1, 1\ l{ r A L o l\ l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1, 1\ l{ r A L o l\ l"

Átírás

1 P O l. l T l K A l. K O Z <~ A Z D A ~.\ t~ l fs T Á R SA D A LM l V Á R ME G Y E l L A P 1, 1\ l{ r A L o l\ l Dr. Erlnch Sündor iii!\'ví d E1~Pr : J~, "1 ilngol irús 1-:!.wrrlil. l v üd y Rí la orsz;íggyült si kí pvis<'líí v. füldmivt lt sügyi mininzlt r fpjszúlalúsai 11 kt;pvispiiíh;íz pt' nzügyi bizo.tlsúg;-.llan. 1-:J, ;j, p(!'ll'-spk il miniszlt rplni>kst' g sit :l" t >SZtitJyún. A Tisznjobbpmli ~1.-úignzdas{u~i Knmilr«f,.JJli, ilsil l.!ili':daki,zi ns gii nkhiiz. Fil(! úr c;, za [;',Jel hiriokos lnknn' kpt' nzl :ri tl.!ilzl.!ilk llp\'i's Altalitnos t..jwrrpllt :. zt s k ll. Ur. KPmí ny Jt nií kiiron os. JJ,.,.""' itrtt t!\" t. h. jitri1si ti~ztifiior\ osa ( 'silll~: f\l1 t'~\'szi'f ét ki.izt'l!t szs{ giil!\. Vili' z dr. Fluck Guszliív 'lll gnzclit'-' :1 lo lug\ p j, ; ll\ ilntkowlit il lit'!' ki1rokrt' l. llt \t's\itrnll'g\t' koi':l.!\íilt-st Eg\ t stdjt twk il \litlrithmitlok 1 Bnlogh lslv11n il JJ,.,-,.stll'''!' 1't < ;;mlii ": J :!l~t.lilt!tj!kitril (;\Í>Il1!\IIS 1\ ll!.'lllt'i,j: lti1z<1k. A l!ilhiltti \'i r skt rt szl J :g,o síilo lt l< J,-.,j tllliki'>dt st. Nn~y[,,Ilf, 1ssú~u fi111,,('skf 1/.i t~-~,j, tt 1,,-.z, ljlilfllssiú.!!jjit htl.!\i'!jo ]l Sé>lt;r (;yula, il lti111 il lll l11l,j:<t/ \oino.ikt t illu' s l tili ll ti, l' ll _i l l Jé-lSZ(t"l 1\t-'p\ ISt It d' -.\l!dt j,,";i il fil!jt'jl!!iis!~ lol.!jiú'dil k s/il '" l lt.dotli>ziit,.j. Vtllamoscso J i 1 ' l',.. /< 1<-::o '' 111 ' 1'''!""'' lll' ll. \ fhii!\i~rlt l,tl i:i/.t",, :H!l''.~.;ll.t...,llk I'.::.Hiiiird.,f, ll,,,/_t,l,,,,j,,,t<t.:' "l'ttl. iidttlt sl l" t, s"l< i T(l\i'lhh;'l 1111"1':,!)1'',/i!!lHJit~!\ :.!],.t lllt lllllld< ]],,.,;,!",J HATV A N. 19:J:l. M A J LJ.'\ Hó l. IV. ~:VFOL YAM K. SZÁM.

2 A villamos cséplés bevezetése vármegyénkben. Az Eger-Gyöngyösvidéki Villamossági R.-T. azon iken fontos terv kivitelével foglalkozik, hogy az ország más helyein már igen eredményesen beváll villamos cséplést vármegyénkben is bevezeti. Hogy ezen nagyfontosságu kérdést megfelelő szak szerüséggel. ismertessük, fölkerestük az Eger Gyöngyösvidéki Villamossági R.-T. igazgatóját. Varjassy Béla m. kir. kormányl.inácsost. aki szives volt velünk közölni, hogy kérésünknek készséggel elegel tesz <'s legközelebbi lapszámunkban ismertt>lni fogja a qazdaközönség érdekeit igen kiizt>lről t>rinlíí fontos ki rdésl : a villamoscséplést., _.larid :fürdö felkészütve várja a gyógyulást, üdülast keresőket. idényben a fürdővendégek rendel :\ezésére fognak állni. Parádfürdői tudósitónk jelenti. hogy Parádgyógyfürdőben nagyobbszabásu átnlakitási, illetőleg rnoc.lozatkészségével nemcsak a gyógyulást és üdülést A Nemzeli Közmüvelődési Alapitvány ezen áldernizálási munkálatok vannak folyamatban. mert a kereső furdó vezetőségének minden törekvése oda ~ányul. nem a magyar fürdőközönséget el akarja hóditaní a ho!{y a fürdőidény megnyitásakor, május 14-én az külföldi furdöktöl, itthon akarja tartani őket azzal. érkező vendégek minden irányu igényeit teljes mérlékben kielégithesse. A mult esztendőben ~ Ybl ellatást. szórakozás& olcsó áron nyujtja snjól fürdü hogy a külföldi fürdök által b ztositoll kényelmet. jo szálló szobáiba bevezették a folyóvizet és a folyó jében és ezáltal nemzel!lllzdasági szempontból jó évben az Erzsébet és Kastélyszállóban is folyamatban vannak ezek a munkálatok, ugy hogy ezen szo szolgálatol óhajt tenni veriiödö hazánknak. b.:il( már a folyó évben folyóvizzel lesznek ellittva. A nagyérutkü füzesabonyi ásatások. A fürdőépület mögölti kazánház kitelepítlelell Két t!v óta folynak az ásatások a Nemzeti c!s uj modern kazánház c>s villanyfejlesztő tl IPp épült Muzeum vezptese alatt Füzesabouybéln. a LaMkó u Fehérkö oldalén h.islemészlővel, ugy hijgy a fürdö patak melletti dombon. A munkált~tolt dr. Tompa Vf'ndégek mentve lesznek a gépház olw:tia mmden l'erenc vezeti, egy angol ré~iségkulalcí kls,: rctelwn. zajtól és a telep teljesf.'n füstmentes IPsz. A fürdíí akinek költséj.,rén IÖrlémk az egész kutulils. Sikf riilt vezetősége e:ten nagy unyagi úlclozallé!l júrti mod, rnizúlássul. lovilbbá vasaslürdi, bclséí modern bl rf.'n Füzesabony iőjegyzöje, aki maga is n<t!fy dii egy :moo éves őskori lakóhelyre bukkam. dezésévcl. valamint a fürdiilelepnek uj modern snréiteleppcl és kíilsö vizvezeleki hillózl'lltal vl'lló ki&pi Tompa Ferencet üdvözölte abból uz alknlomhól. szcretettel és ugllititsséil vesz részt u munkában, dr. tc s~vel is tanujeiét adja ann:tk. ho~y a vendégek hogy uz ungol kmllyi embertani inlt zpi lis:tlt lc theh érdekeit akarja szolgálni. ugy hogy mindenl meglesz. tugjává vúlt~szlotln. hogy a fürdéiző közönség l' kiváló gyógyhttlásu fürd<iben, a természet által nyujtott gyönyörü vidéken Dr. "J'ompa Ferenc vúlaszlcvdt ben kiiziillt, hogy.. Az ásatások eredményei oly bámulatos szí~tlek es megtalálja mindazl a kényelmf>l. amit él rnl'li fejlplt, ~rtékesek. hogy mindketten büszki k lt heliink reá. iq<~nyek mellett minden iürdölöi elvárhat. Ezen patinás közkedvelt lürdéí kiváló arzenvusas-timsós fürdójpvel. szénsavas fürdőjével és vizi.lyógyintézelévcl, további1 kénes savanyuvizével (Csevicze) és Clarisse vasas ivóvizt'vel soko!dalu ~YIÍJ.'YI<'nyezöivel ugyszólván egyedül álló és Heve:< VLÍrmegyének egyik legnagyobb c>rtéke. A folyó évi idényrt> már most olyan tömegest n.;rke:r.nek szobalefo!l'lalások a iürdőiguzgutósághoz. hor"y n föidény alatt ugy mint n multban -- mintlen szoba foglalt lesz. Aki julius t's augusztus havúban néhány hétre fel akarja keresni Hcvesvármt'!-0, t":ten J.'YÖngyél. igyekezzék már most lakást déijeqyez telni, merl késöbb már k<'v<' sbbé jei szobn fog rendelkezésére állni. A fürdöi~azgulóság közlc>séböl. de saját lapasztalatunk alapjim is állithaljuk. hogy Pnrúdgyógyfürdö május c>s junius havábun épen olyan kellemes és szép, minl él főidényben - scil termc szeti szc'p!!<' gei az előidényben sokkal jobban c rvc nyc si.ilrwk. igy H fúrdéí:téí kiizönsé!.! HZ diiidc~nvben a nnqy I<Hoqatottsilgg<d júni dc nk iürcl1íi,.jdd ;.zen idríht n is, JvPzlwti 's arn, IIPit Zi " " ill olcsc,bbnk a szol tik c s fürdcik. Kiizlis:tlvi~diik uz diíidc nvben május 1 1-tiil ju:lius 2:i-ig- :io "," en!-wdménvben. rc~- 't szesülnek, ugyhogy l ágyas szobóbnn napi 6"50 P.. két ágyas szobóbon li prmgc'lt rt teljes ellátnsban réoszesülnek. Megyénknek ezen értéke mindig a jó középosztály találkozóhelye volt és ez a középosztály méu mosl is - a leromlott gazdasági viszonyok mellett is liimegesen keresi fel. A fürdö vezetősége ennek a középosztálynak c.karja elsősorban lehetövé lenni a fürdő további látogatását s igy ezen osztály kulturigényeihez, de egyuttal anyagi erejéhez viszenyitva igyekszik berendezkedni, A mindjobban megnyilvánuló érdeklődés arra készleli a fürdőtulajdonos Nemzeti Közmüvelcidési Alapitványt, hogy a fürdő befogadó képességének emelésével tegye lehetövé a nagy érdeklődési lanusiló középosztályból kikerülö fürdővendégek elhelyezését, ugy hogy a közeljövőben uj nagy vendéglíí, szálloda, türdöépület, strandfürdő épiléset vette tervbe, amely uj épilmények valószinü már az évi fürdövendégek érdekeit akarja ~gálni. ha- - A hatvani járás iiís:wlgabirájától. fis21!hs sztim. Pályázati hirdetmény. Hevesvármef(ye hatvani itinisához tmtozú liasznos kozségben meg-ürespd< tl VI'Zel<ijegyziii i1llásra pályázalot hirdctek. Az úllás javadalma n 62JKIO 1926 H. M. MZLÍmu rendeletben megállapilolt, de a mindenkor, rvi nylwn l< vci rendelkezésekkel csökkt nletl fizetés, termt'szetbeni lakás 'lilr néj.,ryrzög-öl k! rttel rc Rz lto ~dií illdöség u hasznosi lt'!ftllötársulut tulajdonát kc'pezé? lcgelökiin <'s c'vi J:i60 P. fuvmútalimy. Felhívom u pályázni szándékozc",kat. hogy kt pesilésükpt. edd1gi müködésüket. valamint erkiil<:si ~ s tjolitikui rnegbizhutc",ságukut iqnzolú okmányokkal lelszerelt pályázali kt-rvényüket ho;r.zlím i. évi rmíjus h,, 20 ig- annill is inkilbb nyujt"""k h1. mni n k, s<ibb, ri\pziil\1'1 liqyplembt' V<'nni llt'm fogom. t\ vülas:tlús hutúridl'jél k, sííhh fogom kiti.izni. l kil\'an. l!j:l:l úprilis ~.. J., n. ll r. Kt>kt~ssy Dmo:sö s.. k. fíi~>zc,jgabiró.

3 IV. l'vfolyam 193''. ma J us l.... ~~J~~~:.~...,.. ~8~. s~ HEVESVARMEGYE ,.... P 0 l l T l " \ l. " 0 Z C.\ Z D \ s Á G I C S T Á R S r\ D.-\ L.\\ l \ A R \\ E G Y E l L -\ P ML< ~'! 1 1~.\r.t~>~\~.1~\~1,~!.1~-~ll/~1~1 ~ ~~-.~~~,~l~l/lllll.lllllil.~i.l.lí\iiiíi~.\12!k. IÍiíEÍili ~-l::.i'..if( I: I ~ I 'IÍI :\G \ FU.!:\ i( E o; I'L\tif' \Et;~ Fill:\ J( J: 1 l' E\< ;r' J Rfiu j ~ a u~ol l<,z Ji. Dr. ERLACH SÁ~DOR. h.:\ Ji- o~jl'lqlld~ '' 'iltlk t,.,;l,id>o~n k rid o~l\l zt ml)t' it n.t:h'ld>ilrl ''!..!' 1 "'.--, i-f) 'il Lftl1dtnd>iln k!dd dl Hngol kit!:\\..,,.. h lll'kv: r; \l,.s -\.\l Bir'd)t'c!u!nwrwch~ milc!\ilr f"rdil,',shotll l ;.,zdil<l~l,., lt rlt n lmi tmk>z(t,._,;k 1':0.1 1 hn";.. d,.,j.. l i!.! i\jnl\<'11. m. :r a kom\ cin1 il;t_lilll 1\,',j,", z;t,j lt!o ;, JI!:tll!ll,J tlhr,j.. l' o p;d. nil l lilwrliil IIC:\ il :,,rfi!":n.: C!\Z Jd,,,J ll<'c!.tllaplth<ilfitlp lll '!', 1/. '!-! :--./..J,, lt lt tjrt.,;h:l tnrlúzús.. \l.t<.!'.iir< r.-zij ~r.,j sz tl. \lijd mind n llli'j<.!ilricunj. JIC!' z IS. iiz,.j,..., ;.tl!,:n..tl,.,n l iki>lli'>tlr rcl ldlid!,_ :-.t';l t.!j~ d!1'1' 1 ~ ll~:kch :11c ~:!r.:lli!tn. hc1!_!\ il \.,i nl\\-tt~kp \ l : ;t lr nr l, " l'il'l<' 1-.rliill illld ils \in".:ullur \ k ll'.\t'l 111' ~-../.c rc lni li1t' 1!SZt n zn! t'!..!~ ldllnllidr;;tk :lll l\ c \cd! ''"''ll.ú1 r ~ c:-.:; d.;. h nll!.'s/.t h s. ho!..!\ n~in!.:< '"'"ili-i iilri<oloi. 'J,;,/..,r " ti;r dik J.. r ;l'!d "i \ iisl<llll,.1_ 1-:i"h "".'" J ililll,,.,dic: -rtl mt snr k tartcdfillll,lfri 1!J,,,~\ t!,\u.il il Ilii'!\ l ucz\'t'l!c tlsi '~!..!t'! t ~s 'C.:\-J\1.'1 I'C!I'SZ<'I1 i ''<'llf..\\l i. n Jr Jl\ f)('j! k \ pdr' stiil,.,. -</intr kr rh ~llt'k. :n :l<lilitl" llili\iiitsk l,.jtr kinl\t'. lvj!f.,jrli ir< ::.,! '/"k.t!lill lll n.:<!' rrd,.,,,sz<'ll\ n l nw:~jr<>ll k lll\\1"':.! :n:~;l" l k< Z\< tj, nj:! rinlii fr ' /.c'lr l LqHirlk ke c/< ll'- r '!t'\,.j l... rllt ~!n rlc sst nl. 1\.ccr ;~\n!tj! :\c!c \i:ll t,>\!.',.l.c! ~~~ r\ d ~t cr: t~f. " fj!j.,_,,.,., '1<<111 l.e! J 1 "\llilll'/iúli k J, Jiú<tl. c: S;t.c J; l ddli[jcl:-. hc t-:i:l \,ir t'/ il/ Jdt gt'll Iri!..,., Jllt'I\IHd il/l j.,. Jn ~:é dl<!pithétlilll\. f111!..!\ 11.!!..!\ttll _..,.,,k dnln~;bdn n:.! ' :n \,'di< /.«11 il lwh/o'l -\ k IIJ\\1!11/ csit!olt t"\; ~~~~; s.ljfr,\r l!lj Il\l'ld>rrl ;11 d!.! í1z!... rllt'!..!i d[tq iflld~' :,r ~\ /. r Jdr l.:.r.~ f:--.td il/. ;:n~~~~lcd\ ~Zt'fllt. bt fl 1'\:r.itktJ-.:1 [t IJ ~"''Jkk.![.:/.dJ.:.rllt r!llt,!ij[ :'ít.il" is [t ~!l..!l' s"l:.,,j f.,',,jj;,,;.. tt.\. \\.1nin : \d, rl:" r" <!Z.. \ )l,..,.,,,.r ;~,~...\!l.!s i \\,.,.:.,;, [ll-<[litlch". d.j.:fl\ll's \t \\"'lldp ~ r sd.. SJrt't'lltfnr \'l!lhj. lt ~t~:!..~ddj l.:.n!d.:.,tl lrq;tlk Jr c r nsit! \dl 1 1~id\ idt.'/\t' d k..:;\'. lt:.::,, J,.k, h n ",. l";" k n:n:d. c:\ik \..k, nl il/l il ii't!~!\ill' ;,.,,.!~Iri drc:-.t r:k t1 kij!l\\ht n.!llt'l~ ht~liílc iáitd.,j:l!id\\ d,]('cü,l. 11'1'~\ il...;/.('l'/11 ~~lll'j!ll t'/.1 il.. \J,,rlllll':.-\d\<'llisl't" is 11'<'C:iill:q>ilji! d k< 'l\\lldi. l.nd\ l.<tll,d,d h«z inlr' ;..tl i!jimk> Sllrilihr ll llld~il rwm júrl """" Jlli!C!\ilr j,,j,f,",,l. i111nr n inf"nn(j("i"it t'<!\ biiri!ij,úlilk k"s/«llil..ti. id\i h< ss/.ithh id«n it! ll \lo~ l!\,trci!sí'r.l"''ll.\...;, rzt; inf,,rrtli.d >rillt ~n, [,~t.!,.[, :-\ Sl. 'fl'll id<'<.!t'll :, Jwl tl. "''' il fr.tm i,.d\ij, d Jslllt'rt'lt s Tissot J,.j,. f, l!ill'l ssl'<.!t'ldw!1<'111 l'sik bt" It. nk i túr<!\ i\ugos.tbhull. ll\ it"tt szem nw! júrl ;;.,,ziilhink. Búrcsuk sok il\<'11 nn"ol.túrt n>lnn núlunk. ilkkor il rossz informúcir,k.".n ainpult trinnoni <.!'il kossúg soha spm Jiill 'ol nu ld w. Az Pm litell tizi'llik lcwzl'l< t - a sallanwjk t!- luun itsúnd i<!' szúl Eger t's annak bortermelése. L<.!Y tünik fpj. nlintha il honhü r. melyd \la :.::-.. rorszú:.: ol\ J,;;,.;{ g< st n ontolt il ntllitsi ~s politikai sziibiidsú<.! v{ dt>lmr bpn, abba n ru hinpiros ~ s manysúr<.!il npd (i bp mt n t n tina i1l. :m-h P Z Pr,~r bp n csör <.!l'dl z t'z orszúgb:m m:ml n cj..,r{b olclalün'>l. hogy J<!\ mcni. n út é:z uhidok Pre!b:. l nntartanckj nzt u hiisi szr:i!pnwt. tm!\,., szúznclok,,tn ok <'rpcim( m e sr n idl PIIPnl nz icliik \,hmnijwk,.s,.;zl:n, Pdl;scin~k. \lu~y<~rorszúg ;unini nzt j,.,j tudjuk. bortprnwlli or~zúg. A h-l't l~ii sziil<.il a hwmnd1k (ol szüszi!dh;ln Probus nimili csúszúr hozulla bp. aki a hp kr tl. ho<!\' ;, giúil al Plpuszliltnltd \ olna az orsútgol. mq~honl,~i!lttlil n szr'ilríkulturúl d Duna lankús part.iitinnk lt rn " kpny l'iclékcin..-\ sz(i[i',krnwl!;s azonban dll!l:1k daním. hogy n klimd { s n l<dn.i fiiliitlt~bh ked \ t'zi 'olt. csak u tizpnkt'ltpdik sz(,zmlh:m IPr.iPdt Pl ú\l;i\úni>ssúghitn. Ez idiialo~tt azonhw1 n sz<ilrilt-rnwlc's szt' tterjl'clt ugy ".-<zpii<h bh lwjlat"km. mint a IPrjedPimes siksúgokra is. U<!'. ho<,!y jt!pn \t> g l l S:i ll l. It ll l.l ll li l úcrp (kb. ~lt)(l.l )()l l k<:l. holcll krirll'l l!'l'l'lll '\t'"tl' n,intc"y :lll.oilll.l)()() nko (-<ic 'l bort. E hitltd mao; mennyis1' gnt>k a harlllilllit f< ht'r: ki>zlük il IP<.!kiúd<. bh dz a ziildps sitr<.!h szinirrn\étlntu tüzps m ktúr.!lll' l' <'l tolw.iinuk npn zrwk Ez n Tokaj \ úr"s ki' rlil kk\,; no< sztmt;dmú IH'"' l'kt n ll'rl'm s,. nl.'\'<'11 liilill!t lu t'<.!< sz Eurúpúl ii~ hin sst, ült..-\ pir<~s ~-~im.i<'kb,:n sok kitün(i ~d.l 'n n. 1neh t'n~jt rf. : :1'.~ ~:-;Cgt re. izt.'tl' f( [ye~zi a, r~l'll\ t n lr <.!fili"lllilhh burgundi J,,,rokka!. Ezek j,,izotl <IZ pgri <'S 11 bucini b;,rok ',.z, trwk. Emwk il ni\ id!pirú.~llilk il cé,-ja szt lnlt!l l i k pr l nrlni arn d. ho<!\' mik( nl lll Ü\ Pl ik n szcillit <'ZPll a \ id<'kpn. l't slh ~ s Tolwj ki>zi>ll n f,.j úton k1 t m< rfl,jdn' Ir<' 'szakm ilz ors;;ú<,!ulk l \on u Inak <'l il bozontos \ liiira d1 li Ht ii. \l<tsoh g,,,-ill<!\ n:- i lik il sik il' li. J,, rnllantúsl l'n<.!p<h-< 1 gy csillo"'.' lorn\okknl é-s kul'"lúl;knl { kps kilr rjl'dl \,üosra lll<'h l t gy hatnlmas rriditn: ll\ npk a romjni koronilznak meg. Kunyh,,kkal h,:piilt'''~l'll'll dombok zúrják kiirül l'zl n há ;I S lwi~t'l. nw!~ fesilii bu,,,jwh<' a!fiizdasúg_i.i~,!t+ n. k. u ",.gdi <.!l'dctlsl '"nt'k t's bt'ki nek. - Ez Eger. l [p, t s,-(!rm<:>g' ( twk él l!íhírosei t's a JPgbújosabb \ ;dt'ki vürosa \lt1<.!\'élrthszi1gnak. --- A \ úros terras/osan emelkedik l'~\' kis f~h ócska mindkd pmlján. A lolvút több masszi\ hid i\ czi út s a hidakat szenkk szobrui <'kesitik. A hl'gycs tctcjü házak leht-rre \annak meszel\ e és.. _ béir pgyszerü PpitPsüt>k - rngyognak a tiszlasiu~(t',\ t;s a jók ttiíl.

4 2. HEVESVÁRMEGYE 1\-J:i:t méíjum l. A püspöki kereszt hét század óta gyakorol egyházi és világi hatalmat a húszezeren felüli lakosságon. mely hűségesen megőrzi a római katholikus hitét. - Több különböző szerzelesrend székel ill hat tágas lwloslorban. melyekről kapta a város a.. kis Róma" melléknevet. - Ezek az egri papok, bár lestvtrek az ősi Rómában, - sohasem töreokcdlek arra, hogy kioltsák a tudományok lényét, vagy kipusztitsitk a szabadság csiráját : - sőt ellenkezőleg, mindkt>t irányú hatalmukat és gazdagságukat arra használták fel, hogy több nyilvános intézményt lt'lcsils~nek a nép ingyenes nevelésére és a veszély idején ök maguk voltak azok, akik a szószékröl buzditották nyájukat arm. hogy fegyvert ragadjanak hazújuk védeb~~. re. A városnak több finom épitészeli emlt ke küzül különösen kettő van. umelyik magán viseli alapítóinak. a püspököknek szellemét s amely. k nagyszerűségükkel hatalmas méreleikkel ukármelyik fövitrosnak is u diszére válnitnalc -- Ezek kiizül az <~gyik a fölséges Dom (u nagy templom). amelyik görög (?) slitusban van épit\ e, belől kél márvány oszlopsorral. impozán:-~ homlokzalán viselve él:t. igazi kereszlény leliratot:.. Vt nite Adoremus Dominum." Ezt a7. t>pületet Pyrker érsek emeltette. aki bár magyar születt'sü volt. a némel epikai költők :egjelesebbjei kiizi :-~orolható. --A Dómmal szemben áll neme:-~ rivúlis<!, az ugynt vezett Lyceurn. Ez a pompás t'pület manyozott (?) kupoláival és csillagvizsgáló tornyitval. fpslt tt lermpí'. el t' s kápolnájával \ alóban ml itó rpzidpnciitja az uralkodók lcghatalmmmbbjitnuk. u T udom(myoknak. Gróf Eszlerhúzy püspök. aki egyben llt vps vitrm( gyé-nek iiriikös föispúnja is volt. ll. Józspf csüs7.úm,l a kiih tkt>ző púrbt szt'det folytalta 1<'. mely <17. l'pü'el első meglátásának elsii im1m ssziúiníl kellii fogulmai ad. A császár Erwrbt n jitrván a püspiik ITI<'!.d:t!ogalására. l'pen a L~TPUill elkt'!szültp idt kbt'n. \'ilgyis 17K::i-bt n. rencllli\ ül mpg volt IPJWI\ e a7. épüipi nagyszprüségéwi. azt kérdezi< él püspiildííl. hogy hún~ hern'g járult hozzó annak l\iillsl w ih""--.. Cs11k hitrman.iárultakahhoz -- ft le:te u püspiik - l's pedi~-1 E!-1t'r püspök!.'. EsziPrhitzy!-(ról es lievl'.':ll1e!(ye föispúnja... A Lyceum kövei a \'éír hatalmas romjaibúl kprüllt k ki ('1). mt>ly \ úr o!~ nagy szl'rt'pt l júlszolt il liirök háboru idpjt ben. Ez('k a faluk. Pliihb vér<'s csatlik nrt' nája. mph ek, isszhang7.oli<tk <l i, gyn r<'k csiirgc'st'léil. a harci zajtúl es a!laldokk k kiúltásaitúl. most a professzorok ht~kc's l~s ft h-ilúl{osik l;milúsail hollják s a lanil\'únvok st'l'l'!-1l'ín<'k 7-son!-(ús{tl. L-: a ki1tltl.j Pllenh' t jellem7-i a kl t korszc1k szl'lll'md : gyik a n~ l'fs Priit' l. d músik 11 szdlt>mi dd hatalmá( l Az iskolúk rnindpnnt l biist.'!-(csl'll ft.! vannak szprpj\ p,.s l.'\'pllkl nt több, rninl KOO if.iu n szesül a bölcsc'szl'l. 11 jo!-(!uclom: tm c s a tlwolol{iil IHnitúsai nrtk éildl'tsúban. A vúrus milgúr; \ ispii 11\lllnail a f lhold umlmúnuk. nwh P!!\ P1Zl;sz szúzadon iti thhii<~ falait. -- Suk csalt';d n;úig is ITI<'!-(iírizh~ liiriik th'vl~l. mint Ali. Hadzsi ),tb. És. él vúros köz<'pl n. egy n' g i küliinleges épitésmódu klipolna rnelletl. mcly hujdan liirök imaház volt. ma pedig az lrgalmmmké. úll t'g\ minarel. a muga t>legáns pálmasudmú alakjában 200 léibnyiru emt>lkedve a levegéibp. - Oh kitünő kmban \ an ma is. hogy fiilnézv<' ni, szinte vúrjuk. hogy kill'p.ipn erkl>lyére a Muezzin imám hivni az igazhi \!ikpi. -- Pár t;vvel Pzelött az l'rsek a snjiil költst!lt'n ll'löl csináltatolt a Minaret fölé l's ha egyszermásszor Mn:r.lim-znriindok l<itogaljn ITI<'!! a Magyarorszácron eltemetell szénl t>mberek sirjúl. iiriimmel láthatja, hogy a félhold. lmbür csak t>gy t>lhagyotl építmény telt jt'n is. - t llwmtílyosttlatlan h'nyben ragyog egy kereszlt'ny vitros löliill. -- Eger lulwsai - Pltekinlw púr szúz giirögliil, akik i!i a kl rt sk, delem mitgnú";ui ---- mind tiizsgyiikeres magymok. A szl Iid t :-d111ilul. u fl'lhiillt>rt. szubad écr, él p Jmpils sziiliik és gyümölcsiisiik Imioku és a t~rmész< llel Vétiti uilandó t'rinlkt ú s boldogg{! és megdégedetié tette ezt u népei. nwly lúrsaclalmi fokozatokra tugoltan bár. de mind <'!-1Y c's ugy111mzon köúis fokuszban. patriotizmusúban l s 11 bort rnwl sb~ n talúiju iisszponlosit\ 11 ( rdl'kpil. wmi m st gt it, gondjuil. Mindl n csalúd nak. rn( ~ 11 lt gs7.t'gl'nyt bbnek is. megvan il rna~11 kis -;ziiliijp <'S kunyh..i<~. utóbbi. ha n,.m is magúban il Ütroshnn, rit l galith1> u hat;írbun, il lwg_><'k kii/.ii!l. \1indt rj h:.tzlmlitshoz,;n qua non ho7.úil<~rlozik il pinct a gazda borszükst~gll'lt rwk rn<'dl'iplt.í rn< nnyisl'glí hurdúvnl. i\ szlil!i,, l, s ho: r:.! \'ilk> idlitnd,, lt~:;:l:dl\';':',,.. Eger ní p( l (ll-ni~ je, 1\t dn,.j iddotlét lll!'~!. \lind<'.ll. amit tesznpk ( s rnond111wk. éjzi lrisst st ggl l t's 1 1- kpdvvpi kszik t s rnondiitk. k~ ll'szik t'7. 1 mik11r kora reg!-{el puti<jiiil I s szt r...:;~.i,ttl!llill 11 hútukon, kpml nv munkúm kl s.t.. tt. si..t wk ki il ht gyn. nkkor is. mik.or n ;tpsúd It it v ill f, sit ir c.-;up11rlok lj, 111 h; t7.ilf. l iparkodnak. \"ill!' tnik11r itnrh'jhléijhlll., as<útlll!' dt'lutün a rnnguk slt]úisi!~"" m.-,djun t twldik tllii>.zllk kt~szitl'lll' csililis did.tikill. :I.J, rl il lllilg\ itrok juflilll vannak il \hú.sid1k-d \, l1d1 11"111!.. it insptriwi -,k / rt il Pilrnas"uslit m n111 Az idl'g<'llih I sz, riiij r; \.do lfu~ullsa!.(. \.t!.!\ i i lllé.is VHlJ(tsiÚiki\ill S7.t'lliiWII \il),-, ltjr< ltllt IJ, tts<'!.( <IZ t!gri t11lajon t> lwsst g!.(:! i- li<'t"ii :J l'. idúrlélll oí\, t rt t g~ angol!wllll'!.l~ \ <tlil" l\ ik r ndijit7.11it. -- J,: u ITI('SS7.triíl ):,:-.zik w.il11 il Jllll. -~fitm. d !.!' ill szokús szl,rtnlr nw! :::,, nd!.!iur(tlsitg ~ d lid.dlw/.dc!hiún me g él.~aj dl 11~ h- 11 is ti<h-i 7.lik. l.,tr;t!sitc:<~s.t 11 rúkiis7.iinlik u J,.,~.lohiJ IJOrr.d :t lt lwllc-;,-,j. 111<'1, ll.tsllnj,, i!lll,tiill'lkf" Jnind~t: l\ '1.11 l \dll. Vusúrrtiip dc lul,út. illilikor nincs d.. J.,g. il fj,tl.dsúg túneolni m 'l.(\. it hi'tz<ts <'tnlwr l\ i di,r. s dd kiipl nylw (.. z 11 fprtúlylll!'sl. ri J\i,piiny, g 1). \il!.!~ f,.h< r burnusba (, "- lill'!-{ il gil:yi1 11 l,urjwltj7.\ d llílllil!.lllij)\ luss11cskún kii: k il klll\-itrtj '"k!.::;t J,.," pinedd ~t Csoport c~optjrt uli111. rnirl'lw htú stlril lll<"lln n, ;,. lünedl'7.ik,.j it lll' hi "- pirw<'itji k mogoll. illll<'l\ d gondosun lwcsuknak magu\ trti giiú. ltog\ s rjkr s, zavmhnssa i17.l i17. itldtj7.1tlot. m ll\ l'l il Í i il d L' c 1111rit ban él ptlg/tll\ isl<-rwk lt'gni ps7.t ri.rhlj_i, tu k iddoznilk. flt-ott l'g~-l'!.ly lll<i~úilosilll ll.'zi'iit:t, i!lilkol Jit1111 il pincl'éljtúk t Jiíll. ilki illliljlls7.úi JH'd<'rg<'lr. \ izs!.(iis7.t'lllmej iigyl h ( n. hot:y ki Imi mru kif<'ll, s IHt s7.t'rt'llc~t' k V/111. múr :tz dsc i <trrdlll<'rlií llilll!.!iis sú,nd s szivt st n im itülja bpi't k 11 hiiviis pi ned ll'. Eg\ il~ n hivtísnak. 1\liliiniist'n f"rrú nyúri nilpon, J, ltdl'!l<'ll,.j. lenállni TPg~ük fpj. ho~y mink, oltunll azok <t rn:tgúnos lt;7.l'ngiíl\ l s kl szsc'ggt l kis<' rjük ismprt tlt n gazdünknt il túgas csmr10kha (l'"- 11 horhú7.). itm hik tele van t cli nyl kkt l l~s horclúkknl. vnlnmint t g~ fasulúval. Gnzdünk. aki. mint rnond_ia : il 1-{ombkötií ct' h lugju. -.. liivl's7.i u kowit t s az ud lt. kicsihol. mt gg~ u.ilj11 i s fatmtcijéibu fpszi il gyl' ri~ iti. uztim Pliítlünk mcnvl'. lt>vpzet bennünkpt u földalatti pincéjt>be. mely kiíbp Htn vúgvfl s melybiíl johhm t' s balm n;~tl'lenm k lútszli pinct Ügak nyilnuk. mikiizbpn HZI n kis fém t ki\ éve. amelvik kiirüliiltünk pislog. áthntnlhatntlcm. siilt'tst>g urnlkodik. Ebh<'n n

5 1933. május l. HEVESVÁRMEGYE J. földalatti labirintusban ugy érezzük. hogy egészen uj i-<:nerösünk kegyelmében vagyunk, akinek férfias. becsületes arca az egyetlen biztosilék arra nézve, hogy ismét megpillantjuk a napvilágo!. -- Amint lassan mozgunk előre, kétoldalt észreves:-zük a hordók hmszu sorát a hitrom akóstól a tizenkét akósig, miközben a tulajdonos uzzal mulattat bennünket. hogy elmagymázza. ho~y mind ez a sok bor ill a hordókban mozgásnak indul. mikor uz uj rü~y fakad; erjed l;s pezseg, minlhti boldogtalan volna ill lenn az ő sötét. alacsony biirlöm;bpn, mikor uj rügy szü!etik a zöld lombon. az ií ~züliíhelyén él ragyogó napsugárhun. Figyl'ln n a horoknhk e:tl az t lképzelt beszc lr:<"l st t. azon kapjt.:k rajta nwgunkat, hogy mi is kl pzd<ídünk. Azt ki pzeljük. hogy valami varázsló blivkiih' Iw jutottunk, t~ki egy sere!-( szpiiemet tart ill bebiirli'>niizve u siitt'-1 kint'zé-sii hordókbun. hogy felid zhc s,;, (íkt>t. ht~ \ alwni \ <:rüzslt~lol ulwr e!kih etni valanwb ik gy unutlan VPndc g, n. Kist'r(ínk vt: glére is nwgidl. ht l.. szltrlil k zc!t 11tT<'s gyniyalc:rlr"tj{mnk él vc>g." t él sziklufalnuk gy iirt'gt he. kipako!;a csomagj{ll~úl egv ürt s hordo f lforditolt ft n k,.. t' il hid t' g sonkút. kolbúszl. süit t'sirk< t ( s t1 kitün(í cipó! - Egymús nwlk üliinl< a k sl\<'n\ ktc<tru ( s pinct'gazdúnk kinülúsúrtl lll<'!.ll\t zcl<.ídik uz c,strom elz izl,.lt::; hüs, tt>lc k t llt>n. 1'\o,-.~ t'zuiún kc zd<icld< il pinci ú s i ~c.zi c h.. z..t:. il kiiliinbiizrí borok n gtgkc"tstolúsa. A!:(ombkii!t"í. fpjfpgyn rk zn t'gy poh<:itill és egy lopf.liiki;p/. illní hüvc szpúlcúnuk nc z!d 11 kezc b, n.!oh tonw.:an I!HtZog, jiin. nw~ y il siiktlwn. mmden ior;:uiatnúl u_iubb i s ujubb lttzt s bort lwzxún u le!{ scilt-1 bb rubint<'>! él lc g, di!t::osaf h pirosi'{ rnindpn s.-:in<tl"ll\ cdatlmn. A lt!:(lwnsf>hb nwgt! 'w dt"ltsl>g nwgl -<lt"sül s, pl Imi mindt n '!-{\"<'S po:titr hort a gv 1 rl\ il\ il ú!! fpi<. ho!!\ lllt'!-{lllliihssil illlllilk tükriis ri1g~, ;1.!,-lsúl. g~ iin!:(\fiz s, t,.,.. mi lll' lll lll< 1 unk ellt':lúllni. hogy mindc n c g~"" UJabb fnjtút m '!.! lll' kús toljunk illln.il is kpn" sbbt. nwrl u jú sonkil kiv<'tnjö. ho!.l\. nlin l stirubijt'll lciiblitsük. \lind, n poh,!rkn utün jobhun sillo~nuk!{d/. d;'mk,.;zt m i. n\ Ph-P mind 9iiP"r,.lhhcm :JH>ZO!.!:,.,;. ~ul. d biz~... :lc:ttfc:tr1sil~lltd\ lllt'~ dz tü:j~t t,,:t,~l ls lllt'llit st'll. Illiilf t'!{\. ('Sill'Skil!.{\ t'rt!h'k. llh'!.{is!llt'rlt li \" ' liink [, glwnsubb iir<inwil t s bilnulitl. Ez utóbbi f<ik t <'ll i IZ oszlrúk t ln\ omú,;. ;un< ly. mint nwnditl. ~~.-,zsznr rw.:sznbh. nún l il liiriik _t ú rom \. It.,.\ liiriiki.>k.. mijt, s.- r il!.{llmijk, tcí mc g beszéd1 st"hb l<t zd lt nni,.,.. """ mindt nl nwgludunk tcíll 11 trwlicud< m ll!lt.tll. h<!!~ 11zok :ttinl iildiizlc: k el a h!ipii n l< l llizlwlyt ik nl<'ll<il s hwn az t'gri nók md~ h(ísit st n \"Pikk n szl il kuztlt lmc kben. (itt a szprzrí "ll' hosszu lt r t'fl'~.dt l'. mf'slerk, lt t's szt ntinwntúli~ nlt'sd nwndill el il gombkölii' "l il mag, nr \ itc'zpk pt ri~ úzús;iirúl Gyiingyö~: Höh dll. Bud;t f, k. mdy elb szi lt snek l'!.!y.. LPIIH ~ lll'\ ü \"ikz él h ist' é-s t'gy.. lrmn" llt"\'ü INinyzo a hiisn(ije s <'Z<'k sz, rplmi tiirt!'rwle kapcsolticlik bple n poriyúzók killundj<iíba. Ezulim igy iolytatja.l A!-(omkötr'i hmcias t> Ibeszélé-se csak.!'l~i, eli buzgólkoddsúl ujabb t s ujubb boruk bemulalmaban és.:ni folytuh im a k<istolgalils!. leg~~~yob.~ me~l': pelésünkre az vesszük észre. hogy ejielre Ja~ az 1do. Felkt;szülünk tehát. miultín még egyel koccmtunk a kancsóval. egymás egészsé!olére ür!lvén. Ezt Szenl János áldásának nevezik s az egn ember.. el. nem engedné, hogy ne ezzel vessen vé~el az egyullletnek. Ugy találjuk. hogy a hordóba rejlell g?nosz ~zel.~emek gyanusan pislognak reánk a hordok sorai kozl elhaladtunkban. A h~pcsőkőn föllelé haladva a pincebejáral jelentékenyen alacsonyabbnak látszik. mint amikor befele jöttünk. a szabad levegőre érve pedig a sövényeknek. kerítéseknek és házaknak az árnyéka fantasztikus alakokat ölt. Gazdánk mt'g nincs megelégedve iöldalatti barátkozásunkkal. nem enged el addig bennünket. mig akmva- nemakarva meg nem ígérjük. hogy legközelebb a szőlőjében fogjuk ől meglátogatni. Eger!, a várost délről nyilolt szelid hajlatban vellzi körül a Mátra (?). mely fokozalosan emelkedik mind magasabbra. mig el nem éri a hegyek láncának legmerészebb formáit, melyek vt>dö hálterél képezik a szőlőhegyeknek. jól megvédvén azokat a zord északi szelektől. A szőlök u vé'1ros szél, n a legszélső földalaiti kunyhónál kezdődnek. Ha kitellük a lábunkat a Szenl Dónát lelt'. mérlöldeken ál kóborolhatunk a kökt m boluokkal. szederindákkal szeg-é-lyc zt'll utakon a bájos hegyek f>s völgyek közöll, nem látvén egyebet. minl szölfit. szölöt és gyümölcsfill. A hegyek dülökre \ annak lt>loszlva. melyek mindt'!lyike kliön nevvpi bir. Igy \'éln Afrika. AngliH (?) stb. Mindt n düliínek meg, an ö maga pásztora. aki mindt>n kc'trt'rl lelelfí~.,..\ d,.'dökben száz és száz tulujclonos, an, a legkülönböziibb területekkel. A szőlö! nem engedik :nagasabbm n<ini három lábné'1l t>s máslel lüb lérközü sorokba üllt-tik. A sorok u domb oldéd IPjl(íje!>Zerinl pürhuzamo~<an futnak. A különböz(i fajok közül leginh.ább üllt>tik a burgundi!. a Iekete muskotc'tlvt és él furminlol. A szőlők kiizt csak kf'vés szümu léú üllt>lnt k : ét gyümölcsös a :-;zőlö aljún \an. eb:jl'll uztün un nál több a fa. Alalia pedig él lwm hé! i i iiv1 nveket l<>rmesztik. A g\ ümölcsös kertbp n v~gy q;y úila. mgy egy I\UnyhÓ kukucskúl ki hihh(alólag 1 gy-egy öreg dióiának a lombjai altíl. Eun tlen,-ürosnak ét hatilrúbun látván ily~n Iliigy kiierjedésü sziílökulturüt. iinkénylelenül is ft>lml'rül a kérdés. hogy miként lehet t'zl oly virtíg/.óan lt'nnlarlétlli nem tiibb rnint pár kéz a segilségt'vt l? A mi szi\ es \'t>zdíínk erre n következő ielvil;ígo"ilüst adja : bnwk él l ll.ooii pár kéznpk a szakudutlan munkússúgu rninden nehc zs, gel legyőz és l'h.wnd<í a sziiliik mt'gmw kúlú~úra. A kapás az esz!pndö lizt>nkt't htinapjúbtil hatol kint tölt a szőlöi!;b, n. Munkai«'pPs g\ernwkpi, el kint dolgozik naplwlte t'lőttöl jó\'éd nup.nyugla utánig iilradthatatlan munkak!'dvvel t s i:l \'éírosba csak \'it~úr- és ünnepn<tpokm kr be fl). A munka ~out :,~ és rö\ iden a következől,ben ismerlethcló. Ös,;zel a lt>!<l'erősebb c s legegészségespbb hajlásokul lenígják a tiilu rül és a pinc.. ben el heh ez ik. Ez fog-ja szolgálni u szaporitás cdját. Utún~ u tökéket beiedik a téli iagy ellen. Az első rendszeres munka március H'!{en kezdődik. arr ikor kitukurjúk a léikt'ket (nyilnak) l~s eiültelik az Ő!-szel lenigoll vesszeikel dug\ itnyokat. Március végén lő biíl lemetszik a mult évi \ esszöket. háromnak \ ugy nt gynek u kivdeléve l. me h eket hár?m. v~~gy _ué~y szem magasságában metszenek el a JObb furtkepzes céljából. Áprilishan mt'iyen felkapálják a földet és a g~ omtól megti~ztilják. :\lújusban lelkötik a hajlásokat hánccsal. JL niusban jön a második és juliusban a harmadik bpálás és letördelese a tulmagasra nőtt hajlásoknak. Ha pedig az időjárás nagyon kedvező. ugy még egy negyedik kapálás is következik. Augusztus vége felé kezdenek zsendülni a fürtök és október elején. mikorra a szőlő teljesen beérik. megkez dóclik a szürel. Az átlag termés az egri hegyen é\ enkinl körülbelül egy fél millió akó! tesz ki. melyból

6 4. HEVESVÁRMEGYE a szegényebb. napszámba is járó szölömunkásra 40 akónál több nem igen jut. ellenben a tehetösebb birtokosok jó termés eselén ezer akó! is szürctelnek. A déli ickvésü. bőséges termöiölddel boritoll sziklás oldal a legkedvezöbb a szölötermelésre. Atlagban minden harmadik évben van jó termés. A jó évjáwlbeli bor meglelelő kezelés mellelt harminc. negyven évig is eltarlható. A szüretet megelőző hónap minden évben a legérdekesebb idöszak Egerben, amikor a szürf'thez való előkészületeket teszik meg. Az egész város szokallanul élénk és mozgalmas. Messze hangzik a kalapács a hordókan és szüretelő kádakon. Meghuzz~ ~k rajtuk az abroncsokat, kilorrázzák, szóval alkalmassá leszik a hegyről bekerülő zavaros ll befogadására. A piacokon. utcákon, házukban i>s udvarokban egyebet sem tesznek az emberpk. minl hordókat larg"oncáznak. guritamtk. készitik a tiil!{yia hordókat és nyirfa abronc;;okat. mf'h:ekhez az anyagot a Málra erdeiböj szállítják. Ez az iparill( m: N dei lakosság legkiiizetöbij i;jmi fo<:<hl'<nz<lsa. Tizf'nnégy nappal, Jélbb a,z ü r l nv,~!- t'zdi-sének idöponljúl hivatalosdn közhatt' l"';:il;; E!{erben, minl sok hasonló eldugolt zu!{úban a vilál(nak. a dobszó a hivatalos hirdetmények közzi lételének szokúsos módja. Ezzel teszik küzzi azt is. ha valakinek a kutyúja elvt~sz. meg" azt is, ha valamely bűnösön halülos itéletet hajlanak végn. A dobos rt"ndszerinl kiszolgált öreg katonu. aki bevt'gpzvi'n katonai pályafutását. a, árosi hatóság vi!-{rehajló köze!{i>vt' lett. Lármás hivatásóprt az évi fizdi sp négy [ont (kb. ;)() forint). laküs. t gycnruha. kd pár csizma. hat köböl buza. ugyanun n~; rozs Ps azon ki, ül egy fél lorint (egy Shilling) ha oobjitl i s torkú! igénybe veszik. Hivatali fontosságúnak tudutu sohu st'm imtd el rajta.iobban. mint olyan alkalommal. mikor 11 \'ároshüza ablakából teljes diszben. bibor szinii arccal az ünnfpics 1\ihirddi s \'C;gdl u piucl( n n lün lmetlenül vúrcí tömeg felt' fordul. Ugy itll ott. minthu maga volna a mt"gleslesült Bachus i s miküzbt>n ét piros zászló - a szünel jeh ~- vigan lobog az igazság házáról (akkor m( g az igazságszoll(últulús is a vitrosházán liirlént) mpgüti a dobot 1 s kihirdeti a magistratus határozatélt él szokollnitl hnrsúnyubb és ünnepélyesebb hangon. A piactérriil aztún kivonul a vitrosnak mind n hat ncgyerlt'be (?). ahol kt'llő szünetek közben me~ismétli éiz örvpmletcs hiradást. Jókedvü gyerekhad kiséri utjában. amely mély respektussal van ugyan n dobossal r~s dobjával szemben. de azért tapsolva ugrálja körül illendii távolságból. Végre elt'rkl"zik a várva vúrl nap és jóval uz alkonyszállat elölt valóságos népvándorlás indul meg a városbéli kifelé. A legkülönfélébb jármüvck kádakkal hordókkal és lármás gyermekekkel zötyögnek kifelé a rázós kövezeten (semmi sem uj n nap alatt!) pokoli zajl csapván. Maga u háziasszony élelmiszerekkel tele kosarakkal és puttonnyal magpakolva igyek!lzik kifelé, hogy jól tarthassa a szüretelö hadsereget. A napkelte már a hegyen találja a végnélküli karavánt, mely kacagva és hangos szóval tréfálkozva lepi cl a környéket, az élet hatalmas!ükletö mozgásál vivén bele a holt természetbe. Hegyek és völgyek megtelnek a serény szüretelökkel. A szö lösgazdák nagy számát szaporilia még a környékbeli hegyvidéki lakosság. Akik nem állnak a jólét oly magas fokán. hogy szölöjük lehetne. azok ebben a sürgös munkaidöbcn púr krujcúr napszámi rt es a napi élelt mért. fl'iajánljúk kise;!ilií szolgúlataikat. különösen az asszonyok < s a leúnyok. Tetötiíl talpig sz les fehér ruhúba burkolva!ii>g és gulyu) i les ellen ll" H mulnl n mun~~itsok, iselt-le a hegyen a \'Úrosb, li vidúm. turlw \'lselell<'l "'zemben. Az ég szép szpiidt>n. kékl'n borul az úldüslúl gazdag hegyvidf>krt> 1 s él ~zürt h~liik \'ig. di!nújútól, iss:t.hangzik n bt rp.~.-\ ~ osz ldwlleft> UJ szml es varázst úraszl sz, rk 11 :,JOzgalmas t s fl'sliii IH~prt. Ha v:tlalli!lvl'nlwr I.~IJ IJt' il súiliilll'. nyüzsg(), mozg,), f>letvidúm~úgtúl kurjongnlú mo/.galmus liia~l' gl'i lill. ml'ly csipt ;.refv, s;;pdi It n liíkt riil n lwmnts söti tlu kn i rell m ~zt~dcs h.irlül il.-:iild IP\'dt k kti:t.ül s ezt il munkúl gyprmekl's iirii.nmd. sl'n n~ t n,.,;gzi. A szedt' s liik,;pt n nz asszonyok t s gyt'rm kt k dolgd. akik i les l1i ssel \'(tgjúk J,. ;a lürli,l n szúrn.,l. r"cskúkba l(yujlik, l\iv.ilogalv(ut a lmlik kilzü_i n lt gsz, bbr kel. hog\ azokill Pl!Pg, i k l! lirl'. A k rlink t g~ rt- sze azzéti \'illl t liogl.alvn. ho,.{~ n sz, d ikl<il puii" nyokbu gyüjlvt lt hordjúk il!prmt sl il k izc li kunyh<ihoz. ahol mús ft rflclk IL ~~\ Ps! uddal ksiirniis/ ilií fitval) n zi féll<'nt kii hordúkba zu z ~itk bd P. umdyben a leves tiimt>gel kol'.. n lszúllitjúk il pr( shitzba. A cigányok sorra jéirjitk mu:t.silwsúl\ ;d il sziiliikpi s zen~jükkpi m( g vidúmabbü leszik il mu11ki1l. Viszonzúsul il z; nt l~rl t'zt k bt'ist '!!t'>«'ll knprwk súiliil. nrr il éi;'. iisszonvol\ t,; il t:yl'rt kt k kosúrba ~\ Üjh l' l'ijit'jnpk. A kt;ldusok s :n szialils:t.ljilk.. 1 sohn PZI,. kt d Vt~zii alkalmat. jt.,l tu<h-iul iwg, il bii s/i"lr tlwn az ernbpn k is hajland ',bb:d\ nz i:(l<ak"zú,.;nl.\ lwgyt kben pgypdul lmndu:wk,t t'/.<'ki> n <IZ llllllt'pi llilpoklmn b t hi\'júk a sziilt'ib... nll'gki11úlii1k 117. dintos rnuskotúh b al. \'iig\ i IZ iz s n' zsu-súilt'í, t l. lu1 pt dig épt'n i lkt zi ~ idl'jl' \'illi..: ~' il Ltlntozúshoz. nwrl hiiv< n!t-itk 11 júlwril üsliikihíl. rnpj,.. IdJl'n l' il il jti birkapiirkiill rizzspi. \'il!l'y a 111 dnl'piirkii'l s:l\ illi~ u küposzlúntl. LSour lw1ul". igy nt nwl sz,,,.,.!l''-! 1. d,~ angol ion, liku sz, rinl ir\ il). A siilt'-l~ g b. itllti1' <al csillog a lwg~ il sziun!ill :;J liizt:íl i s h: ll_.t l-l;,,zzl'l lüzijúli ktúl. Az i jsz'tkúl muzsikü\ al. lúrhtdl,.,.. l H' szél!{t kss, l liillik. d" a kii\..tkeúi nap \ irmditsil 1nitr ismt'-1 az liizii naj'i munkúb;m l<alúha il szurl'!t lol\l'l. Hürom ht' l aluli il ll'gliibb sziilii nwg \ct n s,t dve. Ez u tit n r ú zabmlul cl sziiliílm IPgszl'gt'll\.. bb n( posztúly. m. g lt' vt~n engt d,-,.. hog~ il n;úr in, ~szcdett sziíliikbt n hiingt~zht ss npk. i\ sziirl'll'l li hb bállal {?) fejt'zik b', mpjypj\en papol~ l~s vijügl:lk euyformún szin~sen t s j,, k. ch-\'l l v. szrwk n sz l. Miulún a et frd b!~s:t.úllitottúk a pn'shitzhn. nzl átlyuggatott f, npkü ful'dt' n~ t khp iintik. nwly.. k sze Icsebb kcídakbu va 111étk úllil\'tl. Ezt kht n a kúdakban larljúk él,.tiirkiilvt" --- i'isszl'zuzotl fürl1ikl'l a kifomís, az erjedés idejt> alatt. A lt h, r muslot nem hagyják n tiirkölyiin 2-l óráig sl:'m. hunt m mindjárt hordókba szűrik. mig a fekete sziilii mustjitl tizenkét napig rajta hagyjúk ulörkiilyön. A muslnak a szölö-ht jün Vélló hosszas üllása adja meg a bornak a söti l piros szint t's larlúsabbú is teszi uzl ; ~ mig a fürtnek a szúr.iból a cserzéi é.tnyttgot vonja ki s ezért van ~:züksége a bornak több évre nhhoz. hogy tökéletesen megtisztuljon. A világos piros szinü bort.. Schiller"-nek nevezik. Ezt a fekete fürlökbiil nyerik és egy napi törkölyön való erjesztés után hordókba szürik. Miután a mustot lecsapolták a törkölyröl. a törköly! iaprésbe -- sutúba. - egy egyszerü csavaró szerkezetbe teszik, melyel egy ember is elhajt. A kipn'relt törkölyből egy pálinka-féle italt desztillál nak.

7 I9:n. május l. HEVESVÁRMEGYE ;), Küliinösen me l<>~ idéíjúrúsu i\ ekben. mikor m:!r j<l lwi n tl il ~zéíléí. éi lt ppcol L~H,ft Héílö ~zempkpi szpmenkr' nl kic1<ipegp!ik r' s pullon~ t.kban ft Ire teszile A sürü m düt. ami ubbúl magútól k:nurog, Pszt'nciúnuk nr'\'pzik,:s minl ritktt~úgr l. minl különleges cspnwgt" l. nmk nu~yon ünnt pit s nlkulcmmul n szik Plíí. piuera pl'dig :-ohn ~~ m, i~zilc Ezt krp a kiszr nwlgelt'll széíl<íszt mpkrt' élzl<'.n jt;min(;hégü <>bort iinfr>nek, illlli iiz t'szi'ilciút il ~;-éjj(í~zt mt ~ téij :íj. b nilpi úllús ul(m ki\'l>nja. Ez adj<! n hires itult. Gmehik lolw.ii nr.,... n ismprl'!ps. (A~szút Hlwr mor.duni.) A rr'!.(phhi idi'>ht n il püspr'il;r.pk t' s él h'lplalannuk il v<"! ros, ilúgi,.s <'!..!)hú, i uruinak - a li~ztjei szürd idpjt' lwn. t lúlltúk él szi,léíhegypk ö~~7f s kivt zdií ulj<til t' s il liilel utún j(,rú tuksitban bp~zedték uz iisszt's lt rmr snek él lizprkt. Az l H IH-iki diéta uzonihm nwntpsitptll' il liildr l mindenf,~ll' p pi és fiild, st'tri dt'zsnw <tlr',j. n fiild birtoko1<él t z idéitől kezdve szabad urava lelt udci;gi jobbág~i birtokainak. Ez a kedvezően indult idöszak azonban a li:ggellenségért viyotl hmcba \'efzetl bele és a régi rend~zert kérlelhetetlen szigorral 'isszaállitották azzal u különb~éggel. hogy u régi földesurak helyébe és jogaiba most Au~ztri 1 lépett. me ly a dézsmál és tizedet kéfzpénzbt n beír, de kétszeresen zsebeli bt>. urr:t>nnyil:c n a tulajdonostól a régi. természetben 1<zin~~ebbt'n és könnyebben leljesilell szolgáltatás helyett ü kormány mosl mind<.>n akti bor után egy r,,_ rint adót!'zed ü termdéskor és egy másik forintot lo~yuszlási adó cimt'n. ha azt dfogyaszt,iák, vagy t>!cdjitk. Pár v óta egy akó közöns<>ges boriort nem igen lehet többet kapni kt't-három forintnál s igy könnyen megérlht>lö. hogy ez a majdnem 100" -os mt>gadríztatás rendki, ül sul)o~an nehezedik a birtokosokrel Ennek a kiin lkc'zménye már is érezhető s il ~ zölötermelés több,-jd,:kcn erf~ cn cfr.kkenöben van. I vád y Béla országgyűlési képviselő fe~.szólalásai a képviselőház pénzügyi bizottságában. A púsztr' i kt rull'l illusztris kr~p, i~..liíjr il bpiügyi, liildnli\ l'k sü!.{~ i s hon\"! dpimi lt'trcil ki.!t~i gvetr'sp til r!..!~ illú<,núl s il :u-u~ bizoll~úg IPgulr' ' b Imiolt üks n rpndki' ül rkkt s bt sz<~dt kpi mor,doll. Ki'>lt.J..sst;gd ü ltünk lt'ljt'sileni. ilmidéín il nírllll'c:\,. kiiziins<.''-!t n< k lwbt's informúlúsn \'t gdl lei IH rt sl(ik küdy lklii,.. fiildrni,-cl,;sü!.{yi miniszipr. orsz<ú,:g~ ü!.' si kt.'p\ isl'liíl. uki kr' r,;sünkrt szives volt lwnnünkpi iiz úli<dil t liíudottukrúl ilz illúbbinkbnn informúlni Belügy. \I Q"w.ugli!l. hog\ il nt' pjúlt tibiíl ül\ itt szociúlis ügy k inlr' ú st' jr kt z,.kbe kt rült,.s hogy éiz ok\'l'l ), niil szüks g, s Ili!!.{\ l<dwn k"ssügnnk nem esit-k ú l dr Z<rlul il szociidis ( rdt k k. b t hi ;toll\ i lj n él Z idt i It'- li,." tm.. sz i ins, gcdu! nm i u munkundkülist>g ('ll~ hi\t'os!', rdr kt' lll'n [ognmliosillnloll. Elismert's l rle il!w hic:) lll'k s il/. <tzi \ r c:n lw.i!t' hiizig11zgulüsi liszt \'is..l ÍK rwk. (lriirnnwl (ir h iiziili<'m n lwjpi<'nlelt kél jm ii~li!lol. il Z <ds,,foku lüizigiiz'-!illi'lsi birtiskodúsrólt;s n \'i.llllpt nzlilndur-,1 sz,,j,,t Kifogilsollnm a hndikiilcsi' :l 1\,,,..,sul!iik s :.:..!~<:ilij.i<'lllill\ n!pszúllit{lsúl. A ki.,z, g szst'!.{lig~ n l kifo!.{úsr,jt,,m il kt'>rhüzi ellátmúnyoll szükiis m< L(idlnpllúsúl. nz t' cdrn szükségcs hi It! c~:rikkpnlr' st'l s kifo!.{úsolturn HZ orszilgnuk l'gt~szsr''!.{ 's \izzi' l, n ir' ellút:'tsúru feln ll iisszt gek t lé!.!lell'ns l.! ' t. rrimu/u/i'll 111<'11!/l;llf~/)('11 is ép u:: idén diíl'onlu// llli!j!dolw lil'u.~:,itin tin!ji'tl. Földmivt lésügy. ~úmutalvn ilffél hogy t'z u túrn-t lett az ország ll'donlosil!.!j télrcújil. lll <'l' l n z ú l iam húzlmtúso. <l kpn skl'dt>lmi mt' rlegünk r;s minden társadalmi osztály sorsa ezen úll v ugy bukik. - kt'veseltem a tárca dolitltisüt és túrnogullam uz ellenzék azt u javaslatát hogy a f. M. politikai tiliamtitkári állás ujból kreitltasst'k. lntenzive foglalkoziarn a magydr erdőbirtok fontossúgával i s az erdösités jel<.>ntöségével nemcsak gazdasitgi. hanem szociális vonatkozásb,an is. - Megbizható sl<tlisztikai cdatt,kat ki, ánlam ugy az erdökiterml'lés. minl a fafogyaszlús tekinlt>tében. mert ez alapon úllapitlatnak meg a külfiildröl behozható fakontingensek. Állitom. hogy több a hazai fa és kevesebb a hazai fafogyasztás, mint az hivatalosan szúmilásba, étetik. - Ezért n<.>m tudja az erdőbirtokos fáját elndni sehogy, vagy ilrán alul, noha a fogyasztó dn'gán fizeti is meg. Olcsóbbá kell tehát tenni az erci,ík kit<.>rmelt'sét és mindenkép javitani az értt.>kesitést.>n. Számszerű adatokkal igazoltam ép vármegyénknek eg-y ily lúrgyu felterjesztéséböl. hogy milyen terhek terhelik a fát és hogy ma csak az az erdőbirtokos kap jiived<.>lm l erdejéből. aki nagy fogyaszt<'> piacokhoz. \ agy n,.a1<uthoz van közel, a tiibbi már ráfizt l a fitjúra. A lt'rmelés olcsóbbá létele t'rdekt: ben ki, ántam mcglelelö hitel elíítf"femtésél az t>rdökilermelés céljaira t's kivántam az erdőtiszti járulr k apasztásál. azonkivül a járási erdőőri intézrni ny...:k megszünteir"sél. Az t'rkkesilés előmozditása i rdekébcn kivántam az erdő tulkihasználúsok sürgős lwrlútozását. a bphozflfill: i<llwnting<.>nst'k leszállitásúl. a magyar csec es aküc bánvafil használatának kiildt zővé télell'l és n belfiildi rnüfa és fűrészáru,.,;delmél a küliöldi áru diszpariléísúnll szc>mben a \'1imforgulmi adri be, ez<.>lése ut,\itn. Szrivá tellern u méneskar mai tarthatatlan helyzelét és kérten1. hogy ne csak az állami birtokok. de u méneskar érdt>kébpn is rendezlesst~k a mai viszszils helyzet. Kirdési inli ztem a földmivelt>sügyi miniszterhez. hog'y az úllami eliínísárlüsi alap céljaira rendelkezesre bocstijtotta-e Plár az országos földbirtokr<.>pdezö biróság azokat az összegeket. amelyekre még miniszter koromban igéretet kaptam. A mai viszonyok közölt különös<.>n fontos. hogy a földművelésügyi Miniszternek módjában legyen az állami elövá sárlás utján megmenteni a legkt'-tségbeesetlebb és a legkirivóbb esetekben kisgazdáink löldecskéjél az

8 6. HEVESVÁRMEGYE án eréseken val0 elkótya\'elyélt>sllíl. Sajnos a iöldmiwlesügyi miniszler kö.t.öltt>. hu;,t~ :1L>g m. sl ís folmhk t rröl 11 léirgyalások. \'t'g-ül sürg-pltem a tago~itások ujrafel\'elelét utaka arrn. hogy u mezögm~dasitg álszt'iyezese. a buza t's m<is magtitk nem ~itést> cs:jk ulópiét kisgazdáink sz~mponljáböl. amk t>laprr"lzoll kis szallagokon kell gazdnlkodniok. Honvédelemügy. Tolméicsoltam uzt az elismert'sl. am. ly, l mindn-. il i. ll: t'rzünk <t honn~dség lisztik um. altisz lj t i t>s le g,~nységp\'pi szemhpn. l langsub oztam. hog, külö :;,"i:;,.l mosl. amikor milr é. n<'psziin lség is t~l:sm,~rlt az Pg~ t>njoguság-ol - rh'm Plég-t dlwtünk mpg- hadserc g-ünk mai ldszilmántl. st'm annak ITiéti hiúnyos müszaki felszerelése\'pi nem tulzoli mililmist.t Pigondoi{tsböl. hanpiti azért, mni t'z a f<' m is kiiz lt bb hoz bennünkd <: \'I:Íf\'11 \'iírl rl'\ iziúhoz. l lang-suh-oztam annak szükst'f!pss.;!!d. h"~-., h.l:l-;pr,'!:( irúnl &rz!'ll,.s mind.iobhnn nw~n' :1-. ;1:J:1',, k< :'~:~ n fpfl'f éípolni kell itllandúan. tp t z:!l!:, 1_.: :, 1:<:: :.. ~ Idt i hus, dkor a kutonáknak nagyobb sziimban ';ti,, sznbadságolásál. A fakakban a )pgj<.bb bpn~ omúst tefh'k ezek a dert'k. renrlpspn f's lisziéin fpiszt'rpit Ps ft gypiitipzptfpn dspikpdö katomik. Ezt il cf'lt szolgülja 11 lisztek magyar nt'\'f' is R<imutnttnm,-.P i!z idt>n [g-t>rbt n ldoh t katonai ünnepségw. ahol alig- \'olt magyar np\'ü tiszt llt'\'t oh-ashatr'l NPm <tzi aku. ro1~1 <'ZZPI IPnn<'szdest'n monduni. h"v' irll'g<'n hangzásu tiszljpink n!'m H IPgdPr< knbh magyar Pmlwn k. Vt>gül ki\'é1nfmn. hogy n katonai iskoliikhn liihh polgári sziiliíktéil sz<írmnzt"l g\'t'fitit'kt f \'<'!:(Y<'nf"k i<'l. llt'iti ht>íyes. hogy Ug"ySZ!.ll\'é'lll <'g'\ knfoni!i knszf,;zpll( JTI fpjlödht sst k ki. A :J:J-as bizottsúgo mui ült's<'n n g-ul fpiszúihitnm él kiizliimog-alásban n'szesülií n'szvi n~ türsasú!:(ok Ps üzpmpkröl vnló kormimyrend<.'let lúrg~ alüsúnúl Ps iparkodiarn a rendpit fbe bpievinni él magam ft liogásilt. - Azt hangozlallam. hog-~ llit'!zipii'iiíbh \ olm1 minden vállalatot. aml"lyben közpt'-nz szprept>l. lwvonni a rpndelet köré-be iiltalúban. fgy mc gfpiplíi stntisztikát kiyánlam arrúl. hc1gy mt :y vililalatokm iiiph e n n'sz\ t'nylársasiigok milyen lt>rjedelmén hog-' ug~ mond.inm fog von alkozni él rendelt'!. Ft lvilág-osilúsl kt>rtem a slaluálandú felügyelő héilósúg iisszeldt'lé-n szer\'ezelén stb. Legtöbb vonatkozásban kött>ipziivl' ki\ ánlam lenni u rendeletben slipuliill intákt'dt>sekel t's nem fakultativakká. Kivimatosnak i<'leztem az <'-rdt>kt lt rt'szvénylársaságoknál t>s üzemeknt l nemcsak él m<:>ghallirozoll id ön s:;-.úlú szerzöd,>s<. k revidt ülhalásának lehetöségt'l. me rt ez csak J. --2 t mbert t>rint. hanem a nt'met <'s osztrák példám utah n minden évi pengöt meghaladó fizetés redukálhatását az esetben, ha az illet ö intézel vesztt>st'gt>s mérleggt>l dolgozik. Végül helyp-seitem azokat ttz intézkt>dést>ket. <1meh ek a köztiszlviselök össze'iérht>ip-tlensé!{ére vonatkoznak. Utaltam arra. hog~ a birósá!l azért tudta mp!{órizni a maga prt>sztizst't. mml a törvényhozás kizúrtu rnt g t1!pill'fii:<t'!.l'l'f is illllluk. hog-y ily élll\ agi <'rdt kpk szoh!é'tlatftbu idl,imwk A magym kiiztiszt\'ist' iii kill néhim~ jt'llt mtelpn. kiinnn lmii ''" i<'iw t'lnb, r l<lintt nw kt l:ylt lt>n Plsz. ;n, rlni i!zi 111. l'iit nsz:'ll\ l' l. ilzi il sok mocsl<of. a1ml ignzsü!:(laldl1u! il p:lrlam<'nl-. il s;,,;,,- 's u kiizv, lt'lll<.'ll\ ''!:(\' n szt' h:mg-ozlnl. Ilii ujra \ isszil ilkmiuk ;d!il<.nl :, t siiiptd <"s.i,, hiwt. pn sztizst ~. ug-~ j,.,.,jj!, ll<'i-li-. 1s I: IH't li< nn.:z 'Z<'k, rl il :n ll: k.i"',,,j.-l:n k 'rt \ ill<"!til...lwdt s!. :nini ;dl<l>.!: l, h::. d, un, \'dl~ l<" \,. " l irúk11.d\,." i'dli!pit:<uk 111 '!.! a i<'!:(szig-oruh!j lll il/. iissz, f, rh.!t-tlt!jsl g-, 1. lnditn'l- 11\ oz!dtn &Ll.! i..;. h..{~ akt i\. fi..;-:,,..;. lc'í ll~ u~ Lj:J 1,11 ~ n; t. lt ufi1:1:!,.,.!.!n l o.! ':l :ol,o~n n -;/\: n";üsi!<<ú.:. \'él~~ il-':... n i~! J.o:~ ti"",~, 1:1:1,._,~. I.O:tJ.!,t':: í:>j/.lllls:'tgilba h, y/di!szth;i!<. illll<'h ilkli\ rnlii\<hi< s ;d;tlf idt'l Imf oz<.t l. Elöléptetések a miniszterelnökség s1jtó1sztalyában. l ln \ i!l.tkil.1 sli' 'd nk,.~, izll"ll i., od< l\ isz il miniszl r l:l,iks,!:( s.lt'"""'zl:i:,: d, 1 l~-:1 <"-<ilk ':!\' m..íso:lp 'ITI'<' h ll:k.dmil ll\ ild, "''Jiill.ullúsl 11\<'l"lli ubbn iiz 1d.'.i \! f l irl.i. lll'l'lkidl 1. ;1h ''- ~ il :no~g-~ ilr snjf,, id: gszidili <isszji<~iii ;uhlilk. IL<''-! n r;1<'1i :~zt a nugy munkitl. illn. l_,.., il 111 1!:(\ill s-!11. k,,-; t~,, numkilséli ill 1 <'!.!t ;,-rwl1. El>h: n il 1wh z o.! 1~ i1.;. 1!.!1 h trt':lillt. iltlwhh, u il fiirl<" n hni l<i<ik f i l<i n 'lll/. l illi. llih<'l, fi, niil sui'"" feludut LI folz.ddnl 11! id:!:(: k ll- :1 r: h<' kl'!. ll\ u~willlilf. Pgypnsuh t ft n ml 'li'. Az il ll<'lll.t.: f i"o.i!:(~.,z:ll t' llil!.!y h,rchiln. ;un 1, l<,~lo\ /1hh hirjil id<'!:(l'kl" l' \bg-, il r< r..;zil:! minisll.f< It lth.ki 1wk il!: :~Ilii!:(_,'.h!J, rd<'iti<'. lt"_,i. <'Zt'll <1 j, g-lon!os-.ihh llllikiitl. si l<'rt'll piimtlnn sikprt itrillo!t. Ehh: u il n h, z n mz: fm<'l!f.'. ft ladalbnn I'<'SZil<'k r; szl r;'ii rrn fts, guki<<"l,." odiladú. i<'lkt s lllllllki.l.iuklwl il miniszf<"rpiniiks<':! si!ji<' osztiilviulilk ', zdiíi, s lag,ai.. ddk kiiziil Rilko, zy Imre dr-l miniszf< ri filnúcs.. ssú. l>ulin J :l, k dr-l s Púzsint Üdiint Jll'di!:( os,.f:'!h-tnniwsosolddl i< JIIf'fl<',!." az orszüg- k< rm(m~ zój<t. A s11jft' munki1sninilk ' sztntlw1 <irii:jil' l!:(ildfa iiz t líílt' pfpf,;s f"rmi1ii l> lll lll ''!ll\ i kimult lllil!!ils Plismer~ st. Felhivás Gazdaközönségünkhözl A Tiszajobbpurli \1Pziígnzdé!sélg-i Kamara fplhivja él g-azdakiiziinst'~ figypim<'l. hogy Kt llnt r llku cé~ utján alkulom n~ ilnu sal<itwnag. rt>lt kmug 's porrépamag szerzíidi ses lt rme'lt ~ére. Kellner llka.:t'g komaránk kerülett'ben is élé-nk iisszt kiiiipit' slwn lill R!{azditkkal és t lönyiisen ismt rt. Akik ft>nli magvak termelésén vállalkoznának, forduljanak közvt'llt-nül Ke'llnt>r llka Bud pt>sl. VIIL E."zte'rházy u. 19 szám alá. ahol a termf'lt"srp. vonatkozó részleles fp-iit'lftip-k me!{ludhalók.

9 19:n május l. HEVESVÁRMEGYE 7. Általános teherrendezés kell. lrtu : Figlár Gtiza.. Tele vun u n~tpisajl_ti a mezií~uzdusiigi Hilságut lar!-{yalo. sokszor 1!-{t'll Joakmatu t s me!-{szidelendö kiizipmt~nypkkpi s lll' lll f' i,.;zúndpku kormándt>rfiaink mt>nlií ct' lu inte~kedt>spj Pgymúst l;ii\ Ptik. megis u hel~ ;.;< lkcp n_aprol_-n<~pi'él kpn'sebb biztutiist nyujt. A rrli'zilg'iizdilsh!-{1 \'illsag il hl"h ett. ho!-{y szünne. lnssnnkt nt az iisszt's m{rs ll'rmelt' si ágakra is állerjed t' s mint.. Jkplrl'l, tlpn hinúr. úllami dl'lünk haj<. j{mak illllug\ is \ ihmos llliúl. nnpr< l nhpw m< g küzdelmpsphhi-!pszi. Az últ<dúnos husn ti hhngulut utún nem 1..-z rcj,.klt-lt n. lw mi mag~ m gazd ük mutatunk rá iirl'd. hog\ hitt mi is illllléll\ az oka. hogy a korm{my i :dwm!únilk,.s il kiú\-dt mt'n~ segilií rokonszem t; n k..iit>n< n a mi nngyp 'ntelüink rwm 11km Plmulni s holdog itllpiujúnk <'gyl'< l11;sik. c.~ilk q{~ J;.,.,,." itl<'ít l\1 11 t ltiiltt ni uz t'ddigi. c.'.!\ n '\'<'ZPit ghzdm < tl! lmi n ndt'lelt k t>s inlt' zkedt '"'k t.. r,lilmún~ozúsú\'id. mindt>nki idtid azonnni mt!-{ :":1!. ;orlll::ll, hogy i!zt>l\ t gyik fi'o nlkoló t>lt Jnt>. az iú\ rt sl'l\ t>lh;dasztúsh 11<'111 mlrs. mint il lwlsií r«>nd ~ :r\ ug; d"m l rclt kt>lwn \<do rt>ndiiri inlt' zlwdt;s. u!:júsik pt>dig itz inge, f<'ikt kapkod,, \'l delnw. nmpiv SI obzor illlllyim nil'-!~. pl. mikor Fiilch-úsúrk> Szii\'PÍ "I'Zt fook f, Jirllitüsút IPrn zi. hog~ mitr u lwlsii rt>nd,-.,.. ll\ U!.!ülom tiltalwzú sz-.t\'i'tru sl'in hallgat. Lz, n n ndl'lt lt-k t's lt n t>k irim~ úban n jlik a Ind g~ dri:zi!ll tlnnak. hog\ il \ úls<ig t' Jpft>ben sz ü nel rw:n itiloti bt. mt>rl lw l'suk annak kiinm itt>npk il k;, nttltl rht n. ilki múr ugyis iisszt>omlotl. ~ p)p él to \ úhh1 romlúsi iohilmnt u lj< l rllt g nincs Pln'tgnl.,~pi,. 11 t!1!\ rnint aho!-{\ a Pid fiildjt' rwk P!{m <'rpz 'sp. IH'Tll t szr l'dt rt fizt'liikt' ppsst;..\ lwrmirn~ c>ddigi ht m atkozúsu IPhút inkúbb a l~rl l<'zi;rwk mint az iidt>snak szolgúltn.:-rdekt' t. ppdig t' SZit <dult.. mj<'>s" Illi! iiz t'gi~sz fiijdmü\'piii \lagyar IIISZÚgnf k ll, rit-ni. <tlllíih'k il'nnrnmmhsil 's bol,l,!.!ulúsa. mmd.. nrh I,.,_ mindt nkin~l t>liibhn \'élll>. \ c:.tzdúlmilk nt m Imrnni kt dn'zmt nyn. nt'm ilz úrn n ~ k Plhalilszlúsúr<~ \'1111 szükst;gük. hum m 1'1! '>h n n ;'d titliinos lt IH rrt ndt>ú srt. ilmt>h t'zt'll 1 n :~i 1 :Úir:J ki\iil Plndúsodott n' mzptfc>nntarlt'; túrsndalmnt ujra lillpra irllitjh,.,., lt>nnmmmlúsúhoz. \ alamm' It rlt' rwlmi hiutt<'rsún:tk!t ljpsift' st;fwz szüks~ges sszt s l ltd, l"k 11im \ nit' mc>gft rt>ml<'s<' l lc>lwtéívc' l log\ i!z idtnlún"s lt-lrt rrt'ndt zi s. búrez u.. Tt>bt " lm éttédos,'tllúsponl.iá\ ul t gh'tltalún nl'm t>llpnkt>zik. a n:ti napig komoly11n szúhn rwm jilit. annuk mi gazd tk \ éw\ unk iiz P"\'c>düli okai. A gazdaltiván:-~ágokat,. 1<'1\int; lbt n rm'g~.sohnst m igyt k~ ztünk oly múdon s HIHkiJHn Pliíndni, ho~' imnak általimo.~sitga miall az k lwlns, thatatlansitgn n~ ilvim\'aló IE>gyt n i's. hogy az t liilt rjt>szlt>tl kt' n Jpm nlnkjn mintt nt' lc hpsspn kilt'rni azok teljpsilt'st' t>liíl. Kiilt lt>sst'gt mnl'k tari Hn It-hitt. éiz általimos k lwrn ndezésne'k azokat az elveit bemutatni. amiknek szem t>löttlarlitsa mellett. a nélkül. hogy a nagy kinnal-bajjal összeg\'üjlöll nemzeli pénztökénkel t lfecsérelnénk. a bajba jutolt gazdatársadalom \'álláröl It> lehelne' \'enni azokat a feleslege:-~ terhe-kel. ame-lyek alatt összeroppant. a nélkül azonban. hogy az arnugyill gond0kkal küzd<l államháztartásunk jele-nlösebben megterheltetnék és a kapitalizmus li\rvényél, az.. adós fiv.ess" P.lvtH mt>gsértent>nk. l. Mindenek előtt meg kell szünie>ini a terhelés eddigi korlátlan lehetösegt it. utjitt vágva annak. hogy a gazda mégegyszer eladósodhallson. 2. Törvény erejém>l fog\'a mindenkire egyformán költ lezö hatállyal t l kell rendelni a kereskedpimi lu>nyszercgyezsi ghez hasonlóan a mezőgazdas<igi kéns7.eregvezsegel. megis azzal a küliinbsegl{el. hogy a gazdának nem lt>nne elengt'd\'l' adóssá!-{ából semmi, hanem adóssága azon eh- szem eliitt tartása mellett. hogy 11 magyar föld. csak Ösllzjövetlt lrm;nek <'gyharmad n'szt'l fordithatja hosszu lejárati kölcsönök kamatúra és törlt sztes( rt. - két fell' lenne >sztn: es a gnzda csak azon kölcl<iiniik törleszteseilll'k t' s kflm'llainak viselt;sére, olna ezentul kötelezve, umeh ki>lcsönök. ezt n Intúrba bele-férnek. Az ezen hatá~on tul eső kölc>;iiniik megfizetc'sérp időt nyerne il gazda mindaddig. amig pzen tehprhirási határon bpiiili kölcsönök n<'m apadnimak. :{. Hog-~ pedig il hikleziík ezen ketkválasztús folytim tiibb kürt n szt n\ edjenek. mint amennyi éikt'l egy Priíszalws. mondjuk <irvprt's utján \'éjit'> iehonvolit1ís ulj{m t>rhdnl-., gy?i ( \ muh-a kezdt'idő ;)l l t n s tiirl~szti sse l \'isszaliz<' tendéi kölesi'm alukjábun \ úllal.ion az üllam il gazdéikert szm aton;itgnl, illrh'h kiilcsön az adósok birtokán. bpkebpipzn marad\ tl. teh( rrnentesilt'si lliil\'l'nvekllel \ olnu a hilt>leziiklll k kifizetve. a gazda azuián amikor hozzájutna, t'zi.'il kiil\'l~ll\'t'k liízsdt;n \'étló \'isszuvéísárlásáhji kifizl'fllt; azt ~z adósságát. amit ma él p( nzintt'zpiek lwfugyott kiivelt>lésként em le~ t>hwk. valci.iitban 1wdig, billrem az Ph-eszPttek közé sorozhntók. Ezek 11zok 11 kin'tnalmak. amdypk nelkiil a gaz!-{itsúgi nilséi!.! 'llt'!.!oldásúhoz lizükséges egyéb fe'itéf l, k lw st m kiin tkrzlwtnek. ml,rl ha hiúm ozné.lk, St'lll éiz iloós. ~ m il hitpiezéi t' rdekt>i meg npm ÓV hntúk.. Nincs lt hút szüks~ sem d( \ ah-úcióra. sem inflitcit'lru. t:.~élk ldrm>l<'ti idiirt'.~s Hznnnali általános lwa,. él t kozéisra. Dt' különiis, n r;ugy baj lenm es itiültehetetlen hibúkhoz, ezelne. ha az t ddigi ht>lyi, rdpkekt-1 gyógyitgut ó rendllzer. amely az adósban kt'resi a hibát t s cs11k bizonyos ff'ltt'telek jelen lele' ellelt;n kimil spgitsrgpl. tnn'tbbm is Pr\".:.nybPn maradna. A rmpi sajtóban ugyanis a kormilny lt>n ei\'el k11pcsolatban számtal11ns7.or szú t'llik arról. hogy küliinbst>get kell tenni azok köz! az adósok köz!. tikik már tul, annak terhelve 's élzok köz!, akik meg megmenlht'ft'ík. Ezt mindig az ország teherbiró kepes~égt'n l igyekeznek indokolni. Megvallom iíszinlén, hogy én előttem teljesen <:.rthetpllen a pénzügyi köröknek az a felfogása, amelyik belenyugszik olyan wsztesegekbe. umelyek elkerülhetök. Mmden E-ladósodott gazda sorlia egyformán nehez, közülök ne-m mindig azok vannak tulte-rhelve akik könnypimi.:ek voltak. elle-nkezően eppen a legiparkodóbb tagjai a gazdatársadalomnak?.zok. akikel él válság le~jobban földhöz vágott. Ezért tehát a kormány olyan lize'mpontot. amely a mai kicsiny R?;ámu magyar fajunk minden lttgjál nem egyformán védi. nem telrel a magáé\'á már azerl sem. merl az elpusztultak tömege örökös ellensége volna a belső békének. de különben is, ha a kormány az államháztartást elég erösnek tartja évi P.!{azdák helyett való kamatteher viselésére. akkor nincs Re.-rmi akadtilya az általános teherrendezésnt'k. merl ezen P. évi hozzájárulár. az általános teherrende?.és céljaira. bííségesen ele!{endő.

10 8. HEVES\' ÁR~IEGYE 19:n mitius l. Alblmazni kell tehát éspedig minél hamarúbb a ker<'skedelem éq;zázados g) <lkorlaiút. nmel) u bajbajutolt adús tonibbi!cljesitö képessege helyreállitásúért mindig kt;sz n>lt jogaiból engcelnis amely enqcdékenyst;gén' az soha rü nem fizpielt. \la olyan \ ilügol elünk. hogy a rossz adós helyett j<í adós! tulülni lehetdlen. merl a bajok L'rcdcte nem az egyénekben rejlik. Iliinem egy olyan politikai katasztrófa kö\'l'ikezmém e. ami eipuszlilolla hazánk termelési rpndjt;ben <'PI; a legfontosabb osztidyt. a földmüves osztályt. pedig Pzek tag.iai a magyar nemzet fennmaradásúnak ezrl'dé, < s ténveziíi. Ha tehát a konnüny azt akarja, hogy ezpk t'(égetktlensége t;s nyomora miötl belsö rázk ídások bp ne kö Yetkezzenek és hogv é.iz e;.{ész gazdascigi \'l;rkt ringt;s végre meginduljon. meg kell ndósitania az úllalimos teherrendezéssel. azt a kezdeml;nyező lt;pésl. amely feltétlenül szükséges ahhoz. hogy a magyar faj eltartására a magyar föld ujra képes legyen. Még egyszer a közegészségügy. lrta : Dr. Kemény Jenő. Búr nem n1gyok hi, e a nagy t;s hosszadalmas polémiáknak. mosl mégis szükségesnek tartom. hogy néhánv meg\ ilügi fó szóval rpflektáljak e lap folyó évi Ö-ik számában megjelent.. Viszonütiasz a közegészségügyhöz.. eim ü cikkre. Ezt csupán abban él vonalkozüsban teszem. hogy a cikk bt:>állitüsa szerinl a lakossitgnak t;s az on osoknak egymáshoz \'illó aránya a falun és \'Üroson olyan. amely miatl minket Balkúnnak tekintpnek. Azt állilia ugyanis a cikk. hogy 7 kiizs( g I:.UltJO lélekkel alkot egy kört. A vürmegy( ben \'ülóban nm ilyen kör. de minden körben a kiiron oson ki, ül m( g 2-3 magánorvos is lakik l;s folytul gyukorlatol. merl ahol a mpgl;jhetés lehelöségc' nek csak a littszilla is megvan. oda a mai hihf'letlen orvosi tulprodukci, mellett a legsi\ árabb jeipnl t's a semmi jii\'lil spm nyujló körülmények közilli is letclcppdik nz on os. Emellett az is k ny. hogy ukúr \Hil h~hben orvos. akitr nincs.- legyen iiz hatcisitgi \ ag, rni;gúnon os-. u lakossúg egy rl;szt~ betq.:st ge kezelteks( rt' nagyon sokszor n sz i igt' nvbe ki m szerilíi sz ükség nélkül is -- il ki iz(: li ~ ürosbun la-ke, on osolwt. vagy kúrhitzi rendelt;~t'kct. Bizom itja ezt. hogv itnwk \ ürosrwk nu ov kiírnyeke nm: nlg\ is a körtiliill l: ll \'lí fuln1k ~hozú1 köz d esnek. uz arünylug kis szitmu \it rosi blwssüg mell('ll is az or\ osok szillllil f, ltünc'ien n ug\. [[ogy p(;jdánd szolgülj<lk. ill \'itn u lwrúcsondi or\ osr kiir. amely meglt'l~l il cikkben t :nlitcll kiizs( g ( s Inkossúg szc'111nak. Dc olt is n kiiron os"n ki\ ül m< g :! rnagúnor\ os folytul or\ osi g\ akorl;tlol,:.s rwrn m.ondok sokat. lm azt üllilom. hogy enrwk il kiirrwk u lakosaiból legalább is ann~ i;m,, szik H.(< nylw C:>iingyös összes ür\'c>snil. mintha m,;!.( P!.(\ mn!.(únorvos laknék mlamelyik kiizst;gij< n. Csak Iülszal uzonbnn <IZ. ho:_:\ \;dun n;lg\ obb számu lakos jut Pg) haltisil!.(i or\ osrn. minl \úro; bit n f\1erl pc;jdául Gyiingyiis litkossúga 2l.llllll-('ll felüli t;s csak :! hatósági on osa \il ll. l!.(iiz. hog-v crnpiipii n11;g 3.'3 orvos mükiidik. akik kntonai-. kórh~ízi- c;s magit~gyakorlalol folytatnak. súl olyan is \'étn. uki nem is praktizitl. E!crn k p!"dig a maga.' lakossitval szintén csak két hatósági on osa van. nem is szólva Budapl'slriíl. ahol 20-2.'1.01)0 lakosra jut egy hatósügi orn>,; ( s m,;g sem b. sz, liwlünk or. o illf<úl\t<,j..-\z iissz hcts.,nlilúsnill i :rid l.: i); (,,., tr<". ::/cir: [.!l hoznunk az i!dutokat. s csak, gylorrrlil rrr. rtc klü l m<;rhetünk. S nem ~zubnd nz egyik lwlyt n n l'alun az on osokrwk il n pesst;g szúrnilhoz \ uk, mányúbun csupún n lwl<'>súgi on osl vl'nni szinnil<'rslm.,;,; azt üllitan i. ho:n ern nz <'gy or\ osrn l :!.lll Hl lt'lt>k gyúgykpzek;se jut. mi:_: n 111i1Sfk heht n '' \'Úrosban --- <'nnek uz múnyrwk u nwgúllupit;tsúnúl il npm huk>súgi szolgitli!tbnn k vlí orvosokill is lrozzúszümiluni. A ht lyt's l'rpdm( m t ug\ u nis,.,ilk n lwlyps adtdok alil;>jún nyl'rlwl.iü.k el. Eg\,;f>kt-nt Ulidok il r..",,,;v i llliii'ciu.-; 1.-, 1'11 megjpil'nl. e la) :J-ill sziunúban itilill 'n: ir dlil\ir,. küliinösen mw. hog', minden <'l(y< s 'n'"' s ll"'" liibb kiizst gnek joga \il n ki\ ülni u z or\ o><f lwrbol s uj kiizst gi illeltíil'!.( kiircjr\ osi itll<'tsl SZ<'l'\'<'/lli. hit k p \ isl'liill'slüie!p ezt Pliwtitrozln t s Ilii ilz,,ilits ulilll júrú on osi fizeks ft dez. k r!íl t s il ji,n c m lwn t l íirl m. dt l: l,-; li:kúsn.,l gond,,slwclik., Az ig1 hozolt lwtúroziltolwt il \'Úl'llH'!.(\,. mindt n eselbl n IH'Tnl'S'Ik púrtol l< t. lwrwm uzoknuk Jm ;"tllngy<isül az illek-kes miniszk riumoldwn szorgalmazl<l is. Az uj kiizsc;gi '''"' kiiror\ osi itilitsok szt n t zc' si nek kt;rcksl' ma tulnyomtúm wk> IH rck s. S nw. <trnikor muid minden \ itlamin \ uk> l;,,zs,;gbpn 11111ug\ is mükiidik mug<inon os az Pg) th\., '"rit juk> lilknssi l( ldszilm rnpgitlli!pilüsúnitl m rn csupún 11 hi,lt'js/!gi orvost kpii figypi 'mfw \'l'nni. nwrl z nl'm l'<'jt'zi ki HZ igazs(tgnak rnl ~felekicn az nrc: lnyt. Vitéz dr. Fluck Gusztáv vm. gazdasági felügyelö nyilatkozata a fagykárokról. A \'Úrmt gyt liibb ri'szc ij il futott be' hozz/ink az a szomoru jpienk s. hogy il l.) fokos fag\ suhos kitrokut okozolt il gy ü niilcsiisiik lwn.. l lot:y u k rdc sr<il li></lit k pl'! n\ t rlwssünk. l'pikt resltik \ik-z dr. Fluck Cuszlit\ \"itr.mt gy.. i gazdasú!.(i ll'itjg\ <'lcit. ilki rnunk;rt;'tr.sunkn;lk il,.itrnh'"\ i bpn,.l,ífordult lagykitrokn.,l uz itl<"tbbi inforrniwi,r mltu.....\ \ itrnwg\,. itzon rc szeilwn. n hol 11 g) ürniilcsl<'lk 'iritgzitsa nwgindult. s:.ji\os l'at:\ kúrok \'ill111ilk. A l't ls<í wszt'kc n. nhol il \ ir<'tt:zits rn, :l.( rwrn indult ml'l..(, csuk lus m rk kii il kin. hlg\kúr rnul;tlkoztk ;rzonhiln nt'nh",.;ak il g\ lilll(ilcsiisi,fdwn. llitrl<'rn l w h enki nl n btj?únid irrpúnitl. sol il luc<'rnúnitl i.s.. :\ 11<>\,;11\Z<'I ft..dcídi sc il lr,tlrún~os idtí.jiüús fol\- lilll.m c:<tl\ildl. \ itk,sit!.(g;d sinyl!ídik. A tnkmrnitny \ <tlosztmilt g g\<' ll gc lc sz. il rc :Pk.l.. gc i<'ik nl ig l'ilkadrmk.. _ h ikil;"l ~osil;'tsl h r hj n l1 il \ itrnwc:\, guzdnsúl..(i h lugyt lt'i.it l il mr;1 \Oflillkoz,,l<tg is. hog\ n l.(\'limiilcslt rm, lcik u kilillitsllil lwhez ll :il lll Oli! l P s nlapb<.>l rnfk<'flp<'il i!.( ~m t ll.l'lik.t t..!t pilt;sn Pit'iir{m, zoll (lsszi'l.( kl'!'). \'itlilszul uzl ll~t rtüll. hoc:y n r<'nddkpú s mt" g nt rn, rkt z, lt nwg il, ilrnwgyc i gazclusúgi fc hil..(vpi(ís gh, z. Amint lll<'!.(t rkl'zik. ismerl<'lni fogjuk ~-.-. Irodalmi előadó-est a ferences költészetről :\prilis :!:l-ún uz <'gri ft n'nct s feh " rleh'mlwn ( rlt;kes lt loh-itsúsl Imiolt Stir/~ii:::y G!lc'im!l irú H h'rences kii[ lt;szelrííl. Az Pliíudúsl Tiiriih Kcílmtin pn látus kanonok. mngas s~úrnyalúsu szm akknl nyilotta meg, ~uzasne Vraturres Kiú ru vprsekt'l sznvnlt. a Kaufmannh)gpl vonósn<;i..(yps pedig Zl'll< számokknl tette vüllozatossil a júl sikerült est müsorül.

11 Hevesvármegye közgyülése... _ll_evesvárme~ye törvényhatósági bizoltsága ápr. ht> 2:-> en larloll~ meg_ ~r. Hedry Lőrinc főispán elnoklelc étiuli koz~yult st>l. a lörvt>nyhalösági bizott sá~i lu~ok élénk részvételi mellell. A kiizgy~l<:sn~ k 2. ki~melkedő, iontos tárgya 'olt_: ~~~,,Jt~punt J?lenlt s lnrgy~lása és a törvényhatos~!{. ~-l~usl1~glulasa u.l~or~anynak a vármegye aulonomthjétl sen~lmesen Pnnlo tervei ellen az alispáni úllús megszünlcll sc,.s a megyei lisztviselök itllamositúsa ki rdt sében.. Az l!l-b'<'s L-lszc'>lalúsoknitl. minlha úrnyalulila~,.;!'.>zil'~sdlilnl volna a n~gi megyc>i élei forrci küzdelml'kkl'l ll'iilcll lc \'Pgéíjc. A mult képe uzonbnn pillanatok alatt eloszlolt ';"il vitéz Subik Károly kanonok egyik lelszúlulit:~úban emiilcll múd:.. Békése n. okosan. <'W>músl m. gt'rl\'1 kpii a kérdé,.;ekcl elinl<;zni!" lf'll urrit il kiizt:yiilc' s lcrmt b!'n. A \'Úr.-m g_yt aulonómiújúnuk megcsorbilásu cll< n R< 'liczky l:.lemt'r. dr. Petró Kitimán t>s dr. Szigo li Púl szc',laltnk f!'l \1indhéirman Ionlos nemzeli t'rd kn. k lünl<'llt' k ici a, úrmcgye önkormányzati jo!.(úi s il kiizi!{uzgalús úllumosilúsúm vonatkozó tern k Pllt n fpic nwltt'k szm ukal. kérve a liirvényhalt'.s{l!.!"l. ho!.(\' (írki'>d.it'k 11 mpgve önkormimvzala fi'- J, tt... Az <tlispúni jc l nl<;s túrgyulúsúnuk kapesün több c nl. k~ s f<'lszt'>lalús liirlt' nt. Rf'niczkv Elemt r a mult '\'i tifu.;/.júr\ ún, m hi, atkoz, u uj kutak Itinisill c' s a r ;L!i kltlaknak kitisztitúsüt indit\'é'myozlil. Pi<'>sz lsh ún HZ <'gri mng11s \'Úmok,.s hch-pénc ll, n :n<'lte szm út.. 1\.riszliún lnm il inlu n<.'jh.'nl'k panaszait tolmúcsoltn. arm k<.'r\'l' a \ úrrnegye szcrvpil. ho!{y u Ldu ll"jl,.'fl k hajia\ al In<'l-! rl(í szprdciipi fol~ihikozzanak. Kassn Krislt'>f il ''.!til. S~:, l\\ nwgm: \'lllanyümkat kifogá l'c l<-r f, lsz,,liil'ts:'dhtn i!.(t'!l h; l\, s<'ll lllulitloti rit azon n t:i l< r\,. sür~(i~.rnegnd;,sitúsúnuk sz,; ks." ~ <s g 'n. hog~ il s~p!.(i~ny Pb b kiizt>poszléily n szt'n il Hiildd)('r, tidül<ilwh Pl\ ldr silll'sst'n<'k. Dr. P< lro K, drnün ln\'!.("mlitl'llt>, hog-y il borfo- 1!\.tszlitsi nd"!'l!iirl< s ;.r.l< ki IH n, vpk,,la folylal ktizd< lnvt. az id. idis 1" 1,.j, n. t't azonbnn az orszitg fin;uwiit!is lwhzl'l<',dwdúlyozz<l Szúvü!Ptlt azon ;momidiill is. anwh él lt j ' ri<' I\<'Sil<' s IPr<~n mulalkozik IHcg"\ il l< rnwlti!l iill. rl kap l lilt r tej~rl, umil BudapPsl< n :Q iill<'n;rl l rlt kpsiipnt>k a lürnol.laloll szii,.,.lk< z<'lt>k. lladobús Istv/ul a kiizerkiilcsül st>rlií ruhavisl'i<'lek és u ft;lnwzlt lenirl jürt'> Iuristük ellt n beszélt. ll mann.lünos hosszu lt>lszt'>lalúsában u káli polilikai t bt'd st n lml's ügyét i s a gazdük nehéz helyzdt'-1 lúrlu elíi, umpivre vonulkozólag Pelró Kálrnün mc!ljegyezl1, hogy hdycst l mindcn < lyan lmlós<igi eljitrúsl, um eh megakadéi hozzu azt, hogy idegerwk uvalkozhassanak bc'ie u vilrmegye terülelén It~\'() ügyek elinlézt's 'bc. O a vármegye lakosait tartja olynn érl'lteknek. politikai szempontból is, hogy st mmi szükst;g nincs arra. hogy más helyekról a nyugalmat. békél s az egyensulyi helyzelel veszé- lyeztetök ide imporltiltassanak! Kriszlián Imre indiiványi lelt a párbér behajlásának ügyében. arra kérve a lörvényhatóságol hogy amennyiben ez meghaladja az adóalap 10'' u-ál. ne adjon jogsegé-lyt a bc'hajlásra HEVESVÁRMEGYE 9. A közgyülés vilt'z Subik Károly apátkanonok f~lsz_ólalása után, aki az indilvány téves megállapilasaira mulaloll reá, - elfogadta a kisgyülés azon indiiványál hogy az ügyel átleszik észrevételezés végell az egyházi lóhatósághoz. Okolicsányi Imre alispán részlelesen válaszolt az egyes felszólalásokra, köszönelei mondoll a vármegye lisztviselói karát megbecsülő állásioglalásokérl és megnyugialla az egyes indilványtevőket, hogy a lehelőség határain belül a sérelmezeit ügyek orvosliisi nyernek. Dr. Hedry Lőrincz főispán záróbeszédében hangoztatta. ho~y a törvényhalóság által leszögezcll hazafias u~godalmaknak megértö lolmác~oló]a lesz a lwrmünynál. Dr. Szinnyey-Merse Jenő cs. és kir. kamarás a hal ani kerület országgyülési képviselője, a 1\emzeli Egy ség Párijának hevesvármegyei lelügyelő ké-pviselőj<! lett. Egyesüljenek a Mátrabarátok! Okolicsányi Imre alispán és dr. Puky Árpád gyöngyösi polgármester nyilatkozatai. Dr. Illinyi László tb. lőszolgabiró, a pásztói kin ndeltség \ ezelője.. Pásztó jövője" eimmel lapunk hasábjain megjelent nagyvonalu cikkél::en Pásztó és a Málra iránti nagy szereleiétől áthatva, igyekezell hiveket szerezni annak a helyes elgondolásnak hogy nemzeti. de különösen vármegyei szempontból is minden lehelöt el kell kövelnünk hogy a Mátra. ez az islenúldollu.!{>önyörü természeli szépségekben béin lkedö \'idék a közeljövőben azzá legyen amin termt'~zcli adotts1tg<ímil fog\ a hivalva van. A kiváló érzékű ctkkirónak lelkes lelhivása sokaknak lelké-ben élénk visszhangra talált. Jungrt>isz Márton a~ci földbirtokos lapunk legutóbbi számában 11.. \1ütrü,~rt egyesüljünk" jelige ala ll sürgeti. hogy Pgycsüljenek a Mátrabarátok a Málra kifejlesztése, rdekt-ben... hogy megteremthelö legyen a Mátritból nz. a'tlire hival\ a van. a közelfekvő Tátra 1" Magunkt>vá lettük ezen rendkivüli fontossággal birú ügyel és lelkerestük hivataláb~n a Mátra egyik bmélgyobb rajongójitl. dr. Puky Arpád gyöngyost polgúrmeslerl. aki felismerve a kérdés gazdasági t>s kulluritlis értéké!. évek hosszú sora óta kilarló szivóssitggal t' s lelkesedéssel küzd a gyöngyösi Málra fel \'irágozlalása érdekében. T ermészeles, hogy az a közé-leti férfi. aki sokak rosszakaratú, gúnyos mosolygása közben valósilolia meg nagyszerü elgondolásait. a legnagyobb lelkesedt'ssel késznek nyilalkozoli minden olyan munkában rt szlvenni. amely a Málra lejleszlésél lüzi ki ct'ljául. Okolicsányi Imre. vármegyénk alispánja, akit az üg> nagy fontosságára való lekintellel felkereslünk. ismerve az ö nagy szerelelél vármegyéje minden igaz ügyt> iránt. a legnagyobb örömmel jelentelle ki. hogy készséggel résztvesz a fölvelell gondolal eredményes kivitelében és kilátásba helyezte. hogy már a legközelebbi időben bekapcsolódik a munkába t's a helyszinén. a Kékesen fogja összehivni az elömunkálatok megbeszélése végell a lelvetell terv elöharcosail. Bizó reménnyel várjuk a fejleményeket. s a magunk részéról minden lehelől elkövetünk az ügy sikere érdekében.

12 10. HEVESV ÁR!\1EGYE 1!-J:t~. 1111Íjus l. A német áruházak. lrta : Balogh István. Napilapjaink utján érlesült róla minde~ki. ~ogy a Hitler uralom óta Némelországban t~z. ~r~haz~k ellen bojkottálási, adófelempiesi. bpzara~l es mas intézkedések mellett úruhüzudó be\"l'zl'lesenek gondolata is felmerül!. - Ennek nyomán nál~nk is felhangzottak bizonyos áruházellent s. átl<ts!~>glal_ások. holott németországi \ iszonylatban 1gaz1 aru~az~~k talán csak -t van Budapeslen. s l'zt-k s, m koz<>hhk meg a némpi áruházdkat. Játékgyárléísunk t;rcll"kpben BL rlmben. Li11csébPn és Drezdában végigji:írlam. ezekel az ~,ruhü~ak;;~.. igy mó.:lomban volt látni a Karstadt. \VPr!heim.!Jelz. Israel. Althofi és miís kpvésbé ismert tirúhúzak berendezését. megismerni forgalmukat. EzL k oly méretüek. bár egy részük még háborueléilli időkben ép~lt (például a berlini Lei!)zig<>r Stmssen.le\ ö Werthe1m áruház biíl \ aló). nmilyenhez kepes! a m1 legnagyobb pesti áru húzunk is csuk ddé ki bazúrnélk mondhat<i. Például felhozom él nagy Kms!adt üruhüzut a Hermannspla!zon Bc rlinben. m, lynek iinúllti fii_ldalat!i dllamos megállúja és onnan az üruházbu telvezető mozgólépcsöje van. Ez az úruhúz 6 ~mele!es. közel 200 mé!er hoszu t;s l nagy csarnoka kiirül futnak végig a hatalmas emelt li helyisl;gl~k. Európa legnagyobb letökertje \ an lapos lelején ~'llw~ czvt>. és felhökarcolók min!újtira kel veg, n m ;g :> -:> ( nwlet magas lorm a van az iro::.lúkkal,;s egyéb ht lyiségekk'el. Tct~kn1l Bt>rlint l'il't'sz<'n bt lphl'l lútni. ami magában is sok lli ziinst;g, l \ onz odu. m<'rl Berlinnek nincs GPIIérlhegyt> vagy egy< b olyan magaslati pontja. ahonnan <l hntnlmns \ úrm: k ;pt szpmlélhetií lenne. lia épilészetiipg is nagyaréinyuuk,..~.,.k az iíruházak. ha mozgólépcsö,;s lii!jüru!hik H lwnn<' \ <~~<' közlekedt;s! rendki\ ül kellemt ss t;s ~iinm Ü \l. is teszik. mégis elsősorban u ll'ngeleg úruliinwg uz. ami megbabonázúan hat s él \, nni,:zündl;koú>l J, n y ü gözi. Arusilúsuk mindenre kilerjt dii. Hogy müs! lll' emlitsek. teljes lakbt rendez<'sek szúllitüsúra ütiiulkoznak t;s egy kispbb példünyukban. az Althoff lipcsei áruházban is :lh ll'!.l<'sen bt>rcndt>zett szobtit járhal vé!{ig a vevii. mind, n igt;nynek megfeleki üru és minös( gü butorral A háztartüsi osztúlyok a komplelt knnyhabcrendt>zt's!ííl lefelé él l O pft>nnigt>s lojússzelctelö flluminium ki szüll kig mindt>n l"lkr" pz<'lhet!í eszkiizt raktúron lm!hnak. él szt ínyego.~ztülyok és!üggiin\osztályok, butorosz!úh-ok. butorszii\ Ptd. butorrugöl. segédanyagokul HZ ulttzási osztúlyok böröndök. turista fplszerpiések. '-.(irúruk okétil h<dmazút. amelyek egy-egy pesti kán'húznak m~ gf< lt>lii!prületet foglalnak d. A ft;rfi. női.!.iyt rmek ruhil!>sz!úlyok. külön kelmeosztályok mind az áruk íírül! nagy liimegével hatnak a vevőkre. a vúlasz!~k óriúsi t' s az alkalmazolt k"skeny járdük l;s az asztalok. polcok ügyes elrendezése folytún a VPvií vhi<isú!{q<d ;'dlandó kiáll i tasban jár. Az alkalmazolitik ügye~ \i~ lkcd, sp csak fokozza ezt a hatást. A.'30--tO különféle árucsoporlot felöleiéi áruházak kiegészilö része az étterem és kávéház. ahol letökert van. az ott elhelyezett cukrászdei üzem. - Mindezek a dohwk kicsinyben nálunk is megvannak. noha olyan kényelmi intézkedés mint például kutyaváróterem, ná~unk ismeretlenek. (A kutyaváróleremben csinos, gummipokrócos tükörüveq rek~::szekben egy ápoló felügyelete alatt vcirmtk a lelánculi kutyük urniii~re.l Az igazi uj. nálunk ismeretlen áruházi rendszer uz egységár- áruház. \ agy kis- nr-liruhlíz.. él~li némdül jobban hangzik. m?rl ugy mond.1nk. Kh mpreise. llypn két nagy koncern-npk.van : n.1. _P. Woolworth-nak és n Wohlw~rl-1wk. Meg a 11<'\ uk Js lmsonlú. Ugysztilván N,;mc t.orszug mind<>n. \ :m.>sid>~m ( s mindt>n forgalmasabb liíu!vonalon léllulhatolc h.1s tiruházuk l'zek csak fiildszinlt~s hpiyist;glwn. d, c;a "\ on üttekinthetii bt rendt>zt;süt>k t s u.i Plsz.únolú~i < s ~ilenéírzesi n nd'izt rük fob!i'm 11 bt nnük \.1:, \, tsitrlc'1s nincs il l" nz!úmkhoz \'ill<' Júrkúlüs <'s, 1 <'S<JI'I l ~!<'Js kitt \ n!o \ ümkozüshoz kiiln. Ezt'kbt n él kisúruhüz<lklmn H 1- gjjjhg;:,.,:thl> <Ü 2 nhírka. Pnn( l drágább nkkt>kl'l lll'lll lmlwlilk. Az üwik 10 pft nnignél kezdíidnek. m ;gis tulajdonkt;pl'n 2;), :10. JOO. l;)() l;s 200 pfpnnigl's Úmik Vélnnilk C Silk. Ugyanis ami ]() fpennigb!' kerül. uz ugy \'tll~ m{1s ;in:nji cs! p:~r:osih il. hng~!ii~h <!"rnh P~:\ll!l :'n pf, nnig rt k:qjimk cs;,l< nwg. pdd~tld!joroh il ~Zilp pélll., est'!,;s hah\, n í!,dltil, gyilll ;,lj pft nnl!:l. \ ;tg\ hug\ ug~clll<lll mmmljun~: kicsinyiiti tlik<ir c'lllvún~ban: iinbon h ;t!mthit;lqh nl-(< n-1. < c~ l. szapj,;~n s <'g\ :nindt z! hdogad ' ÜQ"\'<'S ulunlllllll~n doboz:,.~, iil! 200 pft nni~. Altillúlmn ftilt g ipiin ikkt k \ il111hik ill ll< l C:\ szúmban s bi.llllllla!o; olcsún r.. llwlmoz\ (1. (ln!:(\ ll]lúk. nwht k Úril n;'dunk 1-- :> twngií. ol! :)0 pfpnnit~i ll. 11 mi jj, nzünk szt rint 7tl fdk n r! l\ilplwtúk Plsiir;lllgu. finom kiútp!bpn Villiimos zsl'hlúmpúk. izz kiirlt;k. kapcsolók. szl'r<'k si élll~agok. szt rszúmok. l'\ (i, szl<iiziik.!oill'i!p cikkl"k. húzlm!úsi apr<' súgok ii/.ílll!'. nwlyl'k<;rl küliin boltilit senki b, lll'ill nw:m<'. itt l<inwges~n!og~nak. Az <irusilús n nrljt az. ho!:(~ ~y kb. :) md!'r<'s <tsz!;dfronhlll ;_, \ <llllhtk ml\\ 11 kis n kt szl'kl)l'n az (Irul<. miiq"ii!!lik,.,~, kishs~zony úll. ct ki c:~ bk, n! H.it s, n ~~~ il!;m f..l" ii holmik kiizii!!!urkúk pubhkum /tili! l k il.daszlotl cikkpi azonnal hlold;.. l:<l fiz..!!pti s d nwgi, lt lti kt;sz borilt' kbn csuszln!jil. ll<t <'C:~<IZOil ilszt;.lni.l,.,.szjl<'k <'!:/Y!;), t'~\ :}() t s lllt'~ ~ ~~ ~-; plt nnit{t's hol1nil. < zi d kisuss/.oll\ mind ktili' n IHJri!ddJit lwb.. zi. nwr! <'/. <lz, ; konlrol:ja : il csom11gszúm. il hlokkolús szümn t s n dmubok ldlúri szúmúnak t'q'\"t zni lwll!'sli IPszúmolüskor. \liniis, gi únj!. ltt kinh P 1<-rnwszl'hikn< l fogva olcs,, ipmcil;k, ldiil d" n lwh n \."tsitrolni n m lt lwl. d< t zl n m is Hl\ilrnuk zt l< úrui:ii. l'dtl:,ul nagy din1! \( nwlorszúglmn mindt Jili\ i. h hü! hi\ ;dulha. kirúndulúsm. bt \ <;tsitrlüsru is lds k< zili'u l«i!dtiil.iürni. ~.zt k il núlunk is i.~nwrt ndk:tnfilm IJ, iriindiik!l)!;) cm. nlilgijsilk. :l:> lll cm. hosszu; d<, s it md~ "'.'!.~lik lll l! cm. li,en hiíriindiiknl'k uz úm J\, m!'!orsz<í!-{ hun ükúrhol. l;s ukúrnwlyik,üuhúzbnn. i!-{<'n jú ki.-i!t IIH'n: l mitrlw. Niilunk :) IH'Ill!< i. li.t' rd<'m. hogy ll'lwtn<' nálunk 1111nyi kt;zii>iirimdiis embprl l<"1lni. minl olt'! Es hoc:y nz o!t<mi iing~ ujkliirilk mell..tt 11 Kn ugpr koncl'rn n<;nwl \ üllullwzüsninuk uz üzlt h 11<'111 virul uc:y. uho!{\' t leinll' szi"tmilo!tc'tk: <IZ is bizonyos. hiszl'n l'gy ily"n ünc:. ujl<'. min! 11hol-(~ lll<':.:~y, iúidl<'m nilu. egy húnnpig tartja a lwnzinl ulünpúllits ni lkül. s egy doboz gyufút egy hcínnp nlult npm n ltem. - A másik nagy lipp az oltani úruhúznknúl a szerszámárusilás. Rájöttek arra. hogy a legkevesebb embernpk van otthon kalapácsa. fogúja. csavarhuzója, fúrója. szög és csavarja, Holott mindezek hiánya a legkisebb háztartásban is bosszantó. de t>zeket külön beszerezni eddig u legkeve.,ebb polgárembernek jutott

13 HEVESVÁRMEGYE JI. eszébe. Be, erte a szöget a kezt>ügyébp eső nehezebb konyhaszerszámmal. s ha valami egyéb dolog kellett. mcsterembert hivatott. Mosl nil az ilyen Kisflruhúzban ezckl l a tudat alatt régen nt;lkülözött Pszkiií'iikPI mindennhp lütja. valósággal szemrehán~ <Ú ln ml rednel. elej<. s ha söjál <>lhatftrozitsúból rwm n nnl'. olthon lúró-imigcsáló rem( nyteljes csetn< lf.j< gondoskorlik rúln. hogy vitsúroljon belőle. Lipc.-<< lw 1 <'g) ik kgnag\obb rajnavidl;ki szt rszámt:\ iü igazgatója mondotta. hogy 19:3:2 ösze óta. mikor < ~l itz i'truhúzuk dinliba hozták. valúsúggal konjunktum \'illl il lwlapúcs. reszeléí. stb. kis kéziszerszúmok g\/trli.to\/tban s ugy szúmitjúk. hogy még kb. múslél,.~ig ltmt. mig il ll<; nw! húzlnrlúsok szerszúmnwl, ilf,,,.jj;'t!/:sit lwft jezéídik. \t m ilkmok müs cikkn kil<;rni. csuk tlll~g< mli- 1<-:n. hog\ a n( pszt ni.. anzix" kür(q'tl~<" rt téizscli kbt n li Iti,,f,.ttnigd lizl'll m dmnbonk<;~l. s ug, ém<>zekbéil.;l<>hiji>.) <LtritiH,( :ZO p\'t-nnig<;rl vell<'m ~~. Wohlwert poroini kellett a liszles port. - Ugyanezen kisáruhúzak mindegyikében meleg álló büffék vannak, melyek hihetetlen forgalmal bonyolitanak le plennigps. egyesz hétre előre kiirt menüjeikkel. Nagy adagok. s rövid ebéds;üneteket kihasználó irodai és kereskedelmi alkalmazottaknak megfelelő izléssel elkészitett eledelek ezek. melyekben a löszerepel a különböző,.,~res hurkúk és a káposzták jálszák. Ezeket az áruházakat kivánja pokolra a némel kiskereskedelem. EzPk teszik tönkre a kiskereskedő!, trafikos!. lözsdésl. köm vesboltol. vasasi. villanyszereléít. s l'zek ellen loknak nagy agililással a bojkottüló mm;g<llmnlc H<;gyne. mikor nttli temkor a virágülteks idején gerngit<iagumó. tulipánhagyma s Pgy( b dtsznö, ényektiil kpzd, e közönséges dughagymüig mindenl tartalmazó kprli'szeli o~ztályok is mükiidlt k lwnnük. Erre múr ignzán el IP het mondani, hogy az üzipti éipspimc;jüséog npinü1hbjn az. ami' a Kisúruhitmk produkúlnnk /t ru hit z l F 1 'l l :lfog, ott zst hk< ndéí lll szl<'l<'rnf'l is olt <'gt szil ll m ki :z;; pf?nnig s dambokkul. nwlyek gyii- 11, ' n : j, sl<-ll<'k. d< hnszni'tlat kiizlwn annvi kprn( - Eljegyzt.>s. llack Au r<' ha Zugreb s dr. Erlach 11' d l illt!l:ttt.,k k1. hog\ it kilhútomrúl /;llanclc'jilll István Eger jeg, esek. ~============--.A ha tva,ni Vöröskereszt Egyesületek l 932 évi m üködése. l\~<z<>itirk mitr t'g\ <tl~itlomnml. dr.ll, dn Uírincz. \ iúiii '~ r Jtk f(jispitnji;llilk lf<t(\iln litkoss(tg{;nilk nag~.-/<jr i..,'". rz s nd '"" <'lisrnerii SZil\.ilit. Ti nv l~s nt!,,. ho ~ il d\ it.:lu:t g rw:j~< s \< rst ny \'i lll,,~ talúk an!t'~\ 1'/:1 lll!'!.!,-(üilh'g~t- nl\ f,)jspúnjn. hfll!\. itt i'tz t~nl '"'l<'k 'itj,,s;ú~g;.l lrittjs/.h;;n lnt lc i<z Jt h~ h,.,., 111<'gidli!pilúsnak t lti IJtZilll~ ikku :/ 1,!r"'~' : g\ l!i.llllll j,.j, kj,,.j hir< kiizs< gben. il, i<srrlt 'ott<d :! "ld;tlillt :! \'i r'iisk<'rt'szl Eg' ll'! müki,r,:, \ ll."' il lll \'i ri skr n..;zl 1-:g\ t siilt l llirlrng C) u la nr. k11 l,orrniúj\ lt>titllill's~<s t lnid~ll'lt <dit ll úprrlis h<"-.,., : t :rl"tlit ki>l.<.!\til< s t. itlll"ht n <tz Eg\l sül<'l mult ~~ 1 :nllkc-~dc s!! L ü~~- i!llt-1!\ 1 itrlrng (j, ul. t,.jn"k :rwl g szii\hkk;d thhi ziill<' t.,,.:, rli< k l, htrli<n ki.osziineld mondotl 'l kiizl!\ :!'''"'it rrt< r~l''l<'lll dr ll11sch Allwrln nak. il kiizs(>g!lit'~\.. ~ -/ Ji\i!llilk. lelt :niji\ t' i lz c.í Ili IL!\', s rnt Qf\rli)...;,; l('li:l! ~ lll~i!d\il'i l: l Ir 1:"d"r l.itj<>s. dl,.,!\1.-.till'l lill\i'nil l ri<'szldh.. J" r,.j,., r l, nf, s t..trn h J,. ;! iiz itlúh!ji<tk:tl nwi- 1\Jk '" \.,:!<t~h.ti><lrtj i. l l '/.<.>1'! ko\, f<i ( \ l'k!j: JJ u fi' 1 r.-;;,.j.t!<~rn "'''"' " ltrtj,,. rrngdltil lllit'-'úi. h"<.!' <tlwlh i'""'"l!,.,,.t k<>\<'lkt ;.rwk 1. itmrlwr rn/tr nincs szlik -..,. il/< du;t it fi'ri's<illillmr lj. rt rhi: zkt dt's<'kw. illlll'lypk f,.t~h-ih'\ s 1 hh s.l.<til;d k"ln k 11 twrnzt l hithorus itllu- 1",f/tlt"/. Lz itzllltilillll \I'S l<'llogitsnak bizonyuil_me~l J... J,tz< IJ\"s"dott itz,.,, k folyamún. hog\ it, rlnghnh<m!. hit mits <'szkii/ijkkt l is. dt m( g ntindig lo J, illl1ilfh;111 \i tn s puszt i litsil i talit n 111<.'<.! \'I'SZl'd<'lm<' spj,jll'k. 1ninl wnilwr it!lt'lllz<'l<'k fegyn r!wn úllottal\. n;t rl iiz ilkkori szpn z lls< gg, l t s l< g\ Pl<'m_rn. l szt rnlh'il nw a szdlnrll<ís. il tpgvl'lrnl'z<'llt nsl'g idlit ;H Iith1t knirlllink. A th IdútiHn gitzdascigi knz1s npm <"Silk lt slr l' lm omorodúsl. hanl'rn a lt lkt k l'gypnsuj, úniik IHhilit<'lsitl is l'redmt.'ll\ t zlt'. tn< l v liirsadhirnunkat li-ll'ltnl'!t s t riín l il helium omnium contra omn<>s <"lllilflolidm sodorju.....-\ "uzdusú!.;i bujoknak or\'ljslúsa kiesik H V oroskt rt szl E!!\ ll'l< k mükiid< si kiirt;böl., isz~jnl a IPlk<'k fllf'l! l )~ l \(~ l (-'St'llf'.. k. il 1. drsü. d él 1 OITI j1 (. -1rm >nwjanak mun- kúlúsu f<'lmlutkiirr be turlozik. Aki t gy lelket mpnl tn<'<.!. aki l'!.(\ embernek u nyomoritt Pnyhiti. uki egy miwrrwk i~d \ igé,szl nyujtani. t's nki eg\ PmbernPk tudja, isszumlni a hit(>( a haza. il lúrsadalom t'fkiilcsi rt'nd.i<;nek sztlúrdsúgiíba. az nernps l~s nagy missiól tiilt!)('.!'v1t'llll\'i\ t l mrgyobb. ionlosabb ( s magm:ztosulj1> il \lirg, i11 \'iiriiskereszl Egdt't hivalcisa. wnpiy,,sztúh,,,.. i,;ll'kpzl'li ki>lönbség nélkül a mag\ <tt haz/inak. mrml< n hlispg, s. dolgozó vag\' dologw niró fiút HZ t mb rszert'lt't. a nyomorenyhit&s. a kiilcsiinös st gill s ( s t'g\ sz.. bb. boldogabb jiivii biztos rpmt'- 11\.'t lwn rjwgt ;éísilt ni és egyesiipni alwr.ia....'\z itllilrnnllk s;ül\sé'ge \an a mai sulyos helyzt'leht n it türsad<dom kurilaliv munkájim1 és azerl IH'm kicsiml'lhl'lii ll' <'gyetleneg, Pmbernek sem eblwlr,,.,,;k," m '"'ge. annál ken sbb<' a Viirüskereszt Fi,,k, g\ ldt kt :. ~t' ri t zt>k 11 maguk iisszesspgéobpn nn<'k,t lwrilali, 1:'\ < kt'm st gtwk.it IPnl<'kt n\ kn\t'-!i>.wt '" twzil,. l::flflt'!l ilzt;rl <'Z all\itlomrmtl is fokozott t>rc!t kllídl'sw hivjuk fel l lal\ an nf'mt s kiizönst gél. lctnhj L!ilSSil,.g, lt lünk mükiidésél abban a tudatban. ho~y adornún, úl nem idt g,.neknek. hanern sajút rn11gúnak. it sa.i<'ll ]úll k,." boldogulúsd hizlosilúsúnak <td]it ' Vt zt ltíst gunk szúmus tagja. kivülö Elni1künk. llirlrnu C\ula éimdtc'jsúgitnék Pl;ldaudása nyomún szúm<~s t'~c'lbt n sipic'tl 11 Vöröskerpszt l::gyll'l hutnmi fi,,kiúhoz lorduk knak lwthatc's lúrr,ogalúsúrn. Eptwn il n~ndt ll" zi src úllú anyagi eszkiiziik korlútozotlsúga mii!tl kt;n, l<'l<'n<'k \'élgyunk lagjainknak ily iritnyú túmogntús<.tl ig< nyhl'\ l'nni t s iiriimmel éillapil.iuk meg. hog\,.b!wn a nédeipn szprelelmunküban mindig :ll<'!~hnllgntéisw t's meg,;rl<;sw talitltunk. Fi<.Jkl gvletünk HZ Plmult (>, bpn lu;t eselbt>n nyujtolt segt;jyt kúrházha szúllitúsm. suh os belt'geknek g\ <ig\ spgt;jyt oszlott ki. belt gen lek vő szegény~k. toni h hú nn1morban lén') több gvprmpkes csaladapa részi re ~l'g<;ht. 26 Pgy<;nnc k sz<'nsegélyl t>s karác ond a akciijhoz v n ló hozzújitrulásl n d o ll t' g) leli.-mirríiánk l<'rih>re.....\ kiizgy(ms az elnök inditnín) úra elhatározta,

14 12. HEVES V ÁR\1EGYE l ~J:n. müjus l. hogy báró Radvánszky Albert diszelnököt é~ Legán_y Ödönné t'lnöknöt. az egylet érdekt>ben kihl~tl, rlt' kes te, ékenységükérl szereleltel üdvözli. Dr. Illés Gyula inditwinyám a közgyűlés hálás köszönettel emlékezell meg- Hiriing GyuiH elnök odaadó. lelkes működéséröl. ampilypi mindenl _elk<h:ptell az egyjei eredményes működésének fokozasa erdekében. l d" d A közgyűlés ugyancsak szerelelle a ozott r. Fodor Lajos titkár értékes tevékenységéért is. * * * Az ujhatvani Vöröskereszt Egylet Várkonyi Sán~ dor elnök vezetése alatt április hó 26-án délután ö órakor tartolla meg az ujhatvani elemi iskola tornacsarnokába,, évi közgyűlésél. Várkonyi Sándor elnöki megnyitóbeszédében rámutatoll a Vöröskereszt Egyesület nagyszerü hivatására. amelyet a háborúban betöltött. A háború eltelte után is tovább folytalla a gazdasági háború okozta sebek bekötésél, gyógyilását... Mi nem a háborura készülünk. hanem az életre és azt akarjuk. hogy az elviselhető legyen azok részére is. akiket a sors csapásai megsebeznek. Ennek a ~a!-(aszlos hiyatásna_k érdekében össze kell fogni a tarsadalom mmden relegének. Ebben a jegyben koszöntöm én a körünkben megjelent s a mi működésünkben aktive levékenyen résztvevő védnöknőnket dr. Hirsch Albertné urnöl. aki ebben a városban ritka példáj :il nyujtja az igazi emberszeretetnek. Ha minden ma!-(ym nagyasszony igy teljesitené a kötelességét, hog-y a gazdasá!.!i ( let rokkantjainak ily odaadással sietne a segitségt>re, nyugodtabban nézhetnénk a magyar jövő elé!" Adamszky László titkár távollétében llamza György igazgató-lanitó. akit az E~yesület titkimivá választott, - terjesztelle elő a mult évről szöló jelentést. amely hű tükörképét adja az egyesület mult évi eredményes működésének. A titkári jelentés szptinl karácsonykor l-to szereletcsomaggal. cipők és ruhák ajándékozásával segitettek az iskolás ~ynmekek ( s a szűkölködökön. Az au;{usztus hóban mpgtartoll műsoros estélv megfelelő PTkölcsi és anyagi sikerrel zárult. Az egyesület 19:n. évben kiadott SP!.{ilségnyujlása 392 pengő! tell ki. A közgyülés Várkonyi Simdor löjegyzéi, dniiknek és özv. Szémann Gu-;zlávné elnöknönek akik az egyesület érdekében é\ ek óta fúradhatatlan ul buzgólkodnak - hálás köszönettel adózott nagy munkájukérl. amelyet a fer~ncesek letelepülést> óta P. König Kelemen házfőnök. minl az egylet ak lniike is lelkt s odaadással támogat. A közgyülés Csekö Gyuláné! és Horvitth Lajost válaszimányi lagokul választotta meg. Itt emlitjük me!-(. hogy Horníth Lajos v. százéldos mindkét egyesületben felajánlotta kt~szségd. hogy ünnepélyes alkalmakkor vivóakadémiál fo!.{ wndpzni az egyesületek javára. Az ujánlatot mindk( l Pgylct ben hálás köszönettel fogadtille A Gyümölcstermelök Országos Egyesülete hevesmegyei fiókjának gyülése. H<'dry Lörincz föispán elnöklele alatt május hó J-ún d. e. fogju Egerben. a vármegyeházán megtartuni közgyült: s t a Gyümölcstermelök Országos Egyesületének hevesmegyei ftókja. Kivánatos volna, hogy a vármegye gazdasági életére nézve oly fontos kérdés iránt érdeklörlök mint>l nagyobb számban jelenjenek meg a gyülésen. a~.ol a további munkára vonatkozó fontos irányelvek lesznek megállapilva. Nagyfontosságu tanácskozások a kézmüiparosság hitelügyében. Az orszá!..( ipmossú!..(ünuk n~z..tííst t~p nz IPOK elnöksége mp.!.{vólhsztitsu úta egymúsulún titr!..(\illjd le az iiipit~kps miniszlériumnwl éizokut it llitgyfonlos~üqú ki rd,~sekt l. nmt'h Pk él sin y liidií ipitrossiü{ sorsának jobbmfordilúsúl ct" lozzük. Foh-cí hú 27-( n 'mlotlük u kni'sk!'cklemügvi minisztériumbun azt a nagyfontossúg ú nnkt" 1< 1. ampiynek lp!.{fonlosubb lúrgya n k,>zmü\, s ip<~ross(t!.{ hitplü!.{y<;npk kt rd,>sp volt. Az lpar!pstületpk OrsÚI!..(OS I'Í.i" z;>onl.iitl l<ing Gyulu. az IPOK alelnök!' k, p\"is< ll<. Sötér Gyula, a hatvani fűtőház főnökének búcsúbankettje. A Kúposzlús féle vpndt glíi nagyiprmp úpnlis hó 21-t:>n Psle zsufolúsiq l"'ll'!..(telt S<í!t" r Gyulu hit, iházi liíniik fiilötipspi. munknléír><<~: s il lwtn~i Ifirsadalom szine-java. tiibb minl 200-nn mp!..(jl'lcnlt>k. ho!.{y nvugalomba vonuléisa ulkalmü\ nl lli1c:yt11 1ecsiil<.~iikr61 és mele!..( e!..(yütl( rz( sükrííl hiztosilsúk. A banketten elhangzott ]li Hkiisziinlii tulujdonk<'ppen eqyd mondott : hogy S<íkr Gyula it~núm hivulúséinuk élö. munkújúl. munkutúrsuil rnegl".csül i <'s szerpiö. kivülú szuktudúsú Pml)l'r volt hi, atalában. Nem keresle. nl'm hajhúszia a ni pszl'rűséqel. csendben d<j!qozott s szociális ml'll'g t'rzf>st" riíl igpn sok esetben tett nagyon szép lnnuséígol. A hatvani vusutussüg u jcíll konyn'il! lúrsud;dmi mozgalmakban valóságqal minlnszprüi'n jiarl l'liíl jó példú\ nl. ennek l'!.{yik l'lííhmcos.t, s mozqnlt) ji> szelll'mp ci, olt. Az cit küsziinlii fdszúlulúk kiizül kiemdjük Csordüs üzll'ti!-(azgnlú. SzinnyP\ -\I.. rst'.jenci orsziiggyült'st kt'tn isl'líi. Dmn1s Ht rnúl nz uj fíiliihúzi fiíniik. V úrkon\ i Sündor fiijpg\ zii. Szikússy Jim os rl'idiskolui it~otzgulú, s dr. h-únyi lst ún on os lwsú dpil. P~tszt, kép, isl'lt"",tcslliletl' 0000 P-ös ;-.,_ u\ aluu-j;"trda n készitesd hat;irozta el. Dr. lllill\ i Lüszlú tb. fliszol!.{ubirú. 11 púszlúi kirend,.ltst!.{.\ ezeliijp... P úszi o ji,, iíj " ci lll L: lúizipmt;ny ibt n lapunk lwsúbjuin foqlnlkozott Púszlú fplll'ndilt si npk fontos I<J nk spi\!'1. A nwgujhúdüs lelwtiist;!.{, 'n<'k Plsíi fpiidt IPkt nl jpiiillt mpg u súrk l. u szl'mr~tliil vulú megszilbmlulús szükst>gt ssi gt l. P ász l ú k<;[j\ isl'lííll'slüipit ;"aprilis l K-i111 Imiolt ki iz!.{\ ülést'>n Plhulürozlil. u f<ibb ul\ onhiukon 11 cnt. l HO()() P-iis eenwnljürdil lt;lt-silt~st"-1. A püszlúi ipurossúg köri b<'n - amely hosszú 1díi ~,tu uqyszólvún munk;1 nt lkül üll - nnq, iiriinwt okozolt il munkülut mpglu zd,;st;nek PlrP~dPk sp. A Jpgnagyobb ('lismpn s illl'!i n mozgnlorn mp!.{inditits{h rt dr. Illinyi Lúszlú tb. fiiszoh<tbin.,!. lvüdy Béla. il kl'rület orszitggyült;sí képviseliije tudatúban nnnilk. hogy Ptíszló ipurossúgn milyen nugy fokban sinyli a munlwm'lkülisi!(el, a lcgna qyobb odaadással lúmogatta a község segélyért benyujtott kérés(;! s az éi hathatós litmogalásúnak köszönhetö. hogy a belügyminiszter 2000 P-t juttalott az inségmunka ct>ljára. hogy Pásztó nagy tervél megvalósithassa.

15 W. "lflrm~ii) e ettri imj. fheh.. á.iáiél, 1225/933. f M)ild = hiiditméq Hevesvánnegye. egri járiulához tartciz6 Nagykílya községben Jernondas folytán merüre11edett ve- A. llúé w..,...,. lále Naa,_la!kl.lra.alas e n -,. néhány waagon buza és l'ou',tid. Én:ltklődők áz uradalom igazgalóságá- hoz f dld.tanatt l aoetó je~tyzói álli - ~tot:hirdetek. 2367/tk SZiim. Az I!Uá11 iav8dalma : 4 szabálinti álló. Immé- A" -" hifd8t w- s~f't~ni ~: 1,, hotd M2:o öt~j~ hasz~nélvezete, rve~~.'~fti8rj mat.. tor~cnysz~ru ~1:aetes, és a varmegye1 szabál yrendelp.t- Nemzett Hiiehntezet Rt. végrehbj1atlanak He!iYi ber,./m~ilotl 111Qállmllnllálati díjak. Jánes;és neje Bakó ApoHo vé}lre"ajtlíst ~nvedfik -twi\tdm mindazakat; akik ezen állmrt elttycrili e~ in~miit végrehajiási ügyében a telekkö'nyv(liaóhajlják, hory llzemélyi.adotaikaf. erköksi é 11 politi- l~&~~ vt;gr~hajtási árverést IIOO a. P. tökeköv.et~és kai megbizható11águkat, valamint képesift-süket ira- es J.arule~a behajllll8 vérten a hatwmi 'lir. jiiésbizoló okmányaillikalfelttzereltkérelmüket.hozzám l!l:j:~. rosa~ területén levő Rózseszenlmárton ~~glfen május hó.6-án déli 12 óráig nyujtsák. be, mert 0 iekvo, s a rózsaszentmártoni 13 sz. tkvi betétben. ~é~.bb érkezö pályázatokat figyelembe venni nem AJ sorsz h!u. ~falt f~gl~lt He,yi anos es neje Bako ApoNo neven álto mgatlanra u..gm...a v~laa-.t május hő 9-én délelőtt 10 1~ p kilti6tltási árban, - az u. o. 625 sz. t~vi :..,." Nllntálfa község közaégfiázánál fogom meg betelben!' 1: 4-5. so~sz.. ~9~ /1 hrsz. a!att f~- a.taai. l~lt. ~-!egyi Janos neven allo mgatlanra 360 P. klt41.!;'_ 1 n lasi Mban, - az u. o. 837 sz. tkvi. betétben AI. 1-2._.er. 11 apn IS en. sorsz hrsz. alattfo!rlaji. Hegyi '.lti00115 ne-r n Dr. Szabó G:Yula ~- k. álló ingatlanra 200 P kikiáltási. árban,. a 625. sz. be f6aóii!dbiró. létben foslalt ingtitlan az 18'J8/tk; 1919" sz. vé-.1 a Má1ravidéki Szénbányák Rt. javára bekebelezéit i 2593/tW szém. köszénjogosilvány sérelme nélkül árvereztelik el. ; Az árverést évi május hó 23. napján ~lután 5 órakor Rózsnszentmárton községházánál A~~i~ ltittltetoléiy~kivonat f<tg- Nemzeti Hitelintézet Rt. (kép~ dr. Vajda Lipót ü.. H.) Véwrehajtntórmk Kovács István, kk. Kovác.o;; :lb!* ll- iltfó AhtlrjsRé Kmrácll Márla végrehajlást azt>nvedlik ellen inditoll végrehaj"si ügyében a le 'l~kö'ityvi hatósálf végrehajililii ám ést 1800 P töke. liöyeleléa é~,járul~liai b~ajfása végett a hatvani kir.. j6rá~ terüle~n levö. Apc. községben fekvő s.. az apci 12!9 sz. lkvi. betétden A l. 1-4 sorsz. 8fl4.' !3, hrsz. alatt foglelt Kovács lstvém. ne.v~.. álló ingaliimra 570 P kikiáltási.árban. az. u. e. fkvi; 'betélben /JI. ll. 1-3 sör!iz. 607:'6, 97fill hnz; &dalr 1orlalt KováCB István nevén álló irigat ~-'lanra. 3UO P hiaiiált.- árba11, az u. o: l:t.19 sz. tkvi. 'iletétlaeii A 1: 1 3 seraz; , 900 hrrz. alatt Ioglali Rigó Andrásné Kovács Mária és kk. Ko1ács Ilona nevén álló inratlanra 1800 P kikiáltási árban. ~ Az árvarest é~i május 'hó 24. napján dioluláll 5 órakor. Apc községházánál fogják meglarlani. Az {"veré alá kerülö ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árvereini szándékozók kötelesek bánatpén zül a kihiált6ei ár 10"/11-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-c ában meghatározolt árfolyamn-d oflllll'íintloll ó-..déléképes értékpapirosban a kiküldö"ni l le&onjji, holy a bánatpénznek elöle~es birói let,>tbe helyt.>zéséröl kiállitolt letéti elismervényt a kikyi.&ötirek.álami éti az.tírveréai feltételeket aláirni OM.: U. t)..e. 147., ; " l!m : LX. t.-c. ~l.,). A. a&.i. az intraalanért a ItikiálláM árnál maga sawt.. iijéretet tett, ha.w;!;jltet iliri!mi 8P'ftolri 'eern akar, köteja;...,..... o ~si l rjiii:~ -.ilf~.n~jiiil.. t' bá~ AZ tltlala imért ár ~aa 111'::1)': százal6kéil hietftószilcni (190X: XU. 25. ~.). Hatvan, évi április hó 12 ~top,itb1. Dr. Berecz s. k. kir. jainisbiró. ják megtartani. ~.. l ; Az árverés alá kerülö ingatlanokat a kikiáltasi ár kt~tharmadánál alacsonyabb áron nem adhat(tk el. i Az lirverelni!!zándékozók kötelesek bánat~zül a kikiáltási ár Hl'' lu-át hészpénzben: Y'ftWY az 1881 : LX. t.-c. 42. '-éban met,thdtározott' drfb~lojlmal számilott óvadékképes. értékjtepiroshaa a Ifiklldiliinél letenni. ho!{y a bánatpénzm!lc elolegp.s 'biiíi letétbe helyf!zé11éről kiállitott letéti e'-~mjvényt a likiildö&lnftk 'á.. dni é11 az árvf'rési feltételeket alái.;,i (1881 : LX. t.-e. t ; 1008: LX. t-le. 21. tu: Az aki az ingatlanért a kikiálláai órnál m~sabb igéretel tett, ha többet ígérni senki sem ak, kötelell nyomhun a kikiálltisi ár százaléka szt"j'. t mel(állapilolt bánatpp.nzt az általa ikért ár. UAY8~nnnyi szózalékóir kie!{c'rzilcni (1908 : XLI ). Hatvan. 19.'l.1. évi április hó 5 napján.. Dr. Berecz 8. k. kir: j8r8sbfrts: A szerkesztésben résztvesznek ;.. :.. &gm.n:.dr.. &rladt Sónaor, 6\'öntp&sS..: Or. K" clrics 1\áiiiMAt,.'l'bmlf~n:.. ~ Jksi.f lleotsen: g14:- (ifta, P.at6ft: \1ltk ir. a.... ~ ctciililibr. '..,..,.r ~;. Feleliiill aerkllllt.iwi' és ~onoa ::. ' i '6ig ~~- J(~~~-'- 1'fiefon: U. Térmzdtesztö :. INioglt _9stoán ~3ngpia~ Kéziratok. elóiizetési é.s hirdetési dijak a kiadóhiv~ arnéte Hatvanba küldendök Hirdetések dijazabáa aerint.

16 ,. ::DI...""".,.,.."...,"_,_,...,...:oo-o ""...,_...:..,.:-...:"-""-~~,o~i... r>:"'.l!t"a...:.. o l Bindf~ld ~árk. és fi~i ~ J reszvenytarsasag!.~pülctfa kereskedő ct>gnél' ~ a legmodernebb kivitel ü:~ -~.~ementárúk és mükiivck t~ -~ beszerezhetők. :~ t Hatvan. Telefon 30. ~~ Ot!t»III'Aa.tO'A~"~AO'A~:..,.;,.:I!t"p~w- C< ifx ':.O:."X"X"l::"'X" st r :c% r s C ~ Blumentfjal Béla ~ tc ~ epu "l et f a- k eres k. e d. ese es. ~~ ~: cementj!yara..; ~ Hatvan. Teleion 29. ~ ~ '\ ~ Elsörendü cementárúk! ~ _,. Mindennemü épitöanyn!{ : ; irc ('emcut, tégla,.lserép, naj, k,"ipm ~ll 1 ~ ~ a legjobb minőségben kapható. "' b~-~~-x--~v'!;..%~~-~l'.'.o e l s ő r e n d ü r á d i ó készüléke i Fuc.fjs C.ajos kerületi k1>pviselií üzletében kuphntók. Telefon JOH. Eladó gyümölcsfaoltványok 1\I :SI-:I~f'l IIAI.INT fnislwj,',jilbun. l'uszlurnunoslor, Szolnok Tnt'J.!Yt'. (A \1u!.!'Yllr f"',,isli.ulni Sxüvt lsi g lut-(ju.),\jmu, kúrlt. sz.ilvu, kujszi. t sert. sznyt, mt>ggy, dit,, t rwdu mugrúl. vudkiirh- és \ udnlmu. k{ l,.\ f's t st'nwli k. V t rst nyki pt s mini)s(>~ i s 1'or11k. Ariegy;o:<'k.-t kivion11lru lüildiik. I...lognlúkul szívt>st n fogudol\. Tt lt lu m ki"ll.vt llt niil 11 puszlumonoslori \"JISIIIi llomús nwllt ll "'"'- Egyes s.:dm ára 50 fillér. Minden városban él' minden faluban tudjéik, hogy milyt n kdlenws (~s díínyiis mcgszéillni. BLD./IPESTEN a llrisrfol SZÁijLÓBAN. Elíízékeny kiszolgálás. 1\ellemesen fiitiiu szoba. Kiliíní' ellátás. Naponként és személyenként 12. P.-ért. llorvdtb Ml!)dly uccu 774. Nagy és kisméretü! géptégla, hornyoltcserép l,\ tl;ll : ni 1 ~~ ~ztt" ~la... l"o...nq ~~y:~r r -t. Jut\':tnt ~~~ artek,,,.l l.;1ttt:11 tlt:u~i...,l: ;~u. 1\...!lll rct l J\nZj liuli Pt~ol:, _ '.'11>1 1\1 t ~.\':ÍrkkJ -~l.:l'l l'... llllh Olc... ó aron, ll t~ ll M i k l ó s cgla és cserep- g y a r a 1 M á t r a d e r e cs k e. A c:ondps húziosszonynnk csü1ör1ök.ön lsií tppndiíj. h"!.:y fdlwn ssl" HAJDU ÁRMIN rl!.'i:delfl:z.et~. rel5 kflpbaló! u z l e t é t ~~~1-..:..4~-"A.'"";a: :.S::"":.II;'"<I:"'':I """""""""""""""""""""~ ahol i ri ss p i'1 rlú'd,. s ii lslírt nrhi ' ~Standard~ k. á V é t _. d' k "l'k k ~ kup i~<'n jutúnyos ;Üon l -~ l lf'na " ra 10 eszu e e 1-1, h k. ~ ~ Urit SZ!' SZ na!-{y <lll PS ICSIIl~ 1 Illés Bélr-l l h1 n! -- Vidt' ki m<'!-{rt ndt l s( k( t l rudi '1 szaküzldi-hc~n. 1 pontosim <'szkiizliik l - Saj/11 < r- # 1::!-{Pr. T.. ll'fon: :tm. # d k1 pmancsoijit. IHJl!Y :yszt>r ~""'""'""'""' ""'""'""'""'""'""'""' fl r ú bú l ja n w l!. ==============~ ==============~= gyój!y-fürdö, a r z é n- é s v a s t a r t a l m u ar ~~~c~~.~~~.:~~:~;~;;:~;:~:~:f:'~;~','~r '"''"z'"'~'" "'""' ~ ~''"''''- "-~"- sztviselöknek aszoba és fiu"rdo" a ra bo' l 50"" engedmény' JUS l 1-tol lllllllis.j. l-l" -~:~ '' El~~uli nvlwll f,ill.lt.. zl\t..,t l,d,rwl, )u" lú~vn..,.zi,ihd illl "'ZI'Illf l nl,, nl fi'- JH'II!!«it" rl. "..:}'."!\il....,nh;,hnn li IWIH!t'i :io fdlt r rl h ltt!'oo,.ji.iid... HJI.'tCl \"1//1-:1. t li.dt ll. ~~~~~d, rn,_,.,., ~ lm......,.,,d"tl, \;qll "l hnt /f'"' 1 lll'll'!t, 'ti tdj, r Penzió- és meniircndszcr Mérsél<elt vendpj!iiii árak! l'r,... pt l,flt...,lt ~rm1:\ ll lt-hrl.~~~~...,l;~... t ),,...,:-.t '-:!~~-1,,,.,,,! 11.1\IHI]f;_.\;/,(;.. \Ttl~.\1;. 1'\1~-\l)i.II~IICl "lt l, h n l'11 lltt! l == =--..,;--"-'~c.;;..:;...::_::..=..:;---'=-==~--~--~ =~~~ ~ = N'YO~viAlOTT Vl:<;ll lli-:/.srl 1\(1\'\\'NYOMI>,\.IAH:\N IIATVANBAN

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ö ü Ĺ Ú É Á í ü í ę ű ö ú Í ö ö ö ű ö ü ű Á ű ö ö ü ű ü í ö ö ĺ ö ö ű ű ö ö ű ü ö ö ö ö í ö ö Ĺ ö ł ö ö ĺ ö ű ö ĺĺ ú Á ľ ĺ Á í ö ü í ö ę Ĺ ü ü ü ü Ö ü í í ö ü ú í ö ĺ ö ö íí ö ü ü Í ö ö ö ö ö í ú í ę ĺĺ

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

Á ö ľľ ĺ Ú ö źů í źĺ ö íľ üö ľ ľ ź ľ ĺ í Ą ĺ í ľ ü í í ź ź í í ľ ź üö í ö ę ĺ ú ö ö ö ű ö ö ľ Ĺ í ü ę ĺ í ĺĺľ í ľ ĺ ľ ľ ö ľ ľ öľ ę ľ í ź ľ üö ü ľ í Ĺ ę Ĺ đ í ę ľ ű ö ĺ ű ö Ä ü ĺ ú ö ę ę ű ö ź í Ä ĺ ű ö

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ľ ľü ľ Ĺ ü ľ É Ĺ ń ü ôĺ ú ä ä Ĺ ľ ľ ü ö ť ü ĺ ú ĺ ĺ ĺł ĺ ü Ĺ ű ö ť ö ö ö ö Ĺ Ĺ ű ľ ö ľ Ĺ ľ ľ ú ü ö ď Ĺ Ĺ ĺ ú ö ö ľ ü ľ ľ ö ö ö ĺö ľ ľ ö ö ľ ö ö ľ Ĺ ö ľ ľ ĺ ö ö ź ö ź ĹÚ ö ľ ĺĺ ľ ĺ ĺ ö ö ö Ĺ ĺ ĺ ľ ŕ ú ę

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ő ü ő ľ ľ ő í ľáľĺ ĺ ĺ ó ľ ł í ź ü ę ő í ü ľó É Áľ Ü ľá ľĺ É ąĺ Á Ą É Íľ Á ĺł ĺ É Ü É ľ ĺ Éľ ľ ą Á ą ĺ ę É É É ĺ É Á ł ĺ ľ ľ ĺĺ ó ľ ů ź ź ü ý ź ő ő źú ő ü ú ľ í ę ľá ĺ ó í ő ĺ ę ő đí đ ő

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ú ľ Ö ľ í ĺ ő ö ő Í Ó ĺ ľ ľ ł öľ ĺ Í ĺ ő ĺ ľ ü ö ö ö óľ ľ ö ő Ĺ ľ í ü ľ ľ ľ ü ü ľ ő í ľí í ĺ ľ ľó ľ ľ ľő í ľ ľ ľ ĺ ľ ő ő ő ľ őĺ ó ő ö ó ľ ő ő ľ ľ í ö ľ ó ľ ö ó ľ ľ í ľ ľ ö ľ ő ó ľ í ö ľ ľ ó ľ ĺ ľ ľó ő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

í ľ í ö üö ź ó í í ź Ú ö í ź ĺ ľ ó í ó ó í ź ź í ĺí ĺí ľ ľ ó í ľ ľ Í ĺ ĺ ĺ ó í ĺí ö ó í ĺ ľü ó ľ ĺ íĺ í ľ ó ł ó ó ľ ľ ľ ľ ľ ü í ľ ó ü í ĺ í ö ó đ ź ö í ź ó í ó í ü ö ó ó ľ Ą ó ö ľ ź í ó źů ó ę ľ ę ó í

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ó ő ůĺ ĺó ľ ĺ ő ĺ ł ĺľ Í ľ ĺ ú ĺó ĺ ĺ ľ ó ĺľó đ ő ĺĺľ ľĺ ó í Ö ľ ő ĺ ö ö ő ó ó ó ö ľ ő ő ó ó ĺ ľ ö ő Á ľ ľ ľĺ ö ľü ő ó ő ľ ő ľ ľ ľą ó ĺ ő ó ó ó ö ź ĺ ľ ú ő ő ő í ő ľ ľíí ľ ó ó ę íź ő ľ ő ĺ ő ó ó í ĺ ľ

Részletesebben

ľ ľĺ ó ü ý í ź ó í ľ ĺ Í í ę É ź đ ü ý ľ ę ö ź ó ä í ó í ó ü ľ ĺ í ó í í ó ö í ö ú ö ó ę ó ĺ ö ü ó ĺ ľ ľ ó í í ó ĺ í ę ó í ö ú đ í ö ó Ĺ ę ý ű ö ĺ ä ź ľ ľ ó ü ę ľ Ĺ ö ü đó í ĺ ó ĺ í ó ź öľ ĺ ę ü ó ü ý

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů

ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó őí ó í ĺĺ ó Ł ő ő ź ó ó í őĺ í ĺĺ ö ő ů Î Ż ş É Ó Á É í ĺ ü Ż â Ż ő ł đ óđ â ł Ż ó ő ĺ ĺ ď ó ĺ ő ó ĺ ĺ â ý ő ţ É Ö Á Ő É í ő í ö ö ő ź ő ů Í Í â ĺ ő ć ő Ż ľ Ş ö ő Á ľł Áľ É ľ ľ ţ ö í ő ó ó ö öî ó í ö ď ŕ ľ â ő ĺ Á ź ţí ź ź ó ó ó ö ľ ó ő ĄÍ ó

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

Ą Í ľ ü í ú ľ ľ ú ó ĺĺ ů ĺó ľ ľ í ü ľ ĺí đ źł í ü É Íľ ľ É ĺ ł Á Á Ü Á ł ľ ł É Íľ ľľ ó ľ É Ü É ĺ Éľ Á Ą łĺ ĺ É ľ ľĺ Ł ľ ĺ í Í ź ź ü ü ľ ů ö ľ ó ĺ ĺ ö ű ö ö ź ľ ľ ó ö ľ ę ú ó ę ó í ó Ĺ ü í ź źń í ó ĺ ó

Részletesebben