TÁRSASHÁZKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSASHÁZKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI"

Átírás

1 TÁRSSHÁZKEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: szakképesítés megnevezése: Társasházkezelő Szakképesítések köre: Részszakképesítés 3.2 Elágazások 3.3 Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: Nincs Nincsenek zonosítószám: Megnevezés: Ingatlankezelő Képzés maximális időtartama: Társasházkezelő Ingatlankezelő Szakképesítés/Ráépülés megnevezése Szakképzési Óraszám évfolyamok száma

2 II. EGYÉ DTOK SZKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Társasházkezelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: emeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: - érettségi vizsga - - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 60 % 3. Gyakorlat aránya: 40 % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): Szintvizsga (iskolai rendszerben): Ha szervezhető, mikor: - Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szervezhető nem szükséges RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Ingatlankezelő 1. képzés megkezdésének szükséges feltételei: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Társasházkezelő - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 2

3 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 2. Elmélet aránya: 60 % 3. Gyakorlat aránya: 40 % 4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 3

4 III. MUNKTERÜLET 1. szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: FEOR száma 5359 munkakör, foglalkozás FEOR megnevezése Egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások 2. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: z ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat Kapcsolatot tart külső és belső partnerekkel közös képviselővel vagy az ingatlan tulajdonosával történő szerződés alapján jogi eljárásokban vesz részt Üzemelteti az ingatlant Környezet- és biztonságvédelmi feladatokat lát el Megismeri az ingatlan jellemzőit Működési és tőkeköltségvetést készít Megismeri a piaci viszonyokat Ingatlan bérbeadási tevékenységet végez Marketing feladatokat lát el Előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását Pályázatokat készít Ingatlanbefektetési tanácsadást végez Gazdasági elemzéseket végez Megbízói szerződéses feladatokat lát el Megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki 3. szakképesítéssel rokon szakképesítések: szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése - - 4

5 IV. SZKMI KÖVETELMÉNYEK szakmai követelménymodulok felsorolása: szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Társasházkezelő feladatai szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Kezeli a társasház iratait datbázisokba adatokat tölt fel, frissít Határidős írásos ügyintézést végez Ellenőrzi az aktuális pénzügyi helyzetet Megállapítja a pénzügyi egyenleget Lekönyveli a napi pénzügyi mozgásokat Pályázati lehetőségeket keres Pályázatokat ír, kiír ekéri az árajánlatokat Javaslatokat készít a döntéshozóknak Gondozza a nyertes pályázatokat Elkészíti a társasház éves költségvetését Elszámolást, beszámolót készít a közgyűlésnek számviteli szabályoknak megfelelően elkészíti a társasház beszámolóját Kapcsolatot tart a döntéshozókkal Átadja az információt Panaszügyekben eljár, visszajelzést ad Együttműködik a számvizsgáló bizottsággal Kapcsolatot tart az ingatlanhasználókkal Naprakész információs rendszert működtet Naprakészen követi a tulajdonosok változását Előkészíti és szervezi az ingatlan felújítását Kapcsolatot tart a szakhatóságokkal datokat szolgáltat a vizsgálatokhoz iztosítja az eljárások helyi körülményeit Kapcsolatot tart a helyi szakvállalkozókkal Gondoskodik a közös tulajdont érintő hibaelhárításról, javításokról Szerződést előkészít (köt) az SZMSZ szerint Megszervezi a szakmunka végrehajtásának ellenőrzését Megbízási és szolgáltatási szerződésekben eljár Értékesítési szerződéseket előkészít Jogi lépéseket kezdeményez Fizetési meghagyásokat bonyolít irtokháborítási és birtokvédelmi eljárást kezdeményez Szabálysértési eljárást kezdeményez Felújítási és karbantartási tervet készít 5

6 Intézkedik az azonnali beavatkozásokról Erőforrásokkal a közgyűlés felhatalmazása szerint gazdálkodik Tárgyi eszközparkot megőriz, fejleszt Tűz,- baleset,- érintés- és környezetvédelmi feladatokat kezdeményez z ügyintézés adta kereteken belül alkalmazkodik az ügyfél igényeihez és személyes jellemzőihez (pl. lelkiállapot, életkor, fogyatékosság) Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ Képviseli, védi a tulajdonosi kör érdekeit Közgyűlésekkel kapcsolatos teendőket ellátja feladatokat a közgyűlési határozatnak megfelelő minőségben és határidőre végrehajtja Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Polgári jog, társasházakról szóló törvény Munkajog Polgári eljárásjog Közigazgatási jog Pénzügyi jog ktuális, fontosabb jogszabályok irtokvédelem Jogorvoslatok Földhivatali eljárások dózás és illeték Szakhatósági eljárások Partneri igények és elvárások Partneri elégedettség Információk áramlásának módjai Minőségbiztosítás SZMSZ Tulajdonosi, használói érdek védelme Titoktartás, etika Tervezés, szervezés Pályázatírás, értékelés, kezelés Közbeszerzési eljárás Informatikai rendszer a társasházkezelői munkában Dokumentációs rendszerek és követelmények Szerkezeti ismeretek Épületdiagnosztikai ismeretek Karbantartás, felújítás lebonyolítása Társasházi dokumentációk hozzáférése, használata ankügyi ismeretek Gyakorlati módszerek és technikák Társasházi bevételek 6

7 Társasházi kiadások Hitelek Jelzálog Társasházi pénzügyi eljárások rendje Könyvvezetés és beszámoló készítés számviteli információs rendszer Eszközismeret Leltározás Selejtezés Tűz- és robbanásveszély a társasházban Társasházi eszközök Jogi előírások Megelőzés és védekezési eljárások Tűzvédelmi ellenőrzések alesetveszély a társasházban alesetvédelmi ellenőrzések Érintésvédelmi helyzet a társasházban Érintésvédelmi ellenőrzések z emberi viselkedés mozgatói, motivációk Szerepformák, szerepkonfliktusok Rugalmas szóbeli közlés módjai szakmai írásbeliség szabályai Prezentáció Írásbeli közlés köznyelven Információ gyűjtés Információ feldolgozás, összegzés Információ elemzése, értékelése szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 3 Információforrások kezelése 1 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 4 Elemi számolási készség Személyes kompetenciák: Önállóság Pontosság Szervezőkészség Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Stressztűrő képesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Rugalmasság 7

8 Szorgalom, igyekezet Terhelhetőség Elhivatottság, elkötelezettség Térbeli tájékozódás Türelem Kitartás Társas kompetenciák: Konfliktusmegoldó készség Kapcsolatfenntartó készség Határozottság Kapcsolatteremtő készség Kezdeményezőkészség Udvariasság Motiválhatóság Segítőkészség Meggyőző készség Motiváló készség Tolerancia Empatikus készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Áttekintő képesség Helyzetfelismerés Módszeres munkavégzés Problémamegoldás, hibaelhárítás Problémaelemzés, -feltárás Eredményorientáltság Kontroll (ellenőrző képesség) Figyelem-összpontosítás Lényegfelismerés (lényeglátás) Nyitott hozzáállás Körültekintés, elővigyázatosság Általános tanulóképesség Logikus gondolkodás szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ingatlankezelő feladatai szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Áttanulmányozza a műszaki tervdokumentációt Tanulmányozza a környezeti viszonyokat Felméri az ingatlant használók körét Tájékozódik az értékesítés lehetőségeiről 8

9 Felméri a konkurens ingatlanok piaci helyzetét Tervajánlatot készít az ingatlan fenntartására Tervajánlatot készít az ingatlan karbantartására Tervajánlatot készít az ingatlan felújítására Tervajánlatot készít az ingatlan üzemeltetésére Karbantartási feladatokat lát el Üzemeltetési feladatokat lát el Irányítja és ellenőrzi a tervezett munkákat Kialakítja az ingatlan fenntartásával összefüggésben a gazdálkodás feladatait Javaslatokat dolgoz ki az ingatlan hasznosítására vonatkozóan. efektetési célú javaslatokat ad Megtérülési számításokat végez Kapcsolatot tart a hatóságokkal, bankkal Kapcsolatot tart a közüzemi szolgáltatókkal Kapcsolatot tart a bérlőkkel, használókkal Kapcsolatot tart a tulajdonosokkal Szakértő jelentést készít az ingatlanvagyon hasznosítására Ingatlanmarketing tevékenységet folytat eket fogad, válogat, kezel iztonsággal kezeli az Internet hálót Követi és alkalmazza a jogszabályi és a helyi rendeleti változásokat Követi az építészeti, műszaki és épületgépészeti fejlődést Figyelemmel kíséri a szakirodalmat és a szakmai lapokat Tervezi és ellenőrzi az időbeosztást Irányítja a szervezet munkatársainak szakmai munkáját Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: típus megjelölésével a szakmai ismeretek: Pénzügyi jog ktuális, fontosabb jogszabályok dózás és illeték Szakhatósági eljárások külső és belső partnerkör Partneri igények és elvárások Partneri elégedettség Minőségbiztosítás Projekt tevékenység Tervezés, szervezés Szerződéses, alkalmazotti jogviszony Marketing technikák Ingatlan pénzügyi kezelése Szelektív hulladékgyűjtés z emberi viselkedés mozgatói, motivációk Rugalmas szóbeli közlés módjai 9

10 Szóbeli közlés Írásbeli közlés köznyelven Információ gyűjtés Információ feldolgozás, összegzés Információ elemzése, értékelése Ingatlanok kategóriái Ingatlanárak, piaci bérleti díjak Ingatlan piaci értéke efektetési érték Kereslet-kínálat, piacelemzés Garancia, szavatosság, kötelező alkalmasság Építész- és épületgépész tervek olvasása Épületdiagnosztika Engedélytől eltérően megvalósított felépítményre vonatkozó jogszabályok Társasházakkal és lakásszövetkezetekkel kapcsolatos jogi ismeretek Társasági törvény dóügyi ismeretek z építészeti és település-rendezési tervek felhasználása Épületek, szerkezetek élettartalma Értékarányok az épületszerkezetek között Szerkezeti diagnosztika Épületfenntartás és karbantartás z ingatlanpiac szereplői z ingatlanpiaci hazai és nemzetközi szervezetek Makroökonómia Mikroökonómia Ingatlan marketing Statisztikai gyakorlat Számviteli alapismeretek Társadalombiztosítás Üzleti tervezés Vállalkozási alapismeretek efektetői elemzések Minőségbiztosítási rendszerek Ingatlanfejlesztések értéknövelő hatása Ingatlaninformatika datbázisok kezelése Internetes információk Etika szint megjelölésével a szakmai készségek: 1 Elemi szintű számítógéphasználat 4 Információforrások kezelése 2 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 4 Helyszínrajz készítése 10

11 4 Diagram, nomogram kitöltése, készítése 4 Elemi számolási készség 4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 5 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Statisztikai adatok értelmezése Személyes kompetenciák: Önállóság Pontosság Szervezőkészség Felelősségtudat Precizitás Megbízhatóság Stressztűrő képesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Rugalmasság Szorgalom, igyekezet Terhelhetőség Elhivatottság, elkötelezettség Térbeli tájékozódás Türelem Kitartás Társas kompetenciák: Konfliktusmegoldó készség Kapcsolatfenntartó készség Határozottság Kapcsolatteremtő készség Kezdeményezőkészség Udvariasság Motiválhatóság Segítőkészség Meggyőző készség Motiváló készség Konfliktuskerülő készség Tolerancia Empatikus készség Közérthetőség Tömör fogalmazás készsége Irányító készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyénvaló alkalmazása Áttekintő képesség Helyzetfelismerés 11

12 Módszeres munkavégzés Problémamegoldás, hibaelhárítás Problémaelemzés, -feltárás Eredményorientáltság Kontroll (ellenőrző képesség) környezet tisztántartása Hibakeresés (diagnosztizálás) Figyelem-összpontosítás Lényegfelismerés (lényeglátás) Nyitott hozzáállás Körültekintés, elővigyázatosság Általános tanulóképesség Logikus gondolkodás Rendszerező képesség 12

13 z azonosító számú, Társasházkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Társasházkezelő feladatai z azonosító számú, Ingatlankezelő megnevezésű ráépülés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Ingatlankezelő feladatai 13

14 V. VIZSGÁZTTÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Modulzáró vizsga eredményes letétele. Szakmai dolgozat: Társasházkezelő szakképesítéshez Társasház kezelési terve tárgyú Ingatlankezelő ráépüléshez Üzleti ingatlan kezelési terve tárgyú 2. szakmai vizsga részei: 1. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Társasházkezelő feladatai hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Társasházak műszaki dokumentációi; vonatkozó jogszabályok és eljárások; gazdasági,- munkaügyi,- számviteli alapok; külső- és belső partnerkapcsolatok; társasházak üzemeltetése; alapfokú információs és kommunikációs ismeretek és feladatok hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 180 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Társasházkezelés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése) hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 2. vizsgarész hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ingatlankezelő feladatai hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 14

15 Üzleti ingatlanok műszaki dokumentációi; vonatkozó jogszabályok és eljárások; közgazdasági alapok; ingatlan marketing és PR; ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása, karbantartása, felújítása; befektetői megtérülési számítások; banki hitelekkel kapcsolatos számítások; ingatlankezelési technikák; információs és kommunikációs ismeretek és feladatok hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli Időtartama: 180 perc hozzárendelt 2. vizsgafeladat: z ingatlankezelés gyakorlata és technikája (egy folyamat komplex megvalósítása, bemutatása, szakmai dolgozat megvédése) hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 1. feladat 40% 2. feladat 60% 3. szakmai vizsga értékelése %-osan: z azonosító számú, Társasházkezelő megnevezésű szakképesítéshez 1. vizsgarész: 100 z azonosító számú, Ingatlankezelő megnevezésű ráépüléshez 2. vizsgarész: szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei - szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai - 15

16 VI. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Irodahelyiség Oktatóterem, tábla, vetítővászon Irodatechnikai eszközök Számítástechnikai eszközök Vizuáltechnikai eszközök Telekommunikációs eszközök Társasházkezelő Ingatlankezelő X X X X X X X X X X X X 16

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁR-KÖZGZDSÁGI ÉS -ÁRUFORGLMZÓ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

JOGI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI JOGI SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 346 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Jogi asszisztens

Részletesebben

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SZEMÉLYÜGYI GAZÁLKOÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PROTOKOLL ÉS UTZÁSÜGYINTÉZŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Protokoll

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 51 341 01 0000 00 00

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYAKORLATI OKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYKORLTI OKTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 146 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Gyakorlati oktató

Részletesebben

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ SSZISZTENS 2 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 54 211 05 0000 00 00 szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-FORGALMAZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-FORGALMAZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GYÓGYÁSZTISEGÉDESZKÖZ-FORGLMZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 726 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 621 02 2. A szakképesítés megnevezése: Állattartási

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00 ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 623 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI RÉGISÉGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 51 341 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Régiségkereskedő

Részletesebben

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLTTRTÁSI SZOLGÁLTTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1 szakképesítés azonosító száma 51 621 02 2. szakképesítés megnevezése: Állattartási szolgáltató

Részletesebben

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK

Ifjúságsegítő II. EGYÉB ADATOK IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 762 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő 3.

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRÁRTEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 2. szakképesítés megnevezése: grártechnikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 621 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

NEVELŐSZÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI NEVELŐSZÜLŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő 3. Szakképesítések

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 8. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

MÉHÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MÉHÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MÉHÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Méhész 3. Szakképesítések

Részletesebben