DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ SSZISZTENS 2 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Díszlet- és jelmeztervező asszisztens Szakképesítések köre: Rész-szakképesítés 3.2 Elágazások 3.3 Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: Nincs Nincsenek Nincs Képzés maximális időtartama: Szakképesítés megnevezése Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 2 Szakképzési Óraszám évfolyamok száma

2 II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 2 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: - érettségi vizsga - - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 2. Elmélet aránya: 40 % 3. Gyakorlat aránya: 60 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - nem szervezhető 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 2

3 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: FEOR száma 3729 munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése Egyéb művészeti foglalkozások 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: díszlet- és jelmeztervező asszisztens olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkező, kreatív szakember, aki munkájával részt vesz színházi produkció létrehozásában, illetve filmforgatásban Tervezőművész irányításával részt vesz a díszlet- és jelmeztervezési munkák minden fázisában Részfeladatokat, kivitelezési munkák irányítását önállóan is meg tudja oldani Olyan műveltséggel, szakmai, művészettörténeti, színháztörténeti tudással és technikai ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik tanulmányai folytatására a művészeti főiskolákon, egyetemeken 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése lkalmazott fotográfus őrműves útorműves Dekoratőr 2; Díszműkovács 2; Divat- és stílustervező Festő Grafikus Keramikus 2; Könyvműves Mozgóképi animációs filmkészítő Ötvös 2; Porcelánfestő- és tervező asszisztens Szobrász Textilműves Üvegműves 2 3

4 Zománcműves 2 4

5 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Folyamatosan bővíti szakmai, művészeti ismereteit Kialakítja, karbantartja portfólióját Pályázatokon indul Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Környezet- és tárgykultúra és azok változása művészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az egyes időszakok szellemiségébe ágyazottan Jelentős alkotók, kiemelkedő alkotások Fontos hazai műemlékek, műgyűjtemények anyaga, az egyetemes művészettörténet emlékanyagának lelőhelyei z időszaki kiállítások anyagai, alkotóik műalkotások önálló értelmezési módjai, az ismeretek kreatív alkalmazási, adaptációs lehetőségei (kor-, stílus-meghatározás, műleírás, műelemzés) néprajz és a népművészet alapfogalmai magyar népművészet z egyén, a közösség és a kultúra viszonya kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése képkomponálás szabályai, a különböző képi elemek felületképző lehetőségei színek törvényszerűségei és kifejezőereje fény-árnyék viszony megjelenítése, kontraszthatások - a tónusképzés lehetőségei rajzolás és festés mestersége, különböző technikái Egyszerű geometrikus formák és térelemek megjelenítése onyolult természeti formák, növények és állatok megjelenítése, azok felépítése, arányai, mozgásai z emberi test felépítése, anatómiai szerkezete, arányai, mozgása z épített külső és belső környezet megjelenítése Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok használata Különböző kompozíciók alkotása, montázs, kollázs, kevert és egyedi technikák alkalmazása térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva, axonometria, Mongerendszer) 5

6 különféle formák térformák, emberi test stb. kifejező kapcsolatai Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása Tárgyak, növényi és állati formák, emberi figura, portré mintázása Dombormű, szobor és plasztika készítési folyamata Konkrét feladat önálló, térbeni elképzelése, rekonstruálása z elkészült munkák kiállításra való előkészítése szint megjelölésével a szakmai készségek: 4 Mitológiai, vallási jelképek értelmezése 4 Néprajzi jelképek értelmezése 5 Szabadkézi rajzolás Személyes kompetenciák: Fejlődőképesség, önfejlesztés Társas kompetenciák: Motiválhatóság Módszerkompetenciák: Kreatívitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása Problémaelemzés, -feltárás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Költségkalkulációt készít Megtervezi, kialakítja, fejleszti szakmai eszközhátterét Kialakítja vevőkörét - piacot kutat, megrendelőt, megbízót keres Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat Információs és adminisztratív tevékenységeihez számítógépet használ Munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat betart Egyeztet a megbízóval, megrendelővel Munkafolyamatot tervez, időbeni ütemezést készít Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: műterem, műhelyfelszerelés kialakításának szempontjai vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai 6

7 D Technikai-technológiai alapismeretek lapanyagok ismerete, beszerzési források Munkavédelmi előírások Egészség- és balesetvédelmi előírások Környezetvédelmi előírások piackutatás és marketing alapjai finanszírozás lehetőségei z üzleti terv tartalma, felépítése különböző vállalkozási formák jellemzői z üzleti élet protokoll szabályai szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások szerzői joghoz kapcsolódó szabályok munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok Pénzügyi, munkajogi szabályok Megrendelői igények, társművészetek költségvetés - költségterv alapelemei Dokumentáció és adminisztráció munka ütemezésének módja - a technológia által meghatározott határidők vállalkozás szervezésének gyakorlati teendői szint megjelölésével a szakmai készségek: 2 EDL 1. m. IT alapismeretek 2 EDL 2. m. Operációs rendszerek 2 EDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 EDL 4. m. Táblázatkezelés 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű beszédkészség Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség Önállóság Döntésképesség Társas kompetenciák: Konszenzus készség Kezdeményezőkészség Módszerkompetenciák: Gyakorlatias feladatértelmezés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása Kontroll (ellenőrző képesség) Problémaelemzés, -feltárás 7

8 Tervezési készség szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kreatív szakmai tervezés szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Feladatait egyéni, kreatív módon közelíti meg Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot Forrásanyagot, információt gyűjt a munkához Tervet, vázlatot, makettet készít vagy koncepciót alakít ki Technikai- és anyagkísérleteket végez Szükség szerint egyeztet a megbízóval, társtervezővel Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: z információgyűjtés menete, formái probléma vagy feladat meghatározásának módjai, menete Motívumkeresés, gyűjtőmunka, tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel Tervdokumentációk anyagainak elkészítése, összeállítása Tanulmányrajzok alapján, vizuális memóriájára, belső látására támaszkodva kreatív tervek készítése látvány egyszerű lerajzolását meghaladó ábrázolási formák, átlényegítés, absztrakció feladatnak és a plasztikai célnak megfelelő anyagok megválasztása és kreatív használata Vizuális jelek, szimbólumok egyértelmű, következetes használata (pl. magyarázó, közlő rajzon) Tipográfiai alapszabályok leggyakrabban használt betűtípusok szint megjelölésével a szakmai készségek: 5 Komplex jelzésrendszerek 2 EDL 6. m. Prezentáció 2 EDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Kézírás 3 Információforrások kezelése 4 Szakrajz olvasása, értelmezése 4 Szakrajz készítése 3 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 3 Műszaki rajz készítése Személyes kompetenciák: Elhivatottság, elkötelezettség 8

9 Döntésképesség Önállóság Társas kompetenciák: Konszenzuskészség Empatikus készség Módszerkompetenciák: Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása Problémaelemzés, -feltárás Tervezési készség Kontroll (ellenőrző képesség) Gyakorlatias feladatértelmezés szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Díszlet- és jelmeztervezés szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Korhű és stílusazonos öltözékeket készít Kor- és stílusazonos, szöveghű díszleteket készít Színpadi mozgáshoz alkalmas öltözékeket készít rendezői koncepcióhoz alkalmazkodó épített színpadteret készít Folyamatos kapcsolatot tart a műhelyekkel, munkatársakkal nyagbeszerzést végez, anyagmintákat gyűjt Részt vesz a kivitelezés folyamatában Részt vesz a jelmezek szabászati munkálataiban Kiválasztja az alapanyagokat nyagfestési eljárásokat alkalmaz Kellékeket, kiegészítőket készít Technikai ismereteit alkalmazza nyagfelület-kikészítési és-rögzítési technikákat alkalmaz Részt vesz a színpadtechnika kialakításában Részt vesz a világítástechnika kiépítésében Különféle látványtechnikákat alkalmaz lkalmazkodik a színpadi gyors változásokhoz Figyelembe veszi a színpad biztonsági előírásait Részt vesz a színpadi próbákon Jegyzeteket készít az első öltözéses próbán Jegyzeteket készít az első díszletpróbán Szükséges változtatásokat tesz a jegyzetek alapján Feladatokat lát el az első összpróbán Utómunkálatokat végez Öltözékeket, kellékeket díszít 9

10 Öltözékeket, kellékeket javít Javításokat végez, végeztet Kisebb díszletelemeket javít, változtat, pótol Kellékezői munkát lát el Öltöztetői munkát lát el Állandó kapcsolatot tart a közvetlen munkatársakkal az előadások folyamán Folyamatosan ellenőrzi a díszletelemek állapotát Folyamatosan ellenőrzi a jelmezek, kellékek állapotát eszerzi a fogyó kellékeket, jelmezkiegészítőket Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: z adott drámai mű megismerése, stílusának felismerése mondanivalójának, törekvései mű elhelyezése a művészettörténet, drámatörténet adott stíluskorszakában mű színháztörténetben elfoglalt szerepe, előzményei, története viselettörténet korszakai, a környezetkultúra és tárgytörténeti vonatkozások kapcsolata a művel z adott műben megjelenő ország kultúrájának néprajzi vonatkozásai források hatása a vizuális összkép kialakítására. művet megjelenítő társművészek karakterének, adottságainak meghatározó szerepe mű megvalósításához szükséges költségtényezők forrásanyag gyűjtéséhez szükséges lelőhelyek Vázlattervek, színtervek, variációk készítésének módjai Színvázlatok, makettek, műszaki rajzok léptékarányos elkészítésének módjai Színes látványrajzok készítése, az egyes változások megjelenítésének lehetőségei színpadképben megjelenő színes és plasztikai hatásrajzok elkészítésének módjai Színpadi világítás alkalmazása a mű folyamatába illesztve, az adott világítástechnikai lehetőségek ismeretében Korhű jelmez- és kosztümtervek grafikai szintű rajzanyaga, tervdokumentáció nyag- és színminták beszerzése a tervrajzokhoz kapcsolódva Részletrajzok elkészítése műszaki rajz formájában a díszlet kivitelező műhelyek számára Részlet- és szabászati rajzok elkészítése a varrodák számára Részletes műleírás és árkalkuláció elkészítése a műhelyek és társalkotók számára kivitelezéshez adott időtartam és időbeosztás figyelembevétele a próba folyamathoz alkalmazkodva Tervek bemutatása az olvasópróbán, a tervelfogadó próba keretében a társművészeknek lkalmazkodás a rendező és a színészek korrekciós igényeihez színházhoz tartozó külső műhelyekkel történő kapcsolatfelvétel Próbaszínpad felállíttatása a próbafolyamat lebonyolításához, próbaruhák beszerzése a színészek számára 10

11 Együttműködés előkészítése az anyagbeszerzővel, kivitelezővel Kelléklista összeírása, egyeztetése a kellékezővel z alapanyag beszerzés munkamenetének egyeztetése a különböző műhelyekkel z alapanyagok beszerzése - az anyagminták alapján - a tervezővel, beszerzőkkel együttműködve díszletműhelyek kivitelező munkálatainak követése, bedolgozás egyes munkafázisokba szabásműhelyek kivitelező munkálataiban való részvétel (anyagfestés, szabásvarrás, applikálás) ruhapróbákon való részvétel Kész bútorok, díszletelemek, kellékek beszerzése Kész öltözékek, öltözékelemek, díszítéshez alapanyagok beszerzése próbafolyamat figyelemmel kísérése a térre és az öltözékre tett utalások, változások figyelembevétele érdekében Díszletállító próba lebonyolítása a társalkotókkal közösen Világításpróba lebonyolítása a társalkotókkal közösen Jelmezpróba lebonyolítása a társalkotókkal közösen színpadi összpróbán az utolsó változások, simítások eldöntése szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 2 EDL 1. m. IT alapismeretek 2 EDL 2. m. Operációs rendszerek 2 EDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 EDL 4. m. Táblázatkezelés 2 EDL 6. m. Prezentáció 2 EDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Kézírás 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 3 Idegen nyelvű beszédkészség 5 Információforrások kezelése 4 Színes látványrajzok olvasása, értelmezése 4 Színes látványrajzok készítése 4 Szín- és plasztikai hatásrajzok olvasása, értelmezése 5 Szín-és plasztikai hatásrajzok készítése 5 Részletrajzok olvasása, értelmezése műszaki rajz formájában 5 Részletrajzok készítése 4 Részlet és szabászati rajzok olvasása értelmezése 4 Részlet és szabászati rajzok készítése 5 Világítástechnikai jelképek értelmezése 5 Világítási jelképek értelmezése 5 Szabadkézi rajzolás 5 Komplex jelzésrendszerek 11

12 Személyes kompetenciák: Állóképesség Mennyiségérzék Látás Tapintás Térlátás Térbeli tájékozódás Kézügyesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Tűrőképesség Elhivatottság, elkötelezettség Fejlődőképesség, önfejlesztés Felelősségtudat Kitartás Kockázatvállalás Megbízhatóság Önállóság Döntésképesség Önfegyelem Pontosság Precizitás Rugalmasság Stressztűrő képesség Szervezőkészség Szorgalom, igyekezet Türelmesség Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Testi erő Társas kompetenciák: Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Interperszonális rugalmasság Udvariasság Kezdeményezőkészség Határozottság Meggyőzőkészség Konszenzuskészség Empatikus készség Segítőkészség Motiválhatóság Motiváló készség Visszacsatolási készség Irányíthatóság Irányítási készség 12

13 Tolerancia Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Tömör fogalmazás készsége Kommunikációs rugalmasság Közérthetőség Prezentációs készség dekvát metakommunikáció Kompromisszum-készség Konfliktuskerülő készség Konfliktusmegoldó készség Engedékenység Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Kritikus gondolkodás Rendszerező képesség Kreativitás, ötletgazdagság Ismeretek helyénvaló alkalmazása Új ötletek, megoldások kipróbálása Általános tanulóképesség Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Felfogóképesség Információgyűjtés Következtetési képesség Hibakeresés (diagnosztizálás) Problémaelemzés, -feltárás Problémamegoldás, hibaelhárítás Tervezési készség Értékelés Lényegfelismerés (lényeglátás) Helyzetfelismerés Rendszerben való gondolkodás Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Intenzív munkavégzés Körültekintés, elővigyázatosság Figyelem-összpontosítás Figyelemmegosztás Nyitott hozzáállás Eredményorientáltság környezet tisztántartása 13

14 z azonosító számú, Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 2 megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása Kreatív szakmai tervezés Díszlet- és jelmeztervezés 14

15 V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolai rendszerű szakképzés esetén: z utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány. 3. vizsgarész megkezdésének feltétele díszlet- és jelmeztervező asszisztens vizsgaremek készítése, a képző intézmény javaslatai alapján Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: képzési programban meghatározott modulzáró vizsga 3. vizsgarész megkezdésének feltétele díszlet- és jelmeztervező asszisztens vizsgaremek készítése, a képző intézmény javaslatai alapján. képzési programban előírt gyakorlat befejezéséről szóló igazolás 2. szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tanulmányrajz, festmény vagy mintázás: emberi portré vagy figura ábrázolása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 180 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Népművészeti hagyományok és alapfogalmak ismertetése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Művészettörténeti korszakok, alkotások bemutatása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 50% 2. feladat 20% 3. feladat 30% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 15

16 munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek alkalmazása hozzárendelt 1. vizsgafeladat: munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 3. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Kreatív szakmai tervezés hozzárendelt 1. vizsgafeladat: tervezői gondolkodásmód kialakítása. Terv, vázlat vagy makett készítése egy adott tervezési feladathoz kapcsolódóan hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 60 perc vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 100% 4. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Díszlet- és jelmeztervezés hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egyszerű öltözékkiegészítő elkészítése a műleírás és részletrajzok alapján (modellezés papírból is lehetséges) hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati Időtartama: 120 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: z anyagfelület-kikészítési és- rögzítési technikák ismertetése hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Különféle látványtechnikák alkalmazása hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 60 perc 16

17 vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 30% 3. feladat 30% 3. szakmai vizsga értékelése %-osan: z azonosító számú, Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 2 megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 1. vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: vizsgarész: szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 5. szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai - 17

18 VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Próbababa Fa modellbábu Makett asztal Szabász asztal Varrógép Vasaló Fa- és fémipari kéziszerszámok Penumatikus kisgépek Egyéni védőfelszerelések Környezetvédelmi eszközök,berendezések Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 2 18

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI HATÓSÁGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu

A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu A képzés új OKJ szerint indul: www.kossuth-csepel.hu KÖZLEKEDÉSÜZEMVITEL-ELLÁTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gyermekgondozó-nevelő

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK sorszámú Textilműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 08 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT- SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CUKRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cukrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Cukrász mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Cukrász mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 3. SORSZÁMA ALATT KIADOTT GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140

Részletesebben

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus . sz. melléklet Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 1 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:1142-06 Számítógép kezelés,

Részletesebben

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben