3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről"

Átírás

1

2 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

3 I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A cafetéria-juttatások rendszerének célja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal (a továbbiakban: Kormányhivatal) foglalkoztatási jogviszonyban állók számára egységes elvek alapján szabályozott, az egyéni igényekhez igazodó béren kívüli juttatások biztosítása. 2. A szabályzat hatálya 1. A cafetéria-juttatásokkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) hatálya kiterjed a) a Kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre; b) a Kormányhivatallal munkaviszonyban álló munkavállalókra, kivéve a közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatottakat; c) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény alapján a prémiumévek programban foglalkoztatott, valamint a különleges foglalkoztatási állományba helyezett foglalkoztatottakra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott). 2. A cafetéria-juttatás a foglalkoztatotti jogviszony létrejöttének napjától, annak megszűnése napjáig vehető igénybe. 3. Nem jogosult a foglalkoztatotti jogviszonya fennállása alatt cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, állami szerv és kormánytisztviselő közötti megállapodás alapján határozott ideig az Európai Unió, vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok keretében szakértői tevékenységet ellátó kormánytisztviselő, továbbá a kormánytisztviselő azon időtartam tekintetében, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a foglalkoztatottat a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát a jogosultság szempontjából nem lehet összeszámítani. 4. Az I. fejezet 3.1. pontjában meghatározott cafetéria keret egy naptári évben, a szabályzatban meghatározott juttatási formák igénybevételére használható fel. A cafetéria-juttatások rendszere a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: 1) Széchenyi Pihenő Kártya, 2) Étkezési Erzsébet-utalvány, 3) helyi utazási bérlet, 4) iskolakezdési támogatás, 5) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, 6) önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás, 3. Juttatások keretösszegének meghatározása 1. A cafetéria-juttatás mértéke évben bruttó forint. 2. Az I. fejezet 2.4. pontja szerinti 1)-6) alpontokba sorolt cafetéria juttatások a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 71. szerinti béren kívüli juttatásnak 1

4 minősülnek. A cafetéria keret biztosítja a fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, személyi jövedelemadó (a továbbiakban: szja) és egészségügyi hozzájárulás (a továbbiakban: eho) megfizetésére is. Ezen cafetéria-juttatások esetében évben az szja és az eho alapja egyaránt a juttatás értékének 1,19-szerese. Az adó alapjának szja mértéke 16 %, eho mértéke 14.%. 3. A juttatások az Erzsébet utalványok kivételével, minimum 1000 Ft/időszak értékben igényelhetők. Az igényelt cafetéria-juttatások formáját és összegét a kereteken belül a foglalkoztatott határozza meg úgy, hogy 1000 Ft feletti maradvány ne képződjön. A tárgyévben fel nem használt cafetéria keret nem vihető át a következő évre. 4. A cafetéria keret ezer forintra kerekített időarányos részére jogosult a) a határozott idejű kinevezéssel, munkaszerződéssel rendelkező foglalkoztatott, illetve b) azon foglalkoztatott, akinek a Kormányhivatallal fennálló jogviszonya év közben keletkezik és/vagy szűnik meg, c) akinek a kerete tartós távollét miatt csökken. 5. Az időarányos juttatási keretet az I. fejezet 6.1. pontjában foglaltak szerint a naptári napokat figyelembe véve kell megállapítani. 6. A cafetéria-juttatások éves keretösszegének 30%-a illeti meg az I. fejezet 2.1. c) pontja szerinti foglalkoztatási jogviszonyba helyezett foglalkoztatottat. 7. A cafetéria keret terhére, Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámla, Étkezési Erzsébet-utalvány, az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, és az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás csak teljes évre, havi egyenlő összegben igényelhető. 8. A Széchenyi Pihenő Kártya szálláshely alszámlájára, illetve szabadidő alszámlájára két részletben, félévente egyenlő összegben igényelhető a juttatás. A Kormányhivatal az első részletet legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig, a második részletet legkésőbb a tárgyév november 30. napjáig utalja át. 4. Bejelentési, adatszolgáltatási, nyilatkozattételi és tájékoztatási kötelezettség 1. A cafetéria igényléssel és juttatással kapcsolatos nyilvántartásokat a Pénzügyi Főosztály számítástechnikai (webcafe) program segítségével vezeti, és teljesíti a cafetéria-juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. 2. A Humánpolitikai Főosztály köteles legkésőbb tárgyév február 15-ig a foglalkoztatottak névjegyzékét jelölve rajta különösen, a foglalkoztatott személyes adatait, adóazonosító jelét, a foglalkoztatotti jogviszony kezdő időpontját, annak jellegét (határozatlan vagy határozott időtartam dátumát), a foglalkoztatott szervezeti egységét, tartósan távollévő foglalkoztatottak esetén a tartós távollét kezdőidőpontját, és amennyiben ismert, várható munkába állásuk időpontját a számítástechnikai programba rögzíteni. 3. A foglalkoztatott köteles a cafetéria igénylését a Kormányhivatal által biztosított számítástechnikai programban rögzíteni és a számítástechnikai program által generált nyilatkozatokat, azok mellékleteivel együtt 2 példányban kinyomtatni és aláírva, szervezeti egységenként (törzshivatal, szakigazgatási szervek, járási hivatalok) összegyűjtve, a munkáltatói aláírás után 1 példányban a Pénzügyi Főosztályra eljuttatni. Egy példányt a dolgozó köteles megőrizni öt évig. 4. Amennyiben a foglalkoztatott cafetéria igénylésre irányuló nyilatkozatát, neki felróható okok miatt, elmulasztotta volna megtenni, a rendelkezésére álló cafetéria összeget a Széchenyi Pihenő Kártya szállás alszámlájára utalja a Pénzügyi Főosztály. 5. Amennyiben a foglalkoztatott más kifizetőtől cafetéria-juttatásban részesül, az Szja. törvény 71. -ában előírt nyilatkozattételi felelőssége - a másik kifizetőtől igénybevett további juttatások tekintetében - a másik juttató felé áll fenn, a BAZMKH-tól igénybevett juttatás tekintetében. 6. Jogszabályi rendelkezéssel ellentétes (különösen ilyennek számít a keretösszeget meghaladó igénylés), ellentmondásos, a szabályzatnak nem megfelelő, vagy hiányosan előterjesztett cafetéria igény esetében 2

5 a foglalkoztatottat a Pénzügyi Főosztály hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a foglalkoztatott hiánypótlási kötelezettségének a felhívás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül nem tesz eleget, cafetéria igényét a rendelkezésre álló adatok alapján, a vonatkozó jogszabályokra és jelen szabályozásra figyelemmel lehet csak teljesíteni. Amennyiben a hiány olyan természetű, hogy pótlása nélkül a cafetéria-juttatások egyetlen eleme sem adható, úgy kell eljárni, mintha a cafetéria igénylésre irányuló nyilatkozatát elmulasztotta volna megtenni a foglalkoztatott. 7. A foglalkoztatott, vagy megbízottja köteles a cafetéria jogosultságát befolyásoló változásról, (különösen tartós távollét 30 napot meghaladó időtartama) legkésőbb a változás bekövetkezését követő 3 munkanapon belül az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével írásban tájékoztatni a Pénzügyi Főosztályt. 8. Az I. fejezet 4.2. pontjában foglaltakon túl a Humánpolitikai Főosztály 3 munkanapon belül köteles rögzíteni a számítástechnikai programba azt, ha a Kormányhivatal új foglalkoztatottal létesít cafetériajuttatásra jogosító jogviszonyt, valamint köteles az új vagy tartós távollétről visszatérő foglalkoztatott figyelmét felhívni arra, hogy keresse meg személyesen, vagy ben a Pénzügyi Főosztály cafetéria ügyintézőjét. 9. A Kormányhivatallal év közben cafetéria-juttatásra jogosultságot teremtő foglalkoztatotti jogviszonyt létesítő, valamint a tartós távollétről visszatérő foglalkoztatott bejelenti a Pénzügyi Főosztálynak a tárgyévben eddig igénybevett cafetéria-juttatását (8. sz. melléklet). A Pénzügyi Főosztály megállapítja a rendelkezésére álló arányosított cafetéria keretet és erről, valamint a jelen szabályzat alapján választható juttatásokról és a cafetéria igénylésre biztosított program elérhetőségéről tájékoztatja a foglalkoztatottat. A foglalkoztatott a cafetéria igénylési kötelezettségét az értesítést követő 10 munkanapon belül köteles teljesíteni, és aláírt cafetéria igényét eljuttatni a Pénzügyi Főosztályra. 10. Ha a foglalkoztatott jogviszonya év közben megszűnik, erről a túlfizetések megelőzése érdekében, az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével írásban köteles tájékoztatni a Pénzügyi Főosztály cafetéria ügyintézőjét. A Humánpolitikai Főosztály a tudomására jutott változást köteles azonnal rögzíteni a programban. 11. A foglalkoztatotti jogviszonyt csak a Pénzügyi Főosztály által aláírt elszámoló lap megszerzése után lehet megszüntetni. 5. Visszafizetési kötelezettség 1. Ha a foglalkoztatott jogviszonya, illetve cafetéria jogosultsága év közben megszűnik, vagy a cafetériajuttatás rá nézve irányadó jogosultsági összege tartós távollét miatt csökken, köteles a részére nyújtott cafetéria-juttatások Pénzügyi Főosztály által meghatározott időarányos részét meghaladóan igénybe vett összegét a Kormányhivatal részére visszafizetni. 2. A foglalkoztatott a cafetéria igényének bejelentésekor a számítástechnikai program által kinyomtatott nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy az őt megillető járandóságokból a Kormányhivatal minden további feltétel nélkül levonhatja a részére már átadott cafetéria-juttatás azon értékét, amelyre nem jogosult. 3. A visszafizetés módja elsősorban a foglalkoztatottat megillető járandóságokból történő levonás. Amennyiben ez nem lehetséges, a visszafizetés a foglalkoztatott részéről átutalással, vagy készpénzátutalási megbízással történhet. 4. A jogosultsági összegen felül juttatott cafetéria visszafizetése esetén figyelemmel kell lenni a foglalkoztatott I. fejezet 4.6. pontjában foglalt nyilatkozatára is. A nyilatkozat megtételének elmulasztása azonban nem mentesíti a foglalkoztatottat a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól. 3

6 6. Egyéb rendelkezések 1 A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni év 365 napból áll. 2. A szabályzat vonatkozásában közeli hozzátartozónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pontja értelmében: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 3 Az elektronikusan leadott cafetéria igény módosítására nincs lehetőség. A foglalkoztatott felelőssége, hogy az elektronikusan rögzitett és a Pénzügyi Főosztályra aláírva leadott igények egyezzenek. II. fejezet A CAFETÉRIA RENDSZERBE TARTOZÓ EGYES JUTTATÁSOK 7. Széchenyi Pihenő Kártya 1. A Kormányhivatal a foglalkoztatottak étkezését, pihenését, rekreációját Széchenyi Pihenő Kártya (a továbbiakban: SZÉP-kártya) formájában támogatja. 2. A SZÉP-kártya számlára utalt támogatás, amely bankkártya elven működik, azonban az elektronikus utalvány készpénzre, vagy készpénz-helyettesítő eszközre nem váltható. A SZÉP-kártya három, egymástól elkülönített, az alábbiakban felsorolt alszámlákból áll, az Szja. tv. 71. (1) bekezdésének c) pontja alapján: a) Szálláshely alszámla, amellyel legfeljebb Ft támogatás vehető igénybe (alkalmanként Ft), b) Vendéglátás alszámla, amellyel legfeljebb Ft támogatás vehető igénybe (havi Ft), c) Szabadidő alszámla, amellyel legfeljebb Ft támogatás vehető igénybe (alkalmanként Ft). 3. A SZÉP-kártyával igénybe vehető szolgáltatások tételes TEÁOR számmal ellátott felsorolását a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdése tartalmazza. 4. Amennyiben a foglalkoztatott a SZÉP-kártya juttatást választja, meg kell adnia, hogy azt melyik kártyakibocsátó intézménytől kéri. A Kormányhivatalnál választható kártyakibocsátó az OTP Bank Nyrt. vagy az MKB Bank Zrt. 5. A kártya megrendelése a foglalkoztatott cafetéria igénye alapján a Pénzügyi Főosztály feladata. 6. A cafetéria kereten belül a SZÉP-kártya elemei kombinálva is válaszhatók. 7. Az alszámlák közötti évközbeni átvezetésre nincs lehetőség. 8. A tárgyévben SZÉP-kártya útján adott, a következő naptári év december 31-ig fel nem használt támogatás visszatérítésére nincs lehetőség. 8. Erzsébet-utalvány 1. Az Étkezési Erzsébet-utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon kibocsátott, fogyasztásra kész étel és melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás igénybevételére felhasználható utalvány. 2. A juttatásra fordított összegnek havonta azonos mértékűnek és 500 forinttal oszthatónak kell lennie. Az 4

7 Étkezési Erzsébet-utalvány legkisebb igénybe vehető havi összege forint. A juttatás maximális havi összege forint. 3. A foglalkoztatott cafetéria igénye szerint meghatározott összegű Erzsébet-utalvány kiosztása májustól havonta történik, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. 4. A tárgyévben juttatott utalványok a következő év december 31. napjáig használhatók fel. 9. Helyi utazási bérlet 1. A helyi utazási bérletet a foglalkoztatott kizárólag saját használatára veheti meg, erről az igénylés összesítő lapján nyilatkozni köteles. 2. A helyi utazási bérlet elszámolása a munkáltató nevére (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 3525 Miskolc, Városház tér 1. sz.) kiállított számla alapján történik. A számlára az elszámolásra történő leadást megelőzően a foglalkoztatott köteles ráírni a nevét. 3. A helyi utazási bérletről kiállított számlát szervezeti egységenként (a törzshivatal főosztályai, szakigazgatási szervek, járási hivatalok) összegyűjtve, a Pénzügyi Főosztályon kell leadni, legkésőbb a számla kiállítását követő hó 10. napjáig, a 3. sz. melléklet szerinti elszámoló lap mellékleteként, 30 napos bérlet vásárlása esetén az elszámolás hónapjának pontos megjelölésével. 10. Iskolakezdési támogatás 1. Iskolakezdési támogatást az a foglalkoztatott vehet igénybe, akinek gyermeke a közoktatásban, vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban tanulói jogviszonyban áll, nappali tagozatos oktatásban vesz részt, feltéve, hogy a foglalkoztatott a gyermeknek a családok támogatásáról szóló törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra vagy hasonló ellátásra jogosult szülője vagy e szülőnek vele közös háztartásban élő házastársa. 2. Az iskolakezdési támogatást kizárólag utalvány formájában lehet igénybe venni. A Kormányhivatal által biztosított utalvány a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlás céljára használható fel. 3. A cafetéria keretében az iskolakezdési támogatás gyermekenként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti minimálbér összegének ( forint) 30%-a, azaz forint értékben igényelhető. 4. Amennyiben a foglalkoztatott nem az előző pontban meghatározott maximális értékben kívánja az iskolakezdési támogatást igénybe venni, az általa igényelt összegnek forinttal oszthatónak kell lennie. 5. Az iskolakezdési támogatás igénylése során a foglalkoztatottnak a 4. sz. mellékletben nyilatkoznia kell arról, hogy a) a gyermek akire tekintettel igénybe kívánja venni az iskolakezdési támogatást megfelel a pontban foglalt feltételeknek, és őt saját háztartásban tartja el, b) ő, vagy a vele közös háztartásban élő házastársa jogosult családi pótlékra, c) a támogatásban részesített gyermeknek mi az adóazonosító jele, ennek hiányában TAJ-száma. 6. Iskolakezdési támogatást évben a Kormányhivatallal október 1. után foglalkoztatotti jogviszonyt létesítők nem igényelhetnek

8 Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás 1. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás annak fizethető, aki önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagja. 2. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke legfeljebb havi forint lehet. 3. A juttatást havi egyenlő részletekben, az év valamennyi hónapjára kell igényelni. A tárgyévben folyamatosan több határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatott a pénztári tagdíját minden jogviszonyában, havonta azonos összegben kérheti. 4. A cafetéria igényben választott összegnek el kell érnie az adott pénztár által meghatározott tagdíjminimumot. A juttatás igénybevétele esetén a foglalkoztatottnak az 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell adnia. 5. A hozzájárulás önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba történő utalása havonta egyszer történik a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, illetve a cafetéria igény regisztrálását követő hónap 15. napjáig. 12. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás 1. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás annak a foglalkoztatottnak fizethető, aki önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár tagja. 2. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás mértéke legfeljebb havi forint lehet. 3. A juttatást havi egyenlő részletekben, az év valamennyi hónapjára kell igényelni. A tárgyévben folyamatosan több határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatott a pénztári tagdíját egész évben havonta azonos összegben kérheti. 4. A cafetéria igényben választott összegnek el kell érnie az adott pénztár által meghatározott tagdíjminimumot. A juttatás igénybevétele esetén a foglalkoztatottnak a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot kell adnia. 5. A hozzájárulás önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba történő utalása havonta egyszer történik a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, illetve a cafetéria igény regisztrálását követő hónap 15. napjáig. Miskolc, március 6

9 1. sz. melléklet Nyilatkozat tartós távollét bejelentése tárgyában Kormánytisztviselő neve:. Adóazonosító jele. Szervezeti egység:.. Távollét/jogviszony megszűnés kezdő időpontja:. Távollét (várható) befejező időpontja:. Távollét oka:. Dátum:. Kormánytisztviselő aláírása Dátum:.... Foglalkoztató aláírása Átvevő: Keltezés: Pénzügyi Főosztály 7

10 2. a) sz. melléklet NYILATKOZAT Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely alszámla igénybevételéhez évre Munkatárs neve: Kártyabirtokos vezeték neve: Kártyabirtokos utóneve: Kártyán szereplő név: Adóazonosító jel: Személyi igazolvány száma: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől Irányítószám: Város: Közterület név: Közterület jelleg: Házszám: Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely alszámla juttatásban a) részesültem b) nem részesültem Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely alszámla juttatás értéke: Megfizetett ellenérték:... Keltezés:. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:.. Munkáltató 8

11 2. b) sz. melléklet NYILATKOZAT Széchenyi Pihenő Kártya Vendéglátás alszámla igénybevételéhez évre Munkatárs neve: Kártyabirtokos vezeték neve: Kártyabirtokos utóneve: Kártyán szereplő név: Adóazonosító jel: Személyi igazolvány száma: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől Irányítószám: Város: Közterület név: Közterület jelleg: Házszám: Kijelentem, hogy más kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya Vendéglátás alszámla juttatásban a) részesültem b) nem részesültem Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya Vendéglátás alszámla juttatás értéke: Megfizetett ellenérték:... Keltezés:. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:.. Munkáltató 9

12 2. c) sz. melléklet NYILATKOZAT Széchenyi Pihenő Kártya Szabadidő alszámla igénybevételéhez évre Munkatárs neve: Kártyabirtokos vezeték neve: Kártyabirtokos utóneve: Kártyán szereplő név: Adóazonosító jel: Személyi igazolvány száma: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Levelezési cím, amennyiben eltér az állandó lakcímtől Irányítószám: Város: Közterület név: Közterület jelleg: Házszám: Kijelentem, hogy más kifizetőtői Széchenyi Pihenő Kártya Szabadidő alszámla juttatásban a) részesültem b) nem részesültem Más kifizetőtől az adóévben a nyilatkozatot megelőzően Széchenyi Pihenő Kártya Szabadidő alszámla juttatás értéke: Megfizetett ellenérték:... Keltezés:. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:.. Munkáltató 10

13 3. sz. melléklet Összesítő A helyi utazási költségtérítés elszámolásához Időszak év. hó Kormánytisztviselő neve:. Adóazonosító jele:.. Szervezeti egység:.. Megnevezés Számla szerinti adatok Cafetériában elszámolni kívánt utazási költségtérítés összege (Ft) 1.Számla sorszáma Időszak: Számlában szereplő utazási bérletszelvény ára Elszámolni kívánt összeg (cafetéria nyilatkozat szerint), nem szükséges, hogy megegyezzen a számlán szereplő bérlet költségével, de annál nagyobb összegű nem lehet. 2. Számla sorszáma.ft Időszak: Számlában szereplő utazási bérletszelvény ára Elszámolni kívánt összeg (cafetéria nyilatkozat szerint), nem szükséges, hogy megegyezzen a számlán szereplő bérlet költségével, de annál nagyobb összegű nem lehet. Összesen.Ft Ft. Melléklet: db, fenti sorszámú számla Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját, helyi utazási céljaimra veszem igénybe a cafetéria nyilatkozatomban szerepeltetett, helyi közlekedési bérletet. Más munkáltatótól helyi utazási bérlettérítésben nem részesülök. Dátum: Dátum Munkatárs aláírása Ellenőrizte: Pénzügyi Főosztály: 11

14 4. sz. melléklet Adatlap iskolakezdési támogatáshoz évre Munkatárs neve: Szervezeti egység: Munkahely: Munkatárs adóazonosító jele: Kijelentem, hogy a évben az alábbiakban felsorolt gyermekek után vagyok jogosult iskolakezdési támogatásra*: Gyermekek adatai: Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem. Keltezés:.. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:.. Munkáltató *Iskolakezdési támogatásban azok a munkavállalók részesülhetnek, akiknek általános iskolába vagy középiskolába járó gyermekük van. Fontos, hogy a szülő vagy a gyám jogosult legyen a családi pótlékra, anélkül ugyanis nem adható támogatás. Ugyanazon gyermek után mindkét szülő részesülhet a támogatásban, így annak összege akár a duplájára is nőhet. Támogatásban részesülhet a nem vér szerinti szülő is, amennyiben családi pótlékra jogosult házastárssal él együtt. Az EGT-tagállamban lévő oktatási intézmény látogatása nem zárja ki a juttatás lehetőségét. 12

15 5. sz. melléklet NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról évre Név: Szakigazgatási szerv: Szervezeti egység: Adóazonosító jel: Tájékoztatom a Hivatalt, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. Ft. b) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, c) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 1 Megnevezése: Címe: Azonosítószáma: Bankszámlaszáma: Tagsági okirat száma: A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy évben e jogcímen a Szja. törvény 71. (5) bekezdés a) pont szerinti bevételt más juttatótól 2 a) nem szerzek b) a következők szerint szerzek: Hozzájárulást adó munkáltató: Hónap: Hozzájárulás mértéke: Keltezés: A nyilatkozatot átvettem:.. Munkatárs aláírása.. Munkáltató 1 Az a)-b) pontok megjelölése esetén kell kitölteni. 2 A kívánt rész aláhúzandó. 13

16 6. sz. melléklet NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról évre Név: Szakigazgatási szerv: Szervezeti egység: Adóazonosító jel: Tájékoztatom a Hivatalt, hogy önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke havi.. Ft. b) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 12. (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 1 Megnevezése: Címe: Azonosítószáma: Bankszámlaszáma: Tagsági okirat száma: A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy évben e jogcímen a Szja. törvény 71. (5) bekezdés a) pont szerinti bevételt más juttatótól 2 a) nem szerzek b) a kővetkezők szerint szerzek: Hozzájárulást adó munkáltató: Hónap: Hozzájárulás mértéke Keltezés:. Munkatárs aláírása A nyilatkozatot átvettem:. Munkáltató 1 Az a)-b) pontok megjelölése esetén kell kitölteni. 2 A kívánt rész aláhúzandó. 14

17 7. sz. melléklet Cafeteria összesítő lap Az igényelt juttatásokról... -re Munkatárs neve:... Munkatárs adóazonosítója:... Munkatárs szervezeti egysége:... Munkahely:... Munkatárs igényelt juttatásai az aktiv időszakra: - Juttatási csoport Juttatás megnevezése Igényelt összeg Adók és költségek Igényelt összesen: 0 Ft Adók összesen: 0 Ft Mindösszesen: 0 Ft Kijelentem, hogy a cafetéria szabályzatban foglaltakat ismerem, a juttatásokkal kapcsolatos tájékoztatót megkaptam. A valótlan vagy hiányos nyilatkozatból, bejelentési kötelezettség elmulasztásából, illetve a juttatások törvényi szabályozástól eltérő felhasználásából eredő jogkövetkezmények a munkavállalót terhelik. Hozzájárulok ahhoz, hogy a nyilatkozathoz és a kapcsolódó adminisztrációhoz szükséges adataim felhasználásra kerüljenek. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam jogosulatlanul igénybe vett juttatás értékét a munkabéremből levonják. Fenti nyilatkozatot, mint akaratommal mindendben egyezőt a mai napon aláírtam. Kelt, Munkatárs neve Választott juttatási elemekhez előírt dokumentumok listája: Sorszám Nyilatkozat fájlnév Leadva 1. Nyilatkozatokat átvettem: Kelt,... Munkáltató 15

18 8. sz. melléklet Nyilatkozat évben más foglalkoztatótól kapott cafetéria-juttatásról Kormánytisztviselő neve:. Adóazonosító jele. címe:.. Szervezeti egység:. BAZMKH jogviszony kezdő időpontja: létesítésének módja: áthelyezés egyéb évben cafetéria-juttatásban nem részesültem. Dátum:. Kormánytisztviselő aláírása évben cafetéria-juttatásban az alábbiak szerint részesültem: (nettó érték forintban) Erzsébetutalvány Iskolakezdési támogatás Helyi közlekedési bérlet Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagdíj Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíj SZÉP kártya szállás SZÉP kártya szabadidő SZÉP kártya vendéglátás jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Dátum:. Kormánytisztviselő aláírása Átvevő: Keltezés: Pénzügyi Főosztály 16

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. március 13., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (III. 13.) Miniszterelnökségi utasítás a Miniszterelnökség Cafetéria Szabályzatának

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 XXV-1/18-1/2014. SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. -a, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/4. szám Budapest, 2013. február 19. Szám: 8005/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 4/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2010.(02.10.) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 349/2010. SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL Jelen szabályzat

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2014. évi juttatásairól és hivatalos távollétének, szabadságának engedélyezéséről 1./ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 126. évfolyam 2011. november 11. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 45/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható

Részletesebben

3. szám A MÁV Zrt. Értesítője

3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 3. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1 3. szám 126. évfolyam 2011. február 11. Tartalom Oldal Utasítások 3/2011. (II. 11. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható béren kívüli

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13. Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2012.(02.13.) SZÁMÚ SZABÁLYZATA A KÖZTISZTVISELŐK CAFETÉRIA-JUTTATÁSÁNAK RÉSZLETES

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ím IÁN 22 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

ím IÁN 22 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Budapest Főváros X. kerület Kőbánjai Önkormányzat Képviselő-testület ülése J/8/8/Z009. Budapest, ím IÁN 22 Tárgy: Javaslat a közalkalmazottak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben