1, 1\ l{ r A L o l\ l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1, 1\ l{ r A L o l\ l"

Átírás

1 P O l. l T l K A l. K O Z <~ A Z D A ~.\ t~ l fs T Á R SA D A LM l V Á R ME G Y E l L A P 1, 1\ l{ r A L o l\ l Dr. Erlnch Sündor iii!\'ví d E1~Pr : J~, "1 ilngol irús 1-:!.wrrlil. l v üd y Rí la orsz;íggyült si kí pvis<'líí v. füldmivt lt sügyi mininzlt r fpjszúlalúsai 11 kt;pvispiiíh;íz pt' nzügyi bizo.tlsúg;-.llan. 1-:J, ;j, p(!'ll'-spk il miniszlt rplni>kst' g sit :l" t >SZtitJyún. A Tisznjobbpmli ~1.-úignzdas{u~i Knmilr«f,.JJli, ilsil l.!ili':daki,zi ns gii nkhiiz. Fil(! úr c;, za [;',Jel hiriokos lnknn' kpt' nzl :ri tl.!ilzl.!ilk llp\'i's Altalitnos t..jwrrpllt :. zt s k ll. Ur. KPmí ny Jt nií kiiron os. JJ,.,.""' itrtt t!\" t. h. jitri1si ti~ztifiior\ osa ( 'silll~: f\l1 t'~\'szi'f ét ki.izt'l!t szs{ giil!\. Vili' z dr. Fluck Guszliív 'lll gnzclit'-' :1 lo lug\ p j, ; ll\ ilntkowlit il lit'!' ki1rokrt' l. llt \t's\itrnll'g\t' koi':l.!\íilt-st Eg\ t stdjt twk il \litlrithmitlok 1 Bnlogh lslv11n il JJ,.,-,.stll'''!' 1't < ;;mlii ": J :!l~t.lilt!tj!kitril (;\Í>Il1!\IIS 1\ ll!.'lllt'i,j: lti1z<1k. A l!ilhiltti \'i r skt rt szl J :g,o síilo lt l< J,-.,j tllliki'>dt st. Nn~y[,,Ilf, 1ssú~u fi111,,('skf 1/.i t~-~,j, tt 1,,-.z, ljlilfllssiú.!!jjit htl.!\i'!jo ]l Sé>lt;r (;yula, il lti111 il lll l11l,j:<t/ \oino.ikt t illu' s l tili ll ti, l' ll _i l l Jé-lSZ(t"l 1\t-'p\ ISt It d' -.\l!dt j,,";i il fil!jt'jl!!iis!~ lol.!jiú'dil k s/il '" l lt.dotli>ziit,.j. Vtllamoscso J i 1 ' l',.. /< 1<-::o '' 111 ' 1'''!""'' lll' ll. \ fhii!\i~rlt l,tl i:i/.t",, :H!l''.~.;ll.t...,llk I'.::.Hiiiird.,f, ll,,,/_t,l,,,,j,,,t<t.:' "l'ttl. iidttlt sl l" t, s"l< i T(l\i'lhh;'l 1111"1':,!)1'',/i!!lHJit~!\ :.!],.t lllt lllllld< ]],,.,;,!",J HATV A N. 19:J:l. M A J LJ.'\ Hó l. IV. ~:VFOL YAM K. SZÁM.

2 A villamos cséplés bevezetése vármegyénkben. Az Eger-Gyöngyösvidéki Villamossági R.-T. azon iken fontos terv kivitelével foglalkozik, hogy az ország más helyein már igen eredményesen beváll villamos cséplést vármegyénkben is bevezeti. Hogy ezen nagyfontosságu kérdést megfelelő szak szerüséggel. ismertessük, fölkerestük az Eger Gyöngyösvidéki Villamossági R.-T. igazgatóját. Varjassy Béla m. kir. kormányl.inácsost. aki szives volt velünk közölni, hogy kérésünknek készséggel elegel tesz <'s legközelebbi lapszámunkban ismertt>lni fogja a qazdaközönség érdekeit igen kiizt>lről t>rinlíí fontos ki rdésl : a villamoscséplést., _.larid :fürdö felkészütve várja a gyógyulást, üdülast keresőket. idényben a fürdővendégek rendel :\ezésére fognak állni. Parádfürdői tudósitónk jelenti. hogy Parádgyógyfürdőben nagyobbszabásu átnlakitási, illetőleg rnoc.lozatkészségével nemcsak a gyógyulást és üdülést A Nemzeli Közmüvelődési Alapitvány ezen áldernizálási munkálatok vannak folyamatban. mert a kereső furdó vezetőségének minden törekvése oda ~ányul. nem a magyar fürdőközönséget el akarja hóditaní a ho!{y a fürdőidény megnyitásakor, május 14-én az külföldi furdöktöl, itthon akarja tartani őket azzal. érkező vendégek minden irányu igényeit teljes mérlékben kielégithesse. A mult esztendőben ~ Ybl ellatást. szórakozás& olcsó áron nyujtja snjól fürdü hogy a külföldi fürdök által b ztositoll kényelmet. jo szálló szobáiba bevezették a folyóvizet és a folyó jében és ezáltal nemzel!lllzdasági szempontból jó évben az Erzsébet és Kastélyszállóban is folyamatban vannak ezek a munkálatok, ugy hogy ezen szo szolgálatol óhajt tenni veriiödö hazánknak. b.:il( már a folyó évben folyóvizzel lesznek ellittva. A nagyérutkü füzesabonyi ásatások. A fürdőépület mögölti kazánház kitelepítlelell Két t!v óta folynak az ásatások a Nemzeti c!s uj modern kazánház c>s villanyfejlesztő tl IPp épült Muzeum vezptese alatt Füzesabouybéln. a LaMkó u Fehérkö oldalén h.islemészlővel, ugy hijgy a fürdö patak melletti dombon. A munkált~tolt dr. Tompa Vf'ndégek mentve lesznek a gépház olw:tia mmden l'erenc vezeti, egy angol ré~iségkulalcí kls,: rctelwn. zajtól és a telep teljesf.'n füstmentes IPsz. A fürdíí akinek költséj.,rén IÖrlémk az egész kutulils. Sikf riilt vezetősége e:ten nagy unyagi úlclozallé!l júrti mod, rnizúlássul. lovilbbá vasaslürdi, bclséí modern bl rf.'n Füzesabony iőjegyzöje, aki maga is n<t!fy dii egy :moo éves őskori lakóhelyre bukkam. dezésévcl. valamint a fürdiilelepnek uj modern snréiteleppcl és kíilsö vizvezeleki hillózl'lltal vl'lló ki&pi Tompa Ferencet üdvözölte abból uz alknlomhól. szcretettel és ugllititsséil vesz részt u munkában, dr. tc s~vel is tanujeiét adja ann:tk. ho~y a vendégek hogy uz ungol kmllyi embertani inlt zpi lis:tlt lc theh érdekeit akarja szolgálni. ugy hogy mindenl meglesz. tugjává vúlt~szlotln. hogy a fürdéiző közönség l' kiváló gyógyhttlásu fürd<iben, a természet által nyujtott gyönyörü vidéken Dr. "J'ompa Ferenc vúlaszlcvdt ben kiiziillt, hogy.. Az ásatások eredményei oly bámulatos szí~tlek es megtalálja mindazl a kényelmf>l. amit él rnl'li fejlplt, ~rtékesek. hogy mindketten büszki k lt heliink reá. iq<~nyek mellett minden iürdölöi elvárhat. Ezen patinás közkedvelt lürdéí kiváló arzenvusas-timsós fürdójpvel. szénsavas fürdőjével és vizi.lyógyintézelévcl, további1 kénes savanyuvizével (Csevicze) és Clarisse vasas ivóvizt'vel soko!dalu ~YIÍJ.'YI<'nyezöivel ugyszólván egyedül álló és Heve:< VLÍrmegyének egyik legnagyobb c>rtéke. A folyó évi idényrt> már most olyan tömegest n.;rke:r.nek szobalefo!l'lalások a iürdőiguzgutósághoz. hor"y n föidény alatt ugy mint n multban -- mintlen szoba foglalt lesz. Aki julius t's augusztus havúban néhány hétre fel akarja keresni Hcvesvármt'!-0, t":ten J.'YÖngyél. igyekezzék már most lakást déijeqyez telni, merl késöbb már k<'v<' sbbé jei szobn fog rendelkezésére állni. A fürdöi~azgulóság közlc>séböl. de saját lapasztalatunk alapjim is állithaljuk. hogy Pnrúdgyógyfürdö május c>s junius havábun épen olyan kellemes és szép, minl él főidényben - scil termc szeti szc'p!!<' gei az előidényben sokkal jobban c rvc nyc si.ilrwk. igy H fúrdéí:téí kiizönsé!.! HZ diiidc~nvben a nnqy I<Hoqatottsilgg<d júni dc nk iürcl1íi,.jdd ;.zen idríht n is, JvPzlwti 's arn, IIPit Zi " " ill olcsc,bbnk a szol tik c s fürdcik. Kiizlis:tlvi~diik uz diíidc nvben május 1 1-tiil ju:lius 2:i-ig- :io "," en!-wdménvben. rc~- 't szesülnek, ugyhogy l ágyas szobóbnn napi 6"50 P.. két ágyas szobóbon li prmgc'lt rt teljes ellátnsban réoszesülnek. Megyénknek ezen értéke mindig a jó középosztály találkozóhelye volt és ez a középosztály méu mosl is - a leromlott gazdasági viszonyok mellett is liimegesen keresi fel. A fürdö vezetősége ennek a középosztálynak c.karja elsősorban lehetövé lenni a fürdő további látogatását s igy ezen osztály kulturigényeihez, de egyuttal anyagi erejéhez viszenyitva igyekszik berendezkedni, A mindjobban megnyilvánuló érdeklődés arra készleli a fürdőtulajdonos Nemzeti Közmüvelcidési Alapitványt, hogy a fürdő befogadó képességének emelésével tegye lehetövé a nagy érdeklődési lanusiló középosztályból kikerülö fürdővendégek elhelyezését, ugy hogy a közeljövőben uj nagy vendéglíí, szálloda, türdöépület, strandfürdő épiléset vette tervbe, amely uj épilmények valószinü már az évi fürdövendégek érdekeit akarja ~gálni. ha- - A hatvani járás iiís:wlgabirájától. fis21!hs sztim. Pályázati hirdetmény. Hevesvármef(ye hatvani itinisához tmtozú liasznos kozségben meg-ürespd< tl VI'Zel<ijegyziii i1llásra pályázalot hirdctek. Az úllás javadalma n 62JKIO 1926 H. M. MZLÍmu rendeletben megállapilolt, de a mindenkor, rvi nylwn l< vci rendelkezésekkel csökkt nletl fizetés, termt'szetbeni lakás 'lilr néj.,ryrzög-öl k! rttel rc Rz lto ~dií illdöség u hasznosi lt'!ftllötársulut tulajdonát kc'pezé? lcgelökiin <'s c'vi J:i60 P. fuvmútalimy. Felhívom u pályázni szándékozc",kat. hogy kt pesilésükpt. edd1gi müködésüket. valamint erkiil<:si ~ s tjolitikui rnegbizhutc",ságukut iqnzolú okmányokkal lelszerelt pályázali kt-rvényüket ho;r.zlím i. évi rmíjus h,, 20 ig- annill is inkilbb nyujt"""k h1. mni n k, s<ibb, ri\pziil\1'1 liqyplembt' V<'nni llt'm fogom. t\ vülas:tlús hutúridl'jél k, sííhh fogom kiti.izni. l kil\'an. l!j:l:l úprilis ~.. J., n. ll r. Kt>kt~ssy Dmo:sö s.. k. fíi~>zc,jgabiró.

3 IV. l'vfolyam 193''. ma J us l.... ~~J~~~:.~...,.. ~8~. s~ HEVESVARMEGYE ,.... P 0 l l T l " \ l. " 0 Z C.\ Z D \ s Á G I C S T Á R S r\ D.-\ L.\\ l \ A R \\ E G Y E l L -\ P ML< ~'! 1 1~.\r.t~>~\~.1~\~1,~!.1~-~ll/~1~1 ~ ~~-.~~~,~l~l/lllll.lllllil.~i.l.lí\iiiíi~.\12!k. IÍiíEÍili ~-l::.i'..if( I: I ~ I 'IÍI :\G \ FU.!:\ i( E o; I'L\tif' \Et;~ Fill:\ J( J: 1 l' E\< ;r' J Rfiu j ~ a u~ol l<,z Ji. Dr. ERLACH SÁ~DOR. h.:\ Ji- o~jl'lqlld~ '' 'iltlk t,.,;l,id>o~n k rid o~l\l zt ml)t' it n.t:h'ld>ilrl ''!..!' 1 "'.--, i-f) 'il Lftl1dtnd>iln k!dd dl Hngol kit!:\\..,,.. h lll'kv: r; \l,.s -\.\l Bir'd)t'c!u!nwrwch~ milc!\ilr f"rdil,',shotll l ;.,zdil<l~l,., lt rlt n lmi tmk>z(t,._,;k 1':0.1 1 hn";.. d,.,j.. l i!.! i\jnl\<'11. m. :r a kom\ cin1 il;t_lilll 1\,',j,", z;t,j lt!o ;, JI!:tll!ll,J tlhr,j.. l' o p;d. nil l lilwrliil IIC:\ il :,,rfi!":n.: C!\Z Jd,,,J ll<'c!.tllaplth<ilfitlp lll '!', 1/. '!-! :--./..J,, lt lt tjrt.,;h:l tnrlúzús.. \l.t<.!'.iir< r.-zij ~r.,j sz tl. \lijd mind n llli'j<.!ilricunj. JIC!' z IS. iiz,.j,..., ;.tl!,:n..tl,.,n l iki>lli'>tlr rcl ldlid!,_ :-.t';l t.!j~ d!1'1' 1 ~ ll~:kch :11c ~:!r.:lli!tn. hc1!_!\ il \.,i nl\\-tt~kp \ l : ;t lr nr l, " l'il'l<' 1-.rliill illld ils \in".:ullur \ k ll'.\t'l 111' ~-../.c rc lni li1t' 1!SZt n zn! t'!..!~ ldllnllidr;;tk :lll l\ c \cd! ''"''ll.ú1 r ~ c:-.:; d.;. h nll!.'s/.t h s. ho!..!\ n~in!.:< '"'"ili-i iilri<oloi. 'J,;,/..,r " ti;r dik J.. r ;l'!d "i \ iisl<llll,.1_ 1-:i"h "".'" J ililll,,.,dic: -rtl mt snr k tartcdfillll,lfri 1!J,,,~\ t!,\u.il il Ilii'!\ l ucz\'t'l!c tlsi '~!..!t'! t ~s 'C.:\-J\1.'1 I'C!I'SZ<'I1 i ''<'llf..\\l i. n Jr Jl\ f)('j! k \ pdr' stiil,.,. -</intr kr rh ~llt'k. :n :l<lilitl" llili\iiitsk l,.jtr kinl\t'. lvj!f.,jrli ir< ::.,! '/"k.t!lill lll n.:<!' rrd,.,,,sz<'ll\ n l nw:~jr<>ll k lll\\1"':.! :n:~;l" l k< Z\< tj, nj:! rinlii fr ' /.c'lr l LqHirlk ke c/< ll'- r '!t'\,.j l... rllt ~!n rlc sst nl. 1\.ccr ;~\n!tj! :\c!c \i:ll t,>\!.',.l.c! ~~~ r\ d ~t cr: t~f. " fj!j.,_,,.,., '1<<111 l.e! J 1 "\llilll'/iúli k J, Jiú<tl. c: S;t.c J; l ddli[jcl:-. hc t-:i:l \,ir t'/ il/ Jdt gt'll Iri!..,., Jllt'I\IHd il/l j.,. Jn ~:é dl<!pithétlilll\. f111!..!\ 11.!!..!\ttll _..,.,,k dnln~;bdn n:.! ' :n \,'di< /.«11 il lwh/o'l -\ k IIJ\\1!11/ csit!olt t"\; ~~~~; s.ljfr,\r l!lj Il\l'ld>rrl ;11 d!.! í1z!... rllt'!..!i d[tq iflld~' :,r ~\ /. r Jdr l.:.r.~ f:--.td il/. ;:n~~~~lcd\ ~Zt'fllt. bt fl 1'\:r.itktJ-.:1 [t IJ ~"''Jkk.![.:/.dJ.:.rllt r!llt,!ij[ :'ít.il" is [t ~!l..!l' s"l:.,,j f.,',,jj;,,;.. tt.\. \\.1nin : \d, rl:" r" <!Z.. \ )l,..,.,,,.r ;~,~...\!l.!s i \\,.,.:.,;, [ll-<[litlch". d.j.:fl\ll's \t \\"'lldp ~ r sd.. SJrt't'lltfnr \'l!lhj. lt ~t~:!..~ddj l.:.n!d.:.,tl lrq;tlk Jr c r nsit! \dl 1 1~id\ idt.'/\t' d k..:;\'. lt:.::,, J,.k, h n ",. l";" k n:n:d. c:\ik \..k, nl il/l il ii't!~!\ill' ;,.,,.!~Iri drc:-.t r:k t1 kij!l\\ht n.!llt'l~ ht~liílc iáitd.,j:l!id\\ d,]('cü,l. 11'1'~\ il...;/.('l'/11 ~~lll'j!ll t'/.1 il.. \J,,rlllll':.-\d\<'llisl't" is 11'<'C:iill:q>ilji! d k< 'l\\lldi. l.nd\ l.<tll,d,d h«z inlr' ;..tl i!jimk> Sllrilihr ll llld~il rwm júrl """" Jlli!C!\ilr j,,j,f,",,l. i111nr n inf"nn(j("i"it t'<!\ biiri!ij,úlilk k"s/«llil..ti. id\i h< ss/.ithh id«n it! ll \lo~ l!\,trci!sí'r.l"''ll.\...;, rzt; inf,,rrtli.d >rillt ~n, [,~t.!,.[, :-\ Sl. 'fl'll id<'<.!t'll :, Jwl tl. "''' il fr.tm i,.d\ij, d Jslllt'rt'lt s Tissot J,.j,. f, l!ill'l ssl'<.!t'ldw!1<'111 l'sik bt" It. nk i túr<!\ i\ugos.tbhull. ll\ it"tt szem nw! júrl ;;.,,ziilhink. Búrcsuk sok il\<'11 nn"ol.túrt n>lnn núlunk. ilkkor il rossz informúcir,k.".n ainpult trinnoni <.!'il kossúg soha spm Jiill 'ol nu ld w. Az Pm litell tizi'llik lcwzl'l< t - a sallanwjk t!- luun itsúnd i<!' szúl Eger t's annak bortermelése. L<.!Y tünik fpj. nlintha il honhü r. melyd \la :.::-.. rorszú:.: ol\ J,;;,.;{ g< st n ontolt il ntllitsi ~s politikai sziibiidsú<.! v{ dt>lmr bpn, abba n ru hinpiros ~ s manysúr<.!il npd (i bp mt n t n tina i1l. :m-h P Z Pr,~r bp n csör <.!l'dl z t'z orszúgb:m m:ml n cj..,r{b olclalün'>l. hogy J<!\ mcni. n út é:z uhidok Pre!b:. l nntartanckj nzt u hiisi szr:i!pnwt. tm!\,., szúznclok,,tn ok <'rpcim( m e sr n idl PIIPnl nz icliik \,hmnijwk,.s,.;zl:n, Pdl;scin~k. \lu~y<~rorszúg ;unini nzt j,.,j tudjuk. bortprnwlli or~zúg. A h-l't l~ii sziil<.il a hwmnd1k (ol szüszi!dh;ln Probus nimili csúszúr hozulla bp. aki a hp kr tl. ho<!\' ;, giúil al Plpuszliltnltd \ olna az orsútgol. mq~honl,~i!lttlil n szr'ilríkulturúl d Duna lankús part.iitinnk lt rn " kpny l'iclékcin..-\ sz(i[i',krnwl!;s azonban dll!l:1k daním. hogy n klimd { s n l<dn.i fiiliitlt~bh ked \ t'zi 'olt. csak u tizpnkt'ltpdik sz(,zmlh:m IPr.iPdt Pl ú\l;i\úni>ssúghitn. Ez idiialo~tt azonhw1 n sz<ilrilt-rnwlc's szt' tterjl'clt ugy ".-<zpii<h bh lwjlat"km. mint a IPrjedPimes siksúgokra is. U<!'. ho<,!y jt!pn \t> g l l S:i ll l. It ll l.l ll li l úcrp (kb. ~lt)(l.l )()l l k<:l. holcll krirll'l l!'l'l'lll '\t'"tl' n,intc"y :lll.oilll.l)()() nko (-<ic 'l bort. E hitltd mao; mennyis1' gnt>k a harlllilllit f< ht'r: ki>zlük il IP<.!kiúd<. bh dz a ziildps sitr<.!h szinirrn\étlntu tüzps m ktúr.!lll' l' <'l tolw.iinuk npn zrwk Ez n Tokaj \ úr"s ki' rlil kk\,; no< sztmt;dmú IH'"' l'kt n ll'rl'm s,. nl.'\'<'11 liilill!t lu t'<.!< sz Eurúpúl ii~ hin sst, ült..-\ pir<~s ~-~im.i<'kb,:n sok kitün(i ~d.l 'n n. 1neh t'n~jt rf. : :1'.~ ~:-;Cgt re. izt.'tl' f( [ye~zi a, r~l'll\ t n lr <.!fili"lllilhh burgundi J,,,rokka!. Ezek j,,izotl <IZ pgri <'S 11 bucini b;,rok ',.z, trwk. Emwk il ni\ id!pirú.~llilk il cé,-ja szt lnlt!l l i k pr l nrlni arn d. ho<!\' mik( nl lll Ü\ Pl ik n szcillit <'ZPll a \ id<'kpn. l't slh ~ s Tolwj ki>zi>ll n f,.j úton k1 t m< rfl,jdn' Ir<' 'szakm ilz ors;;ú<,!ulk l \on u Inak <'l il bozontos \ liiira d1 li Ht ii. \l<tsoh g,,,-ill<!\ n:- i lik il sik il' li. J,, rnllantúsl l'n<.!p<h-< 1 gy csillo"'.' lorn\okknl é-s kul'"lúl;knl { kps kilr rjl'dl \,üosra lll<'h l t gy hatnlmas rriditn: ll\ npk a romjni koronilznak meg. Kunyh,,kkal h,:piilt'''~l'll'll dombok zúrják kiirül l'zl n há ;I S lwi~t'l. nw!~ fesilii bu,,,jwh<' a!fiizdasúg_i.i~,!t+ n. k. u ",.gdi <.!l'dctlsl '"nt'k t's bt'ki nek. - Ez Eger. l [p, t s,-(!rm<:>g' ( twk él l!íhírosei t's a JPgbújosabb \ ;dt'ki vürosa \lt1<.!\'élrthszi1gnak. --- A \ úros terras/osan emelkedik l'~\' kis f~h ócska mindkd pmlján. A lolvút több masszi\ hid i\ czi út s a hidakat szenkk szobrui <'kesitik. A hl'gycs tctcjü házak leht-rre \annak meszel\ e és.. _ béir pgyszerü PpitPsüt>k - rngyognak a tiszlasiu~(t',\ t;s a jók ttiíl.

4 2. HEVESVÁRMEGYE 1\-J:i:t méíjum l. A püspöki kereszt hét század óta gyakorol egyházi és világi hatalmat a húszezeren felüli lakosságon. mely hűségesen megőrzi a római katholikus hitét. - Több különböző szerzelesrend székel ill hat tágas lwloslorban. melyekről kapta a város a.. kis Róma" melléknevet. - Ezek az egri papok, bár lestvtrek az ősi Rómában, - sohasem töreokcdlek arra, hogy kioltsák a tudományok lényét, vagy kipusztitsitk a szabadság csiráját : - sőt ellenkezőleg, mindkt>t irányú hatalmukat és gazdagságukat arra használták fel, hogy több nyilvános intézményt lt'lcsils~nek a nép ingyenes nevelésére és a veszély idején ök maguk voltak azok, akik a szószékröl buzditották nyájukat arm. hogy fegyvert ragadjanak hazújuk védeb~~. re. A városnak több finom épitészeli emlt ke küzül különösen kettő van. umelyik magán viseli alapítóinak. a püspököknek szellemét s amely. k nagyszerűségükkel hatalmas méreleikkel ukármelyik fövitrosnak is u diszére válnitnalc -- Ezek kiizül az <~gyik a fölséges Dom (u nagy templom). amelyik görög (?) slitusban van épit\ e, belől kél márvány oszlopsorral. impozán:-~ homlokzalán viselve él:t. igazi kereszlény leliratot:.. Vt nite Adoremus Dominum." Ezt a7. t>pületet Pyrker érsek emeltette. aki bár magyar születt'sü volt. a némel epikai költők :egjelesebbjei kiizi :-~orolható. --A Dómmal szemben áll neme:-~ rivúlis<!, az ugynt vezett Lyceurn. Ez a pompás t'pület manyozott (?) kupoláival és csillagvizsgáló tornyitval. fpslt tt lermpí'. el t' s kápolnájával \ alóban ml itó rpzidpnciitja az uralkodók lcghatalmmmbbjitnuk. u T udom(myoknak. Gróf Eszlerhúzy püspök. aki egyben llt vps vitrm( gyé-nek iiriikös föispúnja is volt. ll. Józspf csüs7.úm,l a kiih tkt>ző púrbt szt'det folytalta 1<'. mely <17. l'pü'el első meglátásának elsii im1m ssziúiníl kellii fogulmai ad. A császár Erwrbt n jitrván a püspiik ITI<'!.d:t!ogalására. l'pen a L~TPUill elkt'!szültp idt kbt'n. \'ilgyis 17K::i-bt n. rencllli\ ül mpg volt IPJWI\ e a7. épüipi nagyszprüségéwi. azt kérdezi< él püspiildííl. hogy hún~ hern'g járult hozzó annak l\iillsl w ih""--.. Cs11k hitrman.iárultakahhoz -- ft le:te u püspiik - l's pedi~-1 E!-1t'r püspök!.'. EsziPrhitzy!-(ról es lievl'.':ll1e!(ye föispúnja... A Lyceum kövei a \'éír hatalmas romjaibúl kprüllt k ki ('1). mt>ly \ úr o!~ nagy szl'rt'pt l júlszolt il liirök háboru idpjt ben. Ez('k a faluk. Pliihb vér<'s csatlik nrt' nája. mph ek, isszhang7.oli<tk <l i, gyn r<'k csiirgc'st'léil. a harci zajtúl es a!laldokk k kiúltásaitúl. most a professzorok ht~kc's l~s ft h-ilúl{osik l;milúsail hollják s a lanil\'únvok st'l'l'!-1l'ín<'k 7-son!-(ús{tl. L-: a ki1tltl.j Pllenh' t jellem7-i a kl t korszc1k szl'lll'md : gyik a n~ l'fs Priit' l. d músik 11 szdlt>mi dd hatalmá( l Az iskolúk rnindpnnt l biist.'!-(csl'll ft.! vannak szprpj\ p,.s l.'\'pllkl nt több, rninl KOO if.iu n szesül a bölcsc'szl'l. 11 jo!-(!uclom: tm c s a tlwolol{iil IHnitúsai nrtk éildl'tsúban. A vúrus milgúr; \ ispii 11\lllnail a f lhold umlmúnuk. nwh P!!\ P1Zl;sz szúzadon iti thhii<~ falait. -- Suk csalt';d n;úig is ITI<'!-(iírizh~ liiriik th'vl~l. mint Ali. Hadzsi ),tb. És. él vúros köz<'pl n. egy n' g i küliinleges épitésmódu klipolna rnelletl. mcly hujdan liirök imaház volt. ma pedig az lrgalmmmké. úll t'g\ minarel. a muga t>legáns pálmasudmú alakjában 200 léibnyiru emt>lkedve a levegéibp. - Oh kitünő kmban \ an ma is. hogy fiilnézv<' ni, szinte vúrjuk. hogy kill'p.ipn erkl>lyére a Muezzin imám hivni az igazhi \!ikpi. -- Pár t;vvel Pzelött az l'rsek a snjiil költst!lt'n ll'löl csináltatolt a Minaret fölé l's ha egyszermásszor Mn:r.lim-znriindok l<itogaljn ITI<'!! a Magyarorszácron eltemetell szénl t>mberek sirjúl. iiriimmel láthatja, hogy a félhold. lmbür csak t>gy t>lhagyotl építmény telt jt'n is. - t llwmtílyosttlatlan h'nyben ragyog egy kereszlt'ny vitros löliill. -- Eger lulwsai - Pltekinlw púr szúz giirögliil, akik i!i a kl rt sk, delem mitgnú";ui ---- mind tiizsgyiikeres magymok. A szl Iid t :-d111ilul. u fl'lhiillt>rt. szubad écr, él p Jmpils sziiliik és gyümölcsiisiik Imioku és a t~rmész< llel Vétiti uilandó t'rinlkt ú s boldogg{! és megdégedetié tette ezt u népei. nwly lúrsaclalmi fokozatokra tugoltan bár. de mind <'!-1Y c's ugy111mzon köúis fokuszban. patriotizmusúban l s 11 bort rnwl sb~ n talúiju iisszponlosit\ 11 ( rdl'kpil. wmi m st gt it, gondjuil. Mindl n csalúd nak. rn( ~ 11 lt gs7.t'gl'nyt bbnek is. megvan il rna~11 kis -;ziiliijp <'S kunyh..i<~. utóbbi. ha n,.m is magúban il Ütroshnn, rit l galith1> u hat;írbun, il lwg_><'k kii/.ii!l. \1indt rj h:.tzlmlitshoz,;n qua non ho7.úil<~rlozik il pinct a gazda borszükst~gll'lt rwk rn<'dl'iplt.í rn< nnyisl'glí hurdúvnl. i\ szlil!i,, l, s ho: r:.! \'ilk> idlitnd,, lt~:;:l:dl\';':',,.. Eger ní p( l (ll-ni~ je, 1\t dn,.j iddotlét lll!'~!. \lind<'.ll. amit tesznpk ( s rnond111wk. éjzi lrisst st ggl l t's 1 1- kpdvvpi kszik t s rnondiitk. k~ ll'szik t'7. 1 mik11r kora reg!-{el puti<jiiil I s szt r...:;~.i,ttl!llill 11 hútukon, kpml nv munkúm kl s.t.. tt. si..t wk ki il ht gyn. nkkor is. mik.or n ;tpsúd It it v ill f, sit ir c.-;up11rlok lj, 111 h; t7.ilf. l iparkodnak. \"ill!' tnik11r itnrh'jhléijhlll., as<útlll!' dt'lutün a rnnguk slt]úisi!~"" m.-,djun t twldik tllii>.zllk kt~szitl'lll' csililis did.tikill. :I.J, rl il lllilg\ itrok juflilll vannak il \hú.sid1k-d \, l1d1 11"111!.. it insptriwi -,k / rt il Pilrnas"uslit m n111 Az idl'g<'llih I sz, riiij r; \.do lfu~ullsa!.(. \.t!.!\ i i lllé.is VHlJ(tsiÚiki\ill S7.t'lliiWII \il),-, ltjr< ltllt IJ, tts<'!.( <IZ t!gri t11lajon t> lwsst g!.(:! i- li<'t"ii :J l'. idúrlélll oí\, t rt t g~ angol!wllll'!.l~ \ <tlil" l\ ik r ndijit7.11it. -- J,: u ITI('SS7.triíl ):,:-.zik w.il11 il Jllll. -~fitm. d !.!' ill szokús szl,rtnlr nw! :::,, nd!.!iur(tlsitg ~ d lid.dlw/.dc!hiún me g él.~aj dl 11~ h- 11 is ti<h-i 7.lik. l.,tr;t!sitc:<~s.t 11 rúkiis7.iinlik u J,.,~.lohiJ IJOrr.d :t lt lwllc-;,-,j. 111<'1, ll.tsllnj,, i!lll,tiill'lkf" Jnind~t: l\ '1.11 l \dll. Vusúrrtiip dc lul,út. illilikor nincs d.. J.,g. il fj,tl.dsúg túneolni m 'l.(\. it hi'tz<ts <'tnlwr l\ i di,r. s dd kiipl nylw (.. z 11 fprtúlylll!'sl. ri J\i,piiny, g 1). \il!.!~ f,.h< r burnusba (, "- lill'!-{ il gil:yi1 11 l,urjwltj7.\ d llílllil!.lllij)\ luss11cskún kii: k il klll\-itrtj '"k!.::;t J,.," pinedd ~t Csoport c~optjrt uli111. rnirl'lw htú stlril lll<"lln n, ;,. lünedl'7.ik,.j it lll' hi "- pirw<'itji k mogoll. illll<'l\ d gondosun lwcsuknak magu\ trti giiú. ltog\ s rjkr s, zavmhnssa i17.l i17. itldtj7.1tlot. m ll\ l'l il Í i il d L' c 1111rit ban él ptlg/tll\ isl<-rwk lt'gni ps7.t ri.rhlj_i, tu k iddoznilk. flt-ott l'g~-l'!.ly lll<i~úilosilll ll.'zi'iit:t, i!lilkol Jit1111 il pincl'éljtúk t Jiíll. ilki illliljlls7.úi JH'd<'rg<'lr. \ izs!.(iis7.t'lllmej iigyl h ( n. hot:y ki Imi mru kif<'ll, s IHt s7.t'rt'llc~t' k V/111. múr :tz dsc i <trrdlll<'rlií llilll!.!iis sú,nd s szivt st n im itülja bpi't k 11 hiiviis pi ned ll'. Eg\ il~ n hivtísnak. 1\liliiniist'n f"rrú nyúri nilpon, J, ltdl'!l<'ll,.j. lenállni TPg~ük fpj. ho~y mink, oltunll azok <t rn:tgúnos lt;7.l'ngiíl\ l s kl szsc'ggt l kis<' rjük ismprt tlt n gazdünknt il túgas csmr10kha (l'"- 11 horhú7.). itm hik tele van t cli nyl kkt l l~s horclúkknl. vnlnmint t g~ fasulúval. Gnzdünk. aki. mint rnond_ia : il 1-{ombkötií ct' h lugju. -.. liivl's7.i u kowit t s az ud lt. kicsihol. mt gg~ u.ilj11 i s fatmtcijéibu fpszi il gyl' ri~ iti. uztim Pliítlünk mcnvl'. lt>vpzet bennünkpt u földalatti pincéjt>be. mely kiíbp Htn vúgvfl s melybiíl johhm t' s balm n;~tl'lenm k lútszli pinct Ügak nyilnuk. mikiizbpn HZI n kis fém t ki\ éve. amelvik kiirüliiltünk pislog. áthntnlhatntlcm. siilt'tst>g urnlkodik. Ebh<'n n

5 1933. május l. HEVESVÁRMEGYE J. földalatti labirintusban ugy érezzük. hogy egészen uj i-<:nerösünk kegyelmében vagyunk, akinek férfias. becsületes arca az egyetlen biztosilék arra nézve, hogy ismét megpillantjuk a napvilágo!. -- Amint lassan mozgunk előre, kétoldalt észreves:-zük a hordók hmszu sorát a hitrom akóstól a tizenkét akósig, miközben a tulajdonos uzzal mulattat bennünket. hogy elmagymázza. ho~y mind ez a sok bor ill a hordókban mozgásnak indul. mikor uz uj rü~y fakad; erjed l;s pezseg, minlhti boldogtalan volna ill lenn az ő sötét. alacsony biirlöm;bpn, mikor uj rügy szü!etik a zöld lombon. az ií ~züliíhelyén él ragyogó napsugárhun. Figyl'ln n a horoknhk e:tl az t lképzelt beszc lr:<"l st t. azon kapjt.:k rajta nwgunkat, hogy mi is kl pzd<ídünk. Azt ki pzeljük. hogy valami varázsló blivkiih' Iw jutottunk, t~ki egy sere!-( szpiiemet tart ill bebiirli'>niizve u siitt'-1 kint'zé-sii hordókbun. hogy felid zhc s,;, (íkt>t. ht~ \ alwni \ <:rüzslt~lol ulwr e!kih etni valanwb ik gy unutlan VPndc g, n. Kist'r(ínk vt: glére is nwgidl. ht l.. szltrlil k zc!t 11tT<'s gyniyalc:rlr"tj{mnk él vc>g." t él sziklufalnuk gy iirt'gt he. kipako!;a csomagj{ll~úl egv ürt s hordo f lforditolt ft n k,.. t' il hid t' g sonkút. kolbúszl. süit t'sirk< t ( s t1 kitün(í cipó! - Egymús nwlk üliinl< a k sl\<'n\ ktc<tru ( s pinct'gazdúnk kinülúsúrtl lll<'!.ll\t zcl<.ídik uz c,strom elz izl,.lt::; hüs, tt>lc k t llt>n. 1'\o,-.~ t'zuiún kc zd<icld< il pinci ú s i ~c.zi c h.. z..t:. il kiiliinbiizrí borok n gtgkc"tstolúsa. A!:(ombkii!t"í. fpjfpgyn rk zn t'gy poh<:itill és egy lopf.liiki;p/. illní hüvc szpúlcúnuk nc z!d 11 kezc b, n.!oh tonw.:an I!HtZog, jiin. nw~ y il siiktlwn. mmden ior;:uiatnúl u_iubb i s ujubb lttzt s bort lwzxún u le!{ scilt-1 bb rubint<'>! él lc g, di!t::osaf h pirosi'{ rnindpn s.-:in<tl"ll\ cdatlmn. A lt!:(lwnsf>hb nwgt! 'w dt"ltsl>g nwgl -<lt"sül s, pl Imi mindt n '!-{\"<'S po:titr hort a gv 1 rl\ il\ il ú!! fpi<. ho!!\ lllt'!-{lllliihssil illlllilk tükriis ri1g~, ;1.!,-lsúl. g~ iin!:(\fiz s, t,.,.. mi lll' lll lll< 1 unk ellt':lúllni. hogy mindc n c g~"" UJabb fnjtút m '!.! lll' kús toljunk illln.il is kpn" sbbt. nwrl u jú sonkil kiv<'tnjö. ho!.l\. nlin l stirubijt'll lciiblitsük. \lind, n poh,!rkn utün jobhun sillo~nuk!{d/. d;'mk,.;zt m i. n\ Ph-P mind 9iiP"r,.lhhcm :JH>ZO!.!:,.,;. ~ul. d biz~... :lc:ttfc:tr1sil~lltd\ lllt'~ dz tü:j~t t,,:t,~l ls lllt'llit st'll. Illiilf t'!{\. ('Sill'Skil!.{\ t'rt!h'k. llh'!.{is!llt'rlt li \" ' liink [, glwnsubb iir<inwil t s bilnulitl. Ez utóbbi f<ik t <'ll i IZ oszlrúk t ln\ omú,;. ;un< ly. mint nwnditl. ~~.-,zsznr rw.:sznbh. nún l il liiriik _t ú rom \. It.,.\ liiriiki.>k.. mijt, s.- r il!.{llmijk, tcí mc g beszéd1 st"hb l<t zd lt nni,.,.. """ mindt nl nwgludunk tcíll 11 trwlicud< m ll!lt.tll. h<!!~ 11zok :ttinl iildiizlc: k el a h!ipii n l< l llizlwlyt ik nl<'ll<il s hwn az t'gri nók md~ h(ísit st n \"Pikk n szl il kuztlt lmc kben. (itt a szprzrí "ll' hosszu lt r t'fl'~.dt l'. mf'slerk, lt t's szt ntinwntúli~ nlt'sd nwndill el il gombkölii' "l il mag, nr \ itc'zpk pt ri~ úzús;iirúl Gyiingyö~: Höh dll. Bud;t f, k. mdy elb szi lt snek l'!.!y.. LPIIH ~ lll'\ ü \"ikz él h ist' é-s t'gy.. lrmn" llt"\'ü INinyzo a hiisn(ije s <'Z<'k sz, rplmi tiirt!'rwle kapcsolticlik bple n poriyúzók killundj<iíba. Ezulim igy iolytatja.l A!-(omkötr'i hmcias t> Ibeszélé-se csak.!'l~i, eli buzgólkoddsúl ujabb t s ujubb boruk bemulalmaban és.:ni folytuh im a k<istolgalils!. leg~~~yob.~ me~l': pelésünkre az vesszük észre. hogy ejielre Ja~ az 1do. Felkt;szülünk tehát. miultín még egyel koccmtunk a kancsóval. egymás egészsé!olére ür!lvén. Ezt Szenl János áldásának nevezik s az egn ember.. el. nem engedné, hogy ne ezzel vessen vé~el az egyullletnek. Ugy találjuk. hogy a hordóba rejlell g?nosz ~zel.~emek gyanusan pislognak reánk a hordok sorai kozl elhaladtunkban. A h~pcsőkőn föllelé haladva a pincebejáral jelentékenyen alacsonyabbnak látszik. mint amikor befele jöttünk. a szabad levegőre érve pedig a sövényeknek. kerítéseknek és házaknak az árnyéka fantasztikus alakokat ölt. Gazdánk mt'g nincs megelégedve iöldalatti barátkozásunkkal. nem enged el addig bennünket. mig akmva- nemakarva meg nem ígérjük. hogy legközelebb a szőlőjében fogjuk ől meglátogatni. Eger!, a várost délről nyilolt szelid hajlatban vellzi körül a Mátra (?). mely fokozalosan emelkedik mind magasabbra. mig el nem éri a hegyek láncának legmerészebb formáit, melyek vt>dö hálterél képezik a szőlőhegyeknek. jól megvédvén azokat a zord északi szelektől. A szőlök u vé'1ros szél, n a legszélső földalaiti kunyhónál kezdődnek. Ha kitellük a lábunkat a Szenl Dónát lelt'. mérlöldeken ál kóborolhatunk a kökt m boluokkal. szederindákkal szeg-é-lyc zt'll utakon a bájos hegyek f>s völgyek közöll, nem látvén egyebet. minl szölfit. szölöt és gyümölcsfill. A hegyek dülökre \ annak lt>loszlva. melyek mindt'!lyike kliön nevvpi bir. Igy \'éln Afrika. AngliH (?) stb. Mindt n düliínek meg, an ö maga pásztora. aki mindt>n kc'trt'rl lelelfí~.,..\ d,.'dökben száz és száz tulujclonos, an, a legkülönböziibb területekkel. A szőlö! nem engedik :nagasabbm n<ini három lábné'1l t>s máslel lüb lérközü sorokba üllt-tik. A sorok u domb oldéd IPjl(íje!>Zerinl pürhuzamo~<an futnak. A különböz(i fajok közül leginh.ább üllt>tik a burgundi!. a Iekete muskotc'tlvt és él furminlol. A szőlők kiizt csak kf'vés szümu léú üllt>lnt k : ét gyümölcsös a :-;zőlö aljún \an. eb:jl'll uztün un nál több a fa. Alalia pedig él lwm hé! i i iiv1 nveket l<>rmesztik. A g\ ümölcsös kertbp n v~gy q;y úila. mgy egy I\UnyhÓ kukucskúl ki hihh(alólag 1 gy-egy öreg dióiának a lombjai altíl. Eun tlen,-ürosnak ét hatilrúbun látván ily~n Iliigy kiierjedésü sziílökulturüt. iinkénylelenül is ft>lml'rül a kérdés. hogy miként lehet t'zl oly virtíg/.óan lt'nnlarlétlli nem tiibb rnint pár kéz a segilségt'vt l? A mi szi\ es \'t>zdíínk erre n következő ielvil;ígo"ilüst adja : bnwk él l ll.ooii pár kéznpk a szakudutlan munkússúgu rninden nehc zs, gel legyőz és l'h.wnd<í a sziiliik mt'gmw kúlú~úra. A kapás az esz!pndö lizt>nkt't htinapjúbtil hatol kint tölt a szőlöi!;b, n. Munkai«'pPs g\ernwkpi, el kint dolgozik naplwlte t'lőttöl jó\'éd nup.nyugla utánig iilradthatatlan munkak!'dvvel t s i:l \'éírosba csak \'it~úr- és ünnepn<tpokm kr be fl). A munka ~out :,~ és rö\ iden a következől,ben ismerlethcló. Ös,;zel a lt>!<l'erősebb c s legegészségespbb hajlásokul lenígják a tiilu rül és a pinc.. ben el heh ez ik. Ez fog-ja szolgálni u szaporitás cdját. Utún~ u tökéket beiedik a téli iagy ellen. Az első rendszeres munka március H'!{en kezdődik. arr ikor kitukurjúk a léikt'ket (nyilnak) l~s eiültelik az Ő!-szel lenigoll vesszeikel dug\ itnyokat. Március végén lő biíl lemetszik a mult évi \ esszöket. háromnak \ ugy nt gynek u kivdeléve l. me h eket hár?m. v~~gy _ué~y szem magasságában metszenek el a JObb furtkepzes céljából. Áprilishan mt'iyen felkapálják a földet és a g~ omtól megti~ztilják. :\lújusban lelkötik a hajlásokat hánccsal. JL niusban jön a második és juliusban a harmadik bpálás és letördelese a tulmagasra nőtt hajlásoknak. Ha pedig az időjárás nagyon kedvező. ugy még egy negyedik kapálás is következik. Augusztus vége felé kezdenek zsendülni a fürtök és október elején. mikorra a szőlő teljesen beérik. megkez dóclik a szürel. Az átlag termés az egri hegyen é\ enkinl körülbelül egy fél millió akó! tesz ki. melyból

6 4. HEVESVÁRMEGYE a szegényebb. napszámba is járó szölömunkásra 40 akónál több nem igen jut. ellenben a tehetösebb birtokosok jó termés eselén ezer akó! is szürctelnek. A déli ickvésü. bőséges termöiölddel boritoll sziklás oldal a legkedvezöbb a szölötermelésre. Atlagban minden harmadik évben van jó termés. A jó évjáwlbeli bor meglelelő kezelés mellelt harminc. negyven évig is eltarlható. A szüretet megelőző hónap minden évben a legérdekesebb idöszak Egerben, amikor a szürf'thez való előkészületeket teszik meg. Az egész város szokallanul élénk és mozgalmas. Messze hangzik a kalapács a hordókan és szüretelő kádakon. Meghuzz~ ~k rajtuk az abroncsokat, kilorrázzák, szóval alkalmassá leszik a hegyről bekerülő zavaros ll befogadására. A piacokon. utcákon, házukban i>s udvarokban egyebet sem tesznek az emberpk. minl hordókat larg"oncáznak. guritamtk. készitik a tiil!{yia hordókat és nyirfa abronc;;okat. mf'h:ekhez az anyagot a Málra erdeiböj szállítják. Ez az iparill( m: N dei lakosság legkiiizetöbij i;jmi fo<:<hl'<nz<lsa. Tizf'nnégy nappal, Jélbb a,z ü r l nv,~!- t'zdi-sének idöponljúl hivatalosdn közhatt' l"';:il;; E!{erben, minl sok hasonló eldugolt zu!{úban a vilál(nak. a dobszó a hivatalos hirdetmények közzi lételének szokúsos módja. Ezzel teszik küzzi azt is. ha valakinek a kutyúja elvt~sz. meg" azt is, ha valamely bűnösön halülos itéletet hajlanak végn. A dobos rt"ndszerinl kiszolgált öreg katonu. aki bevt'gpzvi'n katonai pályafutását. a, árosi hatóság vi!-{rehajló köze!{i>vt' lett. Lármás hivatásóprt az évi fizdi sp négy [ont (kb. ;)() forint). laküs. t gycnruha. kd pár csizma. hat köböl buza. ugyanun n~; rozs Ps azon ki, ül egy fél lorint (egy Shilling) ha oobjitl i s torkú! igénybe veszik. Hivatali fontosságúnak tudutu sohu st'm imtd el rajta.iobban. mint olyan alkalommal. mikor 11 \'ároshüza ablakából teljes diszben. bibor szinii arccal az ünnfpics 1\ihirddi s \'C;gdl u piucl( n n lün lmetlenül vúrcí tömeg felt' fordul. Ugy itll ott. minthu maga volna a mt"gleslesült Bachus i s miküzbt>n ét piros zászló - a szünel jeh ~- vigan lobog az igazság házáról (akkor m( g az igazságszoll(últulús is a vitrosházán liirlént) mpgüti a dobot 1 s kihirdeti a magistratus határozatélt él szokollnitl hnrsúnyubb és ünnepélyesebb hangon. A piactérriil aztún kivonul a vitrosnak mind n hat ncgyerlt'be (?). ahol kt'llő szünetek közben me~ismétli éiz örvpmletcs hiradást. Jókedvü gyerekhad kiséri utjában. amely mély respektussal van ugyan n dobossal r~s dobjával szemben. de azért tapsolva ugrálja körül illendii távolságból. Végre elt'rkl"zik a várva vúrl nap és jóval uz alkonyszállat elölt valóságos népvándorlás indul meg a városbéli kifelé. A legkülönfélébb jármüvck kádakkal hordókkal és lármás gyermekekkel zötyögnek kifelé a rázós kövezeten (semmi sem uj n nap alatt!) pokoli zajl csapván. Maga u háziasszony élelmiszerekkel tele kosarakkal és puttonnyal magpakolva igyek!lzik kifelé, hogy jól tarthassa a szüretelö hadsereget. A napkelte már a hegyen találja a végnélküli karavánt, mely kacagva és hangos szóval tréfálkozva lepi cl a környéket, az élet hatalmas!ükletö mozgásál vivén bele a holt természetbe. Hegyek és völgyek megtelnek a serény szüretelökkel. A szö lösgazdák nagy számát szaporilia még a környékbeli hegyvidéki lakosság. Akik nem állnak a jólét oly magas fokán. hogy szölöjük lehetne. azok ebben a sürgös munkaidöbcn púr krujcúr napszámi rt es a napi élelt mért. fl'iajánljúk kise;!ilií szolgúlataikat. különösen az asszonyok < s a leúnyok. Tetötiíl talpig sz les fehér ruhúba burkolva!ii>g és gulyu) i les ellen ll" H mulnl n mun~~itsok, iselt-le a hegyen a \'Úrosb, li vidúm. turlw \'lselell<'l "'zemben. Az ég szép szpiidt>n. kékl'n borul az úldüslúl gazdag hegyvidf>krt> 1 s él ~zürt h~liik \'ig. di!nújútól, iss:t.hangzik n bt rp.~.-\ ~ osz ldwlleft> UJ szml es varázst úraszl sz, rk 11 :,JOzgalmas t s fl'sliii IH~prt. Ha v:tlalli!lvl'nlwr I.~IJ IJt' il súiliilll'. nyüzsg(), mozg,), f>letvidúm~úgtúl kurjongnlú mo/.galmus liia~l' gl'i lill. ml'ly csipt ;.refv, s;;pdi It n liíkt riil n lwmnts söti tlu kn i rell m ~zt~dcs h.irlül il.-:iild IP\'dt k kti:t.ül s ezt il munkúl gyprmekl's iirii.nmd. sl'n n~ t n,.,;gzi. A szedt' s liik,;pt n nz asszonyok t s gyt'rm kt k dolgd. akik i les l1i ssel \'(tgjúk J,. ;a lürli,l n szúrn.,l. r"cskúkba l(yujlik, l\iv.ilogalv(ut a lmlik kilzü_i n lt gsz, bbr kel. hog\ azokill Pl!Pg, i k l! lirl'. A k rlink t g~ rt- sze azzéti \'illl t liogl.alvn. ho,.{~ n sz, d ikl<il puii" nyokbu gyüjlvt lt hordjúk il!prmt sl il k izc li kunyh<ihoz. ahol mús ft rflclk IL ~~\ Ps! uddal ksiirniis/ ilií fitval) n zi féll<'nt kii hordúkba zu z ~itk bd P. umdyben a leves tiimt>gel kol'.. n lszúllitjúk il pr( shitzba. A cigányok sorra jéirjitk mu:t.silwsúl\ ;d il sziiliikpi s zen~jükkpi m( g vidúmabbü leszik il mu11ki1l. Viszonzúsul il z; nt l~rl t'zt k bt'ist '!!t'>«'ll knprwk súiliil. nrr il éi;'. iisszonvol\ t,; il t:yl'rt kt k kosúrba ~\ Üjh l' l'ijit'jnpk. A kt;ldusok s :n szialils:t.ljilk.. 1 sohn PZI,. kt d Vt~zii alkalmat. jt.,l tu<h-iul iwg, il bii s/i"lr tlwn az ernbpn k is hajland ',bb:d\ nz i:(l<ak"zú,.;nl.\ lwgyt kben pgypdul lmndu:wk,t t'/.<'ki> n <IZ llllllt'pi llilpoklmn b t hi\'júk a sziilt'ib... nll'gki11úlii1k 117. dintos rnuskotúh b al. \'iig\ i IZ iz s n' zsu-súilt'í, t l. lu1 pt dig épt'n i lkt zi ~ idl'jl' \'illi..: ~' il Ltlntozúshoz. nwrl hiiv< n!t-itk 11 júlwril üsliikihíl. rnpj,.. IdJl'n l' il il jti birkapiirkiill rizzspi. \'il!l'y a 111 dnl'piirkii'l s:l\ illi~ u küposzlúntl. LSour lw1ul". igy nt nwl sz,,,.,.!l''-! 1. d,~ angol ion, liku sz, rinl ir\ il). A siilt'-l~ g b. itllti1' <al csillog a lwg~ il sziun!ill :;J liizt:íl i s h: ll_.t l-l;,,zzl'l lüzijúli ktúl. Az i jsz'tkúl muzsikü\ al. lúrhtdl,.,.. l H' szél!{t kss, l liillik. d" a kii\..tkeúi nap \ irmditsil 1nitr ismt'-1 az liizii naj'i munkúb;m l<alúha il szurl'!t lol\l'l. Hürom ht' l aluli il ll'gliibb sziilii nwg \ct n s,t dve. Ez u tit n r ú zabmlul cl sziiliílm IPgszl'gt'll\.. bb n( posztúly. m. g lt' vt~n engt d,-,.. hog~ il n;úr in, ~szcdett sziíliikbt n hiingt~zht ss npk. i\ sziirl'll'l li hb bállal {?) fejt'zik b', mpjypj\en papol~ l~s vijügl:lk euyformún szin~sen t s j,, k. ch-\'l l v. szrwk n sz l. Miulún a et frd b!~s:t.úllitottúk a pn'shitzhn. nzl átlyuggatott f, npkü ful'dt' n~ t khp iintik. nwly.. k sze Icsebb kcídakbu va 111étk úllil\'tl. Ezt kht n a kúdakban larljúk él,.tiirkiilvt" --- i'isszl'zuzotl fürl1ikl'l a kifomís, az erjedés idejt> alatt. A lt h, r muslot nem hagyják n tiirkölyiin 2-l óráig sl:'m. hunt m mindjárt hordókba szűrik. mig a fekete sziilii mustjitl tizenkét napig rajta hagyjúk ulörkiilyön. A muslnak a szölö-ht jün Vélló hosszas üllása adja meg a bornak a söti l piros szint t's larlúsabbú is teszi uzl ; ~ mig a fürtnek a szúr.iból a cserzéi é.tnyttgot vonja ki s ezért van ~:züksége a bornak több évre nhhoz. hogy tökéletesen megtisztuljon. A világos piros szinü bort.. Schiller"-nek nevezik. Ezt a fekete fürlökbiil nyerik és egy napi törkölyön való erjesztés után hordókba szürik. Miután a mustot lecsapolták a törkölyröl. a törköly! iaprésbe -- sutúba. - egy egyszerü csavaró szerkezetbe teszik, melyel egy ember is elhajt. A kipn'relt törkölyből egy pálinka-féle italt desztillál nak.

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

ö ü Ĺ Ú É Á í ü í ę ű ö ú Í ö ö ö ű ö ü ű Á ű ö ö ü ű ü í ö ö ĺ ö ö ű ű ö ö ű ü ö ö ö ö í ö ö Ĺ ö ł ö ö ĺ ö ű ö ĺĺ ú Á ľ ĺ Á í ö ü í ö ę Ĺ ü ü ü ü Ö ü í í ö ü ú í ö ĺ ö ö íí ö ü ü Í ö ö ö ö ö í ú í ę ĺĺ

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ĺ ĺ í ő í ü ö ö ő ó ó ó ő ź ő ő ó í ĺĺ ő ó ó ź ĺ í ő ó í ö ź ĺ ő ó ó ó ó ö ó ő í ó ő ó ó ĺ Á ĺ ő ö ő í ő ó ó ó ő ó ó ö ő ź ő ő ő ó ő ĺ ź ő ő ő ő ö đő ź ź ú ź ó ő ő ő ö ő ó ó ĺ ź ő ő ő ő ĺ đő ź ĺ í ó ę

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú Ę ć ô ř ú ł Ż Ż ó ú ü ű ó ú ö ó ó ö ó ó ĺí í ó ó í ĺ í ú ó ú ö ł úí ú ó íł í í ĺí íł ó ó ó ź ź í ł Í ű ô ú ó í ú í ű ó ř ř ć ü ö ü ö ę ö ä ö í ö ó ó É ą ó ź ú í íĺ ĺł ó í ó íł Ä ł ä í ć ź ú ó ó ó ó

Részletesebben

é ó é é é ó é é é é é ĺ é í ĺó ó ó í ľó ľ ó í ó ö é é é ö é é í é é đ é é é ö é é í é é í ľ é é ü ľ é é é ľ ľü é é ĺ é é ú Í ě ĺ ľ é é ü ń ľ ĺó é é ü ú đö é é é ű éľ é ĺĺ é é ĺ ź ľ ú ĺ í é ź Ä éľ í ź ű

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ᔗ卧 ö nlí ó l l lᔗ卧 n c. ᔗ卧:. F G ö S c n I n E M K ÉÉ S c n I n E Inf u u l R n M ll F jl Mul c pl n Mű u n I l G ᔗ卧 ᔗ卧 呗 4 A ód ᔗ卧.ᔗ卧. F jlᔗ卧 ö n u... ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧n n pᔗ卧l f u... A d p b ᔗ卧.ᔗ卧. ᔗ卧 ᔗ卧 l n

Részletesebben

ő ľ ő ľ ľ ő ü ő ľ ľ ľ ľ ó ő íľ ľ ľ ĺíľ ĺ ź ľ ĺ ĺ ĺ ę ľ ĺá Á ľ ľá ľ É Í Ó ĺ ľ É ľé ľ É ľ ľľ Ü ľ É Íľ ľ ľľé ĺé ľ Ü ł É Ü É ń ĺ Éľ ł Á ź ú ľ ĺ É ł ĺ ĺ ĺá ĺ ľ ů ĺĺ ő Í ę ő Í ź ő ĺ ó ľ üĺ ő ó ö ő ö ű ő ü ő

Részletesebben

Á ö ľľ ĺ Ú ö źů í źĺ ö íľ üö ľ ľ ź ľ ĺ í Ą ĺ í ľ ü í í ź ź í í ľ ź üö í ö ę ĺ ú ö ö ö ű ö ö ľ Ĺ í ü ę ĺ í ĺĺľ í ľ ĺ ľ ľ ö ľ ľ öľ ę ľ í ź ľ üö ü ľ í Ĺ ę Ĺ đ í ę ľ ű ö ĺ ű ö Ä ü ĺ ú ö ę ę ű ö ź í Ä ĺ ű ö

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ĺ Á Á Á ľ ľô É ľĺľ ĺ Éľ ľ ĺľ ű ľ É Ú ł ľá ł ľ ľĺ ľ íĺ í Í Í Ä í í ł ĺĺĺ í Ó ą Á í ú ú Á ł Í í ĺ ö í ł öľ ö í ą ľ ĺ ľ ö í ľ í Ĺ ľ í í ĺź ö đ đ í ö Ó í ö ľ đ đ ď í đ ľ Á í í ľ ü í í Á Á ü đ Á í É ĺíľ ą ĺéĺ

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ľ ľü ľ Ĺ ü ľ É Ĺ ń ü ôĺ ú ä ä Ĺ ľ ľ ü ö ť ü ĺ ú ĺ ĺ ĺł ĺ ü Ĺ ű ö ť ö ö ö ö Ĺ Ĺ ű ľ ö ľ Ĺ ľ ľ ú ü ö ď Ĺ Ĺ ĺ ú ö ö ľ ü ľ ľ ö ö ö ĺö ľ ľ ö ö ľ ö ö ľ Ĺ ö ľ ľ ĺ ö ö ź ö ź ĹÚ ö ľ ĺĺ ľ ĺ ĺ ö ö ö Ĺ ĺ ĺ ľ ŕ ú ę

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ő ü ő ľ ľ ő í ľáľĺ ĺ ĺ ó ľ ł í ź ü ę ő í ü ľó É Áľ Ü ľá ľĺ É ąĺ Á Ą É Íľ Á ĺł ĺ É Ü É ľ ĺ Éľ ľ ą Á ą ĺ ę É É É ĺ É Á ł ĺ ľ ľ ĺĺ ó ľ ů ź ź ü ý ź ő ő źú ő ü ú ľ í ę ľá ĺ ó í ő ĺ ę ő đí đ ő

Részletesebben

ö ű í ö ő ő Á ĺ ö í ö ű í ő ő Ü Ü ö ö í ĺ ő ł ĺ ö ő ö ö ü ö ő ö ő ő ő í ő í ő ő ő ö ő ö ĺ ő ő ű ő ö ö ö ĺ ő ü ĺ í Á Ü ö ö ő ő ő í ĺ ő ű ö í ő Ü í ĺ ő í ú ľ í í í ő Ü í í ő ő í Á ú ő ő ö í ĺ ő í ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ľ Ö ľ í ĺ ő ö ő Í Ó ĺ ľ ľ ł öľ ĺ Í ĺ ő ĺ ľ ü ö ö ö óľ ľ ö ő Ĺ ľ í ü ľ ľ ľ ü ü ľ ő í ľí í ĺ ľ ľó ľ ľ ľő í ľ ľ ľ ĺ ľ ő ő ő ľ őĺ ó ő ö ó ľ ő ő ľ ľ í ö ľ ó ľ ö ó ľ ľ í ľ ľ ö ľ ő ó ľ í ö ľ ľ ó ľ ĺ ľ ľó ő

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

í ľ í ö üö ź ó í í ź Ú ö í ź ĺ ľ ó í ó ó í ź ź í ĺí ĺí ľ ľ ó í ľ ľ Í ĺ ĺ ĺ ó í ĺí ö ó í ĺ ľü ó ľ ĺ íĺ í ľ ó ł ó ó ľ ľ ľ ľ ľ ü í ľ ó ü í ĺ í ö ó đ ź ö í ź ó í ó í ü ö ó ó ľ Ą ó ö ľ ź í ó źů ó ę ľ ę ó í

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ü ü đ ľ ó ľ ö ó ó ó í đ í ü ľ źú í ą Ę ę ü É Íľ ľ É É Ü Ü ľá É Íľ ľ Ü ĺ É ó ľ ľ Á ľĺ É ó ó łé É ĺ É Ü É ĺ É Ä ą ĺ Ąĺ ĺ ľ É ľ Á ü í í ľ ď źů ó ę źú ü ö ę ó ó ó í ü ö ĺ ó í ĺ ĺ ű ĺ ź ľ ĺ ó í ö Ĺ ň ťě ł ą

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ó ő ůĺ ĺó ľ ĺ ő ĺ ł ĺľ Í ľ ĺ ú ĺó ĺ ĺ ľ ó ĺľó đ ő ĺĺľ ľĺ ó í Ö ľ ő ĺ ö ö ő ó ó ó ö ľ ő ő ó ó ĺ ľ ö ő Á ľ ľ ľĺ ö ľü ő ó ő ľ ő ľ ľ ľą ó ĺ ő ó ó ó ö ź ĺ ľ ú ő ő ő í ő ľ ľíí ľ ó ó ę íź ő ľ ő ĺ ő ó ó í ĺ ľ

Részletesebben

ę ó ľ ő ő ő ü ü ő ľ ľ ĺí ľ ý ü ő í Ĺ É Í É É ó Á ĺ ľé É É Íľ ľá óé Íľ ł É Íľ ľ Ü ĺľ ľ ł ľ ö É Ő ĺ ľé ĺ ľ Éľ Ü É ľ É żä Ł ľľ ľĺ ď ľ ĺ ľé ľ ľ ůĺ ĺ ĺ ĺ ő Ĺ ő ę ĺ ő ó ľ Ĺ ľ ľ ő ó ľ ľü É í źů ő ő ő ĺ íö í ó

Részletesebben

ľ ľĺ ó ü ý í ź ó í ľ ĺ Í í ę É ź đ ü ý ľ ę ö ź ó ä í ó í ó ü ľ ĺ í ó í í ó ö í ö ú ö ó ę ó ĺ ö ü ó ĺ ľ ľ ó í í ó ĺ í ę ó í ö ú đ í ö ó Ĺ ę ý ű ö ĺ ä ź ľ ľ ó ü ę ľ Ĺ ö ü đó í ĺ ó ĺ í ó ź öľ ĺ ę ü ó ü ý

Részletesebben

ą ő ü ó ę ą ą ą ó ú ą ąą ő ą ą í ó Í ö ą ő ą ő ó ó ő ľ ő ľ ő ö ő ą ü ő ö ą ó í ą ö í ó ö ľ ő í ó ő ĺ ő ľü ó ľ ź ľ ó ľő ő ő ő ő ő ő ö ę öľ ő ü ľő ö ö ĺí ó ő ľö ĺ ł ĺ ĺ ľ ó ü ľ ó í ó ĺ íľ ő Ĺ ĺ ľ ź ź ľ ľ

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

ő ü ő ó ĺ ö đ ź źą ö ľ ó ő ľ ő í ö ú ľ í ó ť ę Ĺ ü ö ö Í ő ľ ó ľ ö ĺĺ ľ öľ ó í ľ ĺ ľö ó ö ő ű ő ĺ ľ ľ ő ú ľ ĺ ľ ó ěĺ ö ö ľ ľ ő ő ó ű ľ ő ĺ í í ľ ó ź í öľö ý ő ő í ę ľ í Í í ő ľ ĺ ĺ ő í ó í ő ý ľ ő ľ ľ

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Ą Í ľ ü í ú ľ ľ ú ó ĺĺ ů ĺó ľ ľ í ü ľ ĺí đ źł í ü É Íľ ľ É ĺ ł Á Á Ü Á ł ľ ł É Íľ ľľ ó ľ É Ü É ĺ Éľ Á Ą łĺ ĺ É ľ ľĺ Ł ľ ĺ í Í ź ź ü ü ľ ů ö ľ ó ĺ ĺ ö ű ö ö ź ľ ľ ó ö ľ ę ú ó ę ó í ó Ĺ ü í ź źń í ó ĺ ó

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü źĺ ü ą Ł É ź ü ľ ĺ ľ ő ü í ľľ ę ľ ęĺ ő ě ĺ í ó ű ľ ýú í óť ľ ő ľ ő í ľ ď ä ö ü ř ó ő ĺ í í ó í í ó í ő ľ ő ő Ü ö ú ó í í í ÍÍ ö ó ő ü ĺ ź ź ö ó Ü ö í Ŕ ł ł ĺ ľó ő ú í łłł ü ľ ó ä ď Ě ő ö ł

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ő ĺ ő í ő ü ő ľ ő ő ü ő Á ú ź ę ź ź đ ĺ ő í Ĺ ďř Ú Ą ĺ ő É ĺ É Ü ľ É Íľ Ü É Ü É Ę ľ ľ Ą ł Ö É É É É ĺ ő Í ą ľ ü ĺ ź ľ í źę ź ý ő ó ľ ĺ ő ő ľ í ľ ó í ź óđó í đ í ó ó í ő ź ő í ź í ő ź ý ľ ź ö ľő ľ ö ę Í

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

ő ľĺ ľ ľ ő ü ő ľľ ő ő ľ í ő ľ ľ ľä Ť ľí ľ ľ í ľ ü ő ő ľ ź ő í ź Ü í ü ľ ü ľő ľľ ľ ľ ľ ľ đ ő ľ ő Ĺ ő í ő ő ľ ľ ü ľ í ú ő ü ú í ő í ę ľ ľ ö ú í ü ľ ľ í ő ö đ ľ ü ľ ľ í í ú ő őí ť í ü í ľ í ť ő ö ö ö í ú

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

Á ĺó Á Á Á Ü í ő ĺ ő Ĺ ó í üĺ í í í í ń ó ď ę ď ź í ď ź ĺ ó ĺ ő í ź í ź ó ó ó ó đ ĺ ĺó ĺ ę ő í ő ü ő í ó ĺ í í ő ő ő ź ő ó ó ĺ ó ő ő ő ü ó ę ĺĺ ź ő ü ę üö í ź ĺő ő ő ĺ ĺ ĺ ő ĺ ö ó ő ĺĺ ö í ź ú ő ö ő ö

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ľ Á ą Á É ę Ü Éĺ Á ĺ ĺ ĺ Ü ĺ ĺ ł Á Á É ĺą ĺĺ ą ł É Á É É É ÍľÉ Ü Á Í ĺ É Á É Ü ĺ É Ü ľá Á Á ľ É ĺ ĺ Í ĺĺ Ü ĺ ą ú É Ü Ü Á Ü Ü ĺ Ü ą Ó ĺ Ü É Í É Ü Á ĺ ą ą Á Á Á Ü ľá ĺá Á ą Á ĺ ĺ ĺ ľ ľĺĺé ĺ í ą ł ľ ĺľ ľľľĺé

Részletesebben