A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata 2010."

Átírás

1 A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2010.

2 BEVEZETÉS Az Iskola és kollégium története A és Kollégium és Kollégium a főváros legrégibb középiskolája. Szécheny György esztergomi érsek március 19-ei alapítólevelére támaszkodva, ugyanez év decemberében nyílik meg a Jézus Társaság budavári gimnázium és kollégiumaként. Eredeti neve Academicum et Universitatis Collegium. Első hajléka a Nagyboldogaszszony (Mátyás) templom melletti (mai Hilton) épület. Teljes 6 osztályossá 1698-ban válik ban a jezsuita rend feloszlatásakor, az uralkodó főkegyúri joga alapján királyi katolikus gimnázium és kollégiummá alakul, s világi papok és tanárok veszik át benne a tanítást ban Archigymnasiummá lesz, a Ratio Educationis az 1777-ben Budára helyezett Tudományegyetemhez kapcsolva Egyetemi Főgimnázium és kollégium rangjára emeli. Így működik 1784-ig. Az Egyetemnek Pestre távozásakor Budán marad től 1851-ig a Kegyesrend vezetése alá kerül. A neoabszolutizmus idején ( között) admonti bencések irányította német nyelvű Császári Királyi Katolikus Főgimnázium és kollégiumként működik, érettségit adó 8 évfolyammal ben ismét magyar nyelvű Budai Főgimnázium és kollégiummá alakul, mígnem 1876-tól a Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium és kollégium elnevezést kapja. A királyi várpalotában (az Egyetemmel közösen) való 7 évi működésétől eltekintve, a mai Hess András térnek mind a 4 sarkán álló épületekben talál elhelyezést, közel 2 évszázadig ban költözik le a Várból a kifejezetten számára épített Ilona (Szabó Ilonka) utca 4. szám alatti otthonába től reálgimnázium és kollégium, 1934-től újra gimnázium és kollégiummá alakul át. Pénzügyi fenntartója a Szécheny prímás által a jezsuitáknak tulajdoni átruházás nélkül (kezelésre) adott 1773 után a Mária Terézia-féle központi tanügyi pénzalapba, majd 1780-tól az ezen belül elkülönülő Egyetemi-, 1866-tól pedig (az egykori tanítvány) Eötvös József kultuszminiszter személyes gondoskodásának köszönhetően a Tanulmányi Alapba eredeti jogi státusszal bevitt Ft értékű érseki vagyon ban a köztársaság megalakulásával királyi kezelése és elnevezése megszűnik. Az évi kommunista hatalomátvétel során államosítják, megfosztva alapítója által adományozott nevétől, vagyonától, katolikus vallási és pedagógiai alapállásától után épületébe idegen iskolát helyeznek. Az 1991/XXXII.tv. alapján még ugyanebben az évben visszaigényli a területileg és jogilag illetékes Esztergomi Főegyházmegye. Az ingatlant óta kezelő Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett 2 éves per, majd a visszaadásról vele lefolytatott 4 éves egyeztetés sorozat után tevékenysége februárjától, alapításának 310. évében áll helyre augusztusától ingatlanát teljes egészében birtokba veheti. 1

3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ forrásai, feladata, hatálya, elfogadása, jóváhagyása Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium összevonásának időpontjában meglévő hatályos jogszabályok, a fent nevezett intézmények alapvető iskolai és kollégiumi dokumentumai alapján készült, az újraindulás óta végzett munka tapasztalatait összegző helyzetelemzések figyelembevételével. Jogszabályok: Iskolai dokumentumok: A közoktatásról szóló 1993/LXXIX.tv.; A 11/1994.(VI.8.)sz. MKM rendelet; Egyházi Törvénykönyv (CIC) kánon; Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati rendelkezései 1994: A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Szervezetei és Működési Szabályzata (Budapest, 1997.; 2004.; 2006.; 2008.); Szécheny György Katolikus Kollégium Szervezetei és Működési Szabályzata (Budapest, 2001.; 2004.) Feladata: Hatálya: Az iskola és kollégium szervezeti felépítésének, működésének és tárgyi eszközei rendeltetésszerű használatának, megóvásának meghatározása és szabályozása. (Kt. 40. ; R 4. ) Kiterjed az iskola és kollégium valamennyi alkalmazottjára (pedagógusára, technikai dolgozójára) tanulójára és az iskola és kollégium működésével kapcsolatos valamennyi ügyben utóbbiak hozzátartozóira (szüleire, gondviselőire) és az iskolával jogviszonyba kerülőkre. Elfogadás, jóváhagyás módja: Az SZMSZ-t az iskola és kollégium nevelőtestülete fogadja el, hatályba a Fenntartó jóváhagyásának napján lép. 2

4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: (Székhely, levelezési cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.;) OM azonosító: Az intézmény alapítója: Módosító okirat: Az intézmény alapítása: A gimnáziumot Academicum et Universitatis Collegium néven hozta létre Szécheny György esztergomi érsek március 19-én. iskola: Az Alapító okiratot módosító okirat kelt február 7-én, aláírója Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek. kollégium: Kelt július 25., aláírója Dr. Kiss Rigó László, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) Főigazgatója. Újramódosító okirat: Újramódosító okirat: Az intézmény jogállása: Az intézmény fenntartója: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt április 15-én, aláírója Snell György EKIF igazgató Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt május 14-Én, aláírója Snell György EKIF igazgató Önálló jogi személy Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megbízásából az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) Székhelye: 1035 Budapest, Kórház utca 37. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (gimnázium és kollégium) Működési engedély: Kelte: szeptember 1. Száma: FPH014/1647-3/2010 Kibocsátó: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály dr. Tiba Zsolt főjegyző megbízásából Ifi István ügyosztályvezető Egyházi nyilvántartás: iskola kollégium Kelte: február november 30. Száma: Kibocsátó: Spányi Antal érseki általános helynök, Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal. 3

5 Az intézmény feladata: (Kt.37. ) Országos beiskolázású intézmény, ahol középiskolás korúak oktatása, nevelése folyik 6 és 4 évfolyamos képzésben, keresztény szellemben, a Katolikus Egyház hagyományai szerint. Kollégiumi ellátás a gimnázium tanulói számára. Az intézmény tevékenységei: alaptevékenység: kiegészítő tevékenység: TEÁOR 8531 általános középfokú oktatás TEÁOR 5590 kollégiumi ellátás érettségi vizsgára történő felkészítés TEÁOR 5629 iskolai intézményi közétkeztetés TEÁOR 8520 napközi-otthonos és tanulószobai tevékenség TEÁOR 9319 egyéb sporttevékenység: iskolai diáksport szervezése TEÁOR 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR 5629 iskolai intézményi közétkeztetés - tanórán kívüli oktatás ellátása - tankönyvellátás biztosítása TEÁOR 9101 iskolai könyvtári tevékenység ellátása Az intézmény vagyoni helyzete: számlaszám: A Budapest, I. ker. Szabó Ilonka u szám alatti ingatlan (hrsz.: 14206, terület: 92775m 2 ), melynek tulajdonosa az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A tulajdonos az ingatlant határozatlan időre az intézmény használatába adta (Raiffeisen Bank Rt.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: a Fennartó nevezi ki határozott időtartamra felette a munkáltató jogokat az EKIF igazgatója gyakorolja Az intézmény bélyegzője: Körbélyegző: Rajzolata az alapító érseki címere, monogramja és az alapítás éve. Felirata: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium és 1015 Budapest, I. Szabó Ilonka utca 2-4. Tel./fax: ; OM. azonosító ; Sz.Gy Fejbélyegző: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, 1015 Budapest, I. Szabó Ilonka utca 2-4. Tel./fax: A bélyegzők használatára az igazgató, akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott vezető jogosult. 4

6 Az intézmény működésést meghatározó dokumentumok: Alapító Okirat: SZMSZ: meghatározza az intézmény alaptevékenységét, típusát, felépítését, működésének valamennyi feltételét. Készíti: Fenntaró a Kt. 40. (1) bekezdése alapján rendelkezik az intézmény működéséről, belső és külső kapcsolatairól. Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Pedagógiai Program: nem más, mint a nevelő-oktató munkáját valláserkölcsi, egyben tudományos szempontból megalapozott előírások tervezetek rendszere. Alapvető fontosságú dokumentum, ezért a bennefoglalt Nevelési program és Helyi tanterv rendelkezésének ismerete, betartása és gyakorlatba ültetése valamennyi pedagógus, és az őket érintő vonatkozásokban minden egyes diák és szülő (gondviselő) kötelessége. Fentiek miatt a Pedagógiai programot számukra ismertetni és szabadon hozzáférhetővé, megtekinthetővé kell tenni. Részei: a Nevelési Program és a Helyi tanterv. Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Házirend: rendeltetése az Iskola és Kollégium életének általános (vallási, erkölcsi, jogi, gyakorlati) szabályozása a diák, de a szülő és a tanár számára is. (Ktv.40. (7) bek.) A Házirendnek mindenkor összhangban kell állnia a Pedagógiai programjával, valamint SZMSZ-ával. Az iskola Házirendje tartalmazza: az alapítónak az iskolára vonatkozó akaratát, továbbá ennek alapján a gimnázium és kollégium eredményes működésével kapcsolatos legfontosabb célokat, feladatokat, ill. vallási, erkölcsi és jogi feltételeket magába foglaló bevezetést; az iskola tanulóiról szóló részt (benne a diákok jogait, kötelességeit, a megjelenésüket, iskola és kollégiumi, ill. azon kívüli magaviseletüket, önismeretüket, önfegyelmüket és minősítésüket taglaló, egészségüket óvó-védő pontokkal); a gimnázium működését (azaz a tanórák és szünetek rendjét, a hetesi teendőket, az iskola és kollégiumi imádságokat, felmentéseket, késéseket, mulasztásokat, dicséreteket, büntetéseket, ill. a hivatali ügyintézést) szabályozó előírásokat; 5

7 a szentmisék és az étkezés rendjére, valamint a Házirend hatályba léptetésével, ismeretével és tudomásul vételével kapcsolatos záró rendelkezéseket. A kollégium Házirendje tartalmazza: a Kollégium életének általános (vallási, erkölcsi, jogi, gyakorlati) szabályait a diák, a szülő és a tanár számára egyaránt. (Ktv.40. (7) bek.) Készíti: Igazgató Véleményezi: SZMK, DÖK Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó Éves munka-, foglalkozási terv: az iskola és kollégium a naptári évhez igazítva rögzíti: a tanítás nélküli munkanapok idejét, felhasználását; az iskola és kollégiumi ünnepélyek időpontját és megrendezésük módját; a nevelőtestületi értekezletek idejét, típusát és tematikáját; a munka és tűz- és balesetvédelmi oktatás idejét és módját; és a nevelőtestületi megbízatásokat; a bentlakóknak a kollégiumban eltöltött idejére vonatkozó tanulmányi, és azon túlmutató, a nevelődésükhöz és ismereteik fejlesztéséhez kapcsolódó rendszeres foglalkozások tervezetét. Az éves munkaterv mindig az illetékes oktatási miniszter aktuális rendeletét figyelembe véve készül és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az éves munkaterv öszhangban kell, hogy álljon az iskola és kollégium Pedagógiai programjával. Készíti: Igazgató Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó IMIP: Tantárgyfelosztás: (Intézményi Minőségirányítási Program) meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A program meghatározza az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési feladatok végrehejtását. Készíti: Igazgató Elfogadja: Nevelőtestület Jóváhagyja: Fenntartó az előző tanév végén az igazgató állítja össze, tekintetbe véve mindenekelőtt az oktatás érdekeit, az egyes tanárok képesítését és szükség esetén képességeit is. Egyéni kérések csak kényszerhelyzetben, ill. mindezen megfontolásokon túl vehetők tekintetbe. A tantárgyfelosztás összeállításakor ezért a következőkre kell törekedni: a rokontárgyakat ugyanabban az osztályban lehetőleg ugyanaz a tanár tanítsa; 6

8 az egyes osztályokban megkezdett tárgyakat a következő év(ek)ben is ugyanazok a tanárok tartsák meg; Napirend Órarend: Tanmenet: a kollégiumban bentlakó diákok mindennapjaira vonatkozó rendszeres tevékenységük időbeosztást tartalmazza. a tantárgyfelosztás és az óraterv értelmében, heti bontásban rendelkezik a tanórák megtartásának idejéről. Az órarendet az igazgató, helyettese, ill. az általa megbízott tanár a tanulmányi szempontok elsődlegességét tekintetbe véve lehetőleg úgy állítja össze, hogy: a tantárgyak a tanuló szempontjából arányosan oszoljanak el, azaz ne legyenek túlontúl könnyű vagy nehéz napok; a tanórák torlódása a tanárt túlzottan ne terhelje meg, vagyis közvetlenül egymás után legfeljebb 3 órája legyen, és a részállású (óraadó) pedagógusok kivételével tanításra, helyettesítésre, ill. egyéb teendők végzésére minden munkanapot jól ki lehessen használni; az írásbeli dolgozatok elkészítésére a délelőtt első felében sort lehessen keríteni. az iskola és kollégium tantervében előírt tananyag elvégzésének éves rendjét tartalmazó dokumentum. Rendeltetése, hogy az anyagot módszeres egységekre bontsa, megállapítsa ezek természetes sorrendjét és legcélszerűbb elrendezését. Készítésénél a tanárnak (munkaközösségnek) tekintettel kell lennie: az iskola és kollégium tantervének általános és részletes utasításaira; a tanulók életkori adottságaira; a rendelkezésre álló óratervi és naptári időkeretekre; a más tárgyakkal való koncentráció lehetőségeire; a szemléltetés és más pedagógiai vonatkozások adott feltételeire. A tanmenet készítésének lépései a következők: a. rendelkezésre álló tanítási idő megállapítása; b. ennek felosztása új anyagra, ismétlésre és ellenőrzésre; c. az anyag tárgyalási sorrendjének (egymásutánjának) kialakítása; d. az egyes témakörökre fordítható idő kijelölése; e. a többi tárgy anyagához kapcsolódás meghatározása; d. az összefoglaló ismétlések rendjének kialakítása. Óravázlat: az egy tanórára lebontott tananyag Az óravázlat készítésének optimális sorrendje: a. a tananyag feldolgozási módjának (az óratípusnak) megválasztása; b. a szemléltető anyag meghatározása; c. a problémák, feladatok kijelölése; d. az ismétlés, mint a lényegnek új szempont szerinti tömörítő kiemelése. Óravázlat készítését ajánljuk minden pályakezdő pedagógusunknak, illetve elvárjuk azoktól a kollégáktól, akiknél az igazgatói vagy munkaközösségvezetői látogatás során tapasztaltak ezt megkívánják. 7

9 Az iskola és kollégium valamennyi tanárának javasolja munkájuknak megkönnyítése érdekében az óravázlatok rendszeres elkészítését. Fontos, hogy a tanmenetet és az óravázlatot is külön lapokra írjuk és hagyjunk bennük helyet tapasztalataink, észrevételeink megtételére. Helyettesítési rend: A felügyeleti rend: A helyettesítés rendjét a munkaközösségvezetők által az órarend figyelembevételével összeállított állandó szakszerű helyettesítéseket szem előtt tartva az igazgató, átruházás esetén helyettese állapítja meg és tartja nyilván. A kijelölt időben minden tanár köteles rendelkezésre állni, és a helyettesítésekkel kapcsolatos iratokat pontosan vezetni. Egyebekben a helyettesítéseknél az alábbi szempontokat kell alkalmazni: ha valamely tanár munkájának ellátásában akadályozva van, ezt az igazgatónak haladéktalanul kell jelentenie, hogy helyettesítéséről megfelelően gondoskodhassék, és az erre vonatkozó intézkedéseiről az érintett tanárokat idejében értesíthesse; törekedni kell a szakszerű helyettesítésre. rendszeres felügyelet: folyosón, udvaron és az ebédlőben alkalmi felügyelet: rendezvényeken Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken a diák (mint kiskorú is) tanári felügyelet alá tartozik. Ennek gyakorlatba ültethetősége érdekében az igazgató helyettese az órarend figyelembe vételével ügyeleti beosztást készít. Az ügyeleti beosztás összeállításánál törekedni kell: a jogszabályok által is előírtak szerint, kivonuláskor minden 20 tanulóra legalább 1 pedagógus (felnőtt) felügyel. Egyéb dokumentumok: Rendeltetésük az iskola és kollégium törvényes működésének regisztrálása (nyomon követése, ill igazolhatósága). Vezetésük külön jogszabályoknak és a jelen SZMSZ mellékletét képező Iskola és kollégiumi iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően (titkosan) történik. Feloszthatók pedagógiai és egyéb hivatali iratokra: Pedagógiai jellegű iratok: az osztály-, ill. szakköri napló, az törzskönyv, a bizonyítvány, a túlóra (helyettesítési) lapok; a tanulmányi (ellenőrző) könyv, jelentkezési-, beiratkozási lap. Ezek pontos (a jogszabályoknak és az útmutatónak megfelelő) vezetése az egyes szaktanárok, ill. az osztályfőnökök munkaköri kötelessége, ellenőrzésükért az igazgató, helyettese, vagy (egyes esetekben) az osztályfőnök felelős. Az egyéb hivatali dokumentumokat vagy közvetlenül az igazgató (pl. munkaszerződések), ill. az iskola és kollégiumtitkár vezeti (mint pl. az iktatókönyvet); vagy a gazdasági vezető felel értük (pl. leltárok, gazdasági és pénzügyi vonatkozású iratok); vagy speciális szakember, pl. iskola és kollégium- vagy üzemorvos vezeti és tartja nyilván őket (mint pl. az egészségügyi könyveket). 8

10 III. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY VEZETÉSE 1. az intézmény vezetősége Az iskola és kollégium vezetés feladata az Iskola és Kollégium vallási, erkölcsi, pedagógiai és gazdasági életének az Alapító és a Fenntartó szándéka szerinti irányítása, ill. a működés zavartalanságának biztosítása. A mindezekkel kapcsolatos tennivalókat az alábbi tisztségek betöltői vannak hivatva ellátni: Igazgató; Lelki vezető (Rector Spiritualis); Az igazgató helyettesei; Gazdasági vezető. 2. az igazgató jogköre és feladatai: Az iskola és kollégium munkájának irányítója és egyszemélyi felelős vezetője az igazgató (Ktv. 18., 54. R.11. ). Utasításait az iskola és kollégium valamennyi alkalmazottja köteles pontosan végrehajtani, azoktól eltérő rendelkezést az intézmény alsóbb vezetői nem adhatnak ki. Státusza: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke által határozott időre kinevezett, vezető. Mint pedagógus példamutató módon járjon elöl nevelői, oktatói és hivatali kötelességeinek teljesítésében. Mint igazgató, működésében közvetlenül az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye EKIF igazgatója alá tartozik. Az iskola és kollégium vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét általában a Közoktatási Törvény, részletezve pedig a munkaszerződésében rögzített munkaköri leírás állapítja meg. Ellátja továbbá a vonatkozó jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt (át nem ruházott) teendőket. Fentiek értelmében a és Kollégium igazgatójának jogi, pedagógiai és gazdasági feladatai a következők: Az iskola és kollégium belső működését érintő valamennyi személyi kérdésben dönt: a. a pedagógusok, az őt segítő vezetők és technikai dolgozók tekintetében (a lelki vezető egyetértésével) munkáltatói jogokat gyakorol; b. ő határoz továbbá a tanulói jogviszony létesítéséről és megszűntetéséről, azaz a diákok felvételéről és létszámból való törléséről (a tantestület, vagy annak illetékes bizottsága meghallgatásával); Az iskola és kollégiumra vonatkozó törvények és rendeletek végrehajtója, első fokon dönt az alábbi ügyekben: 9

11 a. tantárgyfelosztás, foglalkozási terv, napirend, órarend, felügyeleti rend, fogadó órák, nyári hivatalos órák, állandó helyettesítés; b. az alkalmazott tankönyvek kiválasztása (a munkaközösségek vezetőivel folytatott megbeszélés alapján); c. vizsgák, összefoglalások rendjének és idejének megállapítása; d. köszönetnyilvánítás adományért; e. iskola és kollégiumi ösztöndíjak és jutalmak odaítélése; f. lelki napok vagy gyakorlatok idejének megállapítása a lelki vezetővel való egyetértésben; g. diákkörök, szakkörök engedélyezése; h. tanulmányi kirándulások tervének jóváhagyása; i. ingyenes előadások, felolvasások tartásának engedélyezése az intézményen kívül álló előadók kérelmére; j. tánc- vagy egyéb tanfolyamok engedélyezése az iskolában; k. a tanuló/bentlakó iskolai és kollégiumi nevelését és előmenetelét érintő Iskolán kívüli foglalkozások látogatásáról a szülőkkel konzultálva véleményt alkot (pl. magán tánciskola és kollégium, sport, különóra); távolmaradás, az iskolába járás alóli felmentés 3 napnál hosszabb időre, ill. olyan tantárgyakból vagy ezek gyakorlati része alól, amelyeknél ennek helye lehet (a szülők írásbeli kérelmére, az osztályban tanító tanárok egyetértésével, ill. az iskola és kollégiumorvos vagy hatósági orvos véleménye alapján); l. tanulók felvételi, különbözeti és pótvizsgáinak engedélyezése (a tantestület döntése alapján); m. a tanulók (szüleinek, ill. gondviselőinek) kártérítésre kötelezése; n. tanulóknak a tanítási idővel ütköző (Iskolán kívüli) nyilvános szereplésének engedélyezése (előzetes írásbeli kérelem mérlegelésével); o. a tanítási órák meghallgatásának (hospitálás, nyílt nap), továbbá minden egyéb engedélyezése, amivel a Fenntartó megbízza; p. bizonyítványok és másodlatok hitelesítése; q. az iskola és kollégium megtekintésének engedélyezése; r. tanárok minősítése; s. szabadság engedélyezése a tanárok, az irodai és a technikai dolgozók részére; t. az érettségi vizsga jegyzőjének kijelölése; u. tanulók fegyelmi tárgyalásán való elnöklés, vagy akadályoztatás esetén őt helyettesítő személy kijelölése; v. iskola és kollégiumi helyiségeknek a tanítási időn kívüli bérbeadása; w. könyvtári és szertári beszerzések az illetékes szaktanárok (munkaközösség vezetők) meghallgatásával; x. leltári tárgyak selejtezése a fenntartó rendelkezése szerint; Felelősséggel irányítja, azaz tervezi, szervezi, ellenőrzi, elemzi és értékeli az iskola és kollégium pedagógiai oktató-nevelő és hivatali munkáját, valamint dönt a hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben; vezeti a tantestület értekezleteit; továbbá képviseli az iskolát a hatóságok és a nyilvánosság (a közönség, a civil társadalom), valamint a belső tanári- és diákszervezetek felé; Felelősséggel tartozik az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerének működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonsá-gos feltételeinek 10

12 megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyerekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Felelősséggel tartozik az iskola és kollégium épületéért, vagyonáért, pecsétjéért, továbbá a házipénztár utalványozója, irodai és anyagi ügyeinek vezetője; a. a gazdasági vezetővel elkészíti az iskola és kollégium éves költségvetését, és a Fenntartó elé terjeszti; b. ő gondoskodik az iskola és kollégium belső életével kapcsolatos szükségletekről (szertárak, könyvtár fejlesztése, folyóiratok, hivatalos lapok, nyomtatványok, különböző szükségleti anyagok, tárgyi eszközök, irodai ügykezelés stb.); c. számadási kötelezettség terheli, köteles minden bevételezett és kifizetett összeget egyéni felelősség mellett szabályszerűen kezelni, utalványozni, (munkaköri átruházás esetén ellenőrizni), számadásait nyugtákkal, elismervényekkel, számlákkal igazolni; d. anyagi ügyekben (a Fenntartó tájékoztatásával) az igazgató tartja a kapcsolatot az iskola és kollégium támogatása végett létrehozott jótékony alapítványokkal. Az igazgató munkáját helyettesei, és az iskola és kollégium vezetésének többi tagja segítségével végzi. Jogkörét és feladatait a munkáltatói, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos és a fegyelmi jogkör gyakorlása kivételével rájuk vagy kisebb feladatok esetén az intézmény más közalkalmazottjára ideiglenes vagy állandó jelleggel átruházhatja. 3. az intézményvezető közvetlen munkatársai: Lelki vezető (Rector Spiritualis); Az igazgató helyettesei; Gazdasági vezető. 4. Vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők és a szervezeti egységek közti kapcsolattartás rendje, formái Irányítási területek elhatárolása A függelmi viszonyok rendezése Az egyes vezetők feladat- és hatáskörének tisztázása A szervezeti egységekkel való kapcsolattartás szabályozása 11

13 Lelki vezető (Rector Spiritualis) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Rector Spiritualis az iskola és kollégiumi hitélet legfőbb irányítója. Státusza: Mint a Főegyházmegye összes iskolája, úgy a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium és Kollégium hitélete közvetlen főpásztori irányítás alatt áll. A lelki igazgató papi személy. Megbízását a Főpásztortól kapja. Iskolánkban ezt a tisztséget az Felsővízivárosi Szent Anna Plébániatemplom plébánosa tölti be. Iskola és kollégiumi tevékenységét az igazgatóval együttműködve végzi, így munkáltatói döntéseknél (pl. a tanárok alkalmazásakor) egyetértési jogot gyakorol. A Rector Spiritualis feladatai részletezve a következők: A hittani munkaközösség vezetése; végzi a tananyag és a taneszközök (pl. az engedélyezett tankönyvek) kiválasztását, összehangolását ill. ellenőrzését; Az iskola és kollégium tanórán kívüli hitéletének irányítása, mely a diákok, a pedagógusok és a szülők számára szervezett lelki napok-, ill. gyakorlatok vezetését egyaránt magába foglalja; A havi rendes- és az ünnepi iskola és kollégiumi szentmisék celebrálása, a papi hivatásából adódó szentségek és szentelmények kiszolgálása, valamint az osztálymisék rendjének nyomon követése; Az esetlegesen felmerülő missziós teendők ellátása; Az egyházi zarándoklatokon, katolikus találkozókon való iskola és kollégiumi részvétel meghatározása, ill. az ezzel kapcsolatos szervezőmunka irányítása és szemmel tartása; Az igazgató helyettesei: Az igazgató a nevelőtestület véleményének meghallgatásával és az EKIF jóváhagyásával munkájának segítése és távolléte esetére egy általános helyettest és egy másik igazgatóhelyettest nevez ki. Közvetlen felettesük az igazgató. Az általános helyettes az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő, a kizárólagos hatáskörében fenntarott, valamint a személyi és gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével saját munkakörében teljes felelősséggel helyettesíti. Hosszabb folyamatos távollét (azaz tartós akadályoztatás) esetén az igazgatót minden tekintetben helyettesíti.(r. 4. (1) f.) Az igazgató helyettesei szükség szerint segédkeznek az ügyviteli teendőkben ellátásában is. Amennyiben az igazgató másképpen nem rendelkezik, az igazgató helyettese az alábbi átruházott igazgató feladatokért felelős. Az igazgató helyettesének hatás és feladatköre: a. az iskola és kollégium munkarendjével összefüggő napi munka megszervezése; b. szülői értekezletek, fogadóórák szervezése; c. beiratkozás, felvételi, érettségi, osztályozó, javító és különbözeti vizsgák szervezése, lebonyolítása, adminisztrációja, összesítése; 12

14 d. a felvétellel és a továbbtanulással összefüggő adminisztrációs feladatok; e. órarend és terembeosztás készítése; f. túlórák, ügyeletek, helyettesítések, óracserék, célfeladatok szervezése, ellenőrzése, nyilvántartása; g. szabadságolási és nyári ügyeleti terv készítése; h. óralátogatások, bemutató órák és továbbképzések szervezése; i. külső és belső eredményvizsgálatok, felmérések és szaktanácsadás szervezése, értékelése; j. az okiratok (naplók, anyakönyvek, jegyzőkönyvek stb.) és bélyegzők nyilvántartása és az iskola és kollégium minőségfejlesztési rendszeréhez igazodó ellenőrzése; k. a tanulók felzárkóztatásának, tehetséggondozásának, szak-, érdeklődési- és diákköreinek szervezése, nyomon követése, adminisztrációja és értékelése; l. tanulmányi, kulturális és sportversenyek szervezése, adminisztrálása; az iskola és kollégium életével kapcsolatos valamennyi a jogszabályok, ill. az iskola és kollégiumi alapdokumentumok (Pedagógiai program; Házirend; SZMSZ, IMIP) rendelkezéseinek megfelelő feladat ellátásának közvetlen irányítása, ellenőrzése, értékelése és a napi munka ottani megszervezése; m. iskola és kollégiumorvosi vizsgálat megszervezése, valamint kapcsolattartás az iskola és kollégium egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatókkal; n. a tanulók fegyelmi problémáinak nyomon követése, fegyelmi eljárások előkészítése; o. a tanulók szociális helyzetének feltérképezése, a hátrányos helyzetűek segítésének szervezése; Az igazgató helyettesei javaslatokat tesznek az alábbi feladatokra vonatkozóan: a. a gimnázium és kollégiumi tantárgyfelosztás, ill. munkaerő és bérgazdálkodási terv készítésére; b. jutalmazásokra, elmarasztalásokra; c. eszközök és készletek beszerzésére; d. egyéni kérelmek, felmentések elbírálására; e. segélyezésre; Az igazgató helyettese saját feladatkörében az iskola és kollégium életének alábbi területeit ellenőrzik: a. az oktató és nevelő munkát általában; b. a tanárok adminisztrációs munkáját; c. a munkavédelmi és egészségvédelmi szabályok betartását; d. az okiratok (naplók, anyakönyvek, jegyzőkönyvek stb.), bélyegzők használatát, az ügyeleti, helyettesítési és teremrendet. Az általános igazgatóhelyettes kiemelt munkaterülete: tanügyi szervezési feladatok; hitéleti programok szervezése, összehangolása; az évfolyamvizsgák szervezése, lebonyolítása; a magaviseleti problémák kezelése; az iskola és kollégium gondnokával való kapcsolattartás. A másik helyettes kiemelt munkaterülete: a fakultációk megszervezése, ellenőrzése; érettségi vizsgák szervezése, lebonyolítása. 13

15 A gazdasági vezető: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az iskola és kollégium technikai, gazdasági és pénzügyeinek szakszerű irányítása érdekében az igazgató az EKIF jóváhagyásával a törvények által előírt képesítéssel rendelkező gazdasági vezetőt bíz meg vagy nevez ki. Közvetlen felettese az igazgató, kapcsolatot tart az igazgató helyettesével. Közvetlen beosztottjai: az épület műszaki állapotáért, a karbantartásért, a fűtésért, a takarításért, a portaszolgálatért a konyhai munka elvégzéséért felelős személyek, valamint a pénztáros. Amennyiben az igazgató másképpen nem rendelkezik, a gazdasági vezető az alábbi átruházott igazgatói feladatokért felelős. A gazdasági vezető szakmai hatás- és felelősségi körébe tartozik: a. a gazdasági-költségvetés tervezése; b. könyvelés; c. a költségvetés és a mérleg határidőre történő előkészítése és elkészítése; d. a gazdasági és pénzügyi-számviteli munka végzése; e. a létszám- és bérnyilvántartás naprakész vezetése; f. a túlmunkák elszámolása; g. térítési díjak befizetéseinek ellenőrzése és a többletfizetések visszatérítése; h. a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok ismerete, nyomon követése, betartása és betartatása; i. a törvények és a fenntartó által előírt jelentések, beszámolók elkészítése és felterjesztése; j. a gazdasági, műszaki és kisegítő munkakörbe sorolt ún. technikai dolgozók irányítása és szabadságolási tervének elkészítése; k. gazdasági kérdésekben folyamatos együttműködés az igazgatóval és az iskola és kollégium vezetésének többi tagjával; l. a felügyeleti szervvel gazdasági kérdésekben történő folyamatos kapcsolattartás; m. a szükséges anyagok, eszközök beszerzésének, a felújítási, karbantartási munkák elvégeztetésének tervezése, szervezése, elrendelése, ellenőrzése, elszámolása; n. a komplett iskola és kollégiumi leltárok vezetése, valamint szakleltárok ellenőrzése, o. a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések; p. a munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítása; q. a Belső ellenőrzési, a Selejtezési, a Házipénztár, a Leltározási szabályzat és az Intézményi számlarend elkészítése, a helyi okok miatt szükséges változtatások és a rendeletek szerinti módosítások bejegyzése és felterjesztése az igazgatóhoz; r. beruházások tervezése és felterjesztése az igazgatóhoz. Javaslat- és véleménytétel az alábbi kérdésekben: a. esetleges vállalkozási tevékenységre; b. a Munkaügyi, Belső ellenőrzési, a Selejtezési, a Házipénztár, a Leltározási, és az Intézményi számlarend elfogadására; c. a gazdasági jellegű és vonatkozású döntések ellenjegyzése, ill. véleményezése. Ellenőrzési feladatok ellátása a következő ügyekben: a. selejtezés, leírás, esetleges értékesítés, megsemmisítés, leltározás; b. a készletnyilvántartási lapok év végi összeállítása; c. a vagyonmérleg összeállítása; d. a gazdasági, műszaki és kisegítő munkakörbe sorolt ún. technikai dolgozók, valamint a szükséges karbantartási javítási és felújítási munkát végzők tevékenysége. 14

16 a) A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formája Az intézmény igazgatója és a vezetés tagjai napi kapcsolatban állnak egymással. Az igazgató által elkészített éves munkaterv-tervezetet közösen megvitatják az igazgatóval, javaslataikkal, észrevételeikkel kiegészítik azt. Az éves munkaterv az iskola és kollégiumvezetés egyetértésével kerül a nevelőtestület elé. A tanév során heti rendszerességgel tervezik és értékelik az elvégzendő/elvégzett feladatokat. Szükség esetén, ad hoc értekeznek, a halasztást nem tűrő feladatok elvégzéséről. b) A vezetők és a szülői szervezet közti kapcsolattartás Az intézmény vezetője hívja össze minden év elején az osztályonként megválasztott szülői képviselők csoportját, hogy felkérje őket, válasszák meg vezetőségüket. Ezt követően ismerteti a nevelőtestület által elfogadott éves munkatervet. Ennek ismeretében a Szülői Közösség meghatározza éves célkitűzéseit, feladatait. A tanév folyamán az iskola és kollégium vezetése a Szülői Közösség értekezletein képviselteti magát, ahol az eltelt idők munkáját értékelik, és a következő időszak feladatait meghatározzák. A Szülői Közöség vezetője (SZMK elnök) a kapcsolattartás első embere az iskola és kollégium vezetője és az SZMK elnökség tagjai között. Ez utóbbiak osztályszinten tartják a kapcsolatot a szülőkkel. 5. Középvezetők A munkaközösségvezetők testülete: közbülső helyet foglal el a nevelőtestület és az iskola és kollégiumvezetés között, s mint ilyen fontosabb pedagógiai kérdésekben döntéselőkészítő, ill. tanácsadói szereppel bír. A munkaközösség vezetője: mint az adott szaktárgy (nevelési terület) kiemelkedő tudással, egyszersmind pedagógiai és vallási hivatástudattal rendelkező tanárát, kollégái javaslatának elfogadásával nevezi ki az igazgató. Közvetlen felettese az igazgató, kapcsolatot tart más munkaközösségek vezetőivel, oktatási kérdésekben (az iskola és kollégiumvezetés tanárai és a vezetőtanárok kivételével) közvetlen felettese az adott munkaközösséghez tartozó szaktárgyakat tanító tanároknak. Jog-, felelősségi- és feladatköre: a. közvetlenül (elsőfokon) felelős az általa irányított munkaközösség fentiekben meghatározott tevékenységéért, ennek pontos adminisztrálásáért, a munkaközösségi éves munkatervek, a rendszeres jelentések elkészítéséért, ill. az időnkénti felmérések és ellenőrzések színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért; b. mint kollégái, ill. felettesei bizalmát élvező felelős tanárt, törvény által meghatározott órakedvezmény és pótlék illeti meg; 15

17 c. joga és feladata kollégái óráit meglátogatni, s felhívhatja figyelmüket az esetleg tapasztalt hiányosságokra, mulasztásokra, ill. azok megszűntetésének szükségességére; d. tiszténél fogva felelőse az adott munkaközösség által használt szaktanteremnek és berendezésének, valamint a szakszertárnak. A hittani és osztályfőnöki munkaközösségek vezetőinek speciális feladatai; a. a hittani munkaközösség mindenkori vezetője az iskola és kollégium Rector Spiritualisa, akinek jog- és feladatkörét már részleteztük. b. az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, szintén kiemelt feladatkörrel bír, tekintettel arra, hogy komoly szerepet vállal az iskola és kollégiumi nevelés és az iskola és kollégiumi programok összehangolásában. A tanulók ellenőrzése valamennyi tanár munkaköri kötelessége. A pedagógusokat, ill. más alkalmazottakat az SZMSZ-ben, a IMIP-ben és a munkaköri leírásukban is meghatározott közvetlen felettes: a munkaközösségvezető, az osztályfőnök, a gondnok vagy az iskola és kollégiumvezetés illetékes feljebbvalója ellenőrzi. Magasabb vezető nem közvetlen beosztottjait is ellenőrizheti. Így az igazgató az iskola és kollégiumi élet bármely területén folyó munkát és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt bármikor ellenőrizheti. Az iskola és kollégium vezetése az ellenőrzési feladatokat a vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek megfelelően éves, ill. több évet szisztematikusan felölelő ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakról az ellenőrző személy írásos dokumentumot (feljegyzést, emlékeztetőt, jelentést, jegyzőkönyvet) készít, amelyet feletteséhez terjeszt fel. 16

18 6. Szervezeti felépítés SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 17

19 IV. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Az intézmény belső ellenőrzési rendszere Az ellenőrzés területe Ellenőrzésre jogosult Az ellenőrzés ideje A dokumentálás módja Az Az ellenőrzés ellenőrzésről Őrzési eredményéről készült dokumentum idő tájékoztatást kap elhelyezése PDCA működtetése A nevelő-oktató munka Igazgató színvonala Igazgatóhelyettes a tanítási órán Munkaközösségvezető A nevelő-oktató munkához kapcsolódó pedagógiai dokumentáció Kapcsolattartás a szülőkkel Tanórán és iskolán kívüli tevékenységek szervezése Felzárkóztatás, hátránykompenzáció Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető GYIV felelős A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE Évente Feljegyzés Ellenőrzési napló Feljegyzés, aláírás Feljegyzés 1 év Ellenőrzött pedagógus, Igaztése az éves intéz- Tapasztalatok beépígató, Az általános tapasztala- munkatervbe ményértékelésbe, tokról a tantestület Tehetséggondozás A tanulók továbbtanulásának segítése, irányítása A pedagógusra bízott tanterem rendezettsége, dekorációja A helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje Iskolai ünnepélyek, évfordulók, programok megrendezése Versenyek, vetélkedők, szervezése, pályázatok írásában részvétel Kollégiumi munka ellenőrzése Igazgató Igazgatóhelyettes Munkaközösségvezető Igazgató Aláírás Feljegyzés, Önértékelés Ellenőrzési napló Önértékelési lap 18

20 V. A MŰKÖDÉS RENDJE 1. A gyermekek, tanulók fogadásának rendje (nyitvatartás) Nyitvatartás: Hétfőtől péntekig: Tanárok és dolgozók számára: 7 órától 20 óráig; Tanulók részére: 7 órától 20 óráig. Próbák, egyes (pl. gimnázium és kollégiumi) rendezvények alkalmával, ill. rendkívüli esetben, igazgatói engedéllyel, a fentitől eltérő nyitvatartás léphet életbe, ami a benntartózkodás általános rendjét is módosíthatja. Kollégium napi nyitvatartása: portaszolgálat: óráig pedagógusi ügyelet: óráig halók, tanulószoba vasárnap órától péntek óráig heti nyitvatartása: órától másnap reggel 7.30 óráig A Kollégium működése és működésének rendje A Szécheny György Katolikus Kollégium a Szervezeti és Működési Szabályzatban és mellékleteiben illetve a Házirendben megfogalmazott szabályok szerint működik. A kollégium a szorgalmi időszakban működik a vasárnap délutántól péntek délutánig terjedő időszakban. A portaszolgálat munkanapokon, 6-20 óráig működik óráig a ki- és beengedést az ügyeletet ellátó pedagógus végzi. A kollégium háromszori étkeztetést biztosít a diákok számára. A reggelit és vacsorát a kollégium teakonyhájában, míg az ebédet a Gimnázium és Kollégium ebédlőjében kapják meg a bentlakók. Ezen a felül a kollégium használata a munka és tűzbiztonsági és higiénés rendszabályok megtartása mellett rendeltetésének megfelelően folyamatosan lehetséges. A kollégium helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően arra a célra lehet használni, amelyre kialakították. A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához a kollégiumvezető előzetes engedélye kell. A kollégium helyiségeiben a bútorzat átrendezése, más helyiségekbe történő áttelepítése tilos! A lakószobák és közös helyiségek, a bennük található berendezési tárgyak rongálása, a károkozás fegyelmi és anyagi következményekkel jár. A kollégium lakói a gimnáziumnak a kollégiummal egy szinten lévő kápolnáját szentmisék és más egyházi összejövetelek, valamint szervezett és egyéni imádkozások, csendes elmélyülések alkalmából szabadon használhatják. Benntartózkodás: A pedagógus a kizárólag a nevelési-oktatási intézményben ellátható feladatok végzéséhez szükséges időtartamon túlmenően nem köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni. A teljes óraszámban alkalmazott pedagógusok heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma pedig 22. Szabadságolásuk a vonatkozó munkaügyi jogszabályok alapján történik, s ezt az 19

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Igazgató munkaköri leírása

Igazgató munkaköri leírása Igazgató munkaköri leírása I. RÉSZ A.) MUNKÁLTATÓ NÉV, CÍM: :... JOGGYAKORLÓ:... B.) MUNKAVÁLLALÓ NÉV:... FIZETÉSI OSZTÁLY: :... KULCSSZÁM:... FEOR SZÁMA:... C.) MUNKAKÖR BEOSZTÁS: IGAZGATÓ CÉL: Egyéni

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás 14. számú tanügy-igazgatási szabályzat Tantárgyfelosztás I. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 94. r) pontja,

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT (IKSZ) Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Érettségizés feltétele 2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2007 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT Az eredeti Alapító Okirat hatályba lépett: 2012. augusztus 1-jén A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete, mint fenntartó - a közoktatásról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok

Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Közösségi szolgálat megszervezésével kapcsolatos feladatok TÁJÉKOZTATÓ DIÁKOKNAK http://www.youtube.com/watch?v=melbotthh6i&feature=player_detailpage

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Tótkomlós, 2012. január 30.

Tótkomlós, 2012. január 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tótkomlós, 2012. január 30. 0 Tartalomjegyzék 1. A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre...3. 1.1. A

Részletesebben

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére

Közösségi szolgálat. Tájékoztató a szülők részére Közösségi szolgálat Tájékoztató a szülők részére A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény A segédlet célja Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást,

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben