Casco Biztosítás Különös Feltételei HU 0601-ENG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Casco Biztosítás Különös Feltételei HU 0601-ENG"

Átírás

1 I. Gépjármő elemi és lopáskár biztosítás feltételei 10. Vagyontárgyak A szerzıdés a belföldi forgalmi rendszámmal ellátott, biztosított (gép)jármő széria-kivitelő alaptípusára, annak ugyanilyen kivitelő alkatrészeire és tartozékaira; továbbá a (gép)jármő rendeltetésszerő használatához kötelezıen elıírt, valamint a személy- és vagyonvédelmet szolgáló tartozékaira [biztonsági övekre, biztonsági gyermekülés(ek)re, 1 db vonókötélre (légfékes jármő kivételével) vagy 1 db vonórúdra, 2 db kerékkitámasztó ékre, valamint az igazoltan beépített riasztó- vagy lopásgátló berendezésre terjed ki; alkatrészek, tartozékok esetében feltéve, hogy a biztosítási esemény bekövetkeztekor azok rendeltetésüknek megfelelıen a (gép)jármőbe beszerelve, azon rögzítve vagy abban elzárva voltak. 11. Biztosítási események Biztosítási eseménynek minısül: a/ a biztosított (gép)jármővet, alkatrészét, tartozékát károsító tőz, villámcsapás, robbanás; földcsuszamlás, kı- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15 m/mp sebességő szélvihar, felhıszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár (a továbbiakban: elemi kár). A biztosítási szolgáltatásokat illetıen elemi kárnak minısül a (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban a (gép)jármő berendezéseinek meghibásodása vagy külsı eredető tőznek a (gép)jármőre történı átterjedése folytán keletkezett tőz, illetve robbanás által okozott kár; b/ a biztosított (gép)jármő, alkatrész, vagy tartozék ellopása, elrablása; a (gép)jármő önkényes elvétele (az alább említett kivételekkel); valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése (a továbbiakban: lopáskár). A biztosítási szolgáltatásokat illetıen lopáskárnak minısül, ha az elkövetı a megfelelıen lezárt, az ajánlaton illetve annak mellékletét képezı extratartozék jegyzéken feltüntetett, a lopás idıpontjában is mőködı riasztó- vagy lopásgátló berendezéssel ellátott (gép)jármőbe, illetve a tárolására szolgáló, megfelelıen de legalább biztonsági zárral lezárt helyiségbe jogtalanul behatolva a (gép)jármővet ellopta, vagy jogtalan használat céljából a rábízott (gép)jármő jogtalan használatát, elsikkasztását kivéve önkényesen elvette; illetve azt elrabolta és az nem, vagy olyan állapotban került meg, hogy helyreállítása nem gazdaságos (teljes lopáskár); a teljes (gép)jármő eltulajdonítása nélkül annak biztosított alkatrészeit, tartozékait ellopta (lelopta), továbbá a jogtalan behatolással vagy annak lopási szándékra utaló kísérletével okozott kárt a megfelelıen lezárt (gép)jármőben, alkatrészeiben vagy tartozékaiban (részleges lopáskár). Nem tekinthetı megfelelıen lezártnak a (gép)jármő, ha bármelyik zárbetét hiányzik, vagy olyan módon rongálódott, hogy a zár a jármő kulcsainak használata nélkül is mőködtethetı. 12. A biztosítással nem fedezett károk, kármegelızési, kárenyhítési kötelezettség A casco biztosítás nem terjed ki: a/ a biztosított (gép)jármővet, alkatrészét, tartozékát ért olyan károkra, amelyek 1

2 aa/ háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel közvetlen vagy közvetett okozati összefüggésben, ab/ verseny vagy arra való felkészülés során, ac/ sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések következtében keletkeztek; b/ az olyan tőz- és robbanáskárokra, amelyek ba/ a hatósági engedély nélkül átalakított (gép)jármőben ezen átalakítással okozati összefüggésben következtek be; c/ a (gép)jármőnek ca/ attól elkülönítve (pl. garázsban, mőhelyben, lakásban) tartott bármely alkatrészére, tartozékára pót-, vagy tartalék alkatrészére; cb/ a rendeltetésszerő használatához jogszabályban kötelezıen elıírtak kivételével az olyan alkatrészeit, tartozékait ért elemi vagy lopáskárra, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban vagy tartalékként, a (gép)jármőben tároltak a káresemény idıpontjában; d/ a hatóságilag engedélyezett (foglalkozásszerő) bérbeadással (vagy azzal is) hasznosított (gép)jármő teljes lopáskárára, ha az a bérleti szerzıdés tartama alatt következett be és a jármő nem került meg. e/ arra az esetre, ha a (gép)jármő bármely kulcsa vagy törzskönyve a lopáskor a jármőben volt. f/ a biztosító fizetési kötelezettsége 30%-kal csökken amennyiben a lopáskor a jármő forgalmi engedélye a jármőben volt. B) A biztosított kármegelızési, kárenyhítési kötelezettsége A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a szerzıdı (biztosított) köteles a kárt tıle telhetıen megelızni és enyhíteni. A kármegelızési kötelezettség körében a szerzıdı (biztosított) köteles mindazon zárakat (a gépkocsi gyújtáskapcsolóját és a tárolásra szolgáló helyiség zárait is ideértve) haladéktalanul kicseréltetni illetıleg megjavíttatni, amelyek kulcsához illetéktelenek elvesztés lopás, rablás vagy ezek kísérlete, vagy rongálás útján hozzájuthattak, illetve az említett zárak bármilyen egyéb okból (pl. kopás) az eredeti kulcsok nélkül is mőködtethetıvé váltak. az ajánlaton vagy annak mellékletét képezı extratartozék jegyzéken felvett riasztó vagy lopásgátló berendezést mindig üzemképes állapotban tartani. a sérült szélvédıt vagy ablakot kicseréltetni, ha sérülés folytán a gépkocsi jogtalan behatolás ellen nem megfelelıen védetté válik. A sérült (gép)jármő üvegezésének javítási költsége a szerzıdıt (biztosítottat) terheli, ha arra a szerzıdés egyébként nem nyújt fedezetet. a nem megfelelıen zárható (gép)jármő biztonságos tárolásáról annak kijavításáig gondoskodni. A gépjármő zárszerkezetek fentiek szerint indokolt és számlával igazolt javítási költségének 50%-át a kicserélt elemek leadása és a kijavított gépkocsi bemutatása esetén a biztosító viseli. 2

3 Ha a zár sérülése az alap casco biztosítási szerzıdés értelmében biztosítási eseménynek minısül, a biztosító a szerzıdés szerinti helyreállítási költségen felül a fentiek szerint szükségessé vált azzal összefüggésben felmerült kármegelızés költségeinek 50 %-át is megtéríti. 13. A biztosító mentesülése Mentesül a biztosító a (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett kár megtérítése alól, ha bizonyítja, hogy azt a biztosított (szerzıdı) természetes személy vagy velük együtt élı hozzátartozójuk; illetıleg a biztosított jogi személy, továbbá a jogi személynek nem minısülı gazdálkodó vagy egyéb szervezet vezetıje, illetve vezetı beosztású, valamint a (gép)jármővek kezelésével együtt járó munkakört betöltı alkalmazottja (tagja, megbízottja) jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Ezeket a rendelkezéseket a kármegelızési és kárenyhítési kötelezettség megsértésére is alkalmazni kell. A kármegelızési kötelezettség súlyosan gondatlan megszegésének minısül különösen az 12. pont B) A biztosított kármegelızési, kárenyhítési kötelezettsége részben felsoroltak megszegése, valamint a tőzvédelmi (tőzrendészeti) szabályok súlyos megsértése miatt bekövetkezı tőz-, illetve robbanáskár, mely a biztosító mentesülésére ad alapot. 14. Biztosítási szolgáltatások, önrész A) Szolgáltatások a/ A biztosító a biztosítási esemény során megsérült, megsemmisült, ellopott (gép)jármővet, alkatrészét vagy tartozékát káridıponti értékük figyelembevételével téríti meg a következık szerint. aa/ A káridıponti érték megállapításának alapjául a biztosított (gép)jármőnek a káresemény napján érvényben lévı belföldi Eurotax katalógusban szereplı eladási árjegyzés (a továbbiakban: katalógusérték) szolgál. Eladási árjegyzés hiányában a biztosított gépkocsi mőszaki jellemzıit tekintve a hozzá legközelebb álló típus(ok) használt és új értékének aránya alapján kell figyelemmel az adott típus eltéréseire a katalógusértéket meghatározni. Belföldi összehasonlító adatok hiányában az értékarányt a német Eurotax katalógusokból kell meghatározni. A biztosító a katalógusértéket csökkentı és/vagy növelı tényezık figyelembevételével állapítja meg a biztosított (gép)jármő káridıponti értékét, amely azonban nem haladhatja meg a katalógusérték 115 %-át. A (gép)jármő káridıponti értéke alapján történı térítés csak akkor indokolt, ha - az ellopott (gép)jármő nem került meg, vagy - a sérült (gép)jármő helyreállításának várható, és a jelen szerzıdés szerint térítendı költsége eléri a káridıponti érték 80 %-át. Ha a várható költség a 80 %-os határ alatt marad, akkor a helyreállítás költségét téríti meg a biztosító. ab/ ac/ Az ellopott vagy javíthatatlan alkatrész, tartozék káridıponti értékén az illetékes vezérképviselet vagy annak hiányában a gyártó által megállapított, a káresemény idıpontjában érvényes árának az értékemelkedéssel csökkentett része értendı. A biztosító a javítási munkadíjakat a magyarországi átlagos szinten téríti. 3

4 b/ Ha a biztosítást a c/ pontban felsorolt jármővek kivételével személygépkocsira, autóbuszra vagy camping jármőre kötötték, és a biztosítási esemény az elsı forgalomba helyezéstıl (ha az nem ismert, akkor a gyártás évétıl) számított hat éven belül következett be, akkor a biztosító - a sérült akkumulátort, gumiabroncsot, a kopó alkatrészeket, továbbá a kipufogó rendszer elemeit (pl. kipufogó csöveket, dobokat, katalizátort, stb. és ezek felfüggesztı elemeit) az elhasználódásukkal arányos anyagköltség levonásával; - az elektro-akusztikai berendezéseket és tartozékait (pl. rádió, hangszóró, stb.) káridıponti értékükön; - a (gép)jármő teljes (külsı, vagy külsı és belsı) fényezésének összköltségét értékemelkedés levonásával; - a többi alkatrészt, tartozékot pedig feltéve, hogy azok a káresemény bekövetkezte elıtt sértetlenek voltak értékemelkedés levonása nélkül téríti meg. c/ Ha a biztosítást foglalkozásszerő személyfuvarozói tevékenységre használt és/vagy bérbeadással hasznosított személygépkocsira, autóbuszra, camping jármőre, továbbá a használat jellegétıl függetlenül terepjáróra vagy bármilyen más (gép)jármőfajtára kötötték, és a biztosítási esemény az elsı forgalomba helyezéstıl (ha az nem ismert, akkor a gyártás évétıl) számított négy éven belül következett be, akkor a biztosító ugyancsak a b/ pontban részletezettek szerint jár el. d/ Az elsı forgalomba helyezéstıl számított hat (lásd b/ pontot), illetve négy év (lásd c/ pontot) eltelte után a biztosító a helyreállításhoz szükségessé vált bármely alkatrész-, illetve tartozékcsere anyagköltségeit is értékemelkedés levonásával téríti meg. e/ Ha a sérült alkatrész vagy tartozék javítható, de azt a helyreállítás során újjal pótolták, a biztosító az ebbıl eredı többletköltséget nem viseli. f/ A biztosítottnál maradó maradványok (roncs, használt alkatrész, stb.) forgalmi értékével csökken a biztosító által nyújtott térítés. A biztosító a maradványok átvételére nem köteles. g/ A biztosító megtéríti a sérült (gép)jármő mentéséhez vagy helyreállításához szükséges szállítási költséget. h/ A biztosító szolgáltatása nem terjed ki: - a (gép)jármőben keletkezett értékcsökkenésre, - a (gép)jármő helyreállításával kapcsolatban szükségessé váló forgalomba helyezés elıtti vizsgával kapcsolatos költségekre, - a (gép)jármőhasználat kiesése miatt felmerült járulékos károkra, (pl. elmaradt haszon, stb.), - a sérült (gép)jármő más jármővel történı ideiglenes pótlásának, vagy a gazdaságosan nem javítható, illetve ellopott (gép)jármő végleges pótlását szolgáló jármő beszerzésével kapcsolatos járulékos költségekre, - a hajtó, kenı, teljesítménynövelı, kopáscsökkentı olajadalék anyagokra, - a biztosított (gép)jármő, alkatrész és tartozék árában, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (javítás, autómentés) díjában foglalt áfára, ha azt a károsult jogosult az adójából levonni, illetve visszaigényelni, - a gazdaságosan helyre nem állítható vagy ellopott devizakülföldi személy tulajdonában lévı (gép)jármő káridıponti értékében foglalt vám- és adóterhek azon részére, amelyek megfizetése alól a biztosított felmentést kapott. - a külföldrıl egyedileg beszerzett alkatrész vagy tartozék szállítási költségére és a beszerzéssel kapcsolatban felmerült egyéb járulékos költségekre 4

5 B) Önrészesedés Ha a biztosító a (gép)jármővet, alkatrészeit, tartozékait ért káresemény kapcsán nyújt szolgáltatást, akkor az elızı a-h/ pontokban foglaltak szerint megállapított kárból káreseményenként a szerzıdésben vállalt önrészesedés összegét a biztosított maga viseli. 15. A biztosított kötelezettségei biztosítási esemény bekövetkeztekor és a biztosító ellenırzési jogosultsága A) A biztosított kötelezettségei a/ A biztosítási eseményt két munkanapon belül be kell jelenteni a biztosított lakhelye (székhelye) vagy a káresemény helye szerint területileg illetékes gépjármőkárrendezési szervnél. A (gép)jármőben keletkezett tőz- és robbanáskárt a tőzrendészeti hatóságnál, a lopáskárt pedig a rendırségen is haladéktalanul be kell jelenteni. A büntetıeljárás során hozott határozat önmagában nem bizonyítja a biztosítási esemény bekövetkezését, ezért a biztosító felhívására a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetıvé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítás tartalmának az ellenırzését. A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított a fenti bekezdésekben elıírt kötelezettségeket nem teljesíti vagy jelentıs tényeket, adatokat, körülményeket elhallgat, illetıleg nem a valóságnak megfelelıen ad elı, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak. b/ A casco biztosítási kárigény érvényesítésekor a következı iratokat kell a biztosítónál bemutatni: - Kárbejelentı formanyomtatványt (ha másik részese is volt akkor a baleseti bejelentı nyomtatványt is) kitöltve, - szabálysértési vagy büntetıeljárás esetén a jogerıs határozatot vagy ítéletet, - elemi, tőz- illetve robbanáskár esetén a (gép)jármő forgalmi engedélyét, és ha tőz- vagy robbanáskár keletkezett, a tőzrendészeti hatóság határozatát is, - lopáskár esetén a rendırségi feljelentés másolatát, a nyomozást megszüntetı határozatot, a gépjármő forgalmi engedélyét vagy annak a rendırség által kiállított hiteles másolatát és a rendszámtáblát visszavonó határozatot is, - minden egyéb olyan okmányt, iratot, igazolást, amely a biztosítási esemény bekövetkezésével kapcsolatos összes körülmény megállapításához, valamint a biztosító fizetési kötelezettsége mértékének a meghatározásához szükséges. c/ Teljes lopáskár esetén a szerzıdı (biztosított) a kár bejelentésekor az ajánlaton, illetıleg a változásbejelentın feltüntetett számú és típusú kulcsot is tartozik a biztosítónak leadni az ajánlaton, illetve az annak mellékletét képezı extratartozék jegyzéken feltüntetett riasztó- vagy lopásgátló berendezés mőködéséhez szükséges eszközökkel együtt. d/ A biztosított a kárfelvételig, legkésıbb azonban a bejelentésbıl számított öt nap elteltéig köteles a sérült (gép)jármővet változatlan állapotban tartani, illetıleg azon csak annyiban változtathat, ha az a kárenyhítéshez szükséges; köteles továbbá a kárt a tıle elvárható módon enyhíteni, és a helyreállítás megkezdése elıtt betartani a biztosítónak a kár enyhítése érdekében adott iránymutatásait. 5

6 B) A biztosító ellenırzési jogosultsága e/ A biztosító jogosult a sérült (gép)jármővet megszemlézni, szükség esetén pótszemlét tartani és a sérülésrıl kárfelvételi jegyzıkönyvet felvenni. f/ A biztosító jogosult a zárak,továbbá a riasztó- vagy lopásgátló berendezések mőködıképességét ellenırizni. 16. A biztosítási szolgáltatás teljesítése a/ A biztosító a b-c) pontokban foglaltak kivételével a kárbejelentés érkezési idıpontjától számított 15 napon belül teljesíti a szolgáltatást. b/ Ha a biztosított az igény elbírálásához igazoló iratot tartozik bemutatni, úgy a 15 napos teljesítési határidıt az utolsó irat beérkezésének napjától kell számítani. c/ A teljes (gép)jármő ellopása esetén, ha az idıközben nem került meg, a kártérítési összeg legkorábban a rendırségi feljelentés idıpontjától számított 60-ik napon esedékes, feltéve, hogy addig a nyomozást megszőntetı határozat már beérkezett a biztosítóhoz. Ez esetben a 15 napos teljesítési határidıt e 60-ik naptól kell számítani. Ha a nyomozás még nem fejezıdött be, a biztosított (szerzıdı) a fenti 60 nap eltelte után a várható szolgáltatás 80%-ának erejéig elıleg folyósítását követelheti a biztosítótól. d/ Ha az ellopott (gép)jármő, alkatrész, tartozék a lopáskár megtérítése vagy elıleg folyósítása után megkerült, a biztosított (szerzıdı) köteles e tényt a biztosítónál 15 napon belül bejelenteni és egyidejőleg közölni, hogy arra igényt tart-e. Ha a biztosított a megkerült (gép)jármőre, alkatrészeire, tartozékaira igényt tart, akkor a felszólítástól számított 15 napon belül köteles a biztosítónak visszafizetni a biztosítási szolgáltatás összegét, illetve annak a biztosított vagyontárgyakban a lopással összefüggésben keletkezett kár összegével csökkentett részét. 17. A biztosító visszakövetelési joga Ha a biztosító a jelen szerzıdés alapján szolgáltatást nyújtott, ıt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat (szerzıdıt) illették meg a kárért felelıs személlyel szemben, kivéve, ha az - a biztosított (szerzıdı) természetes személynek vele közös háztartásban élı hozzátartozója, illetıleg - a biztosított jogi személy, továbbá jogi személynek nem minısülı gazdálkodó vagy egyéb szervezet (a továbbiakban: munkáltató) vezetıje, illetve vezetı beosztású, valamint a (gép)jármővek kezelésével együtt járó munkakört betöltı alkalmazottja (tagja, megbízottja). Ha a (gép)jármővet a biztosított (szerzıdı) engedélyével használták vagy tartották birtokban, a biztosító e visszakövetelési jogát a/ a használóval, bérlıvel, továbbá a biztosított munkáltatónak alkalmazottjával (tagjával) szemben csak akkor érvényesíti, ha az a (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. b/ a bekövetkezett káresetekért felelıs olyan kívülálló személlyel szemben érvényesíti, akit a (gép)jármővel kapcsolatos javítás, karbantartás vagy egyéb szolgáltatások elvégzésével bíztak meg. 6

7 II. Gépjármő-törésbiztosítási feltételei A Biztosító az alábbi feltételekben meghatározott módon és esetekben önrészesedés levonásával, forintban biztosított (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban az 18. pont alatti biztosítási esemény kapcsán keletkezett töréskárt. A felek jogviszonyára a jelen feltételeket, valamint eltérı vagy kizáró rendelkezés hiányában az alapszerzıdés általános feltételeit értelemszerően és együttesen kell alkalmazni. 18. Biztosítási események Törésbiztosítás értelmében biztosítási eseménynek minısül a biztosított (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban bármilyen kívülrıl ható, hirtelen fellépı, baleseti jellegő erıhatás által keletkezett sérülés, továbbá idegen személy által okozott rongálás (a továbbiakban: töréskár). A jelen szerzıdés értelmében "idegen"-nek minısül az a kívülálló harmadik személy, akinek károkozása folytán a biztosító mentesülése nem áll be. 19. A biztosítással nem fedezett káresemények, illetve károsodások A jelen biztosítás nem terjed ki: a/ a biztosított (gép)jármővet, alkatrészét, tartozékát ért olyan töréskárokra, amelyek aa/ nem baleseti jelleggel (pl. mőszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, hőtıvíz megfagyása, ablaküvegeknek a törlılapát által okozott karcosodása, stb. folytán), illetve ab/ a szerzıdés 12. pontjában foglalt kizáró okok folytán következtek be; b/ a (gép)jármővet, alkatrészét, tartozékát közúti közlekedésben való részvétel során ért töréskárra, ha a (gép)jármő hatósági jelzés vagy útvonalengedély hiányában, illetıleg lejárt forgalmi engedély miatt nem vehetett volna részt a közúti közlekedésben vagy, ha a közúti baleset nem az útvonalengedély területi és/vagy idıbeli hatálya alatt következett be; c/ a különleges felépítményő (pl. darus, létrás, billenıs rakterő; továbbá úttisztító, hókotró, stb. rendeltetéső) (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban e jármővel való munkavégzés által okozott, továbbá e jármőnek munkavégzésre vagy közlekedésre való elıkészítése során keletkezett töréskárra. 20. Mentesülés A) Mentesül a biztosító a biztosított (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett töréskár megtérítése alól, ha bizonyítja, hogy azt az szerzıdés 13. pontjában felsorolt személyek jogellenesen, és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. A jelen kiegészítı biztosítás értelmében ezen személyek súlyosan gondatlan magatartásával okozottnak minısül a töréskár, ha 7

8 a/ a gépjármővet (vontató gépjármővet) érvényes gépjármővezetıi engedély nélkül vezették; b/ gépjármővezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt, illetve 0,8 ezrelék véralkohol vagy 0,5 mg/l légalkohol szintet elérı alkoholos befolyásoltság állapotában vezették vagy a vezetést ilyen személy(ek)nek engedték át; c/ a gépjármő vezetıjének szervezetében kábítószer használata kimutatható; d/ a (gép)jármővet túlterhelték vagy üzemeltetését, vontatását szakszerőtlenül végezték; e/ azt a biztosított lakókocsiban, annak nem rendeltetésszerő használatával (pl. jellegétıl eltérı teherszállítás) okozták; f/ az a forgalmi engedély érvényességétıl függetlenül a (gép)jármő biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt mőszaki állapotával összefüggésben következett be. B) A jelen kiegészítı biztosítás értelmében nem minısül mentesülési oknak a gépjármővezetıi engedély nélküli vezetés, ha a/ a biztosított (szerzıdı) természetes személy vagy hozzátartozója, továbbá a gépjármővezetıi képzésre, vizsgáztatásra használt gépjármővet vezetı személy nem rendelkezett gépjármővezetıi engedéllyel, de annak megszerzése érdekében folytatott gyakorlás (vizsga) során következett be a töréskár, feltéve, hogy a gépjármővezetés (vizsgáztatás) hatóság által engedéllyel ellátott oktató (vizsgáztató) jelenlétében történt; b/ a gépjármővet az elmulasztott orvosi vizsgálat miatt lejárt vezetıi engedéllyel vezették, de azt a káresemény után 30 napon belül, változatlan feltételekkel meghosszabbították. Indokolt akadályoztatás (pl. személysérülés, kórházi ápolás, stb.) esetén e 30 napos határidıt az akadály megszőnésétıl kell számítani. 21. Biztosítási szolgáltatások a/ A biztosító a biztosított (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett töréskár esetén az alapszerzıdés 14. a-h/ és 16. a-b/ pontjaiban foglaltak szerint nyújt törésbiztosítási szolgáltatást. b/ Ha a törésbiztosítási pótdíjfizetésre köteles biztosított az elıírt pótdíjat nem fizette meg, akkor a biztosító a közúti bérfuvarozásra használt és/vagy bérbeadással hasznosított (gép)jármőben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett töréskárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a káresemény idıpontjában ténylegesen fizetett törésbiztosítási díj aránylik annak pótdíjjal emelt összegéhez. 22. A biztosított kötelezettsége a biztosítási esemény bekövetkeztekor 23. Önrészesedés A biztosított (szerzıdı) a (gép)jármővet, alkatrészét, tartozékát ért töréskár esetén a szerzıdés 15. pontjában foglaltakon túlmenıen a gépjármővet (vontató gépjármővet) vezetı személy vezetıi engedélyét is köteles a biztosítónál bemutatni a kárbejelentés alkalmával. a/ Ha a biztosító a (gép)jármőben, illetve ablaküvegeinek kivételével az alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett töréskár kapcsán szolgáltatást nyújt, akkor a biztosított káreseményenként, önrészesedés címén megállapított kár összegének a szerzıdésben (ajánlaton) meghatározott százalékát, de legalább a biztosítási szerzıdésben vállalt (az ajánlaton feltüntetett) alapönrészesedés összegét maga viseli. 8

9 b/ A (gép)jármő ablaküvegeiben a (gép)jármő károsodása nélkül, vagy azzal egyidejőleg keletkezett töréskárok esetében az önrészesedés mértéke káreseményenként a megállapított kár összegének a szerzıdésben vállalt százaléka. 24. Gépjármő-ablaküvegbiztosítási feltételei A Biztosító ablaküveg-biztosítási szerzıdés alapján, az alábbi feltételekben meghatározott módon és esetekben önrészesedés levonásával, forintban biztosított (gép)jármő ablaküvegeiben az 25. pont alatti biztosítási esemény kapcsán keletkezett töréskárt. A felek jogviszonyára a jelen feltételeket, valamint eltérı vagy kizáró rendelkezés hiányában az alapszerzıdés általános feltételeit értelemszerően és együttesen kell alkalmazni. 25. Biztosítási események Ablaküveg-biztosítás értelmében biztosítási eseménynek minısül a biztosított (gép)jármő széria-kivitelő ablaküvegeiben bármilyen kívülrıl ható, hirtelen fellépı, baleseti jellegő erıhatás által a (gép)jármő károsodása nélkül vagy azzal egyidejőleg keletkezett törés, sérülés, továbbá idegen személy által okozott rongálás (a továbbiakban: ablaküveg-töréskár). A jelen szerzıdés értelmében "idegen"-nek minısül az a kívülálló harmadik személy akinek károkozása folytán a biztosító mentesülése nem áll be. 26. A biztosítással nem fedezett káresemények, illetve károsodások A jelen kiegészítı biztosítás nem terjed ki: a/ a biztosított (gép)jármő ablaküvegeit ért olyan töréskárokra, amelyek aa/ nem baleseti jelleggel (pl. az ablaktörlı által okozott karcolás folytán), ab/ az alapszerzıdés kockázati körébe tartozó elemi vagy lopáskárral okozati összefüggésben, következtek be; b/ a (gép)jármőnek attól elkülönítve tárolt, kiszerelt ablaküvegeiben keletkezett töréskárra; c/ az olyan ablaküveg-töréskárra, amely a közúti közlekedés folyamán, a (gép)jármő töréskárával együtt vagy annak ilyen károsodása nélkül (pl. menetközben felpattanó kı által) következett be, ha a (gép)jármő hatósági jelzés vagy útvonalengedély hiányában, illetıleg lejárt forgalmi engedély miatt nem vehetett volna részt a közúti közlekedésben vagy, ha a közúti baleset nem az útvonalengedély területi és/vagy idıbeli hatálya alatt következett be; d/ a különleges felépítményő /pl. darus, létrás, billenıs rakterő; továbbá úttisztító, hókotró, stb. rendeltetéső/ (gép)jármő ablaküvegeiben e jármővel való munkavégzés által okozott, továbbá e jármőnek munkavégzésre vagy közlekedésre való elıkészítése során keletkezett töréskárra. 27. Mentesülés A) Mentesül a biztosító a biztosított (gép)jármő ablaküvegeiben keletkezett töréskár megtérítése alól, ha bizonyítja, hogy azt 13.. pontban felsorolt személyek jogellenesen, és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták. 9

10 A jelen kiegészítı biztosítás értelmében ezen személyek súlyosan gondatlan magatartásával okozottnak minısül a (gép)jármő töréskárával összefüggésben keletkezett ablaküvegtöréskár, ha: a/ a gépjármővet (vontató gépjármővet) érvényes gépjármővezetıi engedély nélkül vezették; b/ gépjármővezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt, illetve 0,8 ezrelék véralkohol vagy 0,5 mg/l légalkohol szintet elérı alkoholos befolyásoltság állapotában vezették vagy a vezetést ilyen személy(ek)nek engedték át; c/ a gépjármő vezetıjének szervezetében kábítószer használata kimutatható; d/ a (gép)jármővet túlterhelték vagy üzemeltetését, vontatását szakszerőtlenül végezték; e/ azt a biztosított lakókocsiban, annak nem rendeltetésszerő használatával (pl. jellegétıl eltérı teherszállítás) okozták; f/ az a forgalmi engedély érvényességétıl függetlenül a (gép)jármő biztonsági berendezéseinek súlyosan elhanyagolt mőszaki állapotával összefüggésben következett be. B) A jelen kiegészítı biztosítás értelmében nem minısül mentesülési oknak a gépjármővezetıi engedély nélküli vezetés, ha a/ a biztosított (szerzıdı) természetes személy vagy hozzátartozója, továbbá a gépjármővezetıi képzésre, vizsgáztatásra használt gépjármővet vezetı személy nem rendelkezett gépjármővezetıi engedéllyel, de annak megszerzése érdekében folytatott gyakorlás (vizsga) során következett be az ablaküveg-töréskár is, feltéve, hogy a gépjármővezetés (vizsgáztatás) hatóság által engedéllyel ellátott oktató (vizsgáztató) jelenlétében történt; b/ a gépjármővet az elmulasztott orvosi vizsgálat miatt lejárt vezetıi engedéllyel vezették, de azt a káresemény után 30 napon belül, változatlan feltételekkel meghosszabbították. Indokolt akadályoztatás (pl. személysérülés, kórházi ápolás, stb.) esetén e 30 napos határidıt az akadály megszőnésétıl kell számítani. 28. Biztosítási szolgáltatások A biztosító a jelen kiegészítı biztosítás alapján, a biztosított (gép)jármő ablaküvegeit ért töréskár kapcsán a szerzıdés 14. a-h/ és 16 a-b/ pontjaiban, valamint az alábbi a-b/ pontokban foglaltak szerint nyújt szolgáltatást: a/ az ablaküveg cseréjének költségeit csak akkor viseli, ha a keletkezett sérülések nem javíthatók; b/ a (gép)jármő töréskára nélkül bekövetkezett "tiszta" ablaküvegkár esetén is viseli a (gép)jármő indokolt mentéséhez vagy a helyreállításhoz szükséges egyszeri szállítás igazolt költségét; 29. A biztosított kötelezettsége biztosítási esemény bekövetkezésekor A biztosított (szerzıdı) kötelezettségeire a (gép)jármő ablaküvegeit ért töréskár esetén az szerzıdés 15. pontjában foglaltakat értelemszerően alkalmazni kell. Ha az ablaküveg-töréskár a (gép)jármő közúti közlekedése folyamán következett be, az igény elbírálásához be kell mutatni a biztosítónál a gépjármővet (vontató gépjármővet) vezetı személy vezetıi engedélyét is. 10

11 30. Önrészedés Ha a biztosító ablaküveg-töréskár kapcsán szolgáltatást nyújt, akkor a megállapított kár összegének a szerzıdésben meghatározott százalékát káreseményenként, önrészesedés címén a biztosított maga viseli. 31. A biztosító visszakövetelési joga a biztosító a jelen ablaküveg-töréskár biztosítás alapján szolgáltatást nyújtott, az ıt megilletı visszakövetelési jogát a használóval, bérlıvel, továbbá a biztosított munkáltatónak olyan alkalmazottjával (tagjával) szemben, akinek károkozása folytán mentesülése nem áll be, csak akkor érvényesíti, ha ez a személy az ablaküveg-töréskárt jogellenesen és szándékosan, illetve a (gép)jármő töréskárával összefüggésben keletkezett ablaküvegkárt a jelen feltételek szerint súlyosan gondatlannak minısülı magatartásával okozta. 11

A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK I. Gépjármő alap casco biztosítás általános feltételei 2 II. A kiegészítı (gép)jármő-törésbiztosítási szerzıdés feltételei (Alap casco biztosításhoz) 17

Részletesebben

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása

V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása V 111 záradék Gépjármű-készletek biztosítása Jelen záradék alapján a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés egyéb feltételeinek, kizárásainak, záradékainak változatlan érvényben

Részletesebben

a rendszámtáblára, a gépjármőbe a gyártás során vagy utólag beépített elektroakusztikai készülékekre és

a rendszámtáblára, a gépjármőbe a gyártás során vagy utólag beépített elektroakusztikai készülékekre és Különös biztosítási feltételek az Allianz Casco motorkerékpár-biztosításhoz Érvényes: 2010. május 6-tól Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. az Allianz Casco biztosítás általános feltételei, a motorkerékpár-biztosítás

Részletesebben

Casco biztosítás. Mely kockázatokra nyújt fedezetet a CASCO? Teljeskörű CASCO:

Casco biztosítás. Mely kockázatokra nyújt fedezetet a CASCO? Teljeskörű CASCO: Mely kockázatokra nyújt fedezetet a CASCO? Teljeskörű CASCO: Casco biztosítás Elemi kár, a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes

Részletesebben

A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK I. Gépjármű alap casco biztosítás általános feltételei 2 II. III. IV. A kiegészítő (gép)jármű-törésbiztosítási szerződés feltételei (Alap casco biztosításhoz)

Részletesebben

Terméktájékoztató a 252-es módozati jelzıszámú casco szerzıdéshez

Terméktájékoztató a 252-es módozati jelzıszámú casco szerzıdéshez Terméktájékoztató a 252-es módozati jelzıszámú casco szerzıdéshez Tisztelt leendı Partnerünk! 1 Engedje meg, hogy bemutassuk biztosításunkat, amivel szeretnénk elısegíteni, hogy megismerhesse annak legfontosabb

Részletesebben

Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei

Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei Egyedi telephelyi gépjármű-biztosítási záradék Érvényes: 2015. január 1-tôl PERFEKT VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI EGYEDI TELEPHELYI GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A 252 CASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK I. Gépjármű alap casco biztosítás általános feltételei 2 II. III. 23 IV. A kiegészítő (gép)jármű-törésbiztosítási szerződés feltételei (Alap casco biztosításhoz)

Részletesebben

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HATÁROZATLAN IDEJŰ SZÉLVÉDŐ-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI Az Allianz Hungária Biztosító Rt. (továbbiakban biztosító) a felek között létrejött biztosítási szerződés alapján forintban megtéríti a gépjármű biztosított

Részletesebben

P O O L F L O T T A C A S C O S Z A B Á L Y Z A T

P O O L F L O T T A C A S C O S Z A B Á L Y Z A T P O O L F L O T T A C A S C O S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2006. január 1-tıl T A R T A L O M 1. POOL FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 4 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS ALANYAI 4 1.1.1 A BIZTOSÍTOTT

Részletesebben

252E MÓDOZATI JELZŐSZÁMÚ GÉPJÁRMŰ KERET-CASCO BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

252E MÓDOZATI JELZŐSZÁMÚ GÉPJÁRMŰ KERET-CASCO BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 252E MÓDOZATI JELZŐSZÁMÚ GÉPJÁRMŰ KERET-CASCO BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. GÉPJÁRMŰ KERET-CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az Allianz Hungária Biztosító Rt.(a továbbiakban: biztosító) - a felek

Részletesebben

MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF)

MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF) MAI CASCO Általános gépjármőbiztosítási feltételek (AIM-MAI-ÁGF) Ezen általános feltételek alapján az AIM Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) az egyes biztosítások különös feltételei szerint

Részletesebben

II. Záradék az MKB Családi Otthonbiztosítás Általános Szerzıdési Feltételeinek és a Különös Biztosítási Feltételek változásáról

II. Záradék az MKB Családi Otthonbiztosítás Általános Szerzıdési Feltételeinek és a Különös Biztosítási Feltételek változásáról Tárgy: Értesítés biztosítási szerzıdés módosításáról Tisztelt Ügyfelünk! A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. tv. 2010. április 1-jétıl hatályos 96. (8) bekezdésébe foglalt

Részletesebben

Motorkerékpár-biztosítás

Motorkerékpár-biztosítás www.allianz.hu Motorkerékpár-biztosítás Allianz Casco Terméktájékoztató és különös biztosítási feltételek AHE Terméktájékoztató (A jelen tájékoztató az Allianz Casco biztosítás terméktájékoztatójával együtt

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról

119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet. az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendelet az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról 1. Minden, a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgár 3. életéve betöltésének

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás. ügyfél- és termék-tájékoztató

K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás. ügyfél- és termék-tájékoztató K&H Biztosító Zrt. CAF MAXIMUM CASCO Biztosítás ügyfél- és termék-tájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a K&H Lízingcsoport finanszírozási termékébe beépített, a K&H Biztosító

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011. ügyfél- és termék-tájékoztató

K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011. ügyfél- és termék-tájékoztató K&H Biztosító Zrt. MAXIMUM CASCO Biztosítás CKH 2011 ügyfél- és termék-tájékoztató Tisztelt K&H Lízingcsoport által finanszírozott Ügyfél! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a K&H Lízingcsoport finanszírozási

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek

A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása. Szerzıdési feltételek A díj ellenében végzett személytaxi-szolgáltatás kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Jelen szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. mint Biztosító (a továbbiakban: biztosító),

Részletesebben

a teljeskörû casco biztosítás különös szabályzata CTK-97.

a teljeskörû casco biztosítás különös szabályzata CTK-97. K&H Általános Biztosító Rt. 1068 Budapest, Benczúr u. 47. a teljeskörû casco biztosítás különös szabályzata CTK-97. A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ-96.) leírt feltételeket, az e szabályzatban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült. Felhívjuk szíves

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

AZ "A" TÍPUSÚ RÉSZLEGES CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA CRA-97.

AZ A TÍPUSÚ RÉSZLEGES CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA CRA-97. AZ "A" TÍPUSÚ RÉSZLEGES CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA CRA-97. A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ- 96.) leírt feltételeket, az e szabályzatban foglalt különös feltételek figyelembevételével

Részletesebben

a B típusú részleges casco biztosítás különös szabályzata CRB-97.

a B típusú részleges casco biztosítás különös szabályzata CRB-97. K&H Általános Biztosító Rt. 1068 Budapest, Benczúr u. 47. a B típusú részleges casco biztosítás különös szabályzata CRB-97. A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ-96.) leírt feltételeket, az

Részletesebben

ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER )

ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER ) ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS (MJK: GJMŰKER 001-2010) GJMŰKER 001-2010 Érvényes: 2010. április 1-től 1/5 KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS ATLASZ GÉPJÁRMŰKERESKEDÉSEK

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŐ HASZNÁLÓK ÁLTALÁNOS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVITPL 001-2008) MJK: AVITPL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-tıl 1/5 Légijármő Használók Általános Felelısségbiztosításának

Részletesebben

Flotta casco biztosítás

Flotta casco biztosítás Flotta casco biztosítás Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

Flotta casco biztosítás

Flotta casco biztosítás Flotta casco biztosítás Hatályos: 2016. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE FLOTTA CASCO BIZTOSÍTÁSÁT.

Részletesebben

Tempó casco biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

Tempó casco biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Tempó casco biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató a Tempó casco biztosításról Tisztelt Partnerünk! Szeretnénk tájékoztatni társaságunk, az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. Módozat: Autó + Szabadság Reál casco biztosítási szabályzat Alapbiztosítás 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A felek jogviszonyára a biztosítási szerzôdés, a szabályzat és a Polgári Törvénykönyv az irányadó. 2.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Gépjármő-eredetiségvizsgálatot végzık felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság (1054 Budapest, V. kerület, Bajcsy-

Részletesebben

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA

GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA GÉPTÖRÉS-ÜZEMSZÜNETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYZATA I. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK... 1 II. BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG, ÉRTÉKELÉSI IDŐSZAK, ALULBIZTOSÍTÁS... 2 III. ÖNRÉSZESEDÉS, TÉRÍTÉSI IDŐSZAK... 2 IV. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK,

Részletesebben

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/

KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ KÜLFÖLDÖN MUNKÁT VÉGZİK ÉS CSALÁDTAGJAIK EGÉSZSÉG- BALESETBIZTOSÍTÁSA ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI SZABÁLYZATA /KMEB/ Röviden a QBE Atlasz Biztosító Részvénytársaságról Biztosító társaságunk 1988. május 1-én alakult

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Általános ügyféltájékoztató

Általános ügyféltájékoztató 1 Általános ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról

Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Összefoglaló a biztosítási feltételek változásáról Az új feltételek a Ptk. változásaival is összhangban vannak. Az előző flotta casco terméktől való eltéréseket, a Ptk. változásai miatti eltéréseket valamint

Részletesebben

Mind a Multi Casco Plus módozat, mind a Reál Casco módozat tartalmazza a következő veszélynemek elleni biztosítási védelmet (biztosítási események):

Mind a Multi Casco Plus módozat, mind a Reál Casco módozat tartalmazza a következő veszélynemek elleni biztosítási védelmet (biztosítási események): Ügyféltájékoztató a Budapest Autófinanszírozási Zrt. Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatással (csoportos vagyonbiztosítással) rendelkező ügyfeleinek Multi casco Plus (278. sz.) gépjármű-biztosítási

Részletesebben

Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS)

Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS) Banco Primus-UNION CASCO Motorkerékpár biztosítás különös feltételei (UNION-MCS) Jelen különös feltételben foglaltak, valamint a Banco Primus-UNION CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (Banco

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

All risks gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek

All risks gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek All risks gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban biztosító) a jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek

Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek Közúti árufuvarozók kezesi biztosítása Szerzıdési feltételek A jelen biztosítási szerzıdés létrejött egyfelıl az Allianz Hungária Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító), valamint az ajánlatban megnevezett,

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ GÉPTEST BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIHULL 001-2015)

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ GÉPTEST BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIHULL 001-2015) ATLASZ LÉGIJÁRMŰ GÉPTEST BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIHULL 001-2015) MJK: AVIHULL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/6 Légijármű Géptest Biztosításának Különös Feltételei (MJK: AVIHULL

Részletesebben

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása

Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása Belföldi szervezett utazáson résztvevık baleset- és poggyászbiztosítása A biztosítást megkötheti az a - Magyarországon bejegyzett utazásszervezı által, Magyarország területén belül - szervezett utazáson

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK MOTORKERÉKPÁR BIZTOSÍTÁS TÉMÁBAN Az alábbi összefoglaló, tájékoztató jellegű, Biztosítótól függően egyéni eltérések lehetnek. 1. Mi a különbség a szerződéses kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

Általános Feltételek HU 0601-ENG I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Általános Feltételek HU 0601-ENG I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I. GÉPJÁRMŐ CASCO BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az EuroInsurances Ltd. (a továbbiakban: a biztosító) a felek között létrejött CASCO Biztosítási szerzıdés alapján magyar forintban, önrész levonása mellett

Részletesebben

classic casco káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös szabályzata CTA-06 1-10914-00

classic casco káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös szabályzata CTA-06 1-10914-00 classic casco káridőponti értékre szóló teljeskörű casco biztosítás különös szabályzata CTA-06 A Vagyonbiztosítási Általános Szabályzatban (VBSZ-96) leírt feltételeket, az e szabályzatban foglalt különös

Részletesebben

www.allianz.hu Tájékoztatás a casco biztosításról a BeeRides Ügyfelei részére

www.allianz.hu Tájékoztatás a casco biztosításról a BeeRides Ügyfelei részére www.allianz.hu Tájékoztatás a casco biztosításról a BeeRides Ügyfelei részére Érvényes: 2015. augusztus 7. napjától Tartalomjegyzék Tájékoztatás a casco biztosításról a BeeRides Ügyfelei részére szerződés

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Szerzıdési feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Szerzıdési feltételek Szerzıdési feltételek 1. A biztosítottak köre 1.1. A jelen szerzıdési feltételek alapján biztosított a szerzıdésben név szerint feltüntetett munkáltató. 2. A biztosítás tárgya, a biztosítási esemény 2.1.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A TÜV NORD Z.U.G. tanúsítja, hogy az OTP - Garancia Biztosító Rt. mőködése az ISO 9001 nemzetközi szabványban megfogalmazott minıségügyi követelményeknek megfelel. TÁRSASHÁZ KÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO

KÖBE LENDÜLET START CASCO KÖBE LENDÜLET START CASCO Hatályos: 2016. január 1-tõl Lendület Start Casco Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató a kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosításhoz köthetô LENDÜLET START CASCO BIZTOSÍTÁS-ról Tisztelt

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Kárrendezési tudnivalók Gépjármű káresemények

Kárrendezési tudnivalók Gépjármű káresemények Kárrendezési tudnivalók Gépjármű káresemények Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyek egy gépjárművet ért káresemény kapcsán az Ön segítségére lehetnek, valamint elősegítik a gyors

Részletesebben

Casco biztosítás feltételei HU 0601-HUN

Casco biztosítás feltételei HU 0601-HUN A jelen casco biztosítás feltételeiben használt fogalmak jelentése kifejezett eltérő rendelkezés hiányában megegyezik a Biztosító Általános szerződési feltételeiben meghatározott jelentéssel. 14. FEDEZET

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS KÖBE LENDÜLET TOP CASCO BIZTOSÍTÁS személygépkocsikra és kishaszongépjármûvekre Hatályos: 2016. május 1-tõl Tartalom Tartalom Ügyféltájékoztató... 3 Melyek a legfontosabb információk a biztosítóval kapcsolatosan?...

Részletesebben

Nysz.: TCTT001 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ

Nysz.: TCTT001 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük a megtisztelı bizalmát, hogy a biztosítási védelem iránti igényével a TIR Biztosító Egyesületet kereste meg. Terméktájékoztatónk célja, hogy a Casco biztosítás

Részletesebben

UNION-Flotta Casco Biztosítási Feltételek

UNION-Flotta Casco Biztosítási Feltételek UNION-Flotta Casco Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Motorkerékpárcasco. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek AHE-12504/7 1/18

Motorkerékpárcasco. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek AHE-12504/7 1/18 Motorkerékpárcasco biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek 1/18 Terméktájékoztató a motorkerékpár-casco biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy röviden bemutassuk az Allianz

Részletesebben

Szabályzat. E-Optimum casco

Szabályzat. E-Optimum casco Szabályzat E-Optimum casco E-Optimum casco biztosítás ügyféltájékoztató és általános szerződési feltételek Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat,

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ATLASZ LÉGIJÁRMŰ HASZNÁLÓK UTASFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (MJK: AVIPLL 001-2008) MJK: AVIPLL 001-2008 Érvényes: 2008. október 1-től 1/5 Légijármű Használók Utasfelelősség-biztosításának

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1. MOTOR CASCO SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 4 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI... 4 1.2. A BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELİIFEL 001-2008) KÖNYVELİIFEL 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01.-tıl 1/9 ATLASZ KÖNYVELİK FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA I). BIZTOSÍTOTTAK

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. MKB CASCO GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS 3CA20131001 TARTALOMJEGYZÉK 1. CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. Biztosított...

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

Amit tudni kell a KÖBE KGFB és CASCO kárrendezésérıl. Tisztelt Ügyfelünk!

Amit tudni kell a KÖBE KGFB és CASCO kárrendezésérıl. Tisztelt Ügyfelünk! Amit tudni kell a KÖBE KGFB és CASCO kárrendezésérıl Tisztelt Ügyfelünk! A Közlekedési Biztosító Egyesület kárrendezése az alábbi jogszabályi környezet alapján mőködik: - 190/2004. (VI.08.) Kormányrendelet

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C Nyomtatványszám: 13050/2 Hatályos 2016. január 1-jétől

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖBE LENDÜLET START CASCO

KÖBE LENDÜLET START CASCO KÖBE LENDÜLET START CASCO Hatályos: 2016. június 1-tôl Tartalomjegyzék 1. Lendület Start Casco biztosítás Ügyféltájékoztató... 3 Szerzôdési feltételek... 9 Függelék... 22 2. Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási

Részletesebben

Motorkerékpártörésbiztosítás

Motorkerékpártörésbiztosítás Motorkerékpártörésbiztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek 1/15 Terméktájékoztató a motorkerékpár-törésbiztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy röviden tájékoztassuk Önt az Allianz

Részletesebben

Egyéni Casco. Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK211>

Egyéni Casco. Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók <ÜFTK211> Egyéni Casco Ügyfél-tájékoztató, Hasznos tudnivalók Alkalmazandó: 2009. 02. 01-tıl Ny. sz.: WB-2009-0002/1-21 Tisztelt Partnerünk! A WABARD Biztosító Zrt. Egyéni Casco - Ügyfél-tájékoztatója

Részletesebben

Casco biztosítás Különös Feltételek

Casco biztosítás Különös Feltételek Casco biztosítás Különös Feltételek Alkalmazandó: 2009. 02.01-tıl Ny. sz.: WB-2008-0001/1-21 NYOMTATVÁNYOK JEGYZÉKE A nyomtatvány száma 1.) VAU01 Általános Vagyonbiztosítási Feltétel (ÁVF01)

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! I. Mi a teendı a káresemény bekövetkeztekor?

Tisztelt Partnerünk! I. Mi a teendı a káresemény bekövetkeztekor? Tisztelt Partnerünk! A gépjármő veszélyes üzem. Egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos következményekkel járhat. A megtörtént bajban hatékonyabb segítséget nyújthatunk egymásnak, ha tudjuk, hogy mi a teendı.

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF)

MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF) MAI CASCO Általános gépjárműbiztosítási feltételek (TIR-MAI-ÁGF) Ezen általános feltételek alapján a TIR Biztosító Egyesület (továbbiakban: Biztosító) az egyes biztosítások különös feltételei szerint meghatározott

Részletesebben

ALL IN Gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek

ALL IN Gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek ALL IN Gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek Érvényes: 2014. január 1-től ALL IN Gépjármûbiztosítások jelen feltételek szerint jön létre az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA PC-PLANET Informatikai Kft. 5400 Mezıtúr, Dózsa György út 40. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2012. május 1-tıl. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetıség...3

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt.

MKB Általános Biztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. MKB CASCO GÉPJÁRMÛ-BIZTOSÍTÁS 2CA20080701 TARTALOMJEGYZÉK 1. CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 3 1.1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI... 3 1.1.1. Biztosított...

Részletesebben

4.1 Állapot, felszereltség A jármű a Biztosítotti Nyilatkozaton rögzített állapotban és részletezett felszereltséggel van biztosítva.

4.1 Állapot, felszereltség A jármű a Biztosítotti Nyilatkozaton rögzített állapotban és részletezett felszereltséggel van biztosítva. Multi Casco Plus módozat (278), és Reál Casco módozat (243) összevont gépjármű-biztosítási szabályzata a Budapest Autófinanszírozási Zrt. Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatással (csoportos vagyonbiztosítással)

Részletesebben

2. TERÜLETI HATÁLY A szerződés területi hatálya: Európa, valamint Törökország teljes területe.

2. TERÜLETI HATÁLY A szerződés területi hatálya: Európa, valamint Törökország teljes területe. Multi Casco Plus módozat (278), és Reál Casco módozat (243) összevont gépjármű-biztosítási szabályzata a Budapest Autófinanszírozási Zrt. Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatással (csoportos vagyonbiztosítással)

Részletesebben