HELYI TANTERV. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció. SZAKMACSOPORT. Grafikus. SZAKMA OKJ SZÁMA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció. SZAKMACSOPORT. Grafikus. SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 211 09 0010 54 02"

Átírás

1 HELYI TANTERV Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció. SZAKMACSOPORT Grafikus. SZAKMA OKJ SZÁMA: A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott központi program tartalmazza. 1/

2 2/ ÉRVÉNYES:2009. szeptember 01 -tıl

3 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Grafikus/Képgrafikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelı elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A megfelelı technikákat alkalmazza a nyomóforma kialakításánál Átvizsgálja a vágó és nyomtató eszközöket Egyedi grafikai technikákkal illusztrál Egyeztet a megbízóval megrendelıvel Elkészíti a sokszorosító sablonokat formákat Elıkészíti a gépeket berendezéseket szerszámokat Elıkészíti összeállítja a nyomóformákat Fametszetet készít nyomtat Feladatait egyéni kreatív módon közelíti meg Folyamatosan bıvíti szakmai mővészeti ismereteit Forrásanyagot információt győjt a munkához Fotómechanikus eljárásokat alkalmaz Illusztrációs feladatokat old meg Információs és adminisztratív tevékenységeihez számítógépet használ Kialakítja a képkivágásokat komponál Kialakítja karbantartja portfólióját Kialakítja vevıkörét- piacot kutat megrendelıt megbízót keres Költségkalkulációt készít Linómetszetet készít nyomtat Litográfiát készít nyomtat Magas nyomó technikákhoz alapanyagokat elıkészít Megtervezi kialakítja fejleszti szakmai eszközhátterét Mélynyomó technikákhoz alapanyagokat elıkészít Mélynyomó technikákhoz eszközöket elıkészít Munka- tőz- környezet- baleset- és egészségvédelmi elıírásokat betart Munkafolyamatot tervez idıbeni ütemezést készít Munkavállalói vagy vállalkozói tevékenységet folytat 3/

4 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Nemes grafikai technikákkal illusztrál Önállóan értelmezi, meghatározza a feladatot Pályázatokon indul Rézkarcot készít nyomtat Síknyomó technikákhoz alapanyagokat elıkészít Síknyomó technikákhoz eszközöket elıkészít Szitanyomatot készít nyomtat Szükség szerint egyeztet a megbízóval társtervezıvel Tanulmányrajzokat-vázlatokat készít Technikai- és anyagkísérleteket végez Tervet, vázlatot-makettet készít vagy koncepciót alakít ki Tervezıgrafikai technikákkal illusztrál Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: A képkomponálás szabályai a különbözı képi elemek felületképzı lehetıségei A modulhálós tipográfiai tervezés elmélete alkalmazása A mővészi képsokszorosítás anyagainak használata eszközei gépei kezelése A mővészi képsokszorosítás anyagainak használata eszközei gépeinek kezelése A mővészi képsokszorosítás technikái kialakulásuk-fejlıdésük napjainkig A mővészi technikáknak megfelelı papírfajták A nyomatok kiállíthatósága passzpartúzás installálás A nyomtatás technológiai folyamata A probléma vagy feladat meghatározásának módjai menete A rajzolás és festés mestersége különbözı technikái Az anyag- és technikai kísérletek folyamata módszerei Az eredeti grafika meghatározása szempontredszere a képgrafikai szabályozó Az eredeti reprodukció a reprodukciós grafika meghatározása alkalmazási területei Az illusztráció alkalmazása a reklámgrafika különbözı területein Az illusztráció típusai Az illusztrációk felhasználási területei a különbözı kiadványokban Az információgyőjtés menete formái Egyedi technikák (rajzolt festett applikált) technikák tervezése kivitelezése 4/

5 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Egyedi technikák (rajzolt festett applikált) tervezése kivitelezése Fametszet linómetszet cinkográfia tervezése kivitelezése Illusztrációs technikák: rajzfestés montázs kollázs fotó applikációk Kép eredetik vonalas eredetik árnyalatos eredetik színes eredetik Képfeldolgozó programok rajzoló programok szövegszerkesztı programok Litográfia (kréta tollfröcskölés mezzolitó) tervezése kivitelezése Monotíp kombinált kísérleti technikák tervezése kivitelezése Motívumkeresés győjtımunka tanulmányrajzok készítése hagyományos és számítógépes módszerekkel Rézkarc akvatinta hidegtő lágyalap repesztés tervezése kivitelezése Színprofilok speciális programok Szoftverismeret: operációs rendszerek internetes programok Tanulmányrajzok alapján- vizuális memóriájára belsı látására támaszkodva kreatív tervek készítése Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása Tipográfiai tervezés: a klasszikus és a modern stílus alkalmazási területei B típusú ismeret: A fény-árnyék viszony megjelenítése kontraszthatások- a tónusképzés lehetıségei A finanszírozás lehetıségei A költségvetés- költségterv alapelemei A kultúrák és a társadalmak szerkezetének kapcsolatai A különféle formák - térformák emberi test stb. - kifejezı kapcsolatai A mőalkotások önálló értelmezési módjai az ismeretek kreatív alkalmazási adaptációs lehetıségei (kor- stílus-meghatározás mőleírás mőelemzés) A mővészettörténet stíluskorszakainak és legújabb irányzatainak sajátosságai az egyes idıszakok szellemiségébe ágyazottan A nyomtatók kellékanyagai technológiai folyamatok A papírgyártás technológiái papírfajták A piackutatás és marketing alapjai A szerzıi joghoz kapcsolódó szabályok A színek törvényszerőségei és kifejezıereje A tárgyak és szokások korba és környezetbe illesztése A térábrázolás ismert geometriai rendszerei (perspektíva axonometria Monge-rendszer) A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakításának szempontjai 5/

6 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai Általános nyomdaipari alapismeretek Az elkészült munkák kiállításra való elıkészítése Az emberi test felépítése anatómiai szerkezete arányai mozgása Az épített külsı és belsı környezet megjelenítése Az idıszaki kiállítások anyagai alkotóik Az információgyőjtés menete formái Bonyolult természeti formák növények és állatok megjelenítése azok felépítése arányai mozgásai Dombormő szobor és plasztika készítési folyamata Egyszerő geometrikusformák és térelemek megjelenítése Festékfajták segédanyagok savak oldószerek ismerete alkalmazása Formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak térbeli ábrázolása Gépek berendezések mőködése nyomtatás elıkészítése nyomtatás próbanyomtatás Jelentıs alkotók kiemelkedı alkotások Képek méretezése retusálása korrekciós mőveletek Konkrét feladat önálló térbeni elképzelése rekonstruálása Különbözı kompozíciók alkotása montázs kollázs kevert és egyedi technikák alkalmazása Különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolási módok használata Különleges kísérleti grafikai eljárások egyedi grafikai technikák Minıségi követelmények minıségbiztosítás Munkavédelmi elıírások Tanulmányrajzok alapján vizuális memóriájára belsı látására támaszkodva kreatív tervek készítése Tárgyak növényi és állati formák emberi figura portré mintázása Technikai-technológiai alapismeretek Tervdokumentációk anyagainak elkészítése összeállítása Vizuális jelek szimbólumok egyértelmő következetes használata (pl. magyarázó közlı rajzon) C típusú ismeret: A feladatnak és a plasztikai célnak megfelelı anyagok megválasztása és kreatív használata A különbözı vállalkozási formák jellemzıi A látvány egyszerő lerajzolását meghaladó ábrázolási formák átlényegítés absztrakció A leggyakrabban használt betőtípusok A magyar népmővészet 6/

7 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek A munka ütemezésének módja- a technológia által meghatározott határidık A munkaszerzıdések megkötésére felbontására vonatkozó elıírások szabályok A mőterem mőhelyfelszerelés kialakításának szempontjai A néprajz és a népmővészet alapfogalmai A szerzıdéskötéshez kapcsolódó szabályok elıírások A vállalkozás szervezésének gyakorlati teendıi Alapanyagok ismerete beszerzési források Az egyén a közösség és a kultúra viszonya Az üzleti élet protokoll szabályai Az üzleti terv tartalma felépítése Egészség- és balesetvédelmi elıírások Fontos hazai mőemlékek mőgyőjtemények anyaga az egyetemes mővészettörténet emlékanyagának lelıhelyei Környezet- és tárgykultúra és azok változása Környezetvédelmi elıírások Megrendelıi igények társmővészetek Pénzügyi munkajogi szabályok Tipográfiai alapszabályok D típusú ismeret: Dokumentáció és adminisztráció A szakmai képzés során szem elıtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelı készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitőzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintőek: Grafikai jelképek értelmezése Komplex jelzésrendszerek Rajzeszközök kéziszerszámok használata Szabadkézi rajzolás Számítógépes grafikai jelképek értelmezése 4 -s szintőek: 7/

8 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Idegen nyelvő beszédkészség Kézírás Látványrajz készítése Látványrajz olvasása értelmezése Mitológiai vallási jelképek értelmezése Néprajzi jelképek értelmezése Nyomtató és nyomógépek berendezések használata Szakrajz készítése Szakrajz olvasása értelmezése Szemléltetırajz készítése Szemléltetırajz olvasása értelmezése 3 -s szintőek: Idegen nyelvő beszédkészség Idegen nyelvő hallott szöveg megértése Idegen nyelvő olvasott szöveg megértése Információforrások kezelése Mőszaki rajz készítése Mőszaki rajz olvasása értelmezése Olvasott szakmai szöveg megértése 2 -s szintőek: ECDL 1. m. IT alapismeretek ECDL 2. m. Operációs rendszerek ECDL 3. m. Szövegszerkesztés ECDL 4. m. Táblázatkezelés ECDL 6. m. Prezentáció ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 1 -s szintőek: Elemi szintő számítógép használat Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: 8/

9 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Döntésképesség Elhivatottság Elkötelezettség Fejlıdıképesség Felelısségtudat Igyekezet Kézügyesség Látás Megbízhatóság Önállóság Önfejlesztés Pontosság Precizitás Rugalmasság Stabil kéztartás Szorgalom Tapintás Térbeli tájékozódás Terhelhetıség Térlátás Társas kompetenciák: Empatikus készség Határozottság Hatékony kérdezés készsége Kapcsolatteremtı készség Kezdeményezı készség Kommunikációs rugalmasság Kompromisszum készség Konfliktuskerülı készség Konfliktusmegoldó készség Konszenzus készség Közérthetıség Meggyızı készség 9/

10 e-szakma Feladatok, ismeretek, készségek Motiválhatóság Prezentációs készség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Absztrakt gondolkodás Áttekintı képesség Eredményorientáltság Értékelés Figyelemösszpontosítás Gyakorlatias feladatértelmezés Hibakeresés (diagnosztizálás) Információgyőjtés Intenzív munkavégzés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenırzı képesség) Következtetési képesség Kreativitás Lényegfelismerés képessége Nyitott hozzáállás Ötletgazdagság Probléma feltárás Problémaelemzés Tervezési készség Új ötletek, megoldások kipróbálása 10/

11 Szakmai gyakorlat (digitális grafika.) Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0 045/2.1/ A képanyag feldolgozása számítógépen 30/Olvasott szöveg önálló 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 20/Szemléltetı rajz elemzése hibakeresés, 045/2.3/ Az illusztráció és a tipográfia kapcsolata 045/3.1/ Digitális és analóg technológiák 045/2.2/ Számítógépes alkalmazások 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 35/Szabadkézi rajz készítése leírásból, 35/Szabadkézi rajz elemzése hibakeresés, 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Tapasztalatok utólagos ismertetése 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 20/Munkamegfigyelés adott szempontok alapján, 25/Technológiai próbák végzése, 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése 11/

12 10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 35/Számítógépes rajz készítése leírásból, 35/Számítógépes rajz készítés tárgyról, 045/1.2/ Számítógépes nyomtatás elıkészítése 15/Információk önálló rendszerezése, 30/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 25/Szemléltetı rajz elemzése hibakeresés, 30/Szemléltetı rajz készítése leírásból, Portfólió készítés Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 3, Gyakorlati óraszám: 0 Prezentáció szerkesztése Saját weboldal szerkesztése Önéletrajz készítése Portfólió összeállítása Önálló kiállítás A tanulók képesek legyenek a munkáikból rendezett, tematikus bemutató anyagot összeállítani. A vizsgamunka prezentálásának a kor színvonalának megfelelı mővészi szintő megvalósítása. 20/ Információk feladattal vezetett rendszerezése, 60/ Tervrajz készítése tárgyról, 20/ Tervrajz elemzése hibakeresés, információs anyagának az A felsıoktatási felvételihez szükséges összeállítása szakmai anyag összeállítása. Saját kiállítási anyag elıkészítése (meghívó, plakát, 12/

13 prospektus, képfelirat... stb.) Szakmai gyakorlat (képgrafika) Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 10, Gyakorlati óraszám: 0 045/8.1/ A nyomatok elıkészítése kiállíthatóságának 15/Információk önálló rendszerezése, 15/Tapasztalatok utólagos ismertetése 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 30/Szabadkézi rajz készítése leírásból, - szóbeli 045/5.1/ A nyomatok hitelesítése 045/8.2/ A nyomatok tárolása 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, 15/Információk önálló rendszerezése, - szóbeli - szóbeli 13/

14 védelme 15/Tapasztalatok utólagos ismertetése 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 20/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 30/Szabadkézi rajz készítése leírásból, 045/1.3/ Egyedi és különleges technikák nyomtatásának elıkészítése 045/7.1/ Fametszet linóleummetszet készítése 045/1.1/ Klasszikus nyomtatási eljárások 25/Információk önálló rendszerezése, 20/Szemléltetı rajz elemzése hibakeresés, 25/Szemléltetı rajz készítése leírásból, 30/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 20/Technológiai próbák végzése, 30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 15/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Információk önálló rendszerezése, 25/Tapasztalatok helyszíni ismertetése - szóbeli - szóbeli - szóbeli 14/

15 20/Szabadkézi rajz értelmezése, 25/Szabadkézi rajz készítése leírásból, 045/2.5/ Klasszikus nyomtatási eljárások alkalmazásai 5/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése 15/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 35/Szabadkézi rajz készítése leírásból, 35/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, - szóbeli 045/4.4/ Különleges grafikai eljárások ismertetése 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, - szóbeli 045/7.3/ Litográfia és szitanyomás készítése 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 20/Technológiai próbák végzése, - szóbeli 15/

16 30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 045/7.4/ Monotíp és különleges technikákkal nyomtatott grafikai lapok készítése 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 20/Technológiai próbák végzése, 30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, - szóbeli 045/2.4/ Mővészi grafikai alkalmazások 10/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése 10/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 35/Szabadkézi rajz készítése leírásból, 35/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, - szóbeli 045/7.2/ Rézkarc és egyéb mélynyomású grafikai lapok készítése 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 10/Tapasztalatok utólagos ismertetése 20/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 20/Technológiai próbák végzése, - szóbeli 16/

17 30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, Szakmai elmélet I,II Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0 045/1.1/ A grafikai alkotások csoportosítása 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, - szóbeli 045/6.1/ A kortárs grafika alkotásai alkotói 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, - szóbeli 17/

18 045/4.1/ A magasnyomás rövid története technikája 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, - szóbeli 045/4.3/ A mélynyomás rövid története technikája 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, - szóbeli 045/2.4/ A nyomóformák kialakítása megmunkálása nyomtatása 045/3.1/ A nyomópapír jellemzıi 10/Információk önálló rendszerezése, 15/Tapasztalatok helyszíni ismertetése 25/Szabadkézi rajz értelmezése, 25/Szabadkézi rajz készítése leírásból, 25/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett - szóbeli - szóbeli 18/

19 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, 045/4.2/ A síknyomtatás rövid története technikája 045/1.3/ Az erdeti grafika meghatározása 045/1.2/ Az illusztráció felhasználási területei 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, 30/Olvasott szöveg önálló 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, 30/Olvasott szöveg önálló 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, - szóbeli - szóbeli - szóbeli 045/1.1/ /Olvasott szöveg önálló 19/

20 Az illusztráció típusai 30/Olvasott szöveg feladattal vezetett - szóbeli 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, 045/2.3/ Eszközök használata 045/2.2/ Gépek használata 045/2.1/ Klasszikus nyomtatási eljárások ismerete 15/Információk önálló rendszerezése, 15/Szemléltetı rajz elemzése hibakeresés, 25/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 25/Szemléltetı rajz készítése tárgyról, 15/Információk önálló rendszerezése, 15/Szemléltetı rajz elemzése hibakeresés, 25/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 25/szemléltetı rajz készítése tárgyról, 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, - szóbeli - szóbeli - szóbeli 045/2.1/ Nyomdaipari 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Szemléltetı rajz elemzése hibakeresés, - szóbeli 20/

21 alapismeretek 15/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 15/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 25/Szemléltetı rajz készítése leírásból, 045/1.2/ Nyomtatási eljárások ismerete 15/Olvasott szöveg önálló 15/Olvasott szöveg feladattal vezetett 10/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 20/Szemléltetı rajz értelmezése, 20/Szemléltetı rajz készítése leírásból, - szóbeli Rajzolás-festés I,II Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 6 045/1.14/ A rajzolás és festés tecnikai és kifejezési lehetıségei A rajzolás és festés kifejezési lehetıségeinek vizsgálata. A különbözı jel- és gesztusrendszerek megismerése, a rajz- és festéstechnikai eszközök használata 10/Szabadkézi rajz értelmezése, 60/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 30/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, - gyakorlat 045/1.13/ Összetett rajzi feladatok Ornamentális és figurális ábrázolás. Portré és akt 10/Szabadkézi rajz értelmezése, 80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, - gyakorlat 21/

22 10/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 045/1.11/ Szabadkézi rajzolás és festés alapjai 045/1.12/ Szabadkézi rajzolás és festés szabályai 045/1.15/ Térbeli megjelenítés A fejlett és kimővelt vizuális szemlélet kialakítása érdekében önálló ábrázolási gyakorlatok sora. Egyszerő geometrikus tárgyak rajza, a perspektíva szabályainak alkalmazása A kompozíció, vonal- és tónusértékek vizsgálata. A színkeverés alapjai. Csendélet, drapéria, portré rajzolás és festés Térbeli formák, arányok, tömegek tanulmányozása természeti képzıdmények, emberi figurák, portrék megmintázásán keresztül. Modellek, papírplasztikákká készítése 20/Szabadkézi rajz értelmezése, 80/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 10/Szabadkézi rajz értelmezése, 90/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, 20/Hallott szöveg feladattal vezetett 30/Geometriai ábrázolásmódú rajz készítés tárgyról, 50/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, - gyakorlat - gyakorlat - gyakorlat Mővészettörténet I,II Elméleti óraszám: 3, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 045/1.5/ A Az egyetemes és magyar mővészettörténet 20/Olvasott szöveg önálló modern mővészet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek - szóbeli számonkérés 22/

23 megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeum látogatásokon keresztül. Avantgard törekvések a XX. század mővészetében. Fouvizmus és expresszionizmus. Kubizmus, futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus. Magyar mővészeti csoportok. Az absztrakt mővészet a konstruktivizmustól a gesztusfestészetig. A XX. század második felének mővészeti törekvései. A posztmodern mővészet 40/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, 045/1.2/ A mővészettörténet korszakai- a román stílus és a gótika 045/1.3/ A reneszánsz és a barokk mővészete Az egyetemes és a magyar mővészettörténet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeumlátogatásokon keresztül. Ókeresztény és bizánci mővészet. Az iszlám világa. Kopt mővészet. A népvándorlás kora. Román kori építészet és szobrászat. A gótika elterjedése Az egyetemes és a magyar mővészettörténet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeumlátogatásokon keresztül. A korai reneszánsz mővészet Itáliában. A reneszánsz Magyarországon. Az érett reneszánsz építészeti, szobrászati és festészeti emlékei Itáliában. Németalföld festészete a XV - XVI. században. A manierizmus. A barokk építészet elterjedése. Holland, flamand és spanyol festészet a XVII. században 30/Olvasott szöveg önálló 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, 30/Olvasott szöveg önálló 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, - szóbeli számonkérés - szóbeli számonkérés 23/

24 Az egyetemes és A magyar mővészettörténet 30/Olvasott szöveg önálló jelentıs korszakainak és stíluselemeinek - szóbeli számonkérés megismertetése vetített képes elıadásokon, 30/Információk önálló rendszerezése, múzeumlátogatásokon keresztül. 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, Klasszicizmus és romantika. Historizmus és 10/Leírás készítése, eklektika. Realista festészet. Plein air festészet, az impresszionizmus megjelenése. Posztimpresszionizmus, szimbolizmus és szecesszió. A nagybányai festészet 045/1.4/ A XVIII- XIX. század mővészeti irányzatai 045/1.6/ Mőalkotások elemzése A meghatározó mővészeti értékek felismerése, kreatív egyéni felhasználása 50/Olvasott szöveg önálló 30/Szabadkézi rajz készítése tárgyról, - szóbeli számonkérés 045/1.1/ Mővészettörténet a kezdetektıl az ókorig Az egyetemes és a magyar mővészettörténet jelentıs korszakainak és stíluselemeinek megismertetése vetített képes elıadásokon, múzeumlátogatásokon keresztül. Az ısmővészet leletei. A bronzkor tárgyai. Egyiptom és Mezopotámia. A krétai és mükénéi kultúra. Az ókori görög, etruszk és római mővészet korszakai és jellemzıi. Pannónia emlékei 30/Olvasott szöveg önálló 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, - szóbeli számonkérés Szakmai tervezés I, II Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0 24/

25 048/1.2/ A A kiadott tervezési feladatok után a 20/Információk feladattal vezetett tervezési munka fázisai tervvázlatok, azok variációinak elkészíttetése, rendszerezése, a tervezés munkamódszereinek elsajátíttatása. 60/Tervrajz készítése tárgyról, - gyakorlat A tipográfiai ismeretek alkalmazása 20/Tervrajz elemzése hibakeresés, 048/1.1/ A tervezıi szemlélet és problémamegoldás A tervezés metodikájának megismertetése, önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas gondolkodásmód kialakítása 30/Olvasott szöveg önálló 20/Elemzés készítése tapasztalatokról, 50/Információk feladattal vezetett rendszerezése, - gyakorlat 048/1.1/ A technikai környezet a munkafeltételek ismerete. A vállalkozásokat vagy a közvetlen munkaterületet érintı baleset- munkatőz- és környezetvédelmi elıírások Gazdasági ismeretek Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 2, Gyakorlati óraszám: 0 A munka-, baleset- és tőzvédelmi elıírások 40/Olvasott szöveg feldolgozása célja, szabályozási rendszere, hatósági jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés felügyelete, a biztonságos munkavégzés 40/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel,. A kor technikai szintjének 20/Információk önálló rendszerezése, megfelelı munkakörülmények kialakítása. Tőzvédelmi és környezetvédelmi szabályok alkalmazása 048/1.2/ Önálló alkotótevékenység vagy A vállalkozások tervezése, ütemezése, pénzforgalmi szabályai. Üzleti tervezés és 40/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés 25/

26 marketing. Adatszolgáltatás számítógépes programokon keresztül alkalmazotti munka szervezése gazdasági háttere 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 25/Információk önálló rendszerezése, 5/Válaszolás írásban mondatszintő kérdésekre, 048/1.3/ Önálló alkotótevékenység vagy alkalmazotti munka szervezése jogi háttere Állampolgári ismeretek - a vállalkozási és alkalmazotti környezethez kapcsolódó jogi ismeretek - munkajog, szerzıi jog, szerzıdések, alapvetı államigazgatási szabályok. A törvényi szabályozás szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok 50/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 45/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 5/Válaszolás írásban mondatszintő kérdésekre, - szóbeli számonkérés 048/1.17/ Térábrázolási rendszerek Ábrázoló geometria Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 Ábrázoló geometriai ismeretek, szerkesztési eljárások elsajátíttatása. A különféle - szóbeli számonkérés térábrázolási módok megismertetése 50/Hallott szöveg feladattal vezetett 10/Információk önálló rendszerezése, 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, 048/1.18/ Térbeli szerkesztési feladatok Térbeli formák, arányok, tömegek tanulmányozása természeti képzıdmények, emberi figurák, portrék megmintázásán 50/Hallott szöveg feladattal vezetett 10/Információk önálló rendszerezése, - szóbeli számonkérés 26/

27 keresztül. Modellek, papírplasztikákká készítése 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, Betőrajz Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 2 048/1.16/ Betőrajz-tipográfia Az írott kommunikáció elemei, a betők kialakulása. A betőformák koronkénti változása a kézírástól a nyomtatott betőig. Betőtípusok, betőtervezık. A tipográfia szabályai. Manuális és számítógépes programmal készített szövegek, feliratok tervezése, készítése a stiláris érzékenység, a tipográfia alapjainak elsajátítása céljából 30/Hallott szöveg feladattal vezetett 20/Információk önálló rendszerezése, 10/Betőrajz elemzése hibakeresés, 40/Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett, - szóbeli számonkérés Néprajz Elméleti óraszám: 2, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 27/

28 A magyar népmővészet tárgyi emlékeinek 30/Olvasott szöveg önálló feldolgozásán keresztül, a népi kultúra, 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, - szóbeli számonkérés tájegységekre jellemzı vonásainak 10/Információk önálló rendszerezése, megismertetése - a motívumkincs 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, feldolgozási módjai, továbbalakítási 20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról, lehetıségei. 033/1.10/ A magyar népmővészet 033/1.9/x Néprajz és népmővészet alapfogalmai A néprajz és népmővészet kutatási területei, megnyilvánulási formái. Távoli tájak jellegzetes néprajzi anyaga, szokásai, tárgyi kultúrája. A hiedelemvilág és motívumkincs összekapcsolódása. 30/Olvasott szöveg önálló 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 10/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 20/Szabadkézi rajz készítés tárgyról, - szóbeli számonkérés 048/1.8/ Hazai és külföldi mőgyőjtemények Esztétika Elméleti óraszám: 1, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0 A legjelentısebb budapesti és vidéki múzeumok anyagai. A legnagyobb külföldi múzeumok győjteményei 042/1.7/ Klasszikus és kortárs Klasszikus alkotók, klasszikus alkotások kiemelése. Botticellitıl Michelangelo-ig. 30/Olvasott szöveg önálló 30/Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 20/Olvasott szöveg önálló - szóbeli számonkérés - önállóan készített prezentáció, kritika értékelése - szóbeli számonkérés 28/

29 alkotók életmővek kiemelése Caravaggio, Rembrandt és Goya festményei. Monet, Cézanne, Gauguin. Matisse, Picasso, Csontváry, Dali. A legújabb törekvések képviselıi a nemzetközi és hazai mővészetben 40/Információk önálló rendszerezése, 10/Szöveges elıadás egyéni felkészüléssel, 10/Leírás készítése, - önállóan készített prezentáció, kritika értékelése A 13. évfolyam végén összefüggı szakmai gyakorlat van: idıtartama 90 óra (3hét, napi 6 óra) A szakmai gyakorlat anyagát a tantestület határozza meg és állítja össze az adott évfolyam tulajdonságainak, adottságainak a figyelembevételével. A szakmai gyakorlat során lehetıség nyílik a szakacsoporton belül az egyes szakmák átjárhatóságára, az átjárhatóság szakmai programját a mindenkori tantestület határozza meg és állítja össze, ellenırzi. Osztályzási követelmények: Az osztályzatok százalékos arányai az érettségi követelmények százalékos értékeit követik. jeles: % Jó: 60-80% Közepes: 40-60% Elégséges: 40-20% Elégtelen: 20-0% A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgára bocsátás : Az 1. vizsgarész megkezdésének feltétele portfolió leadása a képzı intézmény által megadott A 3., 7. és 9. vizsgarész megkezdésének feltétele alkalmazott grafikus képgrafikus. 29/

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Képgrafika Szakmaszám: 54 211 09 0010 54 02 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport OKJ SZÁMA: 54 211 05 0000 00 00

HELYI TANTERV. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport OKJ SZÁMA: 54 211 05 0000 00 00 HELYI TANTERV Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport Díszlet- és jelmeztervezı asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 54 211 05 0000 00 00 A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Általános festő Szakmaszám: 54 211 08 0010 54 01 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Keramikus Szakmaszám: 54 211 10 0000 00 00 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI TANTERV Művészet,

Részletesebben

Moduláris szakképzés Helyi tanterv

Moduláris szakképzés Helyi tanterv Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Moduláris szakképzés Helyi tanterv Díszlet és jelmeztervező Szakmaszám: 54 211 05 0000 00 00 Képzési idő: 2 év Képzés feltétele: Érettségi HELYI

Részletesebben

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GRAFIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GRFIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 211 09 2. szakképesítés megnevezése: Grafikus 3. Szakképesítések köre:

Részletesebben

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló,

Részletesebben

LAKBERENDEZŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program

LAKBERENDEZŐ. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program valamint a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről ésaz Országos Képzési Jegyzék módosításának

Részletesebben

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS 2 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ SSZISZTENS 2 SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. 2. szakképesítés azonosító száma: 54 211 05 0000 00 00 szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 12. SORSZÁMA ALATT KIADOTT DÍSZLET- ÉS JELMEZTERVEZŐ ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító

Részletesebben

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MOZGÓKÉPI ANIMÁCIÓKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MOZGÓKÉPI NIMÁIÓKÉSZÍTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 213 03 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mozgóképi

Részletesebben

Helyi tanterv Szakmai program

Helyi tanterv Szakmai program Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola képző-iparművészeti Képzés Helyi tanterv Szakmai program OKJ szám: 54 211 08 0010 54 01 megnevezés: festő általános festő szak OKJ szám: 54 211 09 0010 54 01

Részletesebben

NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 215 02 2. A szakképesítés megnevezése: Népi kézműves 3.

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 38. SORSZÁMA ALATT KIADOTT NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 38. SORSZÁMA ALATT KIADOTT NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Z 1. MELLÉKLET 38. SORSZÁM LTT KIDOTT NÉPI KÉZMŰVES SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 215 02 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült.

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AZ 1. MELLÉKLET 34. SORSZÁMA ALATT KIADOTT MOZGÓKÉPGYÁRTÓ SZAKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS

KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS KERESKEDELMI MENEDZSERASSZISZTENS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

WEB-PROGRAMOZÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi

Részletesebben

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 215 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV 2008. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV 2008. Informatika szakmacsoport Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV 2008. Informatika szakmacsoport Informatikai rendszergazda Informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı 54 481 03 0010 54 01 Érvényes: 2008.

Részletesebben

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ

ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program ELEKTROMECHANIKAI MŰSZERÉSZ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00 2.

Részletesebben

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése:

KERTÉSZ. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 622 01. A szakképesítés megnevezése: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben