Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013."

Átírás

1 Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: január 01-től 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE A Számlarend célja A Számlarend tartalma A Számlarend kialakításához támasztott követelményrendszer... 5 II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 III. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE Főkönyvi számlák év eleji nyitása Előirányzatok könyvelése... 7 IV. BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSe, ELSZÁMOLÁSA Bevételi előirányzatok teljesítésének könyvelése Bevételi előirányzatok teljesítésének könyvelése a 4. számlaosztályban Bevételi előirányzatok teljesítésének könyvelése a 9. számlaosztályban Kiadási előirányzatok teljesítésének könyvelése Kiadási előirányzatok teljesítésének könyvelése az 1. számlaosztályban Kiadási előirányzatok teljesítésének könyvelése a 3. számlaosztályban Kiadási előirányzatok teljesítésének könyvelése az 5. számlaosztályban Közvetett kiadások (6-os számlaosztály) számláinak tartalma, számlakapcsolatai es számlaosztály előirányzat teljesítése számláinak tartalma, számlakapcsolatai Bevételek, kiadások év végi elszámolásának rendje V. MÉRLEGSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök KÉSZLETEK A vásárolt készletek elszámolása A készletek analitikus nyilvántartása A használatban lévő munkahelyi készletek analitikus nyilvántartása Zárlati feladatok KÖVETELÉSEK Követelések fogalma, főbb jellemzői A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei Kiemelt gazdasági események Követelések analitikus nyilvántartása Zárlati munkálatok Követelések változásainak bemutatása a kiegészítő mellékletben PÉNZESZKÖZÖK Pénzeszközök fogalma, főbb jellemzői A pénztár és bankszámla növekedésének és csökkenésének jogcímei EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Költségvetési egyéb aktív pénzügyi elszámolások csoportosítása Kiemelt könyvelési tételek Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások analitikus nyilvántartása VI. FORRÁSOK SAJÁT TŐKE

3 1.1. Alkalmazandó főkönyvi számlák A saját tőke változásának főkönyvi elszámolása KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK Év végén az alaptevékenység ellátásával kapcsolatban keletkező tartalék megállapítása Tartalékok felhasználásnak könyvelése KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Munkavállalókkal kapcsolatos különféle kötelezettségek Költségvetéssel szembeni kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla Mérlegrendezési számla Zárómérleg számla Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása VII. 0. SZÁMLAOSZTÁLY, NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK Nyilvántartási számlák tartalma, vezetése Befektetett eszközök nyilvántartási számla vezetése Készletek nyilvántartási számla vezetése Követelések, pénzügyi elszámolások nyilvántartási számla vezetése Kötelezettségek nyilvántartási számla vezetése Kiadások nyilvántartási számla vezetése Kötelezettségvállalások nyilvántartási számla vezetése Zárlati munkálatok VIII. ZÁRLATI FELADATOK A havi zárlat A negyedéves zárlat Az év végi zárlat Rendező és zárótételek könyvelése IX. ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK, FELADÁSOK KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE Összesítő bizonylat tartalma A feladások készítésének rendje X. SZÁMLATÜKÖR XII. ALKALMAZANDÓ SZAKFELADATOK XIII. EGYÉB Megismerési nyilatkozat Saját SZÁMLATÜKÖR melléklet

4 ELŐSZÓ A Számlarend készítésének szabályait számvitelről szóló 2000.évi C.törvény (Szt.) a, valamint az államháztartás szervezeteinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet (Vhr.) 49. -a tartalmazza. A költségvetési szervek könyvviteli rendszerét Számlarend rögzíti, így a Számviteli Politika is érvényesül a Számlarendben. A két szabályozás közül azonban tartalmi és időbeli prioritása a Számviteli Politikának van, mivel a Számlarend biztosítja a Számviteli Politika gyakorlati érvényesítését. A Számviteli Politikának a prioritását a Számlarenddel szemben nem elég csak elvi alapon egy szabályzatban megfogalmazni, hanem ennek konkrét gyakorlati megvalósítására kell a két szabályzat kialakítása során törekedni. Például: A Számviteli Politikában az egyes eszközcsoportok minősítési szempontjait meg kell határozni. A gyakorlatban a minősítés szempontjainak megvalósulását, nyomon követését kizárólag az egyes főkönyvi számlák alábontásával lehet biztosítani. Ilyen főkönyvi számla az Szakmai anyag és kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek beszerzés kiadási előirányzatának teljesítése. A Számviteli Politikában meg kell határozni az általános forgalmi adó kiadásának, illetve bevételének az egyes tevékenységre vonatkozó megosztási szabályait. A gyakorlatban ennek érdekében a számlarendben úgy kell kialakítani az általános forgalmi adó kiadás (18., 561. főkönyvi számlák) és általános forgalmi adó bevétel (919. főkönyvi számla) főkönyvi számlákat, hogy azok az elosztásnak, a költségvetési szervezet szintű általános forgalmi adóbevallásnak és a pénzügyi teljesítésnek a lehető legpontosabb megbontását biztosítsák. Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmény, a CANTEMUS KÓRUS pénzügyi-gazdálkodási feladatának ellátására január 01-től kijelölt gazdasági szervezettel rendelkező a Számviteli Politika gyakorlati alkalmazása érdekében annak mellékleteként készített SZÁMLAREND-jét jelen szabályzat tartalmazza. Az ide vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével készített Számlarend rendelkezései - a Számviteli Politikához hasonlóan - az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyigazdálkodásában is kötelező érvénnyel alkalmazandók. I. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA, KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. A Számlarend célja A Számlarend célja, hogy az intézmény eszközeinek és forrásainak, a gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon az Intézmény számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa a törvény, illetve kormányrendelet szerinti beszámoló (féléves, éves), időközi mérlegjelentés elkészítéséhez szükséges alapinformációkat. 2. A Számlarend tartalma A Számlarend tartalma a következő: 4

5 minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, a főkönyvi számla tartalmát, ha az a megnevezéséből egyértelműen nem következik, a főkönyvi számlára történő könyvelés jogcímeit, növekedésének, csökkenésének eseteit, az egyes számlákat érintő kiemelt gazdasági eseményeket, az egyes főkönyvi számlák más számlákkal való kapcsolatát, a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet a bizonylati szabályzattal összhangban, 3. A Számlarend kialakításához támasztott követelményrendszer biztosítani kell a beszámoló valódiságának alátámasztását, megfelelő bizonylati-, és okmányfegyelmet kell kialakítani, szabályozni kell az eszközök minősítési rendjét, annak szempontjait, ki kell alakítani az analitikus nyilvántartások körét, a nyilvántartások vezetésének szabályait, a főkönyvi könyveléssel való egyeztetési pontokat, szabályozni kell a sajátos elszámolásokat, az időszakonként elvégzendő zárlati feladatokat. A Számlarenddel összefüggő feladatok elvégzéséért (összeállítás, jóváhagyás, esetleges módosítás) a költségvetési szerv vezetője, a naprakész könyvvezetés helyességéért a gazdasági vezető felelős. II. ÁLTALÁNOS RÉSZ A gazdasági szervezettel rendelkező a saját, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdasági eseményeit teljes körűen a kettős könyvviteli rendszer keretében számolja el. A pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása a fenntartó által elrendelt OrganP Integrált Könyvelési rendszer alkalmazásával történik. Intézmények eszközeiben és forrásaiban végbemenő változások részletes nyomon követéséhez az eszközökről és forrásokról külön könyvviteli számlákat kell vezetni a számlatükörben szereplő bontásnak megfelelően. Év közben a megnyitott eszköz és forrásszámlákon következőkben felsorolt esetek kivételével folyamatosan kell könyvelni. Csak negyedév végén, az időközi mérlegjelentés, illetve az év végi mérlegkészítés összeállítását megelőzően kell az analitikus nyilvántartásokból készített feladás alapján könyvelni a következő főkönyvi számlákra: az 1. számlaosztályban szereplő értékcsökkenés elszámolási számlákra, a 2. számlaosztályban szereplő követelések számláira, valamint a 4. számlaosztályban az áruszállításból származó kötelezettségek (szállítók)számlákra. A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzítése során figyelembe kell venni az intézmények által jóváhagyott - számviteli politikában, - értékelési szabályzatban, - pénzkezelési szabályzatban, - az önköltség-számítási szabályzatban, - a leltározási és leltárkészítési szabályzatban, 5

6 - a felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzatában, - a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjét meghatározó szabályzatban foglalt előírásokat. A könyvviteli nyilvántartásokban gazdasági eseményt csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, szakmai teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés megléte esetén lehet könyvelni. Ezen előírások betartásáért a feladat elvégzésével megbízott gazdasági ügyviteli dolgozó felelős. Év közben a folyamatos könyvelés során a gazdasági események rögzítésére az eszköz- és forrásszámlákon kívül naprakészen kell vezetni a bevételi és kiadási előirányzatok, valamint a folyó évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének elszámolására szolgáló főkönyvi számlákat. A gazdasági események rögzítésére a következő könyvviteli számlákat alkalmazzuk: - állományi számlák, - előirányzat számlák, - előirányzat teljesítési számlák, - értékhelyesbítési számlák, - technikai számlák, - nyilvántartási számlák. Állományi számlák azok az eszköz- és forrásszámlák (mérlegszámlák), melyeknek (negyedév végi) év végi egyenlege mutatja az időközi mérlegjelentésben, valamint az év végi mérlegben szereplő eszközök és források állományi értékét. Ezek a számlák az Intézmény számlatükrében az 1-4. számlaosztályban szerepelnek. Előirányzati számlák azok a számlák, amelyeken az Intézmény a teljesíthető, jóváhagyott kiadások, és a teljesítendő várható bevételek előirányzatát és az abban bekövetkező változásokat követi. Az eredeti előirányzatokat a jóváhagyott költségvetés alapján, a jóváhagyását követő 15 napon belül le kell könyvelni. Az évközi módosításokat saját hatáskörű, az önkormányzat képviselő- testületének rendelete alapján a módosítás követő negyedév hónapjának 10. napjáig keresztül kell vezetni az előirányzat számlákon. Az előirányzat számláknak év végén egyenlegük nem lehet. Előirányzat teljesítési számlák a jóváhagyott (módosított) kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésének elszámolására szolgálnak. Ezek a számlák mutatják, hogy - a jóváhagyott teljesíthető kiadási előirányzatból mennyit használt fel az Intézmény, vagyis mennyit költöttünk a feladataink ellátására, - a jóváhagyott teljesítendő bevételek előirányzatát, milyen mértékben teljesítette, vagyis mennyi bevétel folyt be, mennyit szedett be az Intézmény. Értékhelyesbítési számlák az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéket meghaladó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet kimutatására szolgálnak, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 17., 18., 19. -ban foglalt előírások, valamint a számviteli politikában foglaltak figyelembe vétele mellett. 6

7 Technikai számlák a különféle átvezetések könyvelésére szolgálnak. Pl. közgazdasági osztályozás szerinti kiadások, vagy a bevételek funkcionális osztályozás szerinti elszámolásakor. Nyilvántartási számlák a kettős könyvviteli rendszer számláit kiegészítik, nem eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat rögzítenek. Alkalmazásukat információtartalmuk indokolja. Ilyen számlák pl. a kötelezettségvállalások nyilvántartására szolgáló számlák. III. FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA, ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE 1. Főkönyvi számlák év eleji nyitása Év elején a számlarendben foglalt főkönyvi számlák tagolásának megfelelően, valamint az előző év végi zárómérleg alapján a főkönyvi számlákat meg kell nyitni. A nyitó egyenlegek könyvelése során érvényesíteni kell a folytonosság elvét a nyitó egyenlegeknek meg kell egyezni az előző év záró egyenlegeivel másrészt alkalmazni kell a számlarendben foglalt előírásokat. Az eszköz, forrás számlákkal szemben a számlarendben kijelölt számlákat kell alkalmazni. A főkönyvi számlák megnyitásánál az ellenszámla minden esetben a 491. Nyitómérleg számla. A nyitás könyvelési tételei a következők: a) eszközszámlák nyitása T 1., 2., 3. Eszközszámlák és a T egyenleget mutató forrásszámlák T 491 Nyitómérleg számla K 491. Nyitómérleg számla K értékcsökkenés számlák b) forrásszámlák nyitása T 491. Nyitómérleg számla T Tartalék és T egyenleget mutató eszközszámlák K 4. Forrásszámlák és K egyenleget mutató eszközszámlák K 491, Nyitómérleg számla A nyitótételek könyvelése után a 491. Nyitómérleg számlán egyenleg nem lehet, év közben arra könyvelni nem szabad. 2. Előirányzatok könyvelése A költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint az irányítószervi és saját hatáskörben végrehajtott módosításokat a főkönyvi könyvelésben a költségvetés szerkezetének megfelelően rögzíteni kell. Az előirányzatokat funkcionális és közgazdasági osztályozás szerint kell könyvelni. a) Előirányzatok könyvelése közgazdasági osztályozás szerint Eredeti kiadási előirányzatok könyvelése a költségvetés alapján (növekedés) T 498. Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása K 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák 7

8 Eredeti bevételi előirányzatok könyvelése a költségvetés alapján (növekedés) T 1., 2., 4., számlaosztályokban és számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 498. Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása Módosított kiadási előirányzatok könyvelése engedélyezett módosítások alapján (növekedés) T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák Módosított kiadási előirányzatok könyvelése engedélyezett módosítások alapján (csökkenés) T 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvelése engedélyezett módosítások alapján (növekedés) T 1., 2., 4., számlaosztályokban és számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvelése engedélyezett módosítások alapján (csökkenés) T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 1., 2., 4., számlaosztályokban és számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák b) Előirányzatok könyvelése közgazdasági osztályozás szerint Eredeti kiadási előirányzatok könyvelése a költségvetés alapján (növekedés) Alaptevékenység esetben T 498. Eredeti kiadási előirányzatok nyitó elszámolása K számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák 1 K 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák Alaptevékenység esetben T 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata K 498. Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása Módosított kiadási előirányzatok könyvelése engedélyezett módosítások alapján (növekedés) Alaptevékenység esetben T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák 1 K 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák Módosított kiadási előirányzatok könyvelése engedélyezett módosítások alapján (csökkenés) Alaptevékenység esetben T számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák T 771. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzati számlák K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvelése engedélyezett módosítások alapján (növekedés) január 1-jétől 71-es főkönyvi számla 8

9 Alaptevékenység esetben T 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata K 497. Előirányzatok évközi elszámolása Módosított bevételi előirányzatok könyvelése engedélyezett módosítások alapján (csökkenés) Alaptevékenység esetben T 497. Előirányzatok évközi elszámolása K 991. Alaptevékenység szakfeladatainak bevételi előirányzata c) Előirányzat számlák zárása közgazdasági osztályozás szerint T 1., 2., 3., 4., 5. számlaosztályokban kijelölt előirányzati számlák K 496. Előirányzatok zárlati elszámolása T 496. Előirányzatok zárlati elszámolás K 1., 2., 4., számlaosztályokban és számlacsoportokban kijelölt előirányzati számlák d) Előirányzat számlák zárása funkcionális osztályozás szerint T 7. számlaosztályban kijelölt előirányzati számlák K 496. Előirányzatok zárlati elszámolási T 496. Előirányzat elszámolása számla K 99. Bevételi előirányzatok funkcionális osztályozás szerint IV. BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE, ELSZÁMOLÁSA 1. Bevételi előirányzatok teljesítésének könyvelése Az intézményeknek pénzforgalmi bevételként kell elszámolni a - a költségvetési támogatást, - az intézmény rendeltetésszerű működésével összefüggésben beszedett saját (működési), valamint a szabad kapacitás hasznosításából befolyt bevételt. - a szolgáltatások, a továbbszámlázott szolgáltatások, értékesítések és egyéb teljesítések, térítések, kártérítések, és egyéb jóváírások miatt a házipénztárba befizetett, illetve a költségvetési elszámolási számlán jóváírt összeget, - a vevőktől és a NAV-tól befolyt általános forgalmi adót. - az átvett pénzeszközöket Pénzforgalom nélküli bevételként kell elszámolni a költségvetési tartalék igénybevételét. A bevételek elszámolása során figyelembe kell venni, hogy - a bevételeket és a bevételnek tekinthető bevételi elszámolásokat (pénzforgalom nélküli bevételeket is) el kell számolni közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint, - csak a költségvetési elszámolási számlára ténylegesen befolyt, vagy a pénztárba befizetett összegeket lehet bevételként elszámolni, - a termékértékesítésről, szolgáltatásról kiállított, és a vevő által elismert követelést tartalmazó számlát, a számla kibocsátásakor a főkönyvi könyvelésben nem, csak az analitikus nyilvántartásban szabad könyvelni, - nem lehet bevételként elszámolni a nem végleges bevételnek minősülő bevételeket (függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú), elszámolásuk a 48. számlacsoportban történik. 9

10 A bevételeket a 4-es és 9-es számlaosztályban kell elszámolni a számlatükörben szereplő főkönyvi számlákon Bevételi előirányzatok teljesítésének könyvelése a 4. számlaosztályban Itt kell elszámolni a hosszú- és rövid lejáratú hitelek bevételeit, valamint a kötvénykibocsátásból származó bevételeket. Támogatásértékű bevételek, visszatérülések, véglegesen átvett pénzeszközök Közgazdasági osztályozás szerint T 311. Pénztár vagy T 321. Költségvetési elszámolási számla K 46., 47. számlacsoport megfelelő teljesítési számlái Funkcionális osztályozás szerint T 479. Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kieg. átvezetési számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesítése A támogatásértékű bevételeket a 46. számlacsoporton belül, véglegesen átvett pénzeszközöket a 47. számlacsoporton belül el kell különíteni a szerint, hogy a támogatás működési vagy felhalmozási célokat szolgál Bevételi előirányzatok teljesítésének könyvelése a 9. számlaosztályban A 9-es számlaosztály megfelelő számláin kell elszámolni hatósági jogkörhöz köthető bevételeket, az intézményi működéshez kapcsolódó bevételeket, az egyéb sajátos bevételeket, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeit, a kamatbevételeket, az általános forgalmi adó bevételeket, ÁFA visszatérüléseket, a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket. Kiemelt gazdasági események könyvelése Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek elszámolása T 311. Pénztár vagy T 321. Költségvetési elszámolási számla K Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek előirányzatának teljesítése Az intézmény egyéb sajátos bevételeinek elszámolása T 321. Költségvetési elszámolási számla K Intézmények egyéb sajátos bevételi előirányzatának teljesítése Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételeinek elszámolása T 321. Költségvetési elszámolási számla K Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételi előirányzatának teljesítése 10

11 Kamatbevételeinek elszámolása T 321. Költségvetési elszámolási számla K Kamatbevételek előirányzatának teljesítése ÁFA bevételek elszámolása T 311. Pénztár vagy T 321. Költségvetési elszámolási számla K Általános forgalmi adóbevételek, visszatérülések előirányzatának teljesítése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek elszámolása T 321. Költségvetési elszámolási számla K Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése előirányzatának teljesítése Előző évi pénzmaradvány igénybevételének elszámolása T Költségvetési pénzmaradvány K Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesítése Funkcionális osztályozás szerint T 999. Bevételek átvezetési számla K 992. Alaptevékenység bevételi előirányzatok teljesítése 2. Kiadási előirányzatok teljesítésének könyvelése A főkönyvi könyvelésben a költségvetési elszámolási számlán a hitelintézet értesítése alapján megjelenő terheléseket a kormányrendeletben, valamint a Számviteli Politikában foglalt előírások szerint, a megjelenéssel egyidejűleg rögzíteni kell. A kiadások könyvelése során a következő követelményeknek kell megfelelni: a kiadások teljesítését a főkönyvi könyvelésben mind funkcionális, mind közgazdasági osztályozás szerint el kell könyvelni; a közgazdasági osztályozás szerinti teljesítési adatoknak meg kell egyezniük a funkcionális osztályozás szerint könyvelt adatokkal, tehát az 1., 2., 3., 4., és 5. számlaosztály számláin könyvelt adatoknak egyenlőnek kell lenni a 7. számlaosztályban könyvelt tételek teljesítési adataival; a közvetett kiadásokat a 6-os számlaosztályban kell elszámolni; a kiadásokat elsődlegesen az 1-5 számlaosztályban, és másodlagosan a 6-7-es számlaosztályban kell könyvelni; 2.1. Kiadási előirányzatok teljesítésének könyvelése az 1. számlaosztályban Itt kell elszámolni - az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzését, - a beruházást, - a tárgyi eszközök felújítását, - a beruházások és felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adóját. Kiemelt gazdasági események könyvelése 11

12 Számlarend Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Közgazdasági osztályozás szerint A beruházási szállító számlájának kiegyenlítése: T Vásárlás, létesítés forgalmi számlák K 321. Költségvetési elszámolási számla A beruházási szállító számláját beérkezéskor csak az analitikus nyilvántartásban szabad könyvelni! Funkcionális osztályozás szerint T 7. Kiadási előirányzatok teljesítése K 199. Befektetett eszközök kiadási és bevételi átvezetési számlája Állományba vétel elszámolása T Állományi számlák K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése, létesítése tartalékok terhére Közgazdasági osztályozás szerint-költségvetési tartalék esetében T Költségvetési pénzmaradvány K Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának teljesítése Funkcionális osztályozás szerint T 999. Bevételek átvezetési számla K 99. Bevételi előirányzatok teljesítése funkcionális osztályozás szerint Tárgyi eszközök felújítása Közgazdasági osztályozás szerint A beruházási szállító számlájának a beruházás értékének kiegyenlítése T Felújítás forgalmi számlák K 321. Költségvetési elszámolási számla Funkcionális osztályozás szerint T 7. Kiadási előirányzatok teljesítése K 199. Befektetett eszközök kiadási és bevételi átvezetési számlája Állományba vétel elszámolása T Állományi számlák K Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások Beruházások, felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja Közgazdasági osztályozás szerint Felújítások ÁFA-ja T Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése vagy T Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése K 321. Költségvetési elszámolási számla Beruházások ÁFA-ja 12

13 T Beruházások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése vagy T Beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése K 321. Költségvetési elszámolási számla Funkcionális osztályozás szerint T 7. Kiadási előirányzatok teljesítése K Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezetési számlája 2.2. Kiadási előirányzatok teljesítésének könyvelése a 3. számlaosztályban Kiemelt gazdasági események könyvelése Támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz-átadások könyvelése Közgazdasági osztályozás szerint T 37. Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások vagy T 38. Államháztartáson kívülre végeleges pénzeszközátadások elszámolása K 321. Költségvetési elszámolási számla Funkcionális osztályozás szerint T 7. Kiadási előirányzatok teljesítése K 389. Támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás átvezetési számlája 2.3. Kiadási előirányzatok teljesítésének könyvelése az 5. számlaosztályban Az 5. számlaosztály a folyó kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatát, a költségvetés végrehajtásaként ténylegesen teljesített folyó kiadásokat és a folyó kiadásként elszámolandó befizetéseket tartalmazza. Az előirányzatokat és a kiadásokat az éves elemi költségvetésben meghatározott szerkezeti tagolásban kell kimutatni a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelően. a) A Személyi juttatások számlacsoportokban kell kimutatni a rendszeres és nem rendszeres, valamint a külső személyi juttatásokat. Rendszeres személyi juttatásként kell elszámolni a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak törvényekben meghatározott alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, egyéb kötelező és feltételtől függő pótlékát és juttatását, továbbá az egy havi külön juttatást is. Nem rendszeres juttatások között kell elszámolni a teljes munkaidőben, illetve a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére jogszabályokban, kollektív szerződésben meghatározott juttatásokat. Ide tartoznak a munkavégzéshez kapcsolódó és a foglalkoztatottak sajátos juttatásai, a szociális jellegű juttatások, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak és az állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai. Külső személyi juttatásokként kell kimutatni az állományba nem tartozók személyi juttatásait. Azoknál a személyi juttatásoknál, amelyeknél a kifizetés összege általános forgalmi adót is tartalmaz vagy a főkönyvi számla továbbtagolásával, vagy analitikus (részletező) 13

14 nyilvántartásban gondoskodni kell arról, hogy az adóhatósági elszámoláshoz az általános forgalmi adó összege megállapítható legyen. b) A Munkaadókat terhelő járulékok számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások után elszámolt társadalombiztosítási járulékot, munkaadói járulékot, egészségügyi hozzájárulást, táppénz-hozzájárulást, államháztartáson kívülre fizetett, munkaadókat terhelő járulékokat és munkaadókat terhelő egyéb járulékokat. c) A Dologi kiadások számlacsoportokban kell elszámolni minden anyag, áru, göngyöleg, növendék-, hízó- és egyéb állat beszerzésére fordított kiadást, függetlenül attól, hogy azt az államháztartás szervezete azonnal felhasználja vagy későbbi felhasználás céljából raktározza. Itt mutathatja ki az államháztartás szervezete az 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak kiadását is. Itt kell továbbá elszámolni a muzeális célú gyűjtemények vásárlására fordított kiadásokat. Itt számolandó el az igénybe vett kommunikációs szolgáltatások, energia-, közmű-, szállítási, postai, bérlet-, karbantartási és egyéb szolgáltatások ellenértékeként fizetett kiadások, valamint a vásárolt közszolgáltatások kiadásai. Ugyancsak itt kell kimutatni a különféle dologi kiadásokat is. Idetartoznak a vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított általános forgalmi adója, a termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással, valamint a tárgyi eszköz értékesítéssel kapcsolatos általános forgalmi adó, a kiküldetéssel, reprezentációval kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb dologi kiadások (pl. valuta-deviza árfolyamveszteség, a közbeszerzésekről szóló törvény által előírt ajánlati biztosíték kiadása). A dologi kiadásokkal kapcsolatban felmerült előzetesen felszámított általános forgalmi adót elkülönített számlán kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az a készletek év végi értékelésénél a beszerzési ár részét képezi, vagy nem. Készletbeszerzést, igénybe vett szolgáltatást a számlacsoportban csak számla alapján lehet elszámolni. A számla nélkül elszámolt kiadásokról az intézmény - számlarendjében szabályozott módon - háztartási könyvet vezet, amely a kiadások könyvelési bizonylatát helyettesíti. Az számlacsoportokban elszámolt dologi kiadásokról az általános forgalmi adó kulcsok szerinti - 5%-25 % - megbontásban analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az 55. számlacsoportban külön számlán kell kimutatni az államháztartáson belülre, illetve államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatással kapcsolatos kiadásokat. Itt kell kimutatni többek között a több intézmény által közösen használt épület fenntartásával kapcsolatban vásárolt szolgáltatások (energia-, közmű, stb. díjak) továbbszámlázott összegét, amennyiben az épületet használó intézmények között létrejött szerződésből a vásárolt szolgáltatás közvetítésének lehetősége, a számlából a közvetítés ténye megállapítható. d) Az Egyéb folyó kiadások számlacsoportban kell elszámolni a költségvetést különböző jogcímeken illető összegeket, az államháztartás szervezete által fizetendő adókat (pl. helyi adót, kifizetői jövedelemadót), tagsági díjakat és egyéb befizetéseket, valamint a kapott kölcsönök, felvett hitelek után fizetett kamatokat. 14

15 e) Az Ellátottak pénzbeli juttatásai számlacsoportban kell elszámolni a tanulóknak juttatott ösztöndíj, jutalom, utazási bérlet ellenértékét, központi támogatásból megvalósuló sulialma ellenértékét, valamint a munkáltató által a nyugdíjba küldött dolgozó előre befizetett nyugdíjának átvállalt összegét. Az Értékcsökkenési leírás számlái tartalmazzák az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke után elszámolt értékcsökkenési leírást. Kiemelt gazdasági események könyvelése (közgazdasági osztályozás szerint) Készletekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolása Készletbeszerzések kiadásai T 54. Készletbeszerzések kiadási előirányzatának teljesítése főkönyvi számlák és T Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesítése K 321. Költségvetési elszámolási számla Készletbeszerzésekkel kapcsolatos utólagos engedmény, illetve készlet-visszaküldés pénzügyi teljesítésével együtt járó elszámolás T 321. Költségvetési elszámolási számla K 54. Készletbeszerzések kiadási előirányzatának teljesítése főkönyvi számlák és K Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesítése Szolgáltatások kiadásai T Kommunikációs szolgáltatások kiadási előirányzatok teljesítése vagy T Különféle szolgáltatási kiadások előirányzatának teljesítése vagy T Vásárolt közszolgáltatások kiadási előirányzatának teljesítése K 311. Pénztár vagy K 321. Költségvetési elszámolási számla Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja T Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K 311. Pénztár, vagy K 321. Költségvetési elszámolási számla Különféle dologi kiadások T Általános forgalmi adó kiadási előirányzat teljesítése, vagy T Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadási előirányzat teljesítése K 311. Pénztár, vagy K 321. Költségvetési elszámolási számla Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzellátások T Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások előirányzatának teljesítése, vagy T Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának teljesítése K 311. Pénztár, vagy K 321. Költségvetési elszámolási számla 15

16 Illetmény- elszámolás könyvelése Számlarend A) Ha a költségvetési támogatás összege magasabb, mint a bruttó bér- és járulékfizetési kötelezettség Közgazdasági osztályozás szerint T Személyi juttatások kiadási előirányzatának teljesítési számlái és T 53. Munkaadókat terhelő járulék kiadási előirányzatának teljesítési számlái K 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása Funkcionális osztályozás szerint T 7. Kiadási előirányzatok teljesítése K 599. Átvezetési számla Nettósítási különbözet könyvelése intézményfinanszírozásként Közgazdasági osztályozás szerint T 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása K Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzatának teljesítése Funkcionális osztályozás szerint T 999. Bevételek átvezetési számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesítése Az intézménynek még járó intézmény-finanszírozás beérkezése a bankszámlára Közgazdasági osztályozás szerint T 321. Költségvetési elszámolási számla K Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzatának teljesítése Funkcionális osztályozás szerint T 999. Bevételek átvezetési számla K 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesítése B) Ha a költségvetési támogatás összege alacsonyabb, mint a bruttó bér- és járulékfizetési kötelezettség Az előző alapesettel az elszámolási változat az utolsó tételig megegyezik, az utolsó tétel helyett a nettósítási különbözet támogatással nem fedezett részének átutalása a következő: Az átutalás könyvelése T Költségvetési átfutó kiadások forgalma K 321. Költségvetési elszámolási számla Az átutalt összeg megtérülésként történő elszámolása T 499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása K Költségvetési átfutó kiadások forgalma 16

17 2.5. Közvetett kiadások (6-os számlaosztály) számláinak tartalma, számlakapcsolatai A 6. számlaosztályba azokat a kiadásokat kell könyvelni, amelyekről felmerülésükkor csak azok helye állapítható meg. Ezek a kiadáshelyek olyan, területileg vagy forgalmi szempontokból körülhatárolt, felelős vezető irányítása alatt működő szervezeti egységek, melyek több szakfeladattal állnak kapcsolatban. 62. Egyéb kisegítő részlegek kiadásai Itt kell kimutatni azoknak az üzemeknek, műhelyeknek a kiadásait, amelyek közvetlenül szolgálják a költségvetési szerv tevékenységét. Itt számoljuk el a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat. A kisegítő tevékenység nem csak a szakfeladatok elvégzését segítik elő, hanem más, a 6. számlaosztályban megjelenő szervezeti egység munkájához is hozzájárulnak. Így a kiadások felosztásának munkafolyamatát feltétlenül ezeknél az egységeknél kell kezdeni. 65. Épületek fenntartásának kiadásai Ez a számlacsoport az épületek és ahhoz tartozó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos kiadások kimutatására szolgál. A költségvetési szerveknél gyakori az, az eset, amikor a különböző szakmai feladatok ellátása közös épületben történik. Ilyenkor szinte lehetetlen a kiadások felmerülésének pillanatában az érintett szakfeladatot kijelölni, emiatt az a megoldás lehet a legeredményesebb, ha az épület fenntartásával kapcsolatos összes kiadást ebben a számlacsoportban gyűjtjük. 68. Központi irányítás kiadásai Itt kell kimutatni azoknak a szervezeti egységeknek a kiadásait, amelyek nem a kisegítő vagy szakmai részlegekben merülnek fel. Ide tartozik többek között a költségvetési szerv egészére kiterjedő központi gazdasági és műszaki ellátás kiadása. Az ebben a számlacsoportban elszámolt kiadási tételek körének időszakonkénti felülvizsgálatát el kell végezni abból a szempontból, hogy a korábbi időszakhoz viszonyítva az egyes tételek volumene hogyan változott. Amennyiben a korábban kis volument képező kiadás nagyságrendileg változik, akkor a tételt ki kell emelni, és önálló kiadáshelyen kimutatni. Ezeknek az általános kiadásoknak a körét azért is kell csökkenteni, mivel a felosztás menetében ezek kerülnek sorra utoljára, és ennek megfelelően a pontos szétosztásuk nehezen végezhető el. Kiemelt könyvelési tételek A különböző kiadási tételek könyvelése a 6. Közvetett (általános) kiadások számlaosztályban, elsődlegesen 6-7. számlaosztályba történő könyvelésnél: T Közvetett (általános) kiadások K 311. Pénztár, vagy K 321. Költségvetési elszámolási számla A különböző kiadási tételek könyvelése a 6. Közvetett (általános) kiadások számlaosztályban, másodlagosan 6-7. számlaosztályba történő könyvelésnél: T Közvetett (általános) kiadások K 599. Kiadások átvezetési számlája 17

18 es számlaosztály előirányzat teljesítése számláinak tartalma, számlakapcsolatai A 7-es számlaosztály számlái az intézmények teljes körű tevékenységével kapcsolatos összes kiadást tartalmazza Alaptevékenység kiadási előirányzatának teljesítése Az alaptevékenységhez tartozó kiadásokat a számlacsoporthoz tartozó főkönyvi számlákon kell elszámolni az Intézmény szakfeladatai alapján. Ezekben a számlacsoportokban kell kimutatni a szakfeladatokon (alaptevékenységhez kapcsolódó) folyó kiadások mellett az 1., 2., 3., és a 4. számlaosztályban elszámolt kiadásokat is. Kiemelt gazdasági események könyvelése elsődleges 6-7. számlaosztályba történő könyvelés esetén Közvetlen kiadások T 7. Kiadási előirányzatok teljesítése K 311. Pénztár, vagy K 321. Költségvetési elszámolási számla Közvetett költségek átvezetése T 7. Kiadási előirányzatok teljesítése K 6. Általános kiadások számlaosztály számlái másodlagos 6-7. számlaosztályba történő könyvelés esetén T 7. Kiadási előirányzatok teljesítése K 1-5. Számlaosztály megfelelő átvezetési számlája Általános kiadások felosztásának rendje A 6. számlaosztályba könyvelt általános kiadásokat mivel azok a szakfeladatok érdekében merülnek fel különböző mutatószámok, vetítési alapok segítségével fel kell osztani a tevékenységek között, azaz szakfeladatokra. A 6. Közvetett (általános) kiadások számlaosztályban elszámolt közvetett kiadások felosztásának menetét a számviteli politika tartalmazza. 18

19 3. Bevételek, kiadások év végi elszámolásának rendje Zárlati elszámolások közgazdasági osztályozás szerint Kiadások T 1. Számlaosztály átvezetési számlái (1991., 1992., 1993., 1994., 1995., 1997., 1998., 1999.) K 1. Számlaosztály forgalmi számlái és T 389. Támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás átvezetési számlái K Számlacsoport teljesítési számlái és T 599. Kiadások átvezetési számlája K Kiadási előirányzatok K 594. Teljesítési számlái Bevételek T 46. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámolások K 479. Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kiegészítések átvezetési számlája és T Bevételi teljesítési számlák K 999. Bevételek átvezetési számlája Zárlati elszámolások funkcionális osztályozás szerint Kiadások Alaptevékenységnél T 494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása K Alaptevékenységek kiadások előirányzatának teljesítési számlái K 772. Finanszírozási műveletek kiadási előirányzatának teljesítése Bevételek Alaptevékenységnél T 992. Alaptevékenység szakfeladatai bevételi előirányzatának teljesítése K 494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása A 494 főkönyvi számla év végi egyenlege a tárgyévi pénzmaradvány részét képezi. 19

20 V. MÉRLEGSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Befektetett eszközként azokat az eszközöket mutatjuk ki, amelyek az intézmény tevékenységét, működését tartósan egy évet meghaladóan szolgálják, amely jelenthet egy éven túli hasznosítást, illetve lekötést. A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközöket kell besorolni és nyilvántartani. A befektetett eszközök főkönyvi nyilvántartása az 1. számlaosztályban történik. A számlaosztály számlacsoportjain belül külön számlán kell kimutatni - a január 1-jei nyitóállományt és azokat a gazdasági műveleteket, amelyek az állomány értékét módosítják (állományi számlák), - az üzembe helyezett (aktivált) eszközök, illetve a folyamatban lévő beruházások (felújítások) állományának értékét, továbbá a beruházásokra (felújításokra) adott előlegek állományának összegét, - a tervszerinti (lineáris) és terven felüli értékcsökkenés, illetve értékvesztés elszámolását, - a nyitó állomány növelésére fordítható vásárlási és létesítési, felújítási kiadások tárgyévi előirányzatát (előirányzati számlák), - a nyitó állomány növekedését eredményező tárgyévi előirányzatok teljesítését (forgalmi számlák), amely vásárlások és létesítések, felújítási kiadások pénzforgalmából keletkezik, - a vásárlási, létesítési, felújítási kiadás számla általános forgalmi adót nem tartalmaz, azt a számlaosztályban elkülönített számlacsoportban kell elszámolni, - előirányzat teljesítésként kell elszámolni a bérelt tárgyi eszközökön végzett beruházások, felújítások kiadásait, Az értékhelyesbítés, értékcsökkenés elszámolására csak a számviteli politikában meghatározott esetekben és mértékben kerülhet sor Immateriális javak Immateriális javak fogalma, főbb jellemzői Az immateriális javak között kell kimutatni a nem anyagi eszközöket, így az alapítás-átszervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, a vagyoni értékű jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi termékeket, az immateriális javakra adott előlegeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését. Alapítás-átszervezés aktivált értéke Az alapítás-átszervezés aktivált értékeként a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység kiadásai vehetők figyelembe (ISO, Comenius, HACCP stb.). Vagyoni értékű jogok 20

Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2377 Örkény, Fő utca 5-7. SZÁMLAREND

Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2377 Örkény, Fő utca 5-7. SZÁMLAREND Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2377 Örkény, Fő utca 5-7. SZÁMLAREND Érvényes: 2013. augusztus 01-től Jóváhagyta: Karsai József igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLTIKIKA 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. MÉRLEG-SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK TARTALOMJEGYZÉK 1. NYITÓ,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását.

3. Itt kell továbbá kimutatni az adó- és illetékbeszedésekből származó elszámolásokat, a letétek elszámolását. - amelynek rendeltetése tisztázatlan, vagy - olyan feladat ellátásával kapcsolatos, amelynek bevételi előirányzata - ide nem értve a nem társadalombiztosítási alapokat terhelő ellátásokat - nem szerepel

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZÁMLAREND. igazgató P.H. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTARTÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. SZÁMLAREND HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.03.31. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Fülöpné Nagy Andrea

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend

Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete. Számlarend Püspökladány Város gazdasági Ellátó Szervezete Számlarend 2008.01.01. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 1113. Vagyoni értékű

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve

Számlarend. Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Alkalmazási kör: Füzesgyarmat Város Önkormányzata valamennyi költségvetési szerve Számlarend Tartalomjegyzék I. Általános rész... 1 1. A Számlarend célja... 1 2. A Számlarenddel szembeni követelmények...

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai

Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai Költségvetési számvitel, könyvvezetés szabályai 1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4

01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

S Z Á M L A R E N D. Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend 2015 Iktatószám: 05-5/237/2015. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala S Z Á M L A R E N D Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Számlarend

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ ESETTANULMÁNY KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 2014. 01. 01. FORDULÓNAPI RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ I. A 2013. évi éves költségvetési beszámoló összeállítása előtti feladatok Egy központi költségvetési

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 576701 1251 16 0402 932900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5465 Cserkesz?l?

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az Intézmény vonatkozásában a főkönyvi könyvelés melletti analitikus nyilvántartás szükségességének indoklása a korábbiakban már

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 490650 1251 01 9100 910400 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 313326 1091 01 04/00 256990 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A fejezet megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:......... Oktatási és Kulturális Minisztérium számjel 5 9 7 6 4 9 1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2011 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 307387 1051 15 14/00 38896 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011.

PIR: Éves beszámoló Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/00 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Készült: :25. Éves beszámoló NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2013.

Készült: :25. Éves beszámoló NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2013. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 341486 1251 03 3200 841218 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 325718 1051 12 15/00 039190 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: TISZÁNTÚLI

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 369741 1251 08 3000 900200 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9330 Kapuvár

Részletesebben

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Dorog Kossuth Lajos utca 6

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Dorog Kossuth Lajos utca 6 20 1002 813761 1051 861000 2510 Dorog Kossuth Lajos utca 6 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2010 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 598152 1051 20 13/00 260367 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Nemzeti Sport

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 1. melléklet Költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban) Erdőtarcsa Község Önkormányzata Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben