.5.7. A pénzbeli hozzájárulás havonta történő kifizetéséről (átutalásáról) - a Igazgatási Osztály adatszolgáltatása alapján - a Pénzügyi Osztály intézkedik. IV. 7. Iskolakezdési támogatás IV.7.1. A juttatás az iskoláskorú, tanuló gyermeket nevelő szülők tanévkezdési költségeihez nyújt segítséget. A közoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után jár, amennyiben a juttatást igénylő a juttató olyan munkavállalója, aki a gyermeknek, tanulónak a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi juttatásra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülője vagy e szülőnek vele közös háztartásban élő házastársa. IV.7.2. A juttatás kizárólag tankönyv, taneszköz, vagy ruházati termék vásárlására jogosít. IV.7.3. A juttatás szempontjából gyermeknek az általános iskolai tanulmányait az adott évben megkezdő gyermeket, tanulónak az általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató fiatalt kell tekinteni. IV.7.4.A juttatás 19,04 %-os adóval terhelten - pénzbeli hozzájárulás formájában nyújtható, kizárólag a Hivatallal jogviszonyban álló munkatársnak. A juttatás nyújtható mindkét szülő részére ugyanazon gyermek után. Amennyiben a szülőnek több munkaviszonya van, nyújtható minden munkáltató részéről, azaz a kedvezmény többszörözhető. IV.7.5. Az juttatás mértéke legfeljebb az Szja. törvényben e célra adható juttatás mértéke lehet: gyermekenként maximum a mindenkori minimálbér 30 %-ának megfelelő összeg, de bruttó összege nem haladhatja meg az éves cafetériakeret összegét. A munkáltatói közterhek összege a munkatárs éves keretösszegét csökkenti. IV.7.6. A juttatás folyósításának feltétele a.) b.) a 7.2. pont szerinti fogyasztási cikkekre, a Hivatal nevére - a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül kiállított számla (számlák) benyújtása, fennáll a családtámogatásra való jogosultság, és a munkavállaló a cafetéria nyilatkozat leadásával egyidejűleg nyilatkozatot ad be tanuló gyermekeiről jelen utasítás 3. sz. melléklete szerint. IV.7.7. A juttatás egy összegben kerül kifizetésre a jogszabályban meghatározott időtartam alatt (a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül) a feltételek fennállása esetén, legfeljebb az éves cafetéria-keret összegéig.

12 V. ZÁRÓ, VEGYES RENDELKEZÉSEK V.1. V.2. V.3. V.4. V.5. A cafeteria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt esetben, megváltozott élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges, maximum évente 1 alkalommal. Az időközi módosítást a munkavállaló külön írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A kérelmet a Igazgatási Osztálynak kell átadnia, aki azt továbbítja a szervezet döntésre jogosult vezetőjének. A döntésről az illetékes osztály írásban tájékoztatja a kérelmezőt. A cafetéria rendszeren belül az egyéni juttatási csomag összeállításának menetét, a nyilatkozatokat, valamint a munkatársi nyilatkozatot a függelék tartalmazza, amelyet évente - az irányadó jogszabályok figyelembevételével - felül kell vizsgálni. A tárgyévi cafetéria rendszerben igénybe vehető éves keret összegét, az egyes juttatások mértékét, az igénybevétel feltételeit a jegyző által évente kiadott tájékoztató tartalmazza. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépésének napján felmentési idejüket töltő munkatársakra is alkalmazni kell. A cafetéria rendszert érintő bármely kérdésével kapcsolatban Ön felvilágosítást kérhet a Igazgatási Osztálytól, a juttatások folyósításával kapcsolatosan a Pénzügyi Osztálytól, valamint további hasznos információkat találhat az egyes termékek beszállítóinak honlapjain is.

13 1. sz. függelék MEGISMERÉSI ZÁRADÉK A szabályzatban foglaltakat megismertem és tudomásul vettem: Aláírás Dátum Aláírás Dátum

14 2. sz. függelék Áttekintés a Ktv-ben hivatkozott cafetéria-juttatásokról Juttatás megnevezése üdülés támogatása - üdülési csekk: - Széchenyi Pihenő Kártya hideg - meleg étkezés támogatása iskolakezdési támogatás magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás magánszemély javára az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás Juttatásra vonatkozó Szja tv. szerinti jogszabályhelyek Szja tv. 71. (1) bekezdés a) pont (6) bekezdés c) és d) pont Szja tv.69. (1)-(3) bekezdés Szja tv. 71. (1) bekezdés c) pont (6) bekezdés f) pont Szja tv. 69. (1) (3) bekezdés Szja tv. 71. (1) bekezdés b) pont Szja tv. 69. (1) (3) bekezdés Szja tv. 71. (1) bekezdés e) pont (6) bekezdés g) pont Szja tv. 69. (1) (3) bekezdés Szja tv. 71. (3) bekezdés a) pont Szja tv. 69. (1) (3) bekezdés Szja tv. 71. (3) bekezdés b) pont Szja tv. 69. (1) (3) bekezdés internethasználat Szja tv. 71. (1) bekezdés d) pont Szja tv.69. (1) (3) bekezdés Szorzó Adó mértéke Kedvezményes adózás határa 1, % szja Adóalap: juttatás 1,19 - szerese 1, % szja Adóalap: juttatás 1,19- szerese 1, % szja Adóalap: juttatás 1,19- szerese 1, % szja Adóalap: juttatás 1,19- szerese 1, % szja Adóalap: juttatás 1,19- szerese 1, % szja Adóalap: juttatás 1,19- szerese minimálbér/év Ft/év (együttesen) Ft/hó minimálbér 30%-áig/tanuló minimálbér 50%-áig/hó együttvéve minimálbér 30%-áig/hó 5000 Ft/hó a Kapcsolódó jogszabály Részletes szabályozására 2011.év folyamán kerül sor A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpén ztárakról szóló évi LXXXII. törvény Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény Az egyes juttatási elemek után eltérő mértékű közterhet kell fizetni, melyet a testület által az éves szinten egy főre meghatározott cafetéria-keret tartalmaz. A fenti táblázat összefoglalja az egyes juttatások kedvezményes adózású összeghatárait és az adómérték szerinti szorzószámokat, mellyel az igényelt juttatás összegét megszorozva megkapja, hogy az éves keretéből mekkora összeget tesz ki a választott juttatás az adóteherrel együtt. A kedvezményes adózású összeghatáron túl választott juttatásokat magasabb közteher terheli, melynek mértéke:51,17%.

15 1. sz. melléklet MUNKATÁRSI NYILATKOZAT Alulírott. (név) (...., utca.. szám alatti lakos) munkavállaló, mint Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkavállalója Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelete, a megállapított éves bruttó keretösszegről szóló döntése és a Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján évben köztisztviselőként bruttó Ft közalkalmazottként bruttó Ft Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóként bruttó Ft 1 értékben időarányosan - az alábbi béren kívüli, egyéb juttatási formákat választom 2 : 1. Étkezési támogatás: hideg - meleg étkezési utalvány (max Ft/hó értékben) A juttatás igényelt összege: Ft/hó 2. Magánszemély javára önkéntes kölcsönös magánnyugdíjpénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás (bruttó Ft/hó értékben) 3. Magánszemély javára önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás (bruttó Ft/hó értékben) 4. Üdülési támogatása (Minimálbér 3 értékében) A juttatás igényelt összege: Ft/év 5. Kedvezményes vagy ingyenes internethasználat (max. bruttó Ft/hó értékben) A juttatás igényelt összege: Ft/hó 6. Iskolakezdési támogatás (Minimálbér 30 %-ig/gyermek) A juttatás igényelt összege: Ft/év *A megfelelő rész aláhúzandó. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatommal választott egyéb juttatási formákat módosítani a költségvetési év során nem lehet. Tudomásul veszem, hogy az év közben létesült, megszűnt, átalakult jogviszony esetén a munkavállaló a juttatás időarányos részére jogosult. A már kifizetett juttatást az időarányosan járó összeg felett - a munkáltató részére 30 napon belül vissza kell fizetni. 1 A megfelelő aláhúzandó. 2 A megfelelő aláhúzandó, ahol érték megadható, ott kérem, jelölje. 3 A minimálbér évben Ft.

16 16 Tudomásul veszem továbbá, hogy az egyes juttatási formákhoz kapcsolódó nyilatkozatok kitöltése (adott esetben nemleges nyilatkozat esetén is) kötelező, annak elmulasztása a cafetéria juttatás nem illet meg. A nyilatkozat mellékletei 4 : - 2. sz. melléklet Nyomtatvány az üdülési csekk nyilatkozathoz - 3. sz. melléklet Nyomtatvány iskolakezdési támogatáshoz - 4. sz. melléklet Nyomtatvány önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról 5-5. sz. melléklet Nyomtatvány önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról 6-6. sz. melléklet Nyomtatvány a cafetéria-juttatás értékének visszafizetéséhez 7 Martonvásár,.... munkavállaló aláírása A nyilatkozatot átvettem. Martonvásár,.. munkáltató aláírása 4 A megfelelő aláhúzandó. 5 Kötelezően kitöltendő nemleges nyilatkozat esetén is. 6 Kötelezően kitöltendő nemleges nyilatkozat esetén is. 7 Kötelezően kitöltendő.

17 2. sz. melléklet Nyomtatvány az üdülési csekk nyilatkozathoz NYILATKOZAT Üdülési csekk igénybevételéről Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Kijelentem, hogy évben a mai napig üdülési csekk juttatásban: a) nem részesültem b) a következők szerint részesültem: 1 A juttatás dátuma Az üdülési csekk értéke Kijelentem továbbá, hogy évben az Szja törvény 71. (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott, a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételben saját jogon, vagy közeli hozzátartozóm munkáltatója által nem részesültem. Kelt.. magánszemély A nyilatkozatot átvettem Kelt.. munkáltató 1 A megfelelő aláhúzandó. A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

18 3. sz. melléklet Nyomtatvány iskolakezdési támogatáshoz NYILATKOZAT Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Kijelentem, hogy.. évben az alábbi gyermek(ek) 1 után vagyok jogosult iskolakezdési támogatásra: 1. Gyermek neve: Adóazonosító jele: Adóazonosító jel hiányában Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: 2. Gyermek neve: Adóazonosító jele: Adóazonosító jel hiányában Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: 3. Gyermek neve: Adóazonosító jele: Adóazonosító jel hiányában Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: Kelt A nyilatkozatot átvettem Kelt.. magánszemély.. munkáltató 1 Csak azokat a gyermekeket lehet feltüntetni, akik után családi pótlékra jogosult a szülő vagy házastársa, és közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója. A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

19 Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: 4. sz. melléklet Nyomtatvány önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket 1 ), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok, c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 2 megnevezése: címe: azonosítószáma: bankszámlaszáma: Tagsági okirat száma: A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy évben e jogcímen a Szja törvény 71. (3) bekezdés a) pont szerinti bevételt más juttatótól a) nem szerzek Hónap Hozzájárulás mértéke b) a következők szerint szerzek: 3 Kedvezményes adókulccsal (19,04 % szja) Hozzájárulást adó munkáltató Nem kedvezményes adókulccsal (51,17% szja) Kelt A nyilatkozatot átvettem Kelt.. magánszemély.. munkáltató 1 A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is lehetséges. 2 Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni. 3 A megfelelő aláhúzandó. A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

20 Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: 5. sz. melléklet Nyomtatvány önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket 1 ), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok, c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár 2 megnevezése: címe: azonosítószáma: bankszámlaszáma: Tagsági okirat száma: A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy évben e jogcímen a Szja törvény 71. (3) bekezdés b) pont szerinti bevételem más juttatótól a) nem szerzek Hónap Hozzájárulás mértéke b) a következők szerint szerzek: 3 Kedvezményes adókulccsal (19,04 % szja) Hozzájárulást adó munkáltató Nem kedvezményes adókulccsal (51,17% szja ) Kelt A nyilatkozatot átvettem Kelt.. magánszemély.. munkáltató 1 A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is lehetséges. 2 Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni. 3 A megfelelő aláhúzandó. A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

21 6. sz. melléklet Nyomtatvány a cafetéria-juttatás értékének visszafizetéséhez NYILATKOZAT a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához Név: Szül. hely, idő: Adóazonosító jel: Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó-és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. 16 Kelt.. magánszemély A nyilatkozatot átvettem Kelt.. munkáltató 16 A nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017.

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017. TERVEZET Szőc Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2017. 2 A szabályzattal Szőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 53/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A polgármesteri cafetéria-szabályzat

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszeréről szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016. HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-3/2016.. napirendi pont Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a polgármester cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására 3. NAPIRENDHEZ HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése egyetért az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására vonatkozó

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL Jelen szabályzat

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13. Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13.) SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirádi Szociális Segítő Központ Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), a Nyirádi Szociális Segítő Központ fenntartójának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2010.(02.10.) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én (szerdán) délután

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 XXV-1/18-1/2014. SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. -a, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés!

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés! Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 3/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi cafetériaszabályzatának

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2017. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ A szabályzattal az önkormányzati hivatal a közszolgálati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 98577/2009. Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr. BELÜGYMINISZTÉRIUM BM-1473/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. 17-én ELŐTERJESZTÉS a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya

Részletesebben

2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselők cafetériajuttatásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE 1.4. napirend Tárgy: Az Óbudai Egyetemen a közalkalmazottak részére adható juttatásokról szóló szabályzat módosítása Előterjesztő: Prof.

Részletesebben

K I V O N A T. 18/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat CAFETÉRIA ALAPCSOMAG 2010. ÉVBEN:

K I V O N A T. 18/2010. (II.11.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat CAFETÉRIA ALAPCSOMAG 2010. ÉVBEN: TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/ Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 Fax: 32/310-838 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 48.499 /2009. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2011. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Telefon:82/710-490 Telefax:82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Dokumentum adatlap. Előkészítő ügyintéző vezető EGFI Dr. Thürmer Andrea Dr. Reichert Péter. Társelőkészítő ügyintéző vezető

Dokumentum adatlap. Előkészítő ügyintéző vezető EGFI Dr. Thürmer Andrea Dr. Reichert Péter. Társelőkészítő ügyintéző vezető Dokumentum adatlap Szervezet neve: Dokumentum címe: Iktatószám: Elfogadó: Elfogadások száma: Semmelweis Egyetem A béren kívüli és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatásokról szóló szabályzat 84504-4/KEEGF/2016

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

2010. január 21. 60-1/2010. 2. A cafetéria rendszer bevezetésének egyes kérdései

2010. január 21. 60-1/2010. 2. A cafetéria rendszer bevezetésének egyes kérdései 2010. január 21. 60-1/2010. 2. A cafetéria rendszer bevezetésének egyes kérdései A köztisztviselői cafetériához a kereteket a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49/F. -a

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Béren kívüli juttatások (adó- és járulékteher összesen: 34,22%)

Béren kívüli juttatások (adó- és járulékteher összesen: 34,22%) Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Az alábbiak szerint lehet tervezni a jövő évi juttatásokat. Cafeteria 2017. Adómentes juttatások( nincs adó-

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Gyál Város Önkormányzatának 2/2010.(II.12.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról Módosítására kiadott 19/2010(XII.22)önkormányzati rendelettel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017. évi 6. szám 483 Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben