E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett : Önkormányzati Iroda Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottsága,

2 Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXII. törvény ( a továbbiakban : Ktv.) a Ktv. 49/F. -ában foglaltak alapján kötelezően adandó köztisztviselők részére január 1-je óta a cafetéria-juttatás. A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője, jelen esetben a jegyző a közszolgálati szabályzatban határozza meg. A köztisztviselők részére a évi költségvetés-tervezetében ,-Ft/év összegű cafetéria-juttatás került betervezésre, s ennek alapján a köztisztviselők évi cafetériajuttatását ,-Ft-ban került megállapításra a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009.(XII.23.)Korm. rendeletben ( a továbbiakban: Cafetéria rendelet) foglalt határidőig, azaz február 15-ig. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 13. -a előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Ktv. 49/F. -át is. Tekintettel arra, hogy a jegyző által készített közszolgálati szabályzat hatálya nem terjed ki a polgármesterre, a közszolgálati szabályzat rendelkezései nem alkalmazhatók rá. A Ptv. szempontjából a Ktv. megfelelő alkalmazása a vonatkozó kérdésben azt jelenti, hogy a hivatali szervezet vezetőjén a munkáltatói jogkört gyakorlót kell érteni. A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, így a képviselőtestület egyedileg dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről, amely nem térhet el a hivatalban a köztisztviselők számára meghatározott keretösszegtől. A rendszer működéséhez szükséges egyébként a közszolgálati szabályzatban rendezett részletszabályokat is meg kell határozni ebben a testületi határozatban. Javasolom, hogy a keretösszeg szerepeljen a döntésben, a részletszabályok amelyek egyébként teljes mértékben megegyezhetnek a közszolgálati szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel pedig szerepeljenek a határozat mellékletében. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. Zirc,2010. február 16. Dr. Árpásy Tamás Jegyző 2

3 Határozati javaslat.../2011.(ii.28.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester évi cafetériajuttatásának keretösszegét ,-Ft-ban határozza meg. 2. A polgármester cafetéria-juttatására a jelen határozat mellékletét képező szabályzat rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző Határidő: azonnal 3

4 4. számú melléklet az 1/2010. számú intézkedéshez Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala cafetéria szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, valamint a végrehajtására kiadott 305/2009.(XII.23) Kormányrendelet, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) alapján a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) cafetéria-juttatási rendszerét a következők szerint szabályozom: I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A Cafetéria Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja a köztisztviselők részére egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása. 2. A cafetéria-juttatási rendszer az Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított keretösszegen és a Szabályzatban meghatározott juttatási elemeken belül egyénre szabott választásra ad lehetőséget. 3. A Szabályzat személyi hatálya a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra, valamint a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Pép. tv.) hatálya alatt álló közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra a Pép. tv.-ben meghatározott mértékben (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki. 4. Nem jogosult a cafetéria rendszerbe tartozó juttatások igénybevételére: a) a tartós külszolgálaton levő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselő; b) a köztisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. 5. A prémiumévek programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat, valamint a különleges foglalkoztatási állományban lévőket a cafetéria-juttatások harminc százaléka illeti meg. 6. A cafetéria rendszer meghatározott feltételekkel a következő juttatásokat tartalmazza: a) étkezési hozzájárulás; b) helyi utazásra szolgáló bérlet; c) Internet használat támogatása; d) iskolakezdési támogatás; e) önkéntes nyugdíjpénztári támogatás; f) önkéntes egészségpénztári támogatás; g) üdülési hozzájárulás; 4

5 7. A 4. pontban meghatározott esetben, vagy ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetériajuttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, továbbá a köztisztviselő választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a Ktv. 15. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból szűnik meg. 8. Áthelyezés esetén a köztisztviselő cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig csökkenteni kell. 9. Év közben történő áthelyezés esetén a munkáltató a Pénzügyi Osztály írásbeli nyilatkozata alapján, igazolást állít ki a köztisztviselő által az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás összegéről. 10. A köztisztviselő nyilatkozni köteles továbbá az esetleges cafetéria tartozás, illetményéből történő levonáshoz való hozzájárulásáról is. A nyilatkozatot a 8. számú függelék tartalmazza. II. fejezet A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok 1. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása (1) A cafetéria-juttatásokra igénybe vehető évi keretösszeg ,- Ft/fő/év, mely évente, a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A béren kívüli juttatások esetén az adó alapja évben a juttatás értékének 1,19-szerese, az adó mértéke 16 %. A minimálbér összege 2011-ben ,-Ft. (2) Az éves keretösszeg egy naptári évben a Szabályzatban meghatározott juttatási elemek igénybe vételére használható fel. (3) A tárgyévben igénybe nem vett összeg nem vihető át a következő évre. A köztisztviselő a tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról november 30-ig írásban nyilatkozik, melyet a Pénzügyi Osztályra kell benyújtani (9. számú függelék). (4) A keretösszeget a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani az adott év naptári napjai számának figyelembe vételével, amennyiben a köztisztviselő jogviszonya a tárgyévben keletkezik, vagy szűnik meg. 5

6 2. A cafetéria-juttatási elemek kiválasztása (1) A cafetéria-juttatások éves keretösszegén belül választható elemek maximális összegéről és a cafetéria-juttatások igénybe vételének részletes szabályairól a munkáltató évente előzetesen elektronikus közzététel útján a helyben szokásos módon tájékoztatja a köztisztviselőket. (2) A köztisztviselő a tárgyév március 1-ig köteles nyilatkozni a tárgyévre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa választott cafetéria-juttatási elemekről és mértékéről. A nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha a közszolgálati szabályzat ezt lehetővé teszi. A Cafetéria Nyilatkozatot a Hivatal által biztosított informatikai alkalmazáson keresztül kell megtenni. Az informatikai alkalmazás a hivatali számítógépes hálózat közös/kapitány Zsolt/Cafetéria mappában érhető el. Az informatikai alkalmazáson kitöltött Cafetéria Nyilatkozatot kinyomtatva, aláírva, papír alapon 2 példányban kell eljuttatni a Pénzügyi Osztály részére. (3) Az a köztisztviselő, akinek a cafetéria jogosultsága év közben keletkezik, az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról. A köztisztviselőre irányadó cafetéria-juttatások mértékéről, jogcíméről és cafetéria elemekről a munkáltató előzetesen tájékoztatást ad. (4) A Cafetéria Nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibájából elmulasztó köztisztviselő az Szja tv. 71. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üdülési csekkre (a minimálbér határáig) és legfeljebb az Szja tv. 71. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű meleg étkezési utalványra jogosult. (5) A Cafetéria Nyilatkozat határidőben történő megtételét önhibáján kívül elmulasztó köztisztviselő, az akadályoztatása megszűnését követő legfeljebb 5 munkanapon belül köteles a Nyilatkozatot a (2) bekezdésben szabályozott módon a Pénzügyi Osztályra eljuttatni. (6) A cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás érvényessége egy naptári évre szól, módosításra év közben (9) pontban foglaltakat kivéve - nincs lehetőség. (7) A köztisztviselő az egyes cafetéria-juttatások elemeiből kizárólag a kedvezményes adózás adható értékéig választhat. (8) A köztisztviselő által fel nem használt összeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség. (9) A köztisztviselő a nyilatkozatban foglaltak módosítására a részére megállapított, és a módosítás időpontjáig fel nem használt keretösszeg erejéig évente egy alkalommal, tárgyév november 30-ig jogosult. A módosítást a köztisztviselő a Pénzügyi Osztály vezetőjének címzett írásbeli bejelentéssel kezdeményezheti. A módosítás végrehajthatóságáról a Pénzügyi Osztály tájékoztatja a munkatársat. (10) A (9) bekezdésben megjelölteken túl további változtatásra nincs lehetőség. Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben a Pénzügyi Osztály vezetőjének javaslata alapján a jegyző engedélyével lehet. 6

7 (11) A tárgyévben fel nem használt cafetéria keret nem vihető át a következő évre. Amennyiben az engedélyezett éves egyszeri módosítást követően maradványösszeg képződik, a munkatárs annak kifizetési módjáról tárgyév november 30-ig írásban köteles nyilatkozni. A cafetéria keretből megmaradt, ezer forint alatti összeget a munkatárs nem veheti igénybe. Nyilatkozat hiányában melegétkezési utalványra jogosult. 3. Eljárás a jogviszony megszűnése esetén (1) A köztisztviselő köteles az utolsó munkában töltött napon a részére nyújtott cafetéria összeggel elszámolni a Pénzügyi Osztályon, ha a jogviszonya év közben szűnik meg. A juttatás elszámolásakor figyelembe kell venni a köztisztviselő névre szóló, a munkáltató által már megrendelt utalvány összegét is. (2) A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított mértékének túllépése esetén a különbözet a köztisztviselő utolsó illetményéből levonásra kerül. (3) A cafetéria-juttatási keret tárgyévre vonatkozó jogviszonya időtartamával időarányosan megállapított mértékénél kevesebbet igénybe vevő köztisztviselő részére a különbözet a köztisztviselő által a 9. számú függelék szerinti nyilatkozatban meghatározott módon kiadásra kerül. (4) A (2) (3) bekezdésben foglaltak irányadók abban az esetben is, ha a köztisztviselő jogosultsága a II. fejezet 1. (4) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve év közben szűnik meg. III. fejezet A cafetéria-juttatásokra vonatkozó különös szabályok 1. Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás (1) Az önkéntes nyugdíjpénztári támogatás keretében a Hivatal munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizet annak a köztisztviselőnek, aki a) önkéntes nyugdíjpénztár tagja, b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint c) a Pénzügyi Osztályra eljuttatja a tagsági okirat másolatát, valamint az 5. számú függeléket. (2) Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegben az Szja. tv. 71. ban meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. (3) A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes nyugdíjpénztárba történő átutalásáról havonta a Pénzügyi Osztály intézkedik úgy, hogy a hozzájárulást havonta, vagy - az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben. 7

8 (4) A Pénzügyi Osztály intézkedik a szerződés megkötéséről, ha a köztisztviselő olyan önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, amellyel a Hivatal még nem kötött munkáltatói szerződést. 2. Önkéntes egészségpénztári támogatás (1) Az önkéntes egészségpénztári támogatás keretében a Hivatal munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizet annak a köztisztviselőnek, aki a) önkéntes egészségpénztár tagja, b) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint c) a Pénzügyi Osztályra eljuttatja a tagsági okirat másolatát, valamint a 6. számú függeléket. (2) Az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás havonta azonos összegben az Szja. tv. 71. ban meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. (3) A munkáltatói tagdíj-hozzájárulás önkéntes egészségpénztárba történő átutalásáról havonta a Pénzügyi Osztály intézkedik úgy, hogy a hozzájárulást havonta, vagy - az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben. (4) A Pénzügyi Osztály intézkedik a szerződés megkötéséről, ha a köztisztviselő olyan önkéntes egészségpénztárnak a tagja, amellyel a Hivatal még nem kötött együttműködési szerződést. 3. Helyi utazásra szolgáló bérlet (1) A Hivatal a cafetéria-juttatásokon belül a köztisztviselőnek e cafetéria-juttatási elem választása esetén a tárgyévre éves, vagy havi helyi utazásra szolgáló bérletet bocsát rendelkezésre. (2) Helyi utazásra szolgáló bérlet választása esetén nyilatkozatot kell kitölteni (3. számú függelék) és a tárgyévet megelőző év december 15-ig a Pénzügyi Osztályra eljuttatni. (3) Az éves bérletszelvények beszerzését és átadását a Pénzügyi Osztály végzi. Havi bérlet választása esetén a köztisztviselő a bérletet maga veszi meg. A bérlet költségeit a Pénzügyi Osztály Hivatal nevére kiállított számla ellenében utólag téríti meg. A költségtérítés érdekében a bérletszelvényt lejárta után -, valamint a számlát a köztisztviselő leadja a Pénzügyi Osztálynak (4) A tárgyévi bérletet a tárgyévet követő év január 10-ig a Pénzügyi Osztályon le kell adni. 4. Üdülési hozzájárulás (1) A Hivatal a köztisztviselőnek üdülési hozzájárulást biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk formájában. 8

9 (2) Üdülési csekkben a köztisztviselő akkor részesülhet, ha a) ezt a cafetéria-juttatási elemet választja, valamint b) a köztisztviselő nyilatkozik a 7. számú függelékben meghatározott adatokról. (3) Az üdülési hozzájárulás mértéke a más kifizetőtől kapott üdülési hozzájárulással együtt évente az Szja. tv. 71. ban meghatározott mértékéig terjedhet személyenként. (4) Az üdülési csekkek beszerzését és átadását a Pénzügyi Osztály végzi. (5) Az Üdülési csekk kifizetésére a Hivatal pénzügyi lehetőségeinek függvényében tárgyév június 15. napjáig kerül sor. 5. Internet használat támogatása (1) A Hivatal e cafetéria-juttatási elem választása esetén (2. számú függelék) támogatja a köztisztviselők internet használatának költségeit a köztisztviselő vagy házastársa nevére szóló egyedi szolgáltatási szerződés alapján, legfeljebb havi 5.000,-Ft értékig. (2) A cafetéria-juttatás folyósításának feltétele a köztisztviselő vagy házastársa nevére szóló, egyedi szolgáltatási szerződés másolatának a Pénzügyi Osztályra való benyújtása. (3) A cafetéria-juttatás havi mértékét az éves keretösszegen belül a köztisztviselő maga határozza meg azzal, hogy minden hónapban azonos összegű juttatás nyújtható, maximálisan 5.000,-Ft értékig. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. (4) Az Internet költségeinek elszámolása negyedévente, az eredeti számla és befizetett csekk másolata, illetve csoportos beszedési megbízás esetén az eredeti számla benyújtása, elektronikus utalás esetén a kinyomtatott, visszaigazolt utalás leadás ellenében történik a köztisztviselő pénzintézeti számlájára utalással. (5) A leadás határideje a negyedévet követő hó 15. napja, a IV. negyedév tekintetében tárgyév december 10. napja. 6. Iskolakezdési támogatás (1) A Hivatal e cafetéria-juttatási elem választása esetén utalvány formájában iskolakezdési támogatást nyújt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben meghatározott oktatásban részt vevő gyermek, tanuló számára a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult szülő, vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján. (2) Az iskolakezdési támogatás mértéke tanévenként és az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő gyermekenként az Szja. tv. 71. ban meghatározott cafetériajuttatás mértékéig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. (3) A köztisztviselő által kitöltött nyilatkozat (4. számú függelék) alapján a Pénzügyi Osztály az iskolakezdési támogatások összegéről analitikus nyilvántartást vezet. 9

10 (4) Az (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése érdekében a köztisztviselő köteles nyilatkozni az iskolakezdési támogatásban részesített gyermek (tanuló) adóazonosító jeléről, ennek hiányában személyes adatairól. (5) Az utalványok beszerzését és átadását a Pénzügyi Osztály biztosítja. 7. Étkezési hozzájárulás (1) A Hivatal e cafetéria-juttatási elem választása esetén támogatja a köztisztviselők meleg étkeztetését a választott szolgáltató felé a hivatal nevére kiállított számla által átutalással - történő térítéssel, vagy meleg ételvásárlásra alkalmas utalvány juttatásával. (2. számú függelék) (2) A meleg étkezési utalvány havonta azonos összegben, a tárgyhóra utólag az Szja. tv. 71. ban meghatározott mértékig terjedhet. A cafetéria-juttatás választott összegének meghatározásánál azonban figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre, valamint a melegétel utalvány címletezésére. (3) Étkezési szolgáltatás szünetelése esetén az érintett hónapokra vonatkozóan meleg ételvásárlásra jogosító utalvány választható a (2) bekezdésben meghatározott mértékben, azzal, hogy ezt az érintett kezdő hónapot megelőzően legalább 1 hónappal előbb jelzik a Pénzügyi Osztály felé. (4) A meleg étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, illetőleg a meleg étkezési utalványok beszerzését és átadását a Pénzügyi Osztály végzi. IV. fejezet Záró rendelkezés E szabályzat február 15-én lép hatályba, és rendelkezéseit évre vonatkozóan kell alkalmazni. Zirc, február 14.. jegyző 10

11 1. számú függelék I. A évre irányadó keretösszeg Az éves keretösszeg személyenként a Cafetéria Szabályzatban meghatározottak figyelembevételével kerül magállapításra. II. A évi egyéni juttatási csomag összeállításának menete A évi felhasználható egyéni keretösszeget és a választható elemeket tartalmazó Cafetéria Nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) minden köztisztviselő részére a közös/kapitány Zsolt/Cafetéria mappában érhető el. A választást követően a kitöltött Nyilatkozatot március 1. napjáig kinyomtatott, a köztisztviselő által aláírt papíralapon 2 példányban meg kell küldeni a Pénzügyi Osztályra a választott cafetéria-juttatási elemekhez tartozó dokumentációval együtt. III. A cafetéria juttatási elemek mértéke III. 1. Étkezési hozzájárulás A meleg étkeztetés vagy meleg étkeztetési utalvány legfeljebb havi Ft összegig terjedhet. III. 2. Helyi utazásra szolgáló bérlet A közlekedési társaság tarifája szerint. III. 3. Internethasználat támogatása A választható havi összeg felső határa nem lehet több 5.000,-Ft-nál. III. 4. Iskolakezdési támogatás Az iskolakezdési támogatás utalvány a minimálbér ( Ft/hó) 30 %-áig, vagyis ,- Ft/év/gyermek összegig terjedhet. III. 5. Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás (munkáltatói tagdíj-hozzájárulás) A munkáltatói befizetés havonta a minimálbér ( Ft/hó) 50 %-áig, vagyis ,- Ft összegig terjedhet. A választott összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. III. 6. Önkéntes egészségpénztári támogatás (munkáltatói tagdíj-hozzájárulás) A munkáltatói befizetést havonta a minimálbér ( Ft/hó) 30 %-áig, vagyis ,- Ft összegig terjedhet. A választott összeg meghatározásánál figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre. III. 7. Üdülési hozzájárulás Az üdülési csekk felhasználásával igénybe vehető maximális összeg évben a minimálbér összegéig, vagyis ,- Ft/fő/év terjedhet. 2. számú függelék 11

12 Köztisztviselő (munkavállaló) neve: Szervezeti egység: Felhasználható bruttó keret: Önkéntes nyugdíjpénztár megnevezése: Önkéntes egészségpénztár megnevezése: Internet szolgáltató neve: Meleg étkeztetés esetén a szolgáltató neve: Nyilatkozat a Cafetéria keret felhasználásáról Juttatás típusa Étkezési hozzájárulás( Meleg étkeztetés, vagy melegétkezési utalvány) Helyi közlekedési bérlet Igényelhető maximális összeg Adó és járulék mértéke összesen ,-Ft 19,04 % Közlekedési társaság tarifája szerint 19,04 % Internet 5.000,-Ft 19,04 % Iskolakezdési ,04 % támogatás Ft/gyermek Önkéntes max ,04 % nyugdíjpénztár Ft/hó Önkéntes max :- 19,04 % egészségpénztár Ft/hó Üdülési csekk Ft/év 19,04 % Összesen: - - Havi nettó összeg Nettó éves összeg Adó összege Bruttó éves összeg Nyilatkozom, hogy a fenti táblázatban feltüntetett Cafetéria elemeket a változtatás szándéka nélkül választom a évi Cafetéria keretem terhére. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatom a szabályzatban meghatározott nyilatkozatok és egyéb dokumentumok (Internet szolgáltatási szerződés másolat, önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári tagsági okirat másolat, magán-nyugdíjpénztári tagsági okiratának másolatát) becsatolásával együtt érvényes. Kelt:. dolgozó A nyilatkozat egy példányát a magánszemélyeknek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell. 12

13 3. számú függelék NYILATKOZAT helyi utazásra szolgáló bérlet igénybevételéhez 20. évre Köztisztviselő neve: Lakcíme: Adóazonosító jele: Szervezeti egység (Osztály): Nyilatkozom, hogy 20. évre a helyi utazásra szolgáló bérletet a cafetéria-juttatási rendszerben igénybe kívánom venni. Típusa 1 : - éves - havi Kelt:... dolgozó A nyilatkozat egy példányát a magánszemélyeknek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell. 1 A választott bérlet típust aláhúzással kell jelölni. 13

14 4. számú függelék NYILATKOZAT Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Kijelentem, hogy.. évben az alábbi gyermek(ek) 2 után vagyok jogosult iskolakezdési támogatásra: 1. Gyermek neve: Adóazonosító jele: Adóazonosító jel hiányában Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: 2. Gyermek neve: Adóazonosító jele: Adóazonosító jel hiányában Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: 3. Gyermek neve: Adóazonosító jele: Adóazonosító jel 2 Csak azokat a gyermekeket lehet feltüntetni, akik után családi pótlékra jogosult a szülő vagy házastársa, és közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója. A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell. 14

15 hiányában Anyja neve: Születési hely, idő: Igénybe vett összeg: Kelt A nyilatkozatot átvettem.. dolgozó Kelt.. munkáltató 15

16 NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról 5. számú függelék Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket 1 ), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok, c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 2 megnevezése: címe: azonosítószáma: bankszámlaszáma: Tagsági okirat száma: A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy évben e jogcímen a Szja törvény 70. (5) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól a) nem szerzek Hónap Hozzájárulás mértéke b) a következők szerint szerzek: 3 Kedvezményes adókulccsal (19,04 szja % ) Hozzájárulást adó munkáltató Nem kedvezményes adókulccsal (19,04 % szja + 27 % eho) Kelt A nyilatkozatot átvettem Kelt.. dolgozó.. munkáltató 1 A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is lehetséges. 2 Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni. 3 A megfelelő aláhúzandó. A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell.

17 NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról 6. számú függelék Név: Születési hely, idő: Adóazonosító jel: Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket 4 ), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok, c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár 5 megnevezése: címe: azonosítószáma: bankszámlaszáma: Tagsági okirat száma: A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy évben e jogcímen a Szja törvény 70. (5) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól a) nem szerzek Hónap Hozzájárulás mértéke b) a következők szerint szerzek: 6 Kedvezményes adókulccsal (19,04 szja % ) Hozzájárulást adó munkáltató Nem kedvezményes adókulccsal (19,04 szja % + 27% eho) Kelt A nyilatkozatot átvettem Kelt.. dolgozó.. munkáltató 4 A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is lehetséges. 5 Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni. 6 A megfelelő aláhúzandó. A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell. 17

18 7. számú függelék NYILATKOZAT Üdülési csekk igénybevételéről Név: Születési hely, idő: Lakcím: Adóazonosító jel: Kijelentem, hogy évben a mai napig üdülési csekk juttatásban: a) nem részesültem b) a következők szerint részesültem: 1 A juttatás dátuma Az üdülési csekk értéke Kijelentem továbbá, hogy évben az Szja törvény 71. (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott, a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételben saját jogon, vagy közeli hozzátartozóm munkáltatója által nem részesültem. Kelt.. dolgozó A nyilatkozatot átvettem Kelt.. munkáltató 1 A megfelelő aláhúzandó. A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell.

19 8. számú függelék Név: Szül. hely, idő: Adóazonosító jel: NYILATKOZAT a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetériajogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó-és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. 1 Kelt.. dolgozó A nyilatkozatot átvettem Kelt.. munkáltató 1 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell.

20 9. számú függelék NYILATKOZAT 20. évben igénybe nem vett cafetéria összeg felhasználásáról Köztisztviselő neve: Lakcíme: Adóazonosító jele: Hivatali egység (Osztály): Nyilatkozom, hogy 20. évben a fel nem használt cafetéria összeget, az alábbi juttatási elemekben kívánom igénybe venni: Kelt:... dolgozó A nyilatkozat egy példányát a magánszemélyeknek az elévülési idő (5 év) lejártáig őrizni kell. 20

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 1. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. január 6., szerda 1. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (I. 6.) NFGM utasítás a cafeteriajuttatásról 3 VI. Alapító okiratok

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/4. szám Budapest, 2013. február 19. Szám: 8005/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 4/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 126. évfolyam 2011. november 11. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 45/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek 6. szám Tartalomjegyzék 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet 4/2010.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2607 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 6., péntek XII. évfolyam, 2009/9. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A környezetvédelmi és vízügyi

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009.

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 2009. Kerekegyháza Város Önkormányzata Jegyzőjének és Polgármesterének 1/2009. számú EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete

T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE T E R V E Z E T! A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

Részletesebben