Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *"

Átírás

1 Szociológiai Szemle 2002/ FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra benkerültsoraSzabolcs-Szatmár- BeregMegyeiTerületfejlesztésiTanácsmegbízásából.Amegrendelõegymegyeiátfogó romaprogramfejlesztésicéljainakésirányainakmeghatározásához,valamintajelen helyzetleírásáhozkértadatokat,segybenjavaslatokat.ennekérdekébenamegyében élõromákfõbbszociodemográfiaijellemzõit,életkörülményeit,iskolázottságátés probléma-percepcióját,valamintjövõképétkívántamegismerni.ezkijelölteakutatásfõbb céljait,területeit,továbbáakutatásszervezésénekafeltételeit,körülményeitis. AMegyeiTerületfejlesztésiTanácsarésztvevõszakemberekközremûködésévelegy csaknemkétévigmûködõgrémiumothozottlétre,melynektagjaivoltakacigány/roma 1 szervezetekképviselõi,cigánykisebbségiönkormányzatiképviselõkésamegyében, illetveazegyestelepüléseken,régiókbanelfogadott,befolyásosromaszemélyiségek, valamintolyannemromaszakemberek,akikszakmájukésmunkájukrévénrendszeres kapcsolatbanállnakromákkal.egrémiumfogadtaelakutatáselvicéljait,annakfõbb területeités"filozófiáját".többszörmegvitattaazalkalmazottkérdõívet,valaminta kutatásieredményeketis,mielõttazárójelentéstamegyeiterületfejlesztésitanács testületetárgyaltavolna. Agrémiumjavaslatáranemvizsgáltukamegyeromalakosságánakjövedelmihelyzetét. Ezzelszemben,ösztönzésére,avizsgálatbanfontosszerepetkapottamegyeroma lakosságánakproblémapercepciója. Akérdõívetakisebbségiésazadatvédelmiombudsmanelviállásfoglalásaután véglegesítettük.agrémiumtagjaiközremûködtekamintaválasztásiprocedúrábanis, közülüknéhányankérdezõbiztoskéntisdolgoztakazadatfelvételben. Abemutatottkörülményeketfontosnaktartjukakutatásértékeléséhez,értelmezéséhez ésminõsítéséhez:céljátugyanisjelentõsmértékbenazhatároztameg,hogy helyzetképetfogalmazzonmegmegyeiprogramoktervezéséhez. Akutatástervezéséneklegneuralgikusabbkérdéseamintaválasztás,azalapsokaság meghatározásavolt,vagyisaz,hogykikettekintsünkcigánynak/romának.a mintaválasztáskérdéseacigány/romakutatásokmeghatározóproblémája ahogyaztaz asklasszifikációsvita 2 isjelzi.aklasszifikációsvitaálláspontjaiazetnikai

2 klasszifikációsmódszerekelveinekmegbízhatóságára(ladányi Szelényi1997),illetve azetnikaijelenségekmegismerhetõségére,példáulacigányságlétszámáraésarányára vonatkoznak(havas Kemény Kertesi1998;Kertesi1998).Evitakétérzékenypontját érintiakutatásoktervezésének:aklasszifikációtésaminta"elérésének"kérdését. Miutándefiniáltuk,hogyavizsgálatsoránkittekintünkcigánynak,azazmegválaszoltuk aztakérdést,hogy"kiacigány?",újabbproblémávalszembesültünk:"holéshogyan találjukmegõket?" Sajátkutatásunktervezésekorfigyelembevettükaklasszifikációsvitamindkét álláspontjánakérveit,amintaválasztásmódjábanpedigszámospontonaz1993-as kutatáslogikájátkövettük(kertesi Kézdi1998).LadányiésSzelényiklasszifikációs argumentációjátakutatástervezésifolyamatábanésaromapopulációdefiniálásában vettükfigyelembe 3.Ennekértelmébena"cigányaz,akitanem-cigánykörnyezeteannak tart"klasszifikációmellett,amegyeromanépességénekmeghatározásakorfigyelembe vettükaromaszervezetekáltalképviseltetnikaiönmeghatározástis. Nézõpontunktehátmagábafoglaltaazetnikaiöndefiniálásszempontjait,amiheza "KisebbségiÖnkormányzatokSzabolcs-Szatmár-BeregMegyeiSzövetségének"1998-as kérdõívesadatfelvételénekszempontjaitéseljárásátvettükfigyelembeésfogadtukel (KisebbségiÖnkormányzatok ).Fontosvoltebbõlaszempontbólazis,hogya kutatáscéljainakmeghatározásáralétrehozottgrémiumbanaromaszervezetek képviselõivoltaktöbbségben.kompetenciájukbatartozottamintaválasztásiprocedúra soránaromaönmeghatározásszempontjainakérvényesítése;ezentúlmenõena településekésazazokonbelülilakókörzetekkiválasztásábanisközremûködtek. Akutatásmintája Az1993-askutatás(Kertesi Kézdi1999)soránaszakemberekaz"alapsokaságot"a többségitársadalmatreprezentálóintézményekmunkatársaitólszerzettinformációk alapjánhatároztákmeg.akövetkezõlépésbenpedigatelepüléstípusokésazegyes körzetekbenélõromákvárhatóaránya("sûrûsége")alapján,lépcsõzetes mintaválasztássalválasztottákkiamintát.sajátmintaválasztásunkatelepüléstípusokra ésaromanépességarányára("sûrûségére")vonatkozóelveittekintvetöbbponton illeszkedikazemlítettországoskutatáshoz. Amegyébenélõromanépességszámánakésarányánakmeghatározásábantöbb, közvetettadatálltrendelkezésünkre: 1.)KocsisésKovács1984-revonatkozóadataalapjánamegyében7,13százalékvolta romákaránya(kocsis Kovács1999:14). 2.)HablicsekLászló(Hablicsek1999)úgybecsüli,hogyaz1990-esnépszámlálássorán megadottmutatókkörülbelül30százalékátjelentikaténylegesállapotnak(akshadatok

3 szerint1990-benamegyébenanépesség4,4százalékavoltroma).hablicsek(mészáros alapján)aromanépességelõreszámításáravonatkozótanulmányában13,5százalékot admeg(hablicsek2000:254). 3.)KertesiésKézdiaziskolastatisztikánalapulóközvetettbecsléssel1992-ben10,4 százalékratettearomákarányátamegyenépességénbelül(kertesi Kézdi1998:400). AzemlítetteredményekfigyelembevételévelfogadtukelaKisebbségiÖnkormányzatok Szabolcs-Szatmár-BeregMegyeiSzövetségének1998-ravonatkozóadatközlését,amely szerintaromanépességarányaamegyében10 11százalékrabecsülhetõ. 4 Ennekazadatfelvételnekazvoltasajátossága,hogyegyszerrefeleltmega"cigányaz, akitakörnyezeteannaktart"klasszifikációselvnekésaz1993-askutatássoránaz interakciókravonatkozódefiníciónak,segyúttalfigyelembevetteazetnikai önmeghatározásszempontjaitis,ezértkutatásunksoránamintaválasztás megtervezéséhezeztatelepüléssorosadatbázisthasználtuk. 5 MivelaSzövetség adatbázisaamegyeszékhelyesetébenhiányosnakbizonyult,amintatervezésénéla romalakosságáltalukbecsültszámátésarányátfogadtukel. ASzövetség1998-asadatfelvételemegbízhatóképetadottaromanépességneka településekenbelülipontos"megtalálhatóságáról",lakóövezeteirõl,amimegkönnyítettea kérdõívesmegkérdezéstervezésétis.amintaválasztásésaszövetségadatfelvételének tesztjekénthasználhattukaz eskutatásunkmásikmintájánakeredményeit (Fónai Filepné2001). 6 Akutatássoránalépcsõzetesmintaválasztásmódszeréthasználtuk.Mintaválasztási egységnekaháztartásokattekintettük.amintaválasztáslépéseiakövetkezõkvoltak: 1.)Amegyetelepüléseitháromcsoportbaosztottuk: Nyíregyháza,aholamegyenépességének19,7százaléka,ésaromanépesség18 19 százalékaél. Amegyetöbbivárosa,aholamegyenépességének24százaléka,ésaromanépesség körülbelül20százalékaél. Amegyefalvai,aholamegyenépességének56százalékaésaromanépesség körülbelül61százalékaél. 2.)Atelepüléscsoportokonbelülimintaválasztás: Anyíregyházimintába205háztartáskerült.Amegyeszékhelyenbelülaroma népességethat,sajátoskörzetenbelülválasztottukki.azegyeskörzetekleképeztéka

4 romanépességnekavárosonbelülilakókörzeteit.ekörzetekközülnagyonsajátosaka bokortanyák;abokortanyanyíregyházakörnyékénkialakulttanyatípus,egy-egy bokorban10 15,gyakran40 50házzal.Avároskörnyékén67bokortanyábanmintegy anélnek(Huszti2001),akikközött elfogadvaamegyeszékhelyrebecsült adatokat hozzávetõlegesen10százalékaromákaránya. Amegyevárosaiból210háztartástválasztottunkamintába.Avárosokataroma népességarányaalapjánnégycsoportbasoroltuk,majdkiválasztottukatelepüléseket. Amegyefalvaiból590háztartástválasztottunkamintába.Afalvakataromanépesség arányaalapjánhatcsoportbasoroltuk,amitatelepülésekkiválasztásakövetett. Amintábaháztartásokatválasztottunk;akérdezéssoránaháztartásfõt,vagyannak házastársát,élettársátkellettmegkérdezni.amegkérdezettek51százalékaférfi,49 százalékanõvolt. Akutatássoránalkalmazottmódszer Azadatfelvételhezkérdezõbiztosokáltallekérdezettkérdõívekethasználtunk.Akutatás kérdezõbiztosaiatelepülésekromakisebbségiönkormányzatiképviselõivoltak,akik közültöbbenrésztvettekagrémiummunkájábanis.akérdõíveklekérdezésére2000. április májusábankerültsor.azadatfelvételhezhasználtkérdõívakutatásnégy dimenziójánakmegfelelõenépültfel: szociodemográfiaihelyzet, életkörülmények, gazdaságiaktivitásésiskolázottság, problémapercepcióésjövõkép. Azadatfelvételsoránnemvizsgáltukaromanépességjövedelmihelyzetét,ajövedelem forrásaitéstípusait.akutatáselsõdlegescéljaaromák"problémapercepciójának"és jövõképénekavizsgálatavolt,ahogyarramárutaltunk,azzalacéllal,hogyazáltaluk megfogalmazottjövõképalapjántegyünkjavaslatokatamegyeiterületfejlesztésitanács számára.jelentanulmánybanakutatásfõbberedményeitismertetjük. Aromanépességszámáraésarányáravonatkozóbecsléskorrekciója településtípusonként Akutatásegyikcéljaaromákszámánakéstelepüléstípusonkéntimegoszlásánaka

5 becslésevolt.ezalkalmatadottakisebbségiönkormányzatokmegyeiszövetsége 1998-asadatainakazellenõrzéséreis.Akutatáseredményeitakövetkezõtényekés eljárásoksegítségévelellenõriztük: KertesiésKézdiközvetettnépességszámításieljárásával(Kertesi Kézdi1998), aromanépességnekaterületieloszlásáraésnövekedésérevonatkozóadatokkal (Hablicsek2000). Azáltalunkalkalmazotteljárásokjelentõsrészeazáltalánosiskolásokszámáraalapozza aromanépességrevonatkozóbecsléseket.mivela2000-benlefolytatottkutatássorána megyeáltalánosésközépfokúiskoláitismegkerestük,megbízhatóadatokkal rendelkeztünkaromatanulókszámáról,ésiskolatípusonkénti,valamint településtípusonkéntimegoszlásáról. 7 1.táblázat AromatanulókszámaSzabolcs-Szatmár-Beregmegyeközoktatási intézményeiben Általános iskola Szakmunkásképzõ Évfolyam Összes Ebbõl roma Összes Ebbõl roma tanuló tanuló tanuló tanuló Szakközépiskola és gimnázium Összes Ebbõl roma tanuló tanuló Összes Forrás:sajátkérdõívesadatfelvételeredményei. Atovábbiakbannégybecslésieljáráseredményeitismertetjük. A0 14évesekarányáraalapozottbecslés 8 2.táblázat

6 Aromanépességbecsültszámaamegyébena0 14éveskorosztályroma népességenbelüliarányaalapján A KSH 1993-as minõsítése alapján számított mutató, 30,4 %-os arány alapján fõ (a megye népességének 15,1%-a) Az 1990-es népszámlálás alapján számított mutató, 35,7 %-os arány alapján fõ (a megye népességének 12,9%-a) Az 1993-as MTA Szociológiai Intézet kutatása alapján számított mutató, 37,8 %-os arány alapján fõ (a megye népességének 12,2%-a) Becslésieljárásunksoránkétproblémajelentkezett:nemismerjükpontosanatúlkorosak, ésazáltalánosiskoláthétévesenkezdõkarányát, 9 valaminta0 6évesekszámát.Ez utóbbiéletkoricsoportszámátazelsõosztályosokszámábólbecsültükmeg,ígya0 14 évesekarányánalapulószámításunkbizonytalan.mivelaszakirodalombana0 14 korosztályarányáraa38százalékkörülimutatóelfogadottnaktekinthetõ,aroma népességarányáramiisaharmadikmutatótfogadjukel,azazúgybecsüljük,hogya megyenépességénbelülaromákaránya12,2százalék.akisebbségiönkormányzatok MegyeiSzövetsége1998-ban65600fõrebecsülteamegyeromanépességét,ami11,5 százalékosaránynakfelelmeg,azazakétmutatóközelállegymáshoz,akárcsaka megyérevonatkozóegyébbecslésekmutatóihoz,ígykertesiéskézdi1992-es,10,4 százalékosbecsléséhezis.hogyanalakulnakezekamutatóktelepüléstípusokszerint? 3.táblázat AromákszámatelepüléstípusonkéntSzabolcs-Szatmár-Beregmegyében,a 0 14évesekszámaésakorosztályromanépességenbelüliaránya(38%) alapján Nyíregyháza Egyéb városok Falvak 4600 fõ (6,6%)15900 fõ (22,8%)49100 fõ (70,6%) Forrás:sajátadatfelvételalapjánbecsültadatok. A3.táblázatbanismertetettadatokaztmutatják,hogyaKisebbségiÖnkormányzatok MegyeiSzövetségénekadatfelvételeeredményeképpenkorrektenbecsültükmega megyeromanépességénekaszámát,deanyíregyházihiányzóadatokmiattaroma népességtelepüléstípusokszerintimegoszlásátnem.amintaválasztástervezésekorkét ésfélszernagyobb(10%)romalakossággalszámoltunkamegyeszékhelyenareálisnak tekinthetõnégyszázalékkalszemben,továbbátízszázalékkalalacsonyabbnépességgel afalvakban. Aziskoláskorúakarányáraalapozottbecslés

7 MásikbecslésieljárásunkKertesiGáborésKézdiGáboradatainalapul(Kertesi Kézdi 1998),akik1992-benaközvetettnépességbecslésalapján455ezerfõretettékaroma népességszámát,melybõlszabolcs-szatmár-beregmegyére58507fõtadtakmeg, amelyamegyenépességénbelül10,4százalékottettki.azországosancsaknem félmilliósromanépességenbelülazáltalánosiskolásokszáma74441fõ,azaz16,38 százalékvolt;eztazaránytvettükfigyelembeateljesnépességmeghatározására.ehhez aszámításunkhozatúlkorosokarányáttízszázalékrabecsültük(pik1999),ésszámukat levontukaromaáltalánosiskolásokszámából(12558fõ).eszámításokszerintamegye romalakossága69100fõ,amelycsaknemazonosa0 14évesekbecsültszámán alapuló,ismertetettadattal. 4.táblázat AromákszámatelepüléstípusonkéntSzabolcs-Szatmár-Beregmegyében,a 0 14éveskorosztályarányaalapján(akorosztálynépességenbelüli1992- esarányaszerint) NyíregyházaEgyéb városok Falvak 4900 fõ fõ fõ Forrás:sajátadatfelvételalapjánbecsültadatok. Aromanépességszámánakváltozásáraalapozottbecslés SzámításainkataKertesi Kézdiféleadatokfigyelembevételévelvégeztük.Aszerzõk 1992-ben58507fõrebecsültékamegyeromalakosságát(Kertesi Kézdi1998:400). Hablicsekszerint(Hablicsek2000)azországromanépességeéventekilenc tízezer fõvelnõ.haeztelfogadjuk,kertesiéskézdivizsgálataótaamegyeromalakossága mintegy fõvelnõtt,mivelamegyébenélahazairomalakosság12,1 százaléka.ezekalapjánszabolcs-szatmár-beregmegyében2000-ben64 65ezerfõre volttehetõaromalakosságszáma,amialacsonyabbazáltalunkszámítottnál. Aközvetettnépességbecslésenalapulóeljárás Aközvetettnépességbecslésenalapulószámításszerintamegyeromalakossága64420 fõ, 10 amitazonbanamintajelzetttorzításaimiattugyancsakbecsléskéntfogadhatunkel, bárigenközelállanépességszámváltozásaalapjánvégzettszámításhoz.amegye romalakosságátavázoltbecslésekszámtaniátlagakéntakövetkezõkbenadjukmeg: 5.táblázat Aromákszámaamegyébenésakülönbözõtelepüléstípusokban

8 NyíregyházaEgyéb városok Falvak Megye 4500 fõ fõ fõ67700 fõ 1992-benNyíregyházalakosságának3,6százalékavoltroma(Kertesi Kézdi1998), 2000-bennégyszázaléka.Avidékivárosoklakosságának7,9százalékavoltroma;haa kilencvenesévekbenvárossányilvánítotttelepüléseketisideszámítjuk,akkor8,4 százaléka.2000-benavidékivárosoklakosságának10,4százalékavoltroma,azaz lényegesnövekedésfigyelhetõmeg.1992-benanemvárosirangútelepülésekena romákaránya13,4százalék,2000-ben18,7százalékvolt,amitazonbane településeknekavárossányilvánításokmiatticsökkenéseismagyaráz. 6.táblázat Aromákmegoszlásalakhelyükszerint(százalékban) Nyíregyháza 7,2 6,6 Vidéki városok 13,8 Vidéki városok* 21,0 22,3 Falvak 78,9 Falvak* 72,0 71,1 *Akilencvenesévekbenvárossányilvánítotttelepülésekfigyelembevételével. Atanulmánytovábbirészébenismertetettkutatásieredményekatelepülési arányszámokkalsúlyozott,azazstatisztikailagkorrigáltadatok. Eredmények Életkörülmények:aháztartásokösszetétele Amintábakerültromaháztartásokéletkörülményeitaháztartásokésalakásokjellemzõin keresztülvizsgáltuk ezekközülmostcsakaháztartásoknagyságáraésösszetételére vonatkozóeredményeketmutatjukbe.aromacsaládokélethelyzetétjelentõsmértékben befolyásolja,hogyhányanélnekegyháztartásban,azazmekkoraaháztartásnagysága. Mintánkbanazátlagosháztartásnagyság4,7fõ, 11 amimagasabb,mintanemroma népességháztartásnagyságaamegyében(1990-ben2,6fõ).aháztartásnagysága befolyásoljaaháztartásiésazegyfõreesõjövedelmetésalaksûrûségetis. 7.táblázat Hányanélnekegyháztartásban(azösszesháztartásszázalékában)

9 EgyedülKettenHármanNégyenÖten Hatan Kilencen, nyolcan vagy többen 3% 10% 14% 19% 25% 24% 4% Azátlagosháztartásnagyságnakmegfelelõenaháztartásokegynegyedeötfõsésújabb egynegyedehat nyolcfõbõláll.bárfeltételeztükatelepüléstípusésaháztartásnagyság közöttiösszefüggést,atelepüléstípusésaháztartásnagyságközöttnemérvényesült szignifikánsösszefüggés.szignifikánsannõazonbanaháztartásnagyság 12 atelepülésen élõromákarányával.vizsgáljukmegaromaháztartásokösszetételét. 8.táblázat Kikélnekaháztartásban(azemlítésekszázalékában) Jelezték Kik élnek a háztartásban (a megkérdezettek hány százaléka jelölte) Házaspár 75,6 Élettárs 7,3 Gyerekek 83,4 Szülõk 14,2 Unokák 9,2 Testvérek 5,4 Sógor/nõ 1,5 Unokatestvér 0,3 Egyéb rokon 8,4 Nem rokon 0,5 Forrás:sajátadatfelvétel. Amegyébenélõromaháztartásokközülalegtipikusabbnakanukleáriscsaládtekinthetõ, hiszamegkérdezettháztartásfõkháromnegyedeélházaspárralésnyolctizede gyerekévelegyütt.figyelmetérdemel,hogytöbbenélnekgyerekkel,mintházaspárral: eztazélettársikapcsolatokviszonylagmagasarányamagyarázza,amialattazonbana romacsaládokmástértenek,mintanem-romák,asajátértékeikszerinti"együttélés" ugyanolyanértékû,mintaházastársikapcsolat.figyelembevéveazátlagos háztartásnagyságot,egycsaládban/háztartásbanlegkevesebbkétgyerekvan(azokban aháztartásokban,aholgyerekél,azegyháztartásraesõgyerekszám3,4).amásik elterjedtháztartástípustazúgynevezett"többcsaládmagbólállóháztartás"jelenti,erre utalaz,hogyaromaháztartásokegyhetedébenélnagyszülõ,ésegytizedébenunoka. Nemelhanyagolhatóazúgynevezett"kiterjesztettháztartás"sem,amikoratestvérekés egyébrokonokélnekaháztartásban.

10 Gazdaságiaktivitásésiskolázottság Iskolaivégzettség Akutatásegyikmeghatározócéljaannakvizsgálatavolt,hogyamegyébenélõroma népességnekmilyenaziskolaivégzettsége,aszakmaiképzettsége,milyensajátos tudássalrendelkezik.aromanépességiskolaivégzettségeországosanrendkívül alacsony,legjellemzõbbazáltalánosiskolaiésaszakmunkásképzõiskolaivégzettség; azérettségizettekarányacsekély,adiplomásokéaligmérhetõ.azadatfelvételsorán válaszadóromákiskolaivégzettségénekmegoszlásaakövetkezõ: 9.táblázat Amegkérdezettekiskolaivégzettségénekmegoszlása(százalékban)* Iskolai végzettség A megkérdezettek iskolai végzettsége, 2000 A roma lakosság iskolai végzettségének megoszlása, 1993** Egy osztályt sem végzett 7,5 9,4 1 7 osztályt végzett 27,2 32,8 8 osztályt végzett 57,5 45,5 Szakmunkásképzõ, szakiskola 5,5 10,4 Szakközépiskola, gimnázium 1,8 1,5 Befejezett fõiskola/egyetem 0,2 0,2 *Akutatássoránaztisvizsgáltuk,havalakiabbahagyottegyiskolatípust;ezeketaz adatokatkorábbitanulmányainkbanközöltük.jelentanulmánybanabefejezettiskolai végzettségre,illetveaziskolaivégzettségrevonatkozóadatokszerepelnek.elemszám: 1005,aziskolaivégzettségrevonatkozókérdésrenemválaszolt22fõ;amegoszlásoka válaszolókravonatkoznak. **Forrás:Havas Kemény(1995). Kutatásunknakaziskolaivégzettségre 13 vonatkozóadataitöbbpontonlényegesen eltérnekaz1993-asszociológiaiintézetikutatáseredményeitõl,amitcsakrészben magyarázaz,hogymegkíséreltükabenemfejezettiskolákravonatkozóadatokatis feltárni;valószínûlegemiattamegkérdezettekbizonyosmértékigpontatlanuladtákmeg iskolaivégzettségüket(atöbblehetõségválasztásamegértésinehézségetokozhatott).a kétvégpont,aziskolátnemvégzettekésaközép-,valamintfelsõfokúvégzettségûek adataimegfelelnekegymásnak. Amegyeromanépességénekiskolaivégzettségébenmutatkozóeltérésekazországos romaadatokhozképestamagasabbáltalánosiskolaivégzettségbenésazalacsonyabb szakmunkásképzõsvégzettségbenjelennekmeg.amegkérdezettromákiskolai végzettségeamegyeszékhelyenalegmagasabb,ittalegnagyobbazáltalánosiskolátés aszakmunkásképzõtvégzettekaránya,ésbárazegyetlenosztálytsemvégzettek

11 arányaismagas,atöbbitelepüléstípusnálalacsonyabbanyolcosztálytbenem fejezettekaránya. Azéletkoricsoportokközöttlényegeskülönbségvanaziskolaivégzettségszintjében.Az egyértelmûhátránytjelentõiskolázatlanságésanyolcosztályalattivégzettségaz idõsebbkorosztályokbanmagasabb.aromákkörébenkitörésipontnaktekinthetõ általánosiskolaivégzettséga45évalattiaknálviszonylagmagas,emegfigyelés tapasztalataitazátképzõtanfolyamokszervezésénéllehethasznosítani.a munkaerõpiaconaromákkörébenlegnagyobbelõnytjelentõszakmunkásvégzettséggel leginkábbafiatalhuszonévesekrendelkeznek,atöbbiéletkoricsoportbanfele harmada aszakmunkásvégzettségûekarányaehhezazéletkoricsoporthozképest.amintában nincsszignifikánskülönbségaromaférfiakésnõkiskolaivégzettségeközött.a házastársakiskolaivégzettségenemtérellényegesenamegkérdezettházastársukétól. Tanulási,továbbtanulásiszándék Akutatáscéljainakmegfelelõenvizsgáltuk,hogyhalehetõségelennerá,mitvégeznének amegkérdezettek.feltételeztük,hogyatanulásiszándékjelzésevalószínûlegnemcsak akérdezésiszituációnakvalómegfelelésiszándékbólfakadt.ezértúgygondoljuk,hogy azerreakérdésreadottválaszokaromákképzésétcélzóprogramkiindulópontjaiis lehetnek.a"mittanulnaön,halehetõségelennerá?"kérdésreadottválaszokata településtípusésazéletkoralakítjákszignifikánsan. Aromaférfiakésanõkközöttegyetlenterületenérvényesüllényegeskülönbség,a jogosítványmegszerzésénekszándékában.másvonatkozásokbannincsnemekszerinti szignifikánskülönbség. 10.táblázat MitésholtanulnaÖn,hamegtehetné alakóhelytípusaszerint (amegkérdezettekhányszázalékaválasztotta) Lakhely Megye- Megyeszékhely, székhely bokortanya Vidéki város FaluTeljes minta Befejezné az általános iskolát 10,0 31,3 33,5 25,6 36,7 Szakmunkásképzõ 6,0 6,3 18,8 19,5 18,4 OKJ-s tanfolyam 12,0 0,0 5,8 14,1 11,9 Hagyományos roma szakma 2,0 6,3 5,8 3,1 3,7 Jogosítványt szerezne 14,0 37,5 34,4 33,8 33,0 Érettségizne 8,0 0,0 3,1 10,5 8,6 Diplomázna 6,0 6,3 2,7 9,9 8,1

12 Elemszám Forrás:sajátadatfelvétel. Romaválaszadóinkleginkábbbefejezettáltalánosiskolaiésszakmaivégzettséget szereznének.valószínû,hogynemmerülfelkörükbena"rövidtávúkontrahosszútávú megtérülés"szempontja,sõt,azadatokalapjánmára"rövidtávúmegtérülés"iskomoly döntéskéntés"befektetésként"jelenikmeg.igenmagasazoknakazaránya,akik jogosítványtszereznének:ezjelenthetszakmaivégzettséget,denélkülözhetetlen eszköztisapiacozó,vállalkozóromáknak,azazannakmegszerzésekifejezetten praktikusokokbóltörténik.azáltalánosiskolaivégzettségmegszerzéseirántiigényésaz OKJ-stanfolyamokonvalórészvételszándékamegerõsítiazokatakezdeményezéseket, amelyegyszerreadnakáltalánosiskolaiésszakmaivégzettséget.erugalmasképzési struktúránakmárvannakpéldái,mindaszakmaiképzésben,mindazérettségireirányuló képzésekterületén. 14 Kutatásunkadataiisaztjelzik,hogyazegyiklehetségeskitörési pontaromákalacsonyiskolázottságábólésszakmaiképzetlenségébõlamaináljóval rugalmasabbképzésistruktúrábanlehetséges,aholaképzésaktorai Megyei MunkaügyiKözpontok,átképzõközpontok,felnõttoktatásivállalkozások,civilszervezetek amainálkoordináltabbansegíthetnékaromákképzését.hogyanalakulalehetséges tanulásiszándékazegyeséletkoricsoportokban? 11.táblázat MitésholtanulnaÖn,hamegtehetné életkoricsoportokszerint (amegkérdezettekhányszázalékaválasztotta) 18 év alatt év Életkori csoport év év év év 63 fölött Befejezné az általános iskolát 7,1 16,0 20,4 27,1 39,0 44,8 37,5 Szakmunkásképzõ 0,0 21,8 20,1 20,2 16,2 6,9 10,4 OKJ-s tanfolyam 0,0 16,1 15,4 14,5 5,1 0,0 0,0 Hagyományos roma szakma 0,0 1,7 3,7 4,3 4,4 3,4 4,2 Jogosítványt szerezne 28,6 35,3 39,7 33,8 31,4 15,3 6,3 Érettségizne 13,3 16,1 8,0 9,8 5,9 1,7 0,0 Diplomázna 53,3 5,0 10,7 6,8 5,1 10,3 0,0 Elemszám Forrás:sajátadatfelvétel,N=1000. Azéletkoricsoportokközöttlényegeskülönbségekvannakazttekintve,hogymilyen végzettségetszereznénekmeg,halehetõségüklennerá.ezatelepülésiváltozómellett azokatacélcsoportokat 15 segítkörülhatárolni,amelyekreegy-egytípusúképzés

13 irányulhat.atanulásiszándék halehetõségelennerá kétsajátosellentmondásra hívjafelafigyelmet:azegyikaközépfokúésafelsõfokúvégzettségmegszerzésének kiemeltválasztásaaténylegeslehetõségekhez(példáulazérettségizettekszámához) képest.azeredetikérdésfeltételesvolt:"mitszereznemeg,halehetõségevolnará?";a válaszoknyilvánanemromatársadalommintáinakahatásaitisjelzik.amásikfigyelmet érdemlõadatahagyományosromaszakmákmegszerzésénekszándékához kapcsolódik.aromákszámáraszervezettszakmaitanfolyamokjelentõsrészevalamilyen hagyományosromaszakmaismereteitadjaát,miközbenamegkérdezettekközülcsak mindenharmincadikromagondoljaazt,hogyelvégezneegyilyentanfolyamot. 12.táblázat MitésholtanulnaÖn,hamegtehetné iskolaivégzettségszerint (amegkérdezettekhányszázalékaválasztotta) Semmit sem végzett 1 7 osztály Iskolai végzettség Általános iskola Szakmunkásképzõ, Érettségi Felsõfokú szakiskola Nyolc osztály 65,8 76,0 1,4 0,0 0,0 0,0 Szakmunkásképzõ OKJ-s tanfolyam Hagyományos roma szakma 2,7 15,4 23,9 5,2 5,6 0,0 4,1 8,2 14,5 16,9 0,0 0,0 4,1 4,1 3,2 3,4 5,6 0,0 Jogosítvány 17,8 33,0 36,7 31,0 11,1 0,0 Érettségi 0,0 1,1 12,6 19,0 0,0 0,0 Diploma 0,0 3,0 9,8 13,8 44,4 0,0 Elemszám Forrás:sajátadatfelvétel. N=983. Aziskolaivégzettséga"hagyományosromaszakma"kivételévelszignifikánsanalakítjaa lehetségestanulásielképzeléseket,azazazegyescsoportokcsakolyancélokat fogadnakel,amelyekreálisanteljesíthetõk.ennekellenéreésezzelegyüttisigaznak tûnikkorábbiállításunkaközépfokúésfelsõfokúvégzettségmegszerzésére vonatkozóan:azaz,fõkéntazokfogadjákellehetségescélkéntamagasabbvégzettség megszerzését,akiknekerrereálisesélyükvan,ugyanakkorjelentõsnektûnikazoknaka köreis,akikszámáraamagasabbvégzettségmegszerzéseajelzettszándékellenére irreális.lássuk,milyencélcsoportokattudunkmegkülönböztetniazeddigvázoltak alapján.

14 Lehetségescélcsoportokazéletkoricsoportokésaziskolaivégzettség figyelembevételével: 18évalattiak:ekorcsoportbeliekszámáraazérettségimegszerzése,ésadiplomais reálislehetõség.afelsoroltlehetõségekközülleginkábbajogosítványvonzzaõket évesek:ajogosítványmegszerzésemellettegyformasúllyallehetnekaz általánosiskolai,aszakmaiésaközépfokúképzéscélcsoportjai.a26 35évesek jelentõsrésze,hatehetné,diplomátisszerezne évesek:õkazáltalánosiskolaiésszakmaiképzéscélcsoportjailehetnek meglepõmódonazonbanaszakmaivégzettségetsokkalinkábbiskolaikeretekben,és kevésbétanfolyamiformábanszereznékmeg;ezösszefügghetennekakorosztálynakaz iskolázottságiszintjévelésazokj-stanfolyamokéletkoriösszetételével,aholazõ korosztályukmáraligveszrészt évesek:leginkábbahiányzóáltalánosiskolaivégzettségetszereznékmeg,ám azõéletkoricsoportjukbanaszakmatanulásreálisesélyeamajdanimunkaerõpiacireintegrációszempontjábólalacsony.valószínûlegazáltalánosiskolaivégzettség megszerzésétazönbecsüléséspraktikusokok,példáulajogosítványmegszerzése motiválja. Agyerekekiskoláztatásáravonatkozószándékokiskolatípusokésfokozatokszerint Atanuláshozésatudáshozkötõdõértékeketésmotivációkatjóljelzi,hogygyerekeik számáraamegkérdezettekmilyeniskolaitanulmányokattartanánakfontosnak. 13.táblázat Milyeniskolátvégezzenekagyerekei(akérdésreadottválaszok százalékában) Lakhely Megye- Megyeszékhely, Vidéki székhely bokortanya város Falu Teljes minta Mindegy, a gyerek dolga 23,5 12,5 4,9 3,0 4,2 Nem tudja 5,9 0,0 2,4 1,0 1,5 Csak általánost 0,0 0,0 8,1 3,0 4,0 Szakmunkásképzõt 52,9 62,5 67,5 59,8 61,3 Középiskolát 11,8 0,0 11,4 11,4 11,3 Felsõfokút 5,9 25,0 5,7 21,8 17,8 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15 Forrás:sajátadatfelvétel. N=551. Gyerekeikmegszerzendõiskolaivégzettségekéntleginkábbaszakmunkásképzõiskolát nevezikmegaromaszülõk,amimegfelelaziskolaitovábbtanulásitendenciáknakis.ez aztjelenti,hogymaamegyeromalakosságaszámáraaszakmunkáspozíciótûnika legelérhetõbbtársadalmipozíciónak;ezalátámasztjaazt,hogyjelenlegaszakképzés lehetaromákszámáraareáliskitörésipontalacsonyiskolázottságukbólésrossz munkaerõpiacipozícióikból.aszakképzés,mintkitörésipontazonbanfelvetegysúlyos problémát,amia"zéró-korrelációtörvényébõl"(zombory Kovai2000)következik,ez pedigazoktatásexpanziójávalösszefüggõ"utolsóbelépéstörvénye":miközbenaromák ésmás,hátrányoshelyzetûtársadalmicsoportok számáraaszakmunkásképzésmég vonzócélkéntjelenikmeg,mástársadalmicsoportokszámáraazmárkorántsemvonzó ésjelentõsenleértékelõdött. Aközépiskolaivégzettség,amellyelmaamegyébenaromák1,8százalékarendelkezik, többadatalapjánisaromanépességmintegyegytizedétképesmozgósítani,részben saját,lehetségeséletcélként,részbengyerekeilehetségesjövõjeként.mindenbizonnyal ezazegytizedaz,akikrearomaiskolaiprogramokatépítenilehet,ráadásulamegyében valamennyitelepüléstípusbannagyjábólegyenlõaránybanvannakjelen. Gazdaságiaktivitás 14.táblázat Amegkérdezettekmegoszlása,aktivitásszerint(százalékban) Tanul 0,7 Átképzésre jár 1,9 Közmunkán van 1,9 Vállalkozó 1,8 Közhasznú munkán van 2,7 Öregségi nyugdíjas 5,6 Htb. 6,2 Munkanélküli járadékos 7,2 Alkalmi munkából él 6,7 Támogatás nélküli munkanélküli 6,4 Állandó állásban van 6,2 GYED 13,9 Jövedelempótló támogatásban részesül 18,2 Rokkantsági nyugdíjas 20,4

16 Összesen 100,0 N=1001. Amintabeliromákközöttalegnagyobbcsoportotarokkantságinyugdíjasokalkotják,ami nagyonmagasarány:amegyebelifelnõttromanépességegyötöderokkantnyugdíjas. Korábbirokkantnyugdíjaskutatásunkalapjánmegfogalmazhatjuk,hogyarokkantnyugdíj amegyébenazalacsonyanképzettekésfõkéntvidékenélõkmenekülésevolta munkanélküliségésalétbizonytalanságelõl(fábián Fónai1999).Amásodiklegnagyobb csoportotajövedelempótlótámogatásbanrészesülõkjelentik,ésnagyonjelentõsa GYED-enlévõkcsoportjais.Ezmegfelelaromákországoshelyzetének,azinaktívak magasarányának,ésasegély,valamintatámogatástípusújövedelmekmagas arányának.meglepõenalacsonyamunkanélkülijáradékosok,általábanamunkanélküli ellátásvalamilyenformájátigénybevevõkaránya.állandóállásaamegkérdezettekközül mindentizenhatodiknakvan.agazdaságilagaktívakaránya46,6százalék,a foglalkoztatottakaránya21,2százalék,amunkanélküliségiráta54,6százalék,ami rendkívülmagasésmegfelelaromákországosankiugrómunkanélküliségimutatóinak. 16 Figyelembevévearomaháztartásoknagyságát,akevésfoglalkoztatottra,demégaz aktívnépességreisnagyszámúeltartottjut.hogyanalakítjaagazdaságiaktivitásta településiváltozó? 15.táblázat Amegkérdezettekmegoszlásagazdaságiaktivitásszerint(százalékban) Lakhely Megye- Megyeszékhely, Egyéb székhely bokortanya város Falu Megye össz. Állandó állásban dolgozik 12,0 6,3 1,3 7,3 6,2 Munkanélküli járadékos 2,0 0,0 5,8 8,1 7,2 Jövedelempótlós 3,9 18,8 18,2 19,2 18,2 Közmunka 2,0 6,3 4,0 1,1 1,9 Közhasznú munka 8,0 6,3 2,7 2,2 2,7 Átképzés 0,0 0,0 0,0 2,7 1,9 Tanul 2,0 0,0 0,0 0,8 0,7 GYED 13,7 6,3 13,4 14,3 13,9 Háztartásbeli 8,0 12,5 4,9 6,3 6,2 Alkalmi munka 9,8 6,3 4,9 7,0 6,7 Öregségi nyugdíj 9,8 18,8 5,4 5,0 5,6 Rokkantsági nyugdíj 17,6 18,8 23,2 19,7 20,4 Támogatás nélküli munkanélküli 10,0 0,0 12,5 4,3 6,4 Vállalkozó 2,0 0,0 2,7 1,5 1,8

17 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás:sajátadatfelvétel. N=1001. AmegyébennémiképpelõnyösebbhelyzetbenvannakaNyíregyházánélõromák,akik körébenmagasabbazállandóállásbandolgozók,aközhasznúmunkásokésazalkalmi munkásokaránya.avidékiromákhelyzetevalamivelrosszabb,körükbenmagasabba rokkantságinyugdíjasokaránya,ésrosszabbakaközhasznúmunkaésazalkalmimunka lehetõségei.amintábakerültromaháztartásokbanleggyakrabbanazfordulelõ,hogy egyfõmunkanélkülivan.kétmunkanélkülivanaromaháztartásokáltalábanegy hatodában,amiaztjelenti,hogyazegyéskétmunkanélküliveljellemezhetõháztartások azösszesromaháztartásfelétteszikki ezmegfelelamegyeromaháztartásaira kiszámoltmunkanélküliségirátánakis.aromaháztartásoknakmindösszeegynegyede az,aholegyáltalánnincsmunkanélküli. Ahagyományosromaszakmákismerete Akutatássoránvizsgáltuk,hogyaromainterjúalanyokmilyenhagyományosroma foglalkozáshozértenek,azokközülmelyikkelfoglakoztakhuzamosabbideig,továbbáazt, hogymilyentípusúmunkátvégeznénekszívesen.ahagyományosromaszakmáka romákszámáraszervezettfelnõttoktatásiésátképzésiprogramokegyik,aszervezõk általpreferáltterülete.kérdés,hogymagukaromákmitismernekezekközülés végeznének-eilyenmunkákat. Ahagyományosromamunkákközülamegkérdezettekleginkábbavályogvetéstismerik, deviszonylagjelentõsakosárfonásismereteésahangszerestudás.emunkákismerete mégnemjelentiazt,hogyvalakitartósanvégezteisazokat.interjúalanyainknakáltalában fele harmadavégzi,vagyvégezteazokatahagyományosromamunkákat,amelyeket ismernek.ezaztjelenti,hogyatradicionálistársadalmakrajellemzõmódontanultákmeg azokat,azeseteknagyobbikrészébenúgy,hogyaztnemmegélhetésicélbólfolytatták. Ezekazadatokmegerõsítikakorábbanmegfogalmazottálláspontunkatahagyományos romamunkákratörténõ"kiképzésrõl":ezeketamunkákataromáktradicionálismódon sajátítjákel,ésvagy"öncélú"módonalkalmazzák,vagyönellátásicéllalésaházkörüli munkarészekéntvégzik magyarán,amunkaerõpiacetudásukatkevésbé"díjazza"és valószínûlegezértsikertelenekazilyentanfolyamok.amegkérdezettekháztartásaiban élõkközöttishasonlóahelyzet,általábanaházasfeleket,kisebbmértékbenaszülõket ésagyerekeketneveztékmegetevékenységekismerõjeként.adatfelvételünkegyik, fontoscéljakéntfogalmaztukmegannakvizsgálatát,hogymagukaromákmilyentípusú munkákatvégeznénekszívesen azerreakérdésreadottválaszmegkönnyíthetia cselekvésiprogramokterületeinekameghatározásátis. 17

18 Munkavállalásszándékai 16.táblázat Milyenmunkátvállalalegszívesebben(azigenlõválaszokszázaléka) Saját háztartás 39,4 Alkalmi munka 21,9 Mezõgazdasági napszám 18,9 Szabadban végzett munka 17,2 Építõipari munka 17,8 Napszám 14,5 Napszám kõmûvesnél 12,2 Szalagmunka 9,8 Szellemi munka 6,9 Irodai munka 6,7 Egyéb 5,5 Hagyományos roma munka 3,3 Asajátháztartásbanvégzettmunkamellettalkalmimunkát,mezõgazdaságinapszámot, szabadbanvégzettmunkátésépítõiparimunkátvállalnakalegszívesebbenamintabeli romák.aszellemimunkaésazirodaimunkakevésbévonzzaõket, 18 ésazeddigi állításainkatigazolvaalegkevésbéahagyományosromamunkákatvállalják.ezazt jelenti,hogyajelentõsfüggetlenséggeljáróésszabadbanvégzettmunkákatvállalnák leginkább.aromákszámáraszervezettszakmaitanfolyamokésátképzõtanfolyamok szervezésénélamunkaerõpiacikeresletszerkezetemellettetényezõketisfigyelembe kellvenniaprogramoksikerességeérdekében.természetesenaromákválasztásainem különbözneklényegesenmás,alacsonyaniskolázotttársadalmicsoportoklehetséges választásaitól;részbeniskolaivégzettségük,részbenszakmaiképzettségükésaz ezekbõleredõ,eddigimunkaerõpiacitapasztalataikéslehetõségeikmiattválasztjáka jelzettmunkákat,nempedigvalamilyenetnikaisajátosságmiatt.ezutóbbitigazoljaazis, hogyahagyományosromamunkákkifejezettentaszítjákaromákat,miközbeneztatényt azátképzõprogramokszervezõinemveszikkellõenfigyelembe(mintahogya hagyományosromatermékekvalóspiaciértékesíthetõségérõlisigenkevésszóesik). Problémaérzékelésésjövõkép Akutatásnegyedikdimenziójaaromákproblémapercepciójátérintette:azt,hogymit tartanaktelepülésük,családjukéssajátmagukfõbbproblémáinak.eproblémákranyitott

19 kérdésekkelkérdeztünkrá,aválaszokmegoszlásaiígyamintabeliromákáltalérzékelt ésmegnevezettproblémákattükrözik. 17.táblázat Mittartalegnagyobbproblémának(százalékban) Családja A település Az ott élõ romák problémái problémái problémái Szegénység 31,5 10,4 19,3 Alacsony jövedelem 14,6 0,9 2,9 Munkalehetõségek 14,3 38,1 29,3 Lakás 10,0 5,1 5,3 Munkanélküliség 9,6 23,5 21,8 Betegség 6,0 0,2 0,3 Megkülönböztetés 0,2 1,5 2,4 Egyéb 8,4 9,8 12,9 Nem válaszoltak 5,4 10,5 5,8 Összesen 100,0 100,0 100,0 N=1005. Atáblázatadataialapjánakövetkezõkövetkeztetésekfogalmazhatókmeg: Amegkérdezettromáksajátcsaládjukatproblémáikalapjánszegényebbnek, alacsonyabbjövedelmûnekésbetegebbnektartják,mintatelepüléstésazottélõ romákat; atelepülés,aholélnek,legalapvetõbbproblémájának,mintaminagyobb,mintsaját családjuk,vagyazottélõromáké,amunkalehetõségekhiányáttartják; atelepülésenélõromákproblémáit,amunkalehetõségekésamunkanélküliség területétkivéve,rendrekisebbnektartjákcsaládjaikproblémáinál.ezaztjelenti,hogya romákamunkanélküliségetromamivoltukhozkapcsolják,deaszegénységet,a nélkülözéstésarosszlakáskörülményeketcsaládjukhelyzeténátélikmeg,saját családjukatsokkalelesettebbneklátják,mintatelepülésenélõtöbbiromacsaládot. Lássuk,hogyamegkérdezettekszerintaproblémákmegoldásáramikorkerülhetsor. 18.táblázat Azemlítettproblémákmikoroldódnakmeg(azösszesválasz százalékában)

20 Ebben az évbenöt év múlva Soha Munkalehetõségek 2,7 19,8 16,9 Munkanélküliség 0,9 11,0 11,9 Szegénység 0,5 3,5 4,9 Lakás 0,6 11,4 4,3 Iskolázatlanság 0,1 2,1 0,4 Megkülönböztetés 0,0 1,1 1,9 Egyéb válaszok 0,3 1,9 2,6 Nem válaszolt 94,9 49,2 57,5 Összesen 100,0 100,0 100,0 N=1005. Amintabeliromákszerintazõketérintõlegnagyobbproblémákközülegyévenbelül semmisemoldódikmeg.középtávonisigenpesszimistákazáltalukemlítettproblémákat illetõen,amipedigamunkalehetõségeketésamunkanélküliségetilleti,meghatározó véleményük,hogyaz,mintprobléma,szintesohanemfogmegoldódni.ezalátámasztja aztakövetkeztetésünket,hogyamunkanélküliségetközpontifoglalkoztatási programokkalkellkezelni.mitgondolnakmagukaromák,kiknekkelleneakialakult helyzetenváltoztatni. 19.táblázat Kinekkellaproblémákatmegoldani(százalékban) A kormánynak 43,5 Az önkormányzatoknak 13,5 A Parlamentnek 8,1 A minisztériumoknak 4,0 Az országgyûlési képviselõknek 3,0 Maguknak a romáknak 1,1 A cigány kisebbségi önkormányzati képviselõknek 1,6 Az országos roma szervezeteknek 1,0 Egyéb válaszok 2,6 Nem válaszoltak 21,5 Összesen 100,0 N=1005. Anyitottkérdésreadottválaszokalapjánamegyebeliromákalapvetõenkívülrõlésa politikaihatalomoldalárólvárjákazáltalukmegnevezettproblémákmegoldását,aminem térelmás,hátrányoshelyzetûtársadalmicsoportoktipikusreagálásától.a"nagypolitika"

21 ésavégrehajtóhatalom,mintmindentmegoldaniképesaktor,aromákvárakozásaibana "jókirály"képzetéthordozza,amiegyfajtapaternalistaviszonyraisutal.meghatározó módonamindenkorikormányrólgondoljákazt,hogymegtudjaoldaniproblémáikat. ViszonylagfontosszerepetszánnakazönkormányzatoknakésaParlamentnekis. Figyelmetérdemel,hogyanapiproblémáikkezelésébennagyszerepetjátszó önkormányzatokatkevésbétartjákfontosnak,minta"nagypolitikát",elsõsorbana kormányzatot.azönkormányzatoknakszántkisebbszerepfelfoghatóazokmûködésének kritikájakéntis,delegalábbisazönkormányzatokesélyeinekmegítéléseként.amia kutatáslényegeseredménye:alig-aliggondoljákazt,hogyproblémáikataroma szervezetek,vagyaromaönkormányzatiképviselõkképesekvolnánakmegoldani igaz, sajátszerepüketisrendkívülcsekélynekképzelikelebbenafolyamatban.eza pesszimizmusalehetõségekésesélyekpercepciójakéntisfelfogható,azazezekneka szervezeteknekazérdekérvényesítõképességérõlkialakultvéleményükmagyarázhatjaa romaszervezetekproblémákatmegoldólehetõségeirõladottválaszaikat. Akérdõívbenaztismegkérdeztük,hogymitkelleneváltoztatniazinterjúalanyokszerinta romákhelyzetén éshamegtehetnék,mitváltoztatnánakõkmaguk. 20.táblázat Aváltoztatásterületei(százalékban) Mit kellene változtatni Mit változtatnának a megkérdezettek szerint a megkérdezettek Munkalehetõségek 34,0 50,3 Életkörülmények javítása 4,9 6,4 Lakás 5,7 9,0 Segélyek emelése 5,4 3,3 Megkülönböztetés megszüntetése 1,6 1,6 Egyéb válaszok 13,6 21,2 Nem válaszoltak 34,8 8,2 Összesen 100,0 100,0 N=1005. Aváltoztatásravonatkozókérdésekisamegkérdezetteklegalapvetõbbproblémájára utalnak:úgygondolják,hogymunkalehetõségeketkellenekapniuk,mindenegyéb pl.a lakás,életkörülmények,segélyek,stb. csakezutánkövetkezik.akutatás ellentmondásos,nehezenmagyarázhatóeredményevoltazatöbbkérdéskapcsánaz interjúalanyokáltalegyébkéntmegfogalmazhatóprobléma,amiamegkülönböztetéshez kapcsolódik.amegyeiromamintaválaszadóinyitottkérdésreadottválaszaikbanalig említettékamegkülönböztetéstromamivoltukmiatt,amimáskutatásokadatai(sik1999) ésaromaérdekvédelmiszervezetekjelzéseialapjánazinterjúalanyoknáljelzett problémánálsokkalsúlyosabb.ezaztisjelentheti,hogyaromamivoltukmiattihátrányos

22 megkülönböztetéstmáreleve"beleértik"aszegénységbe,arosszlakásviszonyokbaésa magasmunkanélküliségbe.haviszontamunkanélküliségetésazazzalösszefüggõ problémákat szegénység,megélhetésigondok tartjákalegalapvetõbbproblémának, azaztisjelentheti,hogyamunkanélküliségmégakutatásmásadataialapjánaromák általsúlyosnaktartottmegkülönböztetéstisképesháttérbeszorítani. Amegkülönböztetéskérdése Amegkülönböztetéshezfûzõdõellentmondásosviszonyjele,hogyaszemélyes probléma-érzékeléshezképestéppenamegkülönböztetésterületénlényegeseneltérõ eredménytkaptunk,amikoramunka-ésakeresetilehetõségekrõl,valaminta megbecsülésrõl,ésapolgármesterihivatalrólkérdeztükamintabeliromákat. 21.táblázat Mennyireértegyetakövetkezõkijelentésekkel(ötfokozatúskálán)* A településen, ahol él... Skálaérték jó a közlekedés a legközelebbi városba 3,92 a Polgármesteri Hivatal segítõkész 2,55 aki akar, tud boldogulni 2,27 nincs az emberek között megkülönböztetés 1,98 minden embert kivétel nélkül megbecsülnek 1,96 aki akar, el tud helyezkedni 1,75 jól lehet keresni 1,46 jók a munkalehetõségek 1,42 *Askálánaz"5"ateljesegyetértést,az"1"ateljeselutasítástjelenti. Askálaértékekalapjánmegfogalmazható,hogyaromákszemélyesproblémaérzékelése ésaskálávalkifejezhetõegyetértésamunkanélküliségreésajövedelemrevonatkozó területekenkonzisztens.amegkülönböztetéstatelepülés,azottélõromákésönmaguk problémáikéntaligemlítõmegkérdezettekaskálánlétezõproblémakéntjelzik,azazúgy látják,hogynembecsülnekmindenkitkivételnélkülatelepülésenésmegkülönböztetés vanatelepülésenazemberekközött.askála-itemmegfogalmazásánálkerültüka megkülönböztetésetnikaidimenzióját,ígyakijelentéselutasításaamegkülönböztetés érvényesülésénekelfogadásátjelenti. Összegzésésjavaslatok Kutatásunkcéljátéssajátosságaitmárjeleztük:azokatjelentõsmértékbenazhatározta

23 meg,hogymegyeiprogramokszámáraempirikusadatokhozjussunkszabolcs-szatmár- Beregmegyeromanépességérõl.Akutatásfõbberedményeimegfelelnekahazai romakutatásokeredményeinek.ígypéldáulamegyeromanépességénekiskolázottsági ésaktivitásimutatói,vagyéletkörülményei,lakásviszonyainemkülönbözneklényegesen amáskutatásokáltalismertetetteredményektõl.akutatássajátoscéljaibólkövetkezõen vizsgáltukamegyeromanépességéneka"probléma-percepcióját",valamint jövõképéneknéhányelemét.ekérdésekvizsgálataviszonylagperiférikusa romakutatásokban,aproblémakörkonceptualizálásakifejezettennehéz;kutatásunk soránatöbbségitársadalomértékrendszereáltalbefolyásoltlehetséges megközelítésmódkontrolljakéntszolgáltaz,hogyatervezésiésfeldolgozásifolyamat soránrendszeresenkonzultáltunkatársadalmigrémiumromatagjaival.ugyancsaka kutatásicélokbóleredõen"javaslatokat"ismegfogalmaztunkakutatásieredmények alapján. Ahazairomakutatásokegyrészevagyakutatásicélokból,vagyazeredményekbõl következõenfogalmazmeg"javaslatokat",amelyekakutatásokáltalfeltártproblémák kezeléséneklehetségesszcenárióitjelentik. 19 Ejavaslatokatjellegzetesmódona megkülönböztetés,azoktatás,afoglalkoztatásésaszociálisellátásokterületén fogalmazzákmegakutatók.sajátkutatásunkcéljábólkövetkezõenakutatás grémiumánakintencióialapjánmimagunkisfogalmaztunkmegjavaslatokat(többet,és részletesebben,mintamitjelenkeretekközöttbemutatunk),sezekahazai szakirodalombanmegfogalmazottjavaslatokkaltöbbpontonmegegyeznek. Amegyeromanépességénekhelyzetérevonatkozókutatásalapjánmegfogalmazható, hogyaromanépességsajátlegnagyobbproblémájakéntamunkanélküliségettekinti. Ezértamunkaerõpiacösszesszereplõjénekegyüttmûködésével,államivagynon-profit szervezetekkoordinálásávalfoglalkoztatásiprogramotkellkidolgozniamegyeroma népességeszámára.eprogrambanaközszféraállásaimellett,adó-ésegyéb támogatásifeltételekbiztosításávalbekellvonniaversenyszféraszereplõitis. Aromanépességpreferenciáinakazismeretébenafoglalkoztatásiprogramoknem alapulhatnakmezõgazdaságiprogramokon,ésahagyományosromaszakmákonsem. Amunkaerõpiacireintegrációnakaképzésenésátképzésenkellalapulnia.Aképzési programokcélcsoportjaa19 45éveskorosztálylehet. Aképzésiprogramoknakfigyelembekellvenniaromákalacsonyiskolaivégzettségét,a szakmaivégzettségmegszerzésétösszelehetkötniabenemfejezettáltalánosiskolai végzettségmegszerzésével. Olyanképzésitámogatásirendszertkellkialakítani,amiamunkanélküliromákataz ezekbenvalórészvételreösztönzi(járulékrendszer,segélyezésirendszer, családtámogatásiformák).

24 Kezdeményeznikellaromaképzésiprogramoktanárainakszakmaiéspedagógiai felkészítését. Tekintettelarra,hogyatelepülésiönkormányzatokhelyiszociálisfeladatvállalásábana kistelepülésekvállalnakarányaibannagyobbszerepetaromákszociálisproblémáinaka kezelésében,indokoltlenneeszociálisfeladatvállalástámogatásapályázatiésnormatív módon. Irodalom GlatzFerenc(szerk.)(1999):AcigányokMagyarországon.Magyarországaz ezredfordulón.budapest:mta HorváthÁgota LandauEdit SzalaiJúlia(szerk.)(2000):Cigánynakszületni. Tanulmányok,dokumentumok.Budapest:AktívTársadalomAlapítvány ÚjMandátum Könyvkiadó FábiánGergely FónaiMihály(1999):ArokkantnyugdíjasokhelyzeteSzabolcs-Szatmár- Beregmegyében.InLukácskóZs. FónaiM. FábiánG.(szerk):"Peremvidék"Szociális kutatásokszabolcs-szatmár-beregmegyében.nyíregyháza-salgótarján:salgótarjáni NépjólétiképzésiKözpont, FilepnéNagyÉva FónaiMihály(2001a):RomákSzabolcs-Szatmár-Beregmegyében. Szabolcs-Szatmár-BeregiSzemle,2: FilepnéNagyÉva FónaiMihály(2001b):Aromakisebbségnéhányszociológiai vonatkozásaszabolcs-szatmár-beregmegyében.inközelítéseki.budapest:országos KözoktatásiKözpont, FilepnéNagyÉva FónaiMihály(2001):Aromatanulókhelyzeteaközoktatásban Szabolcs-Szatmár-Beregmegyében.Educatio(tavasz): HablicsekLászló(2000):Kísérletaromanépességelõreszámítására2050-ig.In:Horváth Landau Szalai(szerk.)Cigánynakszületni.Budapest:ÚjMandátumKönyvkiadó, HablicsekLászló(1999):Aromanépességdemográfiaijellemzõi,kísérletielõreszámítás 2050-ig.Kézirat,KSHNépességtudományiIntézet HavasGábor KeményIstván(1995):Amagyarországiromákról.SzociológiaiSzemle, (3):3 21. HavasGábor KeményIstván KertesiGábor(1998):Arelatívcigányaklasszifikációs

25 küzdõtéren.kritika,(március): HusztiÉva(2001):ANyíregyházakörnyékitanyavilágazezredfordulón.Szabolcs- Szatmár-BeregiSzemle,(2): Javaslatokaromanépességetérintõhosszútávústratégiakidolgozásához.(2000) DelphoiConsulting.www.delphoi.hu KeményIstván(1996):Aromákésaziskola.Educatio,(tavasz): KeményIstván(1999):Tennivalóacigányok/romákügyében.InGlatzFerenc(szerk.):A cigányokmagyarországon.magyarországazezredfordulón.budapest:mta, KertesiGábor(1998):Azempirikuscigánykutatásoklehetõségérõl.Replika,(29): KertesiGábor(1995a):Cigánygyerekekaziskolában,cigányfelnõtteka munkaerõpiacon.közgazdaságiszemle,(1): KertesiGábor(1995b):Cigányfoglalkoztatásésmunkanélküliségarendszerváltáselõtt ésután.tényekésterápiák.esély,(4): KertesiGábor KézdiGábor(1999):AcigánynépességlélekszámaMagyarországona kilencvenesévekelején.inglatzferenc(szerk.):acigányokmagyarországon. Magyarországazezredfordulón.Budapest:MTA, KertesiGábor KézdiGábor(1998):AcigánynépességMagyarországon.Dokumentáció ésadattár.budapest:socio-typokisebbségiönkormányzatokszabolcs-szatmár-bereg MegyeiSzövetségénekvizsgálata.(1998)Nyíregyháza,kéziratban KocsisKároly KovácsZoltán(1999):AcigánynépességtársadalomföldrajzaInGlatz Ferenc(szerk.):AcigányokMagyarországon.Magyarországazezredfordulón.Budapest: MTA, KSH1990.évinépszámlálás3.Összefoglalóadatok.(1992)Budapest:KSH LadányiJános SzelényiIván(2001):Aromaetnicitás"társadalmikonstrukciója" Bulgáriában,MagyarországonésRomániábanapiaciátmenetkorszakában.Szociológiai Szemle,(4): LadányiJános SzelényiIván(1997):Kiacigány?Kritika,(12):3 6. MészárosÁrpád FótiJános(1996):AcigánynépességjellemzõiMagyarországon. StatisztikaiSzemle,(november):

26 PikKatalin(1999):Romagyerekekésaspeciálisiskolák.Educatio,(nyár): RadóPéter(1997):Jelentésamagyarországicigánytanulókoktatásáról.Budapest SikEndre(1999):KülföldiekMagyarországonésavelükkapcsolatosnézetekahelyi önkormányzatokban.budapest ZomboriMáté KovaiMelinda(2000):Amagyarországiromanépességfoglalkoztatása. Átfogószakirodalmirecenzió.DelphoiConsulting.www.delphoi.hu Jegyzetek *AszerzõkezútonmondanakköszönetetZolnaiErikának,CzibereIbolyának,Horkai Anitának,PetõIldikónakésPusztaiGabriellának,akiktanácsaikkalésjavaslataikkalaz elmúlthónapokbansokatsegítetteketanulmányvéglegesítésében. 1.Akutatástervezésekorúgytûnt,hogya"politikailagkorrektbeszéd"terjedéseésa romaidentitástudatváltozásaimiattaközbeszédbenaromamegnevezésnyeregyre inkábbpolgárjogot ezértebbenatanulmánybanmiisezthasználjuk.ettõlakkortérünk el,éshasználjukacigánymegnevezést,haazelemzettszakirodalombanacigány megnevezéstalkalmazzák. 2.Avitaösszefoglalása:Cigánynakszületni(Horváth Landau Szalai2000). 3.LadányiJánosésSzelényiIvánaBulgáriában,MagyarországonésRomániában lefolytatottromakutatásetnikaibesorolásirendszerekéntemlítiazönidentifikációt,a szakértõibesorolást,valamintakérdezõbiztosibesorolást(ladányi Szelényi2001). 4.ASzövetségsajátkérdõívesadatfelvétele amelyamegyenépességének95 százalékátérintette(ezamutatóaszövetségkérdõívéreválaszolótelepülésekegyüttes lélekszámáravonatkozik,amegyenépességénbelül) településsorosadatokatisközöl azegyestelepülésekenélõromákszámáravonatkozóan.aszövetségáltalvégzett adatfelvételaközoktatásra,agazdaságiaktivitásraésaszociálisellátáskülönbözõ formáiravonatkozóadatokatfoglalmagába.aszövetségadatfelvételénektervezésérõl éslebonyolításárólfarkastibornak,azországoscigányönkormányzatalelnökének,a KisebbségiÖnkormányzatokSzabolcs-Szatmár-Beregmegyeielnökénekismertetése alapjánszámolunkbe,akinekezútonisköszönetetmondunkakutatássoránvégzett munkájáért. 5.Amintaválasztástrészletesenbemutattuk:Fónai Filepné(2001:97 99). 6.Ebbenamintábanaromatanulókhelyzetétvizsgáltukamegyeközoktatási

27 intézményeiben.azáltalánosiskolákravonatkozóadatokelemzéselehetõségetada megyeromanépességénektelepüléstípusokszerintimegoszlásánakbemutatására. 7.Azadatokelemzésétrészletesenlásdtöbbekközött:Fónai Filepné(2001b). 8.Lásd:Kertesi Kézdi(1998);Mészáros Fóti(1996). 9.Eproblémávalfoglalkozik:Kertesi(1995a);Kemény(1996);Pik(1999). 10.Kertesi Kézdiáltalmegadottszámításimódszerint: /770x12558= Abecsléspontosságátrontja,hogyazáltalánosiskolásokszámáravonatkozóadat számítottadat,amitaromaháztartásokösszetételébõlésaháztartásokbanélõ gyerekeknekamegkérdezettekáltalmegadottiskolaivégzettségébõlszámítottunk banaromaháztartásokmegfelelõországosadata4,47fõvolt(Havas Kemény 1995). 12.P0,008;Pearson-félekhi-négyzet:139,336;szabadságfok: Aromanépességiskolaivégzettségéreegymástóllényegeseneltérõadatsorokat találunk(1990-esnépszámlálás,1993-askshadatfelvétel,1993-asmtaszociológiai Intézetikutatás),amitKézdipéldáulamintavételieljáráskülönbözõségeivel,azaz klasszifikációsproblémákkalmagyaráz.nagyoneltérnekamegkérdezésenalapuló adatokaz1990-esnépszámlálásnakazönidentifikációnalapulóadataitól.az1990-es népszámlálásiadatoksokkalrosszabb,az1993-askshadatfelvételsokkaljobb iskolázottságiadatokatközölnek,mintkeményék1993-askutatása. 14.Errõllásdtöbbekközött:Radó(1997). 15.Acélcsoportokmeghatározásaakutatáscéljábólkövetkezett:lehetségescselekvési programokhozkellettajánlásokatmegfogalmazni. 16.Lásd:Kertesi(1995b);Mészáros Fóti(1996);Zombory Kovai(2000). 17.Ittújraakutatáscéljárakellhivatkoznunk,melymegvalósíthatóprogramok tervezéséhezszükségesismeretekfeltárásaésecélraegyadatbázislétrehozásavolt. 18.Akérdésnemarravonatkozott,hogymeglévõvégzettségükkelmilyenmunkát végezhetnek,hanemarra,hogyhamegtehetnék,milyenmunkátvállalnánakszívesen. 19.Lásdtöbbekközött:Havas Kemény(1995);Havas Kemény Kertesi(1994);Kertesi (1995b);Kemény(1999);Javaslatok...(2000);Radó(1997).

28

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján

Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján Nagy Gyula: A munkanélküliség a magyar háztartás panel eredményei alapján (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Nagy Gyula (1994): A munkanélküliség a magyar

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell

Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell Az oldalbeállítások, oldalszámozás miatt a kérdőív nyomatatásához nem lehet egyszerre kijelölni valamennyi munkalapot. Azokat egyesével, külön kell nyomtatni! m lehet egyszerre kijelölni KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra

JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra JELENTKEZÉSI LAP adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra Tisztelt Jelentkező! Kérjük, gondosan töltse ki ezt a Jelentkezési Lapot kézzel, majd szkennerje be és PDF formátumban

Részletesebben

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer

A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2006 F A kikérdezés

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Hajdu Tamás 1 Kertesi Gábor 1 Kézdi Gábor 1,2 1 MTA KRTK KTI 2 CEU Szirák 2014.11.29. Hajdu - Kertesi

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI

FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 FEHÉRVÁRI ANIKÓ: AZ ELŐREHOZOTT SZAKKÉPZÉS TANULÓI 2015.07.07. A téma A kérdésfelvetés és a kutatás bemutatása:

Részletesebben

Korreferátum. ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt

Korreferátum. ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Könyvbemutató szakmai konferencia MTA Díszterem 2008 november 25 Korreferátum ( Zöld könyv, foglalkoztatás fejezet) Tóth István György Tárki Zrt 1.a. Az érettségivel

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Demográfiai háttér

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Demográfiai háttér Demográfiai háttér Demográfiai háttér Erdélyi Magyar Adatbank A kérdezett e: férfi 43.6% nő 56.4% férfi nő 219. ábra. A megkérdezett e. Mi az Ön családi állapota? nőtlen, hajadon, egyedül él 15.7 házas,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről

Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről Az itt következő táblázatok néhány, a gyermekek illetve a gyermekes családok helyzetére vonatkozó információt közölnek. Az adatok az utóbbi évek egyik legaggasztóbb

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

A hajléktalan emberek pénze

A hajléktalan emberek pénze A hajléktalan emberek pénze. február 3. 40 000 35 000 30 000 Hajléktalan emberek havi jövedelem átlaga (Ft) 32 843 31 386 35 663 34 055 28 736 27 602 29 515 31 491 25 000 20 000 15 000 10 000 16 017 17

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS CIVIL SZEKTOR KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL EÉŐZETES EREDMÉNYEK 1. A válaszadók lakhelye Település Noszvaj 83 Bogács 63 Cserépfalu

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szociális támogatás igénylőlap 1 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Javította: Dátum: 2011. 09.. Pontszám: Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! (Az űrlapot nyomtatott

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez

Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez Az alapfelvétel jellemzői Módszertani leírás a Munkaerő-felmérés 2012. I. negyedévi Munkanélküli érintettség, diszkrimináció című kiegészítő felvételhez A Központi Statisztikai Hivatal a lakosság gazdasági

Részletesebben

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10

7 Ha a pályázónak van gyereke, gyerekenként: - 0-6 éves korig 5-7-25 éves korig 6 és egyedül neveli 10 Szociális helyzet pontrendszere 1. sz. melléklet 1 Ha a pályázó javaslat nem a Semmelweis Egyetem kollégiumában lakik 2 albérletben lakik 3 budapesti és eltartóival lakik 0 saját lakásban lakik 0 ismerőse

Részletesebben

Közfoglalkoztatás kettős szerepben?

Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Cseres-Gergely Zsombor Molnár György MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 52. Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Gazdaságpolitika szekció

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Adj Király katonát. Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu

Adj Király katonát. Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu Adj Király katonát Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet OFI mayer.jozsef@ofi.hu MAGYARORSZÁG NEMZETI REFORM PROGRAMJA A Széll Kálmán Terv Alapján 2011. Átalakul a szociális segélyezés rendszere

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások

6. SZÁMÚ MELLÉKLET. A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 77 6. SZÁMÚ MELLÉKLET A szociális rászorultság alapján elfogadható igazolások 244 2. (1) Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén, ha az eltartó: a) önadózó: a területileg illetékes NAV adóigazgatóság

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

A 16. KÉRDÉSRE! gyeten volt (15) többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (16) egyéb okból (17), éspedig:...

A 16. KÉRDÉSRE! gyeten volt (15) többletmunkaidőt ellentételező távollét miatt (16) egyéb okból (17), éspedig:... A Megye KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B Terület Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer C A számlálókörzet száma D A lakás sorszáma GAZDASÁGI AKTIVITÁSI KÉRDŐÍV E A háztartás sorszáma 2005 F A kikérdezés

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Győri Lóránt, Mikolai Júlia

Győri Lóránt, Mikolai Júlia És mégis ifjúságkutatás? Közönség és kultúrafogyasztás a Művészetek Völgyében Előadók: Győri Lóránt és Mikolai Júlia Készítette: Antók Péter, Bak Anita, Győri Lóránt, Hordósy Rita, Mikolai Júlia Előzmények

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

A szakellátásban nevelkedő gyermekek/fiatalok önálló életre való felkészítésének szerepe és jelentősége

A szakellátásban nevelkedő gyermekek/fiatalok önálló életre való felkészítésének szerepe és jelentősége Szakmai beszélgetés módszertani összekötők közreműködésével A szakellátásban nevelkedő gyermekek/fiatalok önálló életre való felkészítésének szerepe és jelentősége Bevezető gondolatok 212. november 14.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK

NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK NEMEK ÉS RASSZOK KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYENLŐTLENSÉGEK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer

A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer A rendszeres szociálistámogatáshoz csatolandó igazolások és pontrendszer MINDEN IDEGEN NYELVŰ IGAZOLÁSHOZ FORDÍTÁST KÉRÜNK MELLÉKELNI! Kötelező igazolás - minden pályázathoz csatolni kell: Önkormányzati

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

Vagyon, bevételek, jól-lét... 23. Tájékozottság, ismeretek... 26 Problémák...29 Önkormányzati segítség... 32. Jövőkép, várakozások, elvárások...

Vagyon, bevételek, jól-lét... 23. Tájékozottság, ismeretek... 26 Problémák...29 Önkormányzati segítség... 32. Jövőkép, várakozások, elvárások... Szociális térkép...5 Iskolai végzettség...6 1. körzet...6 2. körzet...6 3. körzet...7 4. körzet...7 5. körzet...7 Összefoglaló megállapítások...7 Foglalkoztatottság, munkanélküliség...8 1. körzet...9 2.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. 2005. ÉVI MIKROCENZUS 9. Iskolázottsági adatok

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. 2005. ÉVI MIKROCENZUS 9. Iskolázottsági adatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2005. ÉVI MIKROCENZUS 9. Iskolázottsági adatok BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN-10: 963-235-055-3 (nyomdai) ISBN-13: 978-963-235-055-4 (nyomdai) ISBN-10:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató! B e a d á s i h a t á r i d ő : _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót! Amennyiben ezek után egyéb kérdés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! SZÍVÉLYESEN. Munkaerő-piaci monitoring. Konferencia. Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - Ausztria Magyarország

ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! SZÍVÉLYESEN. Munkaerő-piaci monitoring. Konferencia. Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - Ausztria Magyarország I N I N T T E E R R R E E G G I I I I AA Ausztria Szlovákia / Ausztria / - Csehország - SZÍVÉLYESEN ÜDVÖZÖLJÜK ÖNÖKET!!! Konferencia Munkaerő-piaci monitoring LAMO Projekt Az EU-bővítés folyamatában végbemenő

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív

14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Szociális szükségletfelmérő kérdőív 14. sz. melléklet Kérdőív kódszáma A kérdőív kitöltése önkéntes! Az adatokat bizalmasan kezeljük, csak a kutatás céljára használjuk fel. Szociális szükségletfelmérő kérdőív A kérdőív Győr Megyei Jogú Város

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök

Központi Statisztikai Hivatal. 11. Fogyatekossäggal elök Központi Statisztikai Hivatal. EVI NEPSZÄMLÄLÄS 11. Fogyatekossäggal elök Budapest, 2014 TARTALOM Bevezetö 5 Täbläzatok 7 1. A fogyatekossäggal elök visszatekintö adatai 11 2. A fogyatekossäggal elök reszletes

Részletesebben

Február Harmadika. éves adatfelvétel a hajléktalan emberek körében

Február Harmadika. éves adatfelvétel a hajléktalan emberek körében Hajléktalanellátás Országos Konferenciája. Február Harmadika éves adatfelvétel a hajléktalan emberek körében Február Harmadika Adatfelvétel. Gurály Zoltán (Február Harmadika Munkacsoport) 1 Hajléktalanellátás

Részletesebben

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZ! AZ ADATGYJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539 A/ LAKOS-azonosító L KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL B/ Munkakörzet sorszáma C/ Megye: D/ Terület: MUNKAER-FELMÉRÉS E/ A számlálókörzet száma: ADATLAP F/ A lakás sorszáma: 2012 G/ A háztartás sorszáma: H/

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben