TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ JÖVEDÉKI TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK JÖVEDÉK"

Átírás

1 AZ ÚJ I TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL AZ ÚJ I TEVÉKENYSÉGI FORMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ

2 Tisztelt Olvasó! Magyarország az elmúlt évezred utolsó évtizedének legjelentõsebb gazdasági és politikai aktusának lezárásaként május 1-jén az Európai Unió teljes jogú tagjává válik. Az eddig megtett út nem volt könnyû sem a jogalkotó, sem a jogalkalmazó számára. A termékek és szolgáltatások, a tõke és személyek szabad áramlásának biztosítása a jövedéki szabályozás területén új tevékenységi formák bevezetését eredményezi, illetve vonja maga után. A jövõ év tavaszától mindannyian részesei lehetünk ennek, de ennek megvalósulásáig még nagyon sok tennivalónk van. E tájékoztatót mindazoknak ajánljuk, akik kiterjedt kereskedelmi kapcsolattal rendelkeznek az Európai Unióban, valamint azoknak is, akik a csatlakozást követõen kívánnak a tagállamokkal kereskedni. A tájékoztató a teljesség igénye nélkül reméljük hasznos segítséget nyújt az Olvasó számára az Európai Közösségek rendeleteiben, irányelveiben, ajánlásaiban megfogalmazott szabályok megismerésében és elsajátításában. VPOP Jövedéki Igazgatósága 2

3 Közösségen belüli adózási és eljárási szabályok Az Európai Unió tagállamai között vámunió van, mely egyúttal azt is jelenti, hogy az Unión belül export és import külkereskedelmi tevékenység nem létezik. Ebbõl következõen az Európai Unió jelenlegi illetve a hazánkkal együtt csatlakozó, leendõ tagállamaival eddig is export-import viszonylatú, külkereskedelmi tevékenységet folytató cégek ezen tevékenysége közösségi szintre kerül. Ennek megfelelõen a jövedéki termékekkel kereskedelmi tevékenységet folytató alanyok köre kibõvül, és szétválik annak megfelelõen, hogy tevékenységét mely országok viszonylatában folytatja. Az Európai Unión kívüli, harmadik országokkal folytatott kereskedelem a forgalom irányának megfelelõen továbbra is export-, illetve importtevékenységnek fog minõsülni. Kötelezõ uniós elõírások tartalmazzák az egyes jövedéki termékeket terhelõ minimumadók szintjét, valamint a kötelezõ és az adható kedvezményeket. Az elõírások azonban az egyes tagországok hatáskörébe utalják az adó tényleges mértékének megállapítását. Az Európai Unión belül általános rendezõ elv, hogy a jövedéki terméket terhelõ adót abban a tagországban kell megfizetni és azzal az adómértékkel, ahol a terméket kereskedelmi céllal forgalomba bocsátják. Ennek megfelelõen az adómegfizetéssel és visszaigényléssel érintett gazdálkodók köre is ki fog bõvülni. Mi a vámunió lényege? Mi a jövedéki adópolitika koncepciója? Az adófelfüggesztés rendszerébõl történõ szabályos vagy szabálytalan kilépés (jogsértés), a rendszeren kívüli bármilyen feldolgozás a termék szabad forgalomba bocsátását jelenti. Ekkor az adó kivethetõvé válik a szabad forgalomba bocsátás 3

4 helye szerinti tagállamban vagy hiány keletkezése esetén a hiány nyilvántartásba vételének helye szerinti tagállamban, az adó kivethetõségének idõpontjában hatályban lévõ feltételek és adómértékek alapján. Amennyiben a jogsértés pontos helyét nem lehet meghatározni, akkor azt úgy kell minõsíteni, mintha azt a felderítés helye szerinti tagállamban követték volna el. Bejegyzett/nem bejegyzett kereskedelmi tevékenység Mi a bejegyzett/ nem bejegyzett keseskedelem lényege? Az Európai Unió jelenlegi, illetve a hazánkkal együtt csatlakozó, leendõ tagállamaival eddig importkapcsolatban álló cégek tekintettel a vámunió lényegére tevékenységüket, mint bejegyzett, illetve nem bejegyzett kereskedõk folytathatják. E tevékenységi forma lényege, hasonlóan az importhoz, hogy az unió valamely tagállamának adóraktárából, adófelfüggesztéssel kitárolt jövedéki terméket a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ jogosult fogadni. Ennek okmánya a TKO. Az adófelfüggesztéssel fogadott jövedéki terméket a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ az adó megfizetése nélkül nem tárolhatja, azaz a jövedéki termék fogadásával, betárolásával a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõnek adókötelezettsége keletkezik, és egyidejûleg beáll az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége, s a megállapított adót önadózással be kell vallania és meg kell fizetnie. Az általános elveknek megfelelõen a bejegyzett/ nem bejegyzett kereskedõ tevékenységét hasonlóan a jelenleg érvényben lévõ szabályokhoz a vámhatóság által kiadott engedély birtokában, jövedéki biztosíték nyújtása mellett folytat- 4

5 hatja. Mindezek mellett köteles jövedéki nyilvántartásokat is vezetni. Az a személy, aki a vámhatóság engedélye birtokában, illetve valamely tagállam illetékes hatóságának a jóváhagyása alapján jogosult más tagállamból a közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termék rendszeres fogadására, a tevékenységét bejegyzett kereskedõként végezheti Az a személy, aki a vámhatóság, illetve valamely tagállam illetékes hatóságának eseti jóváhagyásával jogosult más tagállamból a közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termék eseti fogadására, a tevékenységét nem bejegyzett kereskedõként folytathatja. Ki lehet bejegyzett kereskedõ? Ki lehet nem bejegyzett kereskedõ? Adóképviselet A bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ a jövedéki termék más tagállamból közösségi adófelfüggesztési eljárásban történõ beszerzése során adóképviselõt is alkalmazhat. Az adóképviselõ alatt olyan belföldi székhellyel rendelkezõ személyt kell érteni, akit a más tagállamból jövedéki terméket szállító adóraktár engedélyes bízott meg a közremûködésre, és akinek ezen tevékenységére a vámhatóság engedélyt adott. Az adóképviselõ tevékenysége folytatásához jövedéki biztosítékot köteles nyújtani. Amennyiben a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ adóképviselõt alkalmaz, az adókötelezettséget a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ helyett és nevében az adóképviselõ teljesíti. Nyilvántartásait havonta lezárja, és megállapítja a bejegyzett/nem bejegyzett kereskedõ részére tárgyhóban beszerzett jövedéki termék mennyiségét is. Ki tekinthetõ adóképviselõnek? Ki helyett járhat el az adóképviselõ? 5

6 Közösségi adófelfüggesztési eljárás Mi a közösségi adófelfüggesztési eljárás lényege? Hogyan szállítható a jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásban? A közösségi szabályozás lényeges eleme, hogy a közösségen belüli szállításra vonatkozó szabályok nem a tagállami jogalkotás keretébe tartoznak, ellentétben a jövedéki termékek elõállítására, feldolgozására és tárolására vonatkozó elõírások meghatározásával. Az adóraktár engedélyese a közösségi adófelfüggesztési eljárásban az adómegállapítás és az adófizetés halasztása mellett az adóraktárából a jövedéki terméket kitárolhatja, ha azt tagállami adóraktárba vagy más tagállam bejegyzett/ nem bejegyzett kereskedõjének szállítja, illetve harmadik országba más tagállam(ok)on keresztül kiszállítja. Ezen túlmenõen az adóraktár engedélyese az adóraktárába betárolhatja a tagállami adóraktárból szállított jövedéki terméket, illetve más tagállam(ok)on keresztül harmadik országból behozott jövedéki terméket. A közösségi adófelfüggesztési eljárás alatt lévõ jövedéki termék belföldön átszállítható. Mikor kell szállítási jövedéki biztosítékot nyújtani? Ezekben az esetekben az adóraktár engedélyese köteles a közösség valamennyi tagállamában érvényes szállítási jövedéki biztosítékot nyújtani. A szállítási jövedéki biztosítékot olyan összegben kell teljesíteni, amely a szállított jövedéki termék belföldi szabad forgalomba bocsátása esetén beálló adófizetési kötelezettséget fedezi. A szállítási jövedéki biztosíték az adóraktári tevékenység folytatásához nyújtott jövedéki biztosíték összegéig teljesítettnek tekinthetõ, az a kiszállított jövedéki termék adótartalmának mér- 6

7 tékéig szállítási jövedéki biztosítéknak minõsül. Szállítási jövedéki biztosítékot akkor kell külön teljesíteni, ha a már kiszállított, de a még vissza nem igazolt jövedéki termékekre számított adó összege a kiszállításra kerülõ jövedéki termékekre számított adó összegével együtt meghaladja az adóraktári tevékenységre nyújtott jövedéki biztosíték összegét. Külön kérelemre engedélyezhetõ, hogy a szállítási jövedéki biztosíték teljesítéseként az adóraktár engedélyese és a fuvarozó egyetemlegesen kötelezõ biztosítékot nyújtsanak, illetve az adóraktár engedélyes helyett a szállítási jövedéki biztosítékot a fuvarozó, a címzett vagy amennyiben az adóraktár engedélyes nem tulajdonosa a kiszállított jövedéki terméknek a jövedéki termék tulajdonosa nyújtsa. Amennyiben a jövedéki termék harmadik országba történõ kivitele más tagállam(ok)on keresztül az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény (Tranzitegyezmény) alapján történik, külön szállítási jövedéki biztosítékot nem kell nyújtani. Ebben az esetben a Tranzitegyezmény szerinti biztosíték szállítási jövedéki biztosítéknak minõsül. A szállítási jövedéki biztosíték felszabadítható, illetve ismételten felhasználhatóvá válik, amennyiben a jövedéki termék átvételét, és így az adókötelezettségnek a címzettre történõ átszállását a TKO-n visszaigazolják. Beszámítható-e a szállítási jövedéki biztosítékba a tevékenységi biztosíték? Kik vállalhatják át a szállítási jövedéki biztosítékot? Mikor nem kell szállítási jövedéki biztosítékot nyújtani? Mikor szabadítható fel a szállítási jövedéki biztosíték? Csomagküldõ kereskedelem Az adózott termékek forgalmának egy sajátos esete a csomagküldõ kereskedelem. Csomagküldõ kereskedelmet az a személy folytat, aki adó- 7 Mit jelent a csomagküldõ kereskedelem?

8 zott terméket más tagállamba szállít és a szállítást maga végzi vagy bonyolítja, és ehhez a saját tagállamában a hatóságtól engedélyt szerzett. A csomagküldõ kereskedõnek az elküldött árura a fogadó tagállamban adókötelezettsége keletkezik, a jövedéki adót az ott hatályos adómértékkel kell az átadáskor megfizetnie. Fontos rendelkezés az is, hogy a csomagküldõ kereskedõtõl beszerzett jövedéki termék származása, eredete csak olyan számlával igazolható, amelyen feltüntetésre kerül a megvásárló természetes személy, valamint a jövedéki terméket belföldön terhelõ jövedéki adó. Adóügyi képviselet Kinek kell adóügyi képviselõt alkalmazni? A belföldre szállító, más tagállambeli csomagküldõ kereskedõnek kötelezõ, belföldi székhellyel rendelkezõ, a vámhatóság engedélyével rendelkezõ adóügyi képviselõt alkalmaznia a Magyarországon keletkezõ adófizetési kötelezettségének rendezésében való közremûködésre. A belföldi székhelyû csomagküldõ kereskedõ e tevékenységét csak akkor végezheti, ha tevékenységét elõzetesen írásban a vámhatósághoz bejelenteni. Az adóügyi képviselõi tevékenység végzéséhez személyi és garanciális feltételek teljesítése szükséges. A személyi feltételek részben a kérelmezõ természetes személlyel, illetve szervezet esetén annak vezetõjével, vezetõ tisztségviselõjével, részben pedig magával a szervezettel kapcsolatosak. Az adóügyi képviselõ könyvvezetési kötelezettségének a kettõs könyvvezetés szabályai szerint köteles eleget tenni. Ez nem vonatkozik azonban az egyéni vállalkozóra, aki a könyvvezetési kötelezettségének a személyi jövedelemadóról szóló jogszabály rendelkezései szerint tesz eleget. Az adóügyi képviselõnek nem lehet a vám- 8

9 hatóság, illetve az adóhatóság felé meg nem fizetett vám- vagy adótartozása, továbbá társadalombiztosítási járulék tartozása sem. Az engedély kiadásának garanciális feltétele, hogy a kérelmezõnek jövedéki biztosítékot kell nyújtania a csomagküldõ kereskedõ által belföldre szállított jövedéki termék után egy naptári hónap alatt várhatóan keletkezõ adókötelezettségére. Az adóügyi képviselõnek a csomagküldõ kereskedõ által belföldre szállított jövedéki termékekrõl az adókötelezettség pontos megállapításához külön nyilvántartást kell vezetnie. Az adóügyi képviselõ a kiszállított árura itthon megfizetett jövedéki adót visszaigényelheti, ha a címzett tagállam illetékes hatósága a jövedéki adó címzett tagállamban történt megfizetését igazolja. Adózott jövedéki termékek közösségen belüli szállítása Az Európai Unión belül általános elv, hogy a jövedéki adó beszedésének joga azt a tagállamot illeti meg, amelynek területén a jövedéki terméket szabad forgalomba bocsátották, illetõleg azt, ahol a termék fogyasztásra kerül, melyet nem befolyásolhat a termék honossága. A termék szabad forgalomba bocsátása egyrészt az adófelfüggesztés rendszerébõl való szabályos vagy szabálytalan kilépést, másrészt a terméknek az adófelfüggesztés rendszerén kívüli bármilyen feldolgozását, elõállítását, harmadrészt pedig a termék bármilyen importját (ideértve a szabálytalan importot is, amikor a termék nem kerül adófelfüggesztés alá) jelenti. 9 Mi minõsül szabadforgalomba bocsátásnak?

10 Mit jelent a rendeltetési ország elve szerinti adóztatás? Keletkezik-e adókötelezettség más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék behozatalával? A fentieket szem elõtt tartva, nem korlátozható a termék szabad mozgása csak annak a tagállamnak a területére, amelyben az adót megfizették. Ezért, ha az ilyen árut egy másik tagállamban kívánják kereskedelmi célból felhasználni, akkor az adót meg kell fizetni a rendeltetési tagállam rendelkezései szerint, de a kettõs adóztatás elkerülése érdekében lehetséges a feladó tagállamban megfizetett adó visszatérítése. Más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék gazdasági tevékenység keretében, kereskedelmi vagy felhasználási céllal, vagy egy közhivatal céljaira történõ beszerzésével adókötelezettség keletkezik, különleges denaturált alkoholtermékhez, egyes ásványolajtermékekhez kapcsolódó kivételektõl eltekintve. Az adóalany az a személy, aki a jövedéki terméket saját számlára beszerezte, adókötelezettsége akkor keletkezik, amikor a jövedéki terméket belföldön átveszi vagy a más tagállamban átvett jövedéki terméket belföldre beszállítja vagy beszállíttatja. Amennyiben a más tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki terméket az elõzõekben nem említett esetben hoznak be belföldre nem értve ide a magáncélú behozatal eseteit, az adókötelezettség azáltal keletkezik, hogy a jövedéki terméket gazdasági tevékenység céljára belföldön birtokba veszik vagy felhasználják, kivéve a jármûvek üzemanyagtartályában és kiegészítõ üzemanyagtartályában található üzemanyagok behozatalát. Az adóalany az a személy, aki a jövedéki terméket birtokba vette vagy felhasználta. Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezésével egyidejûleg beáll az adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége, és a megállapított adót 10

11 be kell vallania és meg kell fizetnie. Az adóalany a beszerzést megelõzõen köteles a belföldön keletkezõ adókötelezettségnek megfelelõ összegben, illetve annak azon részére külön jövedéki biztosítékot nyújtani, amely meghaladja a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységéhez nyújtott jövedéki biztosítékot. Köteles továbbá a beszerzésrõl a jövedéki termék beszerzésének, mennyiségének és felhasználási céljának megjelölésével a vámhatóságot értesíteni. A belföldön szabad forgalomba bocsátott jövedéki termék más tagállamba, nem magáncélú beszerzés céljára történõ kiszállítása esetén a jövedéki termék után belföldön megfizetett adó visszaigényelhetõ (adóraktárból történõ kiszállítás esetén levonható), ha Mikor igényelhetõ vissza az adó? a jövedéki termék feladását megelõzõen az adóvisszaigénylésre kérelmet nyújtanak be, és igazolják a jövedéki termék adózott beszerzését, a jövedéki termék kiszállítását egyszerûsített kísérõ okmánnyal végzik, bemutatják az EKO-nak a jövedéki termék címzett tagállamban történt átvételét igazoló példányát, és a címzett tagállam hatóságának igazolását a jövedéki adó megfizetésérõl vagy annak biztosításáról. Adóraktári engedélyes tevékenység Az Európai Unión belül az adóraktárakkal kapcsolatos általános szabály, hogy a jövedéki termékek elõállítása, feldolgozása és tárolása az adó megfizetéséig csak adóraktárban megengedett, és csak külön engedéllyel történhet. 11 Hol végezhetõ a jövedéki termék elõállítása?

12 Az adóraktári engedélyhez személyi és tárgyi feltételeket kell teljesíteni, mely követelményeknek meg kell felelniük a tagállami és közösségi megkülönböztetés tilalma elvének. A közösségi szabályok elvárják, hogy az adóraktárak engedélyesei biztosítékot nyújtsanak az áruk gyártására, feldolgozására és tárolására, valamint az áruk szállítására. Az alkalmazott gyakorlat szerint a tagállamok külön tevékenységi biztosítékot és külön szállítási biztosítékot követelnek meg. A tevékenységi biztosítékok esetében, annak mértékére nincs általános szabály. Minimum és maximum értékek nem minden tagállamban kerültek meghatározásra, de az is elõfordul, hogy kisebb mennyiségû termékek elõállítása során nem is kérnek rá fedezetet. Az adóraktári engedélyes az árukészletérõl és a termékmozgásokról nyilvántartást köteles vezetni, a termékeket kérésre köteles bemutatni, és a raktárkészlet ellenõrzéséhez minden lehetséges segítséget meg kell adnia. Bõvül-e az adóraktári tevékenység köre? Az adóraktár elsõdlegesen jövedéki termék elõállítását, a termelési tevékenységhez kapcsolódó késztermék tárolását, raktározását végzi. A termelési tevékenységhez, ideértve a jövedéki termékek további feldolgozását is, az alapanyag beszerzése adófelfüggesztés mellett történik. Az adófizetési kötelezettség a termék elõállításával, adóraktárba történõ betárolásával keletkezik, amely a szabad forgalomba bocsátásig adófelfüggesztés alatt áll. Ezen alapelvek nem változnak, azonban lehetõség nyílik az adóraktárban más tulajdonát képzõ jövedéki termék elõállítására, raktározására, valamint a termelõ adóraktár mellett megjelenik a kereskedelmi adóraktár is. 12

13 A jelenlegi jövedéki szabályok kiterjesztése következtében, az alkoholt tartalmazó jövedéki termékeket (alkoholtermék, sör, bor, pezsgõ és köztes alkoholtermék) elõállító adóraktárakban a bérfeldolgozás mellett lehetõség nyílik a bértárolásra is, amelyet eddig csak a bérfeldolgozáshoz kapcsoltan lehetett végezni. A bérfeldolgozás, bértárolás feltétele a felek írásbeli megállapodása. A termelõ adóraktárak, amelyek az alkoholt tartalmazó jövedéki termékek elõállítására érvényes adóraktári engedély mellett rendelkeznek a termékhez kapcsolódó üzemi raktárra vonatkozó engedéllyel is, a saját elõállítású terméken kívül a naptári évben elõállított saját termelés meghatározott 25%-át meg nem haladó mértékben más adóraktár késztermékét is betárolhatják adófelfüggesztéssel az üzemi adóraktárba. Termelõ adóraktár végezhet-e bérfeldolgozást, bértárolást? Termelõ adóraktár végezhet-e kereskedelmi tevékenységet? Ez lehetõvé teszi az adóraktár engedélyesének, az adóraktári engedélyének megfelelõ termékkörön belül a választék bõvítését, kizárólag kereskedelmi céllal. A jövedékitermék elõállítást nem folytató, a jelenlegi szabályozáshoz képest új, kizárólag kereskedelmi tevékenységet végzõ adóraktári kategória kerül bevezetésre a tároló adóraktár. Ez az új adóraktári kategória lehetõvé teszi a jövedéki termék adófelfüggesztés mellett történõ beszerzését és tárolását, mindaddig, míg a terméket a szabad forgalom számára nem értékesítik. Mi a kereskedelmi adóraktár jelentõsége? A tároló adóraktárban adózatlan, a szabad forgalomba hozatalnak megfelelõen kiszerelt alkoholtermék, sör, bor, pezsgõ és köztes alkoholtermék egyidejû tárolása és raktározása is megengedett. 13

14 A jövedéki termékekkel folytatott egyéb tevékenységek Mit jelent a felhasználási cél szerinti adóztatás? Mi a felhasználói engedélyes tevékenység lényege? Magyarországon az ásványolajtermékekre az eddigi szabályozásban még nem érvényesült az uniós szabályokkal teljesen konform módon a felhasználási céltól függõen kötelezõen biztosítandó adómentesség, illetve adóztatás. Az uniós szabályozás szerint adókötelezettség minden ásványolajra keletkezik, de az adófizetési kötelezettséget az eddigi szabályozással szemben csak azokra az ásványolajtermékekre kell teljesíteni, amelyeket üzemanyagként vagy tüzelõanyagként értékesítenek vagy használnak fel. A felhasználási cél szerinti adóztatás követelményét a szabályozás sajátos módon, az ún. felhasználói engedélyes rendszer bevezetésével valósítja meg. Emellett az uniós szabályozás szerinti ellenõrzött körbe tartozó ásványolajokon kívül azokat az ásványolajokat is a törvény hatálya alatt tartja, amelyek jelenleg adókötelesek, de az uni- 14

15 ós szabályok szerint nem tartoznak az ellenõrzött körbe (adalékanyag és kenõolaj), továbbá amelyek egyik körbe sem tartoznak, de a visszaélés lehetõsége a magyar tapasztalatok szerint esetükben fokozottan fennáll (magas ásványolaj-, illetve alkoholtartalmú hígítók, oldószerek). Ezeknek az ellenõrzött ásványolajoknak és az utóbbi, a törvény fogalomhasználata szerinti ún. megfigyelt termékeknek 5 liter vagy 5 kg-nál nagyobb kiszerelésben történõ beszerzése az új szabályozás szerint csak felhasználói engedéllyel lehetséges. Az ilyen felhasználók többsége (gyógyszergyárak, vegyipar) eddig adómentes felhasználó volt, ezt követõen átkerülnek felhasználói engedélyes körbe, ugyanakkor az eddigieknél egyszerûbb, könnyített feltételek vonatkoznak rájuk, pl. a jövedéki biztosíték nyújtásánál. A valós kockázatot (5 kg/5 liter feletti kiszerelés) jelentõ felhasználásokra a végfelhasználókig követhetõ zárt rendszer fog érvényesülni, ugyanakkor az 5 kg/5 liter vagy az alatti kiszerelésû termékek forgalmazása kívül marad a törvény hatályán. Az új rendszer a kisfelhasználókat (évi 6000 kg/ 6000 liter alatti felhasználás) csak bejelentésre kötelezi. Ezek lesznek a nyilvántartásba vett felhasználók, amelyek a bejelentett éves felhasználási mennyiség alapján a vámhatóság által kiadott beszerzési keret erejéig vásárolhatnak 5 kg/5 liternél nagyobb kiszerelésû ellenõrzött és megfigyelt terméket. A jogbiztonságot, a késõbbi viták elkerülését szolgálja az az elõírás, mely szerint az oldószer, hígító elõállításához történt felhasználás esetén a felhasználói engedély iránti kérelem benyújtásához elõzetesen kérni kell a kötelezõ érvényû vám- 15 Kik lehetnek felhasználói engedélyesek? Kik lehetnek nyilvántartásba vett felhasználók? Milyen különös feltétele van a felhasználói engedélyes tevékenység folytatásának?

16 tarifa-besorolást, amely nélkül a felhasználói engedélyt nem lehet kiadni. Az új szabályozás elõírja a felhasználói engedélyesek folyamatos nyilvántartás-vezetési, havi elszámolási kötelezettségét. Az elszámolási rendszer minden érintett számára egyszerûsítést jelent az eddigi adómentes felhasználókénti minõségükben teljesítendõ kötelezettségeikhez képest. Milyen további könnyítések vonatkoznak a felhasználói engedélyes tevékenységre? Azoknak a felhasználóknak, akiknél a visszaélés kockázata kisebb (gyógyszergyárak, vagy azok a gyártók, akik az egyéb ellenõrzött ásványolajat és megfigyelt terméket kémiai átalakulást eredményezõ vegyi reakcióban használják fel) nem kell havi jelentést készíteniük és benyújtaniuk a vámhatósághoz. A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága megbízásából kiadja a VIVA Média Holding Felelõs kiadó: Moldován Tamás vezérigazgató Mûszaki igazgató: Grünvald Károly 16

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága

A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás. NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága A Jövedéki törvény szerinti engedélyezési eljárás A 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) A Jöt.-ben meghatározott tevékenység ( jövedéki termék előállítása, felhasználása, kereskedelme, tárolása, raktározása,

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A J ÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2011 Budapest, 2011 Szerzők: Ágoston Krisztián Boros

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2012 Budapest, 2012 Szerzõk: Ágoston Krisztián Bajusz

Részletesebben

Jövedéki adó. Költségvetési kapcsolatok. Dr. Zsombori Zsolt adjunktus

Jövedéki adó. Költségvetési kapcsolatok. Dr. Zsombori Zsolt adjunktus Jövedéki adó Költségvetési kapcsolatok Dr. Zsombori Zsolt adjunktus A törvényi szabályozás változása Régi jövedéki törvény 2003.évi CXXVII. tv. (Jöt.) Energiaadó törvény 2003. évi LXXXVIII. tv. Új jövedéki

Részletesebben

Jövedéki törvény aktualitások. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály

Jövedéki törvény aktualitások. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály Jövedéki törvény aktualitások Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály Jövedéki szabályozás változása A 2016. évi XLVIII. törvény a jövedéki adóról - módosította a 2017. évi XXI.

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő Egyszerűsített adóraktár Általánostól eltérő szabályozás Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani a palackos

Részletesebben

A jövedéki biztosíték bankgarancia formájában történő biztosítása 2017.

A jövedéki biztosíték bankgarancia formájában történő biztosítása 2017. A jövedéki biztosíték bankgarancia formájában történő biztosítása 2017. I) A bankgaranciával szembeni alaki és tartalmi követelmények Az utóbbi időben a bankgarancia formájában nyújtott jövedéki biztosítékkal

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Jövedéki adótörvény bor termékkört érintő változásai 2016. évi XLVIII. törvény és a T/12741. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4009/2014. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4009/2014. tájékoztatás a jövedéki szabályozásban alkalmazott vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokról szóló 4008/2014. számú tájékoztatás módosításáról A jövedéki

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös

Részletesebben

Jövedéki tájékoztató

Jövedéki tájékoztató Jövedéki törvény módosítását, illetve a jövedéki termékek szabályozását érintő egyéb rendelkezések A következőkben összefoglaltuk a jövedéki termékekre és azokkal végzett egyes tevékenységek szabályozását

Részletesebben

Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében, szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során

Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében, szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében, szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során A 2017. április 1-jén hatályba lépő a jövedéki adóról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató Szállítási nyilvántartás havi zárás (csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője) című J13 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal. szellemi tulajdonjog védelmi feladatai. Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal szellemi tulajdonjog védelmi feladatai Előadó: Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, szakfőigazgató Szellemi tulajdonjog védelem a NAV feladatkörében (I.) Feldolgozza a vámhatósági

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Határidő: január 15.

Határidő: január 15. 2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása - saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-berendezése n - több tekintetben is változik. 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1)

Jövedéki adó fajtakódok 2015. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: F1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.25. COM(2018) 349 final 2018/0181 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19.

Főbb EKAER tudnivalók. 2014. december 19. Főbb EKAER tudnivalók 2014. december 19. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

2012. január 18. 1/2012.

2012. január 18. 1/2012. Jövedéki Hírlevél Mi található a 1/2012. számban? I. A természetes személy által adómentesen előállítható sör, bor és pezsgő termékekkel kapcsolatos szabályozás, illetve ezen termékekhez kapcsolódó egyéb

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL A JÖVEDÉKI ADÓRÓL ÉS A JÖVEDÉKI TERMÉKEK FORGALMAZÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2013 Budapest, 2013 Szerzők: Ágoston Krisztián Bajusz Éva Boros Sándor

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A J verzió számú KITÖLTŐ PROGRAM használatához a hagyományos Abev2006 keretprogrammal Érvényesség kezdete: október 1. Kitöltési útmutató szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedő/adóképviselő) című J12 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.0 Érvényes: 2009. október 01-től.

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep

Vámjog. 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vámjog 1. Bevezető: Két szerepe: - bevétel - szabályozó szerep Vám jellemzői: - állam veti ki - kötelező - ellenszolgáltatás nélküli befizetés - az áruk vámhatáron történő - forgalmához kötődik 2. Fajtái:

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

A jövedéki biztosíték nyújtásának legfontosabb szabályai

A jövedéki biztosíték nyújtásának legfontosabb szabályai A jövedéki biztosíték nyújtásának legfontosabb szabályai I./1. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Jöt.) szerinti jövedéki biztosíték főbb szabályai Az adóbevételek biztosítása

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1981-06 Vám- és jövedéki alapok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek

Részletesebben

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31. napja; adóévről május 31.

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31. napja; adóévről május 31. Tájékoztatás a 2015. évi helyi iparűzési adókötelezettségről és annak elektronikusan történő bevallásáról Tájékoztatom, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére

Részletesebben

Magyar joganyagok - 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet - a szőlészeti és a borászati adat 2. oldal Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról Bor

Magyar joganyagok - 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet - a szőlészeti és a borászati adat 2. oldal Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról Bor Magyar joganyagok - 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet - a szőlészeti és a borászati adat 1. oldal 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1)

Jövedéki adó fajtakódok 2013. január 1-től (Termékmérleg adómérték kód: E1) Ásványolaj termékek Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer liter) 500 Nem adóköteles ásványolaj termék (ezer kg) 689 Nem adóköteles ásványolaj termék (nm 3 ) 690 Szabványos termékre adómérték 0 Ft/ezer

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

A jövedéki biztosíték szabályrendszere július 1-jétől. I.1. A jövedéki biztosítékra vonatkozó átmeneti rendelkezések, átmeneti időszak

A jövedéki biztosíték szabályrendszere július 1-jétől. I.1. A jövedéki biztosítékra vonatkozó átmeneti rendelkezések, átmeneti időszak A jövedéki biztosíték szabályrendszere 2017. július 1-jétől I.1. A jövedéki biztosítékra vonatkozó átmeneti rendelkezések, átmeneti időszak A jövedéki szabályozásban 2017. július 1-jétől bekövetkező jelentős

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel Nyilvántartásba vétel A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti nyilvántartásba vételi eljárásról az alábbi általános tájékoztatást adom. Nyilvántartásba vétel általános

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos jogszabályok könnyebb értelmezhetősége, áttekinthetősége érdekében Felügyelőségünk ebben a tájékoztatóban foglalta össze Tisztelt

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2010. december 28. 10/2010.

2010. december 28. 10/2010. 2010. december 28. 10/2010. Jövedéki Hírlevél Tisztelt Ügyfeleink! Mi található a 10/2010. számban? A jövedéki szabályozás 2011. évi változásai Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó- és járuléktörvények, a

Részletesebben

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.

2003. évi CXXVII. törvény. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól A központi költségvetés feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a jövedéki termékek

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS (BGF. PSZFK) Tantárgyi útmutató 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Illeték, jövedék, vám IVAM1K0MPZP Gazdálkodási modul Kontaktórák

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet Hatály: 2010.I.1. www.jovedekiado.hu 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Energiaadó. I. Az energiaadóról általában

Energiaadó. I. Az energiaadóról általában Energiaadó I. Az energiaadóról általában Magyarországon az energiaadó bevezetésére az Európai Unió energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 2015. március 1-jétől hatályos 22/E., 88. (6), (6a), (6b) bekezdései,

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Változások a jövedéki szabályozás területén. Dr. Molnár Sándor pénzügyőr alezredes NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Változások a jövedéki szabályozás területén. Dr. Molnár Sándor pénzügyőr alezredes NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága Változások a jövedéki szabályozás területén Dr. Molnár Sándor pénzügyőr alezredes NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága A jövedéki szabályozás változása 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

Részletesebben

Dr. Szabó József pénzügyőr alezredes osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály. Az új jövedéki szabályozás

Dr. Szabó József pénzügyőr alezredes osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály. Az új jövedéki szabályozás Dr. Szabó József pénzügyőr alezredes osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály Az új jövedéki szabályozás Jogforrás: Az új jövedéki szabályozás jogforrása, célkitűzése

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Jövedéki ismeretek A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Jövedéki ismeretek A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Jövedéki ismeretek A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 1. A jövedéki szabályozás alapjai Jövedék:

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Iromány száma: T/14245/4. Benyújtás dátuma: 2017-03-14 13:41 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Parlex azonosító: 86PJIBZV0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Bánki Erik, Elnök

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel

Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel Az EKAER rendszer nem más, mint a Közösségi termékértékesítéssel/termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyéb kamerahálózat segítségével

Részletesebben

FELHÍVÁS. A jövedéki adótörvény változásairól

FELHÍVÁS. A jövedéki adótörvény változásairól FELHÍVÁS A jövedéki adótörvény változásairól Tisztelt Ügyfeleink! A Magyar Közlöny MK 161/2014. évi számában 2014. november 26-án kihirdetett, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények,

Részletesebben

Jövedéki adó. 2003. évi CXXVII. tv.

Jövedéki adó. 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó 2003. évi CXXVII. tv. Jövedéki adó Bruttó, speciális, egyfázisú adó Beépül az ÁFA alapjába Luxus vagy egészségre ártalmas termék merev árrugalmasság Importszabályozás eszköze Ellenőrzött termelés

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL s s s s s G G G G G s G s G ÁRUHÁZ- LÁNC AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FÓKUSZPONTJAI

Részletesebben

Tájékoztató a kisüzemi bortermelőkre és az egyszerűsített adóraktárakra április 1-után érvényes szabályokról

Tájékoztató a kisüzemi bortermelőkre és az egyszerűsített adóraktárakra április 1-után érvényes szabályokról Tájékoztató a kisüzemi bortermelőkre és az egyszerűsített adóraktárakra 2017. április 1-után érvényes szabályokról Az új jövedéki törvény a szőlőborra vonatkozóan bevezette az uniós szabályozás keretrendszerét

Részletesebben

Jövedéki adó. Ki végezhet pálinka főzést:

Jövedéki adó. Ki végezhet pálinka főzést: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.): 2010. szeptember 27. kezdettel lehetővé teszi minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei

I. Fejezet. 1. Cím Az adómentes termékimport alkalmazásának feltételei 3528584188 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3009/2013. számú útmutató a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráskor a 2007. évi CXXVII. törvény 95. és 96. -aiban szabályozott adómentesség alkalmazásáról

Részletesebben

8/2004. (III. 10.) PM rendelet

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A jövedéki adóról és

Részletesebben

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2015.07.29 2015.12.31

Részletesebben