HELYI TANTERV. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport OKJ SZÁMA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport OKJ SZÁMA: 54 211 05 0000 00 00"

Átírás

1 HELYI TANTERV Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport Díszlet- és jelmeztervezı asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza. 1/

2 2/ ÉRVÉNYES: szeptember 01 -tıl

3 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Díszlet- és jelmeztervezı asszisztens/díszlet- és jelmeztervezı asszisztens szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelı elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A rendezıi koncepcióhoz alkalmazkodó épített színpadteret készít Alkalmazkodik a színpadi gyors változásokhoz Állandó kapcsolatot tart a közvetlen munkatársakkal az elıadások folyamán Anyagbeszerzést végez anyagmintákat győjt Anyagfelület-kikészítési és-rögzítési technikákat alkalmaz Anyagfestési eljárásokat alkalmaz Beszerzi a fogyó kellékeket jelmez kiegészítıket Egyeztet a megbízóval megrendelıvel Feladatait egyéni kreatív módon közelíti meg Feladatokat lát el az elsı összpróbán Figyelembe veszi a színpad biztonsági elıírásait Folyamatos kapcsolatot tart a mőhelyekkel munkatársakkal Folyamatosan bıvíti szakmai mővészeti ismereteit Folyamatosan ellenırzi a díszletelemek állapotát Folyamatosan ellenırzi a jelmezek kellékek állapotát Forrásanyagot információt győjt a munkához Információs és adminisztratív tevékenységeihez számítógépet használ Javításokat végez végeztet Jegyzeteket készít az elsı díszletpróbán Jegyzeteket készít az elsı öltözéses próbán Kellékeket kiegészítıket készít Kellékezıi munkát lát el Kialakítja, karbantartja portfólióját Kialakítja, vevıkörét- piacot kutat megrendelıt megbízót keres Kisebb díszletelemeket javít, változtat, pótol Kiválasztja az alapanyagokat 3/

4 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Kor- és stílus azonos szöveghő díszleteket készít Korhő és stílus azonos öltözékeket készít Költségkalkulációt készít Különféle látványtechnikákat alkalmaz Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét Munka- tőz- környezet- baleset- és egészségvédelmi elıírásokat betart Munkafolyamatot tervez idıbeni ütemezést készít Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat Öltözékeket kellékeket díszít Öltözékeket kellékeket javít Öltöztetıi munkát lát el Önállóan értelmezi meghatározza a feladatot Pályázatokon indul Részt vesz a jelmezek szabászati munkálataiban Részt vesz a kivitelezés folyamatában Részt vesz a színpadi próbákon Részt vesz a színpadtechnika kialakításában Részt vesz a világítástechnika kiépítésében Színpadi mozgáshoz alkalmas öltözékeket készít Szükség szerint egyeztet a megbízóval társtervezıvel Szükséges változtatásokat tesz a jegyzetek alapján Technikai- és anyagkísérleteket végez Technikai ismereteit alkalmazza Tervet vázlatot makettet készít vagy koncepciót alakít ki Utómunkálatokat végez Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A díszletmőhelyek kivitelezı munkálatainak követése bedolgozás egyes munkafázisokba A képkomponálás szabályai a különbözı képi elemek felületképzı lehetıségei A kivitelezéshez adott idıtartam és idıbeosztás figyelembevétele a próba folyamathoz alkalmazkodva A mő elhelyezése a mővészettörténet drámatörténet adott stíluskorszakában 4/

5 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek A mő megvalósításához szükséges költségtényezık A mővet megjelenítı társmővészek karakterének adottságainak meghatározó szerepe A próbafolyamat figyelemmel kísérése a térre és az öltözékre tett utalások változások figyelembevétele érdekében A probléma vagy feladat meghatározásának módjai menete A rajzolás és festés mestersége különbözı technikái A szabásmőhelyek kivitelezı munkálataiban való részvétel (anyagfestés szabás-varrás applikálás) ruhapróbákon való részvétel A színházhoz tartozó külsı mőhelyekkel történı kapcsolatfelvétel A színpadi összpróbán az utolsó változások simítások eldöntése A viselettörténet korszakai a környezetkultúra és tárgytörténeti vonatkozások kapcsolata a mővel Alkalmazkodás a rendezı és a színészek korrekciós igényeihez Az adott mőben megjelenı ország kultúrájának néprajzi vonatkozásai Az alapanyag beszerzés munkamenetének egyeztetése a különbözı mőhelyekkel Az alapanyagok beszerzése- az anyagminták alapján- a tervezıvel beszerzıkkel együttmőködve Díszletállító próba lebonyolítása a társalkotókkal közösen Jelmezpróba lebonyolítása a társalkotókkal közösen Kelléklista összeírása egyeztetése a kellékezıvel Kész öltözékek öltözékelemek díszítéshez alapanyagok beszerzése Korhő jelmez- és kosztümtervek grafikai szintő rajzanyaga tervdokumentáció Motívumkeresés győjtımunka tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel Próbaszínpad felállíttatása a próbafolyamat lebonyolításához próbaruhák beszerzése a színészek számára Részlet- és szabászati rajzok elkészítése a varrodák számára Részletes mőleírás és árkalkuláció elkészítése a mőhelyek és társalkotók számára Részletrajzok elkészítése mőszaki rajz formájában a díszlet kivitelezı mőhelyek számára Színes látványrajzok készítése az egyes változások megjelenítésének lehetıségei Színpadi világítás alkalmazása a mő folyamatába illesztve az adott világítástechnikai lehetıségek ismeretében Színvázlatok makettek mőszaki rajzok léptékarányos elkészítésének módjai Tervek bemutatása az olvasópróbán a tervelfogadó próba keretében a társmővészeknek Vázlattervek színtervek variációk készítésének módjai Világításpróba lebonyolítása a társalkotókkal közösen 5/

6 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek B típusú ismeret: A fény-árnyék viszony megjelenítése kontraszthatások- a tónusképzés lehetıségei A finanszírozás lehetıségei A források hatása a vizuális összkép kialakítására. A költségvetés- költségterv alapelemei A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai A különféle formák - térformák emberi test stb. - kifejezı kapcsolatai A mőalkotások önálló értelmezési módjai az ismeretek kreatív alkalmazási adaptációs lehetıségei (kor- stílus-meghatározás mőleírás mőelemzés) A mővészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az egyes idıszakok szellemiségébe ágyazottan A piackutatás és marketing alapjai A szerzıi joghoz kapcsolódó szabályok A színek törvényszerőségei és kifejezıereje A színpadképben megjelenı színes és plasztikai hatásrajzok elkészítésének módjai A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva axonometria Monge-rendszer) A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai Anyag- és színminták beszerzése a tervrajzokhoz kapcsolódva Az adott drámai mő megismerése stílusának felismerése mondanivalójának törekvései Az elkészült munkák kiállításra való elıkészítése Az emberi test felépítése anatómiai szerkezete arányai mozgása Az épített külsı és belsı környezet megjelenítése Az idıszaki kiállítások anyagai alkotóik Az információgyőjtés menete formái Bonyolult természeti formák növények és állatok megjelenítése azok felépítése arányai mozgásai Dombormő szobor és plasztika készítési folyamata Egyszerő geometrikus formák és térelemek megjelenítése Együttmőködés elıkészítése az anyagbeszerzıvel kivitelezıvel Formák térszerkezeti sajátosságainak statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása Jelentıs alkotók kiemelkedı alkotások Kész bútorok díszletelemek kellékek beszerzése 6/

7 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Konkrét feladat önálló térbeni elképzelése rekonstruálása Különbözı kompozíciók alkotása montázs kollázs kevert és egyedi technikák alkalmazása Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok használata Munkavédelmi elıírások Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára belsı látására támaszkodva kreatív tervek készítése Tárgyak növényi és állati formák emberi figura portré mintázása Technikai-technológiai alapismeretek Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása Vizuális jelek szimbólumok egyértelmő következetes használata (pl. magyarázó közlı rajzon) C típusú ismeret: A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelı anyagok megválasztása és kreatív használata A forrásanyag győjtéséhez szükséges lelıhelyek A különbözı vállalkozási formák jellemzıi A látvány egyszerő lerajzolását meghaladó ábrázolási formák átlényegítés absztrakció A leggyakrabban használt betőtípusok A magyar népmővészet A munka ütemezésének módja- a technológia által meghatározott határidık A munkaszerzıdések megkötésére felbontására vonatkozó elıírások szabályok A mő színháztörténetben elfoglalt szerepe elızményei története A mőterem mőhelyfelszerelés kialakításának szempontjai A néprajz és a népmővészet alapfogalmai A szerzıdéskötéshez kapcsolódó szabályok elıírások A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendıi Alapanyagok ismerete beszerzési források Az egyén a közösség és a kultúra viszonya Az üzleti élet protokoll szabályai Az üzleti terv tartalma felépítése Egészség- és balesetvédelmi elıírások Fontos hazai mőemlékek mőgyőjtemények anyaga az egyetemes mővészettörténet emlékanyagának lelıhelyei Környezet- és tárgykultúra és azok változása Környezetvédelmi elıírások Megrendelıi igények társmővészetek 7/

8 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Pénzügyi munkajogi szabályok Tipográfiai alapszabályok D típusú ismeret: Dokumentáció és adminisztráció A szakmai képzes során szem elıtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelı készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejleszési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitőzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintőek: Információforrások kezelése Komplex jelzésrendszerek Részletrajzok készítése Részletrajzok olvasása értelmezése mőszaki rajz formájában Szabadkézi rajzolás Szín-és plasztikai hatásrajzok készítése Világítási jelképek értelmezése Világítástechnikai jelképek értelmezése 4 -s szintőek: Kézírás Mitológiai vallási jelképek értelmezése Néprajzi jelképek értelmezése Részlet és szabászati rajzok készítése Részlet és szabászati rajzok olvasása értelmezése Szakrajz készítése Szakrajz olvasása értelmezése Szín- és plasztikai hatásrajzok olvasása értelmezése Színes látványrajzok készítése Színes látványrajzok olvasása értelmezése 3 -s szintőek: Idegen nyelvő beszédkészség 8/

9 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Idegen nyelvő hallott szöveg megértése Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése Információforrások kezelése Mőszaki rajz készítése Mőszaki rajz olvasása értelmezése Olvasott szakmai szöveg megértése 2 -s szintőek: ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Döntésképesség Elhivatottság Elkötelezettség Érzelmi stabilitás Fejlıdıképesség Felelısségtudat Igyekezet Kézügyesség Kiegyensúlyozottság Kitartás Kockázatvállalás Látás Megbízhatóság Mennyiségérzék Mozgáskoordináció 9/

10 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Önállóság Önfegyelem Önfejlesztés Pontosság Precizitás Rugalmasság Stressztőrı képesség Szervezıkészség Szorgalom Tapintás Térbeli tájékozódás Térlátás Testi erı Testi ügyesség Türelem Tőrıképesség Társas kompetenciák: Adekvát metakommunikációs készség Empatikus készség Engedékenység Fogalmazó készség Határozottság Interperszonális rugalmasság Irányíthatóság Irányító készség Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremtı készség Kezdeményezı készség Kommunikációs rugalmasság Kompromisszum készség Konfliktuskerülı készség Konfliktusmegoldó készség Konszenzus készség 10/

11 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Közérthetıség Meggyızı készség Motiválhatóság Motiváló készség Nyelvhelyesség Prezentációs készség Segítıkészség Tolerancia Tömör fogalmazás készsége Udvariasság Visszacsatolási készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Általános tanulóképesség Áttekintı képesség Elıvigyázatosság Emlékezı képesség Eredményorientáltság Értékelés Felfogó képesség Figyelemmegosztás Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Hibakeresés (diagnosztizálás) Információgyőjtés Intenzív munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenırzı képesség) Körültekintés Következtetési képesség Kreativitás 11/

12 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Kritikus gondolkodás Lényegfelismerés képessége Módszeres munkavégzés Nyitott hozzáállás Ötletgazdagság Probléma feltárás Problémaelemzés Problémamegoldás Rendszerben való gondolkodás Rendszerezıképesség Tervezési készség Új ötletek, megoldások kipróbálása 12/

13 Portfólió készítés Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0 Prezentáció szerkesztése Saját weboldal szerkesztése Önéletrajz készítése Portfólió összeállítása Önálló kiállítás A tanulók képesek legyenek a munkáikból rendezett, tematikus bemutató anyagot összeállítani. A vizsgamunka prezentálásának a kor színvonalának megfelelı mővészi szintő megvalósítása. 20/ Információk feladattal vezetett rendszerezése, 60/ Tervrajz készítése tárgyról, 20/ Tervrajz elemzése hibakeresés, - gyakorlati érdemjegy információs anyagának az A felsıoktatási felvételihez szükséges összeállítása szakmai anyag összeállítása. Saját kiállítási anyag elıkészítése (meghívó, plakát, prospektus, képfelirat... stb.) Szakmai gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 10, Gyakorlati óraszám: 0 038/1.14/ A díszlet- és jelmeztervek kivitelezése során 40/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 60/Elemzés készítése tapasztalatokról, 13/

14 felmerülı kapcsolatfenntartó kommunikációs mőveletek 038/1.11/ A díszlet- és jelmeztervek kivitelezéséhez szükséges mőhely- és színpadtechnikai ismeretek alkalmazása 038/1.13/ A díszlet- és jelmeztervek kivitelezési munkálataihoz szükséges szervezési koordinálási tevékenységek 038/1.12/ A díszlet- és jelmeztervek megvalósításának egyedi munkálatai mőveletei 038/1.8/ A díszlet- és jelmeztervek megvalósításának közvetlen színpadi elıkészületei 038/1.5/ A díszlet- és jelmeztervek megvalósulása a A díszlet- és jelmeztervek kivitelezéséhez szükséges szervezıi tevékenység, a résztvevık munkáinak összehangolása, a meghatározott idıtartam következtében, az idıpontok egyeztetésének fontossága A díszlet- és jelmeztervek kivitelezési folyamatára jellemzı alapvetı állomások, munkafázisok, technikai fogások 40/Mőszaki rajz értelmezése, 20/Adatgyőjtés géprendszer üzemelésérıl, 40/Technológiai próbák végzése, 20/Információk önálló rendszerezése, 40/Jegyzetkészítés eseményrıl kérdéssor alapján, 40/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 60/Mőveletek gyakorlása, 40/Mőszaki rajz értelmezése, 40/Technológiai próbák végzése, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 40/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet - szóbeli érdemjegy - szóbeli érdemjegy - szóbeli érdemjegy - szóbeli érdemjegy - szóbeli érdemjegy 14/

15 mőhelyek kivitelezı munkálatai mellett, 20/Csoportos helyzetgyakorlat, 038/1.10/ A díszlet- és jelmeztervek megvalósulásának utolsó fázisa befejezı korrekciós lehetıségei 038/1.4/ A díszlet- és jelmeztervek prezentálása egyeztetése a munkatársakkal 038/1.9/ A díszlet- és jelmeztervek színpadra állításának technikai 038/1.6/ A diszlet- és jelmeztervek változásai módosulásai a próbafolyamat során A színházi elıadások folyamán felmerülı díszlet- és jelmezjavítások szükségessége, a kellékek, fogyókellékek, jelmez kiegészítık pótlásának fontossága. Az elıadások folyamatos figyelemmel kísérésének igénye A díszlet- és jelmeztervek kivitelezésében fontos szerepet játszó társalkotókkal, mőhelyekkel történı folyamatos együttmőködés A díszlet- és jelmeztervek kivitelezése összehangolt csoportmunkát igényel. Az ehhez szükséges jó kapcsolatteremtés és - fenntartás szabályainak ismerete, megvalósításának módjai A díszlet- és jelmeztervek kivitelezésében közremőködı mőhelyek felszerelései, mőködési lehetıségei, a kivitelezés során felmerülı alapvetı technikai ismeretek 60/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 40/Önálló szakmai munkavégzés szakmai felügyelet mellett, 50/Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban, 50/Csoportos helyzetgyakorlat, 50/Mőszaki rajz értelmezése, 50/Adatgyőjtés géprendszer mőködésérıl, 30/Esemény helyszíni értékelése szóban elı felkészülés után, 50/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 20/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, - szóbeli érdemjegy - szóbeli érdemjegy 038/1.7/ A díszlet- és jelmeztervek végleges formájának elnyerése a színpadon A díszlet- és jelmeztervek kivitelezése során egyedi - a tervezı vagy asszisztense által készített - díszletelemek, kellékek, kiegészítık, díszítések, javítások technikai 60/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 15/

16 megoldásai, kivitelezésének módjai 038/1.15/ A színházi bemutató után az elıadások folyamán felmerülı karbantartó reprodukáló munkálatok 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 40/Mőveletek gyakorlása, 40/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 038/1.1/ A díszlet- és jelmeztervezés és a színházmővészet története alkotók korok stílusok Szakmai elmélet Elméleti óraszám: 7, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 Az egyetemes és hazai díszlet- és jelmeztervezés, a színházmővészet története, technikai, stiláris jellemzıi. Hagyományok és kísérletek a színházi látvány területén 40/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Tesztfeladat megoldása, 038/1.3/ A díszlet- és jelmeztervezés gondolati és technikai elıkészületei A díszlet- és jelmeztervezés technikai lehetıségei és kötöttségei. A látványelemek egymásra gyakorolt kölcsönhatása, technikai eszköztára. Festı és díszítı anyagok, eszközök 10/Információk önálló rendszerezése, 30/Mőszaki rajz készítése tárgyról, 40/Mőveletek gyakorlása, 20/Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással, 16/

17 A díszlet- és jelmeztervezéshez és a színpadi megvalósításhoz szükséges alapanyagok, segédeszközök, látványtechnikai lehetıségek, törvények, szabályok 038/1.2/ A díszlet- és jelmeztervezéshez és kivitelezéshez szükséges alapanyagok mőveletek 10/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 40/Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, Mővészettörténet I,II Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 038/1.5/ A Az egyetemes és magyar mővészettörténet 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, modern mővészet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeumlátogatásokon keresztül. Avantgárd törekvések a XX.század mővészetében. Fauvizmus és expresszionizmus. Kubizmus, futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus. Magyar mővészeti csoportok. Az absztrakt mővészet a konstruktivizmustól a gesztusfestészetig. A XX. század második felének mővészeti törekvései. A posztmodern 40/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, - írásbeli érdemjegy 17/

18 mővészet. 038/1.1/ A mővészetek története mőalkotás elemzés 038/1.2/ A mővészettörténet korszakai- a román stílus és a gótika 038/1.3/ A reneszánsz és a barokk mővészete Az egyetemes és magyar mővészettörténet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeum látogatásokon keresztül. Az ısmővészet leletei. A bronzkor tárgyai. Egyiptom és Mezopotámia. A krétai és mükénéi kultúra. Az ókori görög, etruszk és római mővészet korszakai és jellemzıi. Pannónia emlékei. Az egyetemes és magyar mővészettörténet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeum látogatásokon keresztül. Ókeresztény és bizánci mővészet. Az iszlám világa. Kopt mővészet. A népvándorlás kora. Román kori építészet és szobrászat. A gótika elterjedése. Az egyetemes és magyar mővészettörténet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeum látogatásokon keresztül. A korai reneszánsz mővészet Itáliában. A reneszánsz Magyarországon. Az érett reneszánsz építészeti, szobrászati és festészeti emlékei Itáliában. Nématalföld festészete a XV.-XVI. században. A manierizmus. A barokk építészet elterjedése. Holland, flamand és 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy 18/

19 spanyol festészet a XVII. században. 038/1.4/ A XVIII- XIX. század mővészeti irányzatai 038/1.6/ Mőalkotások elemzése Az egyetemes és magyar mővészettörténet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeum látogatásokon keresztül. Klasszicizmus és romantika. Historizmus és eklektika. Realista festészet. Plein air festészet, az impresszionizmus megjelenése. Posztimpresszionizmus, szimbolizmus és szecesszió. A nagybányai festészet. A meghatározó mővészeti értékek felismerése, kreatív egyéni feldolgozása, felhasználása. A mővészet és az emberiség kapcsolata és kronológikus bemutatása A táncmővészet és más mővészetek kapcsolata 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, 50/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy Szakmai tervezés I, II Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0 048/1.2/ A A kiadott tervezési feladatok után a 20/Információk feladattal vezetett tervezési munka fázisai tervvázlatok, azok variációinak elkészíttetése, rendszerezése, a tervezés munkamódszereinek elsajátíttatása. 60/Tervrajz készítése tárgyról, 19/

20 A tipográfiai ismeretek alkalmazása 20/Tervrajz elemzése hibakeresés, 048/1.1/ A tervezıi szemlélet és problémamegoldás A tervezés metodikájának megismertetése, önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas gondolkodásmód kialakítása 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 048/1.1/ A technikai környezet a munkafeltételek ismerete. A vállalkozásokat vagy a közvetlen munkaterületet érintı baleset- munkatőz- és környezetvédelmi elıírások Gazdasági ismeretek Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0 A munka-, baleset- és tőzvédelmi elıírások 40/Olvasott szöveg feldolgozása célja, szabályozási rendszere, hatósági jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés felügyelete, a biztonságos munkavégzés 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - írásbeli érdemjegy. A kor technikai szintjének 20/Információk önálló rendszerezése, megfelelı munkakörülmények kialakítása. Tőzvédelmi és környezetvédelmi szabályok alkalmazása 048/1.2/ Önálló alkotótevékenység vagy alkalmazotti munka szervezése gazdasági háttere A vállalkozások tervezése, ütemezése, pénzforgalmi szabályai. Üzleti tervezés és marketing. Adatszolgáltatás számítógépes programokon keresztül 40/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 25/Információk önálló rendszerezése, 5/Válaszolás írásban mondatszintő - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy 20/

21 kérdésekre, 048/1.3/ Önálló alkotótevékenység vagy alkalmazotti munka szervezése jogi háttere Állampolgári ismeretek - a vállalkozási és alkalmazotti környezethez kapcsolódó jogi ismeretek - munkajog, szerzıi jog, szerzıdések, alapvetı államigazgatási szabályok. A törvényi szabályozás szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok 50/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 5/Válaszolás írásban mondatszintő kérdésekre, - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy Rajzolás-festés I,II Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 6 048/1.14/ A rajzolás és festés tecnikai és kifejezési lehetıségei A rajzolás és festés kifejezési lehetıségeinek vizsgálata. A különbözı jel- és gesztusrendszerek megismerése, a rajz- és festéstechnikai eszközök használata 10/Szabadkézi rajz értelmezése, 60/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 048/1.13/ Összetett rajzi feladatok Ornamentális és figurális ábrázolás. Portré és akt 10/Szabadkézi rajz értelmezése, 80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 10/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 048/1.11/ Szabadkézi rajzolás és A fejlett és kimővelt vizuális szemlélet kialakítása érdekében önálló ábrázolási 20/Szabadkézi rajz értelmezése, 80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 21/

22 festés alapjai gyakorlatok sora. Egyszerő geometrikus tárgyak rajza, a perspektíva szabályainak alkalmazása 048/1.12/ Szabadkézi rajzolás és festés szabályai A kompozíció, vonal- és tónusértékek vizsgálata. A színkeverés alapjai. Csendélet, drapéria, portré rajzolás és festés 10/Szabadkézi rajz értelmezése, 90/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 048/1.15/ Térbeli megjelenítés Térbeli formák, arányok, tömegek tanulmányozása természeti képzıdmények, emberi figurák, portrék megmintázásán keresztül. Modellek, papírplasztikákká készítése 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 30/Geometriai ábrázolásmódú rajz készítés tárgyról, 50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 048/1.17/ Térábrázolási rendszerek Ábrázoló geometria Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 Ábrázoló geometriai ismeretek, szerkesztési eljárások elsajátíttatása. A különféle - szóbeli számonkérés térábrázolási módok megismertetése - írásbeli érdemjegy 50/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 10/Információk önálló rendszerezése, 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 048/1.18/ Térbeli Térbeli formák, arányok, tömegek 50/Hallott szöveg feladattal vezetett 22/

23 szerkesztési feladatok tanulmányozása természeti képzıdmények, emberi figurák, portrék megmintázásán keresztül. Modellek, papírplasztikákák készítése feldolgozása, 10/Információk önálló rendszerezése, 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy Betőrajz Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2 048/1.16/ Betőrajz-tipográfia Az írott kommunikáció elemei, a betők kialakulása. A betőformák koronkénti változása a kézírástól a nyomtatott betőig. Betőtípusok, betőtervezık. A tipográfia szabályai. Manuális és számítógépes programmal készített szövegek, feliratok tervezése, készítése a stiláris érzékenység, a tipográfia alapjainak elsajátítása céljából 30/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 20/Információk önálló rendszerezése, 10/Betőrajz elemzése hibakeresés, 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, - szóbeli számonkérés - gyakorlati érdemjegy Néprajz Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 23/

24 A magyar népmővészet tárgyi emlékeinek 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, feldolgozásán keresztül, a népi kultúra, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés tájegységekre jellemzı vonásainak 10/Információk önálló rendszerezése, - írásbeli érdemjegy megismertetése - a motívumkincs 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, feldolgozási módjai, továbbalakítási 20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról, lehetıségei. 033/1.10/ A magyar népmővészet 033/1.9/x Néprajz és népmővészet alapfogalmai A néprajz és népmővészet kutatási területei, megnyilvánulási formái. Távoli tájak jellegzetes néprajzi anyaga, szokásai, tárgyi kultúrája. A hiedelemvilág és motívumkincs összekapcsolódása. 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról, - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy 048/1.8/ Hazai és külföldi mőgyőjtemények Esztétika Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 A legjelentısebb budapesti és vidéki múzeumok anyagai. A legnagyobb külföldi múzeumok győjteményei 042/1.7/ Klasszikus és kortárs Klasszikus alkotók, klasszikus alkotások kiemelése. Botticellitıl Michelangelo-ig. 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 20/Olvasott szöveg önálló feldolgozása, 20/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés - írásbeli érdemjegy - önállóan készített prezentáció, kritika értékelése - szóbeli számonkérés 24/

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus . sz. melléklet Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 1 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:1142-06 Számítógép kezelés,

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK sorszámú Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cukrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Cukrász mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA BELÜGYMINISZTÉRIUM Szám: Jóváhagyom: Zsinka András ny. r. dandártábornok BM Személyügyi Főosztály vezetője AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI OBJEKTUMŐR ÉS KÍSÉRŐ RÉSZ- SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 52 861

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS

NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS NAPPALI ÉPÍTETT KÖRNYEZET MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A felsőfokú szakképzés megnevezése: mérnökasszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: épített környezet mérnökasszisztens A szakképesítés

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu

A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gyermekgondozó-nevelő

Részletesebben