Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés"

Átírás

1 Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009.

2 1. Az útmutató célja Az útmutató célja, hogy meghatározza azokat a feladatokat, melyeket e vizsgafeladat keretében a vizsgázóknak el kell végezniük, így segítve a képzıket és a képzésben résztvevıket a vizsgafeladatra történı felkészülésben. Meg legyenek határozva azok a szempontok, melyek alapján értékelésre kerül az elvégzett vizsgafeladat, így segítve a szakmai vizsgabizottság munkáját és az egységes értékelést. 2. A szakmai követelmények - Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez. - Regisztrálja és karbantartja a vevı-, ügyfélkapcsolatait. - Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában. - Hivatalos okmányokat tölt ki. - A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél). - Jelentést készít. - Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez. - Adatszolgáltatást végez. - A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérıokmányokat az illetékesekhez eljuttatja. - Kezeli a számítógépet és tartozékait (adathordozók, scanner, nyomtató). - Szöveget, táblázatot szerkeszt. - Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel. - Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja. 3. A fejlesztendı készségek, személyes-, társas- és módszerkompetenciák Szakmai ismeret - A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai. - A vevı-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási szabályai. - A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái. - A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai. - Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az idıszakos jelentések elkészítésének szabályai. - A szerzıdések alapvetı tartalmi és formai követelményei, jellemzı szerzıdésfajták.

3 - A termékek és szolgáltatások kísérı okmányainak szerepe, kezelése, jellemzı típusai. - A számítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató) kezelése. - A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei. - Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az internet és az intranet használata. - Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai. Szakmai készség - ECDL 3. m. Szövegszerkesztés. - ECDL 4. m. Táblázatkezelés. - ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés. - ECDL 7. m. Információ és kommunikáció. - Olvasott szakmai szöveg megértése. - Hallott szakmai szöveg megértése. - Szakmai kommunikáció. Személyes kompetenciák - Felelısségtudat. - Megbízhatóság. - Precizitás (pontosság). Társas kompetenciák - Motiválhatóság. - Fogalmazó készség. - Nyelvhelyesség. Módszerkompetenciák - Áttekintı képesség. - Rendszerezı képesség. - Emlékezıképesség. 4. A szakmai vizsgafeladat tartalma Hivatalos dokumentumok számítógépen történı elkészítése. Adatbázis kezelı program és internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása. 5. A szakmai vizsgafeladat témakörei Hivatalos dokumentumok számítógépen történı elkészítése Egy legfeljebb karakter terjedelmő, szabadon választott tartalmú hivatalos levél (kérelem, fellebbezés, adatváltozás bejelentése stb.) megírása, elküldése hagyományos és elektronikus úton, az elküldött levél elektronikus irattárba helyezése

4 Adatbáziskezelı-program és internet használata Meghatározott tartalmú adatbázisok keresése az interneten egy tetszılegesen választott keresıprogram segítségével, az elızetesen megadott szempontoknak leginkább megfelelı kiválasztása, a kiválasztott adatbázisból adatok leválogatása 4 meghatározott szempont szerint Ügyviteli feladatok ellátása Egy képzeletbeli vállalkozás legalább 10 ügyfele címlistájának létrehozása, s egy jogszabályi változásról szóló értesítés körlevélben való megírása és elküldése a létrehozott listára, az elküldött körlevél elektronikus irattárba helyezése Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása Fax küldése egy meghatározott címre Fénymásolat készítése digitális fénymásoló gépen egy megadott dokumentumról 6. Szakmai vizsga során használható eszközök A vizsga helyszínén rendelkezésre álló számítógép a feladatok megoldásához szükséges alkalmazásokkal (Office programcsomag, internet kapcsolat), nyomtató, faxgép, digitális fénymásoló. 7. A szakmai vizsgafeladat értékelése sorszám vizsgafeladat szakmai részegységeinek tartalma részpontszámok A levél megírása: 24 pont maximális összpontszám 1. Hivatalos dokumentumok számítógépen történı elkészítése pontlevonás: - nyelvhelyesség, helyesírási hiba (max. -5 pont) - a hivatalos levél formai kellékeinek mellızése (hibánként -2 pont) Elektronikus irattárba 27 helyezés: 3 pont 14 pont alatt a feladat

5 2. Adatbáziskezelı-program és internet használata 3. Ügyviteli feladatok ellátása 4. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása Az optimális adatbázis kiválasztása: 15 pont pontlevonás: az optimálistól eltérı adatbázis választása (max. - 7 pont) Adatok leválogatása: pont (szempontonként 3 pont, összesen 12 pont) 14 pont alatt a feladat Címlista létrehozása: 12 pont pontlevonás: 10-nél kevesebb elembıl álló címlista létrehozása. (hiányzó elemenként - 1 pont, max. - 4 pont) 26 Körlevél megírása: 5 pont Elküldése a listára: 6 pont Elektronikus irattárba helyezés: 3 pont 13 pont alatt a feladat Fax küldése: 6 pont Fénymásolat készítése: 14 pont pontlevonás: a beállítási paraméterek helytelen 20 meghatározása esetén max. - 6 pont 10 pont alatt a feladat összesen: A szakmai vizsgarész eredményessége A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatot a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti. 7.2 A vizsgarészben az egyes feladatok aránya 1. feladat 100%

6 7.3 A szakmai vizsgarész értékelése %- osan Az azonosító számú, Jövedéki ügyintézı megnevezéső elágazáshoz rendelt 3. vizsgarész súlya a vizsga egészében: 3. vizsgarész: 15 Az azonosító számú, Vámügyintézı megnevezéső elágazáshoz rendelt 3. vizsgarész súlya a vizsga egészében: 3. vizsgarész: A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása A vizsgát a vizsgára elıkészített számítógép teremben vagy tanirodában kell lebonyolítani. Felszereltség A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges számítógépet Office programcsomagot Internet hozzáférés Nyomtatási lehetıséget fax készüléket (digitális) fénymásolót Meg kell oldani, hogy a hallgatók a feladat kihirdetése után önállóan dolgozzanak, egymás képernyıjét ne lássák. Készenléti ügyelet A vizsga lebonyolítása alatt rendszergazdai jogosítvánnyal rendelkezı személy, illetve irodatechnika-mőszerész legyen készenlétben. A vizsgaszervezı feladata a vizsga elıkészítése során El kell készíteni a fax készülék és a (digitális) fénymásoló használata beosztásának tervét, a beosztást a feladat kihirdetésekor kell ismertetni, az elızıekben rögzített feltételeknek megfelelıen a számítógéptermet elıkészíti a vizsgára gondoskodik megfelelı számú elıkészített tartalék-számítógéprıl, biztosítja, hogy a számítógépeken a szükséges alkalmazásokon kívül a konkrét vizsgafeladatokhoz tartozó adatok, információk elérhetık legyenek (pl. a címlista létrehozásához egy legalább 20 nevet és címet tartalmazó jegyzéket állít össze), biztosítja a megfelelı jogosultságot a képzésben résztvevı számára. A vizsgázó feladata

7 a vizsgafeladat kihirdetése után önálló munkával elvégzi a feladatok megoldását, a számítógépen elkészített feladatok megoldását jóváhagyásra átadja a felügyelı tanárnak és az elkészült feladatot kinyomtatja, a részfeladatok megoldásának sorrendjét szabadon eldöntheti, de úgy kell szerveznie munkáját, hogy a 4. részfeladatot a beosztás szerinti idıpontban meg tudja kezdeni. Munkája végeztével, de legkésıbb a vizsga idejének lejártával elhagyja a vizsgatermet. A vizsgaszervezı feladata a vizsga után a vizsgázó által rögzített adatokat a rendszerbıl lekérdezi és ellenırzi biztosítja, hogy a javító tanár, vagy a vizsgabizottság megbízott tagja, szükség esetén a vizsgázó, vagy egy kijelölt szakértı egy géptermen kívüli számítógépen minden vizsgázó által megoldott feladatot megtekinthessen. Technikai problémák és elhárításuk ha a vizsgán a vizsgázót munkájában valamilyen technikai probléma akadályozza, akkor igénybe kell vennie a készenlétben álló rendszergazda illetve irodatechnikamőszerész segítségét, a probléma felmerülés idıpontját és a probléma rövid leírását a vizsga jegyzıkönyvére fel kell vezetni, a hiba elhárítása után a vizsgázót annyi pótidı illeti meg, amennyit igénybe vett a hiba elhárítása, szükség szerint, felügyelet mellett tovább dolgozik a pótidı lejártáig.

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1969-06 Pénzügyi feladatok 2. vizsgarész 2. vizsgafeladat/interaktív (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja Az1969-06

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1969-06 Pénzügyi feladatok 2. vizsgarész 2. vizsgafeladat/interaktív (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja Az1969-06

Részletesebben

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Nemzetgazdasági Minisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 1969-06 Pénzügyi feladatok 2. vizsgarész 2. vizsgafeladat/interaktív (90 perc) 2011. 1. Az útmutató

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚTMUTATÓ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 2014. 1 Az útmutató tartalma 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Ügyviteli feladatok ellátása modulzáró

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Bertóthyné dr Végvári Erzsébet: A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 november

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV 2008. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV 2008. Informatika szakmacsoport Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV 2008. Informatika szakmacsoport Informatikai rendszergazda Informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı 54 481 03 0010 54 01 Érvényes: 2008.

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01

ÜGYVITELI TITKÁR. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM. ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM az ÜGYINTÉZŐ TITKÁR szak számára Sátoraljaújhely, 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK...

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21 Informatikai rendszergazda. 54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó HELYI TANTERVE 2008 Készítette: Orbánné

Részletesebben