2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről"

Átírás

1 2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, a köztisztviselők cafetériajuttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény, továbbá a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet ( a továbbiakban: R) rendelkezéseivel összhangban az alábbi utasítást adom ki. I. fejezet Általános rendelkezések 1) A jelen utasítás személyi hatálya a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) főfoglalkozású közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire, ügykezelőire, a Közgyűlés Elnökére, foglalkoztatási jogviszonyban álló Alelnökére, a hivatallal munkajogi jogviszonyban álló, valamint a prémiumévek programban résztvevő munkavállalókra (a továbbiakban együttesen: munkavállalók) terjed ki. 2) A jelen utasítás személyi hatálya nem terjed ki a hivatallal megbízási jogviszonyban álló személyekre. 3) Az utasítás rögzíti mindazon szabályokat és rendelkezéseket, melyek alapján a Hivatal a munkavállalói részére béren kívüli juttatást biztosít. 4) A Cafeteria rendszer célja, hogy a juttatási elemek azonos módszerrel meghatározott keret terhére, az egyéni igényeknek megfelelően a felkínált elemek közül szabadon választhatók legyenek. 5) Az éves keretösszeg az adott évben a jelen utasításban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át. 6) Választható juttatási formákat a jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. II. fejezet A nyilatkozattétel ideje, módja 1) A Hivatal vezetője minden év decemberében elektronikus úton tájékoztatja a munkavállalókat a következő évre választható juttatási elemekről. A munkavállaló a nyilatkozatát papír alapon aláírva és elektronikus úton is köteles a tárgyév március 1-ig a Gazdasági Főosztály részére eljuttatni. Az év közben belépő vagy áthelyezésre kerülő munkavállaló az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az általa választott cafeteria-juttatásról. Amennyiben ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor a nyilatkozattételi határidő utolsó napja az azt követő első munkanap. 2) A Cafeteria rendszer fordulónapja minden évben január 1-je. A dolgozók választása a tárgyév január 1-től december 31-ig szól. A munkavállaló évente legfeljebb 12 havi Cafeteria keretre jogosult.

2 3) Ha a munkavállaló a Cafeteria nyilatkozat határidőben való leadását önhibájából elmulasztja, akkor a hivatal vezetője által meghatározott juttatásra lesz jogosult. A munkavállaló juttatási kerete 1) A Hivatal által felajánlott Cafeteria keret minden munkavállalóra nézve egységes. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén a juttatás mértéke a munkaidő arányában kerül megállapításra. 2) A Cafeteria rendszerben biztosított keretösszeg azonos módon, az illetményalap szorzatában, bruttó összegben, ezer forintra kerekítve kerül meghatározásra. 3) Az egységesen megállapított évi bruttó cafeteria keret január 1. és december 31. közötti időszakra az illetményalap (38.650,- Ft) ötszöröse, azaz: ,-Ft/fő/év 4) 2011-ben a Cafetéria rendszerben választott juttatások kifizetésére márciustól kerül sor január 1-re visszamenőleges hatállyal. III. fejezet Jogosultság a béren kívüli juttatások igénybevételére 1.) A munkavállaló írásban a tárgyév március 1-ig nyilatkozik arról, hogy a cafetériajuttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat évközben nem módosítható. 2.) Ha a munkavállaló jogviszonya évközben keletkezik, akkor a keretösszeg időarányos részére jogosult. Próbaidő esetén a munkavállaló a próbaidő leteltét követően a munkaviszony létesítésének időpontjára visszamenő hatállyal szerez jogosultságot. Ha a munkavállalót év közben áthelyezik, a cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó juttatást vett igénybe, akkor visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel a munkáltatójánál időarányosan igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét csökkenteni kell. Év közben történő áthelyezéskor a munkáltató igazolást állít ki az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetériajuttatás összegéről. 3.) Nem jogosult a cafetéria-juttatásra a munkavállaló arra az időtartamra, amelyre, illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot. Amennyiben a juttatás időarányos részét meghaladó mértékben vette igénybe a cafetéria-juttatást, úgy azt a távollét vége utáni első munkanapon vissza kell fizetnie. 4.) Ha a munkavállaló jogviszonya év közben szűnik meg, az időarányos mértéket meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetnie, illetve a munkavállaló választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi vissza kell adni, kivéve, ha a juttatás a köztisztviselő halála miatt szűnt meg. 5.) A jogosultsági idő számításakor a (2) (5) bekezdéseknél az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni. 2

3 IV. fejezet A juttatási rendszer elemei január 1-től a Cafeteria rendszer az alábbi elemekből áll: 1. Étkezési támogatás 2. Iskolakezdési támogatás 3. Helyi utazási bérlettámogatás 4. Üdülési csekk 5. Önkéntes kölcsönös egészségpénztárhoz való hozzájárulás 6. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárhoz való hozzájárulás 7. Internet támogatás 8. Széchenyi Pihenő Kártya A felsorolt béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa után a munkáltatónak kell 16 % személyi jövedelemadót fizetnie a cafetéria keretösszeg terhére. IV/1. Étkezési támogatás A juttatás ismertetése Az étkezési támogatás a munkahelyi melegétkeztetés támogatását szolgálja, étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés szolgáltatás, vagy fogyasztásra készétel igénybevételére fordítható. Az étkezési utalvány havonta legfeljebb ,-Ft értékben választható a munkavállalók számára a Cafeteria rendszer elemeként. Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) b) pontja adják. Az étkezési utalvány adható mértéke munkavállalónként ben legfeljebb ,-Ft/hó. A juttatás módja Az étkezési utalványok havonta kerülnek kiosztásra, a tárgyhónapokra vonatkozó, választott értéknek megfelelően. Az igénylésnek 100,-Ft-ra kerekítetten kell megtörténnie (legkisebb igényelhető címlet 200,-Ft). A választott étkezési utalványról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. IV/2. Iskolakezdési támogatás A juttatás ismertetése A munkáltató annak a családi pótlékra jogosult munkavállalójának adhat iskolakezdési támogatást, aki közoktatásban részt vevő gyermeket nevel. A Közoktatásról szóló törvény értelmében közoktatásban vesz részt a gyermek, ha az általános iskola, a szakmunkásképző, a szakközépiskola, a gimnázium, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója. 3

4 Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) e), (6) g) pontjai adják. Az iskolakezdési támogatás 2011-ben a mindenkori minimálbér 30%-ig, ,-Ft/év értékben adható gyermekenként és szülőnként. A juttatás módja A támogatás a tanévkezdést megelőző és azt követő 60 napban vásárolt taneszközök, tankönyvek és ruhák vásárlására használható fel. (fehérnemű, informatikai eszköz nem vásárolható) A juttatás kifizetésére egy összegben kerül sor, a felsorolt javak vásárlására jogosító utalvány formájában augusztus hónapban, vagy a munkavállaló választása szerint utólag a hivatal nevére kiállított számlák alapján. Az iskolakezdési támogatásról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. Ezen felül a munkavállalónak nyilatkoznia kell (5. számú melléklet) az iskolakezdési támogatásra jogosult gyermekről, továbbá a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemély adóazonosító jelét, valamint a magánszemély útján iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelét vagy ennek hiányában természetes azonosító adatait. Be kell csatolni a támogatással érintett gyermek iskolalátogatási igazolását is. IV/3. Helyi utazási bérlet A juttatás ismertetése A helyi bérlet-támogatás segítségével a munkáltató támogathatja dolgozói munkába-járását. A támogatás kizárólag teljes árú, helyi közlekedéshez (közigazgatási határig) szükséges havibérlet költségeire fordítható. Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) f) pontja adja. A juttatás módja A Munkavállalók saját maguk szerzik be a bérletet. A Munkáltató nevére és címére kell a számlát kérni, mely számlák utólag kerülnek elszámolásra és kifizetésre. A helyi közlekedési bérletről a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. IV/4. Üdülési csekk A juttatás ismertetése Az üdülési csekk a Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló, kizárólag belföldi üdülési, művelődési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, szabadidősport-szolgáltatásra beváltható utalvány. Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, pontja, a 69., valamint a 71. (1) a) aa) ab), (6) c) d) pontjai adják. 4

5 Az üdülési csekk 2011-ben munkavállalónként legfeljebb a minimálbér értékéig ( Ft) adható. A juttatás közeli hozzátartozó részére is adható, minden esetben figyelembe kell venni azonban azt is, hogy munkavállaló és/vagy közeli hozzátartozója más forrásból igényelt-e üdülési csekket. A közeli hozzátartozó fogalmát a Polgári Törvénykönyv 685. b) pontja határozza meg. Közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. A juttatás módja Az üdülési csekk 2011-ben 1 alkalommal, április hónapban- kerül megrendelésre, a munkavállalói nyilatkozatban választott összegnek megfelelő értékben. Az igénylésnek 1000,-Ft-ra kerekítetten kell megtörténnie, Az üdülési csekk értékének minimum 5000,- Ft-nak kell lennie. A felhasználás módja Az üdülési csekk hivatalosan a kiállítástól számított 1 évig érvényes, ezután már nem használható fel. A lejárati időt megelőzően az érvényesség meghosszabbítható további egy évvel, mely után igénylési költséget kell fizetni. A meghosszabbításról a munkavállalók egyénileg gondoskodnak. Az üdülési csekk az elfogadóhelyeken váltható be. Az elfogadóhelyek listája a vagy a honlapon, illetve az aktuálisan megrendelhető üdülési csekk évkönyvben található meg. A Cafetéria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet), továbbá a munkavállalónak illetve hozzátartozójának nyilatkozatot (3. és 4. számú melléklet) kell leadnia a következő tartalommal: Név, adóazonosító jel, a tárgyévben ellenérték nélkül átvett vagy engedménnyel vásárolt üdülési csekk értéke, annak megfizetett ellenértéke. A nyilatkozatot saját vagy törvényes képviselő aláírásával el kell látni. IV/5. Egészségpénztári hozzájárulás A juttatás ismertetése Önkéntes kölcsönös/önsegélyező egészségpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás A juttatás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás, tagdíjátvállalás formájában valósul meg. Az önkéntes egészségpénztár célja a tag részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem, vagy csak részben finanszírozott/támogatott - de gyakran igénybe vett - egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatások finanszírozása. A juttatás igénybevétele: A munkáltató az érvényes önkéntes egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállaló választása alapján átutalja a pénztárnak a munkavállaló által megjelölt összeget. Az átutalt összeg meghatározott százaléka a pénztár működési költségeinek fedezésére szolgál, ezt követően a fennmaradó rész a tag (munkavállaló) egyéni számlájára kerül, mely adómentesen elkölthető meghatározott szolgáltatásokra. A minimálisan fizetendő havi összeg, az egyszeri belépési díj (amennyiben a munkavállaló még nem tag) és a működéssel kapcsolatos egyéb költségek a különböző egészség pénztáranként változóak. Erre vonatkozólag a munkavállaló javaslattal élhet, hogy melyik önkéntes egészségpénztárba lépjen be a még nem tag munkavállaló. 5

6 A juttatás mértéke A munkáltató a Cafeteria rendszerben munkáltatói hozzájárulásként juttatja dolgozóinak az általuk választott egészségpénztárba havonta az összeget a minimálbér 30%-áig (23.400,- Ft/hó). Törvényi háttér Az egészségpénztárak működését elsősorban az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályozza. A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (3) b) pontja rendelkezik. Az egészségpénztárak egyedi működése saját alapszabályuk, szolgáltatási szabályzatuk és a kártyahasználati szabályzat szerint történik. Ezen elem választhatóságának feltétele, hogy a munkavállaló javára fizetendő egy hóra eső összeg elérje a pénztárnál érvényes egységes tagdíj mértékét. A munkavállaló az önkéntes egészségpénztárral szerződést köt, mely rendelkezik a havi átutalásról is. A heti 36 óránál kevesebb munkavégzéssel munkaviszonyban álló munkavállaló nem jogosult ezen juttatásra, kivéve, ha a jövedelme a minimálbért eléri. A felhasználás módja A munkavállalók az egészségpénztári számlájukról háromféle módon juthatnak hozzá a felhasználható összeghez. Amennyiben az egészségpénztár adott szolgáltatója az Egészségpénztári Kártya szerződött partnere, úgy két lehetőség van. Egyrészt POS terminálon keresztül (ez a mód a bankkártyás fizetéshez hasonló), másrészt telefonos engedélyeztetéssel (amikor az adategyeztetés és a fedezetellenőrzés telefonon keresztül történik). Ezekben az esetekben a munkavállalónak nem kell külön számlát kérnie, mert azt a szolgáltató küldi be az egészségpénztárnak. Amennyiben a szolgáltatónál nem lehet fizetni az egészségpénztári kártyával, úgy a vásárolt termékről/szolgáltatásról megfelelő módon számlát kell kérni, s azt eljuttatni az egészségpénztárhoz. Az egészségpénztár a számla ellenőrzését követően pár napon belül a munkavállaló banki folyószámla számára utalja a megfelelő ellenértéket. A juttatás módja A munkavállaló által erre a juttatásra választott, adott hónapra eső összeget munkáltató havonta átutalja a munkavállaló által választott egészségpénztár számlájára. Az utalások a tárgyhót követő 25-ig történnek. A hozzájárulást a munkáltató havonta, utólagosan, legfeljebb három hónapra visszamenőleg fizeti. Az átutalt összegek (csökkentve a működési tartalékba kerülő százalékokkal) a tagok egyéni számláján jóváírásra kerülnek. A Cafeteria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet). Nyilatkozni kell arról is, hogy igénybe veszi e ezt a lehetőséget, ha nem, a nemleges nyilatkozatot is ki kell töltenie (6. számú mellékleten). Az Egészségpénztár belépési nyilatkozatát záradékolva kell eljuttatni a munkáltatónak. Egyúttal lehetőség van kedvezményezett(ek) megjelölésére is. IV/6. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás A juttatás ismertetése Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás célja elsősorban az aktív évek alatt elért életszínvonal megőrzése a nyugdíjas korban is. 6

7 A juttatás mértéke A munkáltató a Cafeteria rendszerben munkáltatói hozzájárulásként juttatja dolgozóinak az általuk az önkéntes nyugdíjpénztárba választott összegeket, havonta a minimálbér 50%-ig ( Ft./hó). Törvényi háttér Az önkéntes nyugdíjpénztárak működését elsősorban az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályozza. A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (3) a) pontja rendelkezik. Az önkéntes nyugdíjpénztárak egyedi működése saját alapszabályuk és szolgáltatási szabályzatuk szerint történik. Ezen elem választhatóságának feltétele továbbá, hogy a munkavállaló javára fizetendő egy hóra eső összeg elérje a pénztárnál érvényes egységes tagdíj mértékét. A munkavállaló az önkéntes nyugdíjpénztárral szerződést köt, mely rendelkezik a havi átutalásról is. A juttatás módja A munkavállaló által erre a juttatásra választott, adott hónapra eső összeget munkáltató havonta átutalja a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári számlájára. Az utalások a tárgyhót követő 25-ig történnek. A hozzájárulást a munkáltató havonta, utólagosan, legfeljebb három hónapra visszamenőleg fizeti. Az átutalt összegek (csökkentve a működési tartalékba kerülő százalékokkal) a tagok egyéni számláján jóváírásra kerülnek. A felhasználás módja Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú gondoskodást jelent, a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy legkorábban 10 év elteltével (várakozási idő) lehet az egyéni számlán lévő összeget felvenni. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások örökölhetők. A Cafeteria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet). a pénztár megnevezését (6. számú mellékleten). Az Önkéntes Nyugdíjpénztár belépési nyilatkozatát záradékolva kell eljuttatni a munkáltatónak. Egyúttal lehetőség van a haláleseti kedvezményezett(ek) megjelölésére is. IV/7. Internet használat A munkáltató az internet-használat egyszeri, havi forgalmi díját a szolgáltató által a munkavállaló vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére kiállított, a munkáltató által hitelesített számla másolat alapján utólag téríti meg. Amennyiben a munkavállaló a számla összegét kéri juttatásként és év közben az internet szolgáltatás díja csökken, a két összeg közötti különbözetre a munkavállaló nem tarthat igényt. A munkavállaló választása alapján a kizárólag internet használatra szóló utalvány formájában is igénybe vehető ez a béren kívüli juttatás. 7

8 Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) d) pontja adja, legfeljebb havi 5.000,-Ft-ig. Az Internet szolgáltatásról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték, valamint forma (számla, vagy utalvány) megjelölésével. A számlával igénybevett internet használat esetén a 7. számú melléklet kitöltése is szükséges. IV/8. Széchenyi Pihenő Kártya A Széchenyi Pihenő Kártya olyan fizetési eszköz, amellyel a munkavállaló a munkáltató által utalt támogatás terhére az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatókkal szolgáltatásokat vásárolhat. A kártyakibocsátóra vonatkozó előírásokat, valamint a kibocsátás és felhasználás feltételeit 2011-ben megjelenő rendelet fogja szabályozni. Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) c) pontja adja, több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb ,- Ft/év támogatás mértékig. A Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalásról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. E g e r, január 11. Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 8

9 VI. Mellékletek A Szabályzat az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. számú melléklet: Juttatások összehasonlító táblázata 2. számú melléklet: Cafeteria nyilatkozat (számítógépes program) 3. számú melléklet: Üdülési csekk nyilatkozat 4. számú melléklet: Üdülési csekk nyilatkozat hozzátartozó 5. számú melléklet: Nyilatkozat iskolakezdési támogatásról 6. számú melléklet: Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás igénybevételére - nyilatkozat 7. számú melléklet: Internet használat nyilatkozat hozzátartozó A VÁLASZTHATÓ JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA 1. számú melléklet Juttatás Szorzó Juttatás módja Kifizetés gyakorisága Étkezési támogatás ( Ft/hó) 1,19 utalvány havonta Internet támogatás Havi Ft-ig 1,19 Számla. vagy utalvány havonta Iskolakezdési támogatás ( Ft/gyerek/év) 1,19 Számla. vagy utalvány 1 alkalom Helyi bérlet támogatás 1,19 számla havonta Üdülési csekk ( Ft/fő/év) 1,19 csekk 1 alkalom Egészségpénztári hozzájárulás ( Ft/hó) Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás ( Ft/hó) Széchenyi Pihenő Kártya ( Ft/év) 1,19 munkáltatói hozzájárulás 1,19 munkáltatói hozzájárulás 1,19 munkáltatói hozzájárulás havonta havonta havonta 9

10

11 3. számú melléklet NYILATKOZAT üdülési csekk igénybevételéről Alulírott... (név)... (adóazonosító jel). (állandó lakcím) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 2011-ben, az alább megjelölt időpontig üdülési csekk juttatásban: 1. nem részesültem* 2. következők szerint részesültem*: A juttatás dátuma A csekk értéke Megfizetett ellenérték Dátum: Munkavállaló aláírása Alulírott.. (név) kijelentem, hogy fenti adatok a nyilatkozattétel óta nem változtak. Dátum:...(átvétel dátuma)... Munkavállaló aláírása 10

12 4. számú melléklet NYILATKOZAT üdülési csekk igénybevételéről hozzátartozó részére Alulírott... (név)... (adóazonosító jel). (állandó lakcím) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 2011-ben, az alább megjelölt időpontig üdülési csekk juttatásban: 3. nem részesültem* 4. következők szerint részesültem*: A juttatás dátuma A csekk értéke Megfizetett ellenérték Dátum: Munkavállaló aláírása A magánszemély vagy törvényes képviselőjének aláírása Alulírott.. (név) kijelentem, hogy fenti adatok a nyilatkozattétel óta nem változtak. Dátum:...(átvétel dátuma)..... Munkavállaló aláírása A magánszemély vagy törvényes képviselőjének aláírása 11

13 5. számú melléklet NYILATKOZAT Az iskolakezdési támogatásra való jogosultságról Alulírott: Címe:.., Adószáma:, Anyja neve:. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban felsorolt gyermeke(i)m révén iskolakezdési támogatásra vagyok jogosult. 1. Név:.. Adóazonosító jel:. Születési hely, idő:.. Juttatás értéke: 2. Név:.. Adóazonosító jel:. Születési hely, idő:.. Juttatás értéke: Az iskolakezdési támogatást: 1. iskolakezdési utalvány formában 2. a Hivatal nevére szóló számla(k) ellenében igényelem. Kijelentem, hogy az iskolakezdési támogatásra azért vagyok jogosult, mert fent nevezett gyermeke(i)mre tekintettel a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV tv. alapján családi pótlékra vagyok jogosult 1 ; fent nevezett gyermeke(i)m a 2010/2011-es tanévben közoktatásban résztvevő tanuló(k). 2 Nyilatkozom továbbá arról, hogy tudomásul veszem, miszerint az iskolakezdési támogatás kizárólag tankönyv, taneszköz, valamint ruházat vásárlására fordítható. Dátum: hónap nap.. a nyilatkozó aláírása 1 A családi pótlékot csak az egyik jogosult kaphatja, de a jogosultság mindkét, a feltételeknek megfelelő szülőt megilleti. 2 A Közoktatásról szóló törvény alapján az iskolakezdési támogatásra való jogosultság szempontjából a közoktatás intézményének minősül: általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény. 12

14 6. számú melléklet NYILATKOZAT A 2011-es évi Cafeteria keretem terhére önkéntes egészségpénztári illetve önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást nem igényelek: Eger,.. év.. hó.. nap... munkavállaló aláírása NYILATKOZAT Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás igénybevételére a cafetéria rendszer keretén belül A 2011-es évi Cafeteria keretem terhére igényelt önkéntes egészségpénztári illetve önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást az alábbi pénztárak részére kérem utalni: Önkéntes egészségpénztár megnevezése: Összeg:...Ft/hó Önkéntes nyugdíjpénztár megnevezése: Összeg:..Ft/hó A fenti önkéntes pénztáraknak tagja vagyok: 1. a belépési nyilatkozatot a a munkáltató részére korábban leadtam.* 2. a belépési nyilatkozatot a nyilatkozathoz csatolom.* (* a megfelelőt kérjük aláhúzni.) Eger,.. év.. hó.. nap... munkavállaló aláírása 13

15 7. számú melléklet NYILATKOZAT Alulírott a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozója nyilatkozom, hogy..a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóm nevére a szolgáltató által kiállított internet használatról szóló - az általam igényelt hónapokra vonatkozóan - számlák más munkáltató által évben nem kerülnek megtérítésre. Az internet támogatást: 1. internet utalvány formában 2. számla ellenében igényelem. Eger, munkavállaló 14

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017.

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017. TERVEZET Szőc Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2017. 2 A szabályzattal Szőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszeréről szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a polgármester cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016. HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-3/2016.. napirendi pont Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 53/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A polgármesteri cafetéria-szabályzat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ A szabályzattal az önkormányzati hivatal a közszolgálati

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 4.1. A cafetéria keret mértéke... 4 4.2. Választható cafetéria elemek...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr. BELÜGYMINISZTÉRIUM BM-1473/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. 17-én ELŐTERJESZTÉS a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására 3. NAPIRENDHEZ HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése egyetért az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására vonatkozó

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és. Szolgáltató Szervezet juttatásai

Polgármesteri Hivatal Ellátó és. Szolgáltató Szervezet juttatásai Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet juttatásai 1./ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet intézmény vezető részéről elismeri és támogatja az intézmény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2015. január 1. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2017. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE 1.4. napirend Tárgy: Az Óbudai Egyetemen a közalkalmazottak részére adható juttatásokról szóló szabályzat módosítása Előterjesztő: Prof.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA Szám: 106/2/2009. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 2/2009. (OT 1.) ORFK UTASÍTÁSA a Rendőrség személyi állományának 2009. évi kompenzációját biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Az Igazságügyi

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 XXV-1/18-1/2014. SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. -a, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY

CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY CAFETRÉRIA KÖZLEMÉNY A Keretösszeg: - A munkáltató egységesen, munkakörre, beosztásra és rendfokozatra való különbségtétel nélkül határozza meg a keretösszeget. - 2011-ben érvényes keretösszeg bruttó 200.000,-

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tájékoztató a kompenzációs rendszer keretében választható juttatások köréről Forrás: ORFK intranet (2009.01.28. szerda 14:12) 1. Melegétkezési utalvány Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkezés, közétkeztetés

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. választható béren kívüli juttatások. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata Pécs 2009. 2011. január 1. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a közalkalmazottak

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirádi Szociális Segítő Központ Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), a Nyirádi Szociális Segítő Központ fenntartójának

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a munkavállalóra a 2. ; 4. ; 5. és 10. -ban szabályozott juttatások vonatkozásában nem terjed ki. Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről Kőszegpaty

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Telefon:82/710-490 Telefax:82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Részletesebben

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés fő gazdasági mutatói

A rendelet hatálya. A költségvetés fő gazdasági mutatói A Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat képviselőtestületének 2/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről A Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. Telefon: (22) 460-004 Fax: (22) 460-229 e-mail: jegyzo@martonvasar.hu MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: Ph/1312/2011. Martonvásár

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Választható cafeteria elemek évben

Választható cafeteria elemek évben Választható cafeteria elemek 2017. évben A KSZ 77. pontja, valamint jelen utasítás alapján a Társaság az alábbi választható cafeteria juttatásokat biztosítja. A választható juttatások együttes, közterhekkel

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről 1./ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató

Részletesebben

Kafetéria Szabályzat

Kafetéria Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Kafetéria Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A kafetéria szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A társaságnál alkalmazható

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL Jelen szabályzat

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 98577/2009. Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés!

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés! Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 3/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi cafetériaszabályzatának

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben