2010. december /2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. december 28. 10/2010."

Átírás

1 2010. december /2010. Jövedéki Hírlevél Tisztelt Ügyfeleink! Mi található a 10/2010. számban? A jövedéki szabályozás évi változásai Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény november 19-én a Magyar Közlöny 177. számában került kihirdetésre. A kihirdetett jogszabály módosította a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: jövedéki adótörvény). Bejegyzett kereskedőket érintő változások A jövedéki adótörvény jelenleg hatályos rendelkezései szerint bejegyzett kereskedő csak abban az esetben hozhat be közösségi adó-felfüggesztési eljárásban egyéb ellenőrzött ásványolajat és megfigyelt terméket, ha saját felhasználói engedélyes üzemébe tárolja azt be, azaz, ha a bejegyzett kereskedő egyben felhasználói engedélyes is. A módosítás megteremti annak lehetőségét, hogy egyéb ellenőrzött ásványolajat közösségi adó-felfüggesztési eljárás keretében olyan bejegyzett kereskedő is behozhasson, aki nem rendelkezik felhasználói engedéllyel. Ebben az esetben a bejegyzett kereskedőnek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, mivel a terméket a felhasználói engedélyes részére hozza be. Az egyéb ellenőrzött ásványolaj fentiek szerinti behozatala esetén, a bejegyzett kereskedő jövedéki biztosítékának meghatározásánál egyéb ellenőrzött ásványolaj esetében motorbenzin adómértékét kell figyelembe venni (jelenleg Ft/ezer liter). A bejegyzett kereskedő által nyújtott jövedéki biztosíték tekintetében január 1-jétől az alábbiak is alkalmazandók: jövedéki biztosíték összegét hivatalból vagy kérelemre módosítani kell, ha az annak elfogadásánál figyelembe vett feltételek vagy körülmények megváltoztak. A jövedéki biztosíték csökkentése kizárólag kérelemre történik, a bejegyzett kereskedő köteles a vámhatóságnak bejelenteni a jövedéki biztosíték megállapításánál figyelembe vett és az időarányos tényszámok alapján havi szinten várható fogadás mennyiségi adatainak olyan eltérését, amelynek alapján a jövedéki biztosíték több, mint 25 százalékkal való megemelése indokolt, hivatalból kötelező a jövedéki biztosíték összegének felülvizsgálata a bejegyzett kereskedői engedély kiadását követő legfeljebb 6 hónap elteltével, illetve azt követően évente, továbbá az előző pont szerinti esetben, a biztosíték összegének hivatalból történő felemelése esetén a bejegyzett kereskedő az első fokú határozat, illetve - fellebbezés esetén - a másodfokú határozat közlésétől számított 30 napon belül köteles gondoskodni a biztosíték kiegészítéséről. A biztosíték

2 2 10/2010. összegének csökkentése esetén a vámhatóság haladéktalanul intézkedik a különbözet felszabadításáról, illetve visszafizetéséről. További változás, hogy január 1-jét követően a bejegyzett kereskedők is kezdeményezhetnek az általuk beszerzett jövedéki termékekre, illetve a vámhatóság az előzőek szerinti időponttól az engedélyes egyidejű értesítése mellett kezdeményezheti a kötelező érvénnyel bíró vámtarifaszám megállapítást a vegyvizsgáló szervnél. A fenti időpontot követően jogszabálysértések visszaszorítása és a tevékenységüket a jogszabályi rendelkezések betartásával folytató engedélyesek tevékenységének elősegítése céljából szigorodnak a bejegyzett kereskedő esetében a fizetési könnyítés (fizetési halasztás illetve részletfizetés) vámhatóság által történő engedélyezésének feltételei. Az előzőek alapján fizetési halasztást, részletfizetést a bejegyzett kereskedő csak akkor kérhet, ha tevékenységét a tevékenysége megkezdésének napjától a fizetési halasztás, részletfizetés iránti kérelme benyújtásának napjáig számítva legalább 12 hónapon keresztül folytatta, a fenti időszakban terhére összességében a jövedéki biztosíték értékének 10 százalékát meghaladó összegű jövedéki bírságot vagy adóbírságot a vámhatóság vagy az adóhatóság jogerős határozattal nem állapított meg és a jövedéki biztosíték értékének 10 százalékát meghaladó összegű, az esedékességet 30 nappal meghaladóan rendezett vagy rendezetlen adótartozása nem volt, kivéve az olyan adótartozást, amelyre fizetési könnyítést (fizetési halasztás, részletfizetés) engedélyeztek, valamint az adó összege, amelyre fizetési halasztást, részletfizetést kér, nem haladja meg az általa nyújtott jövedéki biztosíték azon adótartozással csökkentett összegét, amelyre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyeztek, illetve amelyre vonatkozóan a bejegyzett kereskedő ezt megelőzően fizetési halasztás, részletfizetés iránti kérelmet nyújtott be és annak elbírálása folyamatban van. Bejegyzett feladó jövedéki biztosítéka A jövedéki adótörvény alkalmazásában bejegyzett feladó az a személy, aki a vámjogi szabad forgalomba bocsátás helye szerinti tagállam illetékes hatósága (Magyarországon a vámhatóság) által kiadott engedély alapján, gazdasági tevékenysége keretében jogosult arra, hogy - az e-tko tervezetének kiállításával - rendelkezzen a harmadik országból behozott, vámjogilag szabad forgalomba bocsátott jövedéki terméknek az importálás helyéről az adó fizetésének halasztása mellett a jövedéki adótörvényben meghatározott rendeltetési helyre történő továbbszállításáról. A fenti engedély 2010 április 1-jei bevezetését követően a közösségi szabályokkal összhangban megszűnt annak a lehetősége, hogy jövedéki engedélyes importáló az adóraktár engedélyes vagy adómentes felhasználó befogadói nyilatkozatával közösségen kívüli harmadik országból jövedéki terméket a jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba bocsátását követően adó-felfüggesztéssel szerezzen be. A fenti rendelkezések hatályba lépése óta eltelt időszakban az érintett gazdálkodói kör jelezte, hogy a bejegyzett feladói tevékenység esetében indokolatlan külön biztosíték nyújtása abban az esetben, ha gazdálkodó rendelkezik egyéb jövedéki típusú engedéllyel és az ahhoz szükséges biztosítékkal. A fentiek szerinti gazdálkodói észrevételeket a jogalkotó megvizsgálta, melynek eredményeként, a a biztosíték-halmozódás elkerülése érdekében az import jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységhez, illetve az adóraktári engedélyhez nyújtott garancia a bejegyzett feladói tevékenység

3 3 10/2010. jövedéki biztosítékaként elfogadható, feltéve, hogy annak összege a feladásra kerülő jövedéki termékre belföldi szabadforgalomba bocsátás esetén beálló adófizetési kötelezettség összegét fedezi (ellenkező esetben a jövedéki biztosítékot a kérelmezőnek ki kell egészítenie). Elektronikus ügyintézés szabályainak pontosítása A jövedéki adótörvény a jövedéki engedélyezési és a nyilvántartásba vételi eljárások esetében kizárja az elektronikus ügyintézést. Az előzőek szerinti rendelkezés január 1-jétől kiegészítésre kerül a nyilvántartásba vételi eljárások felsorolásával, azaz megjelöli a csomagküldő kereskedők és a csomagküldő kereskedők adóügyi képviselői nyilvántartásba vételének esetét is, melyek szintén ebbe a körbe tartoznak. Sör adóalapjának megállapítása január 1-jétől a szabadforgalomba bocsátott sör mennyisége után fizetendő jövedéki adót úgy kell meghatározni, hogy a kész sörnek meg kell állapítani az alkohol- és a szárazanyag tartalmát. Ezt a két értéket be kell helyettesíteni a sörszabványban meghatározott Balling-képletbe. A behelyettesítés eredményként kapott számszerinti érték a sör eredeti szárazanyag tartalma, azaz az adózás alapjául szolgáló Balling- (Plató-) fok, melyet hektoliterre vetítve kell alkalmazni. Az adó mértéke hektoliterre vetítve Balling- (Plató-) fokonként 633 forint. változása (szárazanyag tartalom helyett, alkoholfok szerinti adózás) nem jelent adóemelést. Dohánygyártmányokat érintő változások január 1-jétől emelkednek a dohánygyártmányok adómértékei az alábbiak szerint. Az adó mértéke: a cigarettára (9350 forint/ezer darab helyett) 9750 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár (28,3 % helyett) 28,4 százaléka, de legalább (17330 forint/ezer darab helyett) forint/ezer darab, a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább (7280 forint/kilogramm helyett) 7860 forint/kilogramm, az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább (7280 forint/kilogramm helyett) 7860 forint/kilogramm. Jogharmonizációt megvalósítva, a cigaretta hossza függvényében a tételes adómértéket az eddigieknél szigorúbb szabályok szerint kell többszörözni. Az eddigi 9 centiméterenkénti adómérték növelés (9-18 centiméter cigaretta hossz esetén meg kellett kétszerezni a cigaretta darabszámát, centiméter között háromszorozni és így tovább) 3 centiméterre csökken az alábbiak szerint: Az alacsony alkoholtartalmú (legfeljebb 2,8 térfogatszázalék), 2206 vámtarifaszám alá tartozó ízesített sörök esetében a fenti időponttól a szabadforgalomba bocsátáskor fizetendő adót az alkoholtartalom alapján kell megállapítani, azaz január 1-jétől az ízesített sörök nem a szárazanyag tartalmuk, azaz Balling- (Plató-) fok alapján, hanem alkoholfok szerint adóznak. Az adó mértéke alkoholfokonként 1400 forint. Alkoholfok ízesített sörök esetében a sörszabvány szerinti, 20 C-on mért alkoholtartalom térfogatszázalékban kifejezve. Az adóalap A tételes adómérték alapjaként a cigaretta darabszámát kétszerezni kell, ha annak hossza füstszűrő és szopóka nélkül meghaladja a 8 centimétert, de rövidebb, mint 11 centiméter, háromszorozni kell, ha annak hossza füstszűrő és szopóka nélkül 11 centiméter vagy annál nagyobb, de rövidebb, mint 14 centiméter, és így tovább. Változik továbbá a finomra vágott dohány és a kész dohányvágat fogalmi meghatározása. A finomra vágott dohány esetében a vágatszélességnek az eddigi 1 milliméter

4 4 10/2010. helyett 1,5 milliméternél kell kisebbnek lennie a dohányrészecskék tömegének több, mint 25%-ára, a dohányvágat vonatkozásában pedig nevesítve lesz a dohánytörmelék is. Szivarnak és szivarkának kell tekinteni az olyan termékeket is, amelyek tartalmaznak a dohánytól eltérő anyagot is, azonban az egyéb termékkritériumoknak megfelelnek. Az adójegy forgalom és a költségvetési bevételek jobb tervezhetősége érdekében változnak az adójegyek beszerzésének korlátozásra vonatkozó, az adóemelések előtti bespájzolás visszaszorítását célzó szabályok is. Az előzőek alapján fő szabály, hogy az adóraktár engedélyes és a bejegyzett kereskedő havonta nem rendelhet és részére a vámhatóság nem adhat ki a cigarettára és a fogyasztási dohányra a) minden év szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időszakban, illetve b) január 1-jétől eltérő időpontú adómérték változás esetén az új adómérték hatálybalépését megelőző 4 hónapban - az új adómérték kihirdetése és hatálybalépése közötti időszak rövidebb, akkor abban az időszakban (a továbbiakban: referencia-időszak) a következő pontban meghatározottnál több adójegyet. A referencia-időszakban havonta rendelhető adójegyek mennyisége nem lehet több, mint az a) pont esetén - az adott év első 8 hónapjában, a b) pont esetén - a referencia-időszak kezdő hónapját megelőző 12 hónapból (figyelmen kívül hagyva azt a két hónapot, amelyben a zárjegy felhasználó által átvett adójegyek mennyisége a legnagyobb mennyiségű volt) azon 10 hónapban átvett és a bázisidőszakban visszahozott adójegyekkel csökkentett adójegyek mennyiségéből a bázisidőszakra számított egyhavi átlag 1,1-szerese a cigarettánál, illetve a 1,15-szöröse a fogyasztási dohány esetén. Az előzőekben ismertetett fő szabályt értelemszerűen kell az importáló és az eseti bejegyzett kereskedő esetén alkalmazni, az alábbiak figyelembe vételével: az átvett adójegyek egy havi átlagát a bázisidőszak azon hónapjaira kell számítani, amelyben történt adójegy átvétel (mivel az importáló és az eseti bejegyzett kereskedő tevékenységéből adódóan nem vesz át minden hónapban adójegyet), amennyiben az adó mértéke január 1- től eltérő időpontban változik, akkor azt a szabály, miszerint azt a két hónapot, amelyben a zárjegy felhasználó által átvett adójegyek mennyisége a legnagyobb mennyiségű volt nem kell figyelembe venni a bázisidőszak megállapításánál kizárólag akkor kell alkalmazni, ha legalább négy hónapban történt adójegy átvétel január 1-jét követően, az új adómérték hatálybalépése után dohánygyártmány kizárólag olyan adójeggyel bocsátható szabadforgalomba, amely már az új adómérték megfizetésével került átvételre, azaz megszűnik az a lehetőség, hogy adóraktárból az adómérték változását követő 15 napig a régi adójeggyel lehessen kitárolni dohányterméket, így az adóraktárengedélyesek esetében is a bejegyzett kereskedőkre és az importálókra vonatkozók szabályokat kell alkalmazni. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények előállításának a szabályai Tekintettel arra, hogy a 2004/24/EK irányelvben megengedett hét éves türelmi

5 5 10/2010. időszak lejártával, vagyis április 1-jétől megszűnik a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék kategória (például: Svédcsepp), így az előzőek szerinti időponttól e termékek előállításához felhasznált alkoholtermékek után eddig biztosított adómentesség is megszűntetésre kerül. A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék kategória megszűnésével az ilyen típusú termékek amennyiben a termékeket az illetékes hatóság forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszernek minősíti gyógyszerként keretengedély birtokában továbbra is előállíthatóak, ugyanakkor a gyógyszernek nem minősülő készítmények a jövedéki adótörvényben az alkoholtermékekre meghatározott általános szabályok szerint állíthatók elő (adóraktárban), illetve forgalmazhatók. Borkísérő okmány alkalmazására vonatkozó szabályok Adóraktárból a szőlőbor belföldi rendeltetéssel vagy harmadik országba belföldről történő kiléptetés céljára adófelfüggesztés mellett történő kitárolása, valamint a külön jogszabályban foglalt eltéréssel szabadforgalomba bocsátása borkísérő okmány kiállítása mellett történhet. Méltányosság alkalmazása üzemanyagtöltő állomás esetében Abban az esetben, ha a jövedéki engedélyes kereskedő bejegyzett feladói tevékenységet kíván folytatni és a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységével összefüggésben nyújtott jövedéki biztosítéka a bejegyzett feladói tevékenység engedélyezési eljárása során figyelembevételre kerül, akkor a jövedéki biztosíték az esedékességkor, végrehajtható adó-, adóelőleg-, bírság-, pótléktartozás teljesíteni elmulasztott halasztott fizetési kötelezettségre és a bejegyzett feladó terhelő költség fedezetére vehető igénybe a végrehajtás szabályai szerint, ha a bejegyzett feladó önkéntesen nem teljesít. A követelés érvényesítésére külön végzés nélkül a vámhatóság jogosult. Motorfejlesztés és a kereskedelmi gázolaj adókedvezményével kapcsolatos jogszabályváltozásokat a 9/2010. Jövedéki Hírlevél tartalmazza. Információk: Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan észrevételek, kérdések fogalmazódtak meg Önökben, úgy kérjük, hogy forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatósága 1064 Budapest, Rózsa u Budapest, Pf Telefon: január 1-jétől a méltányosság alkalmazásának lehetősége kiterjesztésre kerül az üzemanyagtöltő állomások esetében elrendelhető üzletbezárások eseteire (például szabványon kívüli üzemanyag forgalmazása) is, azaz nem kell alkalmazni az üzletbezárást, amennyiben a körülményekből megállapítható, hogy a jogsértő személy az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el a jövedéki termék vagy jövedéki termékek beszerzése során. Jövedéki engedélyes kereskedő biztosítékának érvényesítése Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt ügyfeleinket, hogy amennyiben a Vám- és Pénzügyőrséggel kapcsolatosan további általános információra van szükségük, az ügyfelek részére a cím áll rendelkezésre, illetve az ügyfelek részére egy helyi tarifával működő telefonszám is: FINÁNC ( ) rendelkezésre áll. A leírtakon túl figyelmébe ajánljuk a Vám- és Pénzügyőrség hivatalos honlapját, melyet a vam.gov.hu URL hivatkozással érhet el. VPOP Jövedéki Igazgatósága

Jövedéki tájékoztató

Jövedéki tájékoztató Jövedéki törvény módosítását, illetve a jövedéki termékek szabályozását érintő egyéb rendelkezések A következőkben összefoglaltuk a jövedéki termékekre és azokkal végzett egyes tevékenységek szabályozását

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2081. számú törvényjavaslat a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

T/,, számú. törvényjavaslat

T/,, számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OR S"L ^

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN

Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN Vadász Iván FORDÍTOTT ADÓZÁS AZ ÉPÍTŐIPARBAN 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS ALÁ TARTOZÓ ÜGYLETEK 2008. JANUÁR

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Önellenőrzés. Az önellenőrzés

Önellenőrzés. Az önellenőrzés Önellenőrzés Az önellenőrzés adózói jog, sajátos lehetőség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenőrzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014.

Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. Az utasforgalomra vonatkozó vám és egyéb szabályok 2014. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelen kiadványában hasznos információkkal kíván szolgálni azoknak, akik turistaként utaznak az Európai Unión belül,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 -

2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - 2015. évi LXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 1 hatályos: 2015.07.01 - Tartalom: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi

Részletesebben