KOROSZTÁLYOK AZ ISKOLAPADBAN 1945 UTÁN SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOROSZTÁLYOK AZ ISKOLAPADBAN 1945 UTÁN SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN"

Átírás

1 Sallai József KOROSZTÁLYOK AZ ISKOLAPADBAN 1945 UTÁN SZABOLCS-SZATMÁR MEGYÉBEN A műveltség, képzettség mindenkor fontos tényezője, meghatározója volt az egyének és a közösségek életének, egy település, táj, sőt az egész ország fejlődésének. Megfelelő ismeretek és készségek szükségesek ugyanis ahhoz, hogy az ember részt vehessen az egyedül őt jellemző tudatos tevékenységben, a munkában, felkészüljön életfeladataira és a közösségben való társas együttélésre. E kulturális értékek őrzése, átadása történelmünk során folyamatos volt. De amíg az ismeretek gyarapodása a nemzedékváltás ritmusához képest korábban olyan lassú volt, hogy azt a családi nevelés keretei között el tudták sajátítani, modern korunk, a gyorsuló idő világát már csak az iskolai oktatással lehet követni. 1 Ezen alapszik, hogy régen a megszerzett tapasztalatot örökkévalónak hitték, az újabb korban pedig éppen a változást tartjuk állandónak. A hagyományok átörökítésével elsajátíthatták a munkavégzés fogásait, a számolás elemeit, a gyógyítási, csillagászati, időjárási tudnivalókat, azaz írástudatlanul is talpon maradhattak. A magyar huszár egy fél életen át mesélte, színezgette büszkén fegyvernemének viselt dolgait, aztán az ipari forradalom alkotta géppuska, majd a páncélos minden harci értékétől megfosztotta. A ló a sport eszköze lett, esetleg huszárjával együtt bronzba öltözött, a tudás pedig a radarral, penicillinnel, rakétával, atom- és számítástechnikával nagyhatalommá, szuperhatalommá emelt országokat. A témával kapcsolatban az ismeretszerzés módjára és jelentőségére való kitekintés azért indokolt, mert régebben 1945-öt előszeretettel emlegették kezdetnek, mintegy okaként az oktatásügyben bekövetkezett változásoknak. Az idő és a tér rendjéből azonban a magyar oktatás sem vonható ki. Ami ebben 1945 után történt, annak van előtörténete. Gondoljunk csak Klebelsberg Kuno reformjára, iskolaépítési programjára. Sőt az is közismert, hogy az oktatás kialakult szervezete mellett a vidéki, népi Magyarország hangadói miként keresték a műveltség kiterjesztésének új formáit. Németh László, Móricz Zsigmond fáradhatatlan szervezői voltak a parasztkollégiumoknak. 2 Németh Lászlótól tudjuk, hogy egy csonka-szatmári tisztviselő is 200 pengőt ajánlott fel egy ilyen kollégium javára, ha az Szatmár megyében nyílna meg, ahol egyetlen középiskola sem működött. 3 Ugyancsak Németh László írja már 1945 szeptemberében, hogy... mind nehezebb lesz (lassan a falvakban is) elmaradt embernek lenni... Ez a gépekkel jött 1 Marx György: Jövőidőben. Budapest, Németh László: Parasztkollégium. Magyarország, márc. 24. Lásd még Németh László: Művelődéspolitikai írások. Szerk. Monostori Imre. Budapest, é. n. (a továbbiakban Németh) ; Németh László: Népkollégiumok a vidéken. Kecskeméti Lapok, márc. 24. Lásd még Németh, Németh, 93.

2 ránk" 4. A megélhetésért tehát tanulni kell: hogy munkába állhasson, hogy fogyasztóvá váljon. És természetesen azért is, mert e gyakorlati követelmények mellett ehhez kormányzati-politikai, sőt nemzeti érdekek is fűződnek. Ugyanakkor a tanulás igénye nem alakult spontán módon előtt többször találkozunk megyénkben olyan híradásokkal, hogy egyes gyerekeket bottal kellett az egyszeregyet énekeltető népiskola rektora elé verni. Máskor meg azt állapíthatjuk meg, hogy egy-egy településen a tankötelesek, ha mindnyájan megjelentek volna az iskolában, ott nem lett volna elég hely a számukra. Nem volt azonban hiány olyan tehetségekben sem, akikben megvolt az érdeklődés és a kíváncsiság a tanulás iránt, de az anyagi javakban való szűkösség gátat emelt eléjük. A tanulásnak ugyanis nagy ára volt, különösen a falusi gyerekek számára, mert őket a tandíj mellett ahogyan akkor nevezték a kvártély is terhelte. Összeg helyett itt is inkább Németh Lászlót idézem: A kvártélyt ötven holdon aluli ember csak egész kivételes esetben tudja megfizetni. " 5 A középiskola ezért főleg a városiaké lehetett. Kivételes eset természetesen akadt, amint azt különösen az egyházi, alapítványi támogatással tanulók példája mutatja. így alacsony sorból is magasra juthattak a kiválók, de csakis ők. A gyengébb gazdasági háttérrel rendelkező vidéki fiatalok közül továbbtanulásra általában azok gondolhattak, akik a tanítási költségeket legalább az iskola székhelyére való mindennapi bejárással csökkenthették. Az élet azonban ilyen körülmények között is magával hozta a Horthy-korszakban a középiskolák és a középiskolások számának mérsékelt növekedését megyénkben, de az iskolai végzettséget jelző táblázatba foglalt statisztikai mutatókkal területünk a megyék rangsorában az utolsó helyeken szerénykedett. 6 A 6 éves és idősebb népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása Szabolcs-Szatmár megyében 1941-ben A 6 éves és idősebb népesség száma fő 100,00 % Ebből: 1. nem ír, nem olvas fő 14,92 % 2. az általános iskola 8 osztályát végezte (ül. ennek megfelelő végzettséget szerzett) fó 2,88 % 3. középiskolát végzett fő 1,16 % 4. egyetemet-főiskolát végzett fő 0,52 % 5. egyéb (az általános és a középiskolát be nem fejezettek) fő 80,51 % 4 Németh László: A tanügy rendezése" ( ). In: Németh, Németh László: Eklézsia-járás" ( ). In: Németh, Az évi népszámlálás. 2. köt. Demográfiai adatok községek szerint. Budapest, A kimutatásban az 1950-ben egyesült két megye minden települése szerepel. 7 Az általános iskola 8 osztályának megfelelő végzettség: 4 elemi + 4 polgári vagy 4 elemi + a nyolcosztályos gimnázium alsó 4 osztálya. 8 Középiskolai végzettség: 4 elemi + 4 polgári + 4 középiskola, vagy 4 elemi + 4 polgári + 5 tanítóképző, vagy 4 elemi + 8 gimnázium.

3 Ezek a mutatók (1-4.) lényegesen alacsonyabbak, mint a megfelelő országos átlagok (7,5 %, 7,62 %, 2,65 %, 1,22 %). A megyék rangsorában pedig a mai közigazgatás szerinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 3. mutatóban az utolsó előtti, a többiben az utolsó helyet foglalja el. 9 Középiskola csak Nyíregyházán (4 gimnázium, 2 tanítóképző, 2 kereskedelmi középiskola), Kisvárdán (1 gimnázium) működött, összesen ll. 1 0 A második világháború után bekövetkezett gazdasági, társadalmi és politikai változások a korábbinál is határozottabban tűzték napirendre a magasabb iskolázottság megszerzését. A szerveződő új hatalom ugyanis a nép nemzetfenntartó szerepéből kiindulva történelmi feladatként hirdette meg: itt az ideje a néppel szembeni adósság törlesztésének. A munkaköri követelményekhez, a növekvő teljesítményekhez, a megcélzott gazdasági fellendüléshez és az új életminőséghez szükséges képzettség, műveltség igénye így a politikai programokba is bekerült. 11 Az egyes pártok ugyanis miközben tömegbázisuk szélesítésén munkálkodtak, keresték azokat a nagy csoportokat érintő kérdéseket, amelyeknek a felvállalásával erősíthetik politikai befolyásukat, szavazatokat lehet szerezni. Különböző dokumentumaikban aztán sorra megfogalmazták, hogy a tanulás ne legyen kiváltság, alapozza meg az esélyegyenlőséget, szolgálja a tudás egyenletesebb eloszlását, az értelmiség felfrissítését stb. Ahhoz azonban, hogy képletesen az iskoláktól mindenhová utak vezessenek és messzire, először az iskolához vivő utakat kellett kiszélesíteni, járhatóvá tenni. Az iskolarendszer korszerűsítése, az oktatás kiterjesztése viszont még akkor sem jelentett könnyen megoldható feladatot, ha az Ideiglenes Nemzeti Kormány első rendelkezései az általános iskoláról (1945. aug. 16.) és a dolgozók iskoláiról (1945. nov.) a lakóhelyen való tanulást érintették. Megyénk társadalma a háborús megpróbáltatások és a szegénység ellenére morálisan érintetlen volt. Különösen az egyházaknak volt meghatározó szerepük abban, hogy a közösségeket őszinte együttérzés, önzetlenség, segítőkészség jellemezte, és szinte nyoma sem volt a közönynek. Érdeklődéssel fogadták az általános iskolát is. A bizalmatlanságot iránta egyrészt a nyolcosztályos elemi iskolának az 1945 előtti sikertelen indítása, másrészt pedig a kisközségi iskolák tárgyi és személyi feltételeinek a hiánya táplálta. Sőt az egy-két tanítóval, alacsony tanulói létszámmal működő osztatlan vagy részben osztott iskolák átszervezését a törvény szerint sem kellett megkezdeni. így az tanévben megyénkben 81 általános iskola alakult, 567 pedig továbbra is népiskolaként fogadta növendékeit. Igaz, ez az arány folyamatosan javult, és ra már 400:274-re változott, de az általános iskolai tanulók közül még mindig sokan letették az iskolatáskát 9 Uo Sallai József: A közoktatás és intézményei megyénkben 1945-ig. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája. Szerk. Cservenyák László. Nyíregyháza, Németh, 144.; Horváth Márton: Közoktatáspolitika és általános iskola. Budapest, Arató Ferenc: Nemzedéki számvetés. Szabolcs-szatmári Szemle, sz. 4-5.

4 12 évesen. Akik pedig ebben az új iskolatípusban felismerték a polgári értéket (és megtehették), gyermekeiket ezekből a kis iskolákból nagyobb településekre vitték át. Jellemzésként több más mellett Tiszaszentmárton példája említhető, ahonnan öt tanuló Mándokon, egy pedig Sárospatakon folytatta tanulmányait a szakszerűbb felkészülés és az otthon maradókat elérő tanéwesztés elkerülése végett.' 3 A legnagyobb erőfeszítések arra irányultak, hogy a 6 14 éves korosztálynak a lehető legszélesebb köre elvégezze az általános iskolát. Ennek érdekében igénybe vettek hivatali eszközöket, különböző támogatási formákat, de mellettük igazán meghatározó az általános iskolának az 1948-as államosítást követő szervezeti kiépítése, a tanítás feltételeinek a javulása, a kollégiumi elhelyezés lehetőségének a megteremtése (mint a fentebb említett Mándokon), és nem utolsósorban az új iskolatípusnak a fiatalok távlati elképzeléseibe való beillesztése volt. Az iskolaügy társadalmi, politikai hátterének az ismeretében nyilvánvalónak találjuk, hogy az általános alapképzés mellett szinte egyidejűleg jelentkezett a másik feladat: a végzetteknek mind nagyobb százaléka tanuljon tovább valamilyen középiskolában. A középiskolába igyekvők tömegével a szükséges előképzettséggel rendelkező fiatalok hiányában természetesen nem kellett számolni, de mindenképpen szükség volt a képzési lehetőségek bővítésére. Erre elsősorban a meglévő megyei iskolai centrumokban lehetett a feltételeket (szaktanárok, tantermek, taneszközök, kollégium) biztosítani. Legkönnyebben a gimnazisták létszámát növelhették az anyaiskolák fokozatosan megszűnő alsó tagozatos osztályainak a helyén, de már 1946-ban új intézmény, a nyíregyházi kertészeti középiskola megszervezésére is sor került. A pártok és a közvetlen demokrácia akkor működő szervei, a nemzeti bizottságok, a mezőgazdasági oktatást a földreform szerves kiegészítőjének tekintették, hogy a juttatott földet tulajdonosaik kertgazdasági színvonalon művelhessék. 14 Meg is mozgattak minden követ az engedély megszerzése érdekében, még Rákosi Mátyás közbenjárását is megszerezték. 15 Az iskolát és a mellette létesített kollégiumot így 1946-tól birtokba vehették tanulói től változás történik a középiskolák területi eloszlásában: új iskolák nyílnak Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Kisvárdán, Tiszalökön, Nyírbátorban, amelyeknek többsége tartósan gyökeret ereszt. Kivételt azok a technikumok képeztek, amelyeket a túlzó iparosítási törekvések kiszolgálására hoztak létre, és az 1950-es évek közepére megszűntek (az építőipari technikum Nyíregyházán, a gépipari és a mezőgazdasági technikum Kisvárdán). A középiskolai intézményhálózat szerkezeti változását eredményezte továbbá az 1950-es évek végén a pedagógusképzés Lázár Ferenc egykori tiszaszentmártoni és mándoki kisdiák adatközlése, nov Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár (a továbbiakban SZSZBML), XXII. 2. Nyíregyháza város polgármesterének iratai, VII. 136/ Magyar Nép, máj. 19.

5 felsőfokúvá szervezése. A tanítónő- és óvónőképzők helyén két gimnázium és egy felsőfokú tanítóképző kapott otthont. A felnőtt korúak iskolázottságának a növelése céljából megyénkben is azonnal éltek az Ideiglenes Nemzeti Kormány novemberi rendelete által biztosított lehetőséggel, a dolgozók iskoláinak a megszervezésével tavaszától az intézmények egymás után hozzák létre a jellegüknek megfelelő, vagy az iskolák államosítása után attól esetleg teljesen különböző, kezdetben még a mezőgazdasági munkákhoz is igazodó tagozataikat. Tanulhatnak a felnőttek gimnáziumban (Nyíregyháza, Kisvárda), tanítóképzőben (Nyíregyháza), óvónőképzőben (Nyíregyháza, Nyírbátor), építőipari és gépipari szakképzésben (Nyíregyháza) stb. Népszerűek voltak a megszűnő polgári iskolák tagozatai is (Kisvárda, Mándok, Büdszentmihály, Nyírmihálydi, Nyírbátor, Tiszabercel, Kótaj, Apagy). 16 A dolgozók iskolái közül legnépesebbek az alapismereti és az általános iskolai tanfolyamok voltak. A tanulócsoportok és a tanulók száma ugyan évenként változott, és az oktatás hatékonysága sem érte el a hivatalos jelentésekben olvasható színvonalat, de mindenképpen népes csoport jutott ilyen keretek között bizonyítványhoz ban a 36 alapismereti és 101 általános iskolai tanfolyamon 273, illetve 1366 fő végzett. Ezt követően átmenetileg csökkent mind a tanfolyamok, mind a résztvevők száma, 17 de 1956 után újra emelkedett. Az tanévben az 1 alapismereti és 92 általános iskolai tanfolyamon 8, illetve 1952 tanuló gyarapította ismereteit. Ugyanekkor a dolgozók középiskoláiba 1979 fő iratkozott be (ami a nappali tagozatos tanulók 36,59 %-a). 18 A vidéki, zömmel munkás- és parasztfiatalok oktatásának igénye teremtette meg a népi kollégiumokat. Mivel a második világháború után az internátusok hiánya és drágasága jelentősen gátolta a fenti cél és a tudásvágy teljesülését, a budapesti Györffy István Kollégium által meghirdetett Népi Kollégiumokat Építő Mozgalom széles körű helyi támogatással találkozott megyénkben is. Elsőként a Bessenyei György Népi Kollégium nyílt meg márc. 25-én, amelyet a szabolcsi megyeszékhelyen továbbiak követtek: a Benczúr Gyula, az Áchim András és a Rozgonyi Piroska Népi Kollégium. 19 Ugyancsak 1947-ben alakult népi kollégium Kisvárdán (a Petneházi Dávid) és Mátészalkán (a Móricz Zsigmond és a Népi Kollégium), míg a nagykállói Bocskai István 1948-ban. 20 Sallai József: A közoktatás átszervezése és az iskolarendszer 1945-től 1960-ig. In: Szabolcs- Szatmár-Bereg megye monográfiája. Szerk. Cservenyák László. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár megye fontosabb statisztikai adatai Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár megye fontosabb statisztikai adatai Nyíregyháza, Sallai József: A népi kollégiumok Nyíregyházán In: Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás köt. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, (a továbbiakban Sallai, 1982.) Fényes szelek nemzedéke. Népi kollégiumok, köt. Szerk. Kardos László. Budapest,

6 A népi kollégiumi mozgalom népszerűségére jellemző, hogy abból a 433 fiatalból, akik a Kanadai Demokratikus Magyarok Szövetségének a közreműködésével e kollégiumokba érkeztek Kanadából, 27 fő megyénk szülöttje volt. 21 Megyénk népi kollégiumai az július 10-i feloszlatásukig, államosításukig ugyan nem lehettek a tömeges képzés intézményei, de sajátos nevelési módszereikkel sok fegyelmezett, céltudatos, emelkedni akaró fiatalt juttattak gyorsító pályára", hogy aztán jeles vezető szakemberekké váljanak elsősorban megyénkben. 22 Az új értelmiség gyorsított kialakításának igényével hozták létre hazánkban 1948-ban a bentlakásos, egyéves (195 l-l952-től kétéves) szakérettségis tanfolyamokat. Megyénkben csak némi késéssel, az tanévben indult meg Nyíregyházán az eltérő alapképzettséggel (elemi, polgári iskolai végzettséggel) rendelkező munkás és szegényparaszt ifjak részére e tanfolyam, amely biológia-földrajz, matematika-kémia, matematika-fizika és magyar-történelem szakos főiskolai tanulmányokra készítette fel 100 fő feletti hallgatóságát. 23 Az tanévre megyénkből 308 jelentkezőt vettek fel az ország különböző szakérettségis tanfolyamaira, Nyíregyházán pedig építészmérnöki, gyógyszerészi, orosz, magyar és történelem-földrajz szakon indult új tanfolyam. Akadtak közöttük kiválóak, külföldi ösztöndíjra javasoltak, de többen a kellő indíttatás nélkül indulók, a sok esetben kampányszerűen toborzottak csak nagy erőfeszítéssel, sőt kudarcoktól sem mentesen tudtak megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek. Az általános iskola kifejlesztése, a középiskolák számának és jellegének változása a szakrendszerű tanítás követelményével együtt járt a szaktanárok iránti szükséglet növekedésével. Sőt ez hamarabb jelentkezett, mintsem azt a nevelőképzés reformjával életre hívott pedagógiai főiskolák vagy az egyetemek kielégíthették volna. A hiány pótlására megindult a tanítók szaktanítóvá, a latin, francia, német szakos tanárok orosztanárrá való átképzése stb. Tanultak tehát a tanulók tanítói, tanárai is, hogy munkájuk mellett rövid képzési idővel alkalmassá váljanak új feladataik ellátására. Ha összegzésként mérlegre tesszük oktatásunk másfél évtizedes eredményeit, a számok az 194l-es állapothoz hasonlítva beszédesen mutatják az előrelépést ra a megye 7 éves és idősebb népességének már csak 8,6 %-a volt az írniolvasni nem tudó, 11,9 %-a elvégezte az általános iskola nyolc osztályát, érettségi Magyar Országos Levéltár, Jelenkori Gyűjtemény, XXVIII. J d. Közli Szászi Ferenc: Tanulmányok a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nemzetközi migráció második világháború utáni történetéből. Nyíregyháza, Sallai, Margócsy József: A nyíregyházi szakérettségi tanfolyam. Pedagógiai Műhely, sz SZSZBML, XXIII. 22/a. Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága, d., továbbá XXIII. 22/a Ny-299/1951.

7 bizonyítvánnyal 2,2 %, főiskolai, egyetemi oklevéllel 0,8 % rendelkezett. 25 Ha azonban e teljesítményt a megfelelő országos arányszámokkal (3,8 %, 18,4 %, 5,1 %, 1,9 %) 2 6 vetjük Össze, akkor kiderül, hogy megyénk a kulturális színvonal emelkedése ellenére sem változtatott helyet a hazában. Az erőfeszítések azonban nem voltak hiábavalók, mert értékeket hoztak létre. Az évtized végén a megyében 11 gimnázium (Nyíregyházán 4, Kisvárdán 2, Mátészalkán, Nagykálióban, Tiszalökön, Vásárosnaményban és Nyírbátorban l-l), 3 közgazdasági technikum (Nyíregyházán 2, Fehérgyarmaton 1) és 2 mezőgazdasági technikum (Nyíregyházán és Mátészalkán) kínál tanulási lehetőséget, és kiépül a szakmunkásképző iskolák hálózata is. A Görög Katolikus Hittudományi Főiskola megnyitásával (1950), a nyíregyházi felsőfokú tanítóképzéssel (1959) gyökeret eresztett a felsőfokú képzés, új iskolacentrumok jöttek létre, amelyeknek a működése révén tovább gyorsulhatott megyénkben a megújulási igény és képesség évi népszámlálás. 3. köt. Szabolcs-Szatmár megye személyi és családi adatai. Budapest, évi népszámlálás. 5. köt. Demográfiai adatok. Budapest,

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek

Az iskola története. Nagy Adrienn Illés Ferenc Az első évtizedek 1 A pedagógushit, mely inkább természet, mint nézet dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddigieknél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddigieknél többre) taníthatók! Németh László Kedves Olvasó!

Részletesebben

Református nőnevelés a két világháború között

Református nőnevelés a két világháború között Református nőnevelés a két világháború között Paksi László Pannon Egyetem, Veszprém paksilaci@gmail.com Magyarországon a református egyház a protestantizmus legerősebb váraiban hozott létre nőnevelő intézményeket,

Részletesebben

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK

ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK ISKOLASZERVEZETI VÁZLATOK Írta: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 2011. Lektorálták: Torgyik Judit Velkey Gábor A munka az Eszterházy Károly Főiskolával együttműködésben a TÁMOP

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

Cigány gyerekek az általános iskolákban

Cigány gyerekek az általános iskolákban OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona Cigány gyerekek az általános iskolákban No. 231 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Havas Gábor Kemény

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos

5 I I I. l. ÁBRA. l A tanköteles korúak alapképzése. 1989/90-es adatok szerint 1.183.600 tanuló vett részt a nappali tagozatos A MÁR ALIGHA LEHET EGY ORSZÁG OKTATÁSI-TAJ.'lULASI kaijacltá"ah az jellemezni. Egyes országokban az. képzésen széles értelemben vett intézményes tanulás - a résztvevők számát és a ráfordításokat illetően

Részletesebben

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon

Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon Kutatás a foglalkoztatásról Magyarországon készítette: Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete Jelen kiadvány létrejöttét az Európai Bizottság Alapvető Jogok és Állampolgársági Programja támogatta.

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

iskolakultúra 2014/2 tanulmány szemle kritika Sáska Géza Húsz év köz- és felsőoktatásáról, körkép 3

iskolakultúra 2014/2 tanulmány szemle kritika Sáska Géza Húsz év köz- és felsőoktatásáról, körkép 3 tanulmány Sáska Géza Húsz év köz- és felsőoktatásáról, körkép 3 Kis Noémi Józsa Krisztián A kiskamaszok és szüleik vélekedése a szülő-gyermek viszonyról 19 Tőzsér Zoltán Részvételi célok és akadályok a

Részletesebben

Laki Mihály. Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása 1989 után

Laki Mihály. Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása 1989 után Laki Mihály Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása 1989 után A rendszerváltás utáni piacfejlődés (market evolution) kutatásának egységei a termék és szolgáltatás piacok. A 2004-ben elkezdett kutatás

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben