A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010."

Átírás

1 A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

2 BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája. Szécheny György esztergomi érsek március 19-ei alapítólevelére támaszkodva, ugyanez év decemberében nyílik meg a Jézus Társaság budavári gimnázium és kollégiumaként. Eredeti neve Academicum et Universitatis Collegium. Első hajléka a Nagyboldogaszszony (Mátyás) templom melletti (mai Hilton) épület. Teljes 6 osztályossá 1698-ban válik ban a jezsuita rend feloszlatásakor, az uralkodó főkegyúri joga alapján királyi katolikus gimnázium és kollégiummá alakul, s világi papok és tanárok veszik át benne a tanítást ban Archigymnasiummá lesz, a Ratio Educationis az 1777-ben Budára helyezett Tudományegyetemhez kapcsolva Egyetemi Főgimnázium és kollégium rangjára emeli. Így működik 1784-ig. Az Egyetemnek Pestre távozásakor Budán marad től 1851-ig a Kegyesrend vezetése alá kerül. A neoabszolutizmus idején ( között) admonti bencések irányította német nyelvű Császári Királyi Katolikus Főgimnázium és kollégiumként működik, érettségit adó 8 évfolyammal ben ismét magyar nyelvű Budai Főgimnázium és kollégiummá alakul, mígnem 1876-tól a Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium és kollégium elnevezést kapja. A királyi várpalotában (az Egyetemmel közösen) való 7 évi működésétől eltekintve, a mai Hess András térnek mind a 4 sarkán álló épületekben talál elhelyezést, közel 2 évszázadig ban költözik le a Várból a kifejezetten számára épített Ilona (Szabó Ilonka) utca 4. szám alatti otthonába től reálgimnázium és kollégium, 1934-től újra gimnázium és kollégiummá alakul át. Pénzügyi fenntartója a Szécheny prímás által a jezsuitáknak tulajdoni átruházás nélkül (kezelésre) adott 1773 után a Mária Terézia-féle központi tanügyi pénzalapba, majd 1780-tól az ezen belül elkülönülő Egyetemi-, 1866-tól pedig (az egykori tanítvány) Eötvös József kultuszminiszter személyes gondoskodásának köszönhetően a Tanulmányi Alapba eredeti jogi státusszal bevitt Ft értékű érseki vagyon ban a köztársaság megalakulásával királyi kezelése és elnevezése megszűnik. Az évi kommunista hatalomátvétel során államosítják, megfosztva alapítója által adományozott nevétől, vagyonától, katolikus vallási és pedagógiai alapállásától után épületébe idegen iskolát helyeznek. Az 1991/XXXII.tv. alapján még ugyanebben az évben visszaigényli a területileg és jogilag illetékes Esztergomi Főegyházmegye. Az ingatlant óta kezelő Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett 2 éves per, majd a visszaadásról vele lefolytatott 4 éves egyeztetés sorozat után tevékenysége februárjától, alapításának 310. évében áll helyre augusztusától ingatlanát teljes egészében birtokba veheti. 1

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ forrásai, feladata, hatálya, elfogadása, jóváhagyása Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium összevonásának időpontjában meglévő hatályos jogszabályok, a fent nevezett intézmények alapvető iskolai és kollégiumi dokumentumai alapján készült, az újraindulás óta végzett munka tapasztalatait összegző helyzetelemzések figyelembevételével. Jogszabályok: Iskolai dokumentumok: A közoktatásról szóló 1993/LXXIX.tv.; A 11/1994.(VI.8.)sz. MKM rendelet; Egyházi Törvénykönyv (CIC) kánon; Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati rendelkezései 1994: A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Szervezetei és Működési Szabályzata (Budapest, 1997.; 2004.; 2006.; 2008.); Szécheny György Katolikus Kollégium Szervezetei és Működési Szabályzata (Budapest, 2001.; 2004.) Feladata: Hatálya: Az iskola és kollégium szervezeti felépítésének, működésének és tárgyi eszközei rendeltetésszerű használatának, megóvásának meghatározása és szabályozása. (Kt. 40. ; R 4. ) Kiterjed az iskola és kollégium valamennyi alkalmazottjára (pedagógusára, technikai dolgozójára) tanulójára és az iskola és kollégium működésével kapcsolatos valamennyi ügyben utóbbiak hozzátartozóira (szüleire, gondviselőire) és az iskolával jogviszonyba kerülőkre. Elfogadás, jóváhagyás módja: Az SZMSZ-t az iskola és kollégium nevelőtestülete fogadja el, hatályba a Fenntartó jóváhagyásának napján lép. 2

4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: (Székhely, levelezési cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.;) OM azonosító: Az intézmény alapítója: Módosító okirat: Az intézmény alapítása: A gimnáziumot Academicum et Universitatis Collegium néven hozta létre Szécheny György esztergomi érsek március 19-én. iskola: Az Alapító okiratot módosító okirat kelt február 7-én, aláírója Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek. kollégium: Kelt július 25., aláírója Dr. Kiss Rigó László, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) Főigazgatója. Újramódosító okirat: Újramódosító okirat: Az intézmény jogállása: Az intézmény fenntartója: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt április 15-én, aláírója Snell György EKIF igazgató Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt május 14-Én, aláírója Snell György EKIF igazgató Önálló jogi személy Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megbízásából az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) Székhelye: 1035 Budapest, Kórház utca 37. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (gimnázium és kollégium) Működési engedély: Kelte: szeptember 1. Száma: FPH014/1647-3/2010 Kibocsátó: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály dr. Tiba Zsolt főjegyző megbízásából Ifi István ügyosztályvezető Egyházi nyilvántartás: iskola kollégium Kelte: február november 30. Száma: Kibocsátó: Spányi Antal érseki általános helynök, Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal. 3

5 Az intézmény feladata: (Kt.37. ) Országos beiskolázású intézmény, ahol középiskolás korúak oktatása, nevelése folyik 6 és 4 évfolyamos képzésben, keresztény szellemben, a Katolikus Egyház hagyományai szerint. Kollégiumi ellátás a gimnázium tanulói számára. Az intézmény tevékenységei: alaptevékenység: kiegészítő tevékenység: TEÁOR 8531 általános középfokú oktatás TEÁOR 5590 kollégiumi ellátás érettségi vizsgára történő felkészítés TEÁOR 5629 iskolai intézményi közétkeztetés TEÁOR 8520 napközi-otthonos és tanulószobai tevékenség TEÁOR 9319 egyéb sporttevékenység: iskolai diáksport szervezése TEÁOR 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 5629 iskolai intézményi közétkeztetés - tanórán kívüli oktatás ellátása - tankönyvellátás biztosítása TEÁOR 9101 iskolai könyvtári tevékenység ellátása Az intézmény vagyoni helyzete: számlaszám: A Budapest, I. ker. Szabó Ilonka u szám alatti ingatlan (hrsz.: 14206, terület: 92775m 2 ), melynek tulajdonosa az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A tulajdonos az ingatlant határozatlan időre az intézmény használatába adta (Raiffeisen Bank Rt.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: a Fennartó nevezi ki határozott időtartamra felette a munkáltató jogokat az EKIF igazgatója gyakorolja Az intézmény bélyegzője: Körbélyegző: Rajzolata az alapító érseki címere, monogramja és az alapítás éve. Felirata: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium és 1015 Budapest, I. Szabó Ilonka utca 2-4. Tel./fax: ; OM. azonosító ; Sz.Gy Fejbélyegző: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, 1015 Budapest, I. Szabó Ilonka utca 2-4. Tel./fax: A bélyegzők használatára az igazgató, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott vezető jogosult. 4

6 Az intézmény működésést meghatározó dokumentumok: Alapító Okirat: SZMSZ: meghatározza az intézmény alaptevékenységét, típusát, felépítését, működésének valamennyi feltételét. Készíti: Fenntaró a Kt. 40. (1) bekezdése alapján rendelkezik az intézmény működéséről, belső és külső kapcsolatairól. Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Pedagógiai Program: nem más, mint a nevelő-oktató munkáját valláserkölcsi, egyben tudományos szempontból megalapozott előírások tervezetek rendszere. Alapvető fontosságú dokumentum, ezért a bennefoglalt Nevelési program és Helyi tanterv rendelkezésének ismerete, betartása és gyakorlatba ültetése valamennyi pedagógus, és az őket érintő vonatkozásokban minden egyes diák és szülő (gondviselő) kötelessége. Fentiek miatt a Pedagógiai programot számukra ismertetni és szabadon hozzáférhetővé, megtekinthetővé kell tenni. Részei: a Nevelési Program és a Helyi tanterv. Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Házirend: rendeltetése az Iskola és Kollégium életének általános (vallási, erkölcsi, jogi, gyakorlati) szabályozása a diák, de a szülő és a tanár számára is. (Ktv.40. (7) bek.) A Házirendnek mindenkor összhangban kell állnia a Pedagógiai programjával, valamint SZMSZ-ával. Az iskola Házirendje tartalmazza: az alapítónak az iskolára vonatkozó akaratát, továbbá ennek alapján a gimnázium és kollégium eredményes működésével kapcsolatos legfontosabb célokat, feladatokat, ill. vallási, erkölcsi és jogi feltételeket magába foglaló bevezetést; az iskola tanulóiról szóló részt (benne a diákok jogait, kötelességeit, a megjelenésüket, iskola és kollégiumi, ill. azon kívüli magaviseletüket, önismeretüket, önfegyelmüket és minősítésüket taglaló, egészségüket óvó-védő pontokkal); a gimnázium működését (azaz a tanórák és szünetek rendjét, a hetesi teendőket, az iskola és kollégiumi imádságokat, felmentéseket, késéseket, mulasztásokat, dicséreteket, büntetéseket, ill. a hivatali ügyintézést) szabályozó előírásokat; 5

7 a szentmisék és az étkezés rendjére, valamint a Házirend hatályba léptetésével, ismeretével és tudomásul vételével kapcsolatos záró rendelkezéseket. A kollégium Házirendje tartalmazza: a Kollégium életének általános (vallási, erkölcsi, jogi, gyakorlati) szabályait a diák, a szülő és a tanár számára egyaránt. (Ktv.40. (7) bek.) Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Éves munka-, foglalkozási terv: az iskola és kollégium a naptári évhez igazítva rögzíti: a tanítás nélküli munkanapok idejét, felhasználását; az iskola és kollégiumi ünnepélyek időpontját és megrendezésük módját; a nevelőtestületi értekezletek idejét, típusát és tematikáját; a munka és tűz- és balesetvédelmi oktatás idejét és módját; és a nevelőtestületi megbízatásokat; a bentlakóknak a kollégiumban eltöltött idejére vonatkozó tanulmányi, és azon túlmutató, a nevelődésükhöz és ismereteik fejlesztéséhez kapcsolódó rendszeres foglalkozások tervezetét. Az éves munkaterv mindig az illetékes oktatási miniszter aktuális rendeletét figyelembe véve készül és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az éves munkaterv öszhangban kell, hogy álljon az iskola és kollégium Pedagógiai programjával. Készíti: Igazgató Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó IMIP: Tantárgyfelosztás: (Intézményi Minőségirányítási Program) meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A program meghatározza az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehejtását. Készíti: Igazgató Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó az előző tanév végén az igazgató állítja össze, tekintetbe véve mindenekelőtt az oktatás érdekeit, az egyes tanárok képesítését és szükség esetén képességeit is. Egyéni kérések csak kényszerhelyzetben, ill. mindezen megfontolásokon túl vehetők tekintetbe. A tantárgyfelosztás összeállításakor ezért a következőkre kell törekedni: a rokontárgyakat ugyanabban az osztályban lehetőleg ugyanaz a tanár tanítsa; 6

8 az egyes osztályokban megkezdett tárgyakat a következő év(ek)ben is ugyanazok a tanárok tartsák meg; Napirend Órarend: Tanmenet: a kollégiumban bentlakó diákok mindennapjaira vonatkozó rendszeres tevékenységük időbeosztást tartalmazza. a tantárgyfelosztás és az óraterv értelmében, heti bontásban rendelkezik a tanórák megtartásának idejéről. Az órarendet az igazgató, helyettese, ill. az általa megbízott tanár a tanulmányi szempontok elsődlegességét tekintetbe véve lehetőleg úgy állítja össze, hogy: a tantárgyak a tanuló szempontjából arányosan oszoljanak el, azaz ne legyenek túlontúl könnyű vagy nehéz napok; a tanórák torlódása a tanárt túlzottan ne terhelje meg, vagyis közvetlenül egymás után legfeljebb 3 órája legyen, és a részállású (óraadó) pedagógusok kivételével tanításra, helyettesítésre, ill. egyéb teendők végzésére minden munkanapot jól ki lehessen használni; az írásbeli dolgozatok elkészítésére a délelőtt első felében sort lehessen keríteni. az iskola és kollégium tantervében előírt tananyag elvégzésének éves rendjét tartalmazó dokumentum. Rendeltetése, hogy az anyagot módszeres egységekre bontsa, megállapítsa ezek természetes sorrendjét és legcélszerűbb elrendezését. Készítésénél a tanárnak (munkaközösségnek) tekintettel kell lennie: az iskola és kollégium tantervének általános és részletes utasításaira; a tanulók életkori adottságaira; a rendelkezésre álló óratervi és naptári időkeretekre; a más tárgyakkal való koncentráció lehetőségeire; a szemléltetés és más pedagógiai vonatkozások adott feltételeire. A tanmenet készítésének lépései a következők: a. rendelkezésre álló tanítási idő megállapítása; b. ennek felosztása új anyagra, ismétlésre és ellenőrzésre; c. az anyag tárgyalási sorrendjének (egymásutánjának) kialakítása; d. az egyes témakörökre fordítható idő kijelölése; e. a többi tárgy anyagához kapcsolódás meghatározása; d. az összefoglaló ismétlések rendjének kialakítása. Óravázlat: az egy tanórára lebontott tananyag Az óravázlat készítésének optimális sorrendje: a. a tananyag feldolgozási módjának (az óratípusnak) megválasztása; b. a szemléltető anyag meghatározása; c. a problémák, feladatok kijelölése; d. az ismétlés, mint a lényegnek új szempont szerinti tömörítő kiemelése. Óravázlat készítését ajánljuk minden pályakezdő pedagógusunknak, illetve elvárjuk azoktól a kollégáktól, akiknél az igazgatói vagy munkaközösségvezetői látogatás során tapasztaltak ezt megkívánják. 7

9 Az iskola és kollégium valamennyi tanárának javasolja munkájuknak megkönnyítése érdekében az óravázlatok rendszeres elkészítését. Fontos, hogy a tanmenetet és az óravázlatot is külön lapokra írjuk és hagyjunk bennük helyet tapasztalataink, észrevételeink megtételére. Helyettesítési rend: A felügyeleti rend: A helyettesítés rendjét a munkaközösségvezetők által az órarend figyelembevételével összeállított állandó szakszerű helyettesítéseket szem előtt tartva az igazgató, átruházás esetén helyettese állapítja meg és tartja nyilván. A kijelölt időben minden tanár köteles rendelkezésre állni, és a helyettesítésekkel kapcsolatos iratokat pontosan vezetni. Egyebekben a helyettesítéseknél az alábbi szempontokat kell alkalmazni: ha valamely tanár munkájának ellátásában akadályozva van, ezt az igazgatónak haladéktalanul kell jelentenie, hogy helyettesítéséről megfelelően gondoskodhassék, és az erre vonatkozó intézkedéseiről az érintett tanárokat idejében értesíthesse; törekedni kell a szakszerű helyettesítésre. rendszeres felügyelet: folyosón, udvaron és az ebédlőben alkalmi felügyelet: rendezvényeken Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken a diák (mint kiskorú is) tanári felügyelet alá tartozik. Ennek gyakorlatba ültethetősége érdekében az igazgató helyettese az órarend figyelembe vételével ügyeleti beosztást készít. Az ügyeleti beosztás összeállításánál törekedni kell: a jogszabályok által is előírtak szerint, kivonuláskor minden 20 tanulóra legalább 1 pedagógus (felnőtt) felügyel. Egyéb dokumentumok: Rendeltetésük az iskola és kollégium törvényes működésének regisztrálása (nyomon követése, ill igazolhatósága). Vezetésük külön jogszabályoknak és a jelen SZMSZ mellékletét képező Iskola és kollégiumi iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően (titkosan) történik. Feloszthatók pedagógiai és egyéb hivatali iratokra: Pedagógiai jellegű iratok: az osztály-, ill. szakköri napló, az törzskönyv, a bizonyítvány, a túlóra (helyettesítési) lapok; a tanulmányi (ellenőrző) könyv, jelentkezési-, beiratkozási lap. Ezek pontos (a jogszabályoknak és az útmutatónak megfelelő) vezetése az egyes szaktanárok, ill. az osztályfőnökök munkaköri kötelessége, ellenőrzésükért az igazgató, helyettese, vagy (egyes esetekben) az osztályfőnök felelős. Az egyéb hivatali dokumentumokat vagy közvetlenül az igazgató (pl. munkaszerződések), ill. az iskola és kollégiumtitkár vezeti (mint pl. az iktatókönyvet); vagy a gazdasági vezető felel értük (pl. leltárok, gazdasági és pénzügyi vonatkozású iratok); vagy speciális szakember, pl. iskola és kollégium- vagy üzemorvos vezeti és tartja nyilván őket (mint pl. az egészségügyi könyveket). 8

10 III. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1. az intézmény vezetősége Az iskola és kollégium vezetés feladata az Iskola és Kollégium vallási, erkölcsi, pedagógiai és gazdasági életének az Alapító és a Fenntartó szándéka szerinti irányítása, ill. a működés zavartalanságának biztosítása. A mindezekkel kapcsolatos tennivalókat az alábbi tisztségek betöltői vannak hivatva ellátni: Igazgató; Lelki vezető (Rector Spiritualis); Az igazgató helyettesei; Gazdasági vezető. 2. az igazgató jogköre és feladatai: Az iskola és kollégium munkájának irányítója és egyszemélyi felelős vezetője az igazgató (Ktv. 18., 54. R.11. ). Utasításait az iskola és kollégium valamennyi alkalmazottja köteles pontosan végrehajtani, azoktól eltérő rendelkezést az intézmény alsóbb vezetői nem adhatnak ki. Státusza: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke által határozott időre kinevezett, vezető. Mint pedagógus példamutató módon járjon elöl nevelői, oktatói és hivatali kötelességeinek teljesítésében. Mint igazgató, működésében közvetlenül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye EKIF igazgatója alá tartozik. Az iskola és kollégium vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét általában a Közoktatási Törvény, részletezve pedig a munkaszerződésében rögzített munkaköri leírás állapítja meg. Ellátja továbbá a vonatkozó jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt (át nem ruházott) teendőket. Fentiek értelmében a és Kollégium igazgatójának jogi, pedagógiai és gazdasági feladatai a következők: Az iskola és kollégium belső működését érintő valamennyi személyi kérdésben dönt: a. a pedagógusok, az őt segítő vezetők és technikai dolgozók tekintetében (a lelki vezető egyetértésével) munkáltatói jogokat gyakorol; b. ő határoz továbbá a tanulói jogviszony létesítéséről és megszűntetéséről, azaz a diákok felvételéről és létszámból való törléséről (a tantestület, vagy annak illetékes bizottsága meghallgatásával); Az iskola és kollégiumra vonatkozó törvények és rendeletek végrehajtója, első fokon dönt az alábbi ügyekben: 9

11 a. tantárgyfelosztás, foglalkozási terv, napirend, órarend, felügyeleti rend, fogadó órák, nyári hivatalos órák, állandó helyettesítés; b. az alkalmazott tankönyvek kiválasztása (a munkaközösségek vezetőivel folytatott megbeszélés alapján); c. vizsgák, összefoglalások rendjének és idejének megállapítása; d. köszönetnyilvánítás adományért; e. iskola és kollégiumi ösztöndíjak és jutalmak odaítélése; f. lelki napok vagy gyakorlatok idejének megállapítása a lelki vezetővel való egyetértésben; g. diákkörök, szakkörök engedélyezése; h. tanulmányi kirándulások tervének jóváhagyása; i. ingyenes előadások, felolvasások tartásának engedélyezése az intézményen kívül álló előadók kérelmére; j. tánc- vagy egyéb tanfolyamok engedélyezése az iskolában; k. a tanuló/bentlakó iskolai és kollégiumi nevelését és előmenetelét érintő Iskolán kívüli foglalkozások látogatásáról a szülőkkel konzultálva véleményt alkot (pl. magán tánciskola és kollégium, sport, különóra); távolmaradás, az iskolába járás alóli felmentés 3 napnál hosszabb időre, ill. olyan tantárgyakból vagy ezek gyakorlati része alól, amelyeknél ennek helye lehet (a szülők írásbeli kérelmére, az osztályban tanító tanárok egyetértésével, ill. az iskola és kollégiumorvos vagy hatósági orvos véleménye alapján); l. tanulók felvételi, különbözeti és pótvizsgáinak engedélyezése (a tantestület döntése alapján); m. a tanulók (szüleinek, ill. gondviselőinek) kártérítésre kötelezése; n. tanulóknak a tanítási idővel ütköző (Iskolán kívüli) nyilvános szereplésének engedélyezése (előzetes írásbeli kérelem mérlegelésével); o. a tanítási órák meghallgatásának (hospitálás, nyílt nap), továbbá minden egyéb engedélyezése, amivel a Fenntartó megbízza; p. bizonyítványok és másodlatok hitelesítése; q. az iskola és kollégium megtekintésének engedélyezése; r. tanárok minősítése; s. szabadság engedélyezése a tanárok, az irodai és a technikai dolgozók részére; t. az érettségi vizsga jegyzőjének kijelölése; u. tanulók fegyelmi tárgyalásán való elnöklés, vagy akadályoztatás esetén őt helyettesítő személy kijelölése; v. iskola és kollégiumi helyiségeknek a tanítási időn kívüli bérbeadása; w. könyvtári és szertári beszerzések az illetékes szaktanárok (munkaközösség vezetők) meghallgatásával; x. leltári tárgyak selejtezése a fenntartó rendelkezése szerint; Felelősséggel irányítja, azaz tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli az iskola és kollégium pedagógiai oktató-nevelő és hivatali munkáját, valamint dönt a hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben; vezeti a tantestület értekezleteit; továbbá képviseli az iskolát a hatóságok és a nyilvánosság (a közönség, a civil társadalom), valamint a belső tanári- és diákszervezetek felé; Felelősséggel tartozik az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonsá-gos feltételeinek 10

12 megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyerekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Felelősséggel tartozik az iskola és kollégium épületéért, vagyonáért, pecsétjéért, továbbá a házipénztár utalványozója, irodai és anyagi ügyeinek vezetője; a. a gazdasági vezetővel elkészíti az iskola és kollégium éves költségvetését, és a Fenntartó elé terjeszti; b. ő gondoskodik az iskola és kollégium belső életével kapcsolatos szükségletekről (szertárak, könyvtár fejlesztése, folyóiratok, hivatalos lapok, nyomtatványok, különböző szükségleti anyagok, tárgyi eszközök, irodai ügykezelés stb.); c. számadási kötelezettség terheli, köteles minden bevételezett és kifizetett összeget egyéni felelősség mellett szabályszerűen kezelni, utalványozni, (munkaköri átruházás esetén ellenőrizni), számadásait nyugtákkal, elismervényekkel, számlákkal igazolni; d. anyagi ügyekben (a Fenntartó tájékoztatásával) az igazgató tartja a kapcsolatot az iskola és kollégium támogatása végett létrehozott jótékony alapítványokkal. Az igazgató munkáját helyettesei, és az iskola és kollégium vezetésének többi tagja segítségével végzi. Jogkörét és feladatait a munkáltatói, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos és a fegyelmi jogkör gyakorlása kivételével rájuk vagy kisebb feladatok esetén az intézmény más közalkalmazottjára ideiglenes vagy állandó jelleggel átruházhatja. 3. az intézményvezető közvetlen munkatársai: Lelki vezető (Rector Spiritualis); Az igazgató helyettesei; Gazdasági vezető. 4. Vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők és a szervezeti egységek közti kapcsolattartás rendje, formái Irányítási területek elhatárolása A függelmi viszonyok rendezése Az egyes vezetők feladat- és hatáskörének tisztázása A szervezeti egységekkel való kapcsolattartás szabályozása 11

13 Lelki vezető (Rector Spiritualis) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Rector Spiritualis az iskola és kollégiumi hitélet legfőbb irányítója. Státusza: Mint a Főegyházmegye összes iskolája, úgy a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium és Kollégium hitélete közvetlen főpásztori irányítás alatt áll. A lelki igazgató papi személy. Megbízását a Főpásztortól kapja. Iskolánkban ezt a tisztséget az Felsővízivárosi Szent Anna Plébániatemplom plébánosa tölti be. Iskola és kollégiumi tevékenységét az igazgatóval együttműködve végzi, így munkáltatói döntéseknél (pl. a tanárok alkalmazásakor) egyetértési jogot gyakorol. A Rector Spiritualis feladatai részletezve a következők: A hittani munkaközösség vezetése; végzi a tananyag és a taneszközök (pl. az engedélyezett tankönyvek) kiválasztását, összehangolását ill. ellenőrzését; Az iskola és kollégium tanórán kívüli hitéletének irányítása, mely a diákok, a pedagógusok és a szülők számára szervezett lelki napok-, ill. gyakorlatok vezetését egyaránt magába foglalja; A havi rendes- és az ünnepi iskola és kollégiumi szentmisék celebrálása, a papi hivatásából adódó szentségek és szentelmények kiszolgálása, valamint az osztálymisék rendjének nyomon követése; Az esetlegesen felmerülő missziós teendők ellátása; Az egyházi zarándoklatokon, katolikus találkozókon való iskola és kollégiumi részvétel meghatározása, ill. az ezzel kapcsolatos szervezőmunka irányítása és szemmel tartása; Az igazgató helyettesei: Az igazgató a nevelőtestület véleményének meghallgatásával és az EKIF jóváhagyásával munkájának segítése és távolléte esetére egy általános helyettest és egy másik igazgatóhelyettest nevez ki. Közvetlen felettesük az igazgató. Az általános helyettes az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, a kizárólagos hatáskörében fenntarott, valamint a személyi és gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével saját munkakörében teljes felelősséggel helyettesíti. Hosszabb folyamatos távollét (azaz tartós akadályoztatás) esetén az igazgatót minden tekintetben helyettesíti.(r. 4. (1) f.) Az igazgató helyettesei szükség szerint segédkeznek az ügyviteli teendőkben ellátásában is. Amennyiben az igazgató másképpen nem rendelkezik, az igazgató helyettese az alábbi átruházott igazgató feladatokért felelős. Az igazgató helyettesének hatás és feladatköre: a. az iskola és kollégium munkarendjével összefüggő napi munka megszervezése; b. szülői értekezletek, fogadóórák szervezése; c. beiratkozás, felvételi, érettségi, osztályozó, javító és különbözeti vizsgák szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja, összesítése; 12

14 d. a felvétellel és a továbbtanulással összefüggő adminisztrációs feladatok; e. órarend és terembeosztás készítése; f. túlórák, ügyeletek, helyettesítések, óracserék, célfeladatok szervezése, ellenőrzése, nyilvántartása; g. szabadságolási és nyári ügyeleti terv készítése; h. óralátogatások, bemutató órák és továbbképzések szervezése; i. külső és belső eredményvizsgálatok, felmérések és szaktanácsadás szervezése, értékelése; j. az okiratok (naplók, anyakönyvek, jegyzőkönyvek stb.) és bélyegzők nyilvántartása és az iskola és kollégium minőségfejlesztési rendszeréhez igazodó ellenőrzése; k. a tanulók felzárkóztatásának, tehetséggondozásának, szak-, érdeklődési- és diákköreinek szervezése, nyomon követése, adminisztrációja és értékelése; l. tanulmányi, kulturális és sportversenyek szervezése, adminisztrálása; az iskola és kollégium életével kapcsolatos valamennyi a jogszabályok, ill. az iskola és kollégiumi alapdokumentumok (Pedagógiai program; Házirend; SZMSZ, IMIP) rendelkezéseinek megfelelő feladat ellátásának közvetlen irányítása, ellenőrzése, értékelése és a napi munka ottani megszervezése; m. iskola és kollégiumorvosi vizsgálat megszervezése, valamint kapcsolattartás az iskola és kollégium egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatókkal; n. a tanulók fegyelmi problémáinak nyomon követése, fegyelmi eljárások előkészítése; o. a tanulók szociális helyzetének feltérképezése, a hátrányos helyzetűek segítésének szervezése; Az igazgató helyettesei javaslatokat tesznek az alábbi feladatokra vonatkozóan: a. a gimnázium és kollégiumi tantárgyfelosztás, ill. munkaerő és bérgazdálkodási terv készítésére; b. jutalmazásokra, elmarasztalásokra; c. eszközök és készletek beszerzésére; d. egyéni kérelmek, felmentések elbírálására; e. segélyezésre; Az igazgató helyettese saját feladatkörében az iskola és kollégium életének alábbi területeit ellenőrzik: a. az oktató és nevelő munkát általában; b. a tanárok adminisztrációs munkáját; c. a munkavédelmi és egészségvédelmi szabályok betartását; d. az okiratok (naplók, anyakönyvek, jegyzőkönyvek stb.), bélyegzők használatát, az ügyeleti, helyettesítési és teremrendet. Az általános igazgatóhelyettes kiemelt munkaterülete: tanügyi szervezési feladatok; hitéleti programok szervezése, összehangolása; az évfolyamvizsgák szervezése, lebonyolítása; a magaviseleti problémák kezelése; az iskola és kollégium gondnokával való kapcsolattartás. A másik helyettes kiemelt munkaterülete: a fakultációk megszervezése, ellenőrzése; érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása. 13

15 A gazdasági vezető: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az iskola és kollégium technikai, gazdasági és pénzügyeinek szakszerű irányítása érdekében az igazgató az EKIF jóváhagyásával a törvények által előírt képesítéssel rendelkező gazdasági vezetőt bíz meg vagy nevez ki. Közvetlen felettese az igazgató, kapcsolatot tart az igazgató helyettesével. Közvetlen beosztottjai: az épület műszaki állapotáért, a karbantartásért, a fűtésért, a takarításért, a portaszolgálatért a konyhai munka elvégzéséért felelős személyek, valamint a pénztáros. Amennyiben az igazgató másképpen nem rendelkezik, a gazdasági vezető az alábbi átruházott igazgatói feladatokért felelős. A gazdasági vezető szakmai hatás- és felelősségi körébe tartozik: a. a gazdasági-költségvetés tervezése; b. könyvelés; c. a költségvetés és a mérleg határidőre történő előkészítése és elkészítése; d. a gazdasági és pénzügyi-számviteli munka végzése; e. a létszám- és bérnyilvántartás naprakész vezetése; f. a túlmunkák elszámolása; g. térítési díjak befizetéseinek ellenőrzése és a többletfizetések visszatérítése; h. a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok ismerete, nyomon követése, betartása és betartatása; i. a törvények és a fenntartó által előírt jelentések, beszámolók elkészítése és felterjesztése; j. a gazdasági, műszaki és kisegítő munkakörbe sorolt ún. technikai dolgozók irányítása és szabadságolási tervének elkészítése; k. gazdasági kérdésekben folyamatos együttműködés az igazgatóval és az iskola és kollégium vezetésének többi tagjával; l. a felügyeleti szervvel gazdasági kérdésekben történő folyamatos kapcsolattartás; m. a szükséges anyagok, eszközök beszerzésének, a felújítási, karbantartási munkák elvégeztetésének tervezése, szervezése, elrendelése, ellenőrzése, elszámolása; n. a komplett iskola és kollégiumi leltárok vezetése, valamint szakleltárok ellenőrzése, o. a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések; p. a munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása; q. a Belső ellenőrzési, a Selejtezési, a Házipénztár, a Leltározási szabályzat és az Intézményi számlarend elkészítése, a helyi okok miatt szükséges változtatások és a rendeletek szerinti módosítások bejegyzése és felterjesztése az igazgatóhoz; r. beruházások tervezése és felterjesztése az igazgatóhoz. Javaslat- és véleménytétel az alábbi kérdésekben: a. esetleges vállalkozási tevékenységre; b. a Munkaügyi, Belső ellenőrzési, a Selejtezési, a Házipénztár, a Leltározási, és az Intézményi számlarend elfogadására; c. a gazdasági jellegű és vonatkozású döntések ellenjegyzése, ill. véleményezése. Ellenőrzési feladatok ellátása a következő ügyekben: a. selejtezés, leírás, esetleges értékesítés, megsemmisítés, leltározás; b. a készletnyilvántartási lapok év végi összeállítása; c. a vagyonmérleg összeállítása; d. a gazdasági, műszaki és kisegítő munkakörbe sorolt ún. technikai dolgozók, valamint a szükséges karbantartási javítási és felújítási munkát végzők tevékenysége. 14

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben