A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010."

Átírás

1 A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

2 BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája. Szécheny György esztergomi érsek március 19-ei alapítólevelére támaszkodva, ugyanez év decemberében nyílik meg a Jézus Társaság budavári gimnázium és kollégiumaként. Eredeti neve Academicum et Universitatis Collegium. Első hajléka a Nagyboldogaszszony (Mátyás) templom melletti (mai Hilton) épület. Teljes 6 osztályossá 1698-ban válik ban a jezsuita rend feloszlatásakor, az uralkodó főkegyúri joga alapján királyi katolikus gimnázium és kollégiummá alakul, s világi papok és tanárok veszik át benne a tanítást ban Archigymnasiummá lesz, a Ratio Educationis az 1777-ben Budára helyezett Tudományegyetemhez kapcsolva Egyetemi Főgimnázium és kollégium rangjára emeli. Így működik 1784-ig. Az Egyetemnek Pestre távozásakor Budán marad től 1851-ig a Kegyesrend vezetése alá kerül. A neoabszolutizmus idején ( között) admonti bencések irányította német nyelvű Császári Királyi Katolikus Főgimnázium és kollégiumként működik, érettségit adó 8 évfolyammal ben ismét magyar nyelvű Budai Főgimnázium és kollégiummá alakul, mígnem 1876-tól a Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium és kollégium elnevezést kapja. A királyi várpalotában (az Egyetemmel közösen) való 7 évi működésétől eltekintve, a mai Hess András térnek mind a 4 sarkán álló épületekben talál elhelyezést, közel 2 évszázadig ban költözik le a Várból a kifejezetten számára épített Ilona (Szabó Ilonka) utca 4. szám alatti otthonába től reálgimnázium és kollégium, 1934-től újra gimnázium és kollégiummá alakul át. Pénzügyi fenntartója a Szécheny prímás által a jezsuitáknak tulajdoni átruházás nélkül (kezelésre) adott 1773 után a Mária Terézia-féle központi tanügyi pénzalapba, majd 1780-tól az ezen belül elkülönülő Egyetemi-, 1866-tól pedig (az egykori tanítvány) Eötvös József kultuszminiszter személyes gondoskodásának köszönhetően a Tanulmányi Alapba eredeti jogi státusszal bevitt Ft értékű érseki vagyon ban a köztársaság megalakulásával királyi kezelése és elnevezése megszűnik. Az évi kommunista hatalomátvétel során államosítják, megfosztva alapítója által adományozott nevétől, vagyonától, katolikus vallási és pedagógiai alapállásától után épületébe idegen iskolát helyeznek. Az 1991/XXXII.tv. alapján még ugyanebben az évben visszaigényli a területileg és jogilag illetékes Esztergomi Főegyházmegye. Az ingatlant óta kezelő Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett 2 éves per, majd a visszaadásról vele lefolytatott 4 éves egyeztetés sorozat után tevékenysége februárjától, alapításának 310. évében áll helyre augusztusától ingatlanát teljes egészében birtokba veheti. 1

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ forrásai, feladata, hatálya, elfogadása, jóváhagyása Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium összevonásának időpontjában meglévő hatályos jogszabályok, a fent nevezett intézmények alapvető iskolai és kollégiumi dokumentumai alapján készült, az újraindulás óta végzett munka tapasztalatait összegző helyzetelemzések figyelembevételével. Jogszabályok: Iskolai dokumentumok: A közoktatásról szóló 1993/LXXIX.tv.; A 11/1994.(VI.8.)sz. MKM rendelet; Egyházi Törvénykönyv (CIC) kánon; Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati rendelkezései 1994: A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Szervezetei és Működési Szabályzata (Budapest, 1997.; 2004.; 2006.; 2008.); Szécheny György Katolikus Kollégium Szervezetei és Működési Szabályzata (Budapest, 2001.; 2004.) Feladata: Hatálya: Az iskola és kollégium szervezeti felépítésének, működésének és tárgyi eszközei rendeltetésszerű használatának, megóvásának meghatározása és szabályozása. (Kt. 40. ; R 4. ) Kiterjed az iskola és kollégium valamennyi alkalmazottjára (pedagógusára, technikai dolgozójára) tanulójára és az iskola és kollégium működésével kapcsolatos valamennyi ügyben utóbbiak hozzátartozóira (szüleire, gondviselőire) és az iskolával jogviszonyba kerülőkre. Elfogadás, jóváhagyás módja: Az SZMSZ-t az iskola és kollégium nevelőtestülete fogadja el, hatályba a Fenntartó jóváhagyásának napján lép. 2

4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: (Székhely, levelezési cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.;) OM azonosító: Az intézmény alapítója: Módosító okirat: Az intézmény alapítása: A gimnáziumot Academicum et Universitatis Collegium néven hozta létre Szécheny György esztergomi érsek március 19-én. iskola: Az Alapító okiratot módosító okirat kelt február 7-én, aláírója Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek. kollégium: Kelt július 25., aláírója Dr. Kiss Rigó László, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) Főigazgatója. Újramódosító okirat: Újramódosító okirat: Az intézmény jogállása: Az intézmény fenntartója: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt április 15-én, aláírója Snell György EKIF igazgató Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt május 14-Én, aláírója Snell György EKIF igazgató Önálló jogi személy Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megbízásából az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) Székhelye: 1035 Budapest, Kórház utca 37. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (gimnázium és kollégium) Működési engedély: Kelte: szeptember 1. Száma: FPH014/1647-3/2010 Kibocsátó: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály dr. Tiba Zsolt főjegyző megbízásából Ifi István ügyosztályvezető Egyházi nyilvántartás: iskola kollégium Kelte: február november 30. Száma: Kibocsátó: Spányi Antal érseki általános helynök, Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal. 3

5 Az intézmény feladata: (Kt.37. ) Országos beiskolázású intézmény, ahol középiskolás korúak oktatása, nevelése folyik 6 és 4 évfolyamos képzésben, keresztény szellemben, a Katolikus Egyház hagyományai szerint. Kollégiumi ellátás a gimnázium tanulói számára. Az intézmény tevékenységei: alaptevékenység: kiegészítő tevékenység: TEÁOR 8531 általános középfokú oktatás TEÁOR 5590 kollégiumi ellátás érettségi vizsgára történő felkészítés TEÁOR 5629 iskolai intézményi közétkeztetés TEÁOR 8520 napközi-otthonos és tanulószobai tevékenség TEÁOR 9319 egyéb sporttevékenység: iskolai diáksport szervezése TEÁOR 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 5629 iskolai intézményi közétkeztetés - tanórán kívüli oktatás ellátása - tankönyvellátás biztosítása TEÁOR 9101 iskolai könyvtári tevékenység ellátása Az intézmény vagyoni helyzete: számlaszám: A Budapest, I. ker. Szabó Ilonka u szám alatti ingatlan (hrsz.: 14206, terület: 92775m 2 ), melynek tulajdonosa az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A tulajdonos az ingatlant határozatlan időre az intézmény használatába adta (Raiffeisen Bank Rt.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: a Fennartó nevezi ki határozott időtartamra felette a munkáltató jogokat az EKIF igazgatója gyakorolja Az intézmény bélyegzője: Körbélyegző: Rajzolata az alapító érseki címere, monogramja és az alapítás éve. Felirata: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium és 1015 Budapest, I. Szabó Ilonka utca 2-4. Tel./fax: ; OM. azonosító ; Sz.Gy Fejbélyegző: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, 1015 Budapest, I. Szabó Ilonka utca 2-4. Tel./fax: A bélyegzők használatára az igazgató, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott vezető jogosult. 4

6 Az intézmény működésést meghatározó dokumentumok: Alapító Okirat: SZMSZ: meghatározza az intézmény alaptevékenységét, típusát, felépítését, működésének valamennyi feltételét. Készíti: Fenntaró a Kt. 40. (1) bekezdése alapján rendelkezik az intézmény működéséről, belső és külső kapcsolatairól. Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Pedagógiai Program: nem más, mint a nevelő-oktató munkáját valláserkölcsi, egyben tudományos szempontból megalapozott előírások tervezetek rendszere. Alapvető fontosságú dokumentum, ezért a bennefoglalt Nevelési program és Helyi tanterv rendelkezésének ismerete, betartása és gyakorlatba ültetése valamennyi pedagógus, és az őket érintő vonatkozásokban minden egyes diák és szülő (gondviselő) kötelessége. Fentiek miatt a Pedagógiai programot számukra ismertetni és szabadon hozzáférhetővé, megtekinthetővé kell tenni. Részei: a Nevelési Program és a Helyi tanterv. Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Házirend: rendeltetése az Iskola és Kollégium életének általános (vallási, erkölcsi, jogi, gyakorlati) szabályozása a diák, de a szülő és a tanár számára is. (Ktv.40. (7) bek.) A Házirendnek mindenkor összhangban kell állnia a Pedagógiai programjával, valamint SZMSZ-ával. Az iskola Házirendje tartalmazza: az alapítónak az iskolára vonatkozó akaratát, továbbá ennek alapján a gimnázium és kollégium eredményes működésével kapcsolatos legfontosabb célokat, feladatokat, ill. vallási, erkölcsi és jogi feltételeket magába foglaló bevezetést; az iskola tanulóiról szóló részt (benne a diákok jogait, kötelességeit, a megjelenésüket, iskola és kollégiumi, ill. azon kívüli magaviseletüket, önismeretüket, önfegyelmüket és minősítésüket taglaló, egészségüket óvó-védő pontokkal); a gimnázium működését (azaz a tanórák és szünetek rendjét, a hetesi teendőket, az iskola és kollégiumi imádságokat, felmentéseket, késéseket, mulasztásokat, dicséreteket, büntetéseket, ill. a hivatali ügyintézést) szabályozó előírásokat; 5

7 a szentmisék és az étkezés rendjére, valamint a Házirend hatályba léptetésével, ismeretével és tudomásul vételével kapcsolatos záró rendelkezéseket. A kollégium Házirendje tartalmazza: a Kollégium életének általános (vallási, erkölcsi, jogi, gyakorlati) szabályait a diák, a szülő és a tanár számára egyaránt. (Ktv.40. (7) bek.) Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Éves munka-, foglalkozási terv: az iskola és kollégium a naptári évhez igazítva rögzíti: a tanítás nélküli munkanapok idejét, felhasználását; az iskola és kollégiumi ünnepélyek időpontját és megrendezésük módját; a nevelőtestületi értekezletek idejét, típusát és tematikáját; a munka és tűz- és balesetvédelmi oktatás idejét és módját; és a nevelőtestületi megbízatásokat; a bentlakóknak a kollégiumban eltöltött idejére vonatkozó tanulmányi, és azon túlmutató, a nevelődésükhöz és ismereteik fejlesztéséhez kapcsolódó rendszeres foglalkozások tervezetét. Az éves munkaterv mindig az illetékes oktatási miniszter aktuális rendeletét figyelembe véve készül és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az éves munkaterv öszhangban kell, hogy álljon az iskola és kollégium Pedagógiai programjával. Készíti: Igazgató Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó IMIP: Tantárgyfelosztás: (Intézményi Minőségirányítási Program) meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A program meghatározza az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehejtását. Készíti: Igazgató Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó az előző tanév végén az igazgató állítja össze, tekintetbe véve mindenekelőtt az oktatás érdekeit, az egyes tanárok képesítését és szükség esetén képességeit is. Egyéni kérések csak kényszerhelyzetben, ill. mindezen megfontolásokon túl vehetők tekintetbe. A tantárgyfelosztás összeállításakor ezért a következőkre kell törekedni: a rokontárgyakat ugyanabban az osztályban lehetőleg ugyanaz a tanár tanítsa; 6

8 az egyes osztályokban megkezdett tárgyakat a következő év(ek)ben is ugyanazok a tanárok tartsák meg; Napirend Órarend: Tanmenet: a kollégiumban bentlakó diákok mindennapjaira vonatkozó rendszeres tevékenységük időbeosztást tartalmazza. a tantárgyfelosztás és az óraterv értelmében, heti bontásban rendelkezik a tanórák megtartásának idejéről. Az órarendet az igazgató, helyettese, ill. az általa megbízott tanár a tanulmányi szempontok elsődlegességét tekintetbe véve lehetőleg úgy állítja össze, hogy: a tantárgyak a tanuló szempontjából arányosan oszoljanak el, azaz ne legyenek túlontúl könnyű vagy nehéz napok; a tanórák torlódása a tanárt túlzottan ne terhelje meg, vagyis közvetlenül egymás után legfeljebb 3 órája legyen, és a részállású (óraadó) pedagógusok kivételével tanításra, helyettesítésre, ill. egyéb teendők végzésére minden munkanapot jól ki lehessen használni; az írásbeli dolgozatok elkészítésére a délelőtt első felében sort lehessen keríteni. az iskola és kollégium tantervében előírt tananyag elvégzésének éves rendjét tartalmazó dokumentum. Rendeltetése, hogy az anyagot módszeres egységekre bontsa, megállapítsa ezek természetes sorrendjét és legcélszerűbb elrendezését. Készítésénél a tanárnak (munkaközösségnek) tekintettel kell lennie: az iskola és kollégium tantervének általános és részletes utasításaira; a tanulók életkori adottságaira; a rendelkezésre álló óratervi és naptári időkeretekre; a más tárgyakkal való koncentráció lehetőségeire; a szemléltetés és más pedagógiai vonatkozások adott feltételeire. A tanmenet készítésének lépései a következők: a. rendelkezésre álló tanítási idő megállapítása; b. ennek felosztása új anyagra, ismétlésre és ellenőrzésre; c. az anyag tárgyalási sorrendjének (egymásutánjának) kialakítása; d. az egyes témakörökre fordítható idő kijelölése; e. a többi tárgy anyagához kapcsolódás meghatározása; d. az összefoglaló ismétlések rendjének kialakítása. Óravázlat: az egy tanórára lebontott tananyag Az óravázlat készítésének optimális sorrendje: a. a tananyag feldolgozási módjának (az óratípusnak) megválasztása; b. a szemléltető anyag meghatározása; c. a problémák, feladatok kijelölése; d. az ismétlés, mint a lényegnek új szempont szerinti tömörítő kiemelése. Óravázlat készítését ajánljuk minden pályakezdő pedagógusunknak, illetve elvárjuk azoktól a kollégáktól, akiknél az igazgatói vagy munkaközösségvezetői látogatás során tapasztaltak ezt megkívánják. 7

9 Az iskola és kollégium valamennyi tanárának javasolja munkájuknak megkönnyítése érdekében az óravázlatok rendszeres elkészítését. Fontos, hogy a tanmenetet és az óravázlatot is külön lapokra írjuk és hagyjunk bennük helyet tapasztalataink, észrevételeink megtételére. Helyettesítési rend: A felügyeleti rend: A helyettesítés rendjét a munkaközösségvezetők által az órarend figyelembevételével összeállított állandó szakszerű helyettesítéseket szem előtt tartva az igazgató, átruházás esetén helyettese állapítja meg és tartja nyilván. A kijelölt időben minden tanár köteles rendelkezésre állni, és a helyettesítésekkel kapcsolatos iratokat pontosan vezetni. Egyebekben a helyettesítéseknél az alábbi szempontokat kell alkalmazni: ha valamely tanár munkájának ellátásában akadályozva van, ezt az igazgatónak haladéktalanul kell jelentenie, hogy helyettesítéséről megfelelően gondoskodhassék, és az erre vonatkozó intézkedéseiről az érintett tanárokat idejében értesíthesse; törekedni kell a szakszerű helyettesítésre. rendszeres felügyelet: folyosón, udvaron és az ebédlőben alkalmi felügyelet: rendezvényeken Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken a diák (mint kiskorú is) tanári felügyelet alá tartozik. Ennek gyakorlatba ültethetősége érdekében az igazgató helyettese az órarend figyelembe vételével ügyeleti beosztást készít. Az ügyeleti beosztás összeállításánál törekedni kell: a jogszabályok által is előírtak szerint, kivonuláskor minden 20 tanulóra legalább 1 pedagógus (felnőtt) felügyel. Egyéb dokumentumok: Rendeltetésük az iskola és kollégium törvényes működésének regisztrálása (nyomon követése, ill igazolhatósága). Vezetésük külön jogszabályoknak és a jelen SZMSZ mellékletét képező Iskola és kollégiumi iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően (titkosan) történik. Feloszthatók pedagógiai és egyéb hivatali iratokra: Pedagógiai jellegű iratok: az osztály-, ill. szakköri napló, az törzskönyv, a bizonyítvány, a túlóra (helyettesítési) lapok; a tanulmányi (ellenőrző) könyv, jelentkezési-, beiratkozási lap. Ezek pontos (a jogszabályoknak és az útmutatónak megfelelő) vezetése az egyes szaktanárok, ill. az osztályfőnökök munkaköri kötelessége, ellenőrzésükért az igazgató, helyettese, vagy (egyes esetekben) az osztályfőnök felelős. Az egyéb hivatali dokumentumokat vagy közvetlenül az igazgató (pl. munkaszerződések), ill. az iskola és kollégiumtitkár vezeti (mint pl. az iktatókönyvet); vagy a gazdasági vezető felel értük (pl. leltárok, gazdasági és pénzügyi vonatkozású iratok); vagy speciális szakember, pl. iskola és kollégium- vagy üzemorvos vezeti és tartja nyilván őket (mint pl. az egészségügyi könyveket). 8

10 III. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1. az intézmény vezetősége Az iskola és kollégium vezetés feladata az Iskola és Kollégium vallási, erkölcsi, pedagógiai és gazdasági életének az Alapító és a Fenntartó szándéka szerinti irányítása, ill. a működés zavartalanságának biztosítása. A mindezekkel kapcsolatos tennivalókat az alábbi tisztségek betöltői vannak hivatva ellátni: Igazgató; Lelki vezető (Rector Spiritualis); Az igazgató helyettesei; Gazdasági vezető. 2. az igazgató jogköre és feladatai: Az iskola és kollégium munkájának irányítója és egyszemélyi felelős vezetője az igazgató (Ktv. 18., 54. R.11. ). Utasításait az iskola és kollégium valamennyi alkalmazottja köteles pontosan végrehajtani, azoktól eltérő rendelkezést az intézmény alsóbb vezetői nem adhatnak ki. Státusza: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke által határozott időre kinevezett, vezető. Mint pedagógus példamutató módon járjon elöl nevelői, oktatói és hivatali kötelességeinek teljesítésében. Mint igazgató, működésében közvetlenül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye EKIF igazgatója alá tartozik. Az iskola és kollégium vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét általában a Közoktatási Törvény, részletezve pedig a munkaszerződésében rögzített munkaköri leírás állapítja meg. Ellátja továbbá a vonatkozó jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt (át nem ruházott) teendőket. Fentiek értelmében a és Kollégium igazgatójának jogi, pedagógiai és gazdasági feladatai a következők: Az iskola és kollégium belső működését érintő valamennyi személyi kérdésben dönt: a. a pedagógusok, az őt segítő vezetők és technikai dolgozók tekintetében (a lelki vezető egyetértésével) munkáltatói jogokat gyakorol; b. ő határoz továbbá a tanulói jogviszony létesítéséről és megszűntetéséről, azaz a diákok felvételéről és létszámból való törléséről (a tantestület, vagy annak illetékes bizottsága meghallgatásával); Az iskola és kollégiumra vonatkozó törvények és rendeletek végrehajtója, első fokon dönt az alábbi ügyekben: 9

11 a. tantárgyfelosztás, foglalkozási terv, napirend, órarend, felügyeleti rend, fogadó órák, nyári hivatalos órák, állandó helyettesítés; b. az alkalmazott tankönyvek kiválasztása (a munkaközösségek vezetőivel folytatott megbeszélés alapján); c. vizsgák, összefoglalások rendjének és idejének megállapítása; d. köszönetnyilvánítás adományért; e. iskola és kollégiumi ösztöndíjak és jutalmak odaítélése; f. lelki napok vagy gyakorlatok idejének megállapítása a lelki vezetővel való egyetértésben; g. diákkörök, szakkörök engedélyezése; h. tanulmányi kirándulások tervének jóváhagyása; i. ingyenes előadások, felolvasások tartásának engedélyezése az intézményen kívül álló előadók kérelmére; j. tánc- vagy egyéb tanfolyamok engedélyezése az iskolában; k. a tanuló/bentlakó iskolai és kollégiumi nevelését és előmenetelét érintő Iskolán kívüli foglalkozások látogatásáról a szülőkkel konzultálva véleményt alkot (pl. magán tánciskola és kollégium, sport, különóra); távolmaradás, az iskolába járás alóli felmentés 3 napnál hosszabb időre, ill. olyan tantárgyakból vagy ezek gyakorlati része alól, amelyeknél ennek helye lehet (a szülők írásbeli kérelmére, az osztályban tanító tanárok egyetértésével, ill. az iskola és kollégiumorvos vagy hatósági orvos véleménye alapján); l. tanulók felvételi, különbözeti és pótvizsgáinak engedélyezése (a tantestület döntése alapján); m. a tanulók (szüleinek, ill. gondviselőinek) kártérítésre kötelezése; n. tanulóknak a tanítási idővel ütköző (Iskolán kívüli) nyilvános szereplésének engedélyezése (előzetes írásbeli kérelem mérlegelésével); o. a tanítási órák meghallgatásának (hospitálás, nyílt nap), továbbá minden egyéb engedélyezése, amivel a Fenntartó megbízza; p. bizonyítványok és másodlatok hitelesítése; q. az iskola és kollégium megtekintésének engedélyezése; r. tanárok minősítése; s. szabadság engedélyezése a tanárok, az irodai és a technikai dolgozók részére; t. az érettségi vizsga jegyzőjének kijelölése; u. tanulók fegyelmi tárgyalásán való elnöklés, vagy akadályoztatás esetén őt helyettesítő személy kijelölése; v. iskola és kollégiumi helyiségeknek a tanítási időn kívüli bérbeadása; w. könyvtári és szertári beszerzések az illetékes szaktanárok (munkaközösség vezetők) meghallgatásával; x. leltári tárgyak selejtezése a fenntartó rendelkezése szerint; Felelősséggel irányítja, azaz tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli az iskola és kollégium pedagógiai oktató-nevelő és hivatali munkáját, valamint dönt a hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben; vezeti a tantestület értekezleteit; továbbá képviseli az iskolát a hatóságok és a nyilvánosság (a közönség, a civil társadalom), valamint a belső tanári- és diákszervezetek felé; Felelősséggel tartozik az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonsá-gos feltételeinek 10

12 megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyerekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Felelősséggel tartozik az iskola és kollégium épületéért, vagyonáért, pecsétjéért, továbbá a házipénztár utalványozója, irodai és anyagi ügyeinek vezetője; a. a gazdasági vezetővel elkészíti az iskola és kollégium éves költségvetését, és a Fenntartó elé terjeszti; b. ő gondoskodik az iskola és kollégium belső életével kapcsolatos szükségletekről (szertárak, könyvtár fejlesztése, folyóiratok, hivatalos lapok, nyomtatványok, különböző szükségleti anyagok, tárgyi eszközök, irodai ügykezelés stb.); c. számadási kötelezettség terheli, köteles minden bevételezett és kifizetett összeget egyéni felelősség mellett szabályszerűen kezelni, utalványozni, (munkaköri átruházás esetén ellenőrizni), számadásait nyugtákkal, elismervényekkel, számlákkal igazolni; d. anyagi ügyekben (a Fenntartó tájékoztatásával) az igazgató tartja a kapcsolatot az iskola és kollégium támogatása végett létrehozott jótékony alapítványokkal. Az igazgató munkáját helyettesei, és az iskola és kollégium vezetésének többi tagja segítségével végzi. Jogkörét és feladatait a munkáltatói, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos és a fegyelmi jogkör gyakorlása kivételével rájuk vagy kisebb feladatok esetén az intézmény más közalkalmazottjára ideiglenes vagy állandó jelleggel átruházhatja. 3. az intézményvezető közvetlen munkatársai: Lelki vezető (Rector Spiritualis); Az igazgató helyettesei; Gazdasági vezető. 4. Vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők és a szervezeti egységek közti kapcsolattartás rendje, formái Irányítási területek elhatárolása A függelmi viszonyok rendezése Az egyes vezetők feladat- és hatáskörének tisztázása A szervezeti egységekkel való kapcsolattartás szabályozása 11

13 Lelki vezető (Rector Spiritualis) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Rector Spiritualis az iskola és kollégiumi hitélet legfőbb irányítója. Státusza: Mint a Főegyházmegye összes iskolája, úgy a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium és Kollégium hitélete közvetlen főpásztori irányítás alatt áll. A lelki igazgató papi személy. Megbízását a Főpásztortól kapja. Iskolánkban ezt a tisztséget az Felsővízivárosi Szent Anna Plébániatemplom plébánosa tölti be. Iskola és kollégiumi tevékenységét az igazgatóval együttműködve végzi, így munkáltatói döntéseknél (pl. a tanárok alkalmazásakor) egyetértési jogot gyakorol. A Rector Spiritualis feladatai részletezve a következők: A hittani munkaközösség vezetése; végzi a tananyag és a taneszközök (pl. az engedélyezett tankönyvek) kiválasztását, összehangolását ill. ellenőrzését; Az iskola és kollégium tanórán kívüli hitéletének irányítása, mely a diákok, a pedagógusok és a szülők számára szervezett lelki napok-, ill. gyakorlatok vezetését egyaránt magába foglalja; A havi rendes- és az ünnepi iskola és kollégiumi szentmisék celebrálása, a papi hivatásából adódó szentségek és szentelmények kiszolgálása, valamint az osztálymisék rendjének nyomon követése; Az esetlegesen felmerülő missziós teendők ellátása; Az egyházi zarándoklatokon, katolikus találkozókon való iskola és kollégiumi részvétel meghatározása, ill. az ezzel kapcsolatos szervezőmunka irányítása és szemmel tartása; Az igazgató helyettesei: Az igazgató a nevelőtestület véleményének meghallgatásával és az EKIF jóváhagyásával munkájának segítése és távolléte esetére egy általános helyettest és egy másik igazgatóhelyettest nevez ki. Közvetlen felettesük az igazgató. Az általános helyettes az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, a kizárólagos hatáskörében fenntarott, valamint a személyi és gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével saját munkakörében teljes felelősséggel helyettesíti. Hosszabb folyamatos távollét (azaz tartós akadályoztatás) esetén az igazgatót minden tekintetben helyettesíti.(r. 4. (1) f.) Az igazgató helyettesei szükség szerint segédkeznek az ügyviteli teendőkben ellátásában is. Amennyiben az igazgató másképpen nem rendelkezik, az igazgató helyettese az alábbi átruházott igazgató feladatokért felelős. Az igazgató helyettesének hatás és feladatköre: a. az iskola és kollégium munkarendjével összefüggő napi munka megszervezése; b. szülői értekezletek, fogadóórák szervezése; c. beiratkozás, felvételi, érettségi, osztályozó, javító és különbözeti vizsgák szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja, összesítése; 12

14 d. a felvétellel és a továbbtanulással összefüggő adminisztrációs feladatok; e. órarend és terembeosztás készítése; f. túlórák, ügyeletek, helyettesítések, óracserék, célfeladatok szervezése, ellenőrzése, nyilvántartása; g. szabadságolási és nyári ügyeleti terv készítése; h. óralátogatások, bemutató órák és továbbképzések szervezése; i. külső és belső eredményvizsgálatok, felmérések és szaktanácsadás szervezése, értékelése; j. az okiratok (naplók, anyakönyvek, jegyzőkönyvek stb.) és bélyegzők nyilvántartása és az iskola és kollégium minőségfejlesztési rendszeréhez igazodó ellenőrzése; k. a tanulók felzárkóztatásának, tehetséggondozásának, szak-, érdeklődési- és diákköreinek szervezése, nyomon követése, adminisztrációja és értékelése; l. tanulmányi, kulturális és sportversenyek szervezése, adminisztrálása; az iskola és kollégium életével kapcsolatos valamennyi a jogszabályok, ill. az iskola és kollégiumi alapdokumentumok (Pedagógiai program; Házirend; SZMSZ, IMIP) rendelkezéseinek megfelelő feladat ellátásának közvetlen irányítása, ellenőrzése, értékelése és a napi munka ottani megszervezése; m. iskola és kollégiumorvosi vizsgálat megszervezése, valamint kapcsolattartás az iskola és kollégium egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatókkal; n. a tanulók fegyelmi problémáinak nyomon követése, fegyelmi eljárások előkészítése; o. a tanulók szociális helyzetének feltérképezése, a hátrányos helyzetűek segítésének szervezése; Az igazgató helyettesei javaslatokat tesznek az alábbi feladatokra vonatkozóan: a. a gimnázium és kollégiumi tantárgyfelosztás, ill. munkaerő és bérgazdálkodási terv készítésére; b. jutalmazásokra, elmarasztalásokra; c. eszközök és készletek beszerzésére; d. egyéni kérelmek, felmentések elbírálására; e. segélyezésre; Az igazgató helyettese saját feladatkörében az iskola és kollégium életének alábbi területeit ellenőrzik: a. az oktató és nevelő munkát általában; b. a tanárok adminisztrációs munkáját; c. a munkavédelmi és egészségvédelmi szabályok betartását; d. az okiratok (naplók, anyakönyvek, jegyzőkönyvek stb.), bélyegzők használatát, az ügyeleti, helyettesítési és teremrendet. Az általános igazgatóhelyettes kiemelt munkaterülete: tanügyi szervezési feladatok; hitéleti programok szervezése, összehangolása; az évfolyamvizsgák szervezése, lebonyolítása; a magaviseleti problémák kezelése; az iskola és kollégium gondnokával való kapcsolattartás. A másik helyettes kiemelt munkaterülete: a fakultációk megszervezése, ellenőrzése; érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása. 13

15 A gazdasági vezető: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az iskola és kollégium technikai, gazdasági és pénzügyeinek szakszerű irányítása érdekében az igazgató az EKIF jóváhagyásával a törvények által előírt képesítéssel rendelkező gazdasági vezetőt bíz meg vagy nevez ki. Közvetlen felettese az igazgató, kapcsolatot tart az igazgató helyettesével. Közvetlen beosztottjai: az épület műszaki állapotáért, a karbantartásért, a fűtésért, a takarításért, a portaszolgálatért a konyhai munka elvégzéséért felelős személyek, valamint a pénztáros. Amennyiben az igazgató másképpen nem rendelkezik, a gazdasági vezető az alábbi átruházott igazgatói feladatokért felelős. A gazdasági vezető szakmai hatás- és felelősségi körébe tartozik: a. a gazdasági-költségvetés tervezése; b. könyvelés; c. a költségvetés és a mérleg határidőre történő előkészítése és elkészítése; d. a gazdasági és pénzügyi-számviteli munka végzése; e. a létszám- és bérnyilvántartás naprakész vezetése; f. a túlmunkák elszámolása; g. térítési díjak befizetéseinek ellenőrzése és a többletfizetések visszatérítése; h. a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok ismerete, nyomon követése, betartása és betartatása; i. a törvények és a fenntartó által előírt jelentések, beszámolók elkészítése és felterjesztése; j. a gazdasági, műszaki és kisegítő munkakörbe sorolt ún. technikai dolgozók irányítása és szabadságolási tervének elkészítése; k. gazdasági kérdésekben folyamatos együttműködés az igazgatóval és az iskola és kollégium vezetésének többi tagjával; l. a felügyeleti szervvel gazdasági kérdésekben történő folyamatos kapcsolattartás; m. a szükséges anyagok, eszközök beszerzésének, a felújítási, karbantartási munkák elvégeztetésének tervezése, szervezése, elrendelése, ellenőrzése, elszámolása; n. a komplett iskola és kollégiumi leltárok vezetése, valamint szakleltárok ellenőrzése, o. a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések; p. a munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása; q. a Belső ellenőrzési, a Selejtezési, a Házipénztár, a Leltározási szabályzat és az Intézményi számlarend elkészítése, a helyi okok miatt szükséges változtatások és a rendeletek szerinti módosítások bejegyzése és felterjesztése az igazgatóhoz; r. beruházások tervezése és felterjesztése az igazgatóhoz. Javaslat- és véleménytétel az alábbi kérdésekben: a. esetleges vállalkozási tevékenységre; b. a Munkaügyi, Belső ellenőrzési, a Selejtezési, a Házipénztár, a Leltározási, és az Intézményi számlarend elfogadására; c. a gazdasági jellegű és vonatkozású döntések ellenjegyzése, ill. véleményezése. Ellenőrzési feladatok ellátása a következő ügyekben: a. selejtezés, leírás, esetleges értékesítés, megsemmisítés, leltározás; b. a készletnyilvántartási lapok év végi összeállítása; c. a vagyonmérleg összeállítása; d. a gazdasági, műszaki és kisegítő munkakörbe sorolt ún. technikai dolgozók, valamint a szükséges karbantartási javítási és felújítási munkát végzők tevékenysége. 14

16 a) A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formája Az intézmény igazgatója és a vezetés tagjai napi kapcsolatban állnak egymással. Az igazgató által elkészített éves munkaterv-tervezetet közösen megvitatják az igazgatóval, javaslataikkal, észrevételeikkel kiegészítik azt. Az éves munkaterv az iskola és kollégiumvezetés egyetértésével kerül a nevelőtestület elé. A tanév során heti rendszerességgel tervezik és értékelik az elvégzendő/elvégzett feladatokat. Szükség esetén, ad hoc értekeznek, a halasztást nem tűrő feladatok elvégzéséről. b) A vezetők és a szülői szervezet közti kapcsolattartás Az intézmény vezetője hívja össze minden év elején az osztályonként megválasztott szülői képviselők csoportját, hogy felkérje őket, válasszák meg vezetőségüket. Ezt követően ismerteti a nevelőtestület által elfogadott éves munkatervet. Ennek ismeretében a Szülői Közösség meghatározza éves célkitűzéseit, feladatait. A tanév folyamán az iskola és kollégium vezetése a Szülői Közösség értekezletein képviselteti magát, ahol az eltelt idők munkáját értékelik, és a következő időszak feladatait meghatározzák. A Szülői Közöség vezetője (SZMK elnök) a kapcsolattartás első embere az iskola és kollégium vezetője és az SZMK elnökség tagjai között. Ez utóbbiak osztályszinten tartják a kapcsolatot a szülőkkel. 5. Középvezetők A munkaközösségvezetők testülete: közbülső helyet foglal el a nevelőtestület és az iskola és kollégiumvezetés között, s mint ilyen fontosabb pedagógiai kérdésekben döntéselőkészítő, ill. tanácsadói szereppel bír. A munkaközösség vezetője: mint az adott szaktárgy (nevelési terület) kiemelkedő tudással, egyszersmind pedagógiai és vallási hivatástudattal rendelkező tanárát, kollégái javaslatának elfogadásával nevezi ki az igazgató. Közvetlen felettese az igazgató, kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, oktatási kérdésekben (az iskola és kollégiumvezetés tanárai és a vezetőtanárok kivételével) közvetlen felettese az adott munkaközösséghez tartozó szaktárgyakat tanító tanároknak. Jog-, felelősségi- és feladatköre: a. közvetlenül (elsőfokon) felelős az általa irányított munkaközösség fentiekben meghatározott tevékenységéért, ennek pontos adminisztrálásáért, a munkaközösségi éves munkatervek, a rendszeres jelentések elkészítéséért, ill. az időnkénti felmérések és ellenőrzések színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért; b. mint kollégái, ill. felettesei bizalmát élvező felelős tanárt, törvény által meghatározott órakedvezmény és pótlék illeti meg; 15

17 c. joga és feladata kollégái óráit meglátogatni, s felhívhatja figyelmüket az esetleg tapasztalt hiányosságokra, mulasztásokra, ill. azok megszűntetésének szükségességére; d. tiszténél fogva felelőse az adott munkaközösség által használt szaktanteremnek és berendezésének, valamint a szakszertárnak. A hittani és osztályfőnöki munkaközösségek vezetőinek speciális feladatai; a. a hittani munkaközösség mindenkori vezetője az iskola és kollégium Rector Spiritualisa, akinek jog- és feladatkörét már részleteztük. b. az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, szintén kiemelt feladatkörrel bír, tekintettel arra, hogy komoly szerepet vállal az iskola és kollégiumi nevelés és az iskola és kollégiumi programok összehangolásában. A tanulók ellenőrzése valamennyi tanár munkaköri kötelessége. A pedagógusokat, ill. más alkalmazottakat az SZMSZ-ben, a IMIP-ben és a munkaköri leírásukban is meghatározott közvetlen felettes: a munkaközösségvezető, az osztályfőnök, a gondnok vagy az iskola és kollégiumvezetés illetékes feljebbvalója ellenőrzi. Magasabb vezető nem közvetlen beosztottjait is ellenőrizheti. Így az igazgató az iskola és kollégiumi élet bármely területén folyó munkát és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt bármikor ellenőrizheti. Az iskola és kollégium vezetése az ellenőrzési feladatokat a vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek megfelelően éves, ill. több évet szisztematikusan felölelő ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakról az ellenőrző személy írásos dokumentumot (feljegyzést, emlékeztetőt, jelentést, jegyzőkönyvet) készít, amelyet feletteséhez terjeszt fel. 16

18 6. Szervezeti felépítés SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 17

19 IV. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Az intézmény belső ellenőrzési rendszere Az ellenőrzés területe Ellenőrzésre jogosult Az ellenőrzés ideje A dokumentálás módja Az Az ellenőrzés ellenőrzésről Őrzési eredményéről készült dokumentum idő tájékoztatást kap elhelyezése PDCA működtetése A nevelő-oktató munka Igazgató színvonala Igazgatóhelyettes a tanítási órán Munkaközösségvezető A nevelő-oktató munkához kapcsolódó pedagógiai dokumentáció Kapcsolattartás a szülőkkel Tanórán és iskolán kívüli tevékenységek szervezése Felzárkóztatás, hátránykompenzáció Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető GYIV felelős A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE Évente Feljegyzés Ellenőrzési napló Feljegyzés, aláírás Feljegyzés 1 év Ellenőrzött pedagógus, Igaztése az éves intéz- Tapasztalatok beépígató, Az általános tapasztala- munkatervbe ményértékelésbe, tokról a tantestület Tehetséggondozás A tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása A pedagógusra bízott tanterem rendezettsége, dekorációja A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje Iskolai ünnepélyek, évfordulók, programok megrendezése Versenyek, vetélkedők, szervezése, pályázatok írásában részvétel Kollégiumi munka ellenőrzése Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető Igazgató Aláírás Feljegyzés, Önértékelés Ellenőrzési napló Önértékelési lap 18

20 V. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. A gyermekek, tanulók fogadásának rendje (nyitvatartás) Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: Tanárok és dolgozók számára: 7 órától 20 óráig; Tanulók részére: 7 órától 20 óráig. Próbák, egyes (pl. gimnázium és kollégiumi) rendezvények alkalmával, ill. rendkívüli esetben, igazgatói engedéllyel, a fentitől eltérő nyitvatartás léphet életbe, ami a benntartózkodás általános rendjét is módosíthatja. Kollégium napi nyitvatartása: portaszolgálat: óráig pedagógusi ügyelet: óráig halók, tanulószoba vasárnap órától péntek óráig heti nyitvatartása: órától másnap reggel 7.30 óráig A Kollégium működése és működésének rendje A Szécheny György Katolikus Kollégium a Szervezeti és Működési Szabályzatban és mellékleteiben illetve a Házirendben megfogalmazott szabályok szerint működik. A kollégium a szorgalmi időszakban működik a vasárnap délutántól péntek délutánig terjedő időszakban. A portaszolgálat munkanapokon, 6-20 óráig működik óráig a ki- és beengedést az ügyeletet ellátó pedagógus végzi. A kollégium háromszori étkeztetést biztosít a diákok számára. A reggelit és vacsorát a kollégium teakonyhájában, míg az ebédet a Gimnázium és Kollégium ebédlőjében kapják meg a bentlakók. Ezen a felül a kollégium használata a munka és tűzbiztonsági és higiénés rendszabályok megtartása mellett rendeltetésének megfelelően folyamatosan lehetséges. A kollégium helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően arra a célra lehet használni, amelyre kialakították. A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához a kollégiumvezető előzetes engedélye kell. A kollégium helyiségeiben a bútorzat átrendezése, más helyiségekbe történő áttelepítése tilos! A lakószobák és közös helyiségek, a bennük található berendezési tárgyak rongálása, a károkozás fegyelmi és anyagi következményekkel jár. A kollégium lakói a gimnáziumnak a kollégiummal egy szinten lévő kápolnáját szentmisék és más egyházi összejövetelek, valamint szervezett és egyéni imádkozások, csendes elmélyülések alkalmából szabadon használhatják. Benntartózkodás: A pedagógus a kizárólag a nevelési-oktatási intézményben ellátható feladatok végzéséhez szükséges időtartamon túlmenően nem köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. A teljes óraszámban alkalmazott pedagógusok heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma pedig 22. Szabadságolásuk a vonatkozó munkaügyi jogszabályok alapján történik, s ezt az 19

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény I. 8. Alapító okirat 1. Az intézmény neve: Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Rövid név: Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 2. Székhely: 6300 Kalocsa, Asztrik tér

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium 2015.09.01 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (13) bekezdése szerint kiadom az alábbi szabályzatot, mely a meghatározott

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ forrásai, feladata, hatálya, elfogadása, jóváhagyása Jogszabályháttér A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti és eljárási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben