pévfolyam pénzügy kérdésekésválaszok Önkormányzati Önkormányzati aktuális Kérdések és válaszok Közpénzügyi gyakorlat Körkérdés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pévfolyam pénzügy kérdésekésválaszok Önkormányzati Önkormányzati aktuális Kérdések és válaszok Közpénzügyi gyakorlat Körkérdés"

Átírás

1 Önkormányzati p pénzügy I. pi. pévfolyam bemutatószám december kérdésekésválaszok Önkormányzati aktuális Kérdések és válaszok Közpénzügyi gyakorlat Körkérdés

2 Önkormányzati pénzügy Beköszöntő kérdésekésválaszok Az olvasó egy nagyon fontos kezdeményezés első eredményét tartja a kezében. Kiadványunk az ötlet megszületése és a megvalósulás pillanata között mind aktuálisabb lett. Ez, a napi események utáni rohanás eredményezte a lap decemberi megjelenését. Az önkormányzati szektor finanszírozási kérdései mindig is kiemelt, aktuális kérdések voltak, de a hirtelen begyűrűző pénzügyi válság több tekintetben a szélesebb közvélemény figyelemének középpontjába emelte a helyhatóságok forrásellátottságát, költségvetésének egyensúlyát. A központi támogatások mértékének, változásainak erősen kiszolgáltatott önkormányzati szektor számára a kormányzati költségvetési megszorítások ritkán jelentenek jó jelt, általában nem hagyják érintetlenül állami támogatásaikat. Másrészről az elmúlt időszakban, az 1990-es évek közepét második felét követően, mintegy egy-másfél évtized után ismét megjelentek kockázatosabb pénzügyi eszközök az önkormányzatok portfóliójában. Folyamatosan növekszik a sokszor tartalékolási céllal vagy a működés finanszírozására kibocsátott devizában denominált kötvények volumene. Ezek a pénzügyi válság elmélyülése, elhúzódása esetén a szereplők beavatkozása nélkül lavinát indíthatnak el. A figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása minden szakmai fórum kötelessége. A jelen kiadvány, bár felvállal koncepcionális, előre gondolkodó anyagokat, elsősorban napi kérdésekkel kíván foglalkozni. Célunk, hogy az önkormányzatok felelős vezetői polgármesterek, jegyzők, képviselők és pénzügyesek olyan kérdésekre kapjanak választ, amely napi munkájukat közvetlen segítheti. Ennek érdekében lapunk felvállalja, hogy olvasóink által feltett kérdések megválaszolásához megkeressük a téma megválaszolására leginkább hivatott szakértőket, dolgozzanak bár az államigazgatásban, a bankokban, könyvvizsgálóként, esetleg számvevőként vagy más szakértőként, és őt kérjük fel a válasz megadására. Próbaszámunkat tartja most a kezében, amelyben az általunk felkért szakértők és megkeresett önkormányzatok által fontosnak tartott kérdések és az erre adott válaszok találhatóak meg. Három kiemelt kérdésben magunk szólítottunk fel szakértőket, hogy kicsit hosszabban fejtsék ki a véleményüket. Ezek a pénzügyi stabilitás és az idei, jövő évi forrásokat érintő talán legaktuálisabb kérdéseket feszegetik. Éppen a jövő évi pénzügyi kilátások kapcsán kezdeményeztük az önkormányzatok szakmai szövetségeinél, hogy maguk is írják le, miként látják az idei és a jövő évi költségvetési évet önkormányzati szemmel. Olyan lapot igyekszünk tehát készíteni, amely az önkormányzatok szemével, az önkormányzatok problémáira figyelve igyekszik tájékoztatni, megoldásokat keresni. Felkérjük tehát a tisztelt olvasót, hogy küldje meg nekünk észrevételeit, az Önt foglalkoztató szakmai kérdéseket, hogy valóban hasznos kiadvánnyal szolgálhassunk, segíthessük munkáját. Dr. Kovács Róbert

3 A Kér je szak ér tő ink vé le mé nyét! 10 mun ka nap alatt vá la szo lunk. Mind ezt sze ret nénk a le he tő legin kább sze mély re sza bot tan megten ni. Mi nél több in for má ci ót ad, an nál több az esély ar ra, hogy az egye di hely zet ben rej lő, a jog sza bály ok ad ta le he tő sé gek ről tá jé koz tassuk. Ter mé sze te sen a meg adott információkat bizalmasan kezeljük, és a fo lyó irat ban va ló köz lés ese tén a vá lasz ból min den olyan ele met mel lő zünk, amely a kérde ző sze mé lyi sé gi jo ga it sér te né és azo no sí tás ra al kal mas len ne. Önkormányzati pénzügy kér dé sek és vá la szok ban köz zé tett szak cik kek és az egyes ese tek re, kér dések re adott vá la szok Ol va só ink tá jé koz ta tá sá ban kí ván nak se gí te ni. A kér dé sek re adott szak ér tői vá la szok min dig a vá lasz adó egyé ni meg íté lé sét tük rö zik a ren del ke zés re ál ló in for má ci ók alapján. Nem he lyet te sí tik a tel jes tény ál lás is me re tében nyúj tan dó jo gi ta nács adást, ezért a Ki adó az ér tel me zés beli kü lönb sé ge kért fe le lős sé get nem vál lal. tartalom Önkormányzati aktuális november február Önkormányzati Minisztérium Állami Számvevőszék NFÜ Hírek Aktuális információk az MNB-től... 6 Főbb makrogazdasági mutatók Pénzügyminisztérium Kérdések és válaszok Hitelfelvétel, értékpapír és kötvénykibocsátás, adósságrendezési eljárás Adósságrendezési eljárások száma... 8 Adósságrendezési eljárás elkerülése Hitelezői bizalom az önkormányzatok felé... 9 Áfafizetés, leírás, visszaigénylés Ingyenes étkeztetés áfája Társult önkormányzatok közművagyon felosztása Hivatalos dokumentumokra vonatkozó előírások, formai stb. követelmények Okmány érvényesítés, érvényesség Érvényesítés, utalványozás bizonylatolása Fejlesztési támogatások, pályázás, nyilvántartás, pénzügyi-kifizetési kérdések Környezetvédelmi alap beruházásainak nyilvántartása Önkormányzatok költségvetése, gazdálkodás, kötelezettségvállalások nyilvántartása, pénzügyi menedzsment Költségvetési rendelet megalkotásának határideje Kötelezettségvállalások dokumentálása Normatívák, állami működési támogatások Támogatás lehívása Normatívák pályázható összegének megelőlegezése Pedagógusok bérkifizetésének ütemezése Teljesítés igazolása megelőlegezett támogatás esetén Szerződések Szerződések teljesítésigazolásának szabályozása Polgármester támogatása alapítvány részére Vagyongazdálkodás, vagyonátadás: szerződések, értékelés, amortizáció Vagyonértékelés ingyenes vagyonátadás előtt Kisértékű, éven belüli amotizáció kimutatása az éves beszámolóban Közpénzügyi gyakorlat Mit mutatnak a számok? Helyzetkép a évi költségvetési törvényjavaslat vitája előtt Önkormányzati adósságrendezés : eddig mi történt? Önkormányzati adósságrendezési eljárások ( ) Körkérdés A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elvárásai a évi költségvetéstől es önkormányzati várakozások Önkormányzati pénzügy kér dé sek és vá la szok Fe le lős ve ze tő: CompLex Ki adó Jo giés Üz le ti Tar ta lom szol gál ta tó Kft. Igaz ga tó ja A ki adá sért fe lel: dr. Báldy Pé ter A ki ad vány ok szer kesz té sé ért fe le lős: dr. Vajda Krisztina Lek tor: Dr. Kovács Róbert Fe le lős szer kesz tő: Szántó Dóra Mű sza ki osz tály ve ze tő: Schuller Krisz ti na Gyár tá si me ne dzser: Ke rek Imréné Nyom dai mun ká la tok: Kaposvári Nyom da Kft. Fe le lős ve ze tő: Pogány Zoltán igaz ga tó Önkormányzati pénzügy Az kér dé sek és vá la szok la pot meg ren del he ti hon la pun kon (www.complex.hu), ben, le vél ben, fa xon vagy be mu ta tó ter münk ben sze mé lye sen: Te le fon: (36-1) Fax: (36-1) Pos ta cím: 1518 Bu da pest, Pf Ki adó és be mu ta tó te rem: CompLex Ki adó Jo gi és Üz le ti Tar ta lom szol gál ta tó Kft Bu da pest, Prielle Kor né lia u A be mu ta tó te rem nyit va tar tá sa: H Cs.: , P.: (ebéd idő: ) Hir de té si in for má ció: Vály Zi ta Tel.: (40) A lap Általános Szerződési Feltételei a honlapon olvashatók. Jel ző szám: KK-381P

4 Kér dé sek és vá la szok Önkormányzati aktuális november február Önkormányzati Minisztérium Elfogadott jogszabályok október 6/2008. (X. 8.) ÖM rendelet egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól (kihirdetését követő 8. napon lép hatályba) 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről (kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba) Tervezet november Az önkormányzati miniszter /2008. ( ) ÖM rendelete az önkormányzati hivatalok minta irattári tervének kiadásáról (2009. január 1-jén lép hatályba) Az önkormányzati miniszter és az oktatási és kulturális miniszter /2008. ( ) ÖM OKM együttes rendelete az önkormányzati hivatalok államigazgatási ügyekkel összefüggésben keletkezett iratai tárgyi alapú rendszerezéséről és megőrzési idejéről II. félévi jogalkotási programja 1. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtását szabályozó 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása. 2. A Kormányzati Koordinációs Bizottság szervezeti és működési rendjének, valamint eljárási szabályainak elfogadásáról szóló 2266/2000. (XI. 7.) Korm. határozat módosítása. 3. A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosítása. 4. A sportról szóló évi I. törvény módosítása. 5. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása. 6. A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása. 7. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló évi III. törvény, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosítása. 8. A évi XXIX. pekingi nyári olimpiai játékokon eredményesen szereplő versenyzők és a felkészülésükben közreműködő sportszakemberek állami jutalmazásáról szóló kormányelőterjesztés. 9. A évi XIII. pekingi nyári paralimpiai játékokon eredményesen szereplő versenyzők és a felkészülésükben közreműködő sportszakemberek állami jutalmazásáról szóló kormányelőterjesztés. 10. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséről szóló kormányrendelet. 11. A II. félévben nyugdíjba vonult tűzoltók kiegészítő támogatásáról szóló kormányrendelet. 12. A Hajdúszoboszló Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltósággá történő átalakítása kiadásának pénzügyi forrás biztosításáról szóló kormányrendelet. 13. Előterjesztés az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről szóló 8/2006. (XI. 23.) ÖTM rendelet módosításáról. 14. Tűzoltósport versenyszabályzat miniszteri rendeletben történő megalkotása. 15. A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet éves felülvizsgálata. 16. A katasztrófavédelmi eszközök rendszeresítési szabályzatáról szóló ÖM utasítás. 17. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló május 22-től hatályos 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet módosítása. 18. A II. félévében tartandó országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet. 19. A katasztrófavédelmi felelősségi és működési rendszer reformjáról szóló koncepció Az önkormányzatok egységes irattári tervéről szóló 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet módosítása. 20. Az Önkormányzati Minisztérium, valamint a miniszter által irányított szervezetek informatikai biztonságáról szóló ÖTM utasítás. 21. A vendéglátás szakterület átvételével összefüggően a minisztériumi Statútumok és egyéb jogszabályok módosítása. 22. A lovas szolgáltató tevékenységről szóló miniszteri rendelet. 23. Önkormányzati reform, amely több jogszabályt (törvényt) érint. Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. törvény), a helyi önkormányzatokról szóló

5 évi LXV. törvény, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény: A jegyzői államigazgatási feladat- és hatáskörök differenciált átalakításáról, egyes feladat és hatáskörök kistérségi szintre telepítéséről szóló szabályozási koncepcióról szóló Korm. előterjesztés. 24. Az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása újrakodifikálása. 25. A kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek oszályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 34.) IKIM rendelet módosítása. 26. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása. Állami Számvevőszék Ellenőrzési terv Elnöki ért. időpontja Ellenőrzés címe Státus november 17. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének ellenőrzése Nem változott november 24. A Diákhitel Zrt. ellenőrzése Nem változott november 24. Az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzése Nem változott december 1. Budapest Főváros XXII. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének ellenőrzése december 1. Budapest Főváros XIX. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének ellenőrzése Nem változott Nem változott december 8. A magyar központi közigazgatás modernizációjának ellenőrzése Nem változott december 8. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének ellenőrzése december 8. A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata december 8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének ellenőrzése december 15. A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése december 15. A Magyar Demokrata Fórum évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése december 15. A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése december 15. Az Antall József Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése december 22. A Magyar Igazság és Élet Pártja évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése december 22. A februári időközi országgyűlési képviselőválasztási kampányra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése a képviselethez jutott jelölő szervezetnél Nem változott Nem változott Nem változott Nem változott Nem változott Nem változott Nem változott Nem változott Terven felüli december 22. A közgyógyellátási rendszer működésének ellenőrzése Nem változott január 5. A lakástámogatási rendszer ellenőrzése Nem változott február 2. A Honvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése Nem változott február 16. Budapest Főváros Önkormányzat hatósági díjak megállapítására irányuló tevékenységének ellenőrzése Nem változott február 16. A Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzése Nem változott 3

6 NFÜ Hírek Közlemény a TIOP-1.2.2/08/1 pályázattal kapcsolatban november 25. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TIOP-1.2.2/08/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című pályázat dokumentációja további módosításokat tartalmaz. Lezárult az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program 3. pályázati fordulójában benyújtott teljes pályázati dokumentációk értékelése november 25. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretein belül meghirdetett harmadik pályázati forduló második részének értékelési-kiválasztási szakasza a Projekt Döntőbizottság ülésével lezárult. Módosítás a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program Tervezési Felhívásában november 21. Az NFÜ felhívja a Tisztelt Projektgazdák figyelmét, hogy a június 5-én közzétett DDOP Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása című kiemelt projekt tervezési felhívása módosult. Közlemény a GOP-2008/ és a GOP-2008/ kiírásokhoz november 21. Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy felkerültek a honlapra a GOP-2008/ és a GOP-2008/ kiírásokhoz tartozó adatlap-kitöltő programok. Közlemény a DAOP /B jelű pályázathoz november 21. A Nemzeti fejlesztési Ügynökség tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy a DAOP /B Önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztés tárgyú pályázati felhívás kitöltő programja a mai napon közzétételre került. Közlemény a TIOP-1.2.2/08/1 jelű pályázathoz november 21. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TIOP-1.2.2/08/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című pályázat dokumentációja a mai napon a részletes közleményben található pontokon változott meg. Közlemény a pályázati kitöltő programokkal kapcsolatban november 20. Az NFÜ és a PÁTOSZ (Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége) egyeztetései eredményeképpen több új, a pályázók kényelmét szolgáló funkció jelent meg, melyek a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó kitöltő programok használatát könnyítik. Közlemény a a TÁMOP-3.2.1A/08/1 A kiemelt projekttel kapcsolatban november 20. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a figyelmet, hogy a TÁMOP-3.2.1A/08/1 A Új tanulási formák és rendszerek című kiemelt projekt tervezési dokumentációja a mai napon több ponton változott meg. Közlemény a TÁMOP-3.3.2/08/1 (KMR) és TÁMOP 3.3.2/08/2 pályázati kiíráshoz november 17. Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a TÁMOP 3.3.2/08/1 (KMR) és TÁMOP 3.3.2/08/2 jelű Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása című pályázatok B14-es mellékletei (B14 Támogatható tevékenységek költségtábla és B14 Támogatható tevékenységek szakmai útmutató) módosításra kerültek. Megjelent a TÁMOP-5.4.1/08/1 kiemelt felhívás november 17. Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy megjelent a TÁMOP-5.4.1/08/1 jelű, Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása című kiemelt felhívás teljes dokumentációja. Közlemény a KMOP /B, valamint KMOP /C jelű pályázati felhívásokhoz november 17. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelentetett, KMOP /B, valamint KMOP /C jelű pályázati felhívások esetében a pályázati útmutatók módosításra kerültek, és megjelent a pályázatok kitöltő programja. Pályázati Felhívás a GOP 4. prioritás Pénzügyi Eszközök keretében finanszírozott Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram közvetítésére november 17. A pályázat célja, hogy a GOP 4. prioritás keretében rendelkezésre álló támogatási források és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által biztosított kedvezményes kamatozású hitel együttes felhasználásával, a közvetítőként kiválasztásra kerülő hitelintézetek bevonásával, kedvezményes éven túli lejáratú beruházási hitelt biztosítson a hitelképes, magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező kis- és középvállalatok számára. 4

7 Közlemény a GOP-2008/ és a GOP-2008/ pályázatokról november 13. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága (NFÜ GOP IH) felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy módosította a GOP- 2008/ és a GOP-2008/ konstrukciók pályázati adatlapjának Nyilatkozatok részét, tekintettel arra, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról minden pályázónak nyilatkoznia kell. Közlemény kiemelt projektekkel kapcsolatban november 11. Az NFÜ tájékoztatja a tisztelt pályázókat, hogy a honlapján megjelentetett, KMOP /A, ÉMOP , ÉAOP , DAOP /A, KDOP /A, DDOP /A, NYDOP /A jelű beavatkozások Kiemelt projekt tervezési felhívás és útmutatója több ponton módosult. Közlemény a KEOP és 1.3.0/B pályázatokról november 7. Értesítjük pályázóinkat, hogy a KEOP Ivóvíz - minőség javítása második fordulós pályázati adatlap kitöltő programja elkészült és a honlapon elérhető. A pályázatokat a kitöltő program segítségével elektronikusan kell benyújtani. Közlemény az EKOP-1A1 pályázatról november 7. Az NFÜ tájékoztatja a pályázókat, hogy az EKOP-1A1 Közigazgatási szolgáltatások elektronizálása című egyfordulós pályázati kiíráshoz kapcsolódó kitöltő program elkészült, mely elérhető az NFÜ honlapjáról. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak és kizárólag ezen kitöltő programmal elkészített pályázati adatlapot áll módunkban elfogadni. Közlemény a GOP kiemelt projekt meghirdetésének módosításáról november 7. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy A Befektetésösztönzés és üzletfejlesztés című kiemelt projekt meghirdetése kapcsán módosításra került a Tervezési felhívás és útmutató. Komplex gazdaságfejlesztés Záhonyban november 6. A záhonyi komplex gazdaságfejlesztési program stratégiai célja a vasúti nyomtávváltás miatt megálló áru innen történő elosztása, illetve az érkező nyersanyagok, félkésztermékek helyben történő feldolgozása. Ennek elősegítésére a program keretében számos fejlesztés válik valóra 2010-ig a közlekedési infrastruktúra bővítése, valamint pályázaton elnyerhető gazdaságfejlesztési és képzési támogatások révén. Annak érdekében, hogy a program minél több térségben működő vállalkozást mozgósítson, november 5-én a szakmai vezetők a Vállalkozók Országos Szövetsége megyei és regionális tagjainak mutatták be a fejlesztési program elemeit. Közlemény KMOP /B pályázatról november 6. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség értesíti a tisztelt projektgazdát, hogy a KMOP /B kódszámú, A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése című kiemelt tervezési felhívás F2. pontjában szereplő benyújtási határidőt meghosszabbítja: A projektjavaslatok benyújtása október 17-től december 31-ig lehetséges. Megjelent a TÁMOP 5.5.3/08/01 és TÁMOP 5.5.3/08/02 pályázatok kitöltő programja november 6. Értesítjük tisztelt pályázóinkat, hogy a TÁMOP 5.5.3/08/01 és TÁMOP 5.5.3/08/02 jelű, Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása című pályázatokhoz a mai naptól elérhető a kitöltő program. Közlemény a KEOP pályázati kiíráshoz november 6. Értesítjük Tisztelt Pályázóinkat, hogy a KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázati kiírásaihoz tartozó, a pályázat első és második fordulójához szükséges kitöltőprogram frissítésre került. Közlemény a TÁMOP-3.2.3/08/1, TÁMOP-3.2.3/08/1/ KMR, TÁMOP-3.2.3/08/2, TÁMOP-3.2.3/08/2/KMR konstrukciókról november 5. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az Építő közösségek - közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért című konstrukciók 1. és 2. körének pályázati kiírásaihoz közzétette a Támogatási szerződés mintát, továbbá a TÁMOP /08/2 konstrukcióhoz felkerült a Költségvetési specifikáció c. dokumentum is. Közlemény a KEOP és 1.3.0/B pályázatokról november 3. Az NFÜ értesíti a pályázókat, hogy a honlapon megjelent a KEOP 130 és 130/B konstrukcióhoz tartozó Költséghaszon elemzés (CBA) útmutató. Közlemény az ÁROP-1.1.5/C pályázatról november 3. Az NFÜ tájékoztatja a pályázókat, hogy az ÁROP-1.1.5/C kódjelű A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése című normatív pályázati kiírás Pályázati Útmutatójának C3, E, F 4.4., F 4.5 pontjait módosította. A módosítások a 5

8 projekt költségvetésében szereplő nem elszámolható költségeket érintő eljárásrendet pontosítja, mely ezen esetekben kedvezőbb elbírálási lehetőséget teremt a pályázók részére. Közlemény a TÁMOP 3.2.3/08/2 és TÁMOP 3.2.3/ 08/2/KMR konstrukciókról november 3. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP 3.2.3/08/2 illetve TÁMOP 3.2.3/08/2/KMR kódszámú, Építő közösségekközművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért, 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című konstrukciók pályázati dokumentációja a mai napon megváltozott. A pályázati útmutató 26. oldalán, illetve a pályázati felhívás 7. oldalán a D) komponens tevékenységei közül törlésre került a honvédelmi, rendvédelmi és bünte tésvégrehajtási szervezetek felkeresése, működési mechanizmusának és kompetenciájának megismertetése. Közlemény a TÁMOP-3.1.4/08/1. és a TÁMOP-3.1.4/ 08/2 pályázatokról november 3. Az NFÜ felhívja tisztelt pályázói figyelmét, hogy a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című TÁMOP-3.1.4/08/1. és TÁMOP-3.1.4/08/2. azonosítószámú pályázatok benyújtási határideje módosul. Svájci Hozzájárulás Újabb pályázati kiírások november 3. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a Svájci Hozzájárulás újabb két pályázati felhívását hirdeti meg, egyrészt ösztöndíjak, másrészt közös kutatási és fejlesztési projektek, valamint akadémiai kutatóévek, csereprogramok témájában. Svájc az Európai Unióval kötött megállapodás alapján a 2004-ben az unióhoz csatlakozott tagországok számára 1 milliárd svájci frank értékben ad fejlesztési hozzájárulást, amelyből Magyarország részesedése összesen 130,738 millió svájci frank. Aktuális információk az MNB-től 1. A forint euro árfolyam Forrás: Reuters Fordított skála óránkénti árfolyamadatok alapján 45. Az inflációs előrejelzés legyezőábrája Forrás: MNB, KSH A legyezőábra az alap-előrejelzés körüli bizonytalanságot jeleníti meg. A színezett területek összessége 90 százalékos valószínűséget fed le. A szaggatott vonallal ábrázolt fogyasztói árindex alap-előrejelzést (mint módszert) tartalmazó középső sáv 30 százalékot fed le. A vízszintes vonal a meghirdetett inflációs cél értékét mutatja. 6

9 Főbb makrogazdasági mutatók Pénzügyminisztérium Megnevezés Forrás I III. I VI. I VII. I VIII. I IX. I X. I XI. I XII. GDP folyó áron, milliárd HUF KSH 6 156, ,2 GDP volumenindex KSH 101,7 101,9 101,5 Háztartások fogyasztása volumenindex KSH 98, ,0636 Közösségi fogyasztás volumenindex KSH 94, ,70562 Bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenindex KSH 94, ,35579 Belföldi felhasználás volumenindex KSH 98, ,2095 Termékek és szolgáltatások exportja volumenindex KSH 113, ,4654 Termékek és szolgáltatások importja volumenindex KSH 110, ,1259 Bruttó átlagkereset index KSH 106,5 108,2 108,1 108,0 Nettó átlagkereset index KSH 106,2 107,3 107,2 107,1 Egy keresőre jutó reálbér index KSH 99,3 100,5 100,4 100,3 Fogyasztói árindex index KSH 106,9 106,8 106,8 106,8 106,7 106,5 Foglalkoztatottak száma 1000 fő KSH 3 857, , , , ,7 Munkanélküliségi ráta (ILO) % KSH 8,0 7,9 7,8 7,8 7,8 Ipari termelés volumenindex KSH 106,8 105,6 104,8 103,5 103,0 Építőipari termelés volumenindex KSH 82,7 90,0 89,7 90,4 92,0 Kiskereskedelmi forgalom volumenindex KSH 98,8 98,1 98,2 98,1 98,3 Áruexport volumenindex (HUF) KSH 113,0 110,5 109,8 107,7 Áruimport volumenindex (HUF) KSH 112,7 110,8 110,5 108,1 Külkereskedelmi mérleg egyenlege millió EUR KSH Fizetési mérleg egyenlege millió EUR MNB 1 646, ,7 Külső finanszírozási igény millió EUR MNB 858, ,0 Államháztartás egyenlege (GFS)* milliárd HUF PM 508,1 722,0 581,3 672,5 731,0 742,6 7

10 Kérdések válaszok Hitelfelvétel, értékpapír és kötvénykibocsátás, adósságrendezési eljárás Adósságrendezési eljárások száma Eddig hány önkormányzati adósságrendezési eljárásról tudunk, s mik voltak a kiváltó okok? Összesen 25 esetről tudunk, 23 különböző településen 1996 márciusa óta. Ezek közül csak két település lakosságszáma több 5000 lakosnál, az 1000 fős lakosság a legjellemzőbb. Az önkormányzati csőd kialakulása a következő okokra volt visszavezethető: Az önkormányzatok a politikai cselekvési kényszertől és a rövid távú céloktól vezérelve, olyan nagyberuházásokat kezdeményeztek, amelyek nem kapcsolódtak a kötelező önkormányzati feladatokhoz. Hasonló okokból ragaszkodtak az önként vállalt feladatok ellátásához, még olyan szituációban is, amikor a működés már veszélybe került. Ennek a motivációnak nincs ellensúlya a szervezeti rendszerben. Az adórendszer változékonysága és szabályainak bizonytalan értelmezése két esetben is önkormányzati adósságrendezéshez vezetett (áfa-visszaigénylés). A csődesetek kialakulását legtöbb esetben a jogszabályellenes, törvényszegő működés tette lehetővé. Gyakran előfordult, hogy a közszféra és magánszféra keveredett egymással. A csődbe ment önkormányzatok közös jellemzője volt, hogy szervezeti működési hiányosságokkal küzdöttek, jól érzékelhető volt a belső ellenőrzés, valamint a gazdasági kérdésekben kompetens szakértő hiánya. A pénzforgalmi szemléletű könyvelés, valamint az elemi számviteli szabályok megszegése lehetővé tette, hogy számlákat 60, 120 napon túl, néha éveken keresztül ne fizessenek ki. Ilyen esetekben a számlákat nem könyvelték le, hanem egyszerűen tárolták. Több csődesetnél előfordult, hogy az Állami Számvevőszék előzetesen megvizsgálta az érintett településeket és rámutatott a hiányosságokra, amelyek idővel pénzügyi nehézségeket fognak okozni. Az ÁSZ javaslatait azonban a hatályos jogi szabályozás mellett nem kötelező figyelembe venni, mint ahogy e településeknél ez rendszeresen meg is történt. A törvény alapvetően megfelelő kereteket biztosít az adósságrendezési eljárások lefolytatásához, ugyanakkor a törvény be nem tartása nem jár megfelelő szankciókkal, ez nehezíti annak gyakorlati érvényesülését. Mindegyik csődesetben, az önkormányzatok jóval túllépték a fizetési határidőket, s nem kezdeményezték a törvényben előírt fordulónapon az eljárást. Az ismert esetek alapján mondhatjuk, hogy az évi XXV. törvényen alapuló adósságrendezési eljárásra lényegében csak akkor került sor, amikor a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok is szinte finanszírozhatatlanná váltak. Válaszadás dátuma: Adatbáziskód: KK-001 Válaszadó: Jókay Károly Adósságrendezési eljárás elkerülése Mit tehetünk, hogy az adósságrendezést elkerüljük? A megelőzést illetően, egyértelmű, hogy a törvényt nem tartják be az önkormányzatok. Dunafalván 2002 decemberében derült ki, hogy az önkormányzatnak 14 darab két éves, és 18 darab féléves kifizetetlen számlája van. Sáta településen az eljárás elindításakor napos számlák tömkelegét fedezték fel. Feltételezzük, hogy az országban az ilyen eset többször megismétlődik, s cinkos módon sem a testület, sem a hitelező/beszállító nem tartja be, illetve él a törvény adta kötelességével vagy lehetőségével. Tehát állíthatjuk, a törvény valóban preventíven működik, a rossz hitelfelvételeket látszólag már a es évekre megakadályozta a vagyonfelosztás kellemetlen lehetőségének előrevetítésével. De ennek fényében, a törvényt nyilvánvalóan szankciók és ellenőrzés hiányában, valamint egy megbocsátó vállalkozói magatartás miatt, nem tartják be. A kevés csődeset annak is köszönhető, a cinkosságon túl, hogy a hitelezők és beszállítók az utolsó órában megállapodnak, halasztást alkalmaznak. Az adósságrendezési eljárás kellemetlen titkokat fed fel, s a lezárt esetek többségében a hitelező a tőke követelésének csak kis hányadát, kamatkövetelésének egy részét sem tudja érvényesíteni. Ezért a hazardírozó hitelezéseknek vége lett, s a csődesetek újabb fajtáját már az áfavisszaigénylések és büntetőjogi esetek magyarázzák. Befejezésül, az ÁSZ vizsgálatok tanácsaira, figyelmeztetéseire sem hallgatnak a csődbe jutott önkormányzatok. Csepreget már 1997-ben figyelmeztette az ÁSZ, hogy jogtalanul igényelte vissza és használta fel az áfát, és az áfainkasszó csak két évvel később indította el az adósságrendezési eljárást. A törvény megelőző hatását még zavarja az a tényező is, hogy erős a hit a beszállítók részéről, hogy minden önkormányzat előbb-utóbb fizet, mert az állam nem engedi tönkremenni. A vizsgált esetek jó részénél a számviteli és belső szabályozási gondok miatt alakult ki a csődközeli helyzet. Ahol nem volt ellenjegyzés, sem belső ellenőrzés, hiányoztak a bizonylatok, a testületi határozatok, ott a kifi- 8

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

gazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 4. szám, 2013. április T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Mikrogazdálkodói egyszerûsített 1 éves beszámoló Kik választhatják? Számviteli

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY G/2/2011. BIZALMAS IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLLAPOTFELMÉRÉSÉRŐL Készítette: dr. Szebellédi István Igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő Bjsz.: 3992

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben