KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1."

Átírás

1 KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt Társulási Tanács! Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás július 1-ével alakult. A társulási megállapodásban vállalt feladatainak megvalósítása érdekében költségvetést kell elfogadnia. A évi költségvetés összeállításánál meghatározó tényezőként szerepelnek: évi CCIV. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről szóló, évi CXCV. törvény az államháztartásról - 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - jogszabályok rendelkezései. A Társulás feladatellátását a július 1-től közösen fenntartott Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ intézményén keresztül látja el. Az intézmény évben költségvetéssel rendelkezett az eddigi fenntartó Kapuvár Városi Önkormányzat költségvetésében. Az I. félév lezárását követően felülvizsgálatra került a II. félév várható bevételeinek és kiadásainak köre, és ezt követően építettük be a Társulás költségvetésébe. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 2. számú melléklete alapján leigényelhető ágazati feladatok támogatása évben Kapuvár Városi Önkormányzat által történik, melyet a II. félévben a Társulás bankszámlájára külön megállapodás alapján átutal. A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ kötelező feladatai: - Házi segítségnyújtás - Szociális étkeztetés - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás - Idősek klubjának működtetése - Nappali ellátás A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ nem kötelező feladatai: - Közösségi pszichiátriai ellátás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Szociális foglalkoztatás 1

2 2013. évi költségvetés bevételi forrásai: A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú mellékletben. Társulás intézményi működési bevétele: e Ft Költségvetési intézmény által beszedett ellátási díjakat, gondozási díjakat tartalmazza, ezen kívül számoltunk minimális kamatbevétellel is. I. Társulási működési bevétel: e Ft II. Közhatalmi bevételek: 0 e Ft III. Támogatások kiegészítések: 0 e Ft Átvett pénzeszközök államháztartáson belüli bevételei: e Ft Átvett pénzeszközök államháztartáson belüli bevételként jelentkezik a feladatellátással kapcsolatos Kapuvár önkormányzata által leigényelt állami támogatás összege, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása az NRSZH részéről. Itt jelentkezik még a szükséges többletfinanszírozás az ellátandó feladatokhoz Kapuvár részéről, illetve a június 30. záró pénzkészlet átadása. 1.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: e Ft 2.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (NRSZH) e Ft 3.) Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása e Ft 4.) Kapuvár - feladatellátás támogatása e Ft Összesen e Ft IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről e Ft V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 0 e Ft VI. Felhalmozási célú bevételek: 0 e Ft VII. Kölcsönök visszatérülése 0 e Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: e Ft 2

3 VIII. Finanszírozási bevételek 0 e Ft TÁRSULÁS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE: e Ft évi költségvetés kiadásai A Társulás évi összesített kiadásainak előirányzatai a 2. számú mellékletben találhatók. Személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok évben a fenntartott intézményen keresztül terhelik a Társulás költségvetését. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e Ft 6.592e Ft Dologi kiadások : e Ft A dologi kiadások az intézmény működtetés költségeit és a társulás minimális működtetési költségeit takarja. I. Működési kiadások: e Ft II. Felhalmozási költségvetési kiadások: 0 e Ft III. Tartalékok: 0 e Ft IV. Kölcsönök nyújtása: 0 e Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: e Ft V. Finanszírozási kiadások: 0 e Ft TÁRSULÁS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE: e Ft 3

4 Tisztelt Társulási Tanács! A Társulás működéséhez még további döntésekre is szükség van, melyeket az alábbiakban indoklom: 1.) A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás pénzforgalmának bonyolítása érdekében bankszámla szerződést kellett kötni. A Szerződés a Nyitott KAPU- VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ, - mint a társulás intézménye eddigi számlavezetőjével- a CIB Bank Zrt-vel került megkötésre, így biztosítva a folyamatos pénzellátás lehetőségét. Kérem Önöket, hogy a Számlavezető Pénzintézettel kötött megállapodást utólagosan erősítsék meg. 2.) A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okirata szerint önállóan működő költségvetési szerv, vagyis gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10 (1) bek rendelkezik arról, hogy milyen költségvetési szervet lehet kijelölni a gazdasági szervezetfeladati ellátásával. Javaslom, hogy a Kapuvár Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó Király-tó Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv láss el továbbiakban is ezt a feladatot. Az intézmény minden jogszabályi feltételnek megfelel. Tisztelt Társulási Tanács! Kérem Önöket, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. Kapuvár, július 11. Hámori György Társulási Tanács elnöke 4

5 I. HATÁROZATI JAVASLAT: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás /2013. (VII...) határozata a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás évi költségvetéséről A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény. (továbbiakban: Áht), valamint a Magyar Köztársaság évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: Kvtv.) alapján a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulása évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. A határozat a Társulási Tanácsra és annak intézményére terjed ki. 1.) A Társulás évi költségvetésének I. II. A költségvetés bevételei és kiadásai költségvetési bevételét ezer forintban költségvetési kiadását ezer forintban költségvetési hiány: 0 ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 1. számú melléklete alapján határozza meg a társulási tanács. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását társulási szinten a 2. számú melléklet részletezi. III. A költségvetés részletezése A Társulási Tanács a Társulás évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Társulási Tanács a Társulás költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a határozat 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg (2) A Társulási Tanács a Társulás által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok szerint a határozat 5. számú melléklete alapján határozza meg 5

6 (3) A Társulás költségvetési szervének létszámkeretét a 6 számú melléklet alapján határozza meg, közfoglalkoztatottakat nem foglalkoztat. (4) A Társulás évi költségvetésében beruházásokat, és a fejlesztéseket nem tervezett. (5) A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban az 7 számú melléklet alapján hagyja jóvá. (6) A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs. (7) A Társulásnak a évi CXIV törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat évben nem tervez. (8) A Társulásnak a évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a nem tervez. (9) A Társulás általános tartalékot nem tervez. IV. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szerv határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. Felelős: Határidő: Hámori György társulási tanács elnöke azonnal (MELLÉKLETEK1-7-IG) 6

7 II. HATÁROZATI JAVASLAT: A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás egyetért azzal, hogy a Társulás számlavezető pénzintézete a CIB Bank Zrt legyen. Felelős: Határidő: Hámori György társulási tanács elnöke azonnal III. HATÁROZATI JAVASLAT: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ gazdálkodási feladatainak ellátására a Király-tó Óvoda és Bölcsőde kapuvári önkormányzati intézményt jelöli ki. Felkéri a társulás elnökét, hogy a feladatellátásra kösse meg a megállapodást Kapuvár Városi Önkormányzattal, mint az intézmény irányítójával. A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás utasítja a Nyitott KAPU- VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, hogy a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodást kösse meg a Királytó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjével. Felelős: Határidő: azonnal Hámori György társulási tanács elnöke Garabné Gulyás Mária igazgató 7