Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *"

Átírás

1 Szociológiai Szemle 2002/ FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra benkerültsoraSzabolcs-Szatmár- BeregMegyeiTerületfejlesztésiTanácsmegbízásából.Amegrendelõegymegyeiátfogó romaprogramfejlesztésicéljainakésirányainakmeghatározásához,valamintajelen helyzetleírásáhozkértadatokat,segybenjavaslatokat.ennekérdekébenamegyében élõromákfõbbszociodemográfiaijellemzõit,életkörülményeit,iskolázottságátés probléma-percepcióját,valamintjövõképétkívántamegismerni.ezkijelölteakutatásfõbb céljait,területeit,továbbáakutatásszervezésénekafeltételeit,körülményeitis. AMegyeiTerületfejlesztésiTanácsarésztvevõszakemberekközremûködésévelegy csaknemkétévigmûködõgrémiumothozottlétre,melynektagjaivoltakacigány/roma 1 szervezetekképviselõi,cigánykisebbségiönkormányzatiképviselõkésamegyében, illetveazegyestelepüléseken,régiókbanelfogadott,befolyásosromaszemélyiségek, valamintolyannemromaszakemberek,akikszakmájukésmunkájukrévénrendszeres kapcsolatbanállnakromákkal.egrémiumfogadtaelakutatáselvicéljait,annakfõbb területeités"filozófiáját".többszörmegvitattaazalkalmazottkérdõívet,valaminta kutatásieredményeketis,mielõttazárójelentéstamegyeiterületfejlesztésitanács testületetárgyaltavolna. Agrémiumjavaslatáranemvizsgáltukamegyeromalakosságánakjövedelmihelyzetét. Ezzelszemben,ösztönzésére,avizsgálatbanfontosszerepetkapottamegyeroma lakosságánakproblémapercepciója. Akérdõívetakisebbségiésazadatvédelmiombudsmanelviállásfoglalásaután véglegesítettük.agrémiumtagjaiközremûködtekamintaválasztásiprocedúrábanis, közülüknéhányankérdezõbiztoskéntisdolgoztakazadatfelvételben. Abemutatottkörülményeketfontosnaktartjukakutatásértékeléséhez,értelmezéséhez ésminõsítéséhez:céljátugyanisjelentõsmértékbenazhatároztameg,hogy helyzetképetfogalmazzonmegmegyeiprogramoktervezéséhez. Akutatástervezéséneklegneuralgikusabbkérdéseamintaválasztás,azalapsokaság meghatározásavolt,vagyisaz,hogykikettekintsünkcigánynak/romának.a mintaválasztáskérdéseacigány/romakutatásokmeghatározóproblémája ahogyaztaz asklasszifikációsvita 2 isjelzi.aklasszifikációsvitaálláspontjaiazetnikai

2 klasszifikációsmódszerekelveinekmegbízhatóságára(ladányi Szelényi1997),illetve azetnikaijelenségekmegismerhetõségére,példáulacigányságlétszámáraésarányára vonatkoznak(havas Kemény Kertesi1998;Kertesi1998).Evitakétérzékenypontját érintiakutatásoktervezésének:aklasszifikációtésaminta"elérésének"kérdését. Miutándefiniáltuk,hogyavizsgálatsoránkittekintünkcigánynak,azazmegválaszoltuk aztakérdést,hogy"kiacigány?",újabbproblémávalszembesültünk:"holéshogyan találjukmegõket?" Sajátkutatásunktervezésekorfigyelembevettükaklasszifikációsvitamindkét álláspontjánakérveit,amintaválasztásmódjábanpedigszámospontonaz1993-as kutatáslogikájátkövettük(kertesi Kézdi1998).LadányiésSzelényiklasszifikációs argumentációjátakutatástervezésifolyamatábanésaromapopulációdefiniálásában vettükfigyelembe 3.Ennekértelmébena"cigányaz,akitanem-cigánykörnyezeteannak tart"klasszifikációmellett,amegyeromanépességénekmeghatározásakorfigyelembe vettükaromaszervezetekáltalképviseltetnikaiönmeghatározástis. Nézõpontunktehátmagábafoglaltaazetnikaiöndefiniálásszempontjait,amiheza "KisebbségiÖnkormányzatokSzabolcs-Szatmár-BeregMegyeiSzövetségének"1998-as kérdõívesadatfelvételénekszempontjaitéseljárásátvettükfigyelembeésfogadtukel (KisebbségiÖnkormányzatok ).Fontosvoltebbõlaszempontbólazis,hogya kutatáscéljainakmeghatározásáralétrehozottgrémiumbanaromaszervezetek képviselõivoltaktöbbségben.kompetenciájukbatartozottamintaválasztásiprocedúra soránaromaönmeghatározásszempontjainakérvényesítése;ezentúlmenõena településekésazazokonbelülilakókörzetekkiválasztásábanisközremûködtek. Akutatásmintája Az1993-askutatás(Kertesi Kézdi1999)soránaszakemberekaz"alapsokaságot"a többségitársadalmatreprezentálóintézményekmunkatársaitólszerzettinformációk alapjánhatároztákmeg.akövetkezõlépésbenpedigatelepüléstípusokésazegyes körzetekbenélõromákvárhatóaránya("sûrûsége")alapján,lépcsõzetes mintaválasztássalválasztottákkiamintát.sajátmintaválasztásunkatelepüléstípusokra ésaromanépességarányára("sûrûségére")vonatkozóelveittekintvetöbbponton illeszkedikazemlítettországoskutatáshoz. Amegyébenélõromanépességszámánakésarányánakmeghatározásábantöbb, közvetettadatálltrendelkezésünkre: 1.)KocsisésKovács1984-revonatkozóadataalapjánamegyében7,13százalékvolta romákaránya(kocsis Kovács1999:14). 2.)HablicsekLászló(Hablicsek1999)úgybecsüli,hogyaz1990-esnépszámlálássorán megadottmutatókkörülbelül30százalékátjelentikaténylegesállapotnak(akshadatok

3 szerint1990-benamegyébenanépesség4,4százalékavoltroma).hablicsek(mészáros alapján)aromanépességelõreszámításáravonatkozótanulmányában13,5százalékot admeg(hablicsek2000:254). 3.)KertesiésKézdiaziskolastatisztikánalapulóközvetettbecsléssel1992-ben10,4 százalékratettearomákarányátamegyenépességénbelül(kertesi Kézdi1998:400). AzemlítetteredményekfigyelembevételévelfogadtukelaKisebbségiÖnkormányzatok Szabolcs-Szatmár-BeregMegyeiSzövetségének1998-ravonatkozóadatközlését,amely szerintaromanépességarányaamegyében10 11százalékrabecsülhetõ. 4 Ennekazadatfelvételnekazvoltasajátossága,hogyegyszerrefeleltmega"cigányaz, akitakörnyezeteannaktart"klasszifikációselvnekésaz1993-askutatássoránaz interakciókravonatkozódefiníciónak,segyúttalfigyelembevetteazetnikai önmeghatározásszempontjaitis,ezértkutatásunksoránamintaválasztás megtervezéséhezeztatelepüléssorosadatbázisthasználtuk. 5 MivelaSzövetség adatbázisaamegyeszékhelyesetébenhiányosnakbizonyult,amintatervezésénéla romalakosságáltalukbecsültszámátésarányátfogadtukel. ASzövetség1998-asadatfelvételemegbízhatóképetadottaromanépességneka településekenbelülipontos"megtalálhatóságáról",lakóövezeteirõl,amimegkönnyítettea kérdõívesmegkérdezéstervezésétis.amintaválasztásésaszövetségadatfelvételének tesztjekénthasználhattukaz eskutatásunkmásikmintájánakeredményeit (Fónai Filepné2001). 6 Akutatássoránalépcsõzetesmintaválasztásmódszeréthasználtuk.Mintaválasztási egységnekaháztartásokattekintettük.amintaválasztáslépéseiakövetkezõkvoltak: 1.)Amegyetelepüléseitháromcsoportbaosztottuk: Nyíregyháza,aholamegyenépességének19,7százaléka,ésaromanépesség18 19 százalékaél. Amegyetöbbivárosa,aholamegyenépességének24százaléka,ésaromanépesség körülbelül20százalékaél. Amegyefalvai,aholamegyenépességének56százalékaésaromanépesség körülbelül61százalékaél. 2.)Atelepüléscsoportokonbelülimintaválasztás: Anyíregyházimintába205háztartáskerült.Amegyeszékhelyenbelülaroma népességethat,sajátoskörzetenbelülválasztottukki.azegyeskörzetekleképeztéka

4 romanépességnekavárosonbelülilakókörzeteit.ekörzetekközülnagyonsajátosaka bokortanyák;abokortanyanyíregyházakörnyékénkialakulttanyatípus,egy-egy bokorban10 15,gyakran40 50házzal.Avároskörnyékén67bokortanyábanmintegy anélnek(Huszti2001),akikközött elfogadvaamegyeszékhelyrebecsült adatokat hozzávetõlegesen10százalékaromákaránya. Amegyevárosaiból210háztartástválasztottunkamintába.Avárosokataroma népességarányaalapjánnégycsoportbasoroltuk,majdkiválasztottukatelepüléseket. Amegyefalvaiból590háztartástválasztottunkamintába.Afalvakataromanépesség arányaalapjánhatcsoportbasoroltuk,amitatelepülésekkiválasztásakövetett. Amintábaháztartásokatválasztottunk;akérdezéssoránaháztartásfõt,vagyannak házastársát,élettársátkellettmegkérdezni.amegkérdezettek51százalékaférfi,49 százalékanõvolt. Akutatássoránalkalmazottmódszer Azadatfelvételhezkérdezõbiztosokáltallekérdezettkérdõívekethasználtunk.Akutatás kérdezõbiztosaiatelepülésekromakisebbségiönkormányzatiképviselõivoltak,akik közültöbbenrésztvettekagrémiummunkájábanis.akérdõíveklekérdezésére2000. április májusábankerültsor.azadatfelvételhezhasználtkérdõívakutatásnégy dimenziójánakmegfelelõenépültfel: szociodemográfiaihelyzet, életkörülmények, gazdaságiaktivitásésiskolázottság, problémapercepcióésjövõkép. Azadatfelvételsoránnemvizsgáltukaromanépességjövedelmihelyzetét,ajövedelem forrásaitéstípusait.akutatáselsõdlegescéljaaromák"problémapercepciójának"és jövõképénekavizsgálatavolt,ahogyarramárutaltunk,azzalacéllal,hogyazáltaluk megfogalmazottjövõképalapjántegyünkjavaslatokatamegyeiterületfejlesztésitanács számára.jelentanulmánybanakutatásfõbberedményeitismertetjük. Aromanépességszámáraésarányáravonatkozóbecsléskorrekciója településtípusonként Akutatásegyikcéljaaromákszámánakéstelepüléstípusonkéntimegoszlásánaka

5 becslésevolt.ezalkalmatadottakisebbségiönkormányzatokmegyeiszövetsége 1998-asadatainakazellenõrzéséreis.Akutatáseredményeitakövetkezõtényekés eljárásoksegítségévelellenõriztük: KertesiésKézdiközvetettnépességszámításieljárásával(Kertesi Kézdi1998), aromanépességnekaterületieloszlásáraésnövekedésérevonatkozóadatokkal (Hablicsek2000). Azáltalunkalkalmazotteljárásokjelentõsrészeazáltalánosiskolásokszámáraalapozza aromanépességrevonatkozóbecsléseket.mivela2000-benlefolytatottkutatássorána megyeáltalánosésközépfokúiskoláitismegkerestük,megbízhatóadatokkal rendelkeztünkaromatanulókszámáról,ésiskolatípusonkénti,valamint településtípusonkéntimegoszlásáról. 7 1.táblázat AromatanulókszámaSzabolcs-Szatmár-Beregmegyeközoktatási intézményeiben Általános iskola Szakmunkásképzõ Évfolyam Összes Ebbõl roma Összes Ebbõl roma tanuló tanuló tanuló tanuló Szakközépiskola és gimnázium Összes Ebbõl roma tanuló tanuló Összes Forrás:sajátkérdõívesadatfelvételeredményei. Atovábbiakbannégybecslésieljáráseredményeitismertetjük. A0 14évesekarányáraalapozottbecslés 8 2.táblázat

6 Aromanépességbecsültszámaamegyébena0 14éveskorosztályroma népességenbelüliarányaalapján A KSH 1993-as minõsítése alapján számított mutató, 30,4 %-os arány alapján fõ (a megye népességének 15,1%-a) Az 1990-es népszámlálás alapján számított mutató, 35,7 %-os arány alapján fõ (a megye népességének 12,9%-a) Az 1993-as MTA Szociológiai Intézet kutatása alapján számított mutató, 37,8 %-os arány alapján fõ (a megye népességének 12,2%-a) Becslésieljárásunksoránkétproblémajelentkezett:nemismerjükpontosanatúlkorosak, ésazáltalánosiskoláthétévesenkezdõkarányát, 9 valaminta0 6évesekszámát.Ez utóbbiéletkoricsoportszámátazelsõosztályosokszámábólbecsültükmeg,ígya0 14 évesekarányánalapulószámításunkbizonytalan.mivelaszakirodalombana0 14 korosztályarányáraa38százalékkörülimutatóelfogadottnaktekinthetõ,aroma népességarányáramiisaharmadikmutatótfogadjukel,azazúgybecsüljük,hogya megyenépességénbelülaromákaránya12,2százalék.akisebbségiönkormányzatok MegyeiSzövetsége1998-ban65600fõrebecsülteamegyeromanépességét,ami11,5 százalékosaránynakfelelmeg,azazakétmutatóközelállegymáshoz,akárcsaka megyérevonatkozóegyébbecslésekmutatóihoz,ígykertesiéskézdi1992-es,10,4 százalékosbecsléséhezis.hogyanalakulnakezekamutatóktelepüléstípusokszerint? 3.táblázat AromákszámatelepüléstípusonkéntSzabolcs-Szatmár-Beregmegyében,a 0 14évesekszámaésakorosztályromanépességenbelüliaránya(38%) alapján Nyíregyháza Egyéb városok Falvak 4600 fõ (6,6%)15900 fõ (22,8%)49100 fõ (70,6%) Forrás:sajátadatfelvételalapjánbecsültadatok. A3.táblázatbanismertetettadatokaztmutatják,hogyaKisebbségiÖnkormányzatok MegyeiSzövetségénekadatfelvételeeredményeképpenkorrektenbecsültükmega megyeromanépességénekaszámát,deanyíregyházihiányzóadatokmiattaroma népességtelepüléstípusokszerintimegoszlásátnem.amintaválasztástervezésekorkét ésfélszernagyobb(10%)romalakossággalszámoltunkamegyeszékhelyenareálisnak tekinthetõnégyszázalékkalszemben,továbbátízszázalékkalalacsonyabbnépességgel afalvakban. Aziskoláskorúakarányáraalapozottbecslés

7 MásikbecslésieljárásunkKertesiGáborésKézdiGáboradatainalapul(Kertesi Kézdi 1998),akik1992-benaközvetettnépességbecslésalapján455ezerfõretettékaroma népességszámát,melybõlszabolcs-szatmár-beregmegyére58507fõtadtakmeg, amelyamegyenépességénbelül10,4százalékottettki.azországosancsaknem félmilliósromanépességenbelülazáltalánosiskolásokszáma74441fõ,azaz16,38 százalékvolt;eztazaránytvettükfigyelembeateljesnépességmeghatározására.ehhez aszámításunkhozatúlkorosokarányáttízszázalékrabecsültük(pik1999),ésszámukat levontukaromaáltalánosiskolásokszámából(12558fõ).eszámításokszerintamegye romalakossága69100fõ,amelycsaknemazonosa0 14évesekbecsültszámán alapuló,ismertetettadattal. 4.táblázat AromákszámatelepüléstípusonkéntSzabolcs-Szatmár-Beregmegyében,a 0 14éveskorosztályarányaalapján(akorosztálynépességenbelüli1992- esarányaszerint) NyíregyházaEgyéb városok Falvak 4900 fõ fõ fõ Forrás:sajátadatfelvételalapjánbecsültadatok. Aromanépességszámánakváltozásáraalapozottbecslés SzámításainkataKertesi Kézdiféleadatokfigyelembevételévelvégeztük.Aszerzõk 1992-ben58507fõrebecsültékamegyeromalakosságát(Kertesi Kézdi1998:400). Hablicsekszerint(Hablicsek2000)azországromanépességeéventekilenc tízezer fõvelnõ.haeztelfogadjuk,kertesiéskézdivizsgálataótaamegyeromalakossága mintegy fõvelnõtt,mivelamegyébenélahazairomalakosság12,1 százaléka.ezekalapjánszabolcs-szatmár-beregmegyében2000-ben64 65ezerfõre volttehetõaromalakosságszáma,amialacsonyabbazáltalunkszámítottnál. Aközvetettnépességbecslésenalapulóeljárás Aközvetettnépességbecslésenalapulószámításszerintamegyeromalakossága64420 fõ, 10 amitazonbanamintajelzetttorzításaimiattugyancsakbecsléskéntfogadhatunkel, bárigenközelállanépességszámváltozásaalapjánvégzettszámításhoz.amegye romalakosságátavázoltbecslésekszámtaniátlagakéntakövetkezõkbenadjukmeg: 5.táblázat Aromákszámaamegyébenésakülönbözõtelepüléstípusokban

8 NyíregyházaEgyéb városok Falvak Megye 4500 fõ fõ fõ67700 fõ 1992-benNyíregyházalakosságának3,6százalékavoltroma(Kertesi Kézdi1998), 2000-bennégyszázaléka.Avidékivárosoklakosságának7,9százalékavoltroma;haa kilencvenesévekbenvárossányilvánítotttelepüléseketisideszámítjuk,akkor8,4 százaléka.2000-benavidékivárosoklakosságának10,4százalékavoltroma,azaz lényegesnövekedésfigyelhetõmeg.1992-benanemvárosirangútelepülésekena romákaránya13,4százalék,2000-ben18,7százalékvolt,amitazonbane településeknekavárossányilvánításokmiatticsökkenéseismagyaráz. 6.táblázat Aromákmegoszlásalakhelyükszerint(százalékban) Nyíregyháza 7,2 6,6 Vidéki városok 13,8 Vidéki városok* 21,0 22,3 Falvak 78,9 Falvak* 72,0 71,1 *Akilencvenesévekbenvárossányilvánítotttelepülésekfigyelembevételével. Atanulmánytovábbirészébenismertetettkutatásieredményekatelepülési arányszámokkalsúlyozott,azazstatisztikailagkorrigáltadatok. Eredmények Életkörülmények:aháztartásokösszetétele Amintábakerültromaháztartásokéletkörülményeitaháztartásokésalakásokjellemzõin keresztülvizsgáltuk ezekközülmostcsakaháztartásoknagyságáraésösszetételére vonatkozóeredményeketmutatjukbe.aromacsaládokélethelyzetétjelentõsmértékben befolyásolja,hogyhányanélnekegyháztartásban,azazmekkoraaháztartásnagysága. Mintánkbanazátlagosháztartásnagyság4,7fõ, 11 amimagasabb,mintanemroma népességháztartásnagyságaamegyében(1990-ben2,6fõ).aháztartásnagysága befolyásoljaaháztartásiésazegyfõreesõjövedelmetésalaksûrûségetis. 7.táblázat Hányanélnekegyháztartásban(azösszesháztartásszázalékában)

9 EgyedülKettenHármanNégyenÖten Hatan Kilencen, nyolcan vagy többen 3% 10% 14% 19% 25% 24% 4% Azátlagosháztartásnagyságnakmegfelelõenaháztartásokegynegyedeötfõsésújabb egynegyedehat nyolcfõbõláll.bárfeltételeztükatelepüléstípusésaháztartásnagyság közöttiösszefüggést,atelepüléstípusésaháztartásnagyságközöttnemérvényesült szignifikánsösszefüggés.szignifikánsannõazonbanaháztartásnagyság 12 atelepülésen élõromákarányával.vizsgáljukmegaromaháztartásokösszetételét. 8.táblázat Kikélnekaháztartásban(azemlítésekszázalékában) Jelezték Kik élnek a háztartásban (a megkérdezettek hány százaléka jelölte) Házaspár 75,6 Élettárs 7,3 Gyerekek 83,4 Szülõk 14,2 Unokák 9,2 Testvérek 5,4 Sógor/nõ 1,5 Unokatestvér 0,3 Egyéb rokon 8,4 Nem rokon 0,5 Forrás:sajátadatfelvétel. Amegyébenélõromaháztartásokközülalegtipikusabbnakanukleáriscsaládtekinthetõ, hiszamegkérdezettháztartásfõkháromnegyedeélházaspárralésnyolctizede gyerekévelegyütt.figyelmetérdemel,hogytöbbenélnekgyerekkel,mintházaspárral: eztazélettársikapcsolatokviszonylagmagasarányamagyarázza,amialattazonbana romacsaládokmástértenek,mintanem-romák,asajátértékeikszerinti"együttélés" ugyanolyanértékû,mintaházastársikapcsolat.figyelembevéveazátlagos háztartásnagyságot,egycsaládban/háztartásbanlegkevesebbkétgyerekvan(azokban aháztartásokban,aholgyerekél,azegyháztartásraesõgyerekszám3,4).amásik elterjedtháztartástípustazúgynevezett"többcsaládmagbólállóháztartás"jelenti,erre utalaz,hogyaromaháztartásokegyhetedébenélnagyszülõ,ésegytizedébenunoka. Nemelhanyagolhatóazúgynevezett"kiterjesztettháztartás"sem,amikoratestvérekés egyébrokonokélnekaháztartásban.

10 Gazdaságiaktivitásésiskolázottság Iskolaivégzettség Akutatásegyikmeghatározócéljaannakvizsgálatavolt,hogyamegyébenélõroma népességnekmilyenaziskolaivégzettsége,aszakmaiképzettsége,milyensajátos tudássalrendelkezik.aromanépességiskolaivégzettségeországosanrendkívül alacsony,legjellemzõbbazáltalánosiskolaiésaszakmunkásképzõiskolaivégzettség; azérettségizettekarányacsekély,adiplomásokéaligmérhetõ.azadatfelvételsorán válaszadóromákiskolaivégzettségénekmegoszlásaakövetkezõ: 9.táblázat Amegkérdezettekiskolaivégzettségénekmegoszlása(százalékban)* Iskolai végzettség A megkérdezettek iskolai végzettsége, 2000 A roma lakosság iskolai végzettségének megoszlása, 1993** Egy osztályt sem végzett 7,5 9,4 1 7 osztályt végzett 27,2 32,8 8 osztályt végzett 57,5 45,5 Szakmunkásképzõ, szakiskola 5,5 10,4 Szakközépiskola, gimnázium 1,8 1,5 Befejezett fõiskola/egyetem 0,2 0,2 *Akutatássoránaztisvizsgáltuk,havalakiabbahagyottegyiskolatípust;ezeketaz adatokatkorábbitanulmányainkbanközöltük.jelentanulmánybanabefejezettiskolai végzettségre,illetveaziskolaivégzettségrevonatkozóadatokszerepelnek.elemszám: 1005,aziskolaivégzettségrevonatkozókérdésrenemválaszolt22fõ;amegoszlásoka válaszolókravonatkoznak. **Forrás:Havas Kemény(1995). Kutatásunknakaziskolaivégzettségre 13 vonatkozóadataitöbbpontonlényegesen eltérnekaz1993-asszociológiaiintézetikutatáseredményeitõl,amitcsakrészben magyarázaz,hogymegkíséreltükabenemfejezettiskolákravonatkozóadatokatis feltárni;valószínûlegemiattamegkérdezettekbizonyosmértékigpontatlanuladtákmeg iskolaivégzettségüket(atöbblehetõségválasztásamegértésinehézségetokozhatott).a kétvégpont,aziskolátnemvégzettekésaközép-,valamintfelsõfokúvégzettségûek adataimegfelelnekegymásnak. Amegyeromanépességénekiskolaivégzettségébenmutatkozóeltérésekazországos romaadatokhozképestamagasabbáltalánosiskolaivégzettségbenésazalacsonyabb szakmunkásképzõsvégzettségbenjelennekmeg.amegkérdezettromákiskolai végzettségeamegyeszékhelyenalegmagasabb,ittalegnagyobbazáltalánosiskolátés aszakmunkásképzõtvégzettekaránya,ésbárazegyetlenosztálytsemvégzettek

11 arányaismagas,atöbbitelepüléstípusnálalacsonyabbanyolcosztálytbenem fejezettekaránya. Azéletkoricsoportokközöttlényegeskülönbségvanaziskolaivégzettségszintjében.Az egyértelmûhátránytjelentõiskolázatlanságésanyolcosztályalattivégzettségaz idõsebbkorosztályokbanmagasabb.aromákkörébenkitörésipontnaktekinthetõ általánosiskolaivégzettséga45évalattiaknálviszonylagmagas,emegfigyelés tapasztalataitazátképzõtanfolyamokszervezésénéllehethasznosítani.a munkaerõpiaconaromákkörébenlegnagyobbelõnytjelentõszakmunkásvégzettséggel leginkábbafiatalhuszonévesekrendelkeznek,atöbbiéletkoricsoportbanfele harmada aszakmunkásvégzettségûekarányaehhezazéletkoricsoporthozképest.amintában nincsszignifikánskülönbségaromaférfiakésnõkiskolaivégzettségeközött.a házastársakiskolaivégzettségenemtérellényegesenamegkérdezettházastársukétól. Tanulási,továbbtanulásiszándék Akutatáscéljainakmegfelelõenvizsgáltuk,hogyhalehetõségelennerá,mitvégeznének amegkérdezettek.feltételeztük,hogyatanulásiszándékjelzésevalószínûlegnemcsak akérdezésiszituációnakvalómegfelelésiszándékbólfakadt.ezértúgygondoljuk,hogy azerreakérdésreadottválaszokaromákképzésétcélzóprogramkiindulópontjaiis lehetnek.a"mittanulnaön,halehetõségelennerá?"kérdésreadottválaszokata településtípusésazéletkoralakítjákszignifikánsan. Aromaférfiakésanõkközöttegyetlenterületenérvényesüllényegeskülönbség,a jogosítványmegszerzésénekszándékában.másvonatkozásokbannincsnemekszerinti szignifikánskülönbség. 10.táblázat MitésholtanulnaÖn,hamegtehetné alakóhelytípusaszerint (amegkérdezettekhányszázalékaválasztotta) Lakhely Megye- Megyeszékhely, székhely bokortanya Vidéki város FaluTeljes minta Befejezné az általános iskolát 10,0 31,3 33,5 25,6 36,7 Szakmunkásképzõ 6,0 6,3 18,8 19,5 18,4 OKJ-s tanfolyam 12,0 0,0 5,8 14,1 11,9 Hagyományos roma szakma 2,0 6,3 5,8 3,1 3,7 Jogosítványt szerezne 14,0 37,5 34,4 33,8 33,0 Érettségizne 8,0 0,0 3,1 10,5 8,6 Diplomázna 6,0 6,3 2,7 9,9 8,1

12 Elemszám Forrás:sajátadatfelvétel. Romaválaszadóinkleginkábbbefejezettáltalánosiskolaiésszakmaivégzettséget szereznének.valószínû,hogynemmerülfelkörükbena"rövidtávúkontrahosszútávú megtérülés"szempontja,sõt,azadatokalapjánmára"rövidtávúmegtérülés"iskomoly döntéskéntés"befektetésként"jelenikmeg.igenmagasazoknakazaránya,akik jogosítványtszereznének:ezjelenthetszakmaivégzettséget,denélkülözhetetlen eszköztisapiacozó,vállalkozóromáknak,azazannakmegszerzésekifejezetten praktikusokokbóltörténik.azáltalánosiskolaivégzettségmegszerzéseirántiigényésaz OKJ-stanfolyamokonvalórészvételszándékamegerõsítiazokatakezdeményezéseket, amelyegyszerreadnakáltalánosiskolaiésszakmaivégzettséget.erugalmasképzési struktúránakmárvannakpéldái,mindaszakmaiképzésben,mindazérettségireirányuló képzésekterületén. 14 Kutatásunkadataiisaztjelzik,hogyazegyiklehetségeskitörési pontaromákalacsonyiskolázottságábólésszakmaiképzetlenségébõlamaináljóval rugalmasabbképzésistruktúrábanlehetséges,aholaképzésaktorai Megyei MunkaügyiKözpontok,átképzõközpontok,felnõttoktatásivállalkozások,civilszervezetek amainálkoordináltabbansegíthetnékaromákképzését.hogyanalakulalehetséges tanulásiszándékazegyeséletkoricsoportokban? 11.táblázat MitésholtanulnaÖn,hamegtehetné életkoricsoportokszerint (amegkérdezettekhányszázalékaválasztotta) 18 év alatt év Életkori csoport év év év év 63 fölött Befejezné az általános iskolát 7,1 16,0 20,4 27,1 39,0 44,8 37,5 Szakmunkásképzõ 0,0 21,8 20,1 20,2 16,2 6,9 10,4 OKJ-s tanfolyam 0,0 16,1 15,4 14,5 5,1 0,0 0,0 Hagyományos roma szakma 0,0 1,7 3,7 4,3 4,4 3,4 4,2 Jogosítványt szerezne 28,6 35,3 39,7 33,8 31,4 15,3 6,3 Érettségizne 13,3 16,1 8,0 9,8 5,9 1,7 0,0 Diplomázna 53,3 5,0 10,7 6,8 5,1 10,3 0,0 Elemszám Forrás:sajátadatfelvétel,N=1000. Azéletkoricsoportokközöttlényegeskülönbségekvannakazttekintve,hogymilyen végzettségetszereznénekmeg,halehetõségüklennerá.ezatelepülésiváltozómellett azokatacélcsoportokat 15 segítkörülhatárolni,amelyekreegy-egytípusúképzés

13 irányulhat.atanulásiszándék halehetõségelennerá kétsajátosellentmondásra hívjafelafigyelmet:azegyikaközépfokúésafelsõfokúvégzettségmegszerzésének kiemeltválasztásaaténylegeslehetõségekhez(példáulazérettségizettekszámához) képest.azeredetikérdésfeltételesvolt:"mitszereznemeg,halehetõségevolnará?";a válaszoknyilvánanemromatársadalommintáinakahatásaitisjelzik.amásikfigyelmet érdemlõadatahagyományosromaszakmákmegszerzésénekszándékához kapcsolódik.aromákszámáraszervezettszakmaitanfolyamokjelentõsrészevalamilyen hagyományosromaszakmaismereteitadjaát,miközbenamegkérdezettekközülcsak mindenharmincadikromagondoljaazt,hogyelvégezneegyilyentanfolyamot. 12.táblázat MitésholtanulnaÖn,hamegtehetné iskolaivégzettségszerint (amegkérdezettekhányszázalékaválasztotta) Semmit sem végzett 1 7 osztály Iskolai végzettség Általános iskola Szakmunkásképzõ, Érettségi Felsõfokú szakiskola Nyolc osztály 65,8 76,0 1,4 0,0 0,0 0,0 Szakmunkásképzõ OKJ-s tanfolyam Hagyományos roma szakma 2,7 15,4 23,9 5,2 5,6 0,0 4,1 8,2 14,5 16,9 0,0 0,0 4,1 4,1 3,2 3,4 5,6 0,0 Jogosítvány 17,8 33,0 36,7 31,0 11,1 0,0 Érettségi 0,0 1,1 12,6 19,0 0,0 0,0 Diploma 0,0 3,0 9,8 13,8 44,4 0,0 Elemszám Forrás:sajátadatfelvétel. N=983. Aziskolaivégzettséga"hagyományosromaszakma"kivételévelszignifikánsanalakítjaa lehetségestanulásielképzeléseket,azazazegyescsoportokcsakolyancélokat fogadnakel,amelyekreálisanteljesíthetõk.ennekellenéreésezzelegyüttisigaznak tûnikkorábbiállításunkaközépfokúésfelsõfokúvégzettségmegszerzésére vonatkozóan:azaz,fõkéntazokfogadjákellehetségescélkéntamagasabbvégzettség megszerzését,akiknekerrereálisesélyükvan,ugyanakkorjelentõsnektûnikazoknaka köreis,akikszámáraamagasabbvégzettségmegszerzéseajelzettszándékellenére irreális.lássuk,milyencélcsoportokattudunkmegkülönböztetniazeddigvázoltak alapján.

14 Lehetségescélcsoportokazéletkoricsoportokésaziskolaivégzettség figyelembevételével: 18évalattiak:ekorcsoportbeliekszámáraazérettségimegszerzése,ésadiplomais reálislehetõség.afelsoroltlehetõségekközülleginkábbajogosítványvonzzaõket évesek:ajogosítványmegszerzésemellettegyformasúllyallehetnekaz általánosiskolai,aszakmaiésaközépfokúképzéscélcsoportjai.a26 35évesek jelentõsrésze,hatehetné,diplomátisszerezne évesek:õkazáltalánosiskolaiésszakmaiképzéscélcsoportjailehetnek meglepõmódonazonbanaszakmaivégzettségetsokkalinkábbiskolaikeretekben,és kevésbétanfolyamiformábanszereznékmeg;ezösszefügghetennekakorosztálynakaz iskolázottságiszintjévelésazokj-stanfolyamokéletkoriösszetételével,aholazõ korosztályukmáraligveszrészt évesek:leginkábbahiányzóáltalánosiskolaivégzettségetszereznékmeg,ám azõéletkoricsoportjukbanaszakmatanulásreálisesélyeamajdanimunkaerõpiacireintegrációszempontjábólalacsony.valószínûlegazáltalánosiskolaivégzettség megszerzésétazönbecsüléséspraktikusokok,példáulajogosítványmegszerzése motiválja. Agyerekekiskoláztatásáravonatkozószándékokiskolatípusokésfokozatokszerint Atanuláshozésatudáshozkötõdõértékeketésmotivációkatjóljelzi,hogygyerekeik számáraamegkérdezettekmilyeniskolaitanulmányokattartanánakfontosnak. 13.táblázat Milyeniskolátvégezzenekagyerekei(akérdésreadottválaszok százalékában) Lakhely Megye- Megyeszékhely, Vidéki székhely bokortanya város Falu Teljes minta Mindegy, a gyerek dolga 23,5 12,5 4,9 3,0 4,2 Nem tudja 5,9 0,0 2,4 1,0 1,5 Csak általánost 0,0 0,0 8,1 3,0 4,0 Szakmunkásképzõt 52,9 62,5 67,5 59,8 61,3 Középiskolát 11,8 0,0 11,4 11,4 11,3 Felsõfokút 5,9 25,0 5,7 21,8 17,8 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15 Forrás:sajátadatfelvétel. N=551. Gyerekeikmegszerzendõiskolaivégzettségekéntleginkábbaszakmunkásképzõiskolát nevezikmegaromaszülõk,amimegfelelaziskolaitovábbtanulásitendenciáknakis.ez aztjelenti,hogymaamegyeromalakosságaszámáraaszakmunkáspozíciótûnika legelérhetõbbtársadalmipozíciónak;ezalátámasztjaazt,hogyjelenlegaszakképzés lehetaromákszámáraareáliskitörésipontalacsonyiskolázottságukbólésrossz munkaerõpiacipozícióikból.aszakképzés,mintkitörésipontazonbanfelvetegysúlyos problémát,amia"zéró-korrelációtörvényébõl"(zombory Kovai2000)következik,ez pedigazoktatásexpanziójávalösszefüggõ"utolsóbelépéstörvénye":miközbenaromák ésmás,hátrányoshelyzetûtársadalmicsoportok számáraaszakmunkásképzésmég vonzócélkéntjelenikmeg,mástársadalmicsoportokszámáraazmárkorántsemvonzó ésjelentõsenleértékelõdött. Aközépiskolaivégzettség,amellyelmaamegyébenaromák1,8százalékarendelkezik, többadatalapjánisaromanépességmintegyegytizedétképesmozgósítani,részben saját,lehetségeséletcélként,részbengyerekeilehetségesjövõjeként.mindenbizonnyal ezazegytizedaz,akikrearomaiskolaiprogramokatépítenilehet,ráadásulamegyében valamennyitelepüléstípusbannagyjábólegyenlõaránybanvannakjelen. Gazdaságiaktivitás 14.táblázat Amegkérdezettekmegoszlása,aktivitásszerint(százalékban) Tanul 0,7 Átképzésre jár 1,9 Közmunkán van 1,9 Vállalkozó 1,8 Közhasznú munkán van 2,7 Öregségi nyugdíjas 5,6 Htb. 6,2 Munkanélküli járadékos 7,2 Alkalmi munkából él 6,7 Támogatás nélküli munkanélküli 6,4 Állandó állásban van 6,2 GYED 13,9 Jövedelempótló támogatásban részesül 18,2 Rokkantsági nyugdíjas 20,4

16 Összesen 100,0 N=1001. Amintabeliromákközöttalegnagyobbcsoportotarokkantságinyugdíjasokalkotják,ami nagyonmagasarány:amegyebelifelnõttromanépességegyötöderokkantnyugdíjas. Korábbirokkantnyugdíjaskutatásunkalapjánmegfogalmazhatjuk,hogyarokkantnyugdíj amegyébenazalacsonyanképzettekésfõkéntvidékenélõkmenekülésevolta munkanélküliségésalétbizonytalanságelõl(fábián Fónai1999).Amásodiklegnagyobb csoportotajövedelempótlótámogatásbanrészesülõkjelentik,ésnagyonjelentõsa GYED-enlévõkcsoportjais.Ezmegfelelaromákországoshelyzetének,azinaktívak magasarányának,ésasegély,valamintatámogatástípusújövedelmekmagas arányának.meglepõenalacsonyamunkanélkülijáradékosok,általábanamunkanélküli ellátásvalamilyenformájátigénybevevõkaránya.állandóállásaamegkérdezettekközül mindentizenhatodiknakvan.agazdaságilagaktívakaránya46,6százalék,a foglalkoztatottakaránya21,2százalék,amunkanélküliségiráta54,6százalék,ami rendkívülmagasésmegfelelaromákországosankiugrómunkanélküliségimutatóinak. 16 Figyelembevévearomaháztartásoknagyságát,akevésfoglalkoztatottra,demégaz aktívnépességreisnagyszámúeltartottjut.hogyanalakítjaagazdaságiaktivitásta településiváltozó? 15.táblázat Amegkérdezettekmegoszlásagazdaságiaktivitásszerint(százalékban) Lakhely Megye- Megyeszékhely, Egyéb székhely bokortanya város Falu Megye össz. Állandó állásban dolgozik 12,0 6,3 1,3 7,3 6,2 Munkanélküli járadékos 2,0 0,0 5,8 8,1 7,2 Jövedelempótlós 3,9 18,8 18,2 19,2 18,2 Közmunka 2,0 6,3 4,0 1,1 1,9 Közhasznú munka 8,0 6,3 2,7 2,2 2,7 Átképzés 0,0 0,0 0,0 2,7 1,9 Tanul 2,0 0,0 0,0 0,8 0,7 GYED 13,7 6,3 13,4 14,3 13,9 Háztartásbeli 8,0 12,5 4,9 6,3 6,2 Alkalmi munka 9,8 6,3 4,9 7,0 6,7 Öregségi nyugdíj 9,8 18,8 5,4 5,0 5,6 Rokkantsági nyugdíj 17,6 18,8 23,2 19,7 20,4 Támogatás nélküli munkanélküli 10,0 0,0 12,5 4,3 6,4 Vállalkozó 2,0 0,0 2,7 1,5 1,8

17 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás:sajátadatfelvétel. N=1001. AmegyébennémiképpelõnyösebbhelyzetbenvannakaNyíregyházánélõromák,akik körébenmagasabbazállandóállásbandolgozók,aközhasznúmunkásokésazalkalmi munkásokaránya.avidékiromákhelyzetevalamivelrosszabb,körükbenmagasabba rokkantságinyugdíjasokaránya,ésrosszabbakaközhasznúmunkaésazalkalmimunka lehetõségei.amintábakerültromaháztartásokbanleggyakrabbanazfordulelõ,hogy egyfõmunkanélkülivan.kétmunkanélkülivanaromaháztartásokáltalábanegy hatodában,amiaztjelenti,hogyazegyéskétmunkanélküliveljellemezhetõháztartások azösszesromaháztartásfelétteszikki ezmegfelelamegyeromaháztartásaira kiszámoltmunkanélküliségirátánakis.aromaháztartásoknakmindösszeegynegyede az,aholegyáltalánnincsmunkanélküli. Ahagyományosromaszakmákismerete Akutatássoránvizsgáltuk,hogyaromainterjúalanyokmilyenhagyományosroma foglalkozáshozértenek,azokközülmelyikkelfoglakoztakhuzamosabbideig,továbbáazt, hogymilyentípusúmunkátvégeznénekszívesen.ahagyományosromaszakmáka romákszámáraszervezettfelnõttoktatásiésátképzésiprogramokegyik,aszervezõk általpreferáltterülete.kérdés,hogymagukaromákmitismernekezekközülés végeznének-eilyenmunkákat. Ahagyományosromamunkákközülamegkérdezettekleginkábbavályogvetéstismerik, deviszonylagjelentõsakosárfonásismereteésahangszerestudás.emunkákismerete mégnemjelentiazt,hogyvalakitartósanvégezteisazokat.interjúalanyainknakáltalában fele harmadavégzi,vagyvégezteazokatahagyományosromamunkákat,amelyeket ismernek.ezaztjelenti,hogyatradicionálistársadalmakrajellemzõmódontanultákmeg azokat,azeseteknagyobbikrészébenúgy,hogyaztnemmegélhetésicélbólfolytatták. Ezekazadatokmegerõsítikakorábbanmegfogalmazottálláspontunkatahagyományos romamunkákratörténõ"kiképzésrõl":ezeketamunkákataromáktradicionálismódon sajátítjákel,ésvagy"öncélú"módonalkalmazzák,vagyönellátásicéllalésaházkörüli munkarészekéntvégzik magyarán,amunkaerõpiacetudásukatkevésbé"díjazza"és valószínûlegezértsikertelenekazilyentanfolyamok.amegkérdezettekháztartásaiban élõkközöttishasonlóahelyzet,általábanaházasfeleket,kisebbmértékbenaszülõket ésagyerekeketneveztékmegetevékenységekismerõjeként.adatfelvételünkegyik, fontoscéljakéntfogalmaztukmegannakvizsgálatát,hogymagukaromákmilyentípusú munkákatvégeznénekszívesen azerreakérdésreadottválaszmegkönnyíthetia cselekvésiprogramokterületeinekameghatározásátis. 17

18 Munkavállalásszándékai 16.táblázat Milyenmunkátvállalalegszívesebben(azigenlõválaszokszázaléka) Saját háztartás 39,4 Alkalmi munka 21,9 Mezõgazdasági napszám 18,9 Szabadban végzett munka 17,2 Építõipari munka 17,8 Napszám 14,5 Napszám kõmûvesnél 12,2 Szalagmunka 9,8 Szellemi munka 6,9 Irodai munka 6,7 Egyéb 5,5 Hagyományos roma munka 3,3 Asajátháztartásbanvégzettmunkamellettalkalmimunkát,mezõgazdaságinapszámot, szabadbanvégzettmunkátésépítõiparimunkátvállalnakalegszívesebbenamintabeli romák.aszellemimunkaésazirodaimunkakevésbévonzzaõket, 18 ésazeddigi állításainkatigazolvaalegkevésbéahagyományosromamunkákatvállalják.ezazt jelenti,hogyajelentõsfüggetlenséggeljáróésszabadbanvégzettmunkákatvállalnák leginkább.aromákszámáraszervezettszakmaitanfolyamokésátképzõtanfolyamok szervezésénélamunkaerõpiacikeresletszerkezetemellettetényezõketisfigyelembe kellvenniaprogramoksikerességeérdekében.természetesenaromákválasztásainem különbözneklényegesenmás,alacsonyaniskolázotttársadalmicsoportoklehetséges választásaitól;részbeniskolaivégzettségük,részbenszakmaiképzettségükésaz ezekbõleredõ,eddigimunkaerõpiacitapasztalataikéslehetõségeikmiattválasztjáka jelzettmunkákat,nempedigvalamilyenetnikaisajátosságmiatt.ezutóbbitigazoljaazis, hogyahagyományosromamunkákkifejezettentaszítjákaromákat,miközbeneztatényt azátképzõprogramokszervezõinemveszikkellõenfigyelembe(mintahogya hagyományosromatermékekvalóspiaciértékesíthetõségérõlisigenkevésszóesik). Problémaérzékelésésjövõkép Akutatásnegyedikdimenziójaaromákproblémapercepciójátérintette:azt,hogymit tartanaktelepülésük,családjukéssajátmagukfõbbproblémáinak.eproblémákranyitott

19 kérdésekkelkérdeztünkrá,aválaszokmegoszlásaiígyamintabeliromákáltalérzékelt ésmegnevezettproblémákattükrözik. 17.táblázat Mittartalegnagyobbproblémának(százalékban) Családja A település Az ott élõ romák problémái problémái problémái Szegénység 31,5 10,4 19,3 Alacsony jövedelem 14,6 0,9 2,9 Munkalehetõségek 14,3 38,1 29,3 Lakás 10,0 5,1 5,3 Munkanélküliség 9,6 23,5 21,8 Betegség 6,0 0,2 0,3 Megkülönböztetés 0,2 1,5 2,4 Egyéb 8,4 9,8 12,9 Nem válaszoltak 5,4 10,5 5,8 Összesen 100,0 100,0 100,0 N=1005. Atáblázatadataialapjánakövetkezõkövetkeztetésekfogalmazhatókmeg: Amegkérdezettromáksajátcsaládjukatproblémáikalapjánszegényebbnek, alacsonyabbjövedelmûnekésbetegebbnektartják,mintatelepüléstésazottélõ romákat; atelepülés,aholélnek,legalapvetõbbproblémájának,mintaminagyobb,mintsaját családjuk,vagyazottélõromáké,amunkalehetõségekhiányáttartják; atelepülésenélõromákproblémáit,amunkalehetõségekésamunkanélküliség területétkivéve,rendrekisebbnektartjákcsaládjaikproblémáinál.ezaztjelenti,hogya romákamunkanélküliségetromamivoltukhozkapcsolják,deaszegénységet,a nélkülözéstésarosszlakáskörülményeketcsaládjukhelyzeténátélikmeg,saját családjukatsokkalelesettebbneklátják,mintatelepülésenélõtöbbiromacsaládot. Lássuk,hogyamegkérdezettekszerintaproblémákmegoldásáramikorkerülhetsor. 18.táblázat Azemlítettproblémákmikoroldódnakmeg(azösszesválasz százalékában)

20 Ebben az évbenöt év múlva Soha Munkalehetõségek 2,7 19,8 16,9 Munkanélküliség 0,9 11,0 11,9 Szegénység 0,5 3,5 4,9 Lakás 0,6 11,4 4,3 Iskolázatlanság 0,1 2,1 0,4 Megkülönböztetés 0,0 1,1 1,9 Egyéb válaszok 0,3 1,9 2,6 Nem válaszolt 94,9 49,2 57,5 Összesen 100,0 100,0 100,0 N=1005. Amintabeliromákszerintazõketérintõlegnagyobbproblémákközülegyévenbelül semmisemoldódikmeg.középtávonisigenpesszimistákazáltalukemlítettproblémákat illetõen,amipedigamunkalehetõségeketésamunkanélküliségetilleti,meghatározó véleményük,hogyaz,mintprobléma,szintesohanemfogmegoldódni.ezalátámasztja aztakövetkeztetésünket,hogyamunkanélküliségetközpontifoglalkoztatási programokkalkellkezelni.mitgondolnakmagukaromák,kiknekkelleneakialakult helyzetenváltoztatni. 19.táblázat Kinekkellaproblémákatmegoldani(százalékban) A kormánynak 43,5 Az önkormányzatoknak 13,5 A Parlamentnek 8,1 A minisztériumoknak 4,0 Az országgyûlési képviselõknek 3,0 Maguknak a romáknak 1,1 A cigány kisebbségi önkormányzati képviselõknek 1,6 Az országos roma szervezeteknek 1,0 Egyéb válaszok 2,6 Nem válaszoltak 21,5 Összesen 100,0 N=1005. Anyitottkérdésreadottválaszokalapjánamegyebeliromákalapvetõenkívülrõlésa politikaihatalomoldalárólvárjákazáltalukmegnevezettproblémákmegoldását,aminem térelmás,hátrányoshelyzetûtársadalmicsoportoktipikusreagálásától.a"nagypolitika"

21 ésavégrehajtóhatalom,mintmindentmegoldaniképesaktor,aromákvárakozásaibana "jókirály"képzetéthordozza,amiegyfajtapaternalistaviszonyraisutal.meghatározó módonamindenkorikormányrólgondoljákazt,hogymegtudjaoldaniproblémáikat. ViszonylagfontosszerepetszánnakazönkormányzatoknakésaParlamentnekis. Figyelmetérdemel,hogyanapiproblémáikkezelésébennagyszerepetjátszó önkormányzatokatkevésbétartjákfontosnak,minta"nagypolitikát",elsõsorbana kormányzatot.azönkormányzatoknakszántkisebbszerepfelfoghatóazokmûködésének kritikájakéntis,delegalábbisazönkormányzatokesélyeinekmegítéléseként.amia kutatáslényegeseredménye:alig-aliggondoljákazt,hogyproblémáikataroma szervezetek,vagyaromaönkormányzatiképviselõkképesekvolnánakmegoldani igaz, sajátszerepüketisrendkívülcsekélynekképzelikelebbenafolyamatban.eza pesszimizmusalehetõségekésesélyekpercepciójakéntisfelfogható,azazezekneka szervezeteknekazérdekérvényesítõképességérõlkialakultvéleményükmagyarázhatjaa romaszervezetekproblémákatmegoldólehetõségeirõladottválaszaikat. Akérdõívbenaztismegkérdeztük,hogymitkelleneváltoztatniazinterjúalanyokszerinta romákhelyzetén éshamegtehetnék,mitváltoztatnánakõkmaguk. 20.táblázat Aváltoztatásterületei(százalékban) Mit kellene változtatni Mit változtatnának a megkérdezettek szerint a megkérdezettek Munkalehetõségek 34,0 50,3 Életkörülmények javítása 4,9 6,4 Lakás 5,7 9,0 Segélyek emelése 5,4 3,3 Megkülönböztetés megszüntetése 1,6 1,6 Egyéb válaszok 13,6 21,2 Nem válaszoltak 34,8 8,2 Összesen 100,0 100,0 N=1005. Aváltoztatásravonatkozókérdésekisamegkérdezetteklegalapvetõbbproblémájára utalnak:úgygondolják,hogymunkalehetõségeketkellenekapniuk,mindenegyéb pl.a lakás,életkörülmények,segélyek,stb. csakezutánkövetkezik.akutatás ellentmondásos,nehezenmagyarázhatóeredményevoltazatöbbkérdéskapcsánaz interjúalanyokáltalegyébkéntmegfogalmazhatóprobléma,amiamegkülönböztetéshez kapcsolódik.amegyeiromamintaválaszadóinyitottkérdésreadottválaszaikbanalig említettékamegkülönböztetéstromamivoltukmiatt,amimáskutatásokadatai(sik1999) ésaromaérdekvédelmiszervezetekjelzéseialapjánazinterjúalanyoknáljelzett problémánálsokkalsúlyosabb.ezaztisjelentheti,hogyaromamivoltukmiattihátrányos

22 megkülönböztetéstmáreleve"beleértik"aszegénységbe,arosszlakásviszonyokbaésa magasmunkanélküliségbe.haviszontamunkanélküliségetésazazzalösszefüggõ problémákat szegénység,megélhetésigondok tartjákalegalapvetõbbproblémának, azaztisjelentheti,hogyamunkanélküliségmégakutatásmásadataialapjánaromák általsúlyosnaktartottmegkülönböztetéstisképesháttérbeszorítani. Amegkülönböztetéskérdése Amegkülönböztetéshezfûzõdõellentmondásosviszonyjele,hogyaszemélyes probléma-érzékeléshezképestéppenamegkülönböztetésterületénlényegeseneltérõ eredménytkaptunk,amikoramunka-ésakeresetilehetõségekrõl,valaminta megbecsülésrõl,ésapolgármesterihivatalrólkérdeztükamintabeliromákat. 21.táblázat Mennyireértegyetakövetkezõkijelentésekkel(ötfokozatúskálán)* A településen, ahol él... Skálaérték jó a közlekedés a legközelebbi városba 3,92 a Polgármesteri Hivatal segítõkész 2,55 aki akar, tud boldogulni 2,27 nincs az emberek között megkülönböztetés 1,98 minden embert kivétel nélkül megbecsülnek 1,96 aki akar, el tud helyezkedni 1,75 jól lehet keresni 1,46 jók a munkalehetõségek 1,42 *Askálánaz"5"ateljesegyetértést,az"1"ateljeselutasítástjelenti. Askálaértékekalapjánmegfogalmazható,hogyaromákszemélyesproblémaérzékelése ésaskálávalkifejezhetõegyetértésamunkanélküliségreésajövedelemrevonatkozó területekenkonzisztens.amegkülönböztetéstatelepülés,azottélõromákésönmaguk problémáikéntaligemlítõmegkérdezettekaskálánlétezõproblémakéntjelzik,azazúgy látják,hogynembecsülnekmindenkitkivételnélkülatelepülésenésmegkülönböztetés vanatelepülésenazemberekközött.askála-itemmegfogalmazásánálkerültüka megkülönböztetésetnikaidimenzióját,ígyakijelentéselutasításaamegkülönböztetés érvényesülésénekelfogadásátjelenti. Összegzésésjavaslatok Kutatásunkcéljátéssajátosságaitmárjeleztük:azokatjelentõsmértékbenazhatározta

23 meg,hogymegyeiprogramokszámáraempirikusadatokhozjussunkszabolcs-szatmár- Beregmegyeromanépességérõl.Akutatásfõbberedményeimegfelelnekahazai romakutatásokeredményeinek.ígypéldáulamegyeromanépességénekiskolázottsági ésaktivitásimutatói,vagyéletkörülményei,lakásviszonyainemkülönbözneklényegesen amáskutatásokáltalismertetetteredményektõl.akutatássajátoscéljaibólkövetkezõen vizsgáltukamegyeromanépességéneka"probléma-percepcióját",valamint jövõképéneknéhányelemét.ekérdésekvizsgálataviszonylagperiférikusa romakutatásokban,aproblémakörkonceptualizálásakifejezettennehéz;kutatásunk soránatöbbségitársadalomértékrendszereáltalbefolyásoltlehetséges megközelítésmódkontrolljakéntszolgáltaz,hogyatervezésiésfeldolgozásifolyamat soránrendszeresenkonzultáltunkatársadalmigrémiumromatagjaival.ugyancsaka kutatásicélokbóleredõen"javaslatokat"ismegfogalmaztunkakutatásieredmények alapján. Ahazairomakutatásokegyrészevagyakutatásicélokból,vagyazeredményekbõl következõenfogalmazmeg"javaslatokat",amelyekakutatásokáltalfeltártproblémák kezeléséneklehetségesszcenárióitjelentik. 19 Ejavaslatokatjellegzetesmódona megkülönböztetés,azoktatás,afoglalkoztatásésaszociálisellátásokterületén fogalmazzákmegakutatók.sajátkutatásunkcéljábólkövetkezõenakutatás grémiumánakintencióialapjánmimagunkisfogalmaztunkmegjavaslatokat(többet,és részletesebben,mintamitjelenkeretekközöttbemutatunk),sezekahazai szakirodalombanmegfogalmazottjavaslatokkaltöbbpontonmegegyeznek. Amegyeromanépességénekhelyzetérevonatkozókutatásalapjánmegfogalmazható, hogyaromanépességsajátlegnagyobbproblémájakéntamunkanélküliségettekinti. Ezértamunkaerõpiacösszesszereplõjénekegyüttmûködésével,államivagynon-profit szervezetekkoordinálásávalfoglalkoztatásiprogramotkellkidolgozniamegyeroma népességeszámára.eprogrambanaközszféraállásaimellett,adó-ésegyéb támogatásifeltételekbiztosításávalbekellvonniaversenyszféraszereplõitis. Aromanépességpreferenciáinakazismeretébenafoglalkoztatásiprogramoknem alapulhatnakmezõgazdaságiprogramokon,ésahagyományosromaszakmákonsem. Amunkaerõpiacireintegrációnakaképzésenésátképzésenkellalapulnia.Aképzési programokcélcsoportjaa19 45éveskorosztálylehet. Aképzésiprogramoknakfigyelembekellvenniaromákalacsonyiskolaivégzettségét,a szakmaivégzettségmegszerzésétösszelehetkötniabenemfejezettáltalánosiskolai végzettségmegszerzésével. Olyanképzésitámogatásirendszertkellkialakítani,amiamunkanélküliromákataz ezekbenvalórészvételreösztönzi(járulékrendszer,segélyezésirendszer, családtámogatásiformák).

24 Kezdeményeznikellaromaképzésiprogramoktanárainakszakmaiéspedagógiai felkészítését. Tekintettelarra,hogyatelepülésiönkormányzatokhelyiszociálisfeladatvállalásábana kistelepülésekvállalnakarányaibannagyobbszerepetaromákszociálisproblémáinaka kezelésében,indokoltlenneeszociálisfeladatvállalástámogatásapályázatiésnormatív módon. Irodalom GlatzFerenc(szerk.)(1999):AcigányokMagyarországon.Magyarországaz ezredfordulón.budapest:mta HorváthÁgota LandauEdit SzalaiJúlia(szerk.)(2000):Cigánynakszületni. Tanulmányok,dokumentumok.Budapest:AktívTársadalomAlapítvány ÚjMandátum Könyvkiadó FábiánGergely FónaiMihály(1999):ArokkantnyugdíjasokhelyzeteSzabolcs-Szatmár- Beregmegyében.InLukácskóZs. FónaiM. FábiánG.(szerk):"Peremvidék"Szociális kutatásokszabolcs-szatmár-beregmegyében.nyíregyháza-salgótarján:salgótarjáni NépjólétiképzésiKözpont, FilepnéNagyÉva FónaiMihály(2001a):RomákSzabolcs-Szatmár-Beregmegyében. Szabolcs-Szatmár-BeregiSzemle,2: FilepnéNagyÉva FónaiMihály(2001b):Aromakisebbségnéhányszociológiai vonatkozásaszabolcs-szatmár-beregmegyében.inközelítéseki.budapest:országos KözoktatásiKözpont, FilepnéNagyÉva FónaiMihály(2001):Aromatanulókhelyzeteaközoktatásban Szabolcs-Szatmár-Beregmegyében.Educatio(tavasz): HablicsekLászló(2000):Kísérletaromanépességelõreszámítására2050-ig.In:Horváth Landau Szalai(szerk.)Cigánynakszületni.Budapest:ÚjMandátumKönyvkiadó, HablicsekLászló(1999):Aromanépességdemográfiaijellemzõi,kísérletielõreszámítás 2050-ig.Kézirat,KSHNépességtudományiIntézet HavasGábor KeményIstván(1995):Amagyarországiromákról.SzociológiaiSzemle, (3):3 21. HavasGábor KeményIstván KertesiGábor(1998):Arelatívcigányaklasszifikációs

25 küzdõtéren.kritika,(március): HusztiÉva(2001):ANyíregyházakörnyékitanyavilágazezredfordulón.Szabolcs- Szatmár-BeregiSzemle,(2): Javaslatokaromanépességetérintõhosszútávústratégiakidolgozásához.(2000) DelphoiConsulting. KeményIstván(1996):Aromákésaziskola.Educatio,(tavasz): KeményIstván(1999):Tennivalóacigányok/romákügyében.InGlatzFerenc(szerk.):A cigányokmagyarországon.magyarországazezredfordulón.budapest:mta, KertesiGábor(1998):Azempirikuscigánykutatásoklehetõségérõl.Replika,(29): KertesiGábor(1995a):Cigánygyerekekaziskolában,cigányfelnõtteka munkaerõpiacon.közgazdaságiszemle,(1): KertesiGábor(1995b):Cigányfoglalkoztatásésmunkanélküliségarendszerváltáselõtt ésután.tényekésterápiák.esély,(4): KertesiGábor KézdiGábor(1999):AcigánynépességlélekszámaMagyarországona kilencvenesévekelején.inglatzferenc(szerk.):acigányokmagyarországon. Magyarországazezredfordulón.Budapest:MTA, KertesiGábor KézdiGábor(1998):AcigánynépességMagyarországon.Dokumentáció ésadattár.budapest:socio-typokisebbségiönkormányzatokszabolcs-szatmár-bereg MegyeiSzövetségénekvizsgálata.(1998)Nyíregyháza,kéziratban KocsisKároly KovácsZoltán(1999):AcigánynépességtársadalomföldrajzaInGlatz Ferenc(szerk.):AcigányokMagyarországon.Magyarországazezredfordulón.Budapest: MTA, KSH1990.évinépszámlálás3.Összefoglalóadatok.(1992)Budapest:KSH LadányiJános SzelényiIván(2001):Aromaetnicitás"társadalmikonstrukciója" Bulgáriában,MagyarországonésRomániábanapiaciátmenetkorszakában.Szociológiai Szemle,(4): LadányiJános SzelényiIván(1997):Kiacigány?Kritika,(12):3 6. MészárosÁrpád FótiJános(1996):AcigánynépességjellemzõiMagyarországon. StatisztikaiSzemle,(november):

26 PikKatalin(1999):Romagyerekekésaspeciálisiskolák.Educatio,(nyár): RadóPéter(1997):Jelentésamagyarországicigánytanulókoktatásáról.Budapest SikEndre(1999):KülföldiekMagyarországonésavelükkapcsolatosnézetekahelyi önkormányzatokban.budapest ZomboriMáté KovaiMelinda(2000):Amagyarországiromanépességfoglalkoztatása. Átfogószakirodalmirecenzió.DelphoiConsulting. Jegyzetek *AszerzõkezútonmondanakköszönetetZolnaiErikának,CzibereIbolyának,Horkai Anitának,PetõIldikónakésPusztaiGabriellának,akiktanácsaikkalésjavaslataikkalaz elmúlthónapokbansokatsegítetteketanulmányvéglegesítésében. 1.Akutatástervezésekorúgytûnt,hogya"politikailagkorrektbeszéd"terjedéseésa romaidentitástudatváltozásaimiattaközbeszédbenaromamegnevezésnyeregyre inkábbpolgárjogot ezértebbenatanulmánybanmiisezthasználjuk.ettõlakkortérünk el,éshasználjukacigánymegnevezést,haazelemzettszakirodalombanacigány megnevezéstalkalmazzák. 2.Avitaösszefoglalása:Cigánynakszületni(Horváth Landau Szalai2000). 3.LadányiJánosésSzelényiIvánaBulgáriában,MagyarországonésRomániában lefolytatottromakutatásetnikaibesorolásirendszerekéntemlítiazönidentifikációt,a szakértõibesorolást,valamintakérdezõbiztosibesorolást(ladányi Szelényi2001). 4.ASzövetségsajátkérdõívesadatfelvétele amelyamegyenépességének95 százalékátérintette(ezamutatóaszövetségkérdõívéreválaszolótelepülésekegyüttes lélekszámáravonatkozik,amegyenépességénbelül) településsorosadatokatisközöl azegyestelepülésekenélõromákszámáravonatkozóan.aszövetségáltalvégzett adatfelvételaközoktatásra,agazdaságiaktivitásraésaszociálisellátáskülönbözõ formáiravonatkozóadatokatfoglalmagába.aszövetségadatfelvételénektervezésérõl éslebonyolításárólfarkastibornak,azországoscigányönkormányzatalelnökének,a KisebbségiÖnkormányzatokSzabolcs-Szatmár-Beregmegyeielnökénekismertetése alapjánszámolunkbe,akinekezútonisköszönetetmondunkakutatássoránvégzett munkájáért. 5.Amintaválasztástrészletesenbemutattuk:Fónai Filepné(2001:97 99). 6.Ebbenamintábanaromatanulókhelyzetétvizsgáltukamegyeközoktatási

27 intézményeiben.azáltalánosiskolákravonatkozóadatokelemzéselehetõségetada megyeromanépességénektelepüléstípusokszerintimegoszlásánakbemutatására. 7.Azadatokelemzésétrészletesenlásdtöbbekközött:Fónai Filepné(2001b). 8.Lásd:Kertesi Kézdi(1998);Mészáros Fóti(1996). 9.Eproblémávalfoglalkozik:Kertesi(1995a);Kemény(1996);Pik(1999). 10.Kertesi Kézdiáltalmegadottszámításimódszerint: /770x12558= Abecsléspontosságátrontja,hogyazáltalánosiskolásokszámáravonatkozóadat számítottadat,amitaromaháztartásokösszetételébõlésaháztartásokbanélõ gyerekeknekamegkérdezettekáltalmegadottiskolaivégzettségébõlszámítottunk banaromaháztartásokmegfelelõországosadata4,47fõvolt(Havas Kemény 1995). 12.P0,008;Pearson-félekhi-négyzet:139,336;szabadságfok: Aromanépességiskolaivégzettségéreegymástóllényegeseneltérõadatsorokat találunk(1990-esnépszámlálás,1993-askshadatfelvétel,1993-asmtaszociológiai Intézetikutatás),amitKézdipéldáulamintavételieljáráskülönbözõségeivel,azaz klasszifikációsproblémákkalmagyaráz.nagyoneltérnekamegkérdezésenalapuló adatokaz1990-esnépszámlálásnakazönidentifikációnalapulóadataitól.az1990-es népszámlálásiadatoksokkalrosszabb,az1993-askshadatfelvételsokkaljobb iskolázottságiadatokatközölnek,mintkeményék1993-askutatása. 14.Errõllásdtöbbekközött:Radó(1997). 15.Acélcsoportokmeghatározásaakutatáscéljábólkövetkezett:lehetségescselekvési programokhozkellettajánlásokatmegfogalmazni. 16.Lásd:Kertesi(1995b);Mészáros Fóti(1996);Zombory Kovai(2000). 17.Ittújraakutatáscéljárakellhivatkoznunk,melymegvalósíthatóprogramok tervezéséhezszükségesismeretekfeltárásaésecélraegyadatbázislétrehozásavolt. 18.Akérdésnemarravonatkozott,hogymeglévõvégzettségükkelmilyenmunkát végezhetnek,hanemarra,hogyhamegtehetnék,milyenmunkátvállalnánakszívesen. 19.Lásdtöbbekközött:Havas Kemény(1995);Havas Kemény Kertesi(1994);Kertesi (1995b);Kemény(1999);Javaslatok...(2000);Radó(1997).

28

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Fehérvári Anikó Tomasz Gábor Fiatalok szakmaszerzés után Ábrák, táblázatok Fehérvári Anikó Tomasz Gábor

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit STATISZTIKAI ADATOK Szerkesztette Bálint Mónika Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkapiaci folyamatokat

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőívre kerülő kérdések és válaszlehetőségek 1. Neme: férfi nő 2. Születési ideje: év hónap nap 3.1. Állampolgársága: magyar magyar és külföldi, mégpedig: magyar,

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Kutatás a rezsicsökkentésről

Kutatás a rezsicsökkentésről Kutatás a rezsicsökkentésről A társadalom véleménye a rezsicsökkentésről Jövedelem Képzettség Kor Nem Lakástípus Aktivitás A magyar társadalom rezsiköltségei és problémaérzékelése (KSH, Eurobarometer,

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében

Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében Munkaerőpiaci stratégiák Fejér megyében a kérdőív sorszáma Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Kérdező aláírása:... A kérdezés kezdete: 2001. 01. hó... nap...

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Az elektronikus Személyi kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Az adatszolgáltatás a 2015. évi X. törvény alapján kötelező. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV

Andor Mihály: Az alternatív gimnáziumi képzés első évtizede (OTKA T ) TANULÓI KÉRDŐÍV 1. Neme (a megfelelőt húzza alá) 1) fiú 2) lány 2. Családja lakóhelye (település vagy kerület): TANULÓI KÉRDŐÍV 3. Tanítási időben hol lakik? (a megfelelőt húzza alá) 1) otthon 2) kollégiumban 3) albérletben

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni)

SZŰRŐKÉRDŐíV. 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) SZŰRŐKÉRDŐíV SORSZÁM: I. Azonosító adatok: Kitöltés időpontja: Kitöltés helye: Kitöltő neve: II. Kérdezett adatai: 1. Neve... (kérjük olvashatóan beírni) 2. Neme 1 férfi 2 nő 3. Születési helye:... 4.

Részletesebben

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Hajdu Tamás 1 Kertesi Gábor 1 Kézdi Gábor 1,2 1 MTA KRTK KTI 2 CEU Szirák 2014.11.29. Hajdu - Kertesi

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%):

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:...

AZ 5. KÉRDÉSRE! egyéb (8), éspedig:... A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2008 F A kikérdezés

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája 2.1. A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája Az aktív népesség arányában, % Az aktív korú népesség arányában, % férfi nő összesen férfi nő összesen 1990 1,4 1,1 1,4 1,1 0,7 0,9 1991 6,0 5,1 5,6 4,4

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Omnibusz 2003/08. A kutatás dokumentációja. Teljes kötet A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Omnibusz 2003/08 A kutatás dokumentációja Teljes kötet 2003 Tartalom BEVEZETÉS... 4 A MINTA... 6 AZ ADATFELVÉTEL FŐBB ADATAI... 8 TÁBLÁK A SÚLYVÁLTOZÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ...

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján

Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (1994): A munkanélküliség a magyar

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

Győri Péter: Hajléktalanság. romák. gyermekszegénység. (Tévhiteket oszlató tények )

Győri Péter: Hajléktalanság. romák. gyermekszegénység. (Tévhiteket oszlató tények ) Győri Péter: Hajléktalanság romák gyermekszegénység (Tévhiteket oszlató tények ) Hajléktalanügyi országos konferencia Balatonföldvár, 2017. szeptember A Február Harmadika Munkacsoport (F3) 1999 óta minden

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10 Szociális helyzet pontrendszere 1. sz. melléklet 1 Ha a pályázó javaslat nem a Semmelweis Egyetem kollégiumában lakik 2 albérletben lakik 3 budapesti és eltartóival lakik 0 saját lakásban lakik 0 ismerőse

Részletesebben

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2006 F A kikérdezés

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Foglalkozások presztízse kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS CIVIL SZEKTOR KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL EÉŐZETES EREDMÉNYEK 1. A válaszadók lakhelye Település Noszvaj 83 Bogács 63 Cserépfalu

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

Fiatalok helyzete a Szobi Járás területén

Fiatalok helyzete a Szobi Járás területén Fiatalok helyzete a Szobi Járás területén A Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület felmérést végez a 16 35 éves Szobi Járásban lakó fiatalok körében. A felmérés eredményeit a Helyi Fejlesztési

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október

TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA. Reform. SPSS állomány neve: Budapest, október TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA Reform SPSS állomány neve: D09 Budapest, 2002. október Reform 2 Tartalomjegyzék 1. AZ ADATFELVÉTELRŐL...3 1. TÁBLÁZAT A REFORM KUTATÁS ELKÉSZÜLT KÉRDŐÍVEINEK SZÁMA

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Demográfiai háttér

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Demográfiai háttér Demográfiai háttér Demográfiai háttér Erdélyi Magyar Adatbank A kérdezett e: férfi 43.6% nő 56.4% férfi nő 219. ábra. A megkérdezett e. Mi az Ön családi állapota? nőtlen, hajadon, egyedül él 15.7 házas,

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal

Békés Megyei Kormányhivatal A JÖVŐ BIZTONSÁGA TB Oktatási Mintaprogram Békés megyében Békés Megyei Kormányhivatal Ellenőrzési Szakosztály Szociális biztonság Magyarország Alaptörvénye szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A hajléktalan emberek pénze

A hajléktalan emberek pénze A hajléktalan emberek pénze. február 3. 40 000 35 000 30 000 Hajléktalan emberek havi jövedelem átlaga (Ft) 32 843 31 386 35 663 34 055 28 736 27 602 29 515 31 491 25 000 20 000 15 000 10 000 16 017 17

Részletesebben

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Kecskemét 2014.06.24. Dr. Kovács Teréz egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Korreferátum. ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt

Korreferátum. ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Könyvbemutató szakmai konferencia MTA Díszterem 2008 november 25 Korreferátum ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt 1.a. Az érettségivel

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve...

KÉRDŐÍV. 1/1. Születési éve... KÉRDŐÍV 1. SZEMÉLYES ADATOK 1/1. Születési éve... 1/2. Neme férfi nő 1/3. Legmagasabb iskolai végzettsége egyetem főiskola tanítóképző érettségi 1/4. Milyen tagozaton szerezte a végzettségét nappali esti,

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:...

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:... KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt Benyújtás határideje: február 28. szeptember 30. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme:......... Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

5. Háztartások, családok életkörülményei

5. Háztartások, családok életkörülményei 5. 5. Háztartások, családok életkörülményei Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Háztartások, családok életkörülményei Budapest, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö

Részletesebben

Az Engame Akadémia tandíjához Részletfizetési Kérelem Graduate Mentorprogramhoz a 2015/2016-os évfolyam tanévére

Az Engame Akadémia tandíjához Részletfizetési Kérelem Graduate Mentorprogramhoz a 2015/2016-os évfolyam tanévére Az Engame Akadémia tandíjához Részletfizetési Kérelem Graduate Mentorprogramhoz a 2015/2016-os évfolyam tanévére Jelen kérlemet csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, ha a kérelmező diák túl van

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek megítélése az általános iskolások körében. Pirmajer Attila SZTE Szociológia BA

Társadalmi egyenlőtlenségek megítélése az általános iskolások körében. Pirmajer Attila SZTE Szociológia BA Társadalmi egyenlőtlenségek megítélése az általános iskolások körében Pirmajer Attila SZTE Szociológia BA 2012. 06. 22. A kategóriarendszer ismertetése SZEMÉLYES OKOK jó személyes paraméterek tanult, iskolázott

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben