KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/ os tanév 1 Általános rendelkezések. 2 A felvételi eljárás menete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/2016 - os tanév 1 Általános rendelkezések. 2 A felvételi eljárás menete"

Átírás

1 KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ELJÁRÁSREND A KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 2015/ os tanév 1 Általános rendelkezések Jelen eljárásrend a Középiskolai Leánykollégium kollégiumi felvételének rendjét, lebonyolítását szabályozza. Elkészítésekor a Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) élt véleményezési jogával. Kollégiumi, externátusi elhelyezésre mindenki pályázhat, aki felvételt nyert középfokú oktatási intézménybe. A kollégiumi férőhelyek odaítéléséről a tantestület meghallgatásával az igazgató dönt. 2 A felvételi eljárás menete A kollégiumi felvételi eljárása személyes találkozóval kezdődik, melyen a diáknak is jelen kell lennie. Ekkor mind a szülő mind a tanuló tájékoztatást kap elvárásainkról, illetve megtekinthetik az intézményt, mely alapján eldönthetik, jelentkeznek-e ebbe a kollégiumba. A döntést követően megkapják a jelentkezési lapot, melyet a megadott határidőig vissza kell küldeni, továbbá a diák kitölt egy beiskolázási kérdőívet. A jelentkezők közötti rangsor elkészítését követően történik a szülő kiértesítése az 5. pont szerint. 3 Kollégiumi elhelyezés Kollégiumi elhelyezésben részesülhetnek azok a középiskolai diákok, akik beadták jelentkezési lapjukat a megadott határidőig: május 15 - ig. A kollégiumba csak olyan diák költözhet be, akinek a beköltözés pillanatában kollégiumi térítési és egyéb, kollégiumi szolgáltatás igénybe vételével összefüggő díj tartozása nincs. A kollégiumba való beköltözés időpontjáról levélben értesítjük a szülőt. 3.1 A férőhely odaítélésének szempontjai A férőhely odaítélésének alapvető szempontjai: tanulmányi eredmény (maximum 100 pont), a tankötelezettség teljesítéséhet mennyire nélkülözhetetlen a kollégium - nem megoldható a bejárás (maximum 30 pont) szociális rászorultság családtagok jellemzése (maximum 36 pont) Előző tanévben kollégiumi jogviszonnyal rendelkezőknél a tanulói kötelezettségek megtartása, ill. megszegése azonos pontszám esetén befolyásolja a döntést. 1

2 3.1.1 Tanulmányi pontok A pályázó tanulmányi eredménye alapján tanulmányi pontban részesül. Már középiskolai eredménnyel rendelkező (felsőbb éves) diákok esetében a számítás alapja az előző tanév jegyeinek számtani átlaga készségtárgyak nélkül. Túljelentkezés esetén a 3,0-s átlagot el nem érő diákok a tanulmányi okból elutasított kategóriába kerül. 9. évfolyamosok esetén a kollégiumi elhelyezés az általános iskolai eredményeknek megfelelően történik. Túljelentkezés esetén a 4,0-s átlagot el nem érő diák a tanulmányi okból elutasított kategóriába kerül. A tanulmányi pontok megállapítása a következőképpen kerül kiszámításra; Készségtárgyak nélkül kiszámított számtani átlag szorozva 20-szal. (maximum 100 pont) A kollégiumi felvételi pontszámból a tanulmányi pontszám 60 %-ot, míg a szociális pontszám 40 %-ot tesz ki. Maximum pontszám Tanulmányi pontszám Családi jellemzők Távolság % 60% 22% 18% Szociális pontok A szociális pontszám két részre bontható. Család létszáma utáni pontszámából (max.: 36 pont) Lakóhely intézmény közötti távolságért adott pontszámból (max.: 30 pont). A családtagok számának pontszáma (max.: 36 pont) Családtagok jellemzése Pontszám Iskolaköteles vagy még nem iskolaköteles testvér 6 Felsőoktatási intézményben tanuló testvér 3 Munkanélküli szülő (segéllyel) 6 Munkanélküli szülő (segély nélkül) Fogyatékos szülő /testvér 10 Háztartásbeli szülő 2 GYES/GYED/GYÁS szülő 6 Rokkantnyugdíjas szülő /testvér 10 Rendszeres orvosi kezelés alatt álló családtag 6 Egyedül álló szülő 20 Kiemelt figyelmet igénylő (SNI) diák 36 Félárva 36 2

3 Lakóhely intézmény távolság pontszáma (max.: 30 pont) Távolság (km) Pontszám A 3.1. pontban megismert számítás szerint kapott egyéni pontok csökkenő sorba állítása után kapott rangsor alapján számított kontingensek alapján kerülnek a férőhelyek besorolásra Fegyelmi pontok A fegyelmi pontok is beleszámítanak a pontszámba, így fokozottan felhívjuk mindenki figyelmét a házirend betartására. Az alábbi kollégiumi fegyelmi büntetésben részesülő diákok ki vannak zárva a kollégiumi felvételiből: nevelőtanári intés igazgatói intés igazgatói megrovás Az alábbi személyek a kollégiumi felvételi első körében nem vehetők fel: budapesti állandó lakosú, térítési díjjal tartozó 3.2 Rangsor kialakítása A kollégiumi férőhelyre pályázó felsőéves diákok között rangsort kell kialakítani a tanulmányi és szociális pont figyelembevételével. A rangsor végére kerülnek a tanulmányi okból elutasítottak. A felvételi eljárás során az iskola kérése alapján bekerült hallgatók helyét a rangsorban módosítani kell évfolyamos diákok besorolása Azon diákok részére, akik első évüket kezdik meg, a férőhely odaítélésének alapvető szempontjai a tanulmányi eredményük, valamint a személyes jelentkezéskor kitöltött kérdőív értékelése. A tanulmányi eredményért maximum 100 pont, a kérdőív kitöltéséért 15 pont jár Felsőéves diákok első körös besorolása A besorolás első körében a következő hallgatók kapnak automatikusan férőhelyet, prioritás szerint csökkenő sorrendben: Az előző tanévben 4,0 feletti átlaggal rendelkező, Házirendet betartott diákok; 3

4 3.3 Kollégiumi férőhellyel kapcsolatos egyéb információk Szobabeosztás A kollégiumba felvételt nyert diákok szobabeosztása felsőbb éveseknél elsősorban a pályázók kérései alapján készül el. A tanulók elhelyezésének rendje: a kilencedikesek az egyik földszinti hálóban kapnak elhelyezést (létszám szerint). A évfolyamosok közül tanulmányi ranglista szerint 30 tanuló a tetőtéri szobákban, a többiek a fennmaradó földszinti szobákban kapnak elhelyezést. A Diákönkormányzat támogatja a szobabeosztás elbírálását a félévi tanulmányi eredmények alapján is Költözés Beköltözés a tanévnyitót megelőző napon történik. Tanév közben szobát változtatni csak csoportvezetői engedéllyel lehet úgy, hogy mások jogait ne sértse A kollégiumi jogviszony megszüntetése, férőhely visszamondása A kollégiumi elhelyezésben részesülő tanulónak legkésőbb a megadott beköltözési időpontot követő 5 munkanapon belül be kell költöznie, ellenkező esetben férőhelyét elveszti. Fizikai akadályoztatása esetén a megadott beköltözési időpontig értesítenie kell a kollégiumot írásban ( , fax, postai levél) a férőhely későbbi elfoglalásáról. A tanév folyamán a kollégiumi jogviszonyról lemondani, csak az intézmény igazgatójához írt szülői írásos kérelem beadásával lehet, a kiköltözést megelőző 5 munkanappal. A Köznevelési Törvény 52. (4) bekezdése értelmében a kollégiumi jogviszony illetve az externátusi felvétel egy tanévre szól. Kivételt képez a gyámhatóság kezdeményezésére felvett diák Várakozólista A kollégiumi elhelyezést nem nyert tanulók a kollégiumi felvételi rangsor szerinti sorrendben várakozólistára kerülnek A kollégiumi térítési díjak Kollégiumi ellátás A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony ingyenes a) A tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján ingyenes. b) A tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe. 4

5 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, a) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével. b) Ha a tanuló nem nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli Étkezési díjak Az igénybevett étkezés alapján megállapított u.n. étkezési térítési díj megfizetése jelent kötelezettséget. Az étkezési térítési díj nagyságrendjét a Költségvetésről szóló törvény szabályozza. 50%-os díjcsökkentés jár; 3 vagy többgyermekes családban élő tanulónak Kiemelt figyelmet igénylő diáknak Tartós betegségben szenvedő diáknak Gyermekvédelmi kedvezményben (GYVK) részesülő diáknak. Az aktuális havi díjat a gazdasági irodában kell befizetni mindig az adott hónap 5. napjáig. Pótbefizetés 10-ig lehetséges. A számla is itt vehető át. A befizetés elmulasztása esetén a diák nem vehet igénybe étkezést Étkezési térítési díj csökkentéséhez leadandó igazolások Nagycsaládosoknál Hatósági Bizonyítvány családi pótlék folyósításáról. Kiemelt figyelmet igénylő diáknak a kollégium nevére kiállított Szakértői Véleményt. A tartós betegség igazolására, rendeletben meghatározott szakorvosi igazolás. GYVK- s diákok esetén jegyzői határozat a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról A kollégiumi beköltözéshez leadandó igazolások iskolalátogatási igazolás, 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás, miszerint fertőző betegségben nem szenved, közösségbe mehet. 4 Adatkezelés A Középiskolai Leánykollégium az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján kezeli a pályázók által rábízott adatokat. Az adatokat harmadik fél részére csak a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével adja ki, azonban a kollégiumon belüli kötelező adatszolgáltatásokat (kifizetési összegek, kollégiumi elhelyezés) teljesít. Az adatokat más célra nem használja fel. A Köznevelési Törvény 26 (4) bekezdése értelmében a szülő a felvételi kérelem leadásával hozzájárul, hogy a kollégium a következő adatokat kezelje: a tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar 5

6 állampolgár esetén, a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, felvételivel kapcsolatos adatok, az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, a tanuló-és gyermekbalesetre vonatkozó adatok, tanuló oktatási azonosító száma, mérési azonosító, tanulói, kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos adatok magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, a tanuló diákigazolványának sorszáma, évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, a tanulói jogviszony megszűnésének időpontja és oka, A gyermek, a tanuló magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak, vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, A kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 5 Értesítés A jelentkezési lapok leadását követően (2015.május 15.) a tantestület összesíti a pontszámokat, felállítja a ranglistát június 15-ig. Értekezleten megtárgyalja s javaslatot tesz az igazgatónak, aki dönt. A döntést követően írásban ( , posta) értesíti a gondviselőt. 6 Jogorvoslat A kollégiumi felvételi pályázat eredményével kapcsolatosan lehetőség van jogorvoslattal élni. Elsőfokú határozat ellen 8 napon belül az intézményvezetőhöz írásos felülvizsgálati kérelem adható be, aki ezt egy héten belül elbírálja és értesíti a pályázót. Ezt követően pedig a Fenntartóhoz. (Köznevelési Törvény 37 (3) bekezdés) (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szakképzési és Szervezési Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32.) 6

7 Kollégiumi felvétellel kapcsolatos kérdések a honlapunkon keresztül tehetők fel. Budapest, október 26. Kovács Z. Melinda igazgató 7

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa által 53-2006/2007 számú határozattal 2007. 06.19. én elfogadva A 67-2007/2008. (2008. 06. 24.).számú határozattal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere

3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere 3. sz. melléklet Általános iskolai beiratkozás jogszabályi háttere (a piros színnel kiemelt szövegrészek a jogszabályi változást jelölik) 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 11. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 664/1300/43-2/2012. A DRHE EGYETEMI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN

Részletesebben